(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ), efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, ved enstemmighed beslutter at forlænge denne frist. (2) Udtrædelsesaftalen som aftalt mellem forhandlerne indeholder ordninger, der gør det muligt at anvende EU-retlige bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Hvis denne aftale træder i kraft, vil EU-typegodkendelseslovgivningen finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med denne aftale, og den vil ophøre med at finde anvendelse ved afslutningen af denne periode. (3) Der blev fastlagt en omfattende retlig ramme for EU-typegodkendelse ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF ( 3 ), Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 167/2013 ( 4 ), Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 168/2013 ( 5 ) og Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/1628 ( 6 ). ( 1 ) EUT C 440 af , s. 95. ( 2 ) Europa-Parlamentets holdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 263 af , s. 1). ( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugsog skovbrugstraktorer (EUT L 60 af , s. 1). ( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af , s. 52). ( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af , s. 53).

2 L 8 I/ (4) Disse retsakter giver fabrikanter mulighed for at vælge, fra hvilken typegodkendelsesmyndighed, de ønsker at opnå en typegodkendelse, som gør det muligt for dem at markedsføre køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på EU-markedet. (5) Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ville i manglen af særlige bestemmelser medføre, at EFtypegodkendelser og EU-typegodkendelser, som tidligere er meddelt af den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige (»UK-typegodkendende myndighed«) i henhold til Unionens retsforskrifter, ikke længere ville kunne sikre adgangen til EU-markedet. Også fabrikanter, der er etableret i andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige har sådanne typegodkendelser. Mens køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er typegodkendt af Det Forenede Kongerige i henhold til Unionens retsforskrifter, kan markedsføres på EUmarkedet, indtil EU-typegodkendelseslovgivningen ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, er det nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for at lette markedsføringen af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på EU-markedet efter denne dato. (6) På nuværende tidspunkt giver EU-typegodkendelseslovgivningen ikke mulighed for at foretage fornyet godkendelse af typer, som allerede er godkendt andetsteds i Unionen. Imidlertid bør fabrikanter være i stand til fortsat at fremstille køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der tidligere har været baseret på typegodkendelser meddelt af den UK-typegodkendende myndighed, og at fortsætte med at markedsføre sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder på EU-markedet. Det er derfor nødvendigt, at fabrikanterne får mulighed for at opnå nye typegodkendelser fra typegodkendende myndigheder i andre af Unionens medlemsstater end Det Forenede Kongerige. (7) Denne forordning bør også sikre størst mulig frihed for fabrikanterne til fortsat at vælge den nye EUtypegodkendende myndighed. Navnlig bør fabrikantens valg ikke afhænge af samtykke fra den UKtypegodkendende myndighed eller eksistensen af eventuelle aftaler mellem den UK-typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige og den nye EU-typegodkendende myndighed. (8) For at sikre den nødvendige retssikkerhed for alle de interesserede parter og sikre lige konkurrencevilkår for fabrikanterne er det nødvendigt på en gennemskuelig måde at fastsætte lige vilkår, der gælder i alle medlemsstaterne. (9) For at muliggøre fortsat produktion og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder bør de krav, som deres typer skal overholde for at blive godkendt af den typegodkendende myndighed i en anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige, være dem, der finder anvendelse på markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder og ikke dem, der finder anvendelse på nye typer. (10) Kravene til nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder gælder ligeledes for fabrikanter, der er i besiddelse af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige. Formålet med at fastsætte samme krav til godkendelse af typer i denne forordning som til markedsføring af nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er således at sikre lige vilkår for fabrikanter, der rammes af Det Forenede Kongeriges udtræden, og fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser meddelt af andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige. (11) Intet i denne forordning bør forhindre køretøjsfabrikanten i på frivilligt grundlag at ansøge om EU-godkendelse af en køretøjstype, der tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, på grundlag af visse krav til nye typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, hvis køretøjstypen i øvrigt er identisk med den, som er godkendt i Det Forenede Kongerige. (12) Ansøgninger om godkendelse af helt nye typer af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder bør ikke falde inden for denne forordnings anvendelsesområde. (13) Det bør være muligt at basere typegodkendelser meddelt efter denne forordning på prøvningsrapporter, som allerede har været forelagt med henblik på at opnå typegodkendelse i Det Forenede Kongerige, hvis de krav, der danner grundlag for sådanne prøvningsrapporter, er uændrede. For at sikre en sådan fortsat brug af prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste, som Det Forenede Kongerige har givet underretning om, bør der ved denne forordning fastsættes en undtagelse fra kravet om, at en sådan teknisk tjeneste skal være udpeget af den myndighed, der udsteder typegodkendelsen, og at Kommissionen skal være underrettet herom af medlemsstaten. For også at omfatte den tid, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen er ophørt med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, bør denne forordning desuden fastsætte en undtagelse fra de specifikke krav vedrørende udpegelse og underretning af tekniske tjenester i tredjelande.

3 L 8 I/3 (14) Endvidere bør de EU-typegodkendende myndigheder, eftersom de er fuldt ansvarlige for de nye EUtypegodkendelser, de meddeler, have mulighed for at kræve nye prøvninger for ethvert element i typegodkendelsen, hvis de skønner det nødvendigt. (15) For så vidt som denne forordning ikke bestemmer andet, vil de generelle regler om EF-typegodkendelse og EUtypegodkendelse fortsat finde anvendelse. (16) Der bør tages hensyn til, at den rolle, som de typegodkendende myndigheder tildeles, ikke ophører ved fremstillingen eller markedsføringen af et køretøj, et system, en komponent eller separat teknisk enhed, men strækker sig over flere år efter markedsføringen af sådanne køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Dette gælder navnlig forpligtelser vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning af køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, og forpligtelser vedrørende reparations- og vedligeholdelsesinformationer og potentielle tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Det er derfor nødvendigt, at den myndighed, der meddeler EU-typegodkendelse, overtager disse forpligtelser også for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er baseret på den samme type og allerede er markedsført på EU-markedet, på grundlag af UK-typegodkendelsen for at sikre, at der er en ansvarlig typegodkendende myndighed. (17) Når fabrikanter anvender de procedurer, der er fastsat i denne forordning, kan deres UK-typegodkendelse blive ugyldig, før EU-typegodkendelseslovgivning ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige som følge af meddelelsen af en EU-typegodkendelse for samme type. Da fabrikanter ikke bør stilles ringere, fordi de har gjort brug af denne forordning, bør beholdningen af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af en gyldig UK-typegodkendelse, kunne markedsføres, registreres og ibrugtages, så snart fabrikanten har fået en ny EU-typegodkendelse, og så længe EU-typegodkendelseslovgivningen fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, forudsat at disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder fortsat opfylder de generelle krav i de retsakter, der er omhandlet i artikel 1. Eftersom tidspunktet for markedsføring, registrering og ibrugtagning kan variere, bør det tidspunkt, hvor det første af disse trin er taget, anvendes for at fastsætte de frister, der er fastlagt i denne forordning. (18) Det er også nødvendigt, at en EU-typegodkendende myndighed overtager visse forpligtelser med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er markedsført på EU-markedet på baggrund af UK-typegodkendelser, som enten ikke længere er gyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke er søgt om EU-typegodkendelse. For at sikre, at der er en ansvarlig EUtypegodkendende myndighed, bør fabrikanter pålægges at anmode den EU-typegodkendende myndighed, der skal godkende typer, som tidligere er godkendt i Det Forenede Kongerige, om at påtage sig forpligtelser vedrørende tilbagekaldelse, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for deres køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er baseret på andre typer og allerede er markedsført på EU-markedet. For at begrænse omfanget af overtagne forpligtelser for den EU-typegodkendende myndighed, bør disse forpligtelser kun vedrøre køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder baseret på UK-typegodkendelser, der blev meddelt efter 1. januar (19) Nationale myndigheders afgørelser, der er truffet i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, artikel 39, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013 eller artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 168/2013, mens EU-typegodkendelseslovgivningen stadig finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, og som tillader tilgængeliggørelse på markedet, registrering, salg eller ibrugtagning af restkøretøjer, der er af en type, hvis UK-typegodkendelse er blevet ugyldig før den dato, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, bør fortsat være gældende. (20) De undtagelser og overgangsbestemmelser, der gælder for motorer eller køretøjer og mobile ikkevejgående maskiner, hvori sådanne motorer er monteret, jf. artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7 og 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628 og retsakter, der er vedtaget på grundlag af artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 28, stk. 6, og artikel 53, stk. 12, i forordning (EU) nr. 167/2013, der tillader markedsføring af sådanne motorer, køretøjer og mobile ikkevejgående maskiner uden krav om en gyldig typegodkendelse, bør fortsat finde anvendelse. (21) Målet for denne forordning, nemlig at supplere direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 med særlige regler vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets

4 L 8 I/ omfang og virkning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (22) For at give fabrikanterne mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at straks at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden med hensyn til EU-typegodkendelseslovgivningen, bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand Denne forordning supplerer direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 ved at fastsætte særlige bestemmelser for EU-typegodkendelse og markedsføring af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er blevet typegodkendt af den typegodkendende myndighed i Det Forenede Kongerige (»UK-typegodkendende myndighed«), mens EU-typegodkendelseslovgivningen omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, stk. 1, stadig finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder omfattet af direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og deres typer, der er blevet godkendt af den UK-typegodkendende myndighed på grundlag af disse retsakter eller en EUretsforskrift, som er opført i bilag IV til direktiv 2007/46/EF, eller enhver EU-retsforskrift, der er ophævet ved disse EUretsforskrifter. 2. Henvisninger til separate tekniske enheder i denne forordning læses som henvisninger omfattende motorer i forordning (EU) 2016/1628. I denne forordning forstås ved: Artikel 3 Definitioner 1)»EU-typegodkendende myndighed«: en typegodkendende myndighed i en anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige 2)»UK-typegodkendelse«: en EF-typegodkendelse eller EU-typegodkendelse meddelt af den UK-typegodkendende myndighed 3)»EU-typegodkendelse«: en EU-typegodkendelse meddelt af en EU-typegodkendende myndighed i overensstemmelse med denne forordning. Artikel 4 Ansøgning om EU-typegodkendelse 1. Som undtagelse fra artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF, artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1628 kan en fabrikant, der er i besiddelse af en UK-typegodkendelse, der ikke er blevet ugyldig i henhold til artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, indtil den dato, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen i henhold til denne forordnings artikel 2, stk. 1, ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, indgive en ansøgning til en EUtypegodkendende myndighed om en EU-typegodkendelse af samme type.

5 L 8 I/5 2. For at kunne godkendes skal typen opfylde kravene til markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der finder anvendelse, når EU-typegodkendelsen får virkning. 3. Ved at indgive ansøgningen i henhold til stk. 1 er fabrikanten forpligtet til at betale tilstrækkelige gebyrer, fastsat af den EU-typegodkendende myndighed, for eventuelle omkostninger som følge af udøvelsen af beføjelser og opfyldelsen af den EU-typegodkendende myndigheds forpligtelser vedrørende EU-typegodkendelsen. 4. Når fabrikanten indgiver sin ansøgning i henhold til denne artikels stk. 1, forelægger vedkommende på anmodning af den EU-typegodkendende myndighed enhver form for dokumentation og information, som myndigheden anser for nødvendige for at beslutte, om der skal udstedes en EU-typegodkendelse i henhold til artikel 5. Den i første afsnit omhandlede dokumentation og information kan omfatte den oprindelige UK-typegodkendelse, herunder alle ændringer, informationsmappen og prøvningsrapporterne. For køretøjers vedkommende kan en sådan anmodning også omfatte enhver EF-typegodkendelse, EU-typegodkendelse eller FN-typegodkendelse og dens bilag som en del af den fuldstændige typegodkendelse af køretøjet. Artikel 5 Betingelser for meddelelse af EU-typegodkendelse og dennes virkninger 1. Uanset artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 2007/46/EF, artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 7, stk. 2 og artikel 18, i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628, kan den typegodkendende myndighed, der har modtaget en ansøgning i overensstemmelse med artikel 4 i nærværende forordning, meddele EU-typegodkendelse for et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, hvis den pågældende type på tidspunktet, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, opfylder de krav, der gælder for markedsføring, registrering eller ibrugtagning af nye køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder. 2. For så vidt som ingen nye krav finder anvendelse, og uden at dette berører denne artikels stk. 3, kan der meddeles EU-typegodkendelse på grundlag af de samme prøvningsrapporter, som tidligere blev benyttet til meddelelse af UKtypegodkendelse i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, uanset om den tekniske tjeneste, der udstedte prøvningsrapporten, er blevet udpeget og underrettet af den medlemsstat, der meddeler EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og selv efter at EU-typegodkendelseslovgivningen i henhold til nærværende forordnings artikel 2, stk. 1, ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. 3. Før meddelelse af EU-typegodkendelse kan den EU-typegodkendende myndighed anmode om, at specifikke prøvninger gentages. I så fald foretages prøvningen af en teknisk tjeneste, som er blevet udpeget og underrettet af medlemsstaten for den EU-typegodkendende myndighed i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/ For den type, der er godkendt efter denne artikels stk. 1, udfærdiges en EU-typegodkendelsesattest med et nummer bestående af kendingsnummeret for den medlemsstat, hvis typegodkendende myndighed meddelte EU-typegodkendelse, og nummeret på den relevante retsakt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1. Den skal også indeholde nummeret på den seneste ændringsretsakt om krav til typegodkendelse, efter hvilken der meddeles EU-typegodkendelse. For køretøjer skal typegodkendelsesattesten og typeattesten under punktet»bemærkninger:«indeholde angivelsen»tidligere typegodkendt som«og henvise til nummeret og datoen på den EU-typegodkendelsesattest, der blev tildelt efter UK-typegodkendelsen. For systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal typegodkendelsesattesten indeholde angivelsen»tidligere typegodkendt og mærket som«og henvise til det typegodkendelsesmærke, som er tildelt efter UK-typegodkendelsen. 5. EU-typegodkendelsen får virkning på meddelelsesdatoen eller en deri fastlagt senere dato. UK-typegodkendelsen bliver ugyldig dagen før den dato, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen får virkning. Den bliver under alle omstændigheder ugyldig senest på den dato, hvor EU-typegodkendelseslovgivningen som omhandlet i artikel 2, stk. 1, ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

6 L 8 I/ En EU-typegodkendelse betragtes som værende en EF- typegodkendelse eller en EU-typegodkendelse efter betydningen i direktiv 2007/46/EF eller enhver retsakt opført i bilag IV til nævnte direktiv, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Alle bestemmelser i disse retsakter, som der ikke undtages fra i nærværende forordning, finder fortsat anvendelse. Den EU-typegodkendende myndighed påtager sig det fulde ansvar for forpligtelser som følger af EU-typegodkendelsen. Fra det tidspunkt, hvor EU-typegodkendelsen får virkning, udøver den EU-typegodkendende myndighed desuden alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og forpligtelser for så vidt angår følgende: a) køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af en UK-typegodkendelse, der allerede er markedsført, registreret eller taget i brug i Unionen b) køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af en UK-typegodkendelse, der skalmarkedsføres, registreres eller tages i brug i Unionen i overensstemmelse med tredje afsnit. Køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af en UKtypegodkendelse, som er blevet ugyldig som følge af udstedelsen af en EU-typegodkendelse, kan markedsføres, registreres og tages i brug i Unionen indtil EU-typegodkendelseslovgivningen som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, stk. 1, ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, eller, såfremt EU-typegodkendelsen bliver ugyldig før denne dato i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, indtil den dato, hvor EU-typegodkendelsen bliver ugyldig. For køretøjer angiver fabrikanten EU-typegodkendelsesnummeret i et tillæg til typeattesten, før sådanne køretøjer markedsføres, registreres eller tages i brug i Unionen. Den EU-typegodkendende myndighed er ikke ansvarlig for den UK-typegodkendende myndigheds eventuelle handlinger eller undladelser. Artikel 6 EU-typegodkendende myndighed, som er ansvarlig for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder af typer, som ikke er godkendt i henhold til denne forordning 1. Ved ansøgning om en EU-typegodkendelse i henhold til artikel 4 skal en fabrikant også anmode den pågældende EU-typegodkendende myndighed om at overtage den UK-typegodkendende myndigheds forpligtelser for fabrikantens andre køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er markedsført, registreret eller ibrugtaget i Unionen på grundlag af UK-typegodkendelser, som enten er blevet ugyldige i medfør af artikel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013, artikel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller for hvilke der ikke søges om EU-typegodkendelse i henhold til nærværende forordning. En sådan anmodning foretages for alle køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelser, som fabrikanten er i besiddelse af, og som blev meddelt efter 1. januar 2008, medmindre fabrikanten over for den EU-typegodkendende myndighed godtgør, at han har en aftale med en anden EUtypegodkendende myndighed, der omfatter disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. 2. Den EU-typegodkendende myndighed må først meddele EU-typegodkendelse i overensstemmelse med artikel 5, når den har godkendt anmodningen i medfør af denne artikels stk. 1, og efter at fabrikanten har indvilliget i at dække de omkostninger, som den EU-typegodkendende myndighed lider som følge af udøvelsen af sine beføjelser og opfyldelsen af sine forpligtelser for så vidt angår de berørte køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. 3. Efter modtagelse af den i denne artikels stk. 1 omhandlede anmodning og meddelelse af EU-typegodkendelsen i overensstemmelse med artikel 5, udøver den EU-typegodkendende myndighed alle den UK-typegodkendende myndigheds beføjelser og opfylder alle dennes forpligtelser for så vidt angår alle de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af UK-typegodkendelserne som omhandlet i denne artikels stk. 1 vedrørende tilbagekaldelser, reparations- og vedligeholdelsesinformationer og overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning. Den EU-typegodkendende myndighed er ikke ansvarlig for den UK-typegodkendende myndigheds eventuelle handlinger eller undladelser. 4. Den EU-typegodkendende myndighed informerer de typegodkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater samt Kommissionen om de typer, for hvilke den har overtaget den UK-typegodkendende myndigheds forpligtelser i overensstemmelse med stk. 1.

7 L 8 I/7 Artikel 7 Særlige bestemmelser om mobile ikkevejgående maskiner Denne forordning er ikke til hinder for markedsføring, tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning af motorer eller køretøjer og mobile ikkevejgående maskiner, i hvilke der er monteret sådanne motorer, som er i overensstemmelse med en type, hvis UK-typegodkendelse er blevet ugyldig, mens EU-typegodkendelseslovgivningen i henhold til denne forordnings artikel 2, stk. 1, stadig finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7, artikel 34, stk. 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628, og retsakter vedtaget på grundlag af artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 28, stk. 6, og artikel 53, stk. 12, i forordning (EU) nr. 167/2013. Artikel 8 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar På Europa-Parlamentets vegne A. TAJANI Formand På Rådets vegne G. CIAMBA Formand

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 6. marts 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN AF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 ÆNDRINGSFORSLAG 001-011 af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Betænkning Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RELEX.1.C DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET. Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19

RELEX.1.C DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET. Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2019 (OR. en) 2018/0435 (COD) PE-CONS 23/19 COMER 19 CFSP/PESC 91 CONOP 12 ECO 19 UD 39 ATO 16 COARM 25 PREP-BXT 43 CODEC 300 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.2.2019 COM(2019) 88 final 2019/0040 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2016 C(2016) 8383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2016 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I

Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I P7_TA(2012)0342 Udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED Bruxelles, den 23. oktober 2018 REV1 Erstatter det dokument med spørgsmål og svar, der blev offentliggjort den 13. september 2017

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 Bruxelles, den 23. september 2016 (OR. en) MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 23.1.2019 A8-0368/1 Ændringsforslag 1 Anneleen Van Bossuyt for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Jasenko Selimovic EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 C8-0180/2018 2018/0123(COD))

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater

Side 3: Vejledende oversigt: de foreslåede artikler vedrørende medlemskab af Unionen i forhold til de eksisterende traktater DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 2. april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 648/03 NOTE fra: til: Vedr.: præsidiet konventet Afsnit X: Medlemskab af Unionen Dokumentets indhold: Side 2: De

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9094 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD))

Forslag til forordning (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ÆNDRINGSFORSLAG 001-016 af Udvalget om International Handel Betænkning Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 15. februar 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 182/40 18.7.2018 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/987 af 27. april 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 COM(2018) 312 final 2018/0158 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 18. juli 2019 REV1 Erstatter meddelelsen af 29. november 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2011 KOM(2011) 1 endelig 2011/0002 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0028 (COD) PE-CONS 44/15 Bruxelles, den 16. september 2015 (OR. en) ENV 447 AGRI 370 MI 436 COMER 93 PECHE 231 CODEC 974 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 C(2014) 1637 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 13.3.2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere