BRK Administration Ullasvej Rønne. CVR nr Att. Vivi Granby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRK Administration Ullasvej Rønne. CVR nr Att. Vivi Granby"

Transkript

1 BRK Administration Ullasvej Rønne CVR nr Att. Vivi Granby Betinget tilsagn om tilskud til Laboratorium for bæredygtig udvikling af lokalsamfundet økonomisk, socialt og miljømæssigt, j.nr. LDP Dato: 12 december 2018 Jnr.: LDP Pulje: Landdistriktspuljen ERHVERVSSTYRELSEN Landdistriktsudvikling Slotsgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F. Tlf Landdistriktspuljens rådgivende udvalg og Erhvervsstyrelsen har nu færdigbehandlet ansøgningerne fra 2. ansøgningsrunde i 2018 for Landdistriktspuljens, der havde ansøgningsfrist den 8. oktober 2018 kl ERHVERVSMINISTERIET Til det ansøgte projekt har Erhvervsstyrelsen bevilget et tilskud på op til ,00 kr. til anvendelse i perioden den til Erhvervsstyrelsen giver endeligt tilsagn og yder første del af tilskuddet, når projektholder har opfyldt de anførte betingelser for tilsagn. Projektets afrapportering fremsendes, når projektet er afsluttet og senest 2 måneder efter bevillingsperiodens udløbsdato. Ved fastsættelsen af tilskudsbeløbet har Landdistriktspuljens rådgivende udvalg og Erhvervsstyrelsen lagt vægt på de kriterier, der er beskrevet i styrelsens vejledning om tilskud til i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 2. ansøgningsrunde. Erhvervsstyrelsen betinger tilsagnet af: At der indsendes et opdateret budget med henblik på at sikre: 1: at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med Vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, som vedlagt dette brev 2: at budgettet giver en aktuel redegørelse for projektets samlede aktiviteter, udgifter og finansiering 3: at det fremgår hvilke budgetposter, der støttes af midlerne fra Landdistriktspuljen, og at midlerne ikke går til poster, som ikke kan støttes af Landdistriktspuljen, herunder anlægsudgifter og indkøb af materialer. At der indsendes dokumentation for projektets medfinansiering efterhånden som denne opnås. Såfremt dele af medfinansieringen som angivet i den oprindelige ansøgning ikke opnås, betragtes det som en væsentlig projektændring. Der skal i så fald indsendes en anmodning om projektændring til Erhvervsstyrelsen, der vil vurdere om projektet fortsat kan støttes i den nye form. Svar på betingelserne skal indsendes senest den 1. marts

2 Erhvervsstyrelsen henviser desuden til betingelserne, som er anført i dokumentet: Vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje juli 2017: Dokumentet indeholder betingelser knyttet til tilskuddet, bl.a. vedr. ændringer og afrapportering. Vedlagt dette brev om betinget tilsagn er følgende materiale, der skal underskrives og returneres til med angivelse af projektets titel og journalnummer i emnefeltet inden den 1. marts 2019: Samarbejdsaftale Udbetaling af tilskuddet Brevet om betinget tilsagn er, som nævnt ovenfor, vedlagt en samarbejdsaftale. For at udbetaling af tilskuddet kan ske, skal aftalen udfyldes og underskrives af tilsagnshaver og revisor. Den underskrevne samarbejdsaftale skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest den 1. marts Hvis ikke det er muligt at indsende samarbejdsaftalen inden fristens udløb, kan styrelsen i særlige tilfælde bevilge en udsættelse af indsendelsesfristen. En skriftlig ansøgning om udsættelse skal indsendes inden fristens udløb. Tilsagnet bortfalder dog, såfremt styrelsen ikke senest et år fra dagsdato har modtaget den underskrevne erklæring. Erhvervsstyrelsen indberetter løbende de udbetalte tilskudsbeløb til SKAT uafhængigt af, om de udbetalte tilskudsbeløb er skattepligtige eller ej. Indberetningen fungerer som en støtte til SKAT s kontrolfunktioner. Udbetalingen af tilskud fra Landdistriktspuljen opdeles, således at 80 procent af det bevilgede beløb kommer til udbetaling i bevillingsperioden. De resterende 20 procent udbetales, når styrelsen har modtaget og godkendt evalueringsskema, slutregnskab, ledelseserklæring samt kopi og eksemplar af evt. produkter udarbejdet som del af projektet. Afhængig af tilskuddets samlede størrelse rateopdeles udbetalingen af tilskudsmidler i bevillingsperioden: Er det bevilgede tilskud på eller under kr., udbetales 80 pct. af støtten i én rate i begyndelsen af bevillingsperioden. Er det bevilgede tilskud på over kr., udbetales 80 pct. af støtten i bevillingsperioden i lige store, halvårlige rater. Projektholder vil i forbindelse med udbetaling af første rate modtage en tidsplan for udbetalingen af den eller de resterende rate(r). Henvendelser til Erhvervsstyrelsen Alle henvendelser vedrørende projektet rettes til Team Landdistriktspolitik på adressen Telefonisk henvendelse kan ske på hverdage mellem kl til på telefon

3 Ved alle henvendelser bedes projektets journalnummer og titel anført. Med venlig hilsen 3

4 Samarbejdsaftale for offentlige institutioner Relevans Denne samarbejdsaftale gælder kun for projektholdere, der enten er en statsinstitution, der revideres af Rigsrevisionen, en kommunal institution, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse, eller en institution under regionerne, der er omfattet af en revisionsordning efter lov om regioner. Tilskud fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje BRK Administration indgår hermed en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om gennemførelse af følgende projekt: Projekttitel: Laboratorium for bæredygtig udvikling af lokalsamfundet økonomisk, socialt og miljømæssigt, J.nr.: LDP Tilskudsbeløb: ,00 kr. Regnskab og ledelseserklæring Det er et vilkår for bevillingen, at Erhvervsstyrelsen efter projektets afslutning modtager et regnskab, der dokumenterer, at beløbet er anvendt til det angivne formål, jf. vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje juli Regnskabet skal forsynes med en ledelseserklæring, om, at regnskabet er rigtigt, at tilskuddet er anvendt sparsommeligt og efter formålet, samt at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt. Erhvervsstyrelsens skabelon til ledelseserklæringen er tilgængelig på hjemmesiden livogland.dk. Bevillingsperiode Bevillingen er til brug i perioden fra den til Afrapportering Projektets afrapportering bestående af regnskabet, ledelseserklæringen og udfyldt evalueringsskema fremsendes efter endt bevillingsperiode og senest 2 måneder efter bevillingsperiodens udløbsdato., jf. vedlagte vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje juli Udbetaling Tilskuddet til projektet overføres til projektholders NemKonto. Denne samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen er godkendt af: Projektholders CVR-nr.: Projektansvarliges underskrift og dato: Den underskrevne samarbejdsaftale returneres i indscannet version til: Erklæringen kan eventuelt returneres med brevpost til: Erhvervsstyrelsen, Att. Landdistriktspuljen, Slotsgade 1, 2. sal 4800 Nykøbing F. 4

5 Vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning Tilskuddets anvendelse Udbetaling af tilskud... 6 Indberetning til SKAT... 6 De minimis Ændringer undervejs i bevillingsperioden Afrapportering... 7 a) Regnskab... 8 Tilskudsberettigede udgifter... 8 Økonomisk sparsommelighed... 8 Udgifter til transport i egen bil... 8 Udgifter til løn... 8 Udgifter til eksterne konsulenter... 9 b) Ledelseserklæring eller revisorpåtegning... 9 c) Evaluering... 9 d) Evt. produkter af projektet Kontrol med tilskudsmidler Misligholdelse og opsigelse af aftale Tilbagebetaling og reduktion af tilskud Formidling og videndeling Klageadgang Ikrafttræden Bilag Ordbog

6 1. Indledning Vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje fremsendes sammen med brev om betinget tilsagn. Efter disse vilkår ydes støtten i form af tilskud. Tilskuddet udmøntes på baggrund af ansøgningsrunder under Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, i det følgende kaldet Landdistriktspuljen. Puljens specifikke lovgrundlag er årets finanslov og for projekter på de små øers vedkommende også Østøtteloven. Vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, særlige vilkår anført i brevet om betinget tilsagn, meddelelse om endeligt tilsagn samt den indsendte projektansøgning inklusiv budget og tidsplan udgør tilskudsgrundlaget for tilskud fra Landdistriktspuljen. Vilkårene kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Erhvervsstyrelsen. 2. Tilskuddets anvendelse Tilskud fra Landdistriktspuljen forudsætter, at projektet efterlever tilskudsgrundlaget. Tilskuddet kan kun anvendes i projektets bevillingsperiode, som tidligst begynder ved Erhvervsstyrelsens brev om betinget tilsagn. Inden for bevillingsperioden kan projektholder for egen regning og risiko igangsætte projektet, inden projektet har opnået Erhvervsstyrelsens endelige tilsagn. Det er projektholders ansvar, at tilskuddet kun anvendes til tilskudsberettigede udgifter (se nærmere i afsnit 5 under regnskab). Væsentlige ændringer af projektet skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Udgifter, der følger af ændringerne, er først tilskudsberettigede, når styrelsens godkendelse er opnået. (Se afsnit 4 om ændringer). 3. Udbetaling af tilskud Erhvervsstyrelsen udbetaler 80 pct. af det bevilgede tilskud i bevillingsperioden: Er det bevilgede tilskud på eller under kr., udbetales 80 pct. af støtten i én rate i begyndelsen af bevillingsperioden. Er det bevilgede tilskud på over kr., udbetales 80 pct. af støtten i bevillingsperioden i lige store, halvårlige rater. Projektholder vil i forbindelse med udbetaling af første rate modtage en tidsplan for udbetalingen af den eller de resterende rate(r). Erhvervsstyrelsen yder første del af tilskuddet, når projektholder har opfyldt betingelserne anført i brevet om betinget tilsagn og opnået styrelsens endelige tilsagn. Erhvervsstyrelsen tilbageholder 20 pct. af det bevilgede tilskud, indtil styrelsen har modtaget og godkendt projektets afrapportering (se afsnit 5 om afrapportering). Erhvervsstyrelsen udbetaler som udgangspunkt tilskud til projektholders NemKonto. Indberetning til SKAT Erhvervsstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. 6

7 De minimis Erhvervsstyrelsen kan med Landdistriktspuljens midler give statsstøtte til økonomisk aktivitet, såfremt den samlede de minimis-støtte til projektholderen ikke overstiger EUR over en periode på tre regnskabsår, inkl. det regnskabsår, hvor projektholder har modtaget tilsagn om støtte. Ved økonomisk aktivitet forstås, at den støttede aktivitet udøves i konkurrence med andre virksomheder/markedsaktører, og derfor kan både virksomheder, institutioner, foreninger m.v. være omfattet af reglerne om de minimis-støtte. I tilfælde hvor Landdistriktspuljen yder tilskud som de minimis-støtte, har Erhvervsstyrelsen bedt projektholder om at udfylde en de minimis-erklæring forud for udsendelse af styrelsens endelige tilsagn om støtte. Det er en forudsætning for Landdistriktspuljens tilskud, at grænsen for de minimis-støtte på maksimalt EUR for projektholderen/virksomheden over en periode på tre regnskabsår ikke er overskredet. Det er projektholders ansvar at sikre, at grænsen ikke overskrides. 4. Ændringer undervejs i bevillingsperioden Eventuelle, væsentlige ændringer af projektets formål, aktiviteter, budget eller bevillingsperiode forudsætter, at projektholder på forhånd har indhentet Erhvervsstyrelsens godkendelse. Det påhviler projektholder at orientere Erhvervsstyrelsen, hvis projektet får ny kontaktperson eller projektets kontaktoplysninger i øvrigt bliver ændret. Projektholder skal straks orientere Erhvervsstyrelsen, hvis projektholder beslutter ikke at gennemføre eller af anden grund må afbryde projektet. Projektholder skal straks orientere Erhvervsstyrelsen, hvis projektholder går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos projektholder. Alle anmodninger om ændringer af projektet eller af bevillingsperioden skal være skriftlige og begrundede. Erhvervsstyrelsen behandler anmodninger, som projektholder sender pr. mail til I mailens emnefelt skrives projektets sagsnummer og ordet anmodning. 5. Afrapportering Projektholder skal senest to måneder efter bevillingsperiodens udløb aflægge rapport for projektet pr. mail til I mailens emnefelt skrives projektets sagsnummer og ordet afrapportering. Hvis særlige forhold tilsiger, at hele eller dele af afrapporteringen ikke bliver sendt digitalt, kan projektholder i stedet sende materialet til adressen: Erhvervsstyrelsen Att.: Landdistriktspuljen Slotsgade 1, 2. sal 4800 Nykøbing F Afrapporteringen består af følgende: 7

8 a) Regnskab b) Ledelseserklæring eller revisorpåtegning c) Evaluering d) Kopi eller eksemplar af evt. produkter udarbejdet som del af projektet De fire dele af afrapporteringen er forklaret i de næste afsnit. a) Regnskab Projektholder skal som del af afrapporteringen indsende et samlet, afsluttende projektregnskab. Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med det senest godkendte budget og skal tydeligt dokumentere, hvordan projektet er finansieret, og hvilke udgifter der har været forbundet med projektet. Har der været indtægter eller finansiering fra projektpartnere eller anden side i forbindelse med projektets gennemførelse, skal disse fremgå af regnskabet. Hvis regnskabet indeholder udgifter, som ikke er tilskudsberettigede, skal det tydeligt fremgå, hvilke udgifter Landdistriktspuljen midler går til. Tilskudsberettigede udgifter Tilskudsberettigede udgifter er faktiske udgifter, der er direkte relateret til projektet og nødvendige for at gennemføre projektet afholdt i projektets bevillingsperiode i overensstemmelse med projektets formål, de godkendte projektaktiviteter og det godkendte projektbudget. Udgifter skal opgøres netto. Det vil sige efter fradrag af eventuel rabat, bonus, indtægt ved salg af tilskudsfinansierede materialer, udstyr eller andre aktiver (herunder immaterielle). Er tilskudsmodtager momsregistreret, skal projektets indtægter og omkostninger opgøres eksklusiv moms. Refunderbar moms er ikke tilskudsberettiget. Økonomisk sparsommelighed Projektholder og projektpartnere har pligt til at udvise økonomisk sparsommelighed. Det betyder, at man skal tilstræbe af opnå de bedst mulige priser på underleverancer, herunder konsulentydelser, der skal anvendes i projektet. Det kan ske ved i relevant omfang at indhente flere tilbud. Udgifter til transport i egen bil Udgifter til transport i egen bil beregnes ud fra en sats på 2 kr. pr. km. Udgifter til løn Udgifter til løn i forbindelse med projektholders og eventuelle projektpartneres interne timer beregnes som den faktiske timeløn ganget med det antal timer, den aflønnede medarbejder har anvendt på projektet. Timelønnen udregnes som bruttoårsløn delt med ét årsværk. Et årsværk er administrativt fastsat til 1720 timer af Erhvervsstyrelsen. Såfremt en medarbejder er ansat til under 37 timer om ugen, nedjusteres årsværket tilsvarende, dvs. hvis 8

9 en medarbejder arbejder 10 timer om ugen, så svarer det til et årsværk på 465 timer. Bruttoårslønnen består af alle almindelige løndele som fx pensionsbidrag, feriepenge, og arbejdsgivers betalte ATP-udgift Arbejdsgivers betalte udgifter til fx barselsfonden, flexfonde m.v. er også tilskudsberettigede og indregnes i bruttoårslønnen. Derimod er gratialer, provisioner, fri bil, fri telefon, fri kost og logi og andre personalegoder som udgangspunkt ikke tilskudsberettigede. Lønnen må tillægges overhead på op til 15 pct. til dækning af udgifter til telefon, kontorartikler, m.v. samt indirekte udgifter såsom arbejdsstation, husleje, m.v. Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger fx til rejser og øvrige udgifter, kan de dækkes under andre budgetposter i projektet. Det skal fremgå af ansøgningen (budgettet), hvorvidt overhead er en del af lønudgiften. Stiller tilsagnsbrevet eller projektets eventuelle revisor krav om time/sagsregistrering, skal den enkelte medarbejder løbende foretage registreringen, og medarbejderens chef eller en bemyndiget medarbejder hos projektholder skal attestere registreringen. Udgifter til eksterne konsulenter Jf. krav om økonomisk sparsomlighed skal projektholder i relevant omfang indhente flere tilbud på konsulentydelser, der skal anvendes i projektet. Ved ekstern konsulent forstås en person, der repræsenterer en anden virksomhed/ organisation/ sig selv end projektholder eller projektpartnere. Det betyder, at projektholder selv eller en ledende figur med bestemmende indflydelse hos projektholderen ikke kan være ekstern konsulent. b) Ledelseserklæring eller revisorpåtegning For bevilgede tilskud på eller under kr.: I tilknytning til slutregnskabet afgiver projektholder til Erhvervsstyrelsen en erklæring om, at regnskabet er rigtigt, at tilskuddet er anvendt sparsommeligt og efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt. Erhvervsstyrelsens skabelon til erklæringen er tilgængelig på hjemmesiden livogland.dk. For bevilgede tilskud over kr.: Projektholder aflægger revisorpåtegnet slutregnskab til Erhvervsstyrelsen. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens revisionsinstruks, som er tilgængelig på hjemmesiden livogland.dk. Er projektholder en statsinstitution, der revideres af Rigsrevisionen, en kommunal institution, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse, eller en institution under regionerne, der er omfattet af en revisionsordning efter lov om regioner m.v., afgiver institutionen en ledelseserklæring frem for en særskilt revisorberetning, også når det gælder projekter med bevilgede tilskud over kr. c) Evaluering Projektholder skal som del af afrapporteringen indsende et udfyldt evalueringsskema for projektet. 9

10 Erhvervsstyrelsens evalueringsskema er tilgængeligt på hjemmesiden livogland.dk. Samtlige punkter i evalueringsskemaet skal udfyldes gerne med bilag i form af eksempelvis fotos eller tegninger. d) Evt. produkter af projektet Såfremt Landdistriktspuljens midler har dækket udgifter til udarbejdelse af en bog, rapport, film eller lignende, skal projektholder som del af afrapporteringen vedlægge en kopi eller et eksemplar af produktet. 6. Kontrol med tilskudsmidler Alle projektudgifter skal kunne dokumenteres. Der må ikke anvendes skønsmæssigt fordelte udgifter undtagen ved beregning af overhead og transport i egen bil. Projektholder skal opbevare regnskabsbilag i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor det tilskudsudløsende projekt er afsluttet, og skal på forlangende fremvise bilag og afgive supplerende oplysninger, som Erhvervsstyrelsen skønner nødvendige for at kontrollere projektets forløb og anvendelsen af tilskuddet. Modtager projektholder Landdistriktspuljens tilskud som de minimis-støtte, skal projektholder opbevare regnskabsbilag, som er relevante for de minimis-reglen, i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget. Erhvervsstyrelsen skal efter forudgående aftale have adgang til på stedet at foretage en gennemgang af alle forhold vedrørende det projekt, der er givet tilskud til. Ved større og længerevarende projekter, eller hvis særlige forhold taler for det, kan Erhvervsstyrelsen i tilsagnsbrevet fastsætte, at projektholder skal indsende en eller flere delberetninger, og fristerne herfor. 7. Misligholdelse og opsigelse af aftale Projektholder kan til enhver tid opsige aftalen. Ved opsigelse forfalder det udbetalte tilskud straks til tilbagebetaling. Efterlever projektholder ikke de vilkår, der danner baggrund for tilsagnet, kan Erhvervsstyrelsen reducere eller annullere tilsagnet og kræve allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt. Erhvervsstyrelsen anser i særlig grad tilsagnsaftalen for misligholdt, hvis: projektholder anvender tilskuddet til formål eller aktiviteter, der ikke er omfattet af tilsagnet projektholder undlader at oplyse om anden finansiering af samme omkostninger, som der er modtaget tilskud til fra Erhvervsstyrelsen projektholder ved grov eller vedvarende forsømmelighed tilsidesætter sine forpligtelser i forhold til tilsagnet og nærværende bestemmelser, eksempelvis ved ikke at overholde fastsatte tidsfrister for afrapportering. 8. Tilbagebetaling og reduktion af tilskud Erhvervsstyrelsen vurderer, om ændringer af projektet undervejs i bevillingsperioden medfører, at grundlaget for styrelsens tilsagn helt eller delvist 10

11 bortfalder. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at tilsagnet ikke kan opretholdes, kan Erhvervsstyrelsen reducere tilskuddet og kræve udbetalte midler tilbagebetalt. Hvis projektholder beslutter ikke at gennemføre eller på anden vis må opgive projektet, stopper Erhvervsstyrelsen udbetalingen og kan kræve udbetalte tilskudsmidler tilbagebetalt. Erhvervsstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer projektholder i at gennemføre projektet, og dermed beslutte, at der ikke skal ske helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud. Såfremt projektholder misligholder tilskudsgrundlaget eller en godkendt ændring heraf, kan Erhvervsstyrelsen reducere tilskuddet og kræve udbetalte midler tilbagebetalt. Projektholder skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis projektet har opnået eller opnår støtte udover, hvad der fremgår af ansøgningen. Den opnåede støtte kan modregnes i tilskuddet fra Erhvervsstyrelsen. Hvis projektregnskabet viser, at projektets faktiske udgifter blev mindre end budgetteret, vil Erhvervsstyrelsen tilsvarende reducere udbetalingen af de tilbageholdte 20 pct. af tilsagnet og kræve udbetalte, men uforbrugte midler tilbagebetalt. Udgør tilskuddet fra Landdistriktspuljen alene en del af projektets samlede finansiering, fastsættes reduktion og tilbagebetaling ud fra tilsagnets forholdsmæssige andel af den samlede finansiering af projektets tilskudsberettigede udgifter. Har projektet opnået tilsagn om supplerende tilskud gennem de lokale aktionsgrupper, skal der alene ske tilbagebetaling af uforbrugte midler, såfremt projektets faktiske udgifter er mindre end den samlede finansiering fraregnet tilskuddet opnået gennem aktionsgruppen. Ved tilbagebetaling af tilskudsmidler skal projektets journalnummer og mest muligt af projektets titel anføres på bankoverførelsen. Tilbagebetaling skal ske til nedenstående konto: Danske Bank Reg.nr Konto nr Formidling og videndeling Projektholder er forpligtiget til i rimeligt omfang at stille sig til rådighed for Erhvervsstyrelsen i forbindelse med evaluering samt opsamling og formidling af erfaringer. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig retten til at formidle erfaringer fra og resultaterne af projektet. Projektholder er forpligtet til at sikre Erhvervsstyrelsen ret til at offentliggøre og på anden måde anvende indsendte materialer (herunder tekster og billeder) og til at oplyse Erhvervsstyrelsen, hvis andre end projektholder skal krediteres som ophav til materialet i forbindelse med Erhvervsstyrelsens anvendelse via relevante formidlingsformer såsom styrelsens hjemmeside, rapporter, småtryk, præsentationer m.v. Dele af materialet kan på projektholders foranledning anonymiseres. 11

12 Ved projektholders offentliggørelse og formidling af projektet skal det fremgå, at projektet modtager eller har modtaget tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. 10. Klageadgang Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af tilsagnsbrevet eller nærværende vilkår, kan ikke påklages til anden administrativ instans. Der kan på ulovbestemt grundlag klages over fejl ved sagsbehandlingen til Erhvervsministeriets departement. 11. Ikrafttræden Vilkårene gælder for administrationen af bevillinger, hvor der i tilsagnsbrevet er henvist til Vilkår for tilskud fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje - juli

13 Bilag Ordbog Bevillingsperiode Bevillingsperioden er den projektperiode, som ansøger oplyser i ansøgningsskemaet, eller som projektholder efterfølgende får godkendt af Erhvervsstyrelsen. Bevillingsperioden kan tidligst begynde ved Erhvervsstyrelsens brev om betinget tilsagn (ca. tre måneder efter ansøgningsfristen). Kun udgifter, der er afholdt i bevillingsperioden, kan regnes for tilskudsberettigede. Brev om betinget tilsagn Ca. tre måneder efter ansøgningsfristen modtager ansøgere en fra Erhvervsstyrelsen med et vedhæftet brev, som oplyser, om der er opnået betinget tilsagn eller afslag på ansøgningen om støtte fra Landdistriktspuljen. Hvis ansøger får betinget tilsagn, vil det vedhæftede brev oplyse, hvilket beløb, projektet maksimalt kan opnå i støtte, samt visse betingelser og frister, som projektholder skal overholde for at gøre brug af tilskuddet. Endeligt tilsagn Erhvervsstyrelsen giver sit endelige tilsagn om tilskud, når betingelserne anført i brevet om betinget tilsagn er opfyldt, og der er enighed mellem projektholder og styrelse om vilkårene for tilskuddet. Erhvervsstyrelsen udsender det endelige tilsagn i en særskilt mail eller sammen med første udbetalingsbrev. Faktiske udgifter Støtte fra Landdistriktspuljen kan kun dække udgifter, som faktisk er afholdt og forbundet med projektet. Alle projektudgifter skal kunne dokumenteres, og der må ikke anvendes skønsmæssigt fordelte udgifter undtagen ved beregning af overhead og transport i egen bil. Ledelseserklæring I tilknytning til slutregnskabet afgiver projektholder til Erhvervsstyrelsen en erklæring om, at regnskabet er rigtigt, at tilskuddet er anvendt sparsommeligt og efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt. Netværkspartner Ved netværkspartnere forstås interessenter, der erklærer deres opbakning til projektet uden direkte at indgå i projektets økonomi. Netværkspartnere bistår eksempelvis med viden, erfaring og ekspertise. I modsætning til en projektpartner, deltager en netværkspartner uden økonomisk ansvar og får ikke del i tilskuddet fra Landdistriktspuljen. Overhead Overhead er udgifter til telefon, kontorartikler, m.v. samt indirekte udgifter fx arbejdsstation, husleje, m.v. I stedet for at opgøre disse udgifter som særskilte udgiftsposter i projektets budget og regnskab, kan projektholder vælge at indregne udgifterne som en procentsats af de interne lønudgifter. Landdistriktspuljen accepterer generelt overheadsatser op til 15 pct. Projektaktiviteter 13

14 Projektaktiviteter er de konkrete aktiviteter, som projektholder og evt. projektpartnere sætter i gang for at opnå projektets formål og mål, som de er beskrevet i ansøgningen. Projektbudget Et projektbudget viser projektets overordnede udgifter og indtægter. Budgettet skal være direkte sammenligneligt med det afsluttende projektregnskab. Hvis budgettet indeholder udgifter, som ikke er støtteberettigede, skal det tydeligt fremgå, hvilke udgifter Landdistriktspuljen midler går til. Projektholder Ved projektholder forstås den person eller juridiske person (fx en forening, organisation, virksomhed), der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Projektpartner Ved projektpartner forstås en person eller en juridisk person (fx en forening, organisation, virksomhed), som i samarbejde med projektholderen har del i projektets økonomi og gennemførelse. Revisorerklæring En blanket hvor revisor påtager sig at revidere projektets regnskab ud fra tilskudsgrundlaget og den gældende revisionsinstruks samt at gennemgå projektets økonomiske set-up med projektholder og eventuelle samarbejdspartnere inden projektstart eller hurtigst muligt derefter. Samarbejdsaftale for kommuner og offentlige institutioner I Erhvervsstyrelsens blanket for samarbejdsaftale for kommuner og offentlige institutioner kan en statsinstitution, der revideres af Rigsrevisionen, en kommunal institution, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse, eller en institution under regionerne, der er omfattet af en revisionsordning efter lov om regioner m.v., indvilge i, at institutionen afgiver en ledelseserklæring frem for en særskilt revisorpåtegning, når det gælder projekter med tilsagn over kr. Tidsplan Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal som del af projektbeskrivelsen indeholde en tidsplan, som viser, hvornår ansøger ønsker at afvikle projektaktiviteterne. Forskellige forhold kan gøre det nødvendigt at ændre et projekts tidsplan, og det påvirker sædvanligvis ikke tilskuddet fra Landdistriktspuljen, men det er vigtigt, at projektholder holder Erhvervsstyrelsen orienteret om væsentlige ændringer. Hvis ændringer i tidsplanen medfører behov for at ændre projektets bevillingsperiode, er projektholder forpligtet til på forhånd at anmode Erhvervsstyrelsen om at godkende ændringen. Tilskudsgrundlag Vilkår for tilskud fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, særlige vilkår anført i brev om betinget tilsagn, den indsendte projektansøgning inklusiv budget og tidsplan, samt gældende lovgivning, herunder Østøtteloven og årets finanslov, udgør grundlaget for tilskud fra Landdistriktspuljen Udbetalingsbrev 14

15 Når projektholder har opnået endeligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, iværksætter styrelsen udbetalingen af tilskuddets første rate og udsender i den forbindelse en mail til projektholder med et vedhæftet udbetalingsbrev, som bl.a. oplyser, hvornår og til hvilken konto tilskuddet udbetales. 15

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Tilskuddets anvendelse... 2 3. Udbetaling af tilskud... 2 Indberetning til SKAT... 2 De minimis...

Læs mere

Vilkå r for ø-støttelå n frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for ø-støttelå n frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for ø-støttelå n frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Lånets anvendelse... 2 3. Ø-støttelån... 2 Oprettelse af lånet... 2 Afdrag på lånet... 3 Indberetning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen Trafik-,

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion 2/6 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Tilskuddets anvendelse... 3 C. Tilskud fra anden side... 3 D.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje A. Indledning 1. Projektmidler fra uddannelsespuljen ydes med hjemmel i Lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018 Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018 Indhold Indledning 3 1. Landdistriktspuljens støtte til forsknings- og informationsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai I medfør af 3, stk. 1 og 2, samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28.

Læs mere

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. december 2009 CP09/09 Henrik Nejst Jensen hne@vd.dk 7244 3142 Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår Regelgrundlag 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT AN S Ø G NI NGSVEJLE DNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT Tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Version 2.0 af maj 2018 Side

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner.

Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner. Albertslund Kommune Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund 18. december 2018 PRJ-2017-00117 Side 1 6 Att. Leder af Ejendomme Frederik Lerche Gate21 ansøgning for Albertslund og Ballerup kommuner. Skolernes

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 1. Ø-støtteloven... 3 2. Hvilke projekter på de små øer kan få støtte?... 3 Kriterier

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen for 2012

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen for 2012 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen for 2012 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvad kan der ydes tilskud til under Landdistriktspuljen?...

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om støtte til projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2018, 2. runde

Vejledning om støtte til projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2018, 2. runde Vejledning om støtte til projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2018, 2. runde Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 1. Ø-støtteloven... 3 2. Hvilke projekter på de små øer kan få støtte?... 3 Kriterier

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Klare mål til job er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Klare mål til job er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Rudersdal Kommune Charlotte Wieth-Klitgaard Stationsvej 36 2840 Holte Tilsagn fra puljen 14.62.09.20 til projekt Klare mål til job, j.nr. 1077-011 Dato: 22-12-2016 Ansøgningen om støtte til projekt Klare

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning. Ansøgning om tilskud i 2018 Vejledning August 2017 Ansøgning om tilskud i 2018 A. Projektets titel Titlen skal være kort og samtidig sigende for projektets indhold B. Projektejer/ansøger Navn Adresse Hjemmeside Telefon og mail CVR-nummer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Næstved Kommune Rebecca Helqvist Jernbanegade 12 4700 Næstved Tilsagn fra puljen 14.69.01.60 til projekt Integrationsmentor med fokus på beskæftigelse, j.nr. 1047-007 Ansøgningen om støtte til projekt

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Sorø kommune Kenneth Damsgaard Hyde Rådhusvej 8 4180 Sorø Tilsagn fra puljen 14.69.01.60 til projekt Holdbart match - flere frivillige og kompetente integrationsmentorer, j.nr. 1047-006 Ansøgningen om

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04.10 til 28 på finanslov for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Formål

Læs mere

Realdania har valgt at bevilge op til kr kr. til en foranalyse for Rubjerg Knude.

Realdania har valgt at bevilge op til kr kr. til en foranalyse for Rubjerg Knude. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring 21. august 2019 PRJ-2018-00212 Side 1 6 Att. Bente Mouritzen Foranalyse for Rubjerg Knude Kære Bente Mouritzen har valgt at bevilge op til kr. 200.000

Læs mere

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade i perioden 2012-2015. I. Indledning Som led

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Januar 2018 Betingelser for tilskudsmodtager Gælder kun for tilskud, der er omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision fra januar 2014. NB! Gælder ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere