100 gr Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel"

Transkript

1 Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver gyldig autorisation. ADVARSEL: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante beskyttelses midler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækst stadie er 5,0 g Nuance/ha og i vækststadier over 28 er den 10,0 g Nuance/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 5,0 g Nuance/ha i vækststadie Om foråret er den maksimale dosis 10,0 g Nuance/ha i vækststadier over 30. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron- methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1). Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet for Nuance WG 100 gr

2 Brugsanvisning: Afgrøder: Nuance WG kan anvendes i korn (vår- og vintersæd). Nuance WG bekæmper de fleste 2-kimbladede ukrudtstarter som forefindes i marken. Anvendelsesområder: Nuance WG er et selektivt systemisk herbicid som bekæmper en lang række problematiske ukrudts arter i korn. Virkemåde Midlet optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres. Hos følsomme planter vil først celledelingen og senere væks ten ophøre. Hos tolerante planter f.eks. korn nedbrydes og inaktiveres ukrudtsmidlet umiddelbart efter optag. Selvom der går mellem 1-3 uger før der er synlig effekt på ukrudtet, i form af gulnede visnende planter, er væksten standset på få timer. Denne proces fremmes af tørre, varme forhold. For at opnå en optimal bekæmpelse bør ukrudtet sprøjtes når det har 2-4 blade, er saftspændte og i god vækst se desuden dosering og anvendelsesskemaet. Ved lave

3 temperaturer (fra 6 C) er effekten af Nuance WG god, hvis ukrudtet er i vækst. Et par dage med let nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen (når midlet er indtørret) påvirker ikke effekten. Bemærkning Nuance WG må kun benyttes i korn. Undgå vinddrift til vandområder, læhegn, nabo - afgrøder eller marker hvor der skal dyrkes andet end korn. Hvis en forårsbehandlet mark skal omsås, må der kun omsås med korn. Til ukrudts - bekæmpelse i det omsåede korn bør der ikke anvendes minimidler. Efteråret efter behandling med Nuance WG kan der sås korn, evt. med udlæg af græs/kløver og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder hvis der er brugt Nuance WG om foråret. Der er ingen begrænsninger i afgrøder som kan sås i foråret, året efter brug af Nuance WG. Nuance WG kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Har man brugt Nuance WG er det ikke tilladt at anvende andre midler indeholdende tribenuron, iodosulfuron, metsulfuron og thifensulfuron i samme vækstår. Virkningsspektrum Hvis brugsanvisningen følges, har Nuance WG god effekt (> 85%) på de fleste

4 ukrudtsarter i korn. Samme effekt kan opnås med reduceret dosis hvis ukrudt behandles på det rigtige tids punkt under optimale betingelser. Effekt ved 10 g Nuance WG pr. ha + sprede/klæbemiddel God effekt på arter såsom: Agersennep Haremad Pileurt, fersken Agertidsel * Hyrdetaske Raps, spild Brandbæger, alm Kamille, lugtløs Pragtstjerne, aften Forglemmigej, mark Kamille, skive Skræppe, kruset Fuglegræs, alm. Krumhals Spergel, alm. Gulurt Limurt, nat Svinemælk * Gåsefod, hvidmelet Pengeurt, alm. Valmue, korn Hanekro Pileurt, bleg * Frøfremspirede planter God effekt (hvis bekæmpning sker i kimbladsstadie) Agerstedmoder Mælkebøtte Pileurt, vej Kornblomst Pileurt, snerle Tvetand, rød Svag effekt på arter såsom: Burresnerre Natskygge, sort Okseøje, gul

5 Jordrøg, læge Nælde, liden Storkronet Ærenpris Effekt ved 5 g Nuance WG pr. ha + sprede/klæbemiddel God effekt på arter såsom: Agersennep Kamille, skive Forglemmigej, mark Krumhals Fuglegræs, alm. Pengeurt, alm. Gulurt Pileurt, bleg Gåsefod, hvidmelet Pileurt, fersken Hanekro Raps, spild Haremad Spergel, alm. Hyrdetaske Valmue, korn Kamille, lugtløs Anvendelse om foråret Vårsæd: Behandling foretages bedst på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter i stadie 10 til 14, dvs. fra kimbladsstadiet til ukrudtet har fået 4 løvblade. I vårsæd må Nuance WG bruges fra afgrødens stadie 13 til stadie 28, dvs. fra kornet har 3 udfoldede blade indtil begyndende stræk ning.

6 Dosering: 5 g Nuance WG pr. ha + sprede/klæbemiddel I senere vækstadier efter afgrødens stadie 28 kan Nuance WG desuden benyttes med god effekt. Dosering: 10 g Nuance WG pr. ha + sprede/klæbemiddel Vintersæd Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt. Nuance WG kan med god virk ning bruges fra vækststadie 30 i vinter hvede, vinter byg, triticale og rug. Dosering: 10 g Nuance WG pr. ha + sprede/klæbemiddel Anvendelse om efteråret Vintersæd Behandling foretages bedst i det tidlige efterår, når væksten er begyndt. Nuance WG kan med god virkning bruges fra vækststadie 11 frem til stadie 29, dvs. indtil begyndende strækning, i vinter hvede, vinter byg, triticale og rug. Dosering: 5 g Nuance WG pr. ha + sprede/klæbemiddel BEMÆRK! Nuance WG må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn. Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Nuance WG fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede

7 vandmængde i beholderen, tilsæt Nuance WG og tilsæt resten af vandet. Derefter sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden behold er, eller på det areal hvor, Nuance WG skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og 3-natur - beskyttelsesområder Påfyldning på arealer, hvor Nuance WG udbringes, må ikke ske nærmere end: meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samle brønde samt 3-naturbeskyttelsesområder Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

8 Sprøjteteknik I nedenstående tabel ses en oversigt over forskellige vandmængder, ved to forskellige lowdriftsdyser, hastighed og arbejdstryk. Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed. Dyse Tryk (2-4 bar) Km/t (max 8-10 km/t) Vandmængde (l/ha) 02/025 3, /315 02/025 2, /279 02/025 3, /220 02/025 2, /180 02/025 2, /140 02/025 2, /120 Ved lav plantetæthed og forholdsvist små planter, kan de små vandmængder pr. ha benyttes. Ved kraftige, tætte afgrøder kan det være nødvendigt, at øge vandmængden.

9 For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Nuance WG altid med tilsætningen af et sprede/klæbemiddel. Anbefalede sprede/klæbemidler: Swedane Contact, Lissapol Bio og Zipper kan benyttes. Rengøring af sprøjte Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både ind vendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behand let. 3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten ( l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tank spuledyse køre i mindst 15 minutter, inden ind holdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

10 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Nuance WG er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af Tankblandinger Nuance WG, kan blandes med følgende produkter: Amistar, Approach, Bell, Briotril 400 EC, Comet, Cycocell 750, Cuadro 25 EC, DFF, Fastac 50, Foxtrot, Folicur EC 250, Karate 2,5 WG, Legacy 500 SC, Lodin 200 EC, Mavrik 2F,

11 Moddus M, Oxitril CM, Pirimor G, Primera Super, Primus, Saracen, Sempra, Starane 180S, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk 180 EC, Nuance WG må ikke blandes med produkter der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. (Accurate 20 WG, Accurate Delta, Alliance, Ally ST, Ally SX, Atlantis OD, Cossack OD, Express ST, Express SX, Harmony Plus, Harmony SX, Hussar OD, Othello, Trimmer 50 SG, Zoom). Rester og tom emballage Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylle-vandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges. Opbevaring I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.

12 Førstehjælp Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydeligt påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menne ske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehand ling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer. Resistens Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom Tribenuron, Metsulfuron-methyl eller Thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde af resistens overfor sulfonylureamidler

13 hos fuglegræs, kornvalmue og kamille samt et enkelt tilfælde i hanekro. Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Tankblandinger med to herbicider med forskellige virkemekanismer kan også virke forebyggende mod udvikling af resistens. Nuance WG tilhører resistensgruppe: HRAC B. Anbefalinger: Hvis der konstateres resistens over for Nuance WG, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet effektivt middel med anden virkningsmåde. Generelle betingelser og ansvar: Cheminova A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Registrerede varemærker: Cheminova: Cuadro 25 EC, Foxtrot, Saracen, Accurate 20 WG, Accurate Delta Syngenta: Amistar, Karate 2,5 WG, Moddus M, Pirimor G, Tilt 250 EC, Zoom DuPont: Approach, Ally ST, Ally SX, Express ST, Express SX, Harmony Plus, Harmony SX

14 BASF: Bell, Comet, Cycocell 750, Fastac 50 Bayer: DFF, Primera Super, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar OD, Othello, Folicur EC 250, Oxitril CM Adama: Briotril 400 EC, Legacy 500 SC, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk 180 EC, Trimmer 50 SG, Mavrik 2F Dow: Primus, Starane 180S, Starane XL UPL: Lodin 200 EC, Sempra Nufarm: Alliance Service Chemicals: All Clear Extra

15 Godkendelse af Nuance WG til mindre anvendelse i korn med udlæg af foderog frøgræsser. Godkendelse af Nuance WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i strandsvingel om efteråret efter høst af dæksæd. Behandlet halm må ikke opfodres. Godkendelse af Nuance WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af Kæmpe - bjørneklo på udyrkede arealer. Behandlet plantemateriale må ikke opfodres. Godkendelse af Nuance WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i stivbladet svingel til frøproduktion, om efteråret efter høst af dæksæd. Behandlet halm må ikke opfodres. Ansvar for mindre anvendelses vejledning: Mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets primære etikette. Mindre anvendelse er på brugers eget ansvar. Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virk ning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om mindre anvendelses vejledningen

16 følges. Da Cheminova A/S udarbejder og søger mindre anvendelses godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Cheminova A/S ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede mindre anvendelses vejledning til afgrøden følges. Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en god kendelse til mindre anvendelses, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges. Når Nuance WG benyttes til mindre anvendelse i frøgræsser, bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med. Herved kan der i vejledningen tages højde for lokale forhold, samt eventuelle sortsvariationer. Vejledning for Tribenuron-holdige ukrudtsmidler: Nuance WG anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn med udlæg af foder- og frøgræsser. Nuance WG anvendes

17 til bekæmp else af kæmpe bjørneklo på udyrkede arealer. Nuance WG anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i stivbladet svingel og strandsvingel efter om efteråret efter høst af dæksæd. Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen Advarsel: Se etiketten for Nuance WG. Brugsanvisningens doseringsanvisninger til mindre anvendelses må ikke overskrides. ANVENDELSESOMRÅDE Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet. Advarsel: Se etiketten. Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Arter: Bjørneklo Dosis/ha: 10 g + 0,1 % sprede/klæbem. Tid: På nytilvækst. Planter, hvis nyvækst ikke er tydeligt gulfarvet efter ca. 3 uger, behandles igen. Der må maksimalt behandles 3 gange pr. år.

18 Bemærkninger: Nuance WG + spredeklæbemiddel udsprøjtes med rygsprøjte på enkeltplanter. Udbringningen kan ske med marksprøjte eller tilsvarende materiel ved større sammenhængende bestande af Kæmpebjørneklo. Opfodring behandlet materiale: Nej. Efterårsanvendelse efter høst af dæksæd i strands vingel og stivbladet svingel til frø Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps. Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem. Tid: Efterår på ukrudtets stadium Bemærkninger: Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst. Opfodring behandlet materiale: Nej. Korn med udlæg af græs til foder/"grønne marker Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps. Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

19 Tid: Ukrudtets stadium Bemærkninger: Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 1-2 blade. Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/ hæmmes. Opfodring behandlet materiale: Ja. Korn med udlæg af: Alm. Rajgræs, Engrapgræs, Hunde græs, Italiensk Rajgræs og Rødsvingel til frø Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps. Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem. Tid: Ukrudtets stadium Bemærkninger: I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet. Nuance WG kan evt. udsprøjtes i tankblanding med produkter indeholdende Ioxonil/bromoxinil eller fluroxypur. Opfodring behandlet materiale: Ja.

20 Efterårsanvendelse efter høst af dæksæd i følgende arter: Alm. Rajgræs, Engrapgræs, Hundegræs, Italiensk Rajgræs, Rødsvingel, Engsvingel, Rajsvingel og hybrid Rajgræs til frø Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps. Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem. Tid: Efterår på ukrudtets stadium Bemærkninger: Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst. Opfodring behandlet materiale: Ja. Hybrid, italiensk og almindelig Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod, Hyrdetaske, Kamille, Raps. Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem. Tid: Efterår på ukrudtets stadium Bemærkninger: Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet har 0-4 blade og udlægget fuldt fremspiret med 2-3 blade. Opfodring behandlet materiale: Ja.

21 Brugsanvisning til mindre anvendelse af Nuance WG (11-39) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF). Ansvar for mindre anvendelse og vejledning Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvend else som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse. Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar. Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Cheminova A/S og Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæm pelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges. Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og

22 midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges. Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse. Vejledning for Nuance WG (11-39) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner Virkemåde: Tribenuron-methyl er det virksomme stof i Nuance WG, det er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper.

23 Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet frøukrudt. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31.juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Bør ikke anvendes på baner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel. Advarsel: Se Nuance WG etiketten. Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

24 Brugsanvisning for Nuance WG til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner Skadegører: Kløver og andet frøukrudt. Dosering: På veletablerede baner med en kraftig bestand af kløver, må der anvendes 10 gram pr. hektar. Nuance WG Dosis l/ha 1. sprøjtning 10 gram pr. hektar Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Nuance WG kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 4 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.

25 Nuance WG udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Tanken fyldes kvart med vand og midlet tilsættes. Der fyldes op med vand. Sprede/klæbemiddel tilsættes lige før sprøjten er fuld. Ved blanding med andre præparater tilsættes Nuance WG først, og efter 3-5 minutters omrøring, tilsættes det andet produkt. Til sidst tilsættes klæbemiddel. Antal behandlinger: Maksimalt én behandling om året. Risiko for skade: Generelt:Ved symptom på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge. Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald evt. opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne brugsanvisning. Behandling symptomatisk: På grund af den lave giftighed vil entydige forgiftningssymptomer ikke optræde. Symptomer kan være kvalme, hovedpine og diarré.

26 Bortskaffelse af emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Risiko- og sikkerhedssætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

27 Nuance (DK) 100G 2_- 20/04/15 11 Nuance WG Ukrudtsmiddel nr.: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpel ses midler og plantebeskyttelses middelfor ordning en 1107/2009. Indhold: Tribenuron-methyl 750 g/kg (75% w/w). Type: Midlet er et vanddispergerbart granulat. Holdbarhed: 2 år fra produktionsdatoen. Produktionsdato: Se print på dunken. Batch nr.: Se print på dunken. Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og be skyt tet mod direkte sollys og andre varme kilder. Producent og godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box Harboøre,

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

100 gr. Nuance WG Nuance DK 100gr Book:- 01/09/ Ukrudtsmiddel

100 gr. Nuance WG Nuance DK 100gr Book:- 01/09/ Ukrudtsmiddel Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Ukrudtsmiddel nr.: 11-39. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Deklaration: 75 % Tribenuron-methyl WG.

Læs mere

100 g. Harass. Ukrudtsmiddel

100 g. Harass. Ukrudtsmiddel Harass Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Ukrudtsmiddel

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

Accurate 20 WG. 100 gr. Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Ukrudtsmiddel

Accurate 20 WG. 100 gr. Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre,   Ukrudtsmiddel Accurate 20 WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudts bekæmpelse i korn. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Ukrudtsmiddel

Læs mere

Cuadro 25 EC 5 L. 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1

Cuadro 25 EC 5 L. 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1 Cuadro 25 EC Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs,

Læs mere

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Opbevares tørt og frostfrit fluid power Skal omrystes før brug Reg.nr. 18-493 DK79556942F ADVARSEL

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede nordmannsgran til juletræer. Indhold: 0,625 liter

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede nordmannsgran til juletræer. Indhold: 0,625 liter Quartz150 x 100 26-06-2013 Side 1 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede nordmannsgran til juletræer. Indhold: 0,625 liter = Registreret varemærke Bayer CropScience Quartz150

Læs mere

Accurate Delta. 500 g. Ukrudtsmiddel. 10035579 800675 ACC Delta (DK) 500GR

Accurate Delta. 500 g. Ukrudtsmiddel. 10035579 800675 ACC Delta (DK) 500GR Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter hvede, vinter byg og vårbyg. Ukrudtsmiddel nr.: 11-43 Gældende fra 26. november 2015: Dette plante beskyt tel ses - middel må kun købes af professionelle

Læs mere

INSEKTMIDDEL ADVARSEL. Må kun anvendes til bekæmpelse af lus i Nordmannsgran til juletræer. Netto 1 L FRONT PAGE

INSEKTMIDDEL ADVARSEL. Må kun anvendes til bekæmpelse af lus i Nordmannsgran til juletræer. Netto 1 L FRONT PAGE INSEKTMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af lus i Nordmannsgran til juletræer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

Clipless NT. Vækstreguleringsmiddel

Clipless NT. Vækstreguleringsmiddel Clipless NT Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering af græsarealer på golfbaner og sportspladser samt på rekreative arealer med offentlig adgang. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

Læs mere

Advarsel og førstehjælp

Advarsel og førstehjælp Legacy 500 SC Legacy 500 SC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: Ethofumesat 500 g/l (44,7% w/w) Formulering:

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. L125148 DENM/9J Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. 5 L Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. ADVARSEL

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

):HKLDGN=UU^]^Z: FRONT PAGE. LABMC_7030_G_PacTec. B E S AGCI Date : 24/04/18 Auteur : Ant Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

):HKLDGN=UU^]^Z: FRONT PAGE. LABMC_7030_G_PacTec. B E S AGCI Date : 24/04/18 Auteur : Ant Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH 401). H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet

Læs mere

LÆS BRUGSANVISNINGEN!

LÆS BRUGSANVISNINGEN! Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Deklaration:

Læs mere

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w)

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w) UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. ADVARSEL Brugsanvisningen

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

HARMONY PLUS 50 SX Ukrudtsmiddel

HARMONY PLUS 50 SX Ukrudtsmiddel F-02668/31808 - DENMARK - PAGE 1 (COVER) Åben her ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Nortron. 1 liter. Front Page DK D UN 3082

Nortron. 1 liter. Front Page DK D UN 3082 Front Page 1 liter Nortron SC Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs Starship Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC

LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

100g. Nufarm Deutschland GmbH Im MediaPark 4e Köln, Tyskland Tel: (+49)221/

100g. Nufarm Deutschland GmbH Im MediaPark 4e Köln, Tyskland Tel: (+49)221/ ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer. (H410). Vær opmærksom på, at

Læs mere

Ethosan. 1 liter. Front Page

Ethosan. 1 liter. Front Page Front Page 1 liter Ethosan SC Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

5 L. Activus Super ANEACTSDK5LT/01/A. Analyse

5 L. Activus Super ANEACTSDK5LT/01/A. Analyse Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

SPECIMEN. Tomahawk 200 EC 5 L. Ukrudtsmiddel

SPECIMEN. Tomahawk 200 EC 5 L. Ukrudtsmiddel Tomahawk 200 EC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner. Gældende fra 26. november 2015: Dette

Læs mere

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel Medax Max Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET.

Ally SX. Ukrudtsmiddel. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN OM FORÅRET. 0912117 K-29853-20 pages 28/09/12 16:44 Page1 K-29853/31210 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING N ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

Læs mere

5 liter. fluid power DK C. Reg. nr Skal omrystes før brug

5 liter. fluid power DK C. Reg. nr Skal omrystes før brug 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Base page 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn fluid power Skal omrystes før brug DK80028784A Reg. nr. 18-564 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale Front Page 1 liter Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale ADVARSEL en skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

Læs mere

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.

Rubric. 10 liter. Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15. 10015376 800764 Rubric DK 10L:- 03/10/11 15.03 Side 1 Rubric Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer. 10 liter Rubric Deklaration: Epoxiconazol........................... 125

Læs mere

STARSHIP. Ukrudtsmiddel T5171B/02

STARSHIP. Ukrudtsmiddel T5171B/02 STARSHIP Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: Mesotrion 100 g/l (9,4% w/w) Formulering: Midlet er et suspensionskoncentrat

Læs mere

Ukrudtsmiddel GRUPPE B HERBICID. Analyse: Tribenuron methyl 500g/kg (50% w/w) (CAS nr ) Midlet er et vandopløsligt granulat

Ukrudtsmiddel GRUPPE B HERBICID. Analyse: Tribenuron methyl 500g/kg (50% w/w) (CAS nr ) Midlet er et vandopløsligt granulat F-03513/31802 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion

Læs mere

1 liter. Front Page. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg,

1 liter. Front Page. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses-middel må kun

Læs mere

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. LXXXXXXX DENM/05T PPE XXXXXXX Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

UN liter. Front Page

UN liter. Front Page Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs. Gældende fra 26. november 2015:

Læs mere

Ukrudtsmiddel GRUPPE B HERBICID. Analyse: Tribenuron methyl 500g/kg (50% w/w) (CAS nr ) Midlet er et vandopløsligt granulat

Ukrudtsmiddel GRUPPE B HERBICID. Analyse: Tribenuron methyl 500g/kg (50% w/w) (CAS nr ) Midlet er et vandopløsligt granulat F-03513/31802 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion

Læs mere

Eagle. Bayer CropScience DK PMR: DK06051552A. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: DK Colour: CMYK DK06051552A

Eagle. Bayer CropScience DK PMR: DK06051552A. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server. Country: DK Colour: CMYK DK06051552A Repeater REPEATER Page PAGE DK06051552A 120 g Eagle Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg og vedvarende græs. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Primus. 202mm. 98mm UKRUDTSMIDDEL. Page 1 P

Primus. 202mm. 98mm UKRUDTSMIDDEL. Page 1 P Page 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vær opmærksom på,

Læs mere

Isomexx 100g DEN: :20 Uhr Seite 1

Isomexx 100g DEN: :20 Uhr Seite 1 Isomexx 100g DEN:- 17.12.2012 12:20 Uhr Seite 1 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlaeg om foråret. Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Nortron SC 500. 1 liter. Ukrudtsmiddel. Front Page PMR: DK79460147A. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal

Nortron SC 500. 1 liter. Ukrudtsmiddel. Front Page PMR: DK79460147A. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal Opbevares frostfrit UN 3082 Nortron SC 500 DK79460147A ADVARSEL For at nedsætte risikoen for

Læs mere

UN fluid power. Front page DK E. Reg. nr

UN fluid power. Front page DK E. Reg. nr Front page 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

Læs mere

Bredtvirkende - aktivt mod de fleste planter Hurtigtvirkende mod ukrudt og mos Genplantning kan foretages så snart ukrudtet er visnet

Bredtvirkende - aktivt mod de fleste planter Hurtigtvirkende mod ukrudt og mos Genplantning kan foretages så snart ukrudtet er visnet LABSC_5011_A_PacTec Bayer Environmental Science AGCI Date : 19/10/17 Auteur : Ch. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

UN 3082 is a registrered trademark of the Bayer Group

UN 3082 is a registrered trademark of the Bayer Group OD 240 3 liter Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på raps. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

SPECIMEN TRIMAXX. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs.

SPECIMEN TRIMAXX. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. TRIMAXX Vækstreguleringsmiddel Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: trinexapac-ethyl 175 g/l (17,3% w/w) Formulering:

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær.

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. LXXXXXX DENM/06U PPE XXXXXXX SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse ukrudt i majs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L170365 DENM/01R PPE 4019443

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse ukrudt i majs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L170365 DENM/01R PPE 4019443 L170365 DENM/01R PPE 4019443 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse ukrudt i majs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel Medax Top smiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81082975 DK 1123 DUNKEN OMRYSTES

Læs mere

EXPRESS GOLD 33 SX Ukrudtsmiddel

EXPRESS GOLD 33 SX Ukrudtsmiddel F-03091/31802 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger

Læs mere

5 L. L256206 DENM/03T CLP appl. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON

5 L. L256206 DENM/03T CLP appl. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON L256206 DENM/03T CLP appl VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs. Gældende

Læs mere

Starane 333HL UKRUDTSMIDDEL

Starane 333HL UKRUDTSMIDDEL PAGE 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) Forårsager alvorlig øjenirritation (H319) Kan forårsage

Læs mere

HARMONY 50 SX Ukrudtsmiddel

HARMONY 50 SX Ukrudtsmiddel F-03093/31803 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Læs mere

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page Front Page WG 70 200 g Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark Cycocel Extra Må kun anvendes til vækstregulering i vinerhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

5 liter DK B. Bayer A/S Bayer CropScience Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 København S Telefon

5 liter DK B. Bayer A/S Bayer CropScience Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 København S Telefon 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

EXPRESS GOLD 33 SX Ukrudtsmiddel

EXPRESS GOLD 33 SX Ukrudtsmiddel F-03091/31802 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger

Læs mere

Primus. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. Nettoindhold: 0.5 liter UKRUDTSMIDDEL. 394302A04/267447 Date: 18-NOV-13. 202mm. 98mm.

Primus. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. Nettoindhold: 0.5 liter UKRUDTSMIDDEL. 394302A04/267447 Date: 18-NOV-13. 202mm. 98mm. Leaflet label - Front Page Cover Page 1 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

Læs mere

Zypar UKRUDTSMIDDEL P

Zypar UKRUDTSMIDDEL P ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager alvorlig

Læs mere

Front page. Buctril EC 225. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.

Front page. Buctril EC 225. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg. Front page 5 Liter Ukrudtsmiddel Buctril EC 225 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

ALLY 20 SX. Ukrudtsmiddel GRUPPE B HERBICID. Midlet er et vandopløseligt granulat. Nettoindhold: 100 g

ALLY 20 SX. Ukrudtsmiddel GRUPPE B HERBICID. Midlet er et vandopløseligt granulat. Nettoindhold: 100 g F-03517/31803 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 SE INDLAGTE BRUGSANVISNING ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger

Læs mere

UN 3077 TRIMMER SG. Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. Scan for brug. Denmark.

UN 3077 TRIMMER SG. Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. Scan for brug. Denmark. TRIMMER SG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

Vækstreguleringsmiddel

Vækstreguleringsmiddel Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og

Læs mere

5 L. Banjo Forte SVAMPEMIDDEL. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

5 L. Banjo Forte SVAMPEMIDDEL. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

SPECIMEN UN 3077 TRIMMER SG. Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. Scan for brug. Denmark.

SPECIMEN UN 3077 TRIMMER SG. Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. Scan for brug. Denmark. TRIMMER SG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

SPECIMEN BELVEDERE 5 L. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

SPECIMEN BELVEDERE 5 L. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. BELVEDERE Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse:

Læs mere

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label Front label DK84084328A 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel

Læs mere

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel Medax Max Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i korn. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. 6 kg

Læs mere

Base page DK G. Reg.nr Omrystes kraftigt før brug

Base page DK G. Reg.nr Omrystes kraftigt før brug Base page ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H410 Meget giftig

Læs mere

Primus. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. 98mm. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE UKRUDTSMIDDEL

Primus. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. 98mm. Issue : B. Number of Colours used: 4 MANUAL DIGITAL PAGE DOCU PAGE UKRUDTSMIDDEL Leaflet label - Front Page Cover Page 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH01). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Læs mere

5 L. Fighter 480. Ukrudtsmiddel

5 L. Fighter 480. Ukrudtsmiddel Fighter 480 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til sbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning. Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Catch UKRUDTSMIDDEL PAGE 1 P mm. 127mm

Catch UKRUDTSMIDDEL PAGE 1 P mm. 127mm PAGE 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Farlig ved indtagelse (H302). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Giftig for vandlevende

Læs mere

Terpal 5 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs.

Terpal 5 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs. Terpal Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81093489 DK 1064 Terpal Vækstreguleringsmiddel Må kun

Læs mere

I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder

I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder 10040756 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 09/09/15 08.20 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

SPECIMEN CLEAVE. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

SPECIMEN CLEAVE. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs. CLEAVE Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Regalis Plus Vækstreguleringsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Læs først vedlagte

Læs mere

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Bumper 25 EC SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

10 L. Ny formulering med mange fordele

10 L. Ny formulering med mange fordele Stomp CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver, lucerne eller kløvergræs, vårbyg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Kontakt 320 SC 5 L ANEKONDK5LT/01/A T3754A/03

Kontakt 320 SC 5 L ANEKONDK5LT/01/A T3754A/03 Kontakt 320 SC Ukrudtsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation Analyse : Phenmedipham

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane 333HL UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn og fodermajs.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane 333HL UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn og fodermajs. EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 ADVARSEL Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H17) Forårsager alvorlig

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere