Evaluering af VMS tavler på M4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af VMS tavler på M4"

Transkript

1 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej Kgs. Lyngby

2 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 4 Gennemførelse... 5 Resultater... 7 Hastighedsmålinger... 7 Adfærdsstudier Bilag Bilag

3 Sammenfatning har for Vejdirektoratet undersøgt trafikanternes adfærd i forbindelse med VMS tavler til midlertidig reduktion af hastigheden ved arbejdskørsel ud fra midterrabatten på motorvej. VMS tavlerne har været testet på M4 d. 30. oktober 2012 i 4 perioder á 5min samt en efterfølgende periode på sammenlagt 65 min. VMS tavlerne viser 50 km/t når de aktiveres. Når de er slukket er den gældende hastighedsgrænse 80 km/t. I forbindelse med at tavlerne har været aktiveret har der været én arbejdskørsel ind/ud af arbejdszonen (fra midterrabat). Hastighedsmålinger tæt ved VMS tavlen viser, at tavlerne (når de er tændt) reducerer gennemsnitshastigheden med ca. 13 km/t (fra 75 til 62 km/t). 85% fraktilen reduceres med 9 km/t (fra km/t). I forbindelse med selve ind/ud-kørsel fra arbejdszonen ses i flere tilfælde en markant hastighedsreduktion blandt køretøjerne på motorvejen. Dette gælder både når lastbilen kører fra motorvej og ind i arbejdszonen (skiltet hastighed 80 km/t), og når lastbilen kører fra arbejdszonen og ud på motorvejen igen (hastighed nedskiltet til 50 km/t). Det tyder på, at lastbilens manøvre i forbindelse med både ud- og indkørsel sker på en sådan måde, at de øvrige bilisternes hastighed og valg af kørespor påvirkes. Adfærdsobservationerne tyder dog på, at kørsel ud af arbejdszonen tilsyneladende sker uden problemetiske følger for trafikken på motorvejen. Ved kørsel ud af arbejdszonen, er hastigheden nedskiltet til 50 km/t, og chaufførerne har mulighed for selv at vurdere trafiksituationen inden de kører ud på motorvejen. I fire ud af de fem kørsler fra motorvejen ind i arbejdszonen er den skiltede hastighed 80 km/t. Arbejdskøretøjerne skal ud i det hurtige spor for at komme ind i arbejdszonen. Når arbejdskøretøjerne således bliver nødt til at bremse inden de kører ind i arbejdszonen, betyder det samtidigt at bagvedkørende trafikanter også må bremse. Ved kørsel ind i arbejdszonen er der i én af de fem kørsler registreret en problematisk indkørsel. Her foretager et arbejdskøretøj et hurtigt vognbaneskift tæt på arbejdszonen, ind foran en bil i det hurtige spor. Bilen i det hurtige spor bremser som følge heraf forholdsvist kraftigt, og vælger efterfølgende, at foretage et vognbaneskift mod højre. 3

4 Indledning I forbindelse med udvidelsen af M4 ønsker Vejdirektoratet at bruge VMS tavler til midlertidig reduktion af hastighedsgrænsen fra 80 til 50 km/t ved arbejdskørsel ud fra midterrabatten. For at undersøge hvordan det praktisk kan lade sig gøre, og for at belyse de trafikale effekter ved brug af VMS i forbindelse med arbejdskørsel, er der gennemført en test af brug af tavlerne. Nærværende rapport belyser VMS tavlernes effekt på trafikanterne hastighedsadfærd samt adfærden i forbindelse med ud/indkørsel fra arbejdszonen i midterrabatten. 4

5 Gennemførelse Test af tændte VMS tavler ved arbejdskørsel ud fra arbejdszone i midterrabat på M4 blev gennemført tirsdag d. 30. oktober mellem kl. 10 og 13. Testens primære fokus var at evaluere systemets funktionalitet samt procedure ved tænd/sluk i forhold til entreprenør og TIC. VMS tavlerne blev i testen tændt i 4 perioder à 5 min samt efterfølgende i en længere periode på 65 min. I samme tidsrum har der været 5 transporter ind/ud af arbejdszonen. Under testen blev hastigheder og trafikanternes adfærd observeret. Strækningen er nedskiltet til 80 km/t med faste tavler pr ca. 1200m. VMS tavler med 50 km/t visning er placeret på stander i begge vejsider. Hastigheden blev målt vha. sidemonteret radar i to målesnit, se figur 1. I bilag 1 ses en mere detaljeret skitse af lokaliteten. Umiddelbart efter målesnit 2 findes en forsætning (s-kurve). Målingerne er lavet som enkeltkøretøjsmåling. Der måles hastigheder for begge baner samlet, dvs. hastighedsdata ikke kan knyttes til den enkelte vognbane. Der skelnes i data ikke mellem forskellige køretøjskategorier. Samtidig er strækningen videofilmet for, at kunne observere og dokumentere trafikanternes adfærd når VMS tavlen er i brug, samt adfærden ved ind/ud kørsel fra arbejdszonen. Målesnit 2 Målesnit 1 50 Arbejdszone Lomme mod midterrabat 50 Figur 1. Skitse af lokalitet med VMS tavle og arbejdszone i form af lomme mod midterrabat. 5

6 Testen forløb som skitseret i nedenstående tabel med angivelse af hvornår lastbilen har kørt ud/ind af arbejdszonen, og hvornår VMS tavlen med 50 km/t har været tændt. Klokkeslæt /ind af arbejdszone VMS 10:14 Ind 11:05 Tændt 11:07 Ud 11:10 Slukket 11:16 Ind 11:20 Tændt 11:21 Ud 11:25 Slukket 11:29 Ind 11:33 Tændt 11:34 Ud 11:38 Slukket 11:43 Ind 11:45 Tændt 11:46 Ud 11:50 Slukket 11:52 Tændt 12:03 Ind 12:27 Ud 12:57 Slukket Tabel 1. Tidspunkter for tændt/slukket VMS tavle samt ud/ind kørsel fra arbejdszonen. 6

7 Hastighed (km/t) Resultater Hastighedsmålinger I dette afsnit præsenteres resultaterne fra hastighedsmålingerne. Der fokuseres primært på resultaterne fra snit 1 (målesnit tættest på VMS tavlerne). Figur 2 viser den målte hastighed over hele døgnet fra d. 30. oktober. Hastighed - d. 30 oktober - snit Tændt VMS tavle Hastighed Klokkeslæt Figur 2. Målt hastighed over hele døgnet d. 30. oktober. Perioder med tændt VMS er markeret med rødt. Generelt ligger hastighedsniveauet i dagtimerne uden for myldretiden på ca. 75 km/t. I aften/nat perioderne er hastighedsniveauet noget højere, ca km/t. De perioder hvor VMS tavlerne har været tændt er markeret med rødt på figuren. Som det ses, er der først 4 korte perioder (à 5 min) efterfulgte af en længevarende periode på 65 min med tændt VMS tavle. Hastigheden i disse perioder ligger noget lavere. En mere detaljeret opgørelse over perioden fra kl hvor VMS tavlerne har været tændt i 4 perioder (á 5 min) er vist i figur 3. De røde vandrette linier viser hvornår VMS tavlen har været tændt. Derudover er tidspunkter for lastbilens 7

8 Hastighed (km/t) ind/ud kørsel markeret. Hver blå prik er den målte hastighed for ét køretøj og den blå linie er et løbende gennemsnit baseret på 5 køretøjer. Tilsvarende figurer for hele perioden kl.10:00-13:30 for både snit 1 og snit 2 er vist i bilag Målesnit 1 - kl Minuttal (kl 11-12) Figur 3. Målt hastighed (snit 1) mellem kl. 11 og kl. 12. Rød vandret linie indikerer tændt VMS. Der ses en tydelig hastighedsreduktion for de perioder hvor VMS tavlen er tændt i forhold til perioder hvor den er slukket. Lastbilens ind/ud kørsel påvirker tillige hastigheden. Specielt når lastbilen kører ind i arbejdszonen ses nogen turbulens i hastighederne. De målte hastighedsændringer ved ind/ud kørsel ligger i flere tilfælde på km/t. En beregning af gennemsnitshastigheden for perioder med tændt/slukket VMS tavle er vist i tabel 2 (kun snit 1). Hver periode er nummereret som vist i tabellen, startende med en periode på 5 min før tavlen tændes første gang (periode 0) samt en periode på 10 min efter tavlen slukkes for sidste gang (periode 10). I tabellen angives endvidere antal køretøjer i perioderne samt den beregnede 85% fraktil. 8

9 Periode VMS tavle Periode længde Antal ktj Gns. Hast (km/t) 85% fraktil (km/t) 0 Slukket 5 min Tændt 5 min Slukket 10 min Tændt 5 min Slukket 8 min Tændt 5 min Slukket 7 min Tændt 5 min Slukket 2 min Tændt 65 min Slukket 10 min Tabel 2. Trafik og hastighedsdata for perioder med tændt/slukket VMS tavle (snit 1) Gennemsnit af alle perioder med tændt VMS tavle er på 62 km/t, mens den er 75 km/t når tavlen er slukket. Tavlen reducerer således gennemsnitshastigheden med ca. 13 km/t. 85% fraktilen er målt til 74 km/t ved tændt tavle og 83 km/t ved slukket tavle. Forskellen i 85% fraktilen er således ca. 9 km/t. Ses alene på perioder med tændt VMS er gennemsnitshastigheden og hastighedsfordelingen nogenlunde ensartet. Det på trods af, at lastbilenes tilstedeværelse i arbejdszonen med tændt VMS har varieret noget. Det samme gælder for perioder med slukket VMS. Det at lastbilen holder i arbejdszonen med blink påvirker således ikke hastigheden markant. Kun i forbindelse med ind/udkørslen ses en hastighedsforskel. Hastighedsdata fra snit 2 viser at hastighedsniveaet her generelt er noget lavere, hvilket formentlig skyldes den nærved liggende s-kurve. Gennemsnits hastigheden i perioder med slukket VMS er målt til 68 km/t, mens den er 56 km/t ved tændt VMS. Effekten af VMS tavlen er således en reduktion på ca. 12 km/t. Figur 4 viser hastighedsfordelingen i snit 1 for de nævnte perioder opdelt på tændt/slukket VMS. Der ses en tydelige forskydning af hastighedsfordelingen ved tændt VMS i forhold til slukket VMS. 9

10 Andel (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 -Slukket 1 - Tændt 2- Slukket 3 - Tændt 4- Slukket 5 - Tændt 6- Slukket 7 - Tændt 8- Slukket 9 - Tændt 0% Hastighed (km/t) Figur 4. Hastighedsfordeling i de forskellige perioder med tændt/slukket VMS. En samlet hastighedsfordeling for perioder med tændt/slukket VMS er vist i figur 5. Figuren viser tillige dem kumulerede fordeling. Som det ses, er der i perioder med tændt VMS en lidt større spredning i hastigheden i forhold til slukket VMS. 10

11 Andel (%) Hastighedsfordeling tændt/slukket VMS 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tændt Slukket Tændt-kum Slukket-kum Hastighed (km/t) Figur 5. Hastighedsfordeling samlet for tænd/slukket VMS tavle (snit 1). 11

12 Adfærdsstudier Der er lavet adfærdsobservationer på stedet i perioden kl I samme tidsrum er der lavet videooptagelser af strækningen fra to forskellige positioner. Det ene videokamera filmer variable tavler der aktiveres ved arbejdskørsel, se foto 1. Det andet videokamera dækker en strækning på ca. 80 m før, og 150 m efter arbejdszonen se foto 2. Formålet med adfærdsobservationerne er, at registrere samspilsadfærden mellem ind- og udkørende lastbiler fra arbejdszonen på motorvejen. Når et arbejdskøretøj er klar til at køre ud fra arbejdszonen, nedsættes hastigheden på motorvejen i en periode på 5 min. fra 80 til 50 km/t, hvorefter chaufføren i arbejdskøretøjet får en besked om at han må køre. Foto 1. Screen dump fra Videokamera 1. Bruges til at registrere hvornår VMStavlerne er tændt hhv. slukket. 12

13 Foto 2. Screen dump fra Videokamera 2. Bruges til at registrere og dokumenterer trafikanternes samspilsadfærd når et arbejdskøretøj kører ind/ud af arbejdszonen. Her holder arbejdskøretøjet stille i arbejdszonen. Der er i perioden kl fem situationer, hvor et arbejdskøretøj kører indhhv. ud af arbejdszonen. Ved kørsel ud af arbejdszonen nedsættes hastigheden til 50 km/t på strækningen, mens hastigheden ved indkørsel, kun nedsættes i en af de fem kørsler. Når hastigheden er nedskiltet, får chaufføren i arbejdskøretøjet besked om at de må køre. Der går ca. 1-2 minutter fra hastigheden skiltes ned, til arbejdskøretøjet kører ud på motorvejen. Ingen af disse situationer fører til konfliktende samspilsadfærd med de øvrige trafikanter på motorvejen. Hastighedsmålingerne viser, at trafikanterne på motorvejen nedsætter deres hastighed når VMS tavlerne tænder. Ligeledes tyder adfærdsobservationerne på, at trafikanterne på motorvejen er opmærksomme, og tilpasser deres kørsel efter forholdene, når der holder et arbejdskøretøj i midterrabatten. For foto af de fem indhhv. udkørsler til/fra arbejdszonen se foto Registrering af ind- og udkørende arbejdskørsel i perioden kl Lastbil kører ind Lastbil holder Lastbil kører ud 10:14 10:14:00-11:07 11:07 11:16 11:16:00-11:21 11:21 11:29 11:30:00-11:34 11:34 11:43 11:43:0011:46 11:46 12:03 12:03-12:27 12:27 Tabel 3. Registrering af tidsperioder hvor der er arbejdskørsel til/fra arbejdszonen 13

14 I fire af de fem situationer hvor et arbejdskøretøj skal ind i arbejdszonen, bliver hastigheden ikke automatisk nedskiltet. I tre af disse situationer er det konstateret, at medtrafikanter foretager en reaktion som følge heraf. I to situationer foretager bagvedkørende en opbremsning som følge af at arbejdskøretøjet skal ind i arbejdszonen. Ingen af disse situationer vurderes som problematiske (se foto 3 og 9). I den sidste situation kører arbejdskøretøjet i det langsomme spor. Kort før arbejdszonen blinker køretøjet, aktiverer bremsen og foretager et hurtigt vognbaneskift mod venstre ind foran en personbil som bremser forholdsvist kraftigt op, se foto 7. I tidsperioden 11:52-12:57, hvor VMS tavlen er tændt permanent er registreret én arbejdskørsel til/fra arbejdszonen. Begge kørsler foregår uden at være til synlig gene for andre medtrafikanter. Adfærdsregistreringerne tyder på at udkørsler, hvor hastigheden midlertidigt er nedskiltet fra 80 til 50 km/t foregår uden det er til unødig gene for medtrafikanterne. Det skyldes formentligt en kombination af den nedskiltede hastighed og, at chaufførerne ved kørsel ud af arbejdszonen har mulighed for, at vurdere trafiksituationen inden de kører ud på motorvejen. Kørsler fra motorvejen til arbejdszonen sker i fire ud af fem kørsler ved en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. I én af disse kørsler må en medtrafikant foretage en forholdsvist kraftig opbremsning som følge af, at arbejdskøretøjet foretager et vognbaneskift fra det langsomme spor ind i arbejdszonen over en forholdsvist kort strækning. Det skal pointeres at adfærdsundersøgelsen er foretaget på et meget begrænset antal kørsler. 14

15 Foto 3. Indkørsel nr. 1. Arbejdskøretøj sætter hastigheden ned for at kunne komme ind i arbejdszonen, hvilket medfører at bagvedkørende bil også må bremse. Situation vurderes ikke som problematisk. Hastighedsbegrænsning er 80 km/t. Foto 4. Udkørsel nr. 1. Lastbil kører ud fra arbejdszonen uden at være til gene for andre trafikanter. Hastigheden på strækningen er nedskiltet fra 80 til 50 km/t. 15

16 Foto 5. Indkørsel nr. 2. Lastbil kører ind i arbejdszonen uden konfliktende adfærd med andre trafikanter. Foto 6. Udkørsel nr. 2. Lastbilchauffør har fået besked om at hastigheden er nedsat fra 80 til 50 km/t og tilpasser sin kørsel ud fra arbejdszonen så den ikke er til gene for andre trafikanter. 16

17 Foto 7. Indkørsel nr. 3. Den indkørende lastbil foretager et hurtigt vognbaneskift ind foran personbil som bremser og vælger at foretage et vognbaneskift mod højre. Den skiltede hastighed er her 80 km/t. Foto 8. Udkørsel nr. 3. Uproblematisk udkørsel. Hastigheden er nedskiltet fra 80 til 50 km/t. 17

18 Foto 9. Indkørsel nr. 4. Den indkørende lastbil blinker til venstre og nedsætter hastigheden kort før indkørsel til arbejdsområdet, hvilket medfører at to bagvedkørende personbiler må bremse. Ingen alvorligt konfliktende adfærd. Skiltet hastighed er 80 km/t. Foto 10. Udkørsel nr. 4. Lastbil blinker og trækker ud, uden at være til gene for andre trafikanter på motorvejen. Hastigheden er nedskiltet til 50 km/t. 18

19 Foto 11. Indkørsel nr. 5. Lastbil blinker til venstre, nedsætter hastigheden og kører ind i arbejdszonen uden at være til synlig gene for andre trafikanter. Hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Foto 12. Udkørsel nr. 5. Lastbil blinker til venstre, accelerer op og kører ud på motorvejen. Hastighed er nedskiltet til 50 km/t. VMS på 50 km/t i én hel time i træk. 19

20 Målesnit 2 Nødlomme Målesnit 1 Bilag 1 20

21 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 Hastighed (km/t) Bilag 2 Målt hastighed i snit 1 og snit 2 mellem kl. 10:00 og 13:30. Perioder med tændt VMS er markeret på figuren sammen med tidspunkter for ud/ind kørsel af arbejdskøretøj Snit 1-10:00-13:30 Klokkeslæt 21

22 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 Hastighed (km/t) Snit 2-10:00-13:30 Klokkeslæt 22

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af Powermoon og N42 korridor Poul Greibe Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt Scion-DTU Diplomvej 376 20 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 5.

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Supplerende efterevaluering af Gurrevej

Supplerende efterevaluering af Gurrevej Supplerende efterevaluering af Gurrevej Mødeadfærd på fri strækning Juni 2006 Belinda la Cour Lund Trafitec Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Evaluering af Gurrevej

Evaluering af Gurrevej - Adfærdsundersøgelse Marts 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje KATALOG 1. Udgave Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje Afmærk 1 Testede eksempler Afmærk 2 Lene Herrstedt 10. december 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Test af pudebump i by-rundkørsel

Test af pudebump i by-rundkørsel Test af pudebump i by-rundkørsel Hastighedsopgørelse for 25 målesnit ved rundkørsel i Slagelse By-rundkørsler - forebyggelse af færdselsulykker mellem bil og cyklister/knallerter/fodgængere Test af M3

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Nedtællingssignaler for fodgængere Supplerende evaluering August 2006 Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Supplerende evaluering

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed trafiksikkerhed ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed I forbindelse med et trafiksikkerhedsprojekt har Vejdirektoratet som et forsøg etableret et mindre trafikledelsesanlæg på Helsingørmotorvejen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej Til: Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup BALLERUP KOMMUNE Dato: 9. november 2017 Tlf. dir.: 24294910 E-mail: herb@balk.dk Kontakt: Herdis Baierby Notat Evaluering

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Undersøgelse af trafikantadfærd Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund 23. maj 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Brug af eye-track i trafikken

Brug af eye-track i trafikken Brug af eye-track i trafikken Poul Greibe & Puk Kristine Andersson Vejforum 2018 Hvad er eye tracking? Eye-track udstyr kan registrere og måle øjenbevægelser Kortlægge hvad man kigger på, hvor lang tid

Læs mere

Vejforum Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje. Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner

Vejforum Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje. Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner Vejforum 2015 Belinda la Cour Lund bl@trafitec.dk Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner 2-1 veje Der eksisterer ikke noget nationalt

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Dagsorden: Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Der inviteres hermed til generalforsamling i AVF-fonden og Dansk Vejtidsskrift. Velkomst v. fmd. Jasper Kyndi 1. Valg af dirigent Mandag

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje KATALOG Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje Afmærk 1 Testede eksempler fra ind- og udland Afmærk 2 Lene Herrstedt 17. november 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE TEKNISK NOTAT BASERET PÅ TRAFIKMÅLINGER I 2014, 2016 OG 2018 17. AUGUST 2018 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk

Læs mere

Rundkørsler med 2 frafartsspor

Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald Poul Greibe Belinda la Cour Lund 13. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE 2 INDHOLD Trafiksituationen på ankomstarealerne til mange skoler er ofte kaotisk i minutterne op til, at der ringes ind til første time. Via droneoptagelser

Læs mere

Mobile, dynamiske trafikledelsessystemer ved små og mellemstore vejarbejder

Mobile, dynamiske trafikledelsessystemer ved små og mellemstore vejarbejder Mobile, dynamiske trafikledelsessystemer ved små og mellemstore vejarbejder af Mads Holm-Petersen, Vejdirektoratet Trafikal Drift Trafiksikkerhed, fremkommelighed, servicering af trafikanterne og vejarbejdernes

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af test på rute 16 - Hillerød Motorvejen Lene Herrstedt Poul Greibe 25. oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. december 2008 HASTIGHEDSBAROMETER Indledning Hastighedsbarometeret skal på en enkel måde beskrive hastighedsudviklingen for et begrænset antal af vejtyper.

Læs mere

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Motorvejsforgrening Vendsyssel i Aalborg Februar 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Belinda la Cour Lund Puk K. Andersson Poul

Læs mere

Styring og information på M3

Styring og information på M3 Præsentation nr. 1 Dias nr. 1 Styring og information på M3 NVF23 Akureyri 4-5.9.2006 af Eric Gautier Præsentation nr. 1 Dias nr. 2 M3 udvides fra 4 til 6 spor 2005-2008 Trafikbelastning (i 2000) Præsentation

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne.

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne. Forord Denne rapport beskriver hastigheder og hastighedsudvikling fra 1999 til 2002. Rapporten skal ses som en fortsættelse til Vejdirektoratets rapport nr. 202 Hastighedsrapport, hastighedsmålinger 1995

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Trafikafvikling ved test af smalle spor Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Radardetektorer til trafikmålinger

Radardetektorer til trafikmålinger Vejforum 25 detektorer til trafikmålinger af civiling. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, e-mail: ste@vd.dk Baggrund Trafikdataopsamlingen på Motorring 3 (M3) har hidtil været foretaget med -systemet, der

Læs mere

EFFEKT AF AT ETABLERE C55 TAVLER PÅ VEJE MED EN GENEREL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ 80 KM/T

EFFEKT AF AT ETABLERE C55 TAVLER PÅ VEJE MED EN GENEREL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ 80 KM/T EFFEKT AF AT ETABLERE C55 TAVLER PÅ VEJE MED EN GENEREL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ 80 KM/T OPGAVER I PROJEKTET Litteraturstudie Opstilling af kriterier for udpegning af strækninger Udpegning af strækninger

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018.

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Liste over indkomne ønsker vedr. trafiksikkerhed marts april 2018. 1. Hasseløvej, Hasselø Hasselø Beboerforening ved René Christoffersen: Grøn cirkel markerer

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Grundlag for fastsættelse af P-klasser Nordisk udviklingsprojekt under NMF Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 1. Oktober 2018 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Hjulpassager

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Fodgængerhastigheder

Fodgængerhastigheder Fodgængerhastigheder I signalregulerede fodgængerovergange Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Juni 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

Læs mere

Hastighedsbarometer. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

Hastighedsbarometer. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer Hastighedsbarometer Indledning Hastighedsbarometeret beskriver på en enkel måde hastighedsudviklingen for et begrænset antal vejtyper. Barometeret er inspireret af trafikindekset samt af Vejdirektoratets

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Hjulpassager af vognbanelinjer Projektforslag Lene Herrstedt 18. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Hjulpassager af vognbanelinjer... 3 Projektforslag... 3 Budget...

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Kan en rundkørsel dæmpe støjen?

Kan en rundkørsel dæmpe støjen? Kan en rundkørsel dæmpe støjen? Gilles Pigasse, projektleder, Ph.D., gip@vd.dk Hans Bendtsen, seniorforsker Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene, Denmark Trafikdage på Aalborg

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere