KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som fællesskabslovgivningen giver dem. Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder. Som følge heraf er det af afgørende betydning at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig. 2. Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen 1 derfor at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå. 3. Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Edinburgh (december 1992) 2, hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi den giver retlig sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt. Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets normale lovgivningsprocedure. Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter. 4. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 78/933/EØF af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 3. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det 4 ; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen KOM(87) 868 PV. Se bilag 3 til del A i konklusionerne. Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig. Se bilag III, del A, til dette forslag. DA 2 DA

3 5. Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på alle de officielle sprog af direktiv 78/933/EØF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer ved hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag IV til det kodificerede direktiv. DA 3 DA

4 78/933/EØF (tilpasset) 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, efter proceduren i traktatens artikel 251 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 78/933/EØF af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 3, er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder 4. Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres. (2) Direktiv 78/933/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i Rådets direktiv 74/150/EØF, som er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF 5, og det fastsætter de tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af landbrugs- og skovbrugstraktorer med hensyn til montering af lygter og EUT [ ] af [ ], s. [ ]. EUT [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 325 af , s. 16. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/26/EF (EFT L 65 af , s. 22). Jf. bilag III, del A. EUT L 171 af , s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 af , s. 81). DA 4 DA

5 lyssignaler. Med disse tekniske forskrifter skal der ske en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle traktortyper kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2003/37/EF. Bestemmelserne i direktiv 2003/37/EF om landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv. (3) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 78/933/EØF Artikel 1 1. Ved landbrugs- eller skovbrugstraktor forstås ethvert motordrevet køretøj, med hjul eller med bælter, der har mindst to aksler, og hvis funktion i det væsentlige beror på dets trækkraft, og som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøjer bestemt til benyttelse i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter. Det kan være indrettet til transport af gods og passagerer. 82/890/EØF Artikel 1, stk. 1 (tilpasset) 1 97/54/EF Artikel 1 2. Dette direktiv finder kun anvendelse på de i stk. 1 definerede traktorer, der er forsynede med luftgummiringe, og som har en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 1 40 km/t. 78/933/EØF (tilpasset) Artikel 2 Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører montering af de i punkt til i bilag I anførte påbudte eller tilladte lygter og lyssignaler, nægte EF-typegodkendelse eller national godkendelse af en traktor, når disse anordninger er monteret i overensstemmelse med de i bilag I anførte forskrifter. DA 5 DA

6 Artikel 3 Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører montering af de i punkt til i bilag I anførte påbudte eller tilladte lygter og lyssignaler, afslå registrering eller forbyde salg, ibrugtagning eller brug af traktorer, når de nævnte anordninger er monteret i overensstemmelse med de i bilag I anførte forskrifter. 78/933/EØF Artikel 4 Den medlemsstat, som har meddelt EF-typegodkendelsen, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om enhver ændring af en af de i bilag I, punkt 1.1., omhandlede dele eller kendetegn. De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat afgør, om der på den ændrede traktortype skal udføres nye afprøvninger med udarbejdelse af en ny afprøvningsrapport. Såfremt afprøvningerne viser, at forskrifterne i dette direktiv ikke er opfyldt, godkendes ændringen ikke. 78/933/EØF (tilpasset) Artikel 5 Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I og II til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren, i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2003/37/EF. 78/933/EØF Art. 7 (tilpasset) Artikel 6 Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 7 Direktiv 78/933/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag III, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne. DA 6 DA

7 Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV. Artikel 8 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Det finder anvendelse fra den [ ]. 78/933/EØF Artikel 8 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] Artikel 9 På Europa-Parlamentets vegne [ ] Formand På Rådets vegne [ ] Formand DA 7 DA

8 BILAG I 78/933/EØF (tilpasset) MONTERING AF LYGTER OG LYSSIGNALER 1. DEFINITIONER 1.1. Traktortype med hensyn til montering af lygter og lyssignaler Ved traktortype med hensyn til montering af lygter og lyssignaler forstås traktorer, der indbyrdes ikke frembyder væsentlige forskelle; sådanne forskelle kan især vedrøre: traktorens ydre dimensioner og form antal lygter/lyssignaler og deres anbringelse. Som andre traktortyper betragtes ikke traktorer, der frembyder forskelle anført under punkt og , men som ikke medfører ændringer i art, antal, placering og geometrisk synlighed af de for den pågældende traktortype påbudte lygter eller lyssignaler; ej heller traktorer med eller uden tilladte ekstra lygter eller lyssignaler Tværplan Ved tværplan forstås et lodret plan vinkelret på traktorens midterplan i længderetningen Ubelastet traktor Ved ubelastet traktor forstås traktoren i henhold til definitionen i punkt 2.4. i bilag I (eksempel på beskrivelse) til direktiv 2003/37/EF Belastet traktor Ved belastet traktor forstås traktoren belastet til den af fabrikanten angivne teknisk tilladte totalvægt: fabrikanten fastsætter også fordelingen af vægten på akslerne Lygte eller lyssignal Ved lygte eller lyssignal forstås en anordning, der har til formål at belyse vejbanen (projektører) eller at afgive et lyssignal. Som lygter eller lyssignaler anses endvidere belysningsanordninger for bagnummerplade samt refleksanordninger Tilsvarende lygter eller lyssignaler Ved tilsvarende lygter eller lyssignaler forstås lygter eller lyssignaler, der har samme funktion og er tilladt i det land, hvor traktoren er registreret; disse lygter eller lyssignaler kan have andre egenskaber end dem, som var monteret, da traktoren blev godkendt under forudsætning af, at de opfylder kravene i dette bilag. DA 8 DA

9 Uafhængige lygter eller lyssignaler Ved uafhængige lygter eller lyssignaler forstås lygter eller lyssignaler med særskilte lygteglas, særskilte lyskilder og særskilte lygtehuse Sammenbyggede lygter eller lyssignaler Ved sammenbyggede lygter eller lyssignaler forstås anordninger med særskilte lygteglas og lyskilder, men med fælles lygtehus Kombinerede lygter eller lyssignaler Ved kombinerede lygter eller lyssignaler forstås anordninger med særskilte lygteglas, men med samme lyskilde og samme lygtehus I hinanden indbyggede lygter eller lyssignaler Ved i hinanden indbyggede lygter eller lyssignaler forstås anordninger med særskilte lyskilder (eller en enkelt lyskilde, der fungerer under forskellige vilkår), med delvis eller fuldstændig fælles lygteglas og med samme lygtehus Tildækkelig lygte Ved tildækkelig lygte forstås en lygte, der helt eller delvis kan skjules, når den ikke bruges. Det kan opnås ved hjælp af et bevægeligt dæksel, ved ændring af lygtens stilling eller andre passende midler. Som indtrækkelig lygte betegnes en tildækkelig lygte, der kan trækkes ind i karrosseriet Bevægelige lygter Ved bevægelige lygter forstås lygter, der er monteret på traktoren, og som kan bevæges i forhold til denne, og hvis lygteglas ikke kan tildækkes Lygte til fjernlys Ved lygte til fjernlys forstås en lygte, der har til formål at belyse vejen på en stor strækning foran traktoren Lygte til nærlys Ved lygte til nærlys forstås en lygte, der har til formål at belyse vejen foran traktoren uden at blænde eller volde unødig gene for førerne af modgående køretøjer eller andre trafikanter Tågeforlygte Ved tågeforlygte forstås en lygte, der har til formål at forbedre belysningen af vejen ved tåge, snefald, uvejr eller støvskyer Baklygte Ved baklygte forstås en lygte, der har til formål at oplyse vejen bag traktoren og at advare andre trafikanter om, at traktoren bakker eller skal til at bakke. DA 9 DA

10 Retningsviserblinklys Ved retningsviserblinklys forstås et lyssignal, der har til formål at advare andre trafikanter om, at føreren har til hensigt at ændre kørselsretning mod højre eller venstre Havariblink Ved havariblink forstås en anordning, som muliggør, at alle blinklys virker samtidig; det har til formål at advare andre trafikanter om en særlig fare, som traktoren midlertidigt udgør for disse Stoplygte Ved stoplygte forstås en lygte, der har til formål at advare andre trafikanter bag traktoren om, at dens fører betjener driftsbremsen Bagnummerpladebelysning Ved bagnummerpladebelysning forstås en anordning, der har til formål at belyse bagnummerpladen; den kan være sammensat af forskellige optiske dele Positionslygter (fortil) Ved positionslygter (fortil) forstås lygter, der tjener til at angive traktorens tilstedeværelse samt dens bredde set forfra Baglygter Ved baglygter forstås lygter, der tjener til at angive traktorens tilstedeværelse og bredde set bagfra Tågebaglygte Ved tågebaglygte forstås en lygte, der har til formål at gøre traktoren mere synlig bagfra i tæt tåge Parkeringslygte Ved parkeringslygte forstås en lygte, der har til formål at angive tilstedeværelsen af en standset traktor uden påhængskøretøj i et bebygget område; den erstatter i dette tilfælde positions- og baglygter Markeringslygte Ved markeringslygte forstås en lygte, der anbringes så tæt som muligt ved afgrænsningen af traktorens største bredde og så højt som muligt på traktoren, og som har til formål at angive traktorens største bredde. Den har til formål for visse traktorers vedkommende at supplere positions- og baglygterne og særlig henlede opmærksomheden på traktorens dimensioner. DA 10 DA

11 Refleksanordning Ved refleksanordning forstås en anordning, der har til formål at angive en traktors tilstedeværelse ved tilbagekastning af lys fra en lyskilde, som ikke er monteret på den pågældende traktor, idet iagttageren befinder sig i nærheden af denne lyskilde. I henhold til dette direktiv anses følgende ikke for at være refleksanordninger: refleksnummerplader andre refleksplader og -skilte, som skal anvendes i overensstemmelse med den enkelte medlemsstats brugerbestemmelser for så vidt angår visse kategorier af køretøjer eller visse anvendelsesformer Arbejdslygte Ved arbejdslygte forstås en lygte, der har til formål at belyse et arbejdssted eller en arbejdsproces En lygtes/lyssignals lysende flade En lygtes/lyssignals lysende flade Ved en lygtes/lyssignals lysende flade (punkt til ) forstås den retvinklede projektion af den fulde åbning af lygtens reflektor på et tværplan. Dækker lygteglasset (lygteglassene) kun en del af reflektorens fulde åbning, anses kun en projektion af denne del som lysende flade. Ved lygter til nærlys er den lysende flade ved lys/mørkegrænsen begrænset af lys/mørkegrænsens linje på lygteglasset. Kan reflektor og lygteglas indstilles i forhold til hinanden, benyttes midterindstillingen Et lyssignals lysende flade, bortset fra refleksanordninger Ved et lyssignals lysende flade, bortset fra refleksanordninger (punkt til ) forstås den retvinklede projektion af lyssignalet på et plan vinkelret på referenceaksen, og som berører lyssignalets glas udvendigt; denne projektion begrænses af de i dette plan liggende lygterande, hvorved hver rand for sig nedsætter lyssignalets totale lysstyrke i referenceaksens retning til 98 %. Til bestemmelse af signallysets under-, over- og siderande tages kun lodrette eller vandrette planer i betragtning En refleksanordnings reflekterende flade Ved en refleksanordnings reflekterende flade (punkt ) forstås den retvinklede projektion af refleksanordningens reflekterende overflade i et på referenceaksen vinkelret plan begrænset af de planer, der berører reflektoroptikens ydre kanter, og som er parallelle med denne akse. Til bestemmelse af reflektorens under-, over- og sidekanter tages kun lodrette eller vandrette planer i betragtning. DA 11 DA

12 Synlig overflade Ved synlig overflade i en bestemt iagttagelsesretning forstås den retvinklede projektion af den ydre flade af en lygtes eller et lyssignals lysåbning på et på iagttagelsesretningen vinkelret plan (se tegning i tillæg 1) Referenceakse Ved referenceakse forstås lygtens/lyssignalets karakteristiske akse, der fastlægges af fabrikanten af lygten/lyssignalet og tjener som udgangsretning (H = 0, V = 0 ) for synsfelterne ved de fotometriske målinger og ved monteringen på traktoren Referencecentrum Ved referencecentrum forstås det af lygtefabrikanten angivne skæringspunkt mellem referenceaksen og lysåbningens flade Vinkler for den geometriske synlighed Ved vinkler for den geometriske synlighed forstås de vinkler, der afgrænser den mindste rumvinkels område, inden for hvilken den synlige overflade skal kunne ses. Dette rumvinkelområde afgrænses af kugleafsnit, hvis centrum falder sammen med lygtens referencecentrum, og hvis ækvator er parallel med vejbanen. Disse afsnit bestemmes ud fra referenceaksen. De vandrette vinkler β modsvarer længden; de lodrette α bredden. Inden for vinklerne for den geometriske synlighed må der ikke være nogen hindring for lysets udstråling fra nogen del af den synlige overflade. Hindringer, der forefindes ved lygtens/lyssignalets godkendelse, for så vidt en sådan er foreskrevet, tages ikke i betragtning Afgrænsning af største bredde Ved afgrænsning af største bredde på hver side af traktoren forstås det plan, der er parallelt med traktorens midterplan i længderetningen, og som går gennem det yderste punkt på traktorens bredeste sted, idet følgende fremspring lades ude af betragtning: dæk i nærheden af deres berøringspunkt med vejbanen samt forbindelser til trykmålere for dækkene eventuelle anordninger mod udskridning monteret på hjulene førerspejle retningsviserblinklys på siden, markeringslygter, positions- og baglygter samt parkeringslygter toldplomber på traktoren samt befæstigelses- og beskyttelsesanordninger for sådanne plomber. DA 12 DA

13 1.11. Største bredde Ved største bredde forstås afstanden mellem de to under punkt definerede lodrette planer Lygteenhed Ved en lygteenhed forstås en samling af to eller flere ens eller uens lygter eller lyssignaler, der har samme funktion og samme farve, og som består af anordninger, hvor projektionen af de lysende flader på samme tværplan udgør mindst 60 % af arealet af det mindst mulige om lygteenhedens lysende flader omskrivelige rektangel under forudsætning af, at en sådan samling er godkendt som en lygteenhed, såfremt godkendelse kræves. Denne kombinationsmulighed gælder ikke for lygter til fjernlys, lygter til nærlys og for tågeforlygter Lygtepar eller et lige antal lygter/lyssignaler Ved lygtepar eller et lige antal lygter/lyssignaler forstås en enkelt lysende flade i form af et lysbånd, såfremt dette bånd er anbragt symmetrisk i forhold til traktorens midterplan i længderetningen, og såfremt det mindst strækker sig til 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde på hver side og er mindst 800 mm langt. Der skal være mindst to lyskilder til oplysning af denne flade, og disse skal være anbragt så yderligt i denne som muligt. Lygtens/lyssignalets lysende flade kan bestå af særskilte komponenter, der er anbragt ved siden af hinanden, såfremt projektionen af disse komponenters lysende flader på samme tværplan udgør mindst 60% af arealet af det mindst mulige om komponenternes lysende flade omskrivelige rektangel Afstanden mellem to lygter Tilladt Ved afstanden mellem to lygter, der vender i samme retning, forstås afstanden mellem de retvinklede projektioner af omridsene af de to ifølge punkt 1.6. bestemte lysende flader på et plan, der er vinkelret på de pågældende referenceakser. Ved tilladt forstås en lygte/lyssignal, som fabrikanten kan montere efter eget valg Funktionskontrol Ved funktionskontrol forstås kontrollampe eller lydsignal, der angiver, om en anordning, der tilsluttes, fungerer korrekt eller ikke Tilslutningskontrol Ved tilslutningskontrol forstås kontrollampe eller lydsignal, der angiver, at en anordning er tilsluttet, men ikke viser, om den fungerer korrekt eller ikke. DA 13 DA

14 2. BEGÆRING OM EF-TYPEGODKENDELSE 2.1. Begæring om EF-typegodkendelse for en traktortype for så vidt angår montering af lygter og lyssignaler skal indgives af traktorens fabrikant eller af dennes befuldmægtigede. 78/933/EØF /56/EF Artikel 1 og bilag nr. 1, litra b) 2.2. Med begæringen skal følge nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer samt nedenstående angivelser: beskrivelse af traktortypen i overensstemmelse med de i punkt 1.1. nævnte angivelser fortegnelse over anordninger, der er bestemt fra fabrikantens side som lygte/lyssignaludstyr. Fortegnelsen kan for hver art omfatte flere typer; hver enkelt type skal være behørigt identificeret (især godkendelsesmærke, angivelse af fabrikanten osv.). Desuden kan fortegnelsen for hver enkelt art indeholde følgende tilføjelse: eller tilsvarende anordninger tegning over det samlede lygte- og lyssignaludstyr med angivelse af de forskellige lygters og lyssignalers placering på traktoren tegninger, som for hver lygte og hvert lyssignal viser den lysende flade som defineret i punkt En ubelastet traktor monteret med lygte- og lyssignaludstyr som beskrevet i punkt , som er repræsentativ for den type traktor, der ønskes godkendt, skal fremstilles for den kontrolmyndighed, som varetager godkendelsesafprøvningerne Det i bilag II foreskrevne oplysningsskema bilægges godkendelsesskemaet. 3. ALMINDELIGE FORSKRIFTER 3.1. Lygter og lyssignaler skal være monteret på en sådan måde, at de under normale brugsforhold og til trods for de vibrationer, som de kan blive udsat for, bevarer de egenskaber, som er foreskrevet i dette bilag, og således at traktoren kan opfylde forskrifterne i dette bilag. Især må det være udelukket, at lygter og lyssignaler utilsigtet bringes ud af indstilling Traktorerne skal være udstyret med elektriske tilslutningsanordninger for eventuel brug af aftagelige lyssignalanordninger. Navnlig skal traktoren være forsynet med den faste sokkel, som anbefales ved normerne ISO R 1724 (Electrical connections for vehicles with 6 or 12 volt electrical systems applying more specifically to private motor cars and lightweight trailers or caravans) (1. udgave april 1970), eller ISO R 1185 (Electrical connections between towing and towed vehicles having 24 volt electrical systems used for international commercial transport purposes) (1. udgave marts 1970). For så vidt angår norm ISO R 1185, er funktionen af kontakt 2 begrænset til positionslygter bagtil og til markeringslygter i venstre side. DA 14 DA

15 3.2. Lygterne, som er beskrevet i punkt , og , skal være monteret på en sådan måde, at en korrekt justering af indstillingen er let at udføre For alle lyssignaler skal referenceaksen for lyssignalet, når det er monteret på traktoren, være parallel med traktorens standflade på vejbanen og med traktorens længdeplan. En tolerance på ± 3 er tilladt i enhver retning. Har fabrikanten af lyssignalanordningen angivet særlige monteringsforskrifter, skal disse tillige iagttages Såfremt der ikke foreligger særlige forskrifter, skal lygternes/lyssignalernes højde og indstilling kontrolleres, medens traktoren ubelastet er anbragt på en plan vandret flade Foreligger der ikke særlige forskrifter, skal lygterne i samme lygtepar: være anbragt symmetrisk i forhold til traktorens midterplan i længderetningen være indbyrdes symmetriske i forhold til traktorens midterplan i længderetningen opfylde samme kolorimetriske forskrifter have tilnærmelsesvis samme fotometriske egenskaber Med hensyn til traktorer med asymmetrisk ydre form skal kravene i punkt og opfyldes i videst mulig udstrækning. Disse krav anses for opfyldt, såfremt afstanden fra de to lygter til midterplanet i længderetningen er den samme, og afstanden fra de to lygter til standfladen på vejbanen er den samme Lygter/lyssignaler med forskellige funktioner kan være uafhængige eller sammenbyggede, kombinerede eller indbygget i samme anordning under forudsætning af, at enhver af disse lygter/lyssignaler opfylder de for denne gældende forskrifter Største højde over vejbanen skal måles ud fra det højeste punkt på den lysende eller reflekterende flade, mindste højde over vejbanen ud fra laveste punkt på den lysende eller reflekterende flade Foreligger der ikke særlige forskrifter, må ingen lygte/lyssignal udsende blinkende lys bortset fra retningsviserblinklys og havariblink Intet rødt lys må være synligt fremad og intet hvidt lys bagud, bortset fra baklygte(r) og arbejdslygter. Opfyldelsen af dette krav kontrolleres på følgende måde: synlighed af rød lygte/rødt lyssignal fremad: intet rødt lys må være direkte synligt, når traktoren iagttages, medens en iagttager bevæger sig inden for zone 1 i et tværplan 25 m foran traktorens forreste ende (se tegning i tillæg 2, fig. 1) DA 15 DA

16 synlighed af hvid lygte/hvidt lyssignal bagud: intet hvidt lys må være direkte synligt, når traktoren iagttages, medens en iagttager bevæger sig inden for zone 2 i et tværplan 25 m bag traktorens bageste ende (se tegning i tillæg 2, fig. 2) Zone 1 og 2 er i deres respektive planer og som set af iagttageren begrænset på følgende måde: i højden: af to vandrette planer, der ligger hhv. 1 m og 2,20 m over vejbanen i bredden: af to lodrette planer, der hhv. fremad og bagud danner en vinkel på 15 udad med traktorens midterplan i længderetningen, og som går igennem berøringspunktet eller berøringspunkterne med de lodrette planer, parallelle med midterplanet, og som afgrænser traktorens største bredde, når den har den største sporvidde. Forefindes der flere berøringspunkter, skal det forreste vælges til zone 1, det bageste til zone De elektriske tilslutninger skal være udført på en sådan måde, at positionslygter, baglygter, markeringslygter (hvis sådanne forefindes) samt bagnummerpladebelysningen kun kan tændes og slukkes samtidig De elektriske tilslutninger skal være udført på en sådan måde, at lygterne til fjernlys, lygterne til nærlys og tågelygterne for og bag kun kan tændes, når de under punkt nævnte lygter og lyssignaler er tændt. Dette krav er imidlertid ikke foreskrevet for lygter til fjernlys og lygter til nærlys, når de anvendes som advarselssignal i form af intermitterende afgivelse af lysblink med korte mellemrum med nærlyset, fjernlyset eller skiftevis med fjernlys og nærlys Det af lygter/lyssignaler afgivne lys har følgende farver: lygter til fjernlys: hvid lygter til nærlys: hvid tågeforlygter: hvid eller gul baklygter: hvid retningsviserblinklys: gul havariblink: gul stoplygter: rød bagnummerpladebelysning: hvid positionslygter (fortil): hvid baglygter: rød tågebaglygter: rød DA 16 DA

17 parkeringslygter: foran hvid, bagtil rød, evt. gul, hvis de er indbygget sammen med sideretningsviserblinklysene arbejdslygte: ingen forskrifter markeringslygter: foran hvid, bagtil rød bageste, ikke trekantede refleksanordning: rød En tilslutningskontrols opgave kan overtages af en funktionskontrol Tildækkelige lygter og lyssignaler Tildækning af lygter/lyssignaler er forbudt, bortset fra lygter til fjernlys, lygter til nærlys og tågeforlygter, der kan tildækkes, når de ikke er i brug Lygter i driftsstilling skal forblive i denne, når den under punkt omhandlede fejl optræder alene eller i forbindelse med en af de under punkt omhandlede fejl: ved svigt af den kraft, der betjener lygten eller lyssignalet ved brud (utilsigtet), forstyrrelse, kortslutning ved stelforbindelse i strømkredsen, fejl i den hydrauliske eller pneumatiske forbindelse, bowdenkabler, solenoider eller andre dele, der styrer eller overfører kraften, der aktiverer tildækningsanordningerne Ved svigt af betjeningsorganerne til tildækningsanordningen skal en tildækket lygte kunne bringes i driftsstilling uden brug af værktøj Det skal være muligt at bringe lygterne i driftsstilling og at tænde dem med et og samme betjeningsorgan, men dette udelukker ikke muligheden for at bringe dem i driftsstilling uden at tænde dem. I tilfælde af sammenbyggede lygter til fjernlys og nærlys kræves det dog kun, at betjeningsorganet kan tænde lygterne til nærlys Det må ikke fra førersædet være muligt forsætligt at standse de tændte lygters bevægelse, før driftsstillingen er nået. Såfremt der er fare for, at andre trafikanter kan blændes under lygternes bevægelse, må disse først kunne tændes, når de har nået den endelige stilling Lygten skal ved temperaturer mellem 30 C og + 50 C kunne nå sin åbne slutstilling inden for 3 sekunder efter betjening af betjeningsorganet Bevægelige lygter og lyssignaler Med hensyn til traktorer med en sporvidde på mm og derunder kan retningsviserblinklysene, positionslygterne fortil, baglygterne og stoplygterne være i en anden position, såfremt: disse lygter, selv når de er i en anden position, ikke er tildækket disse lygter og lyssignaler kan fastlåses i den stilling, der er påkrævet af hensyn til vejtrafikken. Fastlåsningen skal være automatisk. DA 17 DA

18 4. SÆRLIGE FORSKRIFTER 4.1. Lygter til fjernlys Montering Tilladt Antal 2 eller Monteringstegning Ingen særlige forskrifter Anbringelse I bredden De ydre kanter af den lysende flade må i intet tilfælde være anbragt nærmere ved afgrænsningen af traktorens største bredde end yderkanterne af den lysende flade på lygter til nærlys I højden Ingen særlige forskrifter I længden Så langt fortil på traktoren som muligt; under ingen omstændigheder må lyset genere føreren, hverken direkte eller indirekte via førerspejle og/eller andre reflekterende flader på traktoren Geometrisk synlighed Retning Den lysende flades synlighed, herunder zoner, som ikke forekommer oplyste i den pågældende iagttagelsesretning, skal være sikret inden for et kegleformet rum begrænset af frembringere, der udgår fra hele omkredsen af den lysende flade og danner en vinkel på mindst 5 med lygtens referenceakse. Fremad. Foruden de nødvendige anordninger til sikring af en korrekt indstilling, og såfremt der forefindes to par fjernlyslygter, kan det ene par, forudsat at dette kun kan udsende fjernlys, være drejeligt som funktion af styreapparatets drejningsvinkel; omdrejningen skal finde sted om en tilnærmelsesvis lodret akse Kan være sammenbygget med lygter til nærlys eller andre lygter fortil. DA 18 DA

19 Kan ikke være kombineret med nogen anden lygte eller noget andet lyssignal Kan være indbygget sammen med lygte til nærlys, undtagen hvis lygtens fjernlys er drejeligt som funktion af styreapparatets drejningsvinkel sammen med positionslygte sammen med tågeforlygte sammen med parkeringslygte Elektriske tilslutninger Lygter til fjernlys kan tændes samtidig eller parvis. Ved overgang fra nærlys til fjernlys, kræves det, at mindst et par fjernlyslygter er tændt. Ved overgang fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukkes samtidig Lygter for nærlys kan forblive tændt samtidig med lygter for fjernlys Tilslutningskontrol Påbudt Andre forskrifter Den maksimale lysstyrke fra alle lygter for fjernlys, som kan tændes samtidig, må ikke overstige cd Denne maksimale lysstyrke opnås ved sammenlægning af de individuelle maksimale lysstyrker målt i forbindelse med godkendelsen af typen og anført på de dertil hørende godkendelsesskemaer Lygte for nærlys Montering Påbudt Antal Monteringstegning Ingen særlige forskrifter. DA 19 DA

20 Anbringelse I bredden Ingen særlige forskrifter I højde over vejbanen: såfremt der kun monteres 2 lygter for nærlys: minimum 500 mm maksimum mm. Denne afstand kan forøges til mm, hvis højden mm ikke kan overholdes på grund af traktorens konstruktion, og når anvendelsesvilkårene og arbejdsredskaberne tages i betragtning for traktorer, der er udstyret til montering af anordninger fortil, tillades der to ekstra nærlys ud over de under nævnte i en højde, der ikke må overstige mm, hvis de elektriske tilslutninger er således udformet, at to par lygter til nærlys ikke kan tilsluttes samtidig I længden Så langt fortil på traktoren som muligt; under ingen omstændigheder må lyset genere føreren, hverken direkte eller indirekte via førerspejle og/eller andre reflekterende flader på traktoren Geometrisk synlighed Retning Denne er bestemt ved vinklerne α og β, som disse er anført i punkt 1.9. α = 15 opad og 10 nedad β = 45 udad og 5 indad. Inden for dette felt skal tilnærmelsesvis hele den synlige overflade af lygten kunne ses. Karrosseridele eller andet udstyr i nærheden af lygten må ikke forårsage generende bivirkninger, der generer andre trafikanter Nærlyslygter må ikke ændre retning som funktion af styreapparatets drejning Når højden af lygter til nærlys er over eller lig med 500 og under eller lig med mm, skal en sænkning på mellem 0,5 og 4 % af disses lyskegle kunne gennemføres. DA 20 DA

21 Når højden af lygter til nærlys er over og under eller lig med mm, forhøjes den i punkt fastsatte grænse på 4 % til 6 %; de i punkt omhandlede lygter skal, målt 15 mm fra lygten, have en sådan retning, at den vandrette linje, som adskiller det belyste område fra det ikke-belyste område, ligger i en højde, der kun er lig med halvdelen af afstanden mellem vejbanen og lygtens centrum Kan være sammenbygget med lygter til fjernlys og de andre forlygter Kan ikke være kombineret med nogen anden lygte eller noget andet lyssignal Kan være indbygget med lygte til fjernlys, undtagen hvis denne er bevægelig som funktion af styreapparatets drejning sammen med andre lygter fortil Elektriske tilslutninger Indstilling af kontakt på nærlys skal tillige bevirke, at alt fjernlys slukkes. Nærlys kan forblive tændt samtidig med fjernlys Tilslutningskontrol Tilladt Andre forskrifter Forskrifterne i punkt gælder ikke for lygter til nærlys Tågeforlygter Montering Tilladt Antal Monteringstegning Ingen særlige forskrifter. DA 21 DA

22 Anbringelse I bredden I højden Ingen særlige forskrifter. Mindst 250 mm over vejbanen. Ingen del af den lysende flade må befinde sig over det højeste punkt på nærlyslygtens lysende flade I længden Så langt fortil på traktoren som muligt; under ingen omstændigheder må lyset genere føreren, hverken direkte eller indirekte via førerspejle og/eller andre reflekterende flader på traktoren Geometrisk synlighed Retning Denne er bestemt ved vinklerne α og β, som disse er angivet i punkt 1.9: α = 5 op og ned β = 45 udad og 5 indad. Tågelygterne må ikke ændre retning som funktion af styreapparatets drejning. De skal være rettet fremad uden at blænde eller unødigt genere førere af modkørende køretøjer eller andre trafikanter Kan være sammenbygget med andre forlygter Må ikke være kombineret med andre lygter fortil Kan være indbygget : sammen med fjernlyslygter, der ikke kan ændre retning som funktion af styreapparatets drejning, når der er fire fjernlyslygter sammen med positionslygter fortil sammen med parkeringslygter. DA 22 DA

23 Elektriske tilslutninger Tågeforlygter skal kunne tændes og slukkes uafhængigt af fjernlyslygter eller nærlyslygter og omvendt Tilslutningskontrol Tilladt Baklygter Montering Tilladt Antal 1 eller Monteringstegning Ingen særlige forskrifter Anbringelse I bredden I højden Ingen særlige forskrifter. Mindst 250 mm og højst mm over vejbanen I længden Bagtil Geometrisk synlighed Retning Denne er bestemt ved vinklerne α og β, som disse er angivet i punkt 1.9: α = 15 op og 5 ned β = 45 til højre og til venstre, dersom der kun er én lygte β = 45 udad og 30 indad, dersom der er to lygter. Bagud Kan være sammenbygget med enhver anden baglygte. DA 23 DA

24 Kan ikke kombineres med andre lygter eller lyssignaler Kan ikke være indbygget sammen med andre lygter eller lyssignaler Elektriske tilslutninger De må kun kunne tændes, hvis traktoren er i bakgear, og hvis betjeningsorganet for motorens start og stop er i en sådan stilling, at motoren kan være i drift. De må ikke kunne tændes eller være tændt, hvis et af de ovenanførte krav ikke er opfyldt Kontrolanordning Tilladt Retningsviserblinklys Montering (jf. tillæg 3) Påbudt. Retningsviserblinklysene er inddelt i kategorier efter type (1,2 og 5), hvis anbringelse på samme traktor vises i en monteringstegning (A til D). Tegning A er kun tilladt for traktorer, hvis største længde ikke overstiger 4,60 m, og i så fald må afstanden mellem de udvendige kanter af de lysende flader ikke overstige 1,60 m. Tegningerne B, C og D kan anvendes på alle traktorer. Ekstra retningsviserblinklys kan monteres. 2006/26/EF Artikel 3 og bilag III, nr Antal 78/933/EØF Antallet af retningsviserblinklys skal være et sådant, at det muliggør afgivelse af blinksignaler svarende til et af de i punkt omtalte monteringstegninger. DA 24 DA

25 Monteringstegning (se tillæg 3) A 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) Disse kan være uafhængige, sammenbyggede eller kombinerede. B 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 supplerende retningsviserblinklys på siden (kategori 5) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) Retningsviserblinklysene fortil og de supplerende retningsviserblinklys på siden kan være uafhængige, sammenbyggede eller kombinerede. C 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) 2 supplerende retningsviserblinklys på siden (kategori 5) D 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) Anbringelse I bredden 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) Den kant af den lysende flade, der er fjernest fra traktorens lodrette midterplan i længderetningen, må ikke være mere end 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde. Mindste afstand mellem de indvendige kanter af de to lysende flader skal være 500 mm. Når den lodrette afstand mellem retningsviserblinklys bagtil og baglygten er mindre end eller lig med 300 mm, må afstanden mellem afgrænsningen af traktorens største bredde og den udvendige kant af retningsviserblinklys bagtil ikke være mere end 50 mm større end afstanden mellem afgrænsningen af traktorens største bredde og baglygten i samme side. For retningsviserblinklys fortil skal den lysende flade være i en afstand af mindst 40 mm fra den lysende flade på nærlyslygter og tågeforlygter, såfremt disse er monterede. En mindre afstand er tilladt, hvis lysstyrken i retningsviserblinklysets referenceakse er mindst 400 cd. DA 25 DA

26 I højden 2006/26/EF Artikel 3 og bilag III, nr. 2 Over kørebanen: mindst 500 mm for retningsviserblinklys af kategori 5 mindst 400 mm for retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 højst 1900 mm for alle kategorier Dersom traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde denne grænse, kan den lysende flades højeste punkt være i 2300 mm s højde over vejbanen for så vidt angår retningsviserblinklys af kategori 5, retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i tegning A, retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i tegning B og retningsviserblinklys i kategori 1 og 2 i tegning D og i 2100 mm s højde for retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i de andre tegninger. op til 4000 mm for ekstra retningsviserblinklys I længden 78/933/EØF /56/EF Artikel 1 og bilag nr. 1, litra c) Afstanden mellem den lysende flades referencecentrum på det supplerende sideretningsviserblinklys (tegning B og C) og det tværplan, som fortil afgrænser traktorens største længde, må ikke overstige mm. Hvis traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde minimumsvinklerne for synlighed, kan denne afstand øges til mm Geometrisk synlighed Vandrette vinkler: Jf. tillæg Retning Lodrette vinkler: 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 10 for sideretningsviserblinklysene i tegningerne B og C, hvis de er anbragt lavere end mm. Det samme gælder for lygter af kategori 1 i tegningerne B og D. Hvis der af fabrikanten er fastsat særlige montageforskrifter, skal disse overholdes. DA 26 DA

27 Kan være sammenbygget med en eller flere lygter og/eller lyssignaler, som ikke må være tildækkelige Kan ikke være kombineret med nogen anden lygte eller noget andet lyssignal undtagen i overensstemmelse med de i punkt nævnte diagrammer Kan kun være indbygget fælles med parkeringslygterne, men dette gælder kun for retningsviserblinklys i kategori Elektriske tilslutninger Retningsviserblinklys skal fungere uafhængigt af andre lygter. Alle retningsviserblinklys på samme side af traktoren tændes og slukkes ved samme betjeningsorgan og skal blinke synkront Funktionskontrol Påbudt for alle retningsviserblinklys, der ikke direkte kan ses af føreren. Den kan bestå af et kontrollys eller et lydsignal eller begge dele. Er den et kontrollys, skal det blinke, og i tilfælde af fejlfunktion ved et af retningsviserblinklysene bortset fra sideblinklys skal det slukkes eller lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt. Er der kun et lydsignal, skal det kunne høres tydeligt og under tilsvarende omstændigheder ændre frekvensen væsentligt. Når en traktor er udstyret til at trække et påhængskøretøj, skal den være udstyret med et særligt kontrollys for påhængskøretøjets retningsviserblinklys, medmindre det trækkende køretøjs kontrolanordning gør det muligt at opdage fejlen ved et hvilket som helst retningsviserblinklys på den således sammensatte kombination Andre forskrifter Blinkfrekvensen skal være 90 ± 30 pr. minut. Første blink skal indtræffe højst et sekund efter, at blinksignalet er slået til, og første slukning inden for højst halvandet sekund. Når en traktor er udstyret til at trække et påhængskøretøj, skal betjeningsanordningen for traktorens retningsviserblinklys også kunne aktivere påhængskøretøjets retningsviserblinklys. I tilfælde af svigt, bortset fra kortslutning, af et retningsviserblinklys skal de øvrige lys fortsat blinke, men under disse omstændigheder kan blinkfrekvensen afvige fra den foreskrevne. DA 27 DA

28 4.6. Havariblink Montering Påbudt Antal Monteringstegning Anbringelse I bredden I højden I længden Geometrisk synlighed I overensstemmelse med forskrifterne under de tilsvarende afsnit under punkt Retning Sammenbygget /ikke sammenbygget Kombineret /ikke kombineret Indbygget /ikke indbygget sammen med Elektriske tilslutninger Havariblinket skal sættes i gang ved hjælp af en særskilt betjeningsanordning, således at samtlige retningsviserblinklys blinker synkront Tilslutningskontrol Påbudt. Blinkende kontrollys, der kan fungere sammen med den (de) under punkt foreskrevne kontrolanordning(er) Andre forskrifter I overensstemmelse med forskrifterne i punkt Når en traktor er udstyret til at trække et påhængskøretøj, skal havariblinket, når det tændes, samtidig sætte påhængskøretøjets retningsviserblinklys i gang. Havariblinket skal også kunne fungere, såfremt motorens start- og stopanordning befinder sig i en stilling, hvor motoren ikke kan være i gang Stoplygte Montering 1 Påbudt. DA 28 DA

29 Antal Monteringstegning Ingen særlige forskrifter Anbringelse I bredden Mindst 500 mm mellem de to lygter. Denne afstand kan nedsættes til 400 mm, når traktorens største bredde er mindre end mm I højden 78/933/EØF /26/EF Artikel 3 og bilag III, nr. 3 Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller mm, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde mm I længden 78/933/EØF /56/EF Artikel 1 og bilag nr. 1, litra d) Bag på traktoren Geometrisk synlighed Vandret vinkel: 45 udad og indad. Lodret vinkel: Retning 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan begrænses til 10, hvis lygten er anbragt i en højde over vejbanen, som er mindre end mm; til 5, hvis lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm. Bagud. DA 29 DA

30 Kan være sammenbygget med en eller flere lygter/lyssignaler bagtil Må ikke være kombineret med anden lygte/lyssignal Kan være indbygget sammen med baglygten eller parkeringslygten Elektriske tilslutninger Skal tændes, når driftsbremsen betjenes Funktionskontrol Tilladt. Hvis den er monteret, skal den bestå af et ikke-blinkende kontrollys, der tændes i tilfælde af mangelfuld funktion af stoplygterne Andre forskrifter Stoplygtens lysstyrke skal være væsentlig større end baglygternes lysstyrke Bagnummerpladebelysning Montering Påbudt Antal Monteringstegning Anbringelse I bredden I højden således at det sikres, at nummerpladen belyses af anordningen I længden Geometrisk synlighed Retning Kan være sammenbygget med en eller flere lygter/lyssignaler bagtil Kan være kombineret med baglygter. DA 30 DA

31 Må ikke være indbygget sammen med anden lygte/lyssignal Elektriske tilslutninger Anordningen må kun kunne tændes samtidig med baglygterne Tilslutningskontrol Tilladt. Hvis den er monteret, skal dens funktion kontrolleres ved den kontrolanordning, der er foreskrevet for positionslygter fortil og baglygter Positionslygte (fortil) Montering Påbudt Antal 2 eller 4 (jf. punkt ) Monteringstegning Ingen særlige forskrifter Anbringelse I bredden Det punkt på den lysende flade, som er fjernest fra traktorens lodrette midterplan i længderetningen, må ikke være mere end 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde. Den mindste afstand mellem de indvendige kanter af de to lysende flader skal være 500 mm I højden Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller højst mm, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde mm I længden Ingen særlige forskrifter under forudsætning af, at positionslygterne er rettet fremad, og at de i det efterfølgende nævnte vinkler for geometrisk synlighed overholdes. DA 31 DA

32 Geometrisk synlighed Vandret vinkel: For de to positionslygter fortil 10 indad og 80 udad. Dog kan vinklen på 10 indad nedsættes til 5, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 10. For traktorer, hvis største bredde ikke overstiger mm, kan denne vinkel reduceres til 3, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 10. Lodret vinkel: Retning 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 10, hvis lygtehøjden over vejbanen er under mm, og til 5, hvis denne højde er under 750 mm. Fremad Kan være sammenbygget med enhver anden lygte eller ethvert andet lyssignal fortil Må ikke være kombineret med andre lygter/lyssignaler Kan være indbygget sammen med enhver anden lygte/lyssignal fortil Elektriske tilslutninger Ingen særlige forskrifter Kontrolanordning Påbudt. Kontrolanordningen må ikke blinke. Den kræves ikke, når instrumentpanelets belysningsanordninger kun kan tændes i forbindelse med positionslygterne (fortil) Baglygter Montering Påbudt Antal 2 DA 32 DA

33 Monteringstegning Ingen særlige forskrifter Anbringelse I bredden Det fra traktorens midterplan i længderetningen fjerneste punkt på den lysende flade må ikke være længere end 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde. Mindste afstand mellem de to lysende fladers inderste kanter skal være 500 mm. Denne afstand kan nedsættes til 400 mm, hvis traktorens største bredde er mindre end mm I højden 78/933/EØF /26/EF Artikel 3 og bilag III, nr. 4 Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller mm, hvis traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde mm I længden Bagtil på køretøjet Geometrisk synlighed: Vandret vinkel: for begge baglygter: enten 45 indad og 80 udad eller 80 indad og 45 udad. Lodret vinkel: Retning 15 over og under vandret. Vinklen under vandret kan nedsættes til 10, hvis lygtehøjden over vejbanen er under mm, og til 5, hvis denne højde er under 750 mm. Bagud Kan være sammenbygget med enhver lygte/lyssignal bagtil. DA 33 DA

肝病养生.doc

肝病养生.doc ...1...2...3...4...6...7...8...9... 11... 11...14...16...18...19...20...21...22...24...25 I ...26...29...30...32...37...38...40...43...46...47...49...53...61...72...72...73...75...77...80...81...82...84

Læs mere

三峡库区流域水污染防治规划

三峡库区流域水污染防治规划 三 峡 库 区 及 其 上 游 水 污 染 防 治 规 划 (2001 年 ~2010 年 ) 国 家 环 境 保 护 总 局 2001 年 11 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 水 污 染 与 生 态 环 境 现 状... 4 第 一 节 规 划 范 围... 4 第 二 节 水 环 境 现 状... 5 第 三 节 生 态 环 境 现 状... 7 第 四 节 三 峡 库 区 成 库

Læs mere

113

113 B B (a) (b) 2015 10 31 2012 122013 10 112 113 B 2.1 B 2.3 3 B 2.3 B 13 114 6 30 2013 2014 2015..... 4,642,356 16,760,656 24,411,458..... 56,269 60,865 61,749..... (1,974,812) (5,947,585) (9,172,310).....

Læs mere

肝病养生.doc

肝病养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...6...7...8...9... 11... 11...14...16...18...19...20...21...22...24...25 I

Læs mere

国防常识

国防常识 ...1...14...14...18...19...26...28...30...31 97...40...40...41...42 ()...43...43...44...44...45...46 I ...47...47...48...49...49...52...53...54...54...55...57...58...59...61...62...62...64...66...68...69...72

Læs mere

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Læs mere

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Læs mere

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Læs mere

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Læs mere

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Læs mere

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Læs mere

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Læs mere

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Læs mere

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Læs mere

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Læs mere

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Læs mere

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Læs mere

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Læs mere

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Læs mere

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Læs mere

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Læs mere

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Læs mere

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Læs mere

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Læs mere

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Læs mere

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Læs mere

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Læs mere

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Læs mere

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Læs mere

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Læs mere

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Læs mere

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Læs mere

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Læs mere

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Læs mere

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Læs mere

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Læs mere

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Læs mere

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Læs mere

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Læs mere

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Læs mere

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Læs mere

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Læs mere

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Læs mere

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Læs mere

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Læs mere

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Læs mere

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Læs mere

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Læs mere

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Læs mere

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Læs mere

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Læs mere

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Læs mere

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Læs mere

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Læs mere

广西师范学院(下)

广西师范学院(下) 3888.00 ( 16.00 ) ...1 ()...1...4... 11...14...15...17...32...43...44...46...47...58...59...60...62 I II...63...64...65...69...72...73...74...76...81...83...84 ( )...85...90 ( )...96... 102... 107...111...

Læs mere

地 球 科 學 質 在 第 壹 部 分 ( 高 一 基 礎 地 球 科 學 ) 的 出 題 題 數 最 多, 氣 象 部 分 次 之, 而 天 文 與 氣 象 的 題 數 比 例 也 一 直 是 相 互 增 減, 由 此 可 以 看 出 命 題 委 員 在 命 題 時 仍 會 注 意 評 量 內 容

地 球 科 學 質 在 第 壹 部 分 ( 高 一 基 礎 地 球 科 學 ) 的 出 題 題 數 最 多, 氣 象 部 分 次 之, 而 天 文 與 氣 象 的 題 數 比 例 也 一 直 是 相 互 增 減, 由 此 可 以 看 出 命 題 委 員 在 命 題 時 仍 會 注 意 評 量 內 容 97 學 測 地 球 科 學 趨 勢 分 析 前 言 臺 中 一 中 藍 秀 茹 老 師 大 學 學 科 能 力 測 驗 到 現 今 已 有 14 年 了,83 年 ~90 年 採 用 的 是 舊 教 材 及 舊 方 式, 而 隨 著 使 用 新 教 材 及 教 科 書 開 放 民 間 書 商 編 寫 後,91 年 至 96 年 的 學 測 考 題 有 了 新 的 面 貌 自 91 年 開 始, 學

Læs mere

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

Læs mere

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Læs mere

、,

、, 敬 啟 者 : 招 標 承 投 小 食 部 營 辦 商 及 學 生 午 膳 飯 盒 服 務 現 誠 邀 7 月 31 日 貴 機 構 承 投 提 供 隨 付 的 投 標 附 表 上 所 列 的 服 務, 合 約 期 由 2016 年 9 月 1 日 至 2019 年 投 標 書 及 報 價 表 ( 見 附 件 一 ) 必 須 填 具 一 式 兩 份, 並 放 置 信 封 內 封 密 信 封 面 應

Læs mere

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Læs mere

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Læs mere

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Læs mere

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Læs mere

桐乡生态市建设规划.doc

桐乡生态市建设规划.doc i ii iii iv v vi i 2004 7 15 ii 3 4 5 6 1 2 3 7 4 5 1 1 2 3 4 21 5 8 6 7 8 9 ( ) () 2 3 1 2 3 4 () () 9 10 143 65 74 30 28'30 47' 120 18'120 40' 36 34 723 320 5.3 3 16.97 27.91 4 1212.3 1983.4 2.4 / 11

Læs mere

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Læs mere

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Læs mere

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Læs mere

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Læs mere

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Læs mere

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Læs mere

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Læs mere

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Læs mere

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Læs mere

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Læs mere

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Læs mere

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Læs mere

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Læs mere

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Læs mere

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Læs mere

untitled

untitled 45 43 71 48 50 177 45 19 43 19 CEO 178 50 16 8 8011 1159 1191 2358 509 8276 907 3708601() 179 1181 10698305 756 71 1246 1315 48 180 509 28 39 41 41 28 39 181 41 41 182 36 8315 3708 1499 5.28 15 C3 5.34

Læs mere

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

Læs mere

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Læs mere

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Læs mere

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Læs mere

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職 第 二 三 類 投 保 單 位 二 代 健 保 實 務 說 明 會 行 政 院 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 局 南 區 業 務 組 說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費

Læs mere

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Læs mere

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Læs mere

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

Læs mere

名人养生.doc

名人养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67

Læs mere

常见病防治(二).doc

常见病防治(二).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...9...17...25...34...41...49...54...55...55...57...64...65...67...68...69...69...70...71

Læs mere

女性减肥健身(一).doc

女性减肥健身(一).doc 1...1...3...4...5...7 IN...10...13 smart...17...18...19...19...25...31...33...34...36...37...41...44 I ...47...48 6...52...55 7...59...62...64...66...67...69...71...73...75...82...88...90...92...93...98

Læs mere

Microsoft Word - 報告.doc

Microsoft Word - 報告.doc 德 蘭 中 學 同 行 萬 里 高 中 學 生 內 地 交 流 計 劃 2011-2012 湖 北 水 利 及 工 業 規 劃 與 文 化 探 索 之 旅 日 期 : 2012 年 2 月 22 日 至 26 日 隨 團 老 師 : 葉 美 寶 團 員 姓 名 : 楊 綺 婷 胡 夢 吟 關 可 瑤 蔡 沅 汶 黎 佩 霖 梅 如 霞 吳 長 虹 劉 綺 霞 胡 子 祈 李 詠 詩 1 ( 一 )

Læs mere

奥运风云榜(上).doc

奥运风云榜(上).doc ...1 1920...3 1896 2004...5...8...8 9... 11 8 9...13...14...16...20...31...36 TP10...39...46...47...49...49 I II...50 2004 2008...52...56...59...64...67 1500...68...69...70...71...76...82...86...89...92

Læs mere

3510619-t02aplp

3510619-t02aplp [ ] 2009 3 17 (i) (ii) (iii) (iv) 2010 11 26 58 2013 9 282013 2013 2013 11 12 2013 2013 2013 12 30 (i)(ii) (iii) (iv) (v) 2014 11 26 (i) (ii) (iii) (iv) 1994 2 26 1994 9 1 1994 8 29 1994 9 1 2009 6 15

Læs mere