"Jødespørgsmålet". Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Jødespørgsmålet". Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933"

Transkript

1 Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933 "Jødespørgsmålet". Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933 Karl Christian Lammers, lektor Institut for Historie, Københavns Universitet Selv om antisemitismen forstået som modvilje og had mod jøderne har en lang historie, især rettet mod dem som trossamfund, så var det først fra slutningen af det 19. årh. at antisemitisme blev et politisk slagord (1879) og også politisk program for den jødefjendtlige agitation i den såkaldte politiske antisemitisme. Den moderne antisemitisme var således en politisk antisemitisme, rettet mod jøderne som folk eller race. Og i alt fald fra begyndelsen af det 20. århundrede, især fra 1. Verdenskrig blev antisemitisme begrundet ikke bare religiøst, men især politisk, socialt og racistisk mere gængs og udbredt, og den synes at have indgået som en accepteret eller i det mindste tolereret del af den politiske kultur og offentlighed i mange europæiske lande; den blev tit udtrykt sprogligt barsk og militant, den tog undertiden voldelig form, og den lagde ikke i ytringer, tekster og karikaturer fingrene imellem i skildringen af det, der blev kaldt "jødernes skadelige indflydelse". 1 Hæftede der alligevel noget odiøst ved den åbne antisemitisme og især ved den politiske antisemitisme, så gjorde det sig i mindre grad gældende når antisemitismen fremtrådte mere indirekte under betegnelser som "jødespørgsmålet", "det jødiske spørgsmål" eller "jødeproblemet", hvor spørgsmålet om jødernes stilling og indflydelse endnu i 1920erne pseudovidenskabeligt blev taget 1 Jf. hertil generelt min efterhånden noget ældre artikel "Det fremmede element. Om antisemitisme i Danmark i mellemkrigstiden", der dog fortsat er den eneste, hvor dette tema er taget op (Den jyske historiker, 40, 1987, s ); jf. endvidere Jacob Hanghøjs utrykte speciale, Danskerne og antisemitismen, Aarhus Universitet 1998, der er en undersøgelse af danske reaktioner på jødeforfølgelsen i Tyskland og John T. Lauridsen, DNSAP og "jødespørgsmålet", i Johnny Laursen m.fl. (red.): Tradition og Kaos, Aarhus 2000, s I opslaget om antisemitisme i Salmonsens Konversations Leksikon, der blev udgivet i 1915, beskrives antisemitismen som en "social-politisk bevægelse", der især var fremtrædende i Tyskland, Østrig, Ungarn og Frankrig og i mindre grad i USA; Danmark nævnes derimod ikke (Salmonsens Konversations Leksikon, red. Af C. Blangstrup, København 1915, bind 1, s. 830f.). 91

2 Karl Christian Lammers op i offentlighed, politik og videnskab. 2 Som sådan kan den eftervises i bl.a. Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Østrig og også Danmark, som det vil fremgå. Udslaggivende blev derefter udviklingen i Tyskland, idet den politiske antisemitisme der fra 1933 blev radikaliseret og tog en ny retning, da den i det nazistiske Tredje Rige blev ophøjet til statslig ideologi og legitim politik. "Jødespørgsmålet" formuleret som spørgsmålet om race og folk blev derefter hurtigt sat højt på regimets dagsorden, og hvad der officielt blev betegnet som en "løsning på jødespørgsmålet" blev i form af jøde- og racepolitik politisk og praktisk et prioriteret mål. Men ikke nok med det; den såkaldte "jødevidenskab", der bl.a. blev bedrevet i den nye "Forschungsabteilung Judenfrage" under Walter Franks Reichsinstitut für die Geschichte des neuen Deutschlands, skulle underbygge og legitimere en sådan løsning "videnskabeligt". 3 At en løsning på "jødespørgsmålet" og dermed raceproblemet ansås for nødvendig, blev begrundet med at det af racemæssige årsager var umuligt at jøder og ikke-jøder, dvs. tyskere, kunne leve sammen. 4 Denne version af antisemitismen nåede slutteligt sin ultimative kulmination under 2. Verdenskrig i det nazistiske regimes deportering af jøderne og forsøg på at udrydde Europas jøder i Holocaust. Det blev karakteristisk nok i NS-regimets særlige kodesprog betegnet som "den endelige løsning på det jødiske spørgsmål" (Endlösung der Judenfrage), en betegnelse der for første gang blev anvendt i sommeren Jf. til begrebets historie opslaget "Judenfrage" hos Cornelia Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin 1998, s , opslaget "Antisemitism" i Israel Gutman (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust, bind I, München 1995, s ; jf. endvidere Karl Christian Lammers, Die "Judenwissenschaft" im nationalsozialistischen Dritten Reich, i Freddy Raphael (Hg.), "... das Flüstern eines leisen Wehens...". Beiträge zur Kultur und Lebenswelt europäischer Juden, Tübingen 2001, s Jf. hertil min undersøgelse over "Forschungsabteilung Judenfrage" (note 2). Herfra kom flere publikationer om "jødespørgsmålet". I 1934 udkom således Gerhard Kittel, Die Judenfrage, Tübingen 1934, og fra 1937 til 1943 udsendte Reichsinstitut für die Geschichte des neuen Deutschlands den årlige publikation Forschungen zur Judenfrage, der i alt udkom i 7 bind inden udgivelsen ophørte. 4 Cit. efter Schmitz-Berning, s

3 Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933 Påstanden om at der virkelig eksisterede et "jødespørgsmål" det blev også omskrevet som "den jødiske fare" 5 synes at have været et gennemgående træk ved antisemitismen i mange lande. Altså at jøderne angiveligt besad en umådeholden indflydelse, især økonomisk. Det spørgsmål som her i lidt bearbejdet form skal diskuteres, er hvilke konsekvenser 1933 fik for antisemitismen i Danmark, om hvad man kunne kalde den antisemitiske diskurs i Danmark var konstant eller om den skiftede karakter med 1933, da den blev åbent racistisk og kravet om en løsning på "jødespørgsmålet" af nazisterne blev fremstillet som påkrævet. Diskussionen om "jødespørgsmålet" i Danmark Også i Danmark havde "jødespørgsmålet" været fremme i offentligheden. I 1923 udsendte zoologen, dr.phil. Hans Jacob Hansen, der tidligere havde været tilknyttet Zoologisk Museum, for den nationalistiske Foreningen Dansker-Ligaen en lille pjece "Jødespørgsmaalet"; dens i alt otte kapitler omhandlende "nutidens Jødespørgsmaal" havde tidligere været aftrykt som serie i dagbladet Jyllands-Posten. 6 I pjecen mente H. J. Hansen under henvisning til skrifter af Henry Ford og Hilaire Belloc at kunne påvise at den "internationale jøde" var blevet et verdensspørgsmål af første rang, især i USA, Tyskland og Storbritannien, men som han føjede til, så var man i Danmark ved Brandesianisme, radikal Politik og ikke faa mindre heldige jødiske Spekulanters skadelige Færd kommen ganske godt med, langt mere og langt værre, end de allerfleste af os havde tænkt sig Muligheden af for blot en halv snes Aar siden. Thi der er en vis Lighed mellem Jødens Forhold til et nationalt Samfund og visse Giftstoffer overfor vor Organisme; F.eks. Arsenik er meget nyttig til medicinsk Brug for at fremkalde Appetit og bedre Huld, naar det vel at mærke kun bruges i yderst smaa Doser, mens det i større Kvantitet er livsfarligt eller dræbende. 7 5 Således Aarhuus Stiftstidende , cit. efter Lammers (note 1), s H. J. Hansen, Jødespørgsmaalet, København 1923, 47 sider. Foreningen Dansker-Ligaen havde tidligere udgivet piecen "Danskerne og de andre", der angiveligt skulle få mennesker til at forstå, at "der er noget der hedder Jødespørgsmaalet her i landet ogsaa"; den udgav desuden månedsskriftet Dansk Nationalt Tidsskrift, der hævdede at være det eneste, der "bekæmper jøderne og andre unationale Folkeelementer". Tekst fra bagsideomslaget. 7 Hansen s

4 Karl Christian Lammers Noget tilsvarende gjaldt altså ifølge Hansen jødernes indflydelse i samfundet. Pjecen bestod bl.a. i hvad Hansen betragtede som en påvisning af jødernes rolle og en opremsning af deres indflydelse i flere europæiske lande, herunder Danmark. Han talte om "det jødiske program" 8 til at sikre jøderne kontrol i samfundet, og det var hans opfattelse at "Bolshevismen fremstillede det jødiske Problem med en Voldsomhed og en Nærgaaenhed, saa det ikke længere kunne benægtes hverken af den blindeste Fanatiker eller den mest resolute Løgner". 9 Derfor var det kun rimeligt at mange var besluttede på "at diskutere Jødeproblemet og komme til et rimeligt og endeligt Resultat", hvad der så end skulle forstås derved. 10 Mht. "Jødevæsnet" i Danmark mente H. J. Hansen at det spillede en stadig voksende rolle i den danske "nedgang", og der var især fire henseender hvor "jødisk Virken" i hans øjne havde "gjort Fortræd i større Maalestok ( ), nemlig på det litterære-moralske Omraade, i Politik, i Hovedstadspressen (og en del Provinspresse), endelig ved storslaaet Pengesvindel" 11. Derfor krævede Hansen spørgende "kunde vi nu ikke snart faa sagt stop (for jødernes indflydelse og virksomhed, kcl)"? 12 Noget svar på hvordan, kom han imidlertid ikke med; men han mente at have eftervist hvorfor "jødespørgsmålet" var et påtrængende problem. Dette er ikke stedet mere udførligt at eftervise antisemitismen eller "jødespørgsmålets" rolle i Danmark i mellemkrigstiden eller nazismens epoke i den danske offentlighed, ej heller om H. J. Hansens røst og let racistiske antisemitisme var repræsentativ. 13 Vigtigt er det bare at fastholde at det i hvad man kunne kalde den antisemistiske diskurs var implicit at der fandtes sådan noget som et "jødisk problem", et "jødespørgsmål", og at det var et problem for de nationale samfund; det gjaldt også for Danmark. 8 S S S S S Jf. note 1. 94

5 Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933 Cæsur i 1933? I det følgende skal det undersøges hvilke følger Hitlers magtovertagelse 30. januar 1933, der bragte partiet NSDAP til magten som i sin politik og ideologi var stærkt antisemitisk, fik for "jødespørgsmålet" og dermed for den antisemitiske diskurs i Danmark; det nazistiske regime slog jo som bekendt ind på en racistisk antisemitisme og arbejdede for hvad det betegnede som en "løsning af jødespørgsmålet". Hvad kom dette til at betyde for antisemitismens karakter og påstanden om eksistensen af "jødespørgsmålet"? Blev antisemitismen under disse forhold efter 1933 stadig betragtet som politisk og socialt acceptabel i Danmark, som politisk "korrekt"? I nogle kredse kunne de eksisterende antisemitiske holdninger endda synes at føle sig styrket af udviklingen ude i Europa, der måtte synes at have tydeliggjort "jødespørgsmålet". Der blev derigennem angiveligt sat fokus på jødernes stilling og indflydelse i Europa. I alt fald konstaterede Jyllands-Posten i en leder 30. marts 1933 om den nazistiske boykot-aktion mod jødiske butikker og erhvervsvirksomheder, at "jødeproblemet igen er rejst, og den nationale bølge der skyller henover landene, vil utvivlsomt medføre, at der ikke bliver ro om det foreløbigt" 14. Avisen henviste bl.a. til udviklingen i Tyskland og Polen. Det fik Jyllands-Posten faktisk ret i. Nazi-regimet havde ifølge avisen i al sin skarphed rejst "Jødeproblemet igen". 15 Nazisterne ville dog mere end rejse "jødeproblemet", de viste sig indstillet på at løse "jødespørgsmålet", løse de angivelige problemer i forholdet mellem jøder og ikke-jøder dvs. tyskere gennem skabelsen af et nyt nationalt (racemæssigt) fællesskab Volksgemeinschaft, der skulle være forbeholdt personer af tysk eller arisk race og udelukke andre. Det er opfattelsen her at den antisemitiske diskurs i det store perspektiv blev en anden i løbet af 1933, da nazisterne gjorde "jødespørgsmålet" til et raceproblem og gav det et racistisk indhold. Antisemitismen forsvandt 14 Jyllands-Posten ; det er muligvis H. J. Hansen der har skrevet denne leder signeret 'x', jf. Lammers (note 1), s. 93f

6 Karl Christian Lammers ikke, men den blev mindre åben og mere indirekte. 16 Det var ikke så meget følgen af Hitlers og nazisternes magtovertagelse i januar, ej heller konsekvensen af især SA's udskejelser og overgreb mod jøderne i marts eller af den nazistiske boykot-aktion mod jødiske forretninger og erhvervsdrivende 1. april, der uden for Tyskland, som følge af sin voldelige form, vakte stor opsigt og forargelse. Men diskursen forandrede sig først og fremmest som følge af at NS-regimet fra april 1933 gav antisemitismen statslig legitimitet. Antisemitisme blev nu legaliseret og indledt med en skelsættende lov gennemført 7. april om offentlig ansættelse, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, som den eufemistisk blev kaldt. Med denne lov blev det muligt at afsætte tjenestemænd og andre offentligt ansatte af racemæssige (som "ikke-ariske") og sindelagsmæssige grunde og dermed at diskriminere bestemte borgere og annullere deres lige rettigheder. Men loven gav dermed antisemitismen officiel legitimitet, den gjorde den "lovlig", idet antisemitismen som statsligt gennemført racistisk antisemitisme tog form af en decideret jødepolitik omfattende jødelovgivning, der efterhånden kom til at bestå af i alt mere end love og dekreter, vendt mod de tyske jøder. 17 Det var den af staten iværksatte legale diskriminering og forfølgelse af jøderne ikke pga. deres tro og religion, men pga. deres "utyske" race og blod der reelt betød en cæsur, idet den brød med og annullerede jødernes emancipation. Den standsede deres assimilation og deres ligestilling som tyske statsborgere, gjorde dem til mindreværdige borgere og indledte en stadig voksende diskriminering og udskillelse (segregation) af de tyske jøder, fordi de tilhørte et andet folk, det "jødiske folk", ikke det tyske. Det angivelige "jødiske spørgsmål" skulle tilsyneladende løses 16 Jf. eksempelvis en artikel af Benjamin Balslev, Racekampen i Tyskland, 1934, hvor talen er om Tysklands "Jødespørgsmaal", cit. efter Thorsten Wagner, Fællesskabets nationalisering og jødespørgsmålet i en liberal Kultur, i Cecilie Banke (udg), Folk og fællesskab, København 2001, s I forordningen om lovens ikrafttræden 11. april blev arier-paragrafen defineret: "Ikkearisk er den, der stammer fra ikke-ariske, særligt jødiske, forældre eller bedsteforældre. Det er nok, at den ene af forældrene eller bedsteforældrene ikke er arisk", cit. efter Karl Christian Lammers, Vejen til Auschwitz, København 2000, s. 58. Jf. endvidere til regimets "jødelovgivning" Joseph Walk (udg), Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat, 2. udg., Heidelberg

7 Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933 gennem jødernes udskillelse af fællesskabet. De blev degraderet til andenrangs borgere med stadig mere indskrænkede rettigheder. Derigennem kom denne diskriminationslov begrundet i "forkert" race til at markere et brud i den antisemitiske diskurs og give antisemitismen en ny "kvalitet". Ikke kun i forhold til de tyske jøder, hvis rettigheder blev mere og mere begrænsede, men også i forhold til den tyske befolkning, der affandt sig med at antisemitisme var blevet statslig politik, og accepterede dens konsekvenser, hvis det bare gik "lovligt" og "ordentligt til", altså blev gennemført legalt i form af love, dekreter osv, også selv om de ramte de tyske jøder hårdt. Der kan efter 1933 tales om en kontinuitet i antisemitismen for så vidt som den levede videre, men samtidig om diskontinuitet i den grad den statslige raceantisemitisme legitimerede og legaliserede at staten gennemførte overgreb på og diskriminering af de i Tyskland levende jøder. Antisemitismen som den sås udfolde sig i Tyskland, var fra april 1933 blevet en anden. Hvilke konsekvenser fik denne udvikling for antisemitismen i Danmark? Var det for de antisemitiske holdninger acceptabelt, at den tyske vej til løsning af "jødespørgsmålet" indebar ophævelse af jødernes ligestilling som borgere, at den betød diskriminering og udelukkelse også af jøder der var statsborgere? Mens de fleste danskere formentligt var chokerede over den nazistiske jødepolitik og dens ofte brutale konsekvenser, er det måske alligevel overraskende at konstatere at de dele af den danske offentlighed der havde accepteret og var gået ind for antisemitisme, i begyndelsen reagerede som det tyske folk. Nemlig ved at affinde sig med diskrimineringen og indgrebene mod jøderne, så længe det bare foregik "ordentligt", dvs. lovligt eller legalt. Således kunne Aarhuus Stiftstidende i april 1933 godt affinde sig med at et land såfremt det havde et særligt "jødeproblem", havde lov at ordne det, hvis det bare foregik på "basis af lov og ret". 18 Men var "lovlig" diskriminering af jøder som race/folk acceptabel, hvis den brød med de for det danske demokrati gældende principper om ligestilling og retsstatslighed for alle? 18 Cit. efter Lammers (som anm. 1), s

8 Karl Christian Lammers Denne udvikling i Tyskland synes for de fleste at have betydet en cæsur, der gjorde at antisemitismen politisk ikke længere var acceptabel. Inden for den danske presse og den demokratiske offentlighed var overskridelsen af denne tærskel ikke længere acceptabel. Den just citerede Aarhuus Stiftstidende sagde således fra over for etablering af racestaten i Tyskland, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af de såkaldte Nürnberg racelove i Det gjaldt også andre dele af offentligheden. Naturligvis ikke den nazistiske, heller ikke alle højreradikale dele og heller ikke Jyllands-Posten, der helt frem til november 1938 fremturede og med god grund bragte sig selv under kritik med sin beskæmmende leder 15. november om "Jødeforfølgelserne i Tyskland", hvis mest diskutable passage lød som følger: "Man kan indrømme Tyskland, at det har ret til at skille sig af med sine jøder. Men til gengæld kan man stille det krav, at det sker på anstændig vis". 19 Bladet syntes at udtrykke forståelse for at Tyskland ønskede at "udskille jøderne af det tyske folkelegeme", og det omtalte overvejelser om at overlade et koloniområde til jøderne; men avisen krævede dog at Tyskland selv skulle bidrage til konsolidering af et nyt "Jødeland". Det ville være en ideel løsning: "I alle tilfælde er det ikke nok, at Tyskland skiller sig af med jøderne. Det må også gøres på en sådan måde, at menneskehedens samvittighed ikke belastes for hårdt, og således at Tyskland ikke taber noget af den respekt, som det har vundet i alle lande og kredse. Som forholdene er nu, kan Tyskland løse sit jødeproblem og endda beholde sin stormagtsstilling på basis af frygt". 20 Det var således for Jyllands-Posten acceptabelt at det nazistiske Tyskland løste "jødespørgsmålet" på sin måde. Og Tyskland fik som bekendt slutteligt løst sit "jødeproblem" med deportationer og i sidste ende den som Endlösung formummede udryddelse af jøderne. Men var de konsekvenser det som Jyllands-Posten havde tænkt på da den udtrykte sin forståelse for NS-regimets jødepolitik? Det ville være urimeligt og ubegrundet at hævde. Alligevel er avisens kommentar bemærkelsesværdig, også i et samtidigt perspektiv. For var et begreb som "anstændigt" overhovedet passende? Fandtes der overhovedet en "anstændig løsning af jødespørgsmålet", når den nødvendigvis måtte indebære jødernes udskillelse 19 Jyllandsposten , jf. Lammers (note 1), s. 90f. 20 Sammesteds. 98

9 Den antisemitiske diskurs i Danmark før og efter 1933 af Tyskland? Selvfølgelig gjorde der ikke det. Men fordringen om at udføre det anstændigt mente SS-lederen og den praktisk ansvarlige for Endlösung Heinrich Himmler at have imødekommet; som han udtrykte det i sin berygtede tale til SS-folk i Posen i oktober 1943, hvori han bl.a. fremholdt om udryddelsen af jøderne: "De fleste af Jer vil vide hvad det betyder at 100 lig ligger samlet, hvis 500 ligger der eller når ligger der. At have gennemgået dette og bortset fra enkelte menneskelige svagheder at være forblevet anstændig, det har gjort os hårde. Dette er en aldrig beskrevet hædersbevisning i vores historie og en der aldrig vil kunne skrives". 21 Sammenfatning: Danmarks nabo i syd, det nazistiske Tyskland, fik således næsten "løst" sit "jødespørgsmål"; men måden det foregik på fra foråret 1933 og formen det fik, betød samtidig at så godt som enhver tale om "jødespørgsmålet" som raceproblem ophørte, og at antisemitismen bortset fra i mere marginale og radikale miljøer politisk og kulturelt mistede sin relevans og legitimitet i de fleste demokratier herunder Danmark. At en løsning på "jødeproblemet" kunne indebære statslig og lovlig diskriminering og udskillelse af jøderne som race, men også voksende forfølgelse kom på sigt til at medføre et brud i den antisemitiske diskurs. At staten på angivelig "lovlig" vis indledte racistisk diskriminering og forfølgelse af sine jødiske borgere, synes at have bidraget til at ændre antisemitismens karakter uden for Tyskland. I alt fald i flere vesteuropæiske stater. Det betød ikke at antisemitisme og antijødiske indstillinger forsvandt socialt og kulturelt. Den fortsatte i form af de centrale argumenter, der indgik i den historiske antisemitisme eksempelvis mht. påstanden om jødernes store økonomiske og kulturelle indflydelse. Men fra april 1933 blev antisemitismen også i Danmark mere og mere forkætret, den kunne ikke længere siges at være stueren og "politisk korrekt", og optrådte herefter kun undtagelsesvis åbent og blev kun i begrænset omfang tolereret. I alt fald når det drejede sig om de danske jøder. Nazisternes konsekvente og brutalt gennemførte jødepolitik gjorde antisemitismen politisk uacceptabel, selv om den og antisemitiske holdninger kunne leve videre mere 21 Aftrykt i Deutsche Geschichte Dokumente zur Innen- und Aussenpolitik, Hg. Wolfgang Michalka, Frankfurt 1999, s

10 Karl Christian Lammers uudtalt som forbehold, som "moderate" antijødiske holdninger eller ressentimenter. 100

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Antisemitisme stammer ikke fra Tyskland:

Antisemitisme stammer ikke fra Tyskland: ANTISEMITISME Antisemitisme betyder: Fordomme, modvilje og had mod jøder som gruppe. Nazisternes forsøg på at udrydde alle jøder i Europa under 2. Verdenskrig (Holocaust) er det mest ekstreme udtryk i

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Synopsis Krig, medier og teknologi

Synopsis Krig, medier og teknologi Synopsis Krig, medier og teknologi Problemformulering Hvilken betydning havde Holocausttraumet i Tyskland efter 2. Verdenskrig for opbygningen af det Vesttyske samfund? Problemstillinger og metodisk tilgang

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint.

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint. Ofre/gerningsmænd Problemstilling: - Hvem var ofre og gerningsmænd under holocaust, hvordan endte de i denne situation, og hvad har det haft af konsekvenser for dem? Disposition: - Indledning - hvorfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 KS historie B Michael

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Frihed, lighed, frivillighed

Frihed, lighed, frivillighed Frihed, lighed, frivillighed En god idé Vi havde gået rundt i Gellerupparken hele dagen, Robert Putnam, fire lokale embedsfolk og jeg. Robert Putnam er amerikaner og én af verdens mest indflydelsesrige

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Danmark som nazicentral

Danmark som nazicentral Leder. Håndslag 4-2012 Danmark som nazicentral I forbindelse med uddybningen af den indeværende krise og den herskende krisepolitik, der forringer leveforholdende for det brede flertal af befolkningen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Undervisningsforløb DEN ANDEN VERDENSKRIG

Undervisningsforløb DEN ANDEN VERDENSKRIG Undervisningsforløb DEN ANDEN VERDENSKRIG Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Den anden Verdenskrig 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

DEN ANDEN VERDENSKRIG. Undervisningsforløb

DEN ANDEN VERDENSKRIG. Undervisningsforløb Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Den anden Verdenskrig 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner

Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Else Christensen Børn og unge Arbejdspapir 7:2003 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Mistanke

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Anamorphic Widescreen

Anamorphic Widescreen Anamorphic Widescreen Fuldskærm og widescreen For at kunne forklare hvad anamorphic widescreen egentlig er, vælger jeg at starte helt fra begyndelsen af filmhistorien. Som alle nok ved så er billedformatet

Læs mere

Kendelse. afsagt den 6. april Sag nr [Klager] mod

Kendelse. afsagt den 6. april Sag nr [Klager] mod Kendelse afsagt den 6. april 2017 Sag nr. 17-70-01118 [Klager] mod BT [Klager] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01074, [Klager] mod BT, som nævnet traf afgørelse i den 28. februar

Læs mere

KARL CHRISTIAN LAMMERS: Synet på og bevidstheden om det nazistiske Tysklands udryddelse af Europas jøder.

KARL CHRISTIAN LAMMERS: Synet på og bevidstheden om det nazistiske Tysklands udryddelse af Europas jøder. KARL CHRISTIAN LAMMERS: Synet på og bevidstheden om det nazistiske Tysklands udryddelse af Europas jøder. Den 31. juli 1941 havde Hermann Göring, den politisk ansvarlige for det nazisterne kaldte "det

Læs mere

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014 HistorieLab http://historielab.dk Historiebrug Date : 1. oktober 2014 I en række blogindlæg vil Jens Aage Poulsen præsentere de tre hovedfokusområder for de nye læringsmål i historiefaget. Det første indlæg

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Religion & Samfund (Resam) er en civilsamfundsorganisation, som faciliterer det positive indbyrdes møde mellem religiøse ledere i Danmark.

Religion & Samfund (Resam) er en civilsamfundsorganisation, som faciliterer det positive indbyrdes møde mellem religiøse ledere i Danmark. Q&A Religion & Samfund (Resam) er en civilsamfundsorganisation, som faciliterer det positive indbyrdes møde mellem religiøse ledere i Danmark. Resam tilvejebringer herudover fakta og viden samt understøtter

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Du, Herre Krist, min frelser est til dig jeg håber ene.

Du, Herre Krist, min frelser est til dig jeg håber ene. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 10. JULI 2016 7. SETRIN VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Præd. 3,1-11; Rom. 8,1-4; Matth. 10,24-31 Salmer: 751,337,41,655,518 Salmer Krarup: 2,41,655,518 Du,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

SKIFTENDE TRUSLER OG. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er et trusselsbillede? Hvad kendetegner terror?

SKIFTENDE TRUSLER OG. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvad er et trusselsbillede? Hvad kendetegner terror? SKIFTENDE TRUSLER OG FJENDEBILLEDER Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema kommer vi omkring - hvad vi føler os truet af og hvorfor vi skaber fjendebilleder Hvad er et trusselsbillede? Et trusselsbillede

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8 SIDE 1/8 DISKUTER TEMAETS OVERSKRIFT: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPFIND FOKUSOMRÅDER TIL ET TEENAGEMINISTERIUM.

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale Opgave 1B Denne opgave tager udgangspunkt i den årlige festival for mediekunst og digital kultur, Transmediale, der i Februar 2016 fandt sted i Berlin, Tyskland. Opgaven forsøger at tage højde for et bestemt

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014

Ida Toft Andersen FE Frem10 18/06-2014 Indledning og emne Mobning er et kendt begreb. Alle kender til det. Jeg har valgt, at arbejde med mobning, fordi jeg syntes det er et spændende emne. Jeg har valgt at arbejde med to tekster. Min hovedtekst

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN Martin Luther Om verdslig øvrighed Martin Luther Om verdslig øvrighed På dansk ved Svend Andersen Aarhus Universitetsforlag Martin Luther

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Faglige kommentarer. Triggere - I gang med emnet. 10 Nabovenner eller arvefjender?

Faglige kommentarer. Triggere - I gang med emnet. 10 Nabovenner eller arvefjender? 10 Nabovenner eller arvefjender? Faglige kommentarer Da krigene blev glemt I slutningen af 1700-tallet udviklede opfattelsen af nationen og det nationale sig. Filosoffer som Herder skrev, at folk, som

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Spørgsmål G Ifølge analysen Formuerne koncentreres i stigende. ministeren, at en sænkning af bo- og gaveafgiften. SAU L Samrådsspørgsmål F-H

Spørgsmål G Ifølge analysen Formuerne koncentreres i stigende. ministeren, at en sænkning af bo- og gaveafgiften. SAU L Samrådsspørgsmål F-H Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-208 Kontor: Ejendomme, boer og gæld SAU L 183 - Samrådsspørgsmål F-H - Tale til besvarelse af spørgsmål F-H

Læs mere

MENNESKETS SYN PÅ MENNESKET

MENNESKETS SYN PÅ MENNESKET MENNESKETS SYN PÅ MENNESKET HVOR KOMMER MENNESKET FRA? Hvad mennesket er, kan formuleres på uendelig mange måder. Men noget af det mest menneskelige er menneskets fortælling om sig selv. Der er jo ingen

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Kommentarer af gymnasielærer, Kasper Lezuik Hansen til det Udviklingspapir, der er udarbejdet som resultat af Højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål I: Vil ministeren på baggrund af den seneste debat om Åndssvageforsorgen i efterkrigstiden og frem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 05.04.2013 Kære XXXXXXXXXXXX,

Læs mere