DET NYE I PRAKTIKKEN. Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET NYE I PRAKTIKKEN. Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning"

Transkript

1 DET NYE I PRAKTIKKEN Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning

2 Indhold Forord 4 En særlig faglig profil 6 Fire hovedtemaer i praktikken 8 1. Læringsmiljøer Sociale fællesskaber 16 Det nye i praktikken Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning Udgivet af KL og FOA, 2018 Tekst: Ursula Dybmose, KL, og Marie Schwartz Hoppe, FOA Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Design: Karen Krarup Tryk: FOA 3. Forældresamarbejde Personer i udsatte positioner 28 Nye praktikmål 34 Kend de nye skolefag 38 Fremtidens arbejdsområder 48

3 Forord Fra 1. januar 2019 følger elever på den pædagogiske assistentuddannelse en ny uddannelsesordning, som er tilpasset den nyeste udvikling på det pædagogiske område. Med den nye uddannelsesordning følger nye praktikmål. Dette hæfte er skrevet til dig, der som praktikvejleder skal tænke de nye praktikmål ind i din vejledning af eleverne. Den pædagogiske assistentuddannelse veksler mellem skole og praktik, og som praktikvejleder er det en af dine vigtigste opgaver at knytte de to læringsrum tæt sammen, så eleverne oplever sammenhæng mellem det teoretiske og det praktiske. Hæftet gennemgår ikke den nye uddannelsesordning fra A til Z. Vi har valgt at betone fire fokusområder, som det er særlig vigtigt, at du prioriterer i tilrettelæggelsen af elevens forløb og tænker med ind i din vejledning. Hæftet gennemgår også kort uddannelsens fire profilfag, som blev indført De er styrende for uddannelsen og danner dermed også rammen for elevens praktik. Praktiksteder er forskellige, og næppe to tilrettelægger vejledningen på helt samme måde. Derfor skal hæftet ses som et supplement til det materiale, du i forvejen bruger i praktikvejledningen på dit område. Vi håber, at hæftet kan inspirere dig både i vejledningen af den enkelte elev og i dialogen og samarbejdet med andre praktikvejledere i kommunen. KL og FOA

4 En særlig faglig profil Eleven skal i sin uddannelse til pædagogisk assistent udvikle sig til en stærk praktiker med et særligt pædagogisk håndelag inden for følgende fire faglige profilområder. Natur og udeliv Digital kultur Bevægelse og idræt Sundhed i den pædagogiske praksis Pædagogiske assistenter har en særlig viden om naturen som sanse-, lærings- og oplevelsesrum og kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturens ressourcer, genbrug og bæredygtighed. Pædagogiske assistenter kan planlægge og igangsætte aktiviteter, der gør brug af digitale, herunder sociale, medier. I den pædagogiske praksis har assistenterne et skærpet blik på digital dannelse, identitet, formidling og dokumentation. Pædagogiske assistenter kan anvende deres viden om motorisk udvikling, sansning og kropsforståelse. De kan igangsætte aktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse, og som skaber udvikling og læring for målgruppen. Pædagogiske assistenter er særligt opmærksomme på sundhedsfremme og forebyggelse i den pædagogiske praksis. De kan sætte rammen for samtaler om sundhed og livskvalitet, følge hygiejniske retningslinjer samt tage selvstændige initiativer på sundhedsområdet. 6

5 Fire hovedtemaer i praktikken Både uddannelsen og praktikvejledningen I fremtidens pædagogiske praksis vil der skal løbende tilpasses, så de afspejler udviklingen i den pædagogiske praksis. tencer, eleverne tilegner sig gennem deres derfor blive stillet høje krav til de kompe- Med den politiske aftale Stærke dagtilbud er det sat øget fokus på vigtigheden ligt fire temaer er vigtige at have øget fokus uddannelse til pædagogisk assistent. Sær- af at styrke de pædagogiske tilbud i særligt på i praktikken: de tidlige år af børns liv, så alle får en god start på livet. På det specialiserede børne-, 1. Læringsmiljøer unge og voksenområde arbejdes der med 2. Sociale fællesskaber lignende temaer. 3. Forældresamarbejde 4. Personer i udsatte positioner. I sidste del af hæftet finder du de nye praktikmål, de reviderede skolefag og en oversigt over de seks overordnede arbejdsområder, der ligger til grund for den nye uddannelsesordning

6 Tema 1: Læringsmiljøer Gode læringsmiljøer handler om at skabe alsidige, inddragende og trygge miljøer, der fremmer lysten til at være nysgerrig, lære og eksperimentere. Læringsmiljøer kan skabes både inde og ude digitalt og i bevægelse. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på, at eleverne: Tilegner sig metoder til at observere forskellige pædagogiske målgrupper med henblik på at kunne understøtte den enkeltes egne og gruppens ressourcer og handlekompetencer. Kan arbejde empatisk i samspillet med den pædagogiske målgruppe og forstå den enkeltes signaler og behov. Kan identificere og skabe aktive, kreative læringsmiljøer, der udvikler målgruppens evne til at udtrykke sig autentisk, nysgerrigt og eksperimenterende. Bliver opmærksomme på betydningen af at arbejde bevidst og systematisk med læringsmiljøet. Kan udnytte digitale muligheder i forbindelse med leg, kreativitet, æstetik, etik, formidling og dokumentation. Kan medtænke, hvordan inde- og uderummets indretning og muligheder kan underbygge målgruppens trivsel, læring og sanseoplevelser. 10

7 Morgensamling for de små Klokken er ni, og der er morgensamling på blå stue i vuggestuen. Børn og ansatte sidder omkring de to spiseborde og synger I din vejledning af eleven kan det fx betyde: At du skærper elevens opmærksomhed om betydningen af rummets indretning, æstetik og anvendelsesmuligheder. At du guider eleven i at opbygge relationer og observere den pædagogiske målgruppes behov. At du inspirerer eleven til at anvende digitale redskaber, som understøtter positive lærings- og sanseoplevelser. forskellige fagtesange. Et af de helt små børn græder, mens to af de 2½-årige børn snakker højlydt om julemanden og nissegaver. En far spørger om hjælp til modtagelsen af hans barn. Fra nabostuen kommer en pædagog og spørger, om I skal bruge elcyklen i dag. Du kan drøfte med eleven, hvad samlingsstunden skal og kan bruges til hvad skal børnene opleve og lære? I kan herefter overveje, hvad I som personale skal være opmærksomme på, for at læringsmiljøet bliver optimalt, Hvordan skal rummet indrettes? Hvad skal der ske under samling? Og hvordan skal forældre og kollegaer involveres? At du understøtter eleven i at iværksætte pædagogiske aktiviteter for målgruppen, der kan skabe et godt læringsmiljø med klare og trygge rammer. At du guider eleven i at anvende pædagogiske observationer til at tilrettelægge, planlægge og gennemføre forløb med konkrete mål for øje. 12

8 Nysgerrighed i hverdagen En lille gruppe børn er på legepladsen i børnehaven. De har fundet en lille fuglerede, som er blæst ned fra et træ, og to af redens æg ligger knust på fliserne. Børnene spørger, om de må sætte reden op igen, og om æggene kan limes. Du kan drøfte med eleven, hvordan I bedst kan understøtte børnenes nysgerrighed, og hvordan I kan give dem rum til at undersøge, eksperimentere og lære om fuglenes liv. I kan også overveje, om og hvordan børnene kan formidle deres viden i en æstetisk ramme. Den bedste modtagelse En ny dreng er startet i specialskolens afdeling for børn med svær ADHD. Han skal introduceres til den lille børnegruppe, som han kommer til at høre til, og hans arbejdsstation skal indrettes. Du kan drøfte med eleven, hvordan I bedst får indrettet en arbejdsplads til drengen, som meget let bliver afledt og har store problemer med at koncentrere sig. Dernæst kan I lave en plan for, hvordan drengen skal introduceres til børnegruppen. Endelig kan I overveje, hvilken observationsmetode I kan benytte til at skabe en relation til drengen og understøtte hans relationer til børnegruppen. At støtte og styrke Tina bor i et bofællesskab for voksne psykisk udviklingshæmmede. Hun har en drøm om at blive kok, men har svært ved at overskue processerne i et køkken. Når hun laver mad til sig selv, bliver det ofte temmelig usunde måltider med mange præfabrikerede ingredienser. Du kan drøfte med eleven, hvordan Tinas motivation og ressourcer kan bringes i spil i et overskueligt og trygt læringsmiljø. Hvordan skal læringssituationen tilrettelægges, og hvordan kan I følge og dokumentere Tinas fremskridt i køkkenet? 14

9 Tema 2: Sociale fællesskaber Sociale fællesskaber kan tænkes ind i alle aktiviteter såvel inde som ude, i det digitale rum og i arbejdet med bevægelse og sundhed. Sociale fællesskaber understøtter målgruppens selvværd og identitetsdannelse og fremmer sociale relationer og kompetencer. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på, at eleverne: I samarbejde med kolleger kan understøtte målgruppens evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. Kan anvende relevante teorier og metoder til at arbejde med målgruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse. Selvstændigt kan skabe rum til leg og kreativ udfoldelse, hvor der er plads til at udvikle nye venskaber på tværs af alder, køn og kultur. Kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der gør brug af sociale og digitale medier. Kan bruge digitale redskaber til at understøtte læring, leg og nysgerrighed og dermed bidrage til målgruppens digitale identitet, socialisering og dannelse. 16

10 I din vejledning af eleven kan det fx betyde: At du understøtter eleven i at kunne igangsætte pædagogiske aktiviteter, der involverer målgruppen i medskabende processer og følge disse processer. At du vejleder eleven til at være opmærksom på inkluderende processer, der fremmer venskaber og sociale relationer. At du guider eleven til at finde balancen mellem at understøtte den enkeltes egen socialiseringsproces og at intervenere, når det er nødvendigt. At du understøtter eleven i at anvende digitale redskaber som en naturlig del af en udviklende hverdag, men ikke som et mål i sig selv. En ny dreng på stuen Der starter en ny dreng på fire år i børnehaven. Han er tilflytter og kender ingen i børnegruppen. Forældrene er bekymrede for, hvordan det skal gå. I har på stuen for nyligt besluttet, at I vil arbejde tematisk med venskaber. Du kan drøfte med eleven, hvordan I helt konkret skal modtage den nye dreng, og hvilke strategier man kan have i forhold til at sikre ham en plads i et inkluderende fællesskab. I kan sammen reflektere over, hvornår børn selv bestemmer, hvem de vil lege med, og hvornår de voksne skal gribe ind over for eksklusion. Computeren er mere end et legetøj En gruppe niårige i SFO en skændes om, hvis tur det er til at have computertid. Du kan udfordre eleven ved at bede om ideer til et forløb, hvor digitale medier (fx gruppens to ipads) bliver brugt til at arbejde med et konkret mål, fx at behandle spørgsmålet: Hvornår er man en helt?. I kan også drøfte, hvordan I kan bidrage til børnenes digitale dannelse, og hvilken plads de digitale medier skal have i institutionen. 18

11 Hjælp til kommunikation Anders bor på en døgninstitution for voksne senhjerneskadede. På grund af en hjerneblødning har han svært ved at kommunikere med sine omgivelser, og han oplever stor ensomhed. Du kan sammen med din elev vurdere, hvordan I kan støtte Anders i hans kommunikation med personale, pårørende og de øvrige beboere. I kan drøfte, hvordan digitale og sociale medier kan anvendes som redskaber til at indgå i sociale fællesskaber. Endelig kan du opfordre eleven til sammen med Anders at opstille nogle små, enkle kommunikative læringsmål, som kan nås inden for praktikperioden. Nye rammer og gamle venskaber Mikkel på otte år er langtidsanbragt på en miniinstitution. Han går fortsat på sin gamle skole, men har svært ved at fastholde de venskaber, han havde før anbringelsen. Du kan drøfte med eleven, hvad en anbringelse uden for hjemmet betyder for et barns selvtillid, selvværd og identitetsoplevelse. Helt konkret kan du udfordre eleven til at komme med forslag til, hvordan Mikkel kan vedligeholde sine gamle venskaber. ipad en er min bedste ven I en specialbørnehave har en pige med fysiske funktionsnedsættelser svært ved at deltage i de sociale sammenhænge i børnehaven blandt andet på grund af sit begrænsede sprog. Hun trækker sig, når der igangsættes aktiviteter i både små og store grupper. Pigen er interesseret i de andre børn og i de lege, der foregår, men har svært ved at komme til orde i gruppen. Hun vælger i stedet at sidde alene og fordybe sig med en ipad. Du kan tale med eleven om muligheden for at bruge ipad en som det fælles tredje for at skabe kontakt til de andre børn, eksempelvis ved at spille vendespil eller tage selfies og lave sjove fotokollager. I kan samtidig drøfte etikken i at finde et alderssvarende niveau, så pigen ikke udstilles over for de andre børn. I kan også tale om, hvordan pigen selv bliver omdrejningspunkt for aktiviteten. 20

12 Tema 3: Forældresamarbejde Samarbejdet med forældre (og pårørende) handler især om god kommunikation og dialog, så der kan skabes bedre sammenhæng i barnets, den unges eller den voksnes dagligdag, herunder en fælles forståelse af de pædagogiske mål og midler. I samarbejdet med forældre eller pårørende kan der indgå spørgsmål om såvel sundhed, bevægelse og udeliv som digitale og sociale medier. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på, at eleverne: Bliver bevidste om, hvad et stærkt forældresamarbejde betyder for at skabe en helhedsindsats for barnet. Styrkes i at etablere en faglig og professionel relation til forældrene, så alle parter arbejder mod de samme mål. Bliver i stand til at kommunikere godt med forældrene i samarbejdet om det fælles ansvar for barnets udvikling, trivsel og læring. Kan samarbejde differentieret og inkluderende med forskellige typer af forældre og familier. Kan inddrage relevante digitale løsninger som redskab til og afsæt for dialogen med forældre. 22

13 I din vejledning af eleven kan det fx betyde: At du støtter eleven i at etablere en fagligt funderet, professionel og respektfuld samarbejdsrelation til forældrene også i situationer, hvor der kan være relationelle udfordringer. At du guider eleven i at bruge sin faglige forståelse af barnets læring og trivsel i kommunikationen med forældrene. At du støtter eleven i at identificere forældrenes forskellige ressourcer og finde gode måde at inddrage dem på. At du taler med eleven om betydningen af at kunne tage udgangspunkt i forældrenes oplevelser uden at miste sit eget faglige fokus. At du opfordrer eleven til at overveje skriftlig og eventuelt digital kommunikation som mulige kanaler i dialog og samarbejde med forældrene. Præcis dialog om episoder I mellemgruppen har der været en episode, hvor et barn har bidt et andet barn. Denne episode skal formidles til begge børns forældre, men den ansvarlige pædagog er gået tidligt hjem den dag. Du kan tale med eleven om, hvilke årsager der kan være til, at børn bider. I mødet med forældre kan man forvente forskellige reaktioner, derfor er det vigtigt, at eleven kender hele historien om episoden, så den kan viderebringes korrekt til forældrene. Eleven kan tale med forældrene om, hvorvidt de har haft lignende oplevelser, og hvad de mener, der kan gøres for at undgå, at barnet bider igen. 24

14 Hjælp til forældrenes støtte En pige på 25 år bor i et døgntilbud med plads til seks unge. Pigen har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der kommunikeres med tegn-til-tale sammen med pigen. Der er inviteret til familiedag for alle pårørende til de seks unge. Det er erfaringen, at pigens forældre bruger det verbale sprog ved disse familiedage. Du kan tale med eleven om, hvordan det sikres, at pigen inkluderes i fællesskabet, og hvordan forældrene generelt kan støtte deres datter i større forsamlinger. I den forbindelse kan I også tale om, hvad der er vigtigt i forhold til kommunikation i en forsamling, hvor der er forskellige behov. I kan også drøfte, hvilke tiltag der kunne skabe en god relation til forældrene. Inspiration til læringsmiljøet i hjemmet Et barn har plads i et specialiseret dagtilbud. Baggrunden er, at barnet er bagud i sin udvikling på alle områder, selv om der hverken er diagnose eller handicap. Det formodes, at barnet ikke stimuleres i tilstrækkelig grad i hjemmet. Der holdes forældresamtaler hver sjette uge, hvor råd og vejledning er en del af tilbuddet. Du kan tale med eleven om forældrenes forudsætninger for at modtage råd og vejledning (forældreevnen) og om, hvorfor det er vigtigt at vejlede forældrene. Det giver også anledning til at tale om, hvordan forældrene kan understøtte barnets udvikling hjemme. Tal gerne om mulige konkrete aktiviteter i hjemmet, fx sprogstimulering og motoriske aktiviteter i hverdagen. 26

15 Tema 4: Personer i udsatte positioner For at sikre trivsel og læring hos alle i den pædagogiske målgruppe er der behov for, at de fagprofessionelle møder og tilgodeser de enkeltes forskellige behov. Det kan være behov i forhold til deres sundhed, deres lyst til bevægelse og udeliv eller deres brug af digitale medier i leg og læring. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på, at eleverne: Bliver i stand til at planlægge, igangsætte og evaluere pædagogiske aktiviteter, der er målrettet forskellige pædagogiske målgrupper. Bliver klædt på til at spille en tydelig rolle i udviklingen af målgruppens sproglige, motoriske, personlige og sociale kompetencer. Kan identificere og agere imødekommende over for personer i udsatte positioner. Kender snitfladerne til andre fagligheder og giver besked til den ansvarlige leder eller kollega, hvis de vurderer, at der skal inddrages andre kompetencer til at håndtere opgaven bedst muligt. 28

16 I din vejledning af eleven kan det fx betyde: At du opøver elevens evne til selv at opsøge viden om at fremme den sociale mobilitet. At du støtter eleven i at reflektere over relevante redskaber til at fremme den enkeltes udvikling og kompetencer. At du hjælper eleven til bedre at kunne identificere den enkeltes problemer med at mestre hverdagens situationer. At du skærper elevens fokus på de professionelles indbyrdes fordeling af ansvar, opgaver og kompetencer, herunder bevidstheden om grænserne for egen faglighed. Forstå støttepersonens rolle På en af institutionens stuer kommer en støtteperson, der er tilknyttet et af børnene, ind og sætter sig ned. Støttepersonen interagerer med barnet, når der opstår konflikter eller situationer, der kræver voksenhjælp. Det kan virke uklart, hvorfor støttepersonen gør, som hun gør. Her kan du forklare eleven støttepersonens funktioner og opgaver, hvilke tiltag der er taget, og hvad der skal arbejdes med i forhold til det pågældende barn. Samtidig kan du beskrive, hvilke kriterier og procedurer der går forud for, at et barn bliver tildelt en støtteperson eller ekstra ressourcer i øvrigt. For at kunne støtte op om indsatsen i hverdagen skal eleven kende og forstå roller og opgaver hos alle personer omkring barnet også en støtteperson, der ikke er der på fuld tid. 30

17 At forstå et barns behov Et treårigt barn er visiteret til en plads i et specialiseret dagtilbud. Baggrunden er, at han i en almindelig vuggestue ikke selv kan finde ro og har svært ved at agere i sociale sammenhænge. Han udvikler sig ikke sprogligt, har svært ved at rumme andre børn og skal guides meget i hverdagen især i skift fra en situation til en anden. Du kan tale med eleven om, hvilke årsager der kan være til, at barnet agerer som beskrevet, og hvilke behov du vurderer, at barnet har. I kan i forlængelse af dette også tale om, hvilke andre fagpersoner det kunne være relevant at inddrage omkring barnet, samt hvilke konkrete tiltag I som specialiseret dagtilbud kan tage for barnet. Vigtig dialog om personlig hygiejne På en specialskole taler en gruppe unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser om personlig hygiejne. Gruppen er enige om, at personlig hygiejne er vigtig, og at man skal gå i bad, skifte tøj, børste tænder osv. Dog oplever personalet, at det langt fra altid sker i det omfang, de unge selv italesætter som rigtigt. Du kan drøfte med eleven, hvorfor det er relevant at tale med de unge om personlig hygiejne og livskvalitet og hvordan dialogen kan gribes an i praksis. Du kan bede eleven reflektere over, hvorfor de unge ikke altid selv praktiserer det, de definerer som korrekt personlig hygiejne. Eleven kan også reflektere over sin egen position som rollemodel for de unge. Overvejelser om underretning En fireårig pige i en specialinstitution vurderes på alle områder i sin udvikling at svare til en godt toårig. Hun bor alene med tre søskende og en mor, som er psykisk syg. Pigen har brug for en specialpædagogisk indsats for at udvikle sig, men har mange fraværsdage og længere perioder, hvor hun ikke kommer i institutionen. Du kan tale med eleven om, hvilke tegn I ser hos pigen og hvad der er hendes behov for henholdsvis omsorg og tryghed og hjælp til sin udvikling. I kan bruge anledningen til at tale om, hvordan institutionen kan hjælpe barnets mor, men også hvornår I ved en bekymring skal underrette sagsbehandler, samt hvilke overvejelser man skal gøre sig omkring en underretning. 32

18 Nye praktikmål Som led i ændringerne af uddannelsesordningen er praktikmålene blevet ændret. Det er vigtigt, at du som praktikvejleder ved, hvad eleverne forventes at få ud af praktikken. Praktikmålene på den reviderede uddannelse er skrevet, så de kan læses og anvendes i det pædagogiske arbejde med alle pædagogiske målgrupper. Når man læser målene, skal man derfor ikke lede efter bestemte pædagogiske målgrupper eller arbejdsområder. 1 Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. 2 Eleven kan anvende og reflektere over pædagogiske observationer til at planlægge, igangsætte, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. 3 Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. 4 Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber, herunder børn i udsatte positioner. 5 Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. 6 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, nysgerrighed og kendskab til sig selv. 7 Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. 34

19 8 Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. 9 Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. 10 Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. 11 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, fællesskaber, sunde valg og livskvalitet. 12 Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. 13 Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter. 14 Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet. 15 Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. 16 Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. 17 Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. 18 Eleven kan arbejde med etiske, faglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis. 36

20 Kend de nye skolefag Også den teoretiske del af uddannelsen er ændret. Som praktikvejleder er det godt at kende de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på uddannelsen og at kunne vejlede eleverne om nyttige valgfri specialefag. Uddannelsesspecifikke fag Pædagogik I faget arbejder eleven blandt andet med: Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos den pædagogiske målgruppe. Didaktiske modeller til brug for etablering af rammer for læring og udvikling. At planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb. Brug af mål fra handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. At bruge pædagogiske observationer til at justere egen pædagogiske praksis og institutionens hverdagspraksis. At understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. Sociale fællesskaber og inkluderende miljøer. Etiske dilemmaer og egen fagprofessionelle praksis. Sammenhæng i tværfaglige samarbejder. Gældende lovgivning for den pædagogiske sektor. Den pædagogiske praksis som velfærdsopgaver, der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, der skal udmøntes på institutionsniveau. Psykologi i den pædagogiske praksis I faget arbejder eleven blandt andet med: Forskellige målgruppers trivsel, nysgerrighed, læring og udvikling. Relationsarbejde, inkluderende aktiviteter samt sociale samspil og fællesskaber. Forståelse for køn og identitetsdannelse. At anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser og misbrugsproblematikker. Forståelse af etnicitet og kulturelle forskelles betydning. 38

21 Kommunikation i den pædagogiske praksis I faget arbejder eleven blandt andet med: Etableringen af professionelle relationer gennem bevidst kommunikation i den pædagogiske praksis. Faglig dialog og dokumentation i samarbejdet med kollegaer og i tværfaglige relationer. Kommunikation, vejledning og rådgivning til den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. Konflikter, konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Sundhed i den pædagogiske praksis (Avanceret/ekspert) I faget arbejder eleven blandt andet med: Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder at kunne anvende et sundhedsbegreb, der omfatter psykiske, fysiske og sociale forhold, mestring samt forskellige forståelser af sundhed. Fokus på kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socialisering. Viden om seksualitetens betydning for kropsbevidsthed og identitetsudvikling. Nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne med henblik på at forebygge infektioner. At kende til de mest almindeligt forekommende sygdomme. At kunne anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin. Bevægelse og idræt (Avanceret/ekspert) I faget arbejder eleven blandt andet med: Hvordan leg, sanser, bevægelse og idræt understøtter målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Pædagogiske aktiviteter, der understøtter målgruppens kropsbevidsthed, motoriske udvikling og sansning. At udvikle målgruppens egne handlekompetencer gennem sanse- og bevægelsesaktiviteter, der er tilpasset målgruppens fysiske og psykiske funktionsevne. Viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter. Den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund at kunne begrunde målrettede aktiviteter. 40

22 Natur og udeliv (Avanceret/ekspert) Digital kultur (Avanceret/ekspert) Kulturelle udtryksformer og aktiviteter I faget arbejder eleven blandt andet med: Pædagogiske forløb, der bruger naturen som sanse-, oplevelses- og læringsrum. At stimulere nysgerrighed og erfaringsdannelse hos målgruppen. Natur og udeliv som afsæt for at understøtte målgruppens socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. At inddrage genbrug og bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. Målrettede friluftsaktiviteter og lokale naturvejledningstilbud til målgruppen. Målgruppens fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer. I faget arbejder eleven blandt andet med: Sociale- og digitale medier i de pædagogiske aktiviteter og til brug for formidling, kommunikation og dokumentation af den pædagogiske praksis. Pædagogiske aktiviteter, der gør brug af digitale medier i arbejdet med kreative og æstetiske udtryksformer. Målgruppens overvejelser, adfærd, kultur og dannelse i brugen af sociale og digitale medier. Sociale og digitale mediers betydning for socialisering, identitet og relationer. Målgruppens selvhjulpenhed og livskvalitet via velfærdsteknologiske og digitale hjælpemidler. I faget arbejder eleven blandt andet med: At igangsætte aktiviteter i samspil med målgruppen inden for områderne musik, drama og værksted. At anvende pædagogiske lære- og handleplaner målrettet gennem æstetiske, musiske og praktiske forløb. Inklusion og sociale fællesskaber. At understøtte målgruppens æstetiske udvikling, læring og dannelse. Målgruppens udtryksformer og sociale kompetencer. Pædagogiske aktiviteter, der medtænker målgruppens autonomi, integritet og værdighed. Arbejdsmiljø og ergonomi I faget arbejder eleven blandt andet med: Arbejdsmiljølovgivning og udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. At planlægge og arbejde med forflytningsopgaver ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Kendskab til elementer i voldspolitik og kriseberedskab. 42

23 De valgfri specialefag Valgfri specialefag Faget skal blandt andet lære eleven at: De valgfri specialefag er blevet justeret, og nye er kommet til i den nye uddannelsesordning. Formålet med de valgfri specialefag er at understøtte væsentlige faglige fokusområder i uddannelsen. Dermed får den enkelte elev en vigtig mulighed for at fordybe sig i de centrale faglige udfordringer på netop de områder, de skal arbejde med i løbet af deres praktikforløb. Som praktikvejleder kan du på dette punkt være en vigtig sparringspartner for eleven. Dels ved at uddybe, hvad de forskellige faglige områder omfatter, dels ved at forklare eleven, hvordan teoretisk viden fra de pågældende valgfrie specialefag vil kunne anvendes i praktikken. For en elev, der fx skal i praktik i en vuggestue, kan det være vigtigt at vide, at valgfri specialefag som Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer, Det pædagogiske måltid og sundhed samt Læring og udvikling hos små børn vil være en relevant faglig forberedelse. Din rolle som praktikvejleder er blandt andet at sætte ord og erfaringer på fagligheden. Eleven skal selv vælge sine valgfri specialefag, men det vil være værdifuldt at få dine råd og din sparring i valgprocessen. Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer Avanceret/ekspert Det pædagogiske måltid og sundhed Avanceret/ekspert Digital pædagogisk praksis Avanceret/ekspert Igangsætte kreative bevægelsesaktiviteter og sanseoplevelser, der understøtter målgruppens sansemotoriske udvikling. Inddrage målgruppen i at planlægge og tilberede måltidet, så den kulturelle og sociale læring understøttes. Arbejde med gruppedynamikker ved at inddrage sociale og digitale medier i den pædagogiske praksis. Anvende sociale og digitale medier som redskab til at motivere målgruppen til at deltage i fysisk udviklende aktiviteter. 44

24 Faget skal blandt andet lære eleven at: Faget skal blandt andet lære eleven at: Naturen som pædagogisk læringsrum Avanceret/ekspert Igangsætte aktiviteter, hvor målgruppen udforsker plante- og dyreliv samt gør sig kropslige erfaringer, der understøtter kropsbevidsthed og motorisk udvikling. Specialpædagogiske metoder Avanceret Deltage i tværfaglige fællesskaber, arbejde med kvalitetssikring og anvende pædagogisk observation som dokumentation for den pædagogiske praksis. Understøttende undervisning Avanceret Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn Avanceret Børn i udsatte positioner i dagtilbud Arbejde didaktisk med læreprocesser og kreative aktiviteter. Anvende kommunikative metoder som tegn-til-tale og dialogisk læsning i det pædagogiske arbejde. Deltage i forældresamarbejde og dialog om barnet. Arbejde med det fysiske rums betydning og indretning af pædagogiske rum. Arbejde med metoder til tidlig opsporing og identificering af børn i udsatte positioner. Arbejde med barnets deltagelse i børnefællesskabet. Vurdere behov for inddragelse af tværfaglige kompetencer. Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis Avanceret Medicinhåndtering Avanceret Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis Avanceret Igangsætte pædagogiske aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, fx etnicitet, køn, social baggrund, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Følge lovgivning, lokale instrukser og retningslinjer for medicinhåndtering samt kunne støtte og vejlede målgruppen i egenhåndtering af medicin. Deltage i samarbejdet med målgruppen, de pårørende og frivillige om at styrke det sociale netværk og kontakten til nærmiljøet. 46

25 Fremtidens arbejdsområder Uddannelsen skal forberede eleverne til følgende overordnede arbejdsområder: Uddannelsen og praktikvejledningen skal afspejle behovene i fremtidens pædagogiske praksis. Det er baggrunden for den nye uddannelsesordning. Når eleverne på den pædagogiske assistentuddannelse er færdige med deres uddannelse, skal de være i stand til at løse de opgaver, der er brug for i den pædagogiske praksis. Derfor må uddannelsen ændre sig i takt med den pædagogiske sektor, så de nyuddannedes kompetencer hele tiden matcher de opgaver, de skal varetage. Det er baggrunden for de ændringer i uddannelsesordningen, der trådte i kraft den 1. august De uddannelsesspecifikke fag er ændret, så de bedre afspejler de opgaver, eleverne kommer til at løse efter deres uddannelse. Det betyder også, at den faglige profil i de valgfrie specialefag er blevet skærpet, og at praktikmålene er revideret. Pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter Pædagogiske assistenter arbejder med at igangsætte lærende, udviklende og kreative aktiviteter. Derfor skal de kunne vurdere og vælge, hvornår de skal gå henholdsvis foran, ved siden af og bagved for at sætte den bedste ramme om aktiviteten og heri medtænke de mål og temaer, der er besluttet for målgruppen. Pædagogisk omsorgsog relationsarbejde I det pædagogiske arbejde skal de pædagogiske assistenter kunne understøtte målgruppens trivsel og udvikling. Det kræver, at de kan aflæse og reagere hensigtsmæssigt på andres behov, så de kan indgå i professionelle relationer med børn, unge og voksne. 48

26 Sundhedsfremmende og forebyggende pædagogiske aktiviteter En del af de pædagogiske assistenters arbejdsområde er at understøtte målgruppens livskvalitet og motivation til at leve et sundt og aktivt liv. De skal derfor kunne forstå, hvad livskvalitet betyder for den enkelte, og tænke det ind i deres pædagogiske arbejde. Pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og digital kultur Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier indgår i det pædagogiske arbejde og stiller løbende nye krav til det pædagogiske personales faglighed. Pædagogiske assistenter skal dels kunne bruge teknologiske hjælpemidler, dels have et godt fagligt blik for, hvordan digitale elementer kan indgå meningsfuldt i pædagogiske aktiviteter. Derfor skal de pædagogiske assistenter klædes på til at arbejde med børn, unge og voksnes digitale dannelse og kultur. Dokumentation og evaluering af pædagogiske aktiviteter En vigtig del af det pædagogiske arbejde er at dokumentere og evaluere aktiviteter og indsatser, og de pædagogiske assistenter skal kunne indgå i dette arbejde. Derfor er det vigtigt, at du som praktikvejleder har fokus på, at eleverne bliver klædt på til at kunne sætte mål, observere, dokumentere og evaluere. Samarbejde og kommunikation i den pædagogiske praksis Pædagogisk praksis inkluderer mange forskellige målgrupper og stiller samtidig høje krav til samarbejdet med kolleger og andre fagprofessionelle. De pædagogiske assistenter skal derfor kunne tilpasse deres kommunikation til mange forskellige målgrupper og indgå i flerfaglige samarbejder. 50

27 DET NYE I PRAKTIKKEN Fra 1. januar 2019 følger elever på den pædagogiske assistentuddannelse en ny uddannelsesordning med nye praktikmål. Dette hæfte er skrevet til dig, der som praktikvejleder skal tænke de nye praktikmål ind i din vejledning af eleverne. Hæftet fremhæver fire vigtige fokusområder: læringsmiljøer, sociale fællesskaber, forældresamarbejde og personer i udsatte positioner.

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 4 SKOLEPERIODE 2... 6 SKOLEPERIODE 3... 14 SKOLEPERIODE

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1...4 Tema 1 Børn og leg...4 SKOLEPERIODE 2...5 Tema 1- Barnets

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP. Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Skovbrynet Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV1 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUX DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS... 4 UNDERVISNINGSFORLØB

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 1. INDLEDNING... 4 2. ELEVERNES ARBEJDSTID... 4 3. ARBEJDSTID- SÆRLIGT FOR EUV1 ELEVER... 4 4. KOMPETENCEVURDERING

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019 Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever Gældende fra 1. januar 2019 Bemærk at der er udstedt en ny uddannelsesordning, der gælder for optag efter 1. januar 2019 Temaoversigt

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.:

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.: Pædagogiske læreplaner for Rødkilde Børnehus Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i 2004. Den foreskriver bl.a.: Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer trivsel,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere