Privatlivspolitik i PPclinic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatlivspolitik i PPclinic"

Transkript

1 Privatlivspolitik i PPclinic Privatlivspolitik I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler PPclinic, som dataansvarlig, personoplysninger. I denne redegørelse for vores privatlivspolitik beskriver vi hvordan vi indhenter, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger, mens vi også giver dig information om dine rettigheder, samt hvem du skal kontakte, hvis du har nogle indsigelser. Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Almindelige personoplysninger Dit navn, privatadresse, telefonnummer, adresse, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer. Særlige personoplysninger (følsomme personoplysninger) Helbredsoplysninger, f.eks. journaloplysninger, svar på prøver og kliniske test. Hvis der sker ændringer i dine informationer, vil vi registrere ændringerne. Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, som ikke er opført på listen ovenfor. I disse tilfælde vil du blive informeret herom. Formål Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig. Henvisning til og kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuse, sygehuslaboratorier eller andre behandlingssteder. Medicinordination, herunder udstedelse af recepter på receptserver. Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorie. Udarbejdelse af lægeerklæringer. Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Håndtering af forespørgsler og klager fra registre og andre. Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder. 1

2 Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning. Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. Afregningsformål. Automatisk, individuel beslutningstagning Dine personlige data vil ikke blive anvendt til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering. Kilde Dine personoplysninger modtager vi fra dig, andre sundhedspersoner som for eksempel sygehuse eller henvisende læge, ved opslag i elektroniske journalsystemer, kommune eller offentlig myndighed, skole eller uddannelsesinstitution. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger Vi har en forpligtelse til at overholde gældende lovgivning herunder EUs databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning som for eksempel overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, samt iværksættelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. Lovgrundlaget for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (C) og (d), mens de følsomme oplysninger indsamles, behandles, videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), videregivelse på baggrund af samtykke (c), ift. diagnostik og behandling (h) og rapportering til kvalitetsdatabaser (I). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kapitel 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalbekendtgørelsen) særligt 5-10 samt Sundhedsloven kapitel 9. Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp samt sundhedsloven. Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven. Oplysninger til brug ved afregning for patientbehandling fremsendes til dig eller den henvisende part efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp 49 samt sundhedsloven. 2

3 Medicinordinationer på recepter sendes via IT tjenestens receptserver efter reglerne i Sundhedslovens kapitel 42 og bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kapitel 3. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i Sundhedsloven og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske databaser mv. Data kan også videregives på baggrund af konkret samtykke fra dig som patient. Epikriser, som er et kort sammendrag af patienters sygehistorie og behandlingsforløb sendes til den henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter gældende regler i Sundhedsloven kapitel 9. Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedsloven 43. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens 45. Tilbagekaldelse af samtykke Hvis processen er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Videregivelse af personoplysninger I det omfang det er nødvendigt for den aktuelle undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med andre sundhedspersoner: Ved henvisning til sundhedspersoner, videregives oplysninger hvortil henvisningen er sendt. Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorie. Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandlingen videregives oplysningerne til den henvisende part. Ved udstedelse af recepter videregives oplysningerne til landets Apotekere og Lægemiddelstyrelsen via recepserveren. Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus. I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber, skole eller kommune. Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det fælles Medicinkort, politiet, sociale myndigheder og Arbejdsmarkedets 3

4 Erhvervsforsikring. Oplysningerne der videregives, sker i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning Overføring af personlig information til databehandlere Dine personlige oplysninger behandles og opbevares hos vores IT-leverandør, der opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt: Patientjournal: Docbase, Diktafonsystem/Phillips Kommunikation: Microsoft Office 365 (mail), Avaya (telefon) Opbevaringsperiode af data Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. De personoplysninger vi behandler i forbindelse med den almindelige patientbehandling, er vi i henhold til journalbekendtgørelsen forpligtet til at opbevare i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Personoplysninger vi behandler i forbindelse med afregningsformål, opbevarer vi i fem år (regnskabsår). Alm. Persondata som indgår i korrespondance og som ikke er en del af patientbehandlingen eller danner afregningsgrundlag bliver slettet efter tre måneder. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, for eksempel i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag. Dine rettigheder Du har med lovens begrænsninger visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet (retten til at få overført dine data til anden leverandør), retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder i forhold til automatiserede, individuel beslutningstagning (profilering). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet. Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 4

5 Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem ændret. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine oplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. Kontakt Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående behandling af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. 5

Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Privatlivspolitik i Falck Lægehuse Hos Falck Lægehuse er vi optaget af, at du har tillid til os, og tillid til at vi trygt kan varetage din Privatlivspolitik. Alle dine personoplysninger varetager vi på

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS

Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Tingsgaard

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard

Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øre-næse-halsklinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Dermatologpraksis Michaela Bruhns en række

Læs mere

Læge Kurt Kvistgaard Biografgade 3, Randers C

Læge Kurt Kvistgaard Biografgade 3, Randers C Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Kurt Kvistgaard, Biografgade 3.4, en række personoplysninger om dig.

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allergi- og Lungeklinikken Vanløse v/

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Øjenlægecenter Viborg

Privatlivspolitik for patienter hos Øjenlægecenter Viborg hos Øjenlægecenter Viborg Øjenlægecenter Viborg fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og Sundhedsstyrelsens forordninger om journalføring. I forbindelse med vores

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Gl.Strandvej en række personoplysninger

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Speciallæge i Psykiatri Birgitte Mogensen, CVR nr

Privatlivspolitik for patienter hos Speciallæge i Psykiatri Birgitte Mogensen, CVR nr En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Gynækologisk Klinik Hillerød v/ Sandra

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger: I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI IVAN MOULUN GRUNNET

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter 1 En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Her følger disse

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse

Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse Behandling af oplysninger I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Arthro

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinik for Reumatologi ved speciallæge i reumatologi Jannie M.Beier( i det

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallægeselskabet øjenlæge Jens Bach

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter 25. maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler [Røntgen- Ultralydklinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini

Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini Behandling af oplysninger Øjenklinikken Bruno Battistini fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Det anbefales, at

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter klinikken Søborg Privatlivspolitik for patienter Øre-Klinikken Søborg er efter EU s databeskyttelses forordning forpligtet til at give den registrede (patienten) en række informationer, når personoplysninger

Læs mere

Data- og privatlivspolitik for patienter

Data- og privatlivspolitik for patienter Vores speciallægepraksis er efter EU s databeskyttelsesforordning, som er trådt i kraft 2018, forpligtet til at give alle patienter informationer om de personoplysninger, der indsamles. Data- og privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med Allinge lægehus undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allinge lægehus som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger Risskov Øjenklinik ved speciallæge Inge Stendevad Nielsen fører journal over alle patientforløb og følger Sundhedsloves bestemmelser og Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Speciallæge Jette Bønneland

Speciallæge Jette Bønneland Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler klinikken (Speciallægeselskabet Jette Bønneland

Læs mere

Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken:

Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken: Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken: Som led i den nye Persondata-lovgivning er vi forpligtigede til at oplyse om vores funktion som dataansvarlig, der er egentligt

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Vestergade I/S som dataansvarlig

Læs mere

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis. Navn og adresse på den dataansvarlige: Plastikkirurgen.dk, Vesterbrogade 121,5 sal, 1620 Kbh.V CVR.26734304 Formålene

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Brøndt og Rasmussen som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne i Jels som dataansvarlig en

Læs mere

POLITIK om PRIVATLIV for patienter

POLITIK om PRIVATLIV for patienter POLITIK om PRIVATLIV for patienter SPECIALLÆGE I PSYKIATRI Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler vi i klinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Familielægen-bysøstræde som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Der indsamles og behandles flg. typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn/den unge/jer

Der indsamles og behandles flg. typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn/den unge/jer Persondatapolitik for patientbehandling Kære Patient og forældre til Patient, En virksomhed er efter EU`s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten/ellers dennes forældre/forældremyndighedsindehaver)

Læs mere

Nysted lægehus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).

Nysted lægehus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig). Datapolitik En virksomhed er efter den nye EU-databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede - i dette tilfælde patienten - en række informationer, når personoplysninger indsamles fra

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter På baggrund af EUs nye persondataforordning er det vigtigt, at du kender vores privatlivspolitik hos Lægerne Strandbygade 65. Som patient hos os håber vi, at du kan godkende denne privatlivspolitik. Som

Læs mere

Privatlivspolitik. Lægerne Skrågade 13

Privatlivspolitik. Lægerne Skrågade 13 Privatlivspolitik Lægerne Skrågade 13 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter. Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis:

Privatlivspolitik for patienter. Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis: Brædstrup Maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis: Læge Jens Peter Schmidt-Holm Læge Kurt Bildstrup Læge Mette

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Odder Maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Gældende for Odder lægehus herunder alle samarbejdende praksis : Kirsten Laursen, Merete Astrup, Hanne Højtorp Sørensen, Jon-Anders Evensen, Rikke Kristoffersen,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Typer af oplysninger Ciconia indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger.

Typer af oplysninger Ciconia indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger. Politik for persondata for Speciallægeselskabet Ciconia Århus ApS. Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig indsamler og behandler Ciconia en række

Læs mere

Den Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version.

Den Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version. Den 25.05.2018 Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version. I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik, behandling af dig som patient og dem du er værge

Læs mere

Kognitiv Klinik. Privatlivspolitik for patienter

Kognitiv Klinik. Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Nørregade 41, som dataansvarlig en række personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Helbredsundersøgelse Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter LÆGERNE WORNING, TRIER OG LETT SOLRØD CENTER 70, 1. 2680 SOLRØD STRAND Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som

Læs mere

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier Nygade 12 B 1. Sal, 4300 Holbæk. Tlf. 59430142. Fax. 59431100 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Vejgaard Sundhedscenter som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Sundhedstjek og Sundhedsprocent Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv.

Læs mere

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Behandling af dine oplysninger Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle

Læs mere

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED PERNILLEFYS KLINIKKEN FREM 56 FREM 56 2800 LYNGBY CVRNR; 31221781 Velkommen som patient hos Pernillefys, Frem 56, 2800 Lyngby, pernillefys@gmail.com. I forbindelse

Læs mere

Wæde Consult ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Wæde Consult ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Wæde Consult ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Når du besøger vores hjemmeside eller gør brug af vores serviceydelser, betror du os dine

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Rationel Service A/S.

Privatlivspolitik for Rationel Service A/S. Privatlivspolitik for Rationel Service A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik 1. Indledning Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du er medlem af Gallo Kriserådgivning eller

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Praktiserende Neurlg Gitte Ørsnes 1. marts 2018 Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med min undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Nørmark Privathspital 18.04.2018 Behandling af plysninger I frbindelse med din undersøgelse, diagnstik g behandling, indsamler g behandler Nørmark privathspital/speciallægeklinik en række persnplysninger

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S

Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Lægerne Højte g Strand, Nørrebr. Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Lægerne Højte

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med Appia Klinikkens udredning/behandling, diagnostik af dig som patient, indsamler og behandler Appia Klinikken, som ansvarlige

Læs mere

Kontaktoplysninger FysioDanmark Holstebro er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger FysioDanmark Holstebro er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Nærværende privatlivspolitik kan genfindes på firmaets hjemmeside www.fysio7500.dk, ligesom der fremsendes en persondatameddelelse til kunder og tredjemand. Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om ( de registrerede ), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om ( de registrerede ), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder. Privatlivspolitik Kunder og potentielle kunder hos DAY-system A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os,

Læs mere

Dataansvar. Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Kontaktoplysninger. Vi sikrer fair og transparent databehandling. Behandling af persondata

Dataansvar. Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Kontaktoplysninger. Vi sikrer fair og transparent databehandling. Behandling af persondata PRIVATLIVSPOLITIK Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt CJ A/S indsamler og registrerer persondata i forbindelse med salg til dig som kunde, ansættelse af dig som medarbejdere og dine besøg

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

DATA SIKKERHED GÆLDENDE FOR NEWTON FITNESS APS CVR: OG FREM

DATA SIKKERHED GÆLDENDE FOR NEWTON FITNESS APS CVR: OG FREM DATA SIKKERHED GÆLDENDE FOR NEWTON FITNESS APS CVR: 35861467 2018 OG FREM DATA SIKKERHED Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informations sikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som

Læs mere

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde Senest opdateret d. 30. maj 2018 Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar I klinikken behandler vi personoplysninger og har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice:

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice: Side 1 af 6 Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos vores 5 forskellige selskaber der repræsenterer: Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Kerteminde Forsyning - Vand

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg.

Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg. Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg. Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer,

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Biokraft A/S Version 1.1. juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger. I frbindelse med undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Øre- Næse- Halsklinikken på Østerbr, v. speciallæge

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Kunder og potentielle kunder hos El-Net Øst A/S Version 2.0 juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Psykologisk Praksis Camilla Schrøder

Privatlivspolitik for Psykologisk Praksis Camilla Schrøder Privatlivspolitik for Psykologisk Praksis Camilla Schrøder Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Camilla Schrøder CVR: 29681864 Telefonnr.: 29847600 Mail: cs@camillaschroder.dk Valg af Data Protection Officer:

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Kirurgisk Klinik Syddanmark en række persnplysninger

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding Vand A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Lyngby- Taarbæk Kommune/ Ejendomskontor

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Lyngby- Taarbæk Kommune/ Ejendomskontor Dato 01.06.2018 Privatlivsbeskyttelsespolitik for Lyngby- Taarbæk Kommune/ Ejendomskontor Dataansvarlighed Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt Lyngby-Taarbæk Kommune/ Ejendomskontor behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Lenepia.dk

Privatlivspolitik for Lenepia.dk Privatlivspolitik for Lenepia.dk Introduktion For at kunne drive min virksomhed er der personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Privatlivspolitikken er ment som en hjælp til at forstå, hvilke

Læs mere

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Virksomhed

Privatlivsbeskyttelsespolitik for Virksomhed Dato 23.05.18 Privatlivsbeskyttelsespolitik for Virksomhed Dataansvarlighed Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt Virksomhed behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Persondatapolitik For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Privatlivspolitik for Psykolog Stig Jensen

Privatlivspolitik for Psykolog Stig Jensen Privatlivspolitik for Psykolog Stig Jensen Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Stig Jensen CVR: 26803101 Telefonnr.: 40 31 20 42 Mail: Stig@presentiapsykologerne.dk Website: www.presentiapsykologerne.dk

Læs mere