LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011"

Transkript

1 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye tal) Opfølgning på ministermålene for 2 Opfølgning på jobcentrets mål i 2 Udenlandsk arbejdskraft med ophold i Randers december 21.

2 Side 1 Tabel 1 juni 1 juni Ændring a-dagpenge kontanthjælp I alt Pct a-dagpenge kontanthjælp I alt Pct nominel pct Randers , , ,2% Midtjylland , , ,8% Hele Landet , , ,9% Tabel 2 Bruttoledige i alt (faktiske tal) maj juni ændring Pct Randers ,96% Midtjylland ,28% Helelandet ,88% Fig. 1 Bruttoledighed - arbejdsmarkedsparate fuldtidledige personer (faktiske tal) Udviklingen i bruttoledigheden i Randers 27-2 Tabel 1 viser udviklingen i bruttoledigheden fra juni21 -. Det fremgår, at der i perioden har været et fald i ledigheden i Randers, Midtjylland og hele landet. Randers har sammenlignet med Midtjylland og hele landet den højeste ledighed i pct. af arbejdsstyrken. De sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik viser en lille stigning fra Bruttoledigheden er ledige og aktiverede under et. Tallet omfatter alle arbejdsmarkedsparate, altså hvormang i arbejdsstyrken, der ikke har arbejde. Udover de bruttoledige er der også et antal ledige, der ikke modtager ydelser, og derfor ikke er registret. Hvormange det drejer sig om er ikke helt klart. Tabel 2 viser udviklingen i bruttoledigheden fra maj 2 til juni2. Der har fra maj til juni været et lille fald på knapt 2 % i Randers. Antal arbejdsmarkedsparate fuldtidsledig sledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tid Figur 1 viser udviklingen i bruttoledigheden i Randers fra 27 til 2. Niveauet i 21 har været faldende fra marts og frem til august. Fra august til december har der været en svag stigning. Ledigheden i 2 har været faldende og ligger under niveauet fra 21.

3 Side 2 Fig. 2 Fig. 4 Bruttoledige i Randers aldersfordelt Fuldtidsledige fordelt på matchkategori Arbejdsmarkedsparate fuldtidsledige maj- 1 jun- 1 jul- 1 aug- 1 sep- 1 okt- 1 nov- dec- 1 Tid 1 jan- feb- mar- apr- maj- jun- Antal fuldtidsledige brutto maj- 1 jun- 1 jul-1 aug- 1 sep- 1 okt- 1 nov- 1 Tid dec- 1 jan- feb- mar- apr- maj- jun- Fig år 3-54 år år Arbejdsmarkedsparate ledige fordelt på køn 2 A-dagpenge Knt.hj. jobklar Knt.hj. indsatsklar Knt.hj. midlertidig passiv Kilde fig. 2-4: jobindsats.dk Fig. 2: Ledigheden fordelt på aldersgrupper i perioden juni 1 - juni. Ledighedsfaldet er sket for de midaldrende. Antal fuldtidsledige brutto maj- 1 jun- 1 jul- 1 aug- 1 sep- 1 okt- 1 nov- 1 Tid dec- 1 jan- feb- mar- apr- maj- jun- Fig. 3: Ledigheden fordelt på køn juni 1 - juni. Ledigheden er faldet for mændene, men har været svagt stigende for kvinderne. Mændene har stadig en lidt højere ledighed end kvinderne. Fig. 4: Alle ledige fordelt på forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i matchkategorier juni 1 - juni. Ledigheden er faldet for a- dagpengemodtagerne mens der har været en stigning for de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. For de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har ledigheden været faldende mens den har været stort set uændret for de jobklare indtil nu. Køn i alt Kvinder Mænd

4 Side 3 Fig Antal langtidsledige fuldtidspersoner i Randers 28-2 Fig. 5: Figuren viser udviklingen i langtidsledige fra jan 28 til maj 2 for arbejdsmarkedsparate ledige under et og specifikt for kontanthjælpsmodtagere og a- dagpengemodtagere. Kontanthjælpsmodtagerne er kun i ringe grad påvirket af langtidsledighed. Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp (jobklar) Fig. 6 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Langtidsledighed indekseret 28-2 Fig. 6: Figur 6 viser en indeksering af langtidsledigheden i Randers, Midtjylland og for landet som helhed. Randers og Midtjylland har haft en kraftigere udvikling i langtidsledigheden end lander som helhed. Randers Midtjylland Hele landet

5 Side 4 Fig Journalistik, komme ASE AAK BUPL Business Danmark Byggefagene CA DANA Danske Det faglige Hus El-faget FOA FTF 3F Frie Funktionærer Servicefagene NNF HK IAK Kr. A-kasse Lederne Lærerne MA Metal Min A-kasse Socialpædagogerne Teknikkerne Heraf antal langtidsledige personer Antal bruttoledige personer Fig. 7: Figur 7 viser antallet af bruttoledige personer og hvormange der af, der var langtidsledige fordelt på a- kasser. Fig. 8 Andel langtidsledige i forhold til bruttoledige fordelt på alder Fig. 8: Viser andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige fordelt på aldersintervaller i henholdsvis juni 21 og 2. Der er en tendens til at de unge under 3 år har haft en faldende langtidsledighed, mens den har være stigende for dem over 3 år år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-64 år 65+ år juni 21 jobindsats.dk

6 Side 5 Fig Udviklingen i ledigheden i udvalgte a-kasser i Randers jun-1 jul-1 aug-1 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 jan- feb- mar- apr- maj- jun- AC DANA / ASE Byggefagene FOA 3F NNF HK Kristelig A-Kasse Metal FTF Danske Sundhedsorganisationer Figur 9: Figuren viser ledige fordelt på udvalgte a-kasser i Randers juni 1 til juni. Fra maj til juni er der sket mindre fald i flere a-kasser. Der er dog ikke tale om så markante fald som mellem april og maj.

7 Side 6 Fig. 1 Fig. Antal forløb Påbegyndte og afsluttede a-kasseforløb i Randers maj- 1 jun- 1 jul-1 aug- 1 sep- 1 okt- 1 nov- 1 Tid dec- 1 jan- feb- mar- apr- maj- Antal forløb Påbegyndte og afsluttede forløb jobklare knt. hj. modtagere maj- 1 jun- 1 jul-1 aug- 1 sep- 1 okt- 1 nov- 1 Tid dec- 1 jan- feb- mar- apr- maj- Påbegyndte forløb Afsluttede forløb Forløb ultimo måneden Påbegyndt forløb Afsluttet forløb Forløb ultimo perioden Figur 1 viser udviklingen i påbegyndte og afsluttede a-dagpengeforløb fra maj 1 til maj. Der har fra februar til maj været en større afgang end tilgang. I maj synes tilgang og afgang at være lige store og ledighedsfaldet er aftaget tilsvarende. Figur viser udviklingen i afsluttede og påbegyndte forløb for jobkalare kontanthjælpsmodtagere fra maj 21 til maj 2. Der er ikke fuld overensstemmelse mellem afsluttede og påbegyndte forløb og tallet for ultimo måneden. Det skyldes, at der sker ommatchninger mellem de forskellige matchkategorier, hvor de jobkalre kun udgør en del af det samlede billede. Figuren viser et mindre fald i afsluttede forløb og en lille stigning i påbegyndte forløb. Der har fra februar været en større tilgang end afgang og ledigheden har derfor været stigende. Den udvikling ser foreløbig ud til at fortsætte.

8 Side 7 Fig. 12 Ledige stillinger i udvalgte brancher i Randersapril 21 - april Antal stillinger apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 aug-1 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 jan- feb- mar- apr- Tid Sundhed, omsorg og personlig pleje Industriel produktion Rengøring, ejendomsservice og renovation Bygge og anlæg Administration, HR, økonomi, jura og sprog Elever Jern, metal og auto Salg, indkøb og markedsføring Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Fig. 12: Figuren viser udviklingen i nye stillinger på jobnet i Randers. I perioden har der i sær været nye stillinger inden for sundhed, omsorg og personlig pleje; slag, indkøb og marketing samt adminidtration, HR, økonomi, jura og sprog.

9 Side 8 Fig Dagligt gennemsnitligt antal stilling på jobnet i Randers kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 21 1.kvt 2 apr- Fig. 13: Figuren viser det daglige gennemsnitlige antal stillinger på jobnet i Randers opgjort kvartalsvist. Niveauet har i 21 ligget på det laveste niveau i 6 år, og det understreger, at der mangler efterspørgsel på arbejdskraft. I 1. kvartal 2 er faldet yderligere i forhold til 21. Der har i april været en stigning i det daglige gennemsnitlige antal stillinger på jobnet. Sammenlignet med de to foregående kvartaler har der været tale om en god udvikling. Men niveauet er under 2. kvartal 21.

10 Side 9 Fig. 14 Antal personer på arbejdsfordeling i Randers jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 14 Viser udviklingen i arbejdsfordeling i Randers i Antallet af personer på fordeling har i 21 ligget markant under niveauet i 29. Der var henover efteråret 21 stort set ingen på fordeling, men fra slutningen af året har der været en lille stigning i antallet på fordeling. Fra marts til april har der været et fald i antallet af fordelinger.

11 Side 1 Ministermål Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der i 2 skal være særligt fokus på arbejdskraftreserven, personer på permanet offentlig forsørgelse, ledigheden blandt unge og integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesplanen indeholder derfor mål på de fire områder. Ministerens mål 1: En styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Målet betyder, at jobcentret skal have fokus på at nedbringe antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed (arbejdskraftreserven). Målet er: At antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses til 1.85 fuldtidspersoner brutto personer i december 2. Ministerens mål 2: En styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Målet betyder, at jobcentret skal have fokus på, at begrænse antallet af personer på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension mest muligt. Målet er: I Beskæftigelsesplan 2 er målet, at antallet af antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses til 6.16 fuldtidspersoner brutto i december 2. Ministerens mål 3: En styrket indsats for at antallet af unge på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målet betyder, at jobcentret skal have fokus på, at få unge i job eller uddannelse. Målet er: At antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år begrænses til 1.99 fuldtidspersoner brutto i december 21 Ministerens mål 4: En styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Målet betyder, at jobcentret skal sikre at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målet er: At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 1.1 fuldtidspersoner brutto i december 2. Øvrige mål Jobcentret har udover ministermålene fastsat yderligere fire mål: Erhvervsfrekvensen for Randers skal øges til niveauet i Midtjylland senest i december 213 Andelen af befolkningen mellem 15 og 69 med en uddannelse højere end grundskolen skal øges til niveauet i Midtjylland med udgangen af 212 Antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal i gennemsnit ligge under 28 Antallet af sygedagpengesager over 26 uger skal begrænses til 6 i december 2

12 Side Fig Ministermål 1 Antal helårspersoner brutto jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Mål Målet omhandler antallet af ledige i arbejdskraftsreserven, d.v.s. ledige med mere end 3 måneders ledighed. Figuren viser status på arbejdskraftreserven frem til juni. Arbejdskraftreserven ligge i øjeblikket over målet for december 2. Men der har været en klar faldende tendens henover foråret.

13 Side 12 Figur Ministermål Antal fuldtidspersoner brutto jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Mål Mål 2 drejer sig om antallet af borgere på varige offentlige ydelser. Ved starten af året ligger det samlede antal over årets mål. Det er vanskeligt at påvirke det samlede tal på kort sigt. Tallet kan påvirkes ved at begrænse tilgangen og afvente naturlig afgang fra ydelseskategorierne.

14 Side 13 Figur Ministermål Antal fuldtidspersoner brutto jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Revalidering Forrevalidering Introduktionsydelse Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Mål Målet drejer sig om, at få nedbragt antallet af unge på offentlige ydelser. I 1. kvartal har antallet af unge på offentlige ydelser ligget over målet for 2. De største grupper af unge på ydelser er kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere. Grupperne af unge på førtidspension og sygedagpenge er næsten lige store og udgør en delt tredjeplads. Fra april til juni har ledigheden for de forsikrede ledige været faldende, mens den har været stigende for kontanthjælpsmodtagerene. De øvrige ydelsesrupper ligger på stortset uændrede niveauer.

15 Side 14 Figur Ministermål Antal fuldtidspeersoner brutto jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Revalidering Forrevalidering Introduktionsydelse Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension MÅL Mål 4 drejer sig om andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere på offentlige ydelse. I 1. halvår har antallet ligget over målet for december 2. De største grupper på ydelse er: førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. De fire grupper udgør tilsammen 96 % af målgruppen. Førtidspensionisterne udgør alen 42 %. Der har i april / maj - juni været små fald i forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere, og en stigning i antallet af førtidspensionister.

16 Side 15 Fig. 19 Jobcentermål 1 Gennemsnitlige antal sager over 52 uger 3 Gennemsnitligt antal sager over 52 uger jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Gennemsnitligt antal sager over 52 uger Mål Kilde: Forvaltningen Figur 19 viser jobcentrets mål for sygedagpengeindsatsen. Antallet af sager over 52 uger skal i gennemsnit ikke være over 28. I første halvår har målet været opfyldt.

17 Side 16 Fig. 2 7 Jobcenter mål 2 Antal sager over 26 uger Antal sager jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Antal sager over 26 uger Mål Kilde: Forvaltningen Figur 2 viser jobcentrets andet mål for sygedagpengeindsatsen - antallet af sager over 26 uger skal i december 2 være under 6. I 1. halvår har antallet ligget lidt over målet, men udviklingen har været positiv.

18 Side 17 ØVRIGE MÅL Tabel 3 Lokalmål 1 Randers Midtjylland Forskel pct. point Erhvervsfrekvensen ,9% 76,7% 75,1% 78,2% 78,3% 76,2% -2,3% -1,6% -1,1% Tabel 4: Erhvervsfrekvensen er opdateret med tallet for 29. Krisen har som forventeligt smittet af på erhvervsfrekvensen, men afstanden mellem Randeres og Midtjylland er blevet resduceret lidt. Tabel 4 Andelen af befolkningen med en uddannelse højere end grundskolen Lokalmål Randers 64,8% 65,2% 65,5% Midtjylland 67,5% 67,6% 67,7% Forskel pct. point -2,7% -2,4% -2,2% Tabel 5: Andelen af befolkningen (16-69 år) med en uddannelse udover grundskolen er blevet opdateret med tallet for 29. Niveauet har kun ændret sig ganske lidt, men i den rigtige retning. Tal for 21 forventes medio september j.f jobindsats og Danmarks Statistik

19 Side 18 Fig. 21 Antal personer mar-1 mar- Opholdsgrundlag til erhverv i alt Lønarbejde og selvstændig erhvervsdrivende (EU) Lønarbejde og selvstændig erhvervsdrivende (Uden for EU) Positivlisten og jobkortordningen 1 Specialister 1 EU/EØS/EFTA uden Trainee 1 9% Norden i alt Green Card % Beløbsordningen Koncernopholdstilladelse % 3. lande i alt Øvrige ophold til erhverv % Opholdsgrundlag til studie i alt Uddannelse Praktikanter Fig. 15 Øvrige Kilde: 3. jobindsatsdk lande Øvrige ophold til studier 5 9 Figur 22 Hvor kommer den udenlandske arbejdskraft fra? Fordeling november 1 Nordiske lande i alt Tabel 5 Opholdsgrundlag Øvrige med lønindkomst Opholdsgrundlag i alt Antal Udenlandsk arbejdskraft i Randers fordelt på udvalgte brancher mar-1 mar- Sundhed og socialvæsen Landbrug, skovbrug og fiskeri Kultur og fritid Industri Handel Transport Finansiering og forsikring Bygge og anlæg Videnservice Tid 2 Figur 21 viser hvor den udenlandske arbejdskraft, der havde ophold i Randers i marts 2 kom fra. Det fremgår, at hovedparten kom fra 3. lande, men at næsten lige så mange kommer fra EU/EØS/EFTA - lande. Figuer 22 viser hvor mange udenlandske medarbejdere der var i forskellige brancher i henholdsvis marts 21 og marts 2. Antallet af udenlandske medarbejdere er øget i landbruget, transportbranchen og inden for videnservice (Videnservice dækker over advokatvirksomhed, revision, reklame, konsulenter, ingeniører etc.). Bygge og anlæg er stort set uændre. Tabel 5 viser fordelingen af udenlandsk arbejdskraft på opholdsgrundlag i henholdsvis marts 21 og 2.

20 Side 19 Figur Opholdsgrundlag i alt Opholdsgrundlag til erhverv Opholdsgrundlag til studie Øvrige med lønindkomst Fig. 23 viser udviklingen i antallet af udenlandske borgere med opholdsgrundlag og lønindkomst i Randers siden januar 28. Det ses, at antallet af udenlandske borgere steg frem til krisens start i 28, hvorefter der skete et fald. Fra medio 21 har der været en stigning og i januar nåede antallet det hidtil højeste niveau.

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 2 december 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 3 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 4 Januar 21 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 2 December 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 2 December 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 2 December 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 7

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 7 AUGUST MÅNED Indhold: Sammenfatning (side 2) Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (delvist nye tal) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke nye tal) Arbejdsfordelinger Opfølgning

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

SEPTEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 8

SEPTEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 8 SEPTEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (delvist nye tal) Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal)

Læs mere

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 DECEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgslen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 3

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 3 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 3 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l december 2011 og januar

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

JULI M NED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 7

JULI M NED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 7 JULI M NED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats Udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 1 februar Ledigheden

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 1 februar Ledigheden 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. December 26 December 27 December 28 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.47 3, 712 1,5 756 71 827 1,8 stjylland

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 20 20 20 i % Ledighed

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 215 - juli 217 2. 1.75 1.5 1.25 75 1.139 1.19 1.42 1.282 97 917 5 365 25 12 135 jan feb mar apr maj

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere