Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2018) 298 final 2018/0150 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig DA DA

2 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslagets begrundelse og formål BEGRUNDELSE Formålet med det aktuelle forslag til direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 (herefter "momsdirektivet") er at forlænge: 1) medlemsstaternes mulighed for at anvende ordningen for omvendt betalingspligt 2 for at bekæmpe eksisterende svig i forbindelse med levering af varer og ydelser, som anført i momsdirektivets artikel 199a, stk. 1, og 2) muligheden for at anvende den hurtige reaktionsmekanisme ("HRM") til bekæmpelse af svig. Momsdirektivets artikel 199a 3 giver medlemsstaterne mulighed for at anvende ordningen for omvendt betalingspligt i forbindelse med betaling af moms på leveringer af foruddefinerede varer eller ydelser, der kan være udsat for svig og især svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC-svig). Hvis en medlemsstat ønsker at anvende ordningen for omvendt betalingspligt på andre leveringer end dem, der er opført i momsdirektivets artikel 199a, kan der i henhold til momsdirektivets artikel 395 indrømmes en undtagelse for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse. Vedtagelsen af denne undtagelse på grundlag af denne artikel kræver dog et forslag fra Kommissionen og enstemmig vedtagelse af Rådet, hvilket er en proces, der kan tage flere måneder (højst otte måneder i henhold til momsdirektivets artikel 395). I tilfælde, hvor en medlemsstat pludselig står over for grov svig, kan varigheden af proceduren for at opnå en undtagelse på grundlag af artikel 395 medføre store tab af momsindtægter. Den hurtige reaktionsmekanisme i momsdirektivets artikel 199b 4 indeholder en hurtigere procedure for under visse strenge betingelser at give medlemsstaterne tilladelse til at indføre ordningen for omvendt betalingspligt og giver dermed medlemsstaterne mulighed for at reagere mere forholdsmæssigt og effektivt på pludselig opstået, grov svig. Formålet med de foranstaltninger, der indføres ved artikel 199a og 199b, er at give medlemsstaterne mulighed for hurtigt at løse problemer med MTIC-svig: i artikel 199a i form af en mulighed for at anvende ordningen for omvendt betalingspligt for de nævnte leveringer og i artikel 199b ved at indføre en hurtigere procedure for indførelse af omvendt betalingspligt i tilfælde af pludselig opstået, grov svig. Begge artikler udløber den 31. december MTIC-svig opstår, når en erhvervsdrivende erhverver varer, der transporteres eller forsendes fra en anden medlemsstat, hvor leveringen er momsfritaget, og videresælger dem til kunden Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af , s. 1). I henhold til artikel 193 i momsdirektivet er det som hovedregel den afgiftspligtige person, som foretager en levering af varer eller ydelser, der er momsbetalingspligtig. Som en undtagelse fra dette system med betaling i flere led giver ordningen for omvendt betalingspligt mulighed for at udpege modtageren (afgiftspligtig person) af leveringen som den person, der er betalingspligtig for momsen. Indført ved Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (EUT L 201 af , s. 4). Indført ved Rådets direktiv 2013/42/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (EUT L 201 af , s. 1). Jf. artikel 2 i Rådets direktiv 2013/42/EU for så vidt angår HRM. DA 1 DA

3 med moms på fakturaen. Efter at have modtaget momsbeløbet fra kunden forsvinder disse erhvervsdrivende uden at betale den skyldige moms til skattevæsenet. Samtidig kan kunden, hvad enten han handler i god tro eller ej, via sin momsangivelse fratrække den moms, han har betalt til leverandøren. Ordningen for omvendt betalingspligt i henhold til momsdirektivets artikel 199a synes at være et nyttigt og forebyggende redskab for medlemsstaterne til at bekæmpe denne form for svig i de foruddefinerede følsomme områder, når den forekommer på deres område. Når den erhvervsdrivende er forpligtet til at anvende omvendt betalingspligt for indenlandske leveringer, kan han ikke opkræve moms på sin faktura. Han modtager dermed ikke momsbeløbet fra sin kunde, og derfor kan han ikke forsvinde med den moms, han har modtaget. Den hurtige reaktionsmekanisme i artikel 199b er en særlig foranstaltning, der giver medlemsstaterne mulighed for hurtigt at indføre en midlertidig ordning for omvendt betalingspligt på leveringer af varer og tjenesteydelser i sektorer, hvor der pludselig er opstået grov svig, og på leveringer, som ikke er anført i artikel momsdirektivets 199a. Ved hjælp af denne mekanisme kan medlemsstaterne slå bro over den periode, der kræves for at opnå den normale undtagelse i henhold til momsdirektivets artikel 395. Som krævet i momsdirektivet fremlagde Kommissionen en rapport om virkningerne af ordningerne i momsdirektivets 6 artikel 199a og 199b. Ved udarbejdelsen af denne rapport blev medlemsstaterne opfordret til at fremlægge deres erfaringer og vurdering af foranstaltningerne. For at sikre, at tilbagemeldinger fra erhvervslivet blev taget med i betragtning, blev de interesserede virksomheder anmodet om at fremkomme med deres synspunkter gennem ekspertgruppen vedrørende moms 7. Medlemsstaterne og de hørte interessenter anser generelt ordningen for omvendt betalingspligt i momsdirektivets artikel 199a for et effektivt midlertidigt redskab til bekæmpelse af momssvig. Med hensyn til den hurtige reaktionsmekanisme i momsdirektivets artikel 199b, mener de fleste medlemsstater, at den fortsat, selv om den aldrig er blevet anvendt i praksis, udgør et nyttigt redskab og en forbyggende foranstaltning mod ekstraordinære tilfælde af momssvig. For nylig fremlagde Kommissionen to lovgivningsforslag, der har til formål at bekæmpe momssvig på en mere grundlæggende måde. Det første er et forslag om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig på momsområdet 8, som vil styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne, så de effektivt kan bekæmpe grænseoverskridende svig. Det andet er et forslag om skitsering af hjørnestenene til et endeligt momssystem inden for Unionen 9, der er enklere og sikret mod svig. Disse to hjørnesten gennemføres med en totrinstilgang. På det første trin vil Kommissionen i første halvår af 2018 fremlægge et forslag med de nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af de endelige ordninger for leveringer af varer i forbindelse med samhandelen mellem virksomheder i EU. Disse ordninger, som bør træde i kraft den 1. juli 2022, er en grundlæggende reaktion på MTIC-svig. Eftersom der i praksis ville blive opkrævet moms på leveringer inden for EU, kan en erhvervsdrivende ikke længere erhverve varer, der transporteres eller forsendes fra en Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af artikel 199a og 199b i Rådets direktiv 2006/112/EF om bekæmpelse af svig (COM(2018) 118/2). Ekspertgruppen vedrørende moms bistår og rådgiver Europa-Kommissionen om momsspørgsmål. Gruppen består af personer, der udnævnes personligt, og som besidder den fornødne ekspertise på momsområdet, og organisationer, der repræsenterer især virksomheder og skattefolk, der kan hjælpe med udarbejdelse og gennemførelse af momspolitikker. Mod et fælles europæisk momsområde Tid til handling. Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift (COM(2017) 706 final). Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017) 569 final). DA 2 DA

4 anden medlemsstat under momsfritagelse, hvilket er roden til MTIC-svig. Kun pålidelige afgiftspligtige personer, som har opnået status som godkendt afgiftspligtig person, vil være i stand til at erhverve varer, der transporteres eller forsendes fra en anden medlemsstat, uden momsopkrævning fra leverandøren. Ud fra ovenstående lader det til, at foranstaltningerne i momsdirektivets artikel 199a og 199b har været nyttige som midlertidige og målrettede foranstaltninger. Deres udløb den 31. december 2018 ville fratage medlemsstaterne et effektivt redskab til bekæmpelse af svig. Det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge foranstaltningerne i artikel 199a og 199b indtil den 30. juni 2022, hvilket er datoen, hvorpå den endelige ordning for leveringer af varer i forbindelse med samhandelen mellem virksomheder i EU bør træde i kraft. I henhold til momsdirektivets artikel 199a, stk. 1, kan medlemsstaterne anvende omvendt betalingspligt for en periode på mindst to år. Kravet om, at foranstaltningen skal anvendes i mindst to år har vist sig at være en hindring for nogle få medlemsstater, der ønskede at indføre ordningen for omvendt betalingspligt i løbet af 2017 for at bekæmpe nyopdagede tilfælde af momssvig i forbindelse med levering af varer og/eller tjenesteydelser, der indgår i tabellen i artikel 199a. De berørte medlemsstater endte med at måtte indgive en anmodning om en undtagelse i henhold til momsdirektivets artikel 395 og efter proceduren i denne artikel, hvilket forsinker medlemsstaternes reaktion på problemet med momssvig. Som følge heraf foreslås det at fjerne kravet om en periode på mindst to år fra bestemmelsen. Sammenhæng med de gældende regler på samme område Det aktuelle forslag berører ikke Kommissionens forslag for så vidt angår midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt 10, hvilket ville give de medlemsstater, der er særligt berørt af svig, mulighed for at indføre en generel (og ikke sektorspecifik) ordning for omvendt betalingspligt ved indenlandske leveringer af varer og tjenesteydelser, forudsat at visse strenge betingelser er opfyldt. Omfanget af og betingelserne for anvendelsen af den generelle ordning for omvendt betalingspligt er forskellige fra betingelserne i momsdirektivets artikel 199a og 199b. 2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Retsgrundlag Direktivet ændrer momsdirektivet på grundlag af artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Da forslaget forlænger anvendelsen af visse bestemmelser i direktivet, er en ændring af momsdirektivet nødvendig. Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence) I overensstemmelse med nærhedsprincippet (artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union) kan der kun handles på EU-niveau, hvis de påtænkte mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene og bedre kan gennemføres på EU-plan på grund af omfanget eller virkningerne af den foreslåede handling. 10 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (COM(2016) 811 final). DA 3 DA

5 Målet om at bekæmpe svig ved hjælp af anvendelsen af ordningen for omvendt betalingspligt og muligheden for at anvende den hurtige reaktionsmekanisme til at bekæmpe pludselig opstået, grov svig kan bedres nås på EU-plan og har sit specifikke retsgrundlag i momsdirektivet. Derfor kræver en forlængelse af disse foranstaltninger en ændring af momsdirektivet. Proportionalitetsprincippet På grund de forlængede foranstaltningers fakultative og midlertidige karakter er forslaget forholdsmæssigt afpasset til det tilstræbte formål, som er at bekæmpe svig i forbindelse med visse leveringer af varer og tjenesteydelser og at hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe pludselig opstået, grov momssvig. Valg af retsakt Forslaget er et direktiv om ændring af momsdirektivet. 3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Høringer af interesserede parter Tilbagemeldingerne fra medlemsstaterne og interessenterne blev fremlagt i Kommissionens rapport om virkningerne af momsdirektivets artikel 199a og 199b på bekæmpelsen af svig. Som anført i rapporten anser medlemsstaterne generelt ordningen for omvendt betalingspligt i momsdirektivets artikel 199a for et effektivt redskab til bekæmpelse af momssvig. På grund af indførelsen af ordningen for omvendt betalingspligt er omfanget af svig faldet betydeligt eller helt forsvundet i bestemte sektorer. Denne holdning udtrykkes også i svarene fra de hørte interessenter i erhvervslivet, som anser ordningen for omvendt betalingspligt for at være en effektiv midlertidig foranstaltning til bekæmpelse af svig. Med hensyn til den hurtige reaktionsmekanisme i momsdirektivets artikel 199b, mener de fleste medlemsstater, at den fortsat, selv om den aldrig er blevet anvendt i praksis, udgør et nyttigt redskab og en forbyggende foranstaltning mod ekstraordinære tilfælde af pludseligt momssvig. Indhentning og brug af ekspertbistand Ekspertgruppen vedrørende moms blev hørt om virkningerne af foranstaltningen i momsdirektivets artikel 199a. Tilbagemeldingen viser, at ordningen for omvendt betalingspligt for bestemte leveringer anses for et effektivt midlertidigt redskab til bekæmpelse af svig. Den fakultative ordning for omvendt betalingspligt er overordnet set blevet vurderet i tidligere undersøgelser. Ifølge en undersøgelse for nylig af vurderingen af den fakultative ordning for omvendt betalingspligt 11 medfører mekanismen for omvendt betalingspligt en stigning på 43 % i virksomhedernes overholdelsesomkostninger. Der er foretaget en vurdering af en generel ordning for omvendt betalingspligt (også i forhold til sektorspecifik omvendt betalingspligt) på det indre marked i den konsekvensanalyse, der ledsager forslaget om den 11 EY, DA 4 DA

6 midlertidige anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt 12. På grund af dens begrænsede omfang og tidsmæssige begrænsning lader den målrettede ordning for omvendt betalingspligt ikke til at medføre større negative konsekvenser. Konsekvensanalyse Initiativet forlænger foranstaltningerne i artikel 199a og 199b for at bistå medlemsstaterne i bekæmpelsen af momssvig, indtil en mere dybtgående reform af momssystemet finder sted. I betragtning af Kommissionens igangværende arbejde om det endelige momssystem og dets forventede virkning på bekæmpelsen af svig vil det ikke være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at foretage vurderinger ud over den nylige rapport eller revidere foranstaltningerne, da enhver konklusion ville være midlertidig og ville skulle genvurderes, når den endelige ordning træder i kraft. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen negative virkninger for Unionens budget. 5. ANDRE FORHOLD Forslaget er tidsbegrænset. 12 Konsekvensanalyse, der ledsager forslaget for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (SWD(2016) 457). DA 5 DA

7 2018/0150 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 1, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter en særlig lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Svig med merværdiafgift (moms) fører til betydelige budgettab og påvirker det indre markeds funktion. (2) I henhold til artikel 199a, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF 3 kan medlemsstaterne fastsætte, at den betalingspligtige for momsen i forbindelse med transaktioner opført i denne artikel er modtageren (ordningen for omvendt betalingspligt), for hurtigt at bekæmpe problemer med svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC). Medlemsstaterne kan anvende denne ordning indtil den 31. december 2018 og for en periode på mindst to år. (3) Den hurtige reaktionsmekanisme ("HRM") er en særlig foranstaltning omhandlet i artikel 199b i direktiv 2006/112/EF, som giver medlemsstaterne mulighed for at anvende en hurtigere procedure til at indføre omvendt betalingspligt i forbindelse med specifikke leveringer af varer og tjenesteydelser for at bekæmpe pludselig opstået, grov svig, der kan føre til betydelige og uoprettelige finansielle tab. I henhold til artikel 3 i Rådets direktiv 2013/42/EU 4 kan medlemsstaterne anvende den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme indtil den 31. december EUT C af, s.. EUT C af, s.. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af , s. 1). Rådets direktiv 2013/42/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (EUT L 201 af , s. 1). DA 6 DA

8 (4) Den 8. marts 2018 fremlagde Kommissionen en rapport om virkningerne af ordningerne til bekæmpelse af svig, jf. artikel 199a og 199b i direktiv 2006/112/EF, til Europa-Parlamentet og Rådet 5. (5) Ifølge rapporten anser medlemsstaterne og interessenterne generelt ordningen for omvendt betalingspligt i artikel 199a i direktiv 2006/112/EF for et effektivt midlertidigt redskab til bekæmpelse af momssvig i de pågældende sektorer og til at forhindre, at svig kan finde sted. Kravet om, at foranstaltningen i artikel 199a, stk. 1, skal anvendes i mindst to år, har vist sig at være en hindring for nogle få medlemsstater, der ønskede at indføre ordningen for omvendt betalingspligt og ikke opfyldte denne betingelse. Som følge heraf skal kravet om en periode på mindst to år fjernes fra bestemmelsen. (6) Med hensyn til den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme i artikel 199b i direktiv 2006/112/EF, mener de fleste medlemsstater, at den fortsat, selv om den aldrig er blevet anvendt i praksis, bør udgøre et nyttigt redskab og en forbyggende foranstaltning mod ekstraordinære tilfælde af momssvig. (7) I betragtning af rapportens resultater og konklusion lader det til, foranstaltningerne i artikel 199a og 199b i direktiv 2006/112/EF har vist sig at være nyttige midlertidige og målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af momssvig. Disse foranstaltninger udløber den 31. december 2018, hvilket vil fratage medlemsstaterne et effektivt redskab til bekæmpelse af momssvig. Det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge anvendelsen af disse foranstaltninger i en begrænset tidsperiode, indtil den endelige momsordning forventes at træde i kraft. (8) Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres VEDTAGET DETTE DIREKTIV: Artikel 1 I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer: (1) I artikel 199a, stk. 1, affattes indledningen således: "Medlemsstaterne kan indtil den 30. juni 2022 fastsætte, at den afgiftspligtige person er modtageren i følgende transaktioner:" (2) Artikel 199b affattes således: "Artikel 199b 1. En medlemsstat kan i særligt hastende tilfælde og i overensstemmelse med stk. 2 og 3 udpege modtageren som den person, der er betalingspligtig for momsen på specifikke leveringer af varer og tjenesteydelser, uanset artikel 193, som en særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme for at bekæmpe pludselig opstået, grov svig, som kan føre til betydelige og uoprettelige finansielle tab. Den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme underlægges passende kontrolforanstaltninger i medlemsstaten for så vidt angår de 5 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af artikel 199a og 199b i Rådets direktiv 2006/112/EF om bekæmpelse af svig (COM(2018) 118 af 8. marts 2018). DA 7 DA

9 afgiftspligtige personer, der leverer varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af denne foranstaltning, og gælder i en periode på højst ni måneder. 2. En medlemsstat, der ønsker at indføre en i stk. 1 omhandlet særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, sender en meddelelse herom til Kommissionen ved hjælp af den standardformular, der er omhandlet i stk. 4, og sender den samtidig til de øvrige medlemsstater. Medlemsstaten giver Kommissionen oplysninger om den pågældende sektor, typen af svig og kendetegnene herved, forekomsten af de særligt hastende årsager, den pludselig opståede, grove karakter af svigen samt konsekvenserne heraf med hensyn til betydelige og uoprettelige finansielle tab. Finder Kommissionen, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kontakter den inden to uger efter modtagelse af meddelelsen den pågældende medlemsstat og præciserer, hvilke yderligere oplysninger der er behov for. Hvis den pågældende medlemsstat fremsender yderligere oplysninger til Kommissionen, sendes disse samtidig til de øvrige medlemsstater. Hvis de yderligere oplysninger ikke er tilstrækkelige, oplyser Kommissionen den pågældende medlemsstat herom inden for en uge. Den medlemsstat, der ønsker at indføre en særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme som omhandlet i denne artikels stk. 1, sender samtidig også en anmodning herom til Kommissionen efter proceduren i artikel 395, stk. 2 og 3. I særligt hastende tilfælde som fastsat i denne artikels stk. 1 afsluttes proceduren i artikel 395, stk. 2 og 3, inden for seks måneder efter, at Kommissionen har modtaget anmodningen. 3. Så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, den finder nødvendige for at kunne vurdere den i stk. 2, første afsnit, omhandlede meddelelse, underretter den medlemsstaterne herom. Hvis Kommissionen har indvendinger mod den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, afgiver den en negativ udtalelse inden for en måned efter den pågældende meddelelse og underretter den berørte medlemsstat og Momsudvalget herom. Hvis Kommissionen ikke har nogen indvendinger, bekræfter den dette skriftligt over for den berørte medlemsstat og Momsudvalget inden for samme periode. Medlemsstaten kan vedtage den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme fra datoen for modtagelsen af den pågældende bekræftelse. Ved vurderingen af meddelelsen tager Kommissionen hensyn til andre medlemsstaters synspunkter, som den har fået modtaget skriftligt. 4. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om en standardformular til indgivelse af meddelelsen om den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme som omhandlet i stk. 2 og af de i stk. 2, første afsnit, omhandlede oplysninger. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i stk Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(*), og med henblik herpå er udvalget det udvalg, der er nedsat ved artikel 58 i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010(**). DA 8 DA

10 6. Den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, jf. stk. 1, finder anvendelse indtil den 30. juni 2022." (*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af , s. 13). (**) Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af , s. 1). (3) Artikel 395, stk. 5, udgår. Artikel 2 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. Artikel 3 På Rådets vegne Formand DA 9 DA

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 COM(2018) 725 final 2018/0381 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2018 COM(2018) 509 final 2018/0270 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om meddelelse af tilladelse til Kongeriget Nederlandene til at indføre en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2018 COM(2018) 59 final 2018/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.11.2018 COM(2018) 727 final 2018/0376 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6058/18 FISC 53 ECOFIN 97 FORSLAG fra: modtaget: 9. februar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 126 final Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 750 final 2018/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0006(NLE) 5579/19 FISC 51 ECOFIN 49 FORSLAG fra: modtaget: 21. januar 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.10.2017 COM(2017) 567 final 2017/0248 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13064/16 FISC 148 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2018 COM(2018) 721 final 2018/0373 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland

Læs mere

6571/18 KHO/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) 6571/18. Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE)

6571/18 KHO/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) 6571/18. Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6571/18 FISC 77 ECOFIN 181 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2018 COM(2018) 539 final 2018/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU med henblik på at give Østrig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

8045/18 KHO/cg DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) 8045/18. Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE)

8045/18 KHO/cg DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) 8045/18. Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE) 8045/18 FISC 172 ECOFIN 325 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2018 COM(2018) 68 final 2018/0027 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.8.2018 COM(2018) 599 final 2018/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2018 COM(2018) 287 final 2018/0141 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FORSLAG fra: modtaget: 3. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0375(NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 FORSLAG fra: modtaget: 6. november 2018 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.1.2019 COM(2019) 10 final 2019/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2018 COM(2018) 652 final 2018/0334 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 34 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 34 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. januar 2018 (OR. en) 5489/18 FISC 26 ECOFIN 42 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. januar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 FORSLAG fra: modtaget: 5. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 15 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 15 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. januar 2018 (OR. en) 5313/18 FISC 19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. januar 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

14002/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 14002/18. Interinstitutionel sag: 2018/0376 (NLE)

14002/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 14002/18. Interinstitutionel sag: 2018/0376 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0376 (NLE) 14002/18 FISC 454 ECOFIN 1028 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 13027/12 Interinstitutionel sag: 2012/0205 (CNS) FISC 113

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 13027/12 Interinstitutionel sag: 2012/0205 (CNS) FISC 113 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 13027/12 Interinstitutionel sag: 2012/0205 (CNS) FISC 113 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen dateret: 31. juli 2012 Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0163 (NLE) 10702/16 FISC 115 ECOFIN 669 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0319 Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Polen til at indgå en aftale med Ukraine, der

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 12657/18 FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2018 (OR. en) 14178/18 FISC 473 ECOFIN 1043 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. november 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere