Naturgenopretning af Gyldensteen Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgenopretning af Gyldensteen Strand"

Transkript

1 Aage V. Jensen Naturfond Naturgenopretning af Gyldensteen Strand VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000-konsekvensvurdering September 2011 Bilagsrapport B Bilag 2-10.

2 Bilagsfortegnelse bilag 2-10 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand Bølgeforhold og digeprofil, Gyldensteen Strand Odense Bys Museer, Notat om Kulturhistoriske interesser Odense Bys Museer, Notat om arkæologiske interesser Gydeområder for ørred i vandløb Indkomne høringssvar Feltbesigtigelsesdata plante- og dyreliv Feltbesigtigelsesdata landskab Beregninger af vandkvalitet i søen.

3 Bilag 2.

4 Bilag 2 Aage V. Jensen Naturfond Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand Teknisk Notat COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Modelopsætning Anvendt model Anvendte data Bathymetri Randbetingelser Modelkalibrering 3 3 Modelresultater Eksisterende forhold Fremtidige forhold Sediment transport langs kysten 8 4 Afrunding 9 5 Figurer 10 1 Indledning Dette notat beskriver det modelleringsarbejde, der er udført for Aage V. Jensen Naturfond i forbindelse med planerne om genåbning af den inddæmmede fjord ved Gyldensteen Strand på Nordfyn. Modelleringsarbejdet dækker den basale opsætning og anvendelse af en dynamisk hydraulisk model til beskrivelse af vandstand, strømforhold og vandskifte i den genåbnede fjord. For at sammenligne strømforholdene umiddelbart udenfor dæmningen, når denne vil være genåbnet, med den nuværende situation, er der etableret en referencemodel, der indeholder den nuværende kystlinje inklusiv dæmning. Strøm- og vandstandsforhold er beregnet for en sammenhængende periode fra den 27. oktober 2006 til den 10. november Denne periode indeholder både middel vandstand og vindforhold samt ekstrem vandstand og vindforhold. Modelopsætningen med den genåbnede fjord kan ikke kalibreres i fjordområ- Projektnr. P A-2 Dokumentnr. 1 Version 0.2 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Henrik Garsdal Niels Riis Niels Riis

5 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 2 / 29 det. Modellen kan for eksisterende situation kalibreres mod vandstandsmålinger i Bogense Havn, men herudover findes der ingen kalibreringsdata. Modelparametrene er valgt dels ud fra kalibreringen, dels ud fra et skøn af deres størrelsesorden. Dette betyder, at modelresultaterne er behæftet med nogen usikkerhed, og at disse kun kan benyttes til at få en overordnet forståelse for de hydrodynamiske forhold i fjorden. 2 Modelopsætning 2.1 Anvendt model Den anvendte hydrauliske model er MIKE21, en todimensionel dynamisk model udviklet af DHI - Vand & Miljø i Hørsholm. Modellen beskriver strømning og vandstande, og kan bl.a. udvides med tillægsmoduler for stoftransport og sedimenttransport. Den udgave af modellen, der er anvendt, beskriver modelområdet via et trekantsnet af fleksibel størrelse. Det betyder, at områder med stor interesse kan opløses i små trekanter, og at områder uden større interesse med fordel kan opløses i større trekanter. 2.2 Anvendte data De data, der anvendes til en modelopsætning i MIKE21, er Bathymetridata Vandstandsdata Vinddata Modeldata 2.3 Bathymetri Bathymetrien for modelområdet består dels af data, der dækker havbunden langs kysten på ydersiden af den nuværende dæmning, samt data for selve fjorden. Bathymetrien udenfor nuværende dæmning er etableret på baggrund af digitaliserede søkort, der er tilgængelige for de danske farvande. Bathymetrien for den genåbnede fjord er etableret ud fra Danmarks Digitale Højdemodel, COWI, der er baseret på laserscannet topografi af de eksisterende landområder. Bathymetrien for den genåbnede fjord er mere nøjagtig end den for kystområdet, der er baseret på digitaliserede søkort. Dels er den Digitale Højdemodel opløst i 1,6x1,6 m grid, og dels er den vertikale usikkerhed på højdemålingerne maksimalt 10 cm. Nøjagtigheden af søkortene kendes ikke, men må antages at være noget mindre end højdemodellen..

6 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 3 / 29 Den opmålte højdemodel af den genåbnede fjord er bearbejdet til de planlagte fremtidige forhold ved en terrænmodellering, hvor diger er bortraderet over tre strækninger på 700 m ned til mellem havniveau i kote 0,05 m og 0,45 m, hvor der i den tidligere Lindholm Rende vest for Store Stegø er udgravet en 40 m bred og 1,5 m dyb strømrende med bund i kote 1,45 m ca. 300 m ind til en central lavning på 5-6 ha, som forventes at fremkomme ved udgravning af digefyld. I højdemodellen er der endvidere indlagt terrænregulering omkring småøer og en delvis bevaring af 100 m af diget mellem Lindholm og Langø som en fugleø. Den herved bearbejde terrænmodel er foreløbig og vil efterfølgende kunne tilpasses på baggrund af de fremkomne beregningsresultater. De to datasæt er koblet sammen i en sammenhængende bathymetri, der dækker både fjord og en del af kysten. Bathymetrien ses af Figur 1og Figur 2. Modellens beregningsnet er vist på Figur 2. Beregningsnettet i fjorden er på ca. 20 m, hvorimod netstørrelsen langs kysten er op til 500 m. 2.4 Randbetingelser Det er vandstandsvariationen på modellens åbne rande, samt vindpåvirkningen over modelområdet, der så at sige driver modellen, dvs. betinger den dynamiske strømning og vandstandsvariation i modelområdet. Vandstandsmålinger til brug for modellens rande er opnået fra Juelsminde Havn og Ballen Havn på Samsø. Målinger fra Juelsminde Havn er antaget at være gældende for modelområdets østlige rand. Der eksisterer ingen målinger i nærheden af den vestlige rand. Derfor er den vestlige rand beregnet ved ekstrapolation af vandstandsdata fra Ballen Havn og Juelsminde Havn. Der er anvendt en sammenhængende periode til at beskrive en middel såvel som en ekstrem situation. Perioden, der er beregnet for, er 27/ til 10/ Ekstreme vandstande optræder i perioden november, og middelvandstande optræder fra november Figur 3 viser den østlige henholdsvis den vestlige vandstandsrandbetingelse for den sammenhængende periode. Der er fremskaffet tidsserier af vindhastigheder og retninger fra Odense til anvendelse i modelkørslerne. 2.5 Modelkalibrering De to overordnede kalibreringsparametre for modellen er ruheden af hav- og fjordbund, samt hvirvelviskositeten. Førstnævnte er valgt beskrevet ved Manning's M, og styrer væsentligst vandstanden. Sidstnævnte parameter er valgt beskrevet ved den såkaldte Smagorinsky formulering af hvirvelviskositeten. Parameteren styrer primært hastighedsfordelingen i et strømfelt..

7 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 4 / 29 Der eksisterer kun data for kalibrering fra en enkelt vandstandsmåler i modelområdet, nemlig ved Bogense Havn. Resultatet af kalibreringen ses af Figur 4. Afvigelsen mellem målt og beregnet vandstand ved ekstremt lavvande og ekstrem højvande er acceptabel. Model kalibreringen giver anledning til et Manningtal i området nær Bogense Havn på 32 m 1/3 /s. I øvrige områder er Manningtallet valgt til samme værdi idet dette erfaringsmæssigt er typisk for kystnære områder. Smagorinskykoefficienten er valgt til 0,28. 3 Modelresultater 3.1 Eksisterende forhold Under de eksisterende forhold er der ingen vandudveksling med fjorden, men alene en strøm langs kysten. Som et eksempel på modelresultat for eksisterende situation, er der i Figur 5 til Figur 10 vist de beregnede strømfelter i området ud for den planlagte fjord. Figur 5 og Figur 6 viser strømningsforholdene omkring Store Stegø og langs hele det nuværende dige for normale tidevandssituationer, og Figur 7 og Figur 8 viser tilsvarende for ekstrem tidevandssituation. De beregnede strømhastigheder langs det nuværende dige er små, både i øst- og vestgående retning. Det skal dog bemærkes, at modelresultaterne afspejler tidevandsstrøm og ikke bølgegenererede strømme langs kysten. Det ses, at strømhastighederne som sådan er størst ved Store Stegø, og mindst i bugten syd for Store Stegø ind mod det nuværende dige. Et detaljeret billede af strømforholdene mellem Mågeøerne og Store Stegø er vist i Figur 9 og Figur 10. De maksimale strømhastigheder i strædet mellem Mågeøerne og Store Stegø er af en størrelsesorden på 0,5 m/s. Disse størrelser er indikative for maksimalværdien da der godt kan optræde forhold hvorunder strømhastighederne øges. Det vurderes dog at de dybdemidlede hastigheder ikke vil overstige 0,75 m/s på dette sted. 3.2 Fremtidige forhold Strømforhold De fremtidige strømforhold er vist i Figur 11 til Figur 20. Figur 11 og Figur 12 viser strømforholdene til et bestemt tidspunkt under normale tidevandsforhold. Figur 13 og Figur 14 viser tilsvarende for ekstreme tidevandsforhold. Under normale tidevandsforhold vil indløb til den genåbnede fjord til tider optræde gennem alle tre kanalindløb, selvom Figur 12 viser, at kun det vestligste indløb er aktivt. Under flod optræder strømningen først i det vestligste kanalindløb, og som vandstanden stiger, bliver de to øvrige indløbskanaler aktive. Ved ebbe foregår.

8 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 5 / 29 udstrømningen først gennem alle tre kanaler, men ved sidste del af ebbeperioden er der kun strømning i den vestligste kanal. Under flod bevæger strømningen sig østover inde i fjorden, hvorimod den går mod vest ved ebbe. Strømhastighederne i den genåbnede fjord er generelt meget små, typisk 5-10 cm/s, men mange steder < 5 cm/s. Strømhastighederne i indløbskanalerne er størst imellem øerne. Dette både for normale og ekstreme tidevandssituationer. De maksimale strømhastigheder i indløbskanalerne ses af Figur 17 til Figur 20. De største hastigheder optræder i den vestligste kanal. I denne kanal er de maksimale hastigheder under normale tidevandsforhold ca. 0,6 m/s. Under ekstreme tidevandsforhold er de maksimale hastigheder ca. 1 m/s, se Figur 20. Strømningen i området mellem Mågeøerne og Store Stegø er vist i Figur 9 og Figur 10 samt i Figur 15 og Figur 16. Figurerne viser strømforholdene under østlig og vestlig gående strøm for en ekstrem tidevandssituation under nuværende og fremtidige forhold. Det ses, ved sammenligning mellem Figur 9 og Figur 15, at strømhastighederne i strædet mellem Store Stegø og Mågeøerne ikke er signifikant forskellige ved østlig gående strøm. Derimod optræder der større strømhastigheder under vestlig gående strøm i den fremtidige situation end i eksisterende situation, se Figur 10 og Figur 16. Forklaringen på dette er, at vandvoluminet i fjorden, for en dels vedkommende, udskiftes gennem strædet Vanddybder De beregnede vanddybder under høj- og lavvande for henholdsvis en normal tidevandssituation og en ekstrem tidevandssituation under eksisterende samt fremtidige forhold ses af Figur 21 til Figur 28. For både nuværende og fremtidige forhold ses at de tørlagte områder under ekstremt lavvande udgør et større areal end under normal lavvande. Dette er mindre udtalt i området udfor Store Stegø end langs det nuværende dige og i den genåbnede fjord. Det ses, at forskellen mellem høj og lavvande er mindst i normalsituationen (Figur 25 og Figur 26), og størst i ekstremsituationen (Figur 27 og Figur 28). Ved den ekstreme situation øges vanddybden i fjorden, da tidevandstanden ved kysten er højere end i normalsituationen. Tilsvarende trækkes mere vand ud af fjorden, idet den laveste vandstand under ekstreme tidevandsforhold er lav langs kysten. Under ekstreme tidevandsforhold kan fjorden næsten tørlægges, mens dette ikke vil være tilfældet under normale tidevandsforhold. Forskellen i vanddybde på kystsiden er meget lille, når man sammenligner eksisterende med fremtidige forhold, se f.eks. Figur 24 og Figur 28. Lavvandssituationen vist på Figur 29 er ikke den mest ekstreme situation fjorden kan komme ud for. Figur 31 viser en situation fra 2004, hvor der var eks-.

9 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 6 / 29 tremt lavvandet i hele området langs kysten. Hvis en sådan begivenhed indtræffer ved den genåbnede fjord, vil langs størstedelen af fjorden være midlertidigt tørlagt. Den maksimale vanddybde, der er vist på Figur 30, svarer til tidspunktet for maksimal vandstand i Bogense Marina der kulminerede i kote 1,71 m DVR90. Dette var den højeste registrerede vandstand i disse farvande siden de kontinuerte vandstandsmålinger begyndte i 1889 (Højvandsstatistikker 2007, Kystinspektoratet 2007). Tidsserier af beregnede vanddybder på de to lokaliteter, som er angivet på Figur 32, er vist i Figur 33. Figur 33 viser, at vanddybdevariationen i fjorden under normale tidevandsforhold er ca. 0,35-0,5 m. Vanddybden i strømningskanalen ved Store Stegø vil være ca. 0,3 m større, både under høj- og lavvande. I den beregnede periode varierer vanddybden mellem 0,35 m og 2,6 m inde i fjorden Vandskifte Det er undersøgt, hvor meget vand, der udskiftes i fjorden under en normal tidevandsvariation. Dette er gjort ved at udtrække den beregnede vandføring langs en linje, der markerer grænsen mellem kysten og fjorden, se Figur 34, og herefter beregne voluminet (den akkumulerede vandføring). Resultatet ses af Figur 35 og Figur 36. Det udskiftede vandvolumen fra høj- til lavvande og omvendt, er forskellen mellem talstørrelserne for maksimum og minimum akkumuleret vandføring. Af figurerne ses, at der typisk udskiftes mellem m 3 og m 3 fra lav- til højvande. Under ekstreme tidevandsforhold kan dette tal næsten firdobles Opholdstid Den hydrauliske opholdstid i et afgrænset område er den tid et vandelement i gennemsnit opholder sig i området. Opholdstiden er afhængig af, områdets vandvolumen samt ind- og udstrømmende vandmængder. En anden måde at bestemme opholdstiden på er ved at beregne, hvor lang tid der går, før vand med en given stofkoncentration er udvasket, dvs. stofkoncentration tilnærmelsesvis er blevet nul. I dette projekt er der anvendt den meget simple antagelse, at opholdstiden er lig med vandvoluminet divideret med den tilførte/afledte vandføring. Over en tidevandscyklus gennemstrømmer der i gennemsnit m 3 vand. Da en tidevandscyklus er på 12 timer og 25 minutter, svarer dette til en middelvandføring på 22,4 m 3 /s. Vandvoluminet er bestemt som det vandvolumen, der er i fjorden ved middel højvande, fratrukket det volumen, der er ved middel lavvande. Ud fra modellens resultater er vandvoluminet bestemt til m 3. Heraf fås en hydraulisk opholdstid på ca. 19 timer..

10 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 7 / 29 Opholdstiden vil formodentlig være lidt længere hvis denne var baseret på ændringer i stofkoncentrationer. Det vurderes dog, at opholdstiden maksimalt vil være ganske få tidevandscykler Fortyndingsforhold (salinitet) Umiddelbart vil saltholdigheden af fjordvandet være identisk med saltholdigheden af de omgivende kystvande. Effekten af det ferske vand, der strømmer til fra Ålebækken, vil være minimal. Dette kan anskueliggøres ved at betragte det ferskvandsvolumen, der fra Ålebækken vil blande sig med det saltholdige fjordvand i en tidevandscyklus. Den maksimale afstrømning fra Ålebækken kan bestemmes ud fra median maksimum afstrømning på 26 l/s/km 2 og oplandsarealet på 20,33 km 2. Dette svarer til en konstant vandføring på 0,52 m 3 /s, der i løbet af en tidevandscyklus akkumuleres til ca m 3. Dette vandvolumen udgør højest ca. 2 % af det vandvolumen, der udskiftes per tidevandscyklus. For fjorden som helhed vil der derfor ikke være en nævneværdig fortyndingseffekt på saltholdigheden fra det tilledte åvand. I en ganske kort afstand fra åens udløb til fjorden, anslået til ca m, vil der eventuelt kunne måles en formindsket saltholdighed Re-suspension af sediment i fjorden Der er ikke foretaget modellering af sediment transport eller morfologi i fjorden og de tilgrænsende kystvande. Dette vil kræve anvendelse af tillægsmoduler til MIKE21 modelsystemet, der kan håndtere transport af både sand og fint materiale i kombinerede bølger og strøm. Der er derimod lavet en vurdering af, om vandstrømningen og bølgebevægelsen i fjorden giver anledning til sedimentmobilisering og eventuel suspensionstransport. Det vurderes generelt, at resuspension af sediment primært vil ske på grund af bølgebevægelsen i fjorden. Dette er fundet ud fra beregninger for forskellige kombinationer af vanddybder, middelstrømhastighed og signifikant bølgehøjde. Vanddybder og strømhastigheder er opnået fra modelresultaterne i dette notat, hvorimod bølgehøjder er opnået fra notatet Gyldensteen - bølgeforhold og digeprofil (COWI 2011). Antages det f.eks., at bølgehøjden er negligibel, skal der for vanddybder på mellem 0,5 og 1,0 m en strømhastighed på mere end ca. 0,25 m/s til for at påbegynde erosion af finkornet sediment. En sådan hastighed forekommer kun på et mindre område af fjorden ud mod indløbskanalerne samt i disse. Antages derimod, at strømhastigheden er negligibel, kræves der en signifikant bølgehøjde på 0,15 m for at mobilisere finkornet sediment på 0,5 m vanddybde, og en tilsvarende bølgehøjde på 0,25 m for at fint sediment på 1 m vanddybde.

11 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 8 / 29 begynder at erodere. Det vurderes ud fra den nævnte bølgenotat at sådanne bølgehøjder optræder i det meste af fjorden under ekstreme forhold. Der er ikke lavet beregninger af bølgehøjder for normale vindsituationer, men det skønnes, at bølgehøjde på 0,15-0,25 cm kan opnås ved middel vindstyrker. Alt i alt skønnes at bølger vil være den primære kraft for mobilisering af fint sediment. I områder hvor strøm- og bølgeeffekt er størst, f.eks. i indløbskanalerne til fjorden, vil det fine sediment med tiden borteroderes til en ligevægtsdybde hvor de eroderende kræfter er i balance med sedimentets forskydningsstyrke. Afhængigt af fjordbundens geologi, er det også en mulighed for, at fint sediment eroderes bort og underliggende sand lag eksponeres. For sand med en antaget korndiameter på 0,2 mm, kræves for en vanddybde på 1 m en bølgehøjde på 0,35 m for at bundtransport begyndes. For at suspensionstransport initieres for samme vanddybde kræves en bølgehøjde på 0,65 m. Denne bølgehøjde er imidlertid tæt på kriteriet for, at bølgen bryder, som i de fleste tilfælde vil give anledning til suspensionstransport. Med henvisning til bølgenotatet vurderes det, at det kræver forholdsvis ekstreme vindhastigheder for at bringe sandede sedimenter i suspension i indløbskanalerne og fjorden. Det kan ikke udelukkes, at der transporteres sandede sedimenter ind i indløbskanalerne fra kystområdet. Under alle omstændigheder vil der indstille sig en ligevægt mellem de stabiliserende og eroderende kræfter, således at det er begrænset, hvor langt ind sandtransport vil kunne forekomme. Alt i alt forventes det, at der vil forekomme re-suspension af finkornet sediment fra fjordbunden fra bølgedannelse selv ved middel vindhastigheder. Det kan ikke på forhånd vides, hvor høje sedimentkoncentrationerne vil være, men det forventes, at koncentrationsniveauet vil mindskes efterhånden som systemet nærmer sig en ligevægtssituation. Der forventes ikke nævneværdig sandtransport i området. 3.3 Sediment transport langs kysten Der er ikke foretaget beregninger på sediment transporten langs kysten. Der er alene lavet kvalitative vurderinger på basis af de hydrauliske beregninger, der er foretaget. Ud fra historiske kort, satellit billeder og de fremherskende vindog strømforhold, vurderes det, at der under de eksisterende forhold er materialetransport fra vest mod øst. I området mellem Mågeøerne og Store Stegø forventes ikke en signifikant større strømhastighed ved østlig gående strøm, hvorimod dette ikke er tilfældet ved vestlig gående strøm, se i øvrigt forklaring under afsnittet om strømforhold. Det vurderes derfor, at kystprofilet lokalt nord for Store Stegø ikke vil ændres nævneværdigt med projektet. Udfor Lindholm og de øvrige holme i den genåbnede fjord vil kystprofilet selvsagt ændre sig alene pga. projektet. Hvordan kystprofilet vil ændre sig på længere sigt på disse steder vil kræve en mere detaljeret analyse, bl.a. ved hjælp af morfologiske kystmodeller..

12 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 9 / 29 4 Afrunding Modelresultaterne giver et første bud på de hydrodynamiske forhold ved kysten og i den genåbnede fjord. Resultaterne kan således bruges til at få overordnede estimater på vanddybder og strømhastigheder på udvalgte steder i fjorden samt vandudveksling mellem kyst og fjord. Den præsenterede model og tilhørende resultater kan forbedres ved at etablere mere retvisende randbetingelser for vandstand, samt ved at tilvejebringe vandstandsmålinger fra flere målestationer i området. Model resultaterne kan danne udgangspunkt for mere detaljerede beregninger, herunder beregninger med et fiktivt sporstof for mere præcist at fastlægge opholdstiden i fjorden. Desuden vil modelresultaterne sammen med yderligere detaljerede beregninger, kunne indgå i en overordnet vurdering af ændringer af materialetransporten langs kysten og i fjorden. Endelig vil den etablerede hydrodynamiske model kunne anvendes til at udføre egentlige vandkvalitets- og sedimenttransport beregninger. Dette vil dog kræve, at yderligere data indsamles, og at den hydrodynamiske model forbedres. Strømhastighederne ved Store Stegø er af betydning for materialetransporten omkring denne. Forsøgsvis har det i modellen været afprøvet, om en passende uddybning af strømrenden mellem Langø og Lindholm kunne mindske strømhastigheden på østsiden af Store Stegø. Umiddelbart vil dette kræve afgravning af meget store sedimentmængder. I stedet foreslås lokal erosionsbeskyttelse i strømrenden på østsiden af Store Stegø, såfremt det viser sig, at erosionen er for kraftig. Et sådant scenarie vil kunne undersøges i detaljer med modellen..

13 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 10 / 29 5 Figurer Figur 1 Modelbathymetri for Gyldensteen Strand og kystområde - uden grid..

14 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 11 / 29 Figur 2 Modelbathymetri for Gyldensteen Strand - med beregningsnet. Figur 3 Tidsserier af vandstande anvendt som randbetingelse for modelkørslerne. Vestlige rand er angivet med blåt, og den østlige vandstand er vist med sort..

15 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 12 / 29 Figur 4 Kalibreret vandstand ved Bogense Havn.

16 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 13 / 29 Figur 5 Strømfelt omkring Store Stegø og langs kystdiget, normal tidevandssituation ved eksisterende forhold. Strøm mod øst. Figur 6 Strømfelt omkring Store Stegø og langs kystdiget, normal tidevandssituation ved eksisterende forhold. Strøm mod vest..

17 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 14 / 29 Figur 7 Strømfelt omkring Store Stegø og langs kystdiget, ekstrem tidevandssituation ved eksisterende forhold. Strøm mod øst. Figur 8 Strømfelt omkring Store Stegø og langs kystdiget, ekstrem tidevandssituation ved eksisterende forhold. Strøm mod vest..

18 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 15 / 29 Figur 9 Strømning omkring Store Stegø. Eksisterende situation. Ekstrem tidevandssituation. Strøm mod øst. Figur 10 Strømning omkring Store Stegø. Eksisterende situation. Ekstrem tidevandssituation. Strøm mod vest..

19 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 16 / 29 Figur 11 Strømfelt i den genåbnede fjord. Normale tidevandsforhold. Ebbe. Figur 12 Strømfelt i den genåbnede fjord. Normale tidevandsforhold. Flod..

20 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 17 / 29 Figur 13 Strømfelt i den genåbnede fjord. Ekstreme tidevandsforhold. Ebbe. Figur 14 Strømfelt i den genåbnede fjord. Ekstreme tidevandsforhold. Flod..

21 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 18 / 29 Figur 15 Strømning omkring Store Stegø. Fremtidig situation. Ekstrem tidevandssituation. Strøm mod øst. Figur 16 Strømning omkring Store Stegø. Fremtidig situation. Ekstrem tidevandssituation. Strøm mod vest..

22 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 19 / 29 Figur 17 Maksimal strømhastighed i fjordindløb under normale tidevandsforhold. Fremtidige forhold under ebbe. Figur 18 Maksimal strømhastighed i fjordindløb under normale tidevandsforhold. Fremtidige forhold under flod..

23 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 20 / 29 Figur 19 Maksimal strømhastighed i fjordindløb under ekstreme tidevandsforhold. Fremtidige forhold under ebbe. Figur 20 Maksimal strømhastighed i fjordindløb under ekstreme tidevandsforhold. Fremtidige forhold under flod..

24 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 21 / 29 Figur 21 Vandstand under eksisterende situation, lavvande og normale tidevandsforhold. Figur 22 Vandstand under eksisterende situation, højvande og normale tidevandsforhold..

25 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 22 / 29 Figur 23 Vandstand under eksisterende situation, lavvande og ekstreme tidevandsforhold. Figur 24 Vandstand under eksisterende situation, højvande og ekstreme tidevandsforhold..

26 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 23 / 29 Figur 25 Vandstand under fremtidige situation, lavvande og normale tidevandsforhold. Figur 26 Vandstand under fremtidige situation, højvande og normale tidevandsforhold..

27 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 24 / 29 Figur 27 Vandstand under fremtidige situation, lavvande og ekstreme tidevandsforhold. Figur 28 Vandstand under fremtidige situation, højvande og ekstreme tidevandsforhold..

28 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 25 / 29 Figur 29 Minimal vandstand i fjorden i perioden 27. oktober til 10. november Figur 30 Maksimal vandstand i fjorden i perioden 27. oktober til 10. november.

29 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 27 / 29 Figur 31 Ekstrem lav vandstand i fjorden (begivenhed i 2004). Figur 32 Placering af to lokaliteter for udtræk af vanddybde..

30 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 28 / 29 Figur 33 Beregnede vanddybder under normale tidevandsforhold i hhv. fjord (P2) og strømningskanal ved Store Stegø (P1). Figur 34 Placering af linje for udtræk af vandføring fra modelresultaterne..

31 Hydrodynamisk modellering af Gyldensteen Strand 29 / 29 Figur 35 Akkumuleret vandføring ind- og ud af fjorden under normale tidevandsfor hold under en begivenhed i Figur 36 Akkumuleret vandføring ind- og ud af fjorden under tidevandsforholdene i simuleringsperioden 26 oktovber til 10 november

32 Bilag 3.

33 Bilag 3 Aage V. Jensen Naturfond Naturgenopretning af Gyldensteen Strand Bølgeforhold og digeprofil COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Vandstand 3 3 Vind 3 4 Bølger 5 5 Bølgeopskyl og digeprofil 9 6 Referencer 12 Bilagsfortegnelse Bilag A: Model resultater 13 1 Indledning Dette notat beskriver bølge- og vandstandsforhold langs det nye digeforløb, der skal etableres i forbindelse med naturgenopretning af Gyldensteens Inddæmmede Strand. Med udgangspunkt i de eksisterende digers udformning og de fundne bølge- og vandstandsforhold anbefales profil for de nye diger. Gyldensteen Strand er beliggende mellem Bogense og Æbelø på Fyns nordkyst i et inddæmmet område beliggende i et dynamisk kystområde bestående af sandbanker gennemskåret af tidevandskanaler, se Figur 1-1 og Figur 1-2. I forbindelse med naturgenopretningsprojektet for Gyldensteen Strand nedlægges dele af de eksisterende diger og nye etableres, som gengivet i Figur 1-3. Herved genopstår et nyt lavvandet område på eksisterende markarealer. Projektnr. P Dokumentnr. P Hyd-002 Version 0.2 Udgivelsesdato 06. juni 2011 P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ANR HEGL NSR

34 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 2 / 17 Figur 1-1 Oversigtskort. Figur 1-2 Kystforløb ved Gyldensteen. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

35 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 3 / 17 Figur 1-3 Eksisterende inddæmning og nyt digeforløb. 2 Vandstand Design vandstand for bølgebestemmelse og digeprofil er beskrevet i Ref. /1/. Design vandstand er fastlagt til kote +2,31 m DVR90, som forventet 100 års hændelse i år I vandstanden er der er indregnet en netto vandspejlsstigning på 0,59 m i forhold til den nuværende 100 års højvandshændelse, som er beregnet til 1,72 m DVR90 baseret på en sammenligning med Ballen Havn i Ref. /4/. Den tilsvarende års hændelse er i 2007 beregnet til en vandstand i ca. kote 2,4 m DVR90. 3 Vind Til brug for bølgemodellering er 100 års hændelsen for ekstremvind bestemt på basis af Ref. /2/, der angiver den såkaldte basisvind for fire lokaliteter i Danmark, se Figur 3-1. Basisvinden er defineret som 10 minutters middelvindhastighed med 50 års retur periode. Basisvinden refererer til 10 meters højde over jorden og en ruhed på z 0 = 0,05 m. I Tabel 3-1 er basisvinden gengivet for de fire lokaliteter i Danmark. Som design basisvind anvendes de to nærmeste lokaliteter Kegnæs og Sprogø, der begge har forhold svarende til de indre danske farvande. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

36 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 4 / 17 Basisvinden er omregnet til 1 times middelhastighed og ruhed 0,0002 m, svarende til forholdene over hav. Derudover er hastigheden øget med 5 procent svarende til typisk forhold mellem 50 og 100 årsvind, se Tabel 3-2. Figur 3-1 Basisvind lokaliteter. Fra Ref. /2/. Tabel 3-1 Basisvind for fire lokaliteter i Danmark. Fra Ref. /2/. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

37 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 5 / 17 Tabel 3-2 Anvendt basisvind samt 1 times middelvind i 10 meters højde over hav. Vindretning Basis vind RP = 50 år (m/s) Vind over hav RP = 50 år (m/s) Vind over hav RP = 100 år (m/s) V 22,0 28,5 29,9 NV 20,0 25,8 27,1 N 17,0 21,9 23,0 Ø 18,0 23,2 24,4 4 Bølger Bølgeforholdene ved Gyldensteen Strands nye digeforløb er bestemt ved brug af bølgemodellen MIKE 21 SW udviklet af DHI. Modellen er kørt med 100 års vandstand og 100 års vind, som angivet i afsnit 2 og 3. Bølgeforholdene for området er meget komplekse, idet bølger dannet i det sydlige Kattegat delvis trænger ind i området bag Lindholm og undergår brydning og kraftig refraktion (bølgedrejning) og agerer sammen med bølger dannet lokalt i det tidligere inddæmmede område. For bedst mulig at inddrage disse effekter er modellen kørt fuldt spektralt og i såkaldt tidslig formulering. Umiddelbart nord for Lindholm er de eksisterende dybdeforhold meget komplekse bestående af sandbanker og tidevandskanaler. Disse komplekse dybdeforhold, er kun i mindre grad indeholdt i den anvendte model, da der ikke foreligger en opmåling af hav området. De komplekse forhold vil typiske reducere bølgeindtrængningen, således at de beregnede bølgehøjder langs digerne forventes at være konservative. Bølgemodellen medtager effekter fra bundfriktion, bølgebrydning og såkaldt 'white capping' (kortperiodiske stejle bølger) og er kørt med standard værdier for disse modelparametre. Modelområdet er gengivet i Figur 4-1 og omfatter det sydvestlige Kattegat afgrænset mod øst af Æbelø og Endelave. Beregningsnet er vist i Bilag A. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

38 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 6 / 17 Figur 4-1 Modelområde for bølgeberegning. Vanddybder angivet i DVR90. Bølgeforholdene er udtrukket i ni punkter langs de fremtidige diger. Punkternes placeringer vist i Figur 4-2. Bortset fra punkt 6, hvor forlandet er højt, ligger alle punkterne i omtrent samme kote, varierende fra kote -0,6 m DVR90 til -0,1 m DVR90. For design vandstand i +2,31 m DVR90 varierer vanddybden i udtrækningspunkterne fra 2,4 m til 2,9 m under modelkørslerne. Signifikant bølgehøjde, H s og peak bølgeperiode, T p, er vist i Tabel 4-1. Som forventet hersker et forholdsvis mildt bølgeklima langs digerne. Største bølgehøjde er H s = 0,8 m optrædende ved det vestlige diges nordlige ende. Ved det østlige diges sydlige ende optræder bølgehøjder op til H s = 0,7 m. På de øvrige digelokaliteter er bølgehøjden mindre end H s < 0,5 m. Bølgeindfaldsvinklen for disse lokaliteter er forholdsvis stor, minimum 45 grader ved punkt 1 og minimum 30 grader ved punkt 8 og 9. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

39 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 7 / 17 Figur 4-2 Placering af bølgeudtrækningspunkter langs det nye digeforløb. Koter er angivet i meter i DVR90. Figur 4-3 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 29.9 m/s fra vest og 100 års vandstand på = m DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

40 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 8 / 17 Figur 4-4 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 27.1 m/s fra nordvest og 100 års vandstand på = m DVR90. Figur 4-5 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 23.0 m/s fra nord og 100 års vandstand på = m DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

41 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 9 / 17 Figur 4-6 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 24.4 m/s fra øst og 100 års vandstand på = m DVR90. Tabel 4-1 Bølgeforhold for 100 års design vind- og vandstandsforhold langs de nye digeforløb.h s er signifikant bølgehøjde, T p er peak bølgeperiode Punkt Vindretning Kote V NV N Ø (m) (U=29,9m/s) (U=27,1m/s) (U=23,0m/s) (U=24,4m/s) (DVR90) H s (m) T p (s) H s (m) T p (s) H s (m) T p (s) H s (m) T p (s) 1-0,55 0,24 6,2 0,52 5,6 0,82 5,6 0,54 2,7 2-0,32 0,07 6,2 0,15 5,6 0,25 5,5 0,31 2,6 3-0,20 0,08 6,2 0,17 5,6 0,32 5,5 0,44 2,6 4-0,13 0,11 6,2 0,25 5,6 0,45 5,5 0,41 2,6 5-0,29 0,20 6,1 0,41 5,6 0,46 5,5 0,21 2,5 6 +1,85 0,22 5,9 0,15 5,7 0,08 5,5 0,03 2,7 7-0,13 0,41 6,0 0,17 5,6 0,09 5,5 0,02 2,7 8-0,49 0,67 6,0 0,43 5,6 0,21 5,5 0,04 2,7 9-0,27 0,71 6,0 0,54 5,6 0,33 5,5 0,06 2,6 5 Bølgeopskyl og digeprofil De eksisterende diger fremstår med fladt anlæg på forsiden mod havet, en smal krone og stejl bagside mod land. Kronekoten for de eksisterende diger er blevet opmålt og varierer mellem +2,5 og 3,0 m DVR90. Eksempler på opmålte profiler fra det eksisterende dige mellem Langø og St. Stegø er vist i Figur 5-1. Af Ref. /1/ fremgår det, at dele af det eksisterende dige er beskyttet med stenkastning. Med tilbagerykningen af digerne vil bølgepåvirkningen væsentlig reduceres, og det anbefales så vidt muligt, at digerne udelukkende anlægges med græsbeskyttelse. På de to lokaliteter med størst bølgeeksponering og afhængig P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

42 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 10 / 17 af forlandets karakter, kan det muligvis være nødvendig at forstærke den nedre del af diget med en ralbanket eller stenkastning. For digeprofil med udelukkende græsbeskyttelse skal forlandet foran diget have tilstrækkelig fladt anlæg for at begrænse den daglige bølgepåvirkning af diget. Således foreslås de nye digeprofiler opbygget med følgende anlæg: Anlæg 1:6 på forside under kote 1,0 m DVR90 Anlæg 1:3 på forside over kote 1,0 m DVR90 Anlæg 1:2 på bagside Bølgeoverskylsberegninger er foretaget med disse anlæg for digekrone beliggende i kote +3.0 m, +3.2 m og +3.5 m DVR90. Beregningerne er baseret på EurOtop guidelines Ref. /3/. For stabilitet af bagsidegræsskråningen anbefaler Ref. /3/ maksimalt bølgeoverskyl på 1-10 l/m/s. For at dette kriterium skal overholdes ved punkt 1, 8 og 9 skal dige koten lokalt i henhold til beregningerne øges til kote +3.2 m DVR 90. Overskyldsberegninger er generelt behæftet med stor variation. De relativt lave bølgehøjder taget i betragtning, vurderes en kronekote i +3.0 således også at være acceptabel. Tabel 5-1 Bølgeoverskyl. Beregnet i henhold til Ref. /3/. Kronekote (m DVR90) H s (m) T p (s) Overskyl (l/m/s) 3,0 0,5 5,5 5 3,0 0,7 * 6,0 14 3,0 0,8 ** ,2 0,5 5,5 1,8 3,2 0,7 * 6,0 7 3,2 0,8 ** ,5 0,5 5,5 0, ,7 * 6,0 2,4 3,5 0,8 ** * ** 30 grader bølgeindfaldsvinkel 45 grader bølgeindfaldsvinkel P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

43 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 11 / 17 Figur 5-1 Opmålte tværprofiler af diget mellem Langø og St. Stegø set fra vest. Med rød streg er vist et digeprofil med skråningsanlæg 1:3 mod kysten og 1:2 mod land samt en 2,0 m bred krone i kote 3,0 m. Mål er i meter. Fra Ref. /1/. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

44 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 12 / 17 6 Referencer Ref. /1/ COWI Naturgenopretning af Gyldensteens inddæmning. Forundersøgelse og skitseprojekt. P version 03 August 2010 Ref. /2/ Ref. /3/ Ref. /4/ L. Kristensen, O. Rathmann og S. O. Hansen Extreme winds in Denmark. J. of wind engineering and industrial aerodynamics 87 (2000) EurOtop Wave overtopping of sea defences and related structures: Assessment manual. Kystdirektoratet Højvandsstatistikker Transportministeriet. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

45 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 13 / 17 Bilag A: Model resultater Figur 6-1 Modelområde for bølgeberegning. Vanddybder angivet i DVR90. Figur 6-2 Modelområde for bølgeberegning. Udsnit ved Gyldensteen. Vanddybder angivet i DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

46 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 14 / 17 Figur 6-3 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 29.9 m/s fra vest og 100 års vandstand på = m DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

47 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 15 / 17 Figur 6-4 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 27.1 m/s fra nordvest og 100 års vandstand på = m DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

48 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 16 / 17 Figur 6-5 Modelleret signifikant bølgehøjde ved 100 års vind U = 23.0 m/s fra nord og 100 års vandstand på = m DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

49 Naturgenopretning af Gyldensteen Strand 17 / 17 Figur 6-6 Modelleret peak bølgeperiode ved 100 års vind U = 29.9 m/s fra vest og 100 års vandstand på = m DVR90. Figur 6-7 Modelleret peak bølgeperiode ved 100 års vind U = 24,4 m/s fra øst og 100 års vandstand på = m DVR90. P:\65986A\Gyldensteen\MIKE21\Notat Gyldensteen bølgeforhold og digeprofil docx.

50 Bilag 4.

51 1 Note til bilag 4 Odense Bys Museer har udarbejdet notatet på baggrund af en tidligere udgave af projektbeskrivelsen, der på enkelte punkter afviger fra den endelige projektbeskrivelse. I det daværende projekt var bevarelse af dele af kystdiget indarbejdet i hovedforslaget. I det nuværende projekt er en bevarelse af dele af kystdiget, Gyldensteen Pumpestation og dele af Spærrediget beskrevet i en særskilt variant, Variant 4, bevarelse af digestrækninger. C:\Documents and Settings\LHJN\My Documents\SharePoint Drafts\Forord til Bilag 4.DOCX.

52 Kulturhistorie 7. juni 2011 Notat om VVM-Scooping vedrørende Gyldensteens Inddæmmede Strand ved Anders Myrtue, Odense Bys Museer Indledning Denne VVM-Scooping er lavet i anledning af at ejeren af Gyldensteens Inddæmmede Strand, Aage V. Jensens Naturfond, ønsker at gennemføre store ændringer i landskabet mhp. dels at genskabe en tidligere havbugt i vest, dels etablere en fersk sø centralt. Reservatet og Ore Strand er ikke udset til forandringer. 1. Metode (hvilke metoder og kilder til viden er brugt til beskrivelserne og vurderingerne) På baggrund af ældre kort og litteratur som beskriver området blev mulige kernestrukturer identificeret. Herefter blev lokaliteter af vigtighed herfor, herunder steder hvorom der kunne herske rimelig tvivl om bevarede ældste lag er til stede, besigtiget og fotograferet. Der er anvendt følgende materialer: - Original 1 kort ca Høje Målebordsblade ca Lave Målebordsblade ca Firecm. kort ca Gældende vandløbsregulativ for Ålebækken - Fyns Amts regionplan Nordfyns Kommunes kommuneplan Fyns Amt, Registreringsdata vedr. kystkulturen i amtet - Morten Stenak, De inddæmmede landskaber, Ole Crumlin-Pedersen, Erland Porsmose og Henrik Thrane Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, Trap Danmark 2. udg. - Trap Danmark 3. udg. - Data fra SDU, Kartografisk Dokumentationscenter (bonitet 1800) - Gyldensteen, C.J., Historisk beretning om Gyldensteens inddæmning. Dansk Hjemstavn 1958, nr. 18 s Fund og fortidsminder, Kulturarvsstyrelsens Hjemmeside Bilag: Kort over besigtigelserne (amy). Rød streg: til fods, Rød punkteret streg: fra bil Kort over de væsentligste kulturhistoriske levn (amy) Kort over området bonitet ca (amy/sdu-data) PS Der er vedlagt et kort der viser boniteringen (dyrkningspotentialet) som det opfattedes ca Det er interessant derved at det viser lave (grønt) boniteter på Langø, som tydeligt ikke har været opdyrket ret meget. Snarest har den ligget som skov eller græs indtil Eriksholm blev opbygget. Syd for Langø ses røde farver ud mod kysten efter den nedlagte landsby Bøgelunds dyrkningsaktiviteter. De tyder på lang eller (efter datidens forhold) intensiv dyrkning og gødskning. Den (otte gårde) blev nedlagt ca. 1750

53 2. Eksisterende kulturhistoriske forhold og værdier i området I 2011 forefindes situationen at være således, idet der henvises til kort over bevaringsinteresser: Arkæologiske interesser Dette notat omtaler arkæologi i brede vendinger. De skal opfattes som forklarende. Ikke forvaltningsmæssigt bindende. Bindende arkæologiske tilkendegivelser skal indhentes fra Odense Bys Museer i forbindelse med konkrete arbejder i området. Trap Danmark, 3. udg. meddeler: På nordvestsiden af Store Stegø og ved Langø Mølle ses rester af køkkenmøddinger. Disse er ikke opsøgt ved besigtigelsen. Muligvis har der været en pælespærring ved Stegø i oldtiden. Navnet kan henvise til en stage 1 I forbindelse med den forhåndenværende undersøgelse er der gjort to fund af stenalderredskaber med en vis fortælleværdi. (findestederne ses på kortet Historiske bevaringsinteresser nr. 20 og 21). - I en bunke sten ved pt. 20 er der fundet et fragment af en slebet flintøkse fra ca fvt. - I en bunke sten ved pt. 21 er der fundet et forarbejde til et større flintredskab af ubestemmelig alder (dog sandsynligvis yngre end ca fvt.). De konkrete findesteder siger ikke noget om den arkæologiske lokalitet ud over at de må formodes at være samlet på de dyrkede områder i Den Inddæmmede Strand. Der har altså været aktivitet/bosættelse i området. Det er også nærliggende at tro, at der gemmer sig levn af bosættelser på Store Stegø, Lindholm og Langø. Det er derfor vigtigt at der gennemføres en arkæologisk screening i forbindelse med eventuelle entreprenørarbejder Historiske interesser Områdets historiske udvikling Noget tyder på at de inddæmmede områder udgjorde tørt land i stenalderen. På et tidspunkt har havstigninger overskyllet de laveste dele. På baggrund af jordbundsanalyser inddæmmedes arealet i 1871 ved Grevskabet Gyldensteens indsats mhp. at opdyrke det. Set over tid mislykkes opdyrkningen til en vis grad og efter digebrud 1945 og 1954 samt nye jordbundundersøgelser foretoges en i realiteten ny afvanding ca med Hedeselskabet som entreprenør. I forbindelse hermed dybdepløjes arealet til ca. 80 cm, hvorefter opdyrkningen blev effektiv. 1 Crumlin Petersen m.fl. En pælespærring blev i jernalder og vikingetid samt måske tidlig middelalder anvendt til at hindre og/eller kontrollere sejlads i bestemte farvande. Den kunne bestå af pæle stager som var hamret ned i havbunden og desuden forbundet med flyden træstammer, pæle el. lign.

54 Den forståelse som Odense Bys Museer er gået ind i arbejdet med, er at området både i den seneste regionplan fra Fyns Amt og i den gældende kommuneplan fra Nordfyns Kommune er udpeget som særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde mhp. at beskytte inddæmningslandskabet. På kortet Historiske interesser er der foruden de nævnte markeret 19 elementer med interesse. Rød markerer stor interesse, blå markerer elementer af mindre betydning. Undersøgelsen viser, at de bærende strukturer er de som blev skabt ved den første inddæmning 1871 med senere ændringer. Mindre væsentlige et tilføjelserne fra 1961, uden at de kan anses for at være uden betydning. Her følger en gennemgang 1) Diget mellem Store Stegø og Lindholm. Et 4-5 meter højt, meter bredt (foden) dige. Meget væsentligt for strukturen. Befæstet med store sten af mange slags ud mod havet 2) Diget mellem Lindholm og Langø. Et 4-5 meter højt, meter bredt (foden) dige. Meget væsentligt for strukturen. Befæstet med store sten af mange slags ud mod havet 3) Store Stegø Mølle med omgivelser. Møllen er omdannet til bolig, pumpekanalen er fyldt op. Meget vigtigt landskabeligt og fortællende element 4) Dybet syd for 1). Har angiveligt fungeret som vinterhavn for Bogense 2. Samt gravehuller efter digematerialet. 5) Grave efter opgravningen af materiale til diget. En integreret del af helheden. Har fortælleværdi. 6) Hovedafvandingskanalen. Blev gravet 1871 og uddybet Var oprindelig det centrale element i en omfattende dræningsstruktur som med tiden blev ændret. Løb fra 1871 under Kragelund Møllekanal. Der er intet spor af akvædukten. 7) Ålebækken. Åen blev omlagt og kanaliseret i 1871 som en integreret del af inddæmningsprojektet. Højvandsslusen ved havet hører med. 8) Diget mellem Langø og Jersore. Det tredje afgørende dige i den oprindelige struktur. I dag beskytter det hovedsagelig Ore Strand og Reservatet. (Ikke besigtiget nærmere) 9) Landvandskanalen rundt om Ore Strand (Ore Strand er ikke undersøgt nærmere). Centralt element i 1871-projektet 10) Kragelund Møllekanal. Var og er en nødvendig kanal til bortbringelse af landvand gennem den østlige del af inddæmningen. 11) Højvandssluse hvor vandet fra Kragelund Møllekanal løber ud i havet 12) Langø Mølle og pumpekanal. Møllen er en ruin, men har stadig afgørende betydning i landskabet og bør bevares. I det indre ses rester af arkimedes snegl og støbejernsudveksling med fin fortælleværdi. Pumpekanalen er fyldt op, men kan stadig ses fra broen over den. 13) Engvandingsanlæg ved Ålebækken. Et stort betonstemmeværk fra ca med tilhørende dæmning mod syd over engen har dannet basis for opstemning af næringsrigt vand på engene vest for Gyldensteen. Væsentlig gammel teknologi (bl. a. tidlig anvendelse af beton), men af mindre betydning i inddæmningssammenhæng. 14) Pumpestation fra 1961 med elmotor. Af stor betydning i dag, da den er i drift, men af mindre historisk betydning end elementerne fra Gyldensteens artikel. Crumlin Petersen m. fl. omtaler Langø Dyb i Reservatet som stedet.

55 15) Pumpekanal fra Med stort dige som forhindrer oversvømmelse på tværs af inddæmningen. Af stor betydning i dag, da den er i drift, men af mindre historisk betydning en elementerne fra ) Vejen mod Eriksholm. Fra Nødvendig for Eriksholm men ikke for inddæmningshistorien 17) Eriksholm. Afbyggergård på Langø. Var anlagt af Gyldensteen før inddæmningen mhp. at lette opdyrkningen af Langø. Ikke væsentlig for inddæmningshistorien. 18) Pumpestation ved Reservatet. Fra 1961 med elmotor. Af stor betydning i dag, da den er i drift, men af mindre historisk betydning en elementerne fra ) Mindesten for inddæmningen såvel 1871 som Af stor betydning men flytbar. 3. Vurdering af påvirkninger (hvordan påvirkes kulturarven potentielt af projektet) Det foreliggende forslag til ændringer i Gyldensteens Inddæmmede Strand vil radikalt påvirke bevaringsinteresser. - Bærende elementer i inddæmningsstrukturen vil blive fjernet eller ændret. Diget mellem Store Stegø og Lindholm (1) og mellem Lindholm og Langø (2) fjernes. Gravehullerne (5) og Dybet (4) dækkes med havvand Hovedafvandingskanalen mellem Store Stegø og Kragelund Møllekanal vil blive dækket af vand. Dels salt dels fersk. Diget og kanalen (15) mellem fastlandet og pumpestationen (14) fjernes/dækkes med saltvand Der opbygges et nyt, inddæmningshistorien uvedkommende, dige mellem fastlandet og Eriksholm Langø Enge omdannes til fersk sø, hvad den ikke på noget tidspunkt i historien har været. Der er altså (end) ikke tale om naturgenopretning, men om ren landscaping. Denne sø er inddæmninghistorien totalt uvedkommende og irrellevant. Samtidig dækker den for muligheden for at følge den vigtige hovedafvandingskanal. Mindestenen (19) flyttes Der bygges nye diger over mod Bogense. Disse er irrellevante for inddæmningshistorien. 4. Afværgeforanstaltninger og overvågning (Hvilke afværgeforanstaltninger skal iværksættes for at mindske eller helt undgå påvirkninger på kulturarven, og ser I et behov for overvågning?) Man kunne måske forestille sig følgende senario (en samlet pakke): - at digerne mellem Stegø og Lindholm/ Lindholm og Langø ikke blev fjernet men at hvert dige blot blev gennembrudt over fx 100 meter, således at strukturen langt hen ad vejen var bevaret og erkendbar. I så fald måtte kulturhistorien tåle at der kom havvand ind i inddæmningen. For at hindre havvandet i at dække hele inddæmningen skal diget (15) ud til pumpestationen bevares. Hertil kommer, at det ikke ses at være i pagt med inddæmningens eller anden historie at skabe en fersk sø på Langø Enge. Det forekommer derfor acceptabelt og forståeligt, hvis Langø Enge ikke omdannes til fersk sø men fersk eng med et fugtighedsniveau som muliggør at hovedkanalen stadig kan iagttages. -

56

57

58

59 Bilag 5.

60 1 Note til bilag 5 Odense Bys Museer har udarbejdet notatet på baggrund af en tidligere udgave af projektbeskrivelsen, der på enkelte punkter afviger fra den endelige projektbeskrivelse. I det daværende projekt var bevarelse af dele af kystdiget indarbejdet i hovedforslaget. I det nuværende projekt er en bevarelse af dele af kystdiget, Gyldensteen Pumpestation og dele af Spærrediget beskrevet i en særskilt variant, Variant 4, bevarelse af digestrækninger. C:\Documents and Settings\LHJN\My Documents\SharePoint Drafts\Forord til Bilag 5.DOCX.

Naturgenopretning af Gyldensteen Strand

Naturgenopretning af Gyldensteen Strand Aage V. Jensen Naturfond Naturgenopretning af Gyldensteen Strand VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000-konsekvensvurdering September 2011 Bilagsrapport B Bilag 2-10. Bilagsfortegnelse bilag 2-10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport.

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. . Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. November 2011 Udgivelsesdato : 11. november 2011 Projekt : 23.0820.01 Udarbejdet : Mette Würtz Nielsen Kontrolleret : Claus Michael

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY KVITSØY KOMMUNE REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

5 Kombinationer af højvande og stor afstrømning 7 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Kombinationer af højvande og stor afstrømning 7 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MIDDELFART KOMMUNE VARBJERG STRAND: VALG AF BESKYTTELSESNIVEAU FOR KLIMATILPASNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT OM HØJVANDE, AFSTRØMNING

Læs mere

Opsætning af MIKE 3 model

Opsætning af MIKE 3 model 11 Kapitel Opsætning af MIKE 3 model I dette kapitel introduceres MIKE 3 modellen for Hjarbæk Fjord, samt data der anvendes i modellen. Desuden præsenteres kalibrering og validering foretaget i bilag G.

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Etablering af spunsvæg ved høfdedepot på Harboøre Tange

Etablering af spunsvæg ved høfdedepot på Harboøre Tange Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø Etablering af spunsvæg ved høfdedepot på Harboøre Tange Vurdering af Stenbeskyttelse Marts 2005 Udkast 16 marts 2005 Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø Etablering af spunsvæg

Læs mere

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26.

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Kommentering vedr. oversvømmelser

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Grundejerforeningen Ølsted Nordstrand

Grundejerforeningen Ølsted Nordstrand Grundejerforeningen Ølsted Nordstrand April 2017 ØLSTED NORDSTRAND Ideer til renovering af stranden UDKAST PROJEKT Ølsted Nordstrand, Renovering af strand Ideer til renovering af stranden Grundejerforeningen

Læs mere

Bemærkninger til mail fra Carsten Søborg vedrørende vandføringsevnen

Bemærkninger til mail fra Carsten Søborg vedrørende vandføringsevnen NOTAT Projekt Vandløbsrådgivning 2016, Jammerbugt Kommune Projektnummer 1321600035 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Jammerbugt Kommune Bemærkninger til mail fra Carsten Søborg vedrørende

Læs mere

Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st st ) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning 19.

Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st st ) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning 19. 19. JANUAR 2018 Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st. 7275 - st. 8273 ) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning AGROHYDROLOGERNE APS CVR nr. 35027246 Markstien 2 DK-4640 Faxe Udarbejdet

Læs mere

Skråningsbeskyttelse. Bilag 3. 1 Strækninger. 2 Påvirkning

Skråningsbeskyttelse. Bilag 3. 1 Strækninger. 2 Påvirkning Skråningsbeskyttelse 1 Strækninger Nedenfor gives en oversigt over udbygningen af skråningsbeskyttelsen på de forskellige strækninger på Vestkysten. Tabel 1 Skråningsbeskyttelse Lokalitet Linjenr. Længde

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

4 Årsager til problemet med vandlidende arealer på bagsiden af dæmningen 3. Oversigtskort med boringsplaceringer. Håndboringer (fra Rambøll)

4 Årsager til problemet med vandlidende arealer på bagsiden af dæmningen 3. Oversigtskort med boringsplaceringer. Håndboringer (fra Rambøll) NATURSTYRELSEN UNDERSIVNING AF DIGER VED SIDINGE ENGE VÅDOMRÅDE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VURDERING AF ÅRSAG OG MULIGHED FOR

Læs mere

Københavns Universitet. Opmålingsrapport - Amager, Nordfyn og Odense Pedersen, Jørn Bjarke Torp; Kroon, Aart. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Opmålingsrapport - Amager, Nordfyn og Odense Pedersen, Jørn Bjarke Torp; Kroon, Aart. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Opmålingsrapport - Amager, Nordfyn og Odense Pedersen, Jørn Bjarke Torp; Kroon, Aart Publication date: 2010 Document Version Peer-review version Citation

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07 Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden Jesper Larsen og Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Opmålingsrapport Vendebæk Ringsted Kommune maj Ringsted Kommune. Vendebæk - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Vendebæk Ringsted Kommune maj Ringsted Kommune. Vendebæk - opmålingsrapport Ringsted Kommune Vendebæk - opmålingsrapport Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER... 7 3.1 Stationskontrol... 8

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Stormflodsmodellering vestlig Limfjord

Stormflodsmodellering vestlig Limfjord Stormflodsmodellering vestlig Limfjord Kystdirektoratet Teknisk Note December 2011 INDLEDNING 1 INDLEDNING... 1-1 2 MODELOPSÆTNING... 2-1 2.1 Batymetrier... 2-1 3 MODELLEREDE STORMHÆNDELSER... 3-1 3.1

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Agger og Flade Sø

Kystbeskyttelse ved Agger og Flade Sø NOTAT Ref. JBC Den 11. december. 2017 Kystbeskyttelse ved Agger og Flade Sø Baggrunden for ny kystbeskyttelse Kystdirektoratet har i september 2017 færdiggjort en ny kystbeskyttelsesløsning ved etablering

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG BILAG 1 PROJEKT INTRODUKTION HASLØV & KJÆRSGAARD Sag nr. HØR 37.5 25. oktober 2017 INDHOLD 1.0 Projekt Introduktion 1.1 Projektets formål 1.2 Eksisterende

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hydraulisk Modellering. Skov- og Naturstyrelsen Naturgenopretning i Åmosen, Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Hydraulisk Modellering

Indholdsfortegnelse. Hydraulisk Modellering. Skov- og Naturstyrelsen Naturgenopretning i Åmosen, Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Hydraulisk Modellering Skov- og Naturstyrelsen Naturgenopretning i Åmosen, Hydraulisk Modellering Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009 Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings Vurdering af sedimenttransport og vandudskifting ved opførelse af ny høfde ved indsejling til Øer Havn.

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å

Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å Herning Kommune Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å VANDSTANDSFORHOLD I RELATION TIL GENNEMFØRT PROJEKT PÅ NEDRE DEL AF FJEDERHOLT Å Rekvirent Rådgiver Herning Kommune Natur og Grønne Områder Orbicon

Læs mere

HEJLSMINDE KYSTBESKYTTELSE

HEJLSMINDE KYSTBESKYTTELSE Kolding Kommune Marts 2017,opdateret 7. april 2017, 5. maj 2017 og 16. maj 2017 HEJLSMINDE KYSTBESKYTTELSE Drifts- og vedligeholdelsesplan PROJEKT Hejlsminde kystbeskyttelse Drifts- og vedligeholdelsesplan

Læs mere

Oversvømmelser i kystområder. Senioringeniør Bo Brahtz Christensen, Kystafdelingen DHI

Oversvømmelser i kystområder. Senioringeniør Bo Brahtz Christensen, Kystafdelingen DHI Oversvømmelser i kystområder Senioringeniør Bo Brahtz Christensen, Kystafdelingen DHI Indhold Ekstremvandstande og oversvømmelser København (Stormen Bodil, betydningen af havspejlsstigning) Den vestlige

Læs mere

Bilag G Klimatilpasning Holstebro - Hydrauliske

Bilag G Klimatilpasning Holstebro - Hydrauliske HOLSTEBRO KOMMUNE Bilag G Klimatilpasning Holstebro - Hydrauliske beregninger og styrestrategi for klimatilpasningsprojekt i Storå ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Middelvandstanden om sommeren er ca. 0,0 m, som stiger lidt ved lukket sluse, men sjælden til mere end + 0,2 m ved normal nedbør.

Middelvandstanden om sommeren er ca. 0,0 m, som stiger lidt ved lukket sluse, men sjælden til mere end + 0,2 m ved normal nedbør. NOTAT Projekt Kunde Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 01 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for infiltration

Læs mere

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder Juni 2012 Bilag 12.2, dat. 2011.06.24 Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til vådområdeprojekt for Sillerslev Kær, Å og Sø i Morsø Kommune. I tabel 1 på side 2 er vist tværprofiler af diget

Læs mere

Notat FALDFORHOLD OG SKIKKELSE FOR OMLØB VED MØLLEDAMMEN, USSERØD Å 1 INDLEDNING 2 PRINCIP OG FORUDSÆTNINGER

Notat FALDFORHOLD OG SKIKKELSE FOR OMLØB VED MØLLEDAMMEN, USSERØD Å 1 INDLEDNING 2 PRINCIP OG FORUDSÆTNINGER Notat FALDFORHOLD OG SKIKKELSE FOR OMLØB VED MØLLEDAMMEN, USSERØD Å 19. august 2016 Projekt nr. 224960 Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI/HPE Godkendt af HPE 1 INDLEDNING Der er projekteret et omløb

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Fjordene. Bilag 6. 1 Områder

Fjordene. Bilag 6. 1 Områder Fjordene 1 Områder Nissum og Ringkøbing fjorde fungerer som afløbsrecipienter for hvert sit opland. Arealet af Nissum Fjord er ca. 70 km², medens Ringkøbing Fjord er ca. 290 km². Kystdirektoratet modtager

Læs mere

Notat. VIBORG KOMMUNE Oversvømmelsesrisiko for broer og vejanlæg omkring Hjarbæk Fjord 1 INDLEDNING OG BAGGRUND

Notat. VIBORG KOMMUNE Oversvømmelsesrisiko for broer og vejanlæg omkring Hjarbæk Fjord 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Notat VIBORG KOMMUNE Oversvømmelsesrisiko for broer og vejanlæg omkring Hjarbæk Fjord 22. august 2016 Projekt nr. 225759 Version 2 Dokument nr. 1220760754 Udarbejdet af LLF/BJP/ERI Kontrolleret af CMR

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Måling og modellering af transport, spredning og iltforhold i vandløb

Måling og modellering af transport, spredning og iltforhold i vandløb Måling og modellering af transport, spredning og iltforhold i vandløb Projektformål Temaet for det første delprojekt er måling og modellering af iltforhold og stoftransport og - spredning i vandløb. Gennem

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Nedbør, havvand og vandløb 4 1.2 Oversvømmelseskort 4 1.3 Værdikort 4 1.4 Risikokort 4 2. Opbygning af kortlægningen

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften. 2 Projektbeskrivelse for omlægningen VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften. 2 Projektbeskrivelse for omlægningen VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BANEDANMARK OMLÆGNING AF VALMOSEGRØFTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD 1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften

Læs mere

MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord

MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord 1 Kapitel MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord I følgende kapitel redegøres der for de forudsætninger, der danner grundlag for simuleringer af hydrodynamikken i Hjarbæk Fjord. Der simuleres fire forskellige

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Notat Genåbning af Billund Bæk. 1. Indledning. Hydraulisk beregningsnotat vedrørende genåbning af Billund Bæk

Notat Genåbning af Billund Bæk. 1. Indledning. Hydraulisk beregningsnotat vedrørende genåbning af Billund Bæk Notat Genåbning af Billund Bæk Hydraulisk beregningsnotat vedrørende genåbning af Billund Bæk Til Fra : Annette Læbo Matthiesen (Billund Kommune) : Niels Fræhr og Stefan Sommer (Sweco) 30. april, 2018

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

Designet Natur fortællingen om et nyt kystlandskab på Lolland og andre kunstige kystmiljøer

Designet Natur fortællingen om et nyt kystlandskab på Lolland og andre kunstige kystmiljøer Wilhjelm +10 Naturen i Danmark - vision eller virkelighed? August Krogh bygningen, 18 Nov. 2011 Designet Natur fortællingen om et nyt kystlandskab på Lolland og andre kunstige kystmiljøer Karsten Mangor

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK HYDRAULISK MODELLERING

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK HYDRAULISK MODELLERING UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK HYDRAULISK MODELLERING UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK MODELLERING Revision 0 Dato 22-09-2013 Udarbejdet af JAN Kontrolleret af JEES Godkendt af Beskrivelse JAN Udvidelse af havnen

Læs mere

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 4. juni 2014 Vores reference: 30.5227.51 Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelser til: Thyborøn havneudvidelse Dansk kystkonference 2013, Køge

Undersøgelser til: Thyborøn havneudvidelse Dansk kystkonference 2013, Køge Undersøgelser til: Thyborøn havneudvidelse Dansk kystkonference 2013, Køge Sten E. Kristensen (DHI), Peter Sloth (DHI), Niels Arndal (FORCE), Jørn Kjølhede, Knud Aage Lavsen (Thyborøn havn) Interessenter:

Læs mere

Hydraulisk virkning af udviklingsprojekter i Sydhavnen

Hydraulisk virkning af udviklingsprojekter i Sydhavnen Hydraulisk virkning af udviklingsprojekter i Sydhavnen Numerisk modellering By & Havn Rapport Maj 2014 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

Nye Kanaler Sluseholmen Etape 2

Nye Kanaler Sluseholmen Etape 2 Nye Kanaler Sluseholmen Etape 2 Numerisk modellering NIRAS Rådgivende Ingeniører Rapport / Teknisk notat December 2016 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af Bureau

Læs mere

OVERBLIK OVER SAMT ANALYSE AF HYDRAULISKE DATA FOR VÆREBRO Å OPLANDET INDHOLD. 1 Indledning 2

OVERBLIK OVER SAMT ANALYSE AF HYDRAULISKE DATA FOR VÆREBRO Å OPLANDET INDHOLD. 1 Indledning 2 KLIKOVAND OVERBLIK OVER SAMT ANALYSE AF HYDRAULISKE DATA FOR VÆREBRO Å OPLANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5 B ILAG 5 Konsekvensvurdering af sce. 5 Note: Vedr. Scenarium 5, supplerende beregninger af vandstandsforholdene i Brudesø Bæk. Dette notat er skrevet af biolog Bo Møller november 2009. Med baggrund i beregningerne

Læs mere

NOTAT. Præsteåen/Nylars. Projektnummer Bornholms Regionskommune. Kapacitetsberegning af Præsteåen ved Nylars.

NOTAT. Præsteåen/Nylars. Projektnummer Bornholms Regionskommune. Kapacitetsberegning af Præsteåen ved Nylars. NOTAT Projekt Præsteåen/Nylars Projektnummer 3691600056 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Bornholms Regionskommune Kapacitetsberegning af Præsteåen ved Nylars Vivi Granby Michael Juul

Læs mere

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget.

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget. MIKE 11 model til beskrivelse af iltvariation i Østerå Formål Formålet med denne model er at blive i stand til at beskrive den naturlige iltvariation over døgnet i Østerå. Til beskrivelse af denne er der

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Projektbeskrivelse Klimasø ved Rønnebækken

Projektbeskrivelse Klimasø ved Rønnebækken Projektbeskrivelse Klimasø ved Rønnebækken Der etableres to søer ved Rønnebækken, der skal oplagre vand om vinteren, og udlede vandet til Rønnebækken i tørre perioder om sommeren og efteråret. Udledningen

Læs mere

Bilag 1 140m kystbeskyttelse ud for Morgenvej, Nørlev Strand

Bilag 1 140m kystbeskyttelse ud for Morgenvej, Nørlev Strand Kystbeskyttelse dimensionering Kystdirektoratets administrative praksis ved tildækkede skråningsbeskyttelse af 28. april 2016 danner basis for dimensioneringen af kystbeskyttelsen, se side 12. Maksimal

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1/11. Regulering af Essedalsrenden St st. 2104

1/11. Regulering af Essedalsrenden St st. 2104 1/11 Regulering af Essedalsrenden St. 1650 st. 2104 Indhold Forord... 3 Essedalsrenden... 3 Beskrivelse af projektet.... 4 Konsekvensvurdering og betydning for vandløbet... 10 Ejerforhold... 11 Økonomi

Læs mere

Fysiske forhold i og omkring Hjarbæk Fjord

Fysiske forhold i og omkring Hjarbæk Fjord 3 Kapitel Fysiske forhold i og omkring Hjarbæk Fjord Dette kapitel har til formål at introducere miljømæssige parametre, der er vigtige for den videre analyse og modellering af både strømningsforholdene

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Nedenfor vil forudsætninger, muligheder og prissætning bliver behandlet.

Nedenfor vil forudsætninger, muligheder og prissætning bliver behandlet. 14. august 2018 Notat Frederikssund Kommune Helhedsplan for Frederikssund Placering af Skjelskør Projekt nr.: 230149 Dokument nr.: 1229356954 Version 1 Revision 2 Udarbejdet af JKRU Kontrolleret af Godkendt

Læs mere

NATURGENOPRETNING NEDRE SUSÅ DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, RAMBØLL

NATURGENOPRETNING NEDRE SUSÅ DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, RAMBØLL NATURGENOPRETNING NEDRE SUSÅ DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, RAMBØLL PRÆSENTATION Ca. 30 minutter - Opgave og proces - Natura 2000 - Projektforslag - Konsekvenser - Økonomi - Sammenfatning OPGAVE OG PROCES

Læs mere

1 Skråningsbeskyttelse langs Gl. Strandvej

1 Skråningsbeskyttelse langs Gl. Strandvej 27. august 2018 Notat Fredensborg Kommune Kystbeskyttelse, Gl Strandvej. Forslag til bidragsfordeling Projekt nr.:230145 230145 Dokument nr.: 1229469966 Version 1 Revision 1 Udarbejdet af SSC Kontrolleret

Læs mere

Opmålingsrapport Kværkeby Bæk Ringsted Kommune juni Ringsted Kommune. Kværkeby Bæk opmålingsrapport og hydrauliske beregninger

Opmålingsrapport Kværkeby Bæk Ringsted Kommune juni Ringsted Kommune. Kværkeby Bæk opmålingsrapport og hydrauliske beregninger Ringsted Kommune Kværkeby Bæk opmålingsrapport og hydrauliske beregninger Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 3. RESULTATER...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OG ANSØGNING OM GENÅBNING AF BILLUND BÆK

PROJEKTBESKRIVELSE OG ANSØGNING OM GENÅBNING AF BILLUND BÆK PROJEKTBESKRIVELSE OG ANSØGNING OM GENÅBNING AF BILLUND BÆK Billund Kommune PROJEKTNUMMER: 27.4500.00 UDARBEJDET AF: DKNIEF KONTROLLERET AF: DKSTES GODKENDT AF: DKKRAI Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 Besigtigelse og opmåling af træstammer fra jernalder sejlspærring ved ekstremt lavvande ved Stevelt Strand/Haderslev Næs (Maynav). Af Silke Eisenschmidt Æ Lei

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF OPHØR AF INDVINDING PÅ BUNKEN KILDEPLADS

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF OPHØR AF INDVINDING PÅ BUNKEN KILDEPLADS Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF OPHØR AF INDVINDING PÅ BUNKEN KILDEPLADS PROJEKT Konsekvensanalyse af ophør af indvinding på Bunken kildeplads Frederikshavn Vand Projekt nr. 206233

Læs mere