Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune"

Transkript

1 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

2 2

3 Indholdsfortegnelse Resultatrevision Resume Resultatoversigt Jobcentrets resultater ift. ministerens mål Jobcentrets forsørgelsesgrupper Indsats Besparelsespotentialet

4 Resultatrevision 2012 Nærværende notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Skanderborg i form af resultatrevision Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af tre faste rapporter, som det forudsættes, at Jobcentret forholder sig til. Dette er suppleret med yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger Jobcentrets forklaringer på udviklingen i Skanderborg. Overordnet set anbefales det, at Jobcenteret forholder sig til de resultater hvor: 1. resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i Jobcentret 2. resultaterne i Jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets 3. resultaterne i Jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet De centrale afsnit i resultatrevisionen afspejler datamaterialet og omfatter følgende dele: Resultatoversigt o Resultater o Scorecard Ministerensmål o Forsørgelsesgrupper o Indsatser herunder tilbagemelding for Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering o Rettidighed Besparelsespotentialet Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling. 1 Nedenfor er vist de jobcentre, som har samme rammevilkår som Skanderborg. Klyngen - Sammenlignelige jobcentre Dragør-Tårnby Favrskov Gribskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Stevns Forklaring på klyngen Skanderborg sammenlignes med en fast gruppe af jobcentre med samme rammevilkår. Dvs. at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Resultaterne for Skanderborg sammenlignes med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre samt med det bedste af de sammenlignelige jobcentre. Skanderborg indgår ikke selv i beregningen for sammenligningsgrundlaget. Resultatet for udviklingen i det valgte jobcenter kan således godt være bedre end resultatet for "Den bedste udvikling i klyngen ift. perioden før". 1 Baggrundsnotat herom findes på under publikationer. 4

5 Resume Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. Resultatrevisionen udarbejdes én gang årligt for hver kommune på baggrund af resultaterne i det forgangne år. Resultatrevisionen er i god samklag med Jobcenter Skanderborgs arbejde med resultatstyring. Konkret kan resultatstyring i Jobcenter Skanderborg oversættes til styring med fokus på at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Helt overordnet har Jobcenter Skanderborg haft et fald på 1 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december 2011, hvilket svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Dette tal dækker over store og små fald samt enkelte stigninger. Med udgangspunkt i den anvendte økonomibetragtning fremgår det, at der i Skanderborg Kommune samlet set er brugt 46,4 mio. kr. mindre på de forskellige forsørgelsesydelser, end hvis niveauet havde været det samme som gennemsnittet af klyngekommunerne. Udviklingen i besparelsespotentialet fra 2011 til 2012 viser, at Jobcenter Skanderborg har opnået en besparelsesgevinst på 2,2 mio. kr. fra 2011 til Jobcenter Skanderborg har foretaget en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, så en tidlig aktiv og virksomhedsrettet indsats er omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen. Målt op imod det overordnede formål om at afkorte borgernes ledighedsperioder så en tidlig aktiv og virksomhedsrettet indsats kan bidrage positivt i forhold til de berørte borgeres livskvalitet og økonomiske hverdag, såvel som på kommunes budget, indikerer udviklingen i besparelsespotentialet, at Jobcenter Skanderborg er lykkedes med omlægningen. I forhold til indsatsen for at understøtte de ledige i hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet fremgår det, at aktiveringsgraden i Jobcenter Skanderborg er på et højt niveau i forhold til de sammenlignelige kommuner. Tallene for rettidighed viser, at Jobcenter Skanderborg har stort fokus på at overholde rettidigheden i forhold til samtaler og de tilbud, der gives til de ledige. Resultatrevisionen indeholder ikke en detaljeret gennemgang af initiativerne inden for beskæftigelsesområdet. I stedet henvises der til Beskæftigelsesplanen for 2012 og for Resultatrevisionen vil få betydning for indholdet af kommende beskæftigelsesplaner i det omfang, den viser områder, hvor der behov for øget og/eller ændret indsats. Det skal dog understreges, at erfaringerne fra beskæftigelsesindsatsen i 2011 allerede har ført til justeringer i den nuværende indsats i Jobcentret, jf. beskæftigelsesplanen for 2012 og

6 1 Resultatoversigt Resultatoversigten er opstillet i tre dele: Ministerens mål, forsørgelsesgrupper og indsats samt besparelsespotentialet. Disse tre dele vil blive gennemgået i det følgende. 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år, hvilke beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatser, der i det kommende år vil være særlig fokus på, derfor har første del af resultatrevisionen fokus på resultater i forhold til arbejdskraftreserven. Permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år samt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Jobcenter Skanderborg valgte ligesom i 2011 et ambitiøst resultatniveau for ministermålene i Beskæftigelsesplanen for Resultatkravene i Jobcenter Skanderborgs Beskæftigelsesplan for 2012 lyder: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 699 personer i december 2012 Tilgangen i antallet af borger til permanente forsørgelsesordninger begrænses til 174 personer i dec Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 620 personer i december 2012 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere skal begrænses til 365 personer i december 2012 Resultatoversigt Skanderborg Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Periode Niveau Udvikling Ift. Ift. samme måned al måneden Beds året før, pct. før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec

7 Det første ministermål er arbejdskraftreserven. Jobcenter Skanderborg har oplevet en reduktion i arbejdskraftreserven på 8 % ift. til december 2011, dette svarer til den bedste udvikling i klyngen. Skanderborg kommune er således den kommune i klyngen der har den største reduktion i arbejdskraftreserven. Antallet af personer på kontant- og starthjælp er faldet med 35 %. Den gennemsnitlige udvikling for klyngen er en stigning på 6%. Inden for A-dagpenge har Skanderborg reduceret arbejdskraftreserven med 4 %, mens den bedste udvikling i klyngen er en reduktion på 13 %. Den gennemsnitlige udvikling for klyngen er et fald på 5 %. Skanderborg kommune ligger i den sammenhæng lidt under udviklingen i klyngen, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at Skanderborg året før havde et meget stort fald i arbejdskraftreserven. Resultatet opfylder stort set målet for beskæftigelsesplanen for 2012 som dog også havde fastsat ambitiøse mål. De konkrete resultater er bl.a. opnået ved, at Jobcenter Skanderborg har fokus på at få nyledige hurtigst mulig ud i ordinær beskæftigelse og/ eller uddannelse, gennem iværksættelse af en tidlig og aktiv indsats over for arbejdsmarkedsparate ledige. Jobcentret har desuden arbejdet med et intensivt kontaktforløb for nyledige a-dagpengemodtagere for at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Desuden har Jobcentret arbejdet med identifikation af grupper af nyledige, der kan have barrierer i forhold til at komme tilbage i job og derfor har behov for en særlig indsats. For at understøtte denne positive udvikling inden for arbejdskraftreserven vil Jobcentret, som beskrevet i beskæftigelsesplanen fastholde sin offensiv over for nyledige med straksaktivering inden for kontanthjælpsområdet med tidlige jobsamtaler. Inden for a-dagpengeområdet vil man foretage en tidlig og fremrykket indsats med særligt henblik på virksomhedsrettet aktivering. Det andet ministermål er antallet på permanente forsørgelsesordninger. Her oplever Jobcenter Skanderborg en stigning på 8 %, hvor klyngen derimod har oplevet et fald på 3%. Forklaringen er at Jobcenter har haft et efterslæb fra 2011 i relation til behandling af førtidspensionssagen. Resultatet ligger lidt over niveauet for beskæftigelsesplanen for Dette har været et fokusområde i 2012 og vil vedblive at være det i 2013, da Jobcentret har ændret strategi og indsatser i relation til den nye førtidspensionsreform. Det tredje mål omhandler unge under 30 år. Samlet set har Jobcenter Skanderborg øget antallet af unge under 30 år med 5 % ift. sidste år. Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 3 %. Resultatet ligger lidt under niveauet for beskæftigelsesplanen for Overordnet set har Jobcenter Skanderborg en særlig ungeindsats, som har sikret unge (både på kontanthjælp og a- dagpenge) god tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse erfaringer vil fremadrettet ligge til grund for det videre arbejde med unge-gruppen, særligt også for de grupper, som har andre problemer end ledighed, og de er indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for Dette har været fokusområde i 2012 og vil vedblive at være det i

8 Det fjerde mål vedrører ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Jobcenter Skanderborg har oplevet en stigning i denne gruppe på 3 % i forhold til december Den gennemsnitlige udvikling for klyngen er en stigning på 5 %. Resultatet ligger lidt over niveauet for beskæftigelsesplanen for Dette har været fokusområde i 2012 og vil vedblive at være det i Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Skanderborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Dec 2012 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2012 Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentli g forsørgelse Dec 2012 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling if t. samme måned året før, pct. Placering Tårnby/Dragør , , , ,7 1 Skanderborg 701-8, , , ,7 2 Hedensted 645-8, , , ,1 3 Stevns , , , ,5 4 Ringkøbing , , , ,2 5 Odder 332-6, , , ,2 6 Favrskov 738 1, , , ,2 7 Gribskov 682-4, , , ,3 7 Hele klyngen , , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Ovenstående tabel opsummerer alene Jobcenter Skanderborgs udvikling i forhold til ministermål i 2012, og som det fremgår, er Skanderborg placeret på en anden plads i klyngen. Idet fokus er på udviklingen fra december 2012 ift. samme måned året før, er nummer 1 i tabellen ikke nødvendigvis det jobcenter som præsterer bedst på indsatsområdet i absolutte tal. Her henvises til afsnittet om besparelsespotentialet Denne placering dækker over følgende udvikling på ministermålene: 1. Arbejdskraftreserven er faldet med 8,4 % mod et gennemsnitligt fald i klyngen på 3,7 % 2. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er steget med 8 %, mod et gennemsnitligt fald i klyngen på 1,3 % 8

9 3. Unge på offentlig forsørgelse er steget med 4,8 %, mod en gennemsnitlig stigning i klyngen på 3,6 % 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget med 2,7 %, mod en gennemsnitlig stigning i klyngen på 4,8 % Jobcenter Skanderborg er meget tilfreds med den generelle udvikling hen over året for de 4 ministermål, samt med en anden plads i klyngen samlet set Jobcentrets forsørgelsesgrupper Anden del af resultatoversigten rummer en oversigt over Jobcentrets forsørgelsesgrupper, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Helt overordnet har Jobcenter Skanderborg haft et fald på 1 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december 2011, hvilket svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Dette tal dækker over store og små fald samt enkelte stigninger. De mest markante fald har været inden for målgruppen jobklar, her har Jobcenter Skanderborg oplevet et fald i antal af fuldtidspersoner svarende til et fald på 12 % i forhold til sidste år, og dette er en bedre udvikling end gennemsnittet for klyngen, som har et fald på 6 %. Inden for målgruppen indsatsklar har Jobcenter Skanderborg haft en stigning på 9% som dog er lidt bedre end gennemsnittet for klyngen, der har haft en gennemsnitlig stigning på 14% siden december Antallet af borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse er steget i forhold til december 2011, men stigningen har dog været mindre på sygedagpenge end klyngen og større på ledighedsydelse end klyngen. Antallet af personer på revalidering er faldet med 19 %, mod et fald på gennemsnitlig 9% i klyngen. Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp er steget med 13 % mens den gennemsnitlige udvikling i klyngen er steget med 24 %. Jobcentret har særligt fokus på området med henblik på at nedbringe antallet af indsatsklare borgere samt varigheden. Dog ser Jobcenter Skanderborg det også som en konsekvens af den aktive sygedagpengeindsats, at andelen af sygedagpengemodtagere, der afklares til kontanthjælp stiger, sammenholdt med en varsomhed mod at tildele førtidspension. Inden for målgruppen midlertidigt passive har Jobcenter Skanderborg oplevet et fald på 3 %, mens klyngen har oplevet et fald på 14 % i gennemsnit. Jobcentret har særligt fokus på dette område, hvor der bl.a. er en gruppe unge med andre problemer end ledighed. Jobcenter Skanderborg arbejder på at gruppen opnår eller genopnår en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. er indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2013 og vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen for For fuldtidspersoner på forrevalidering har Jobcenter Skanderborg oplevet et fald på 20 % i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen har et fald på 16 %. Jobcentret har særligt fokus på området, hvor der en gruppe unge med andre problemer end ledighed. Jobcenter 2 Jobcenterets placering, der ses i yderste højre kolonne, er beregnet som et gennemsnit over resultaterne på alle ministermål. Placeringen er beregnet ved, at hvert jobcenter er blevet tildelt et antal point ud fra hvilket jobcenter der har opnået det bedste resultat i forhold til udviklingen fra december 2011 til december Jobcentret der har opnået den største reduktion tildeles ét point, det næstebedste to point osv. Herefter lægges pointene sammen for alle fire mål, og det jobcenter med det færreste antal point tildeles placering som nummer et osv. 9

10 Skanderborg arbejder på at gruppen opnår eller genopnår en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. er indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for Overordnet set anser Jobcenter Skanderborg revalidering som et effektivt og virksomt redskab til at få personer i varig selvforsørgelse på ordinære vilkår. Især har Jobcenter Skaberborg erfaringer som viser, at revalidering er et godt redskab over for udsatte og marginaliserede grupper. For fuldtidspersoner på fleksjob har Jobcenter Skanderborg oplevet stigning i antallet på fleksjob på 4 %. Målet er, at alle, der er visiteret til et fleksjob, skal have et fleksjob, og så længe der er ledige på ledighedsydelse, er et øget antal fleksjob positivt. Jobcenter Skaberborg har dog oplevet, at situationen på arbejdsmarkedet betyder, at det bliver sværere at etablere nye fleksjob, og dermed at det bliver sværere at reducere antallet på ledighedsydelse, samt at borgere i fleksjob er sårbare over for situationen på arbejdsmarkedet. Som en konsekvens heraf skal de genfinde et fleksjob. Fleksjobsområdet udgør således fortsat et fokusområde for Jobcentret. For fuldtidspersoner på førtidspension har Jobcenter Skanderborg oplevet en stigning på 2 % i forhold til sidste år. Gennemsnittet i klyngen er en stigning på 1 %. Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Ukendt match fuldtidspersoner I dette års resultatrevision har Beskæftigelsesregion Midtjylland bedt om en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Målet er at afkorte ledighedsperioden og øge arbejdsudbuddet i forhold til virksomhederne. Desuden er målet, at de ledige fortsætter en tilknytning til arbejdsmarkedet, da dette er med til at styrke og fastholde deres kompetencer. Målsætningen har været at øge aktiveringsgraden for de forsikrede ledige m. h. p. at forebygge langtidsledighed. 10

11 Målsætningen er beskrevet i tabellen nedenfor. Målsætning: Øge andelen i virksomhedsrettet aktivering 40 % 50 % 60 % Øge andelen af aktiverede i private løntilskud 15 % 20 % 25 % Øge andelen af aktiverede i offentlige løntilskud 30 % 35 % 40 % Øge andelen af aktiverede i virksomhedspraktik 50 % 60 % 70 % Kilde jobindsats og egen beregninger Set i forhold til det overordnede mål om at nedbringe antallet af borgere berørt at langtidsledighed, ses det i ovenstående graf, at Jobcenter Skanderborg har nedbragt antallet af borgere berørt af langtidsledighed. Målet som udvikling fra december 2010 til december 2012 er andellen faldet med 36 %, hvilket er et meget tilfredstillende resultat. Udviklingen i andelen af i virkshedsrettet aktivering er illusteret i grafen nedenfor. 11

12 Kilde jobindsats og egen beregninger Målet som udvikling fra december 2010 til december 2012 er andelen af langtidsledige i virksomhedsrettet aktivering steget med 86 %. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af fuldtidsaktiverede i Skanderborg. Målet som udvikling fra december 2010 til december 2012 er andelen af langtidsledige hhv. privat løntilskud, offentlig løntilskud, og virksomhedspraktik faldet hhv. 42 %, 5 % og 33 %. 12

13 Kilde jobindsats og egen beregninger Resultater for 2012: Øge andelen i virksomhedsrettet aktivering 58 % 86 % Øge andelen af aktiverede i private løntilskud 19 % -42 % Øge andelen af aktiverede i offentlige løntilskud 38 % - 5 % Øge andelen af aktiverede i virksomhedspraktik 86 % -33 % Som det kan ses på tallene er målet med indsatsen ikke helt opnået. Andelen af virksomhedsrettet aktivering er i princippet høj procentuelt, men antallet af borgere i virksomhedsrettet aktivering er faldet. Dette skyldes anvendelsen af øvrige redskaber og påvirkes også af akutpakkeinitativerne. Disse består eksempelvis i ekstra samtaleforløb og forsinker de konkrete virksomhedsrettede initiativer. 13

14 1.3 Indsats Den tredje del af resultatoversigten har fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. I forhold til indsatsen for at understøtte de ledige i hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet fremgår det, at aktiveringsgraden i Jobcenter Skanderborg er på et højt niveau sammenlignet med de sammenlignelige kommuner og har i rimeligt omfang fastholdt det høje niveau fra Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Aktiveringsgraden for de forskellige ydelsesgrupper i Jobcentret ligger meget pænt i forhold til klyngens gennemsnitlige aktiveringsgrad. Jobcenter Skanderborgs gennemsnitlige aktiveringsgrad er 35 %, hvor klyngens er 24 %. Hvilket dog er et mindre fald i forhold til sidste år. Alt i alt har Jobcenter Skanderborg haft en god aktiveringsgrad i Det andet mål inden for indsatsområdet omhandler opfyldelsen af minimumsrettigheder, som er et procesmål snarere end et resultatmål. Jobcentret er lovgivningsmæssigt forpligtet til at give borgeren en aktiv beskæftigelsesindsats i ledighedsperioden. Målingen viser rettidigheden for disse lovbestemte minimumsrettidigheder, dvs. hvor mange der mangler at modtage et tilbud til tiden. Tallene for rettidighed viser, at Jobcenter Skanderborg har stort fokus på at overholde rettidigheden i forhold til samtaler og tilbud, der gives til de ledige. Andelen af personer der mangler en jobsamtale ligger på 3 % for a-dagpenge og 6 % for kontanthjælp. Dette er bedre end klyngen, hvor 6 % i gennemsnit manglede en jobsamtale. Andelen af personer der mangler et aktivt tilbud ligger på 2 % for a-dagpenge og kontanthjælp. Dette er ligeledes bedre end gennemsnittet i klyngen, som manglede at give et aktivt tilbud til hhv. 6 % og 9 %. Dette er og vil fortsat være et fokusområde for Jobcentret, bl.a. via en sikring af mere smidige sagsgange og en understøttelse af øget rettidighed. Generelt er det Jobcenter Skanderborgs fokusområde, at sikre: Borgerens retssikkerhed for så vidt angår de lovbestemte tidsfrister for borgerens ret og pligt til deltagelse i jobsamtaler og tilbud 14

15 En handlingsorienteret indsats, der skal sikre en maksimal hjemtagelse af statsrefusion på dagpengeområdet. 2. Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet skal understøtte, at modtagerne af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller bliver selvforsørgende på anden vis. Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge der kan spares på forsørgelse. For borgere, der modtager offentlige forsørgelse, er ledighed overordnet set forbundet med flere negative følgevirkninger, når ledigheden rækker ud over en kort periode mellem to job. Længere tids ledighed kan medføre risiko for social marginalisering, tab af selvværd og arbejdsidentitet og øget risiko for en presset økonomisk dagligdag. For kommunen medfører mange og længere ledighedsforløb store udgifter til forsørgelse og aktivering. Det overordnede formål for Jobcenter Skanderborg med at afkorte borgernes ledighedsperioder, bidrager positivt i forhold til de berørte borgeres livskvalitet og økonomiske hverdag såvel som på kommunes budget. Det antages, at Jobcenter Skanderborg har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse, som det gennemsnitlige niveau i de sammenlignelige kommuner i klyngen. Hvis antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Skanderborg er forholdsmæssigt større end gennemsnittet i klyngen vil det fremgå, at kommunen potentielt kan opnå en besparelse. Besparelsespotentialet indikerer, at indsatsen kan ændres eller intensiveres, så antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse nedbringes, og der derved opnås en besparelse. Kommunerne får med besparelsespotentialet mulighed for og anledning til at vurdere inden for hvilke grupper af forsørgelsesmodtagere, de med størst fordel kan nedbringe antallet af fuldtidspersoner. Besparelsespotentiale Skanderborg Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,66 2, ,6 Kontanthjælp 1,89 2, ,9 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,26 0, ,9 Sygedagpenge 2,27 2, ,7 Ledighedsydelse 0,48 0, ,3 Fleksjob 1,91 1, Førtidspension 5,12 5, ,0 Alt 14,6 16,

16 I tabellen vises besparelsespotentialet i mio. kr. for den valgte kommune opdelt i ydelsesgrupperne a-dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, revalidering inkl. forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårlige end gennemsnittet for klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale. Hvis der udregnes alene for de forsørgelsesgrupper, hvor Skanderborg har et højere udgiftsniveau end gennemsnittet, er der et besparelsespotentiale på 4 mio. kr. Klyngekommunerne vil dog under ét samlet set vil kunne spare 46,4 mio. kr., hvis de nedbringer antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser samlet set til niveauet i Skanderborg. Derfor er Jobcenter Skanderborg meget tilfreds med det angivne lave niveau for besparelsespotentialet. Tallene for de kommunale udgifter der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet er fratrukket statslige refusioner. Besparelsespotentialet er således opgjort som kommunens potentielle nettobesparelser. For Skanderborg Kommune peges kun på et på besparelsespotentiale for følgende forsørgelsesgruppe: Fleksjob For øvrige forsørgelsesgrupper ligger udgifterne i Skanderborg Kommune under gennemsnittet for sammenlignelige kommuner - det gælder: A-dagpenge Kontant- og starthjælp Sygedagpenge Førtidspension Revalidering inkl. forrevalidering Ledighedsydelse Med hensyn til fleksjob har Jobcentret igangsat en række initiativer på baggrund af mulighederne i de nye reformer på fleksjob og førtidspensionsområdet. Jobcentret forventer at øge antallet af ansættelser på fleksjobvilkår i 2013 for at undgå førtidspensionering. Jobcenter Skanderborg arbejder således bevidst med at udnytte en evt. resterhvervsevne i et fleksjob. Besparelsespotentiale Skanderborg Udvikling Forsørgelsesydelse Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 2012 Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 2011 Forskel mellem 2011 &

17 A-dagpenge -8,6-10,9 2,3 Kontanthjælp -18,9-16,2-2,7 Revalidering, inkl. Forrevalidering -1,9 1,1-3,0 Sygedagpenge -5,7-8,5 2,8 Ledighedsydelse -0,3 1,0-1,3 Fleksjob 4,0 3,3 0,7 Førtidspension -15,0-14,0-1,0 I alt -46,4-44,2-2,2 Ovenstående tabel viser udviklingen i besparelsespotentialet i Jobcenter Skanderborg fra 2011 til Et positivt tal i kolonnen Forskel mellem 2011 & 2012 angiver et dårligere resultatet i 2012 end i 2011, mens et negativt resultat angiver et bedre resultat i 2012 end i Som det fremgår, er besparelsesgevinsten steget med 2,2 mio. kr. fra 2011 til I forbindelse med finansloven for 2011 gennemgik Jobcenter Skanderborg en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, så en tidlig aktiv og virksomhedsrettet indsats blev omdrejningspunktet for beskæftigelsesplanen. Målt op imod det overordnede formål om at afkorte borgernes ledighedsperioder så en tidlig aktiv og virksomhedsrettet indsats kan bidrage positivt i forhold til de berørte borgeres livskvalitet og økonomiske hverdag såvel som på kommunes budget, indikerer udviklingen i besparelsespotentialet, at jobcenter Skanderborg fortsat lykkedes med omlægningen. 17

18 Jobcenter Skanderborg Att. Charlotte Sørensen Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Vedr. resultatrevision for 2012 Dato: 15. maj 2013 Journalnr.: Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i februar, og konkret er resultatrevisionen drøftet med jobcentret i april Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, herunder jobcentrets fastsatte niveau for de enkelte mål i beskæftigelsesplanen for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen. Vurdering af de opnåede resultater Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet, og niveauerne fastsat på baggrund af status i december 2010: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere.

19 For Jobcenter Skanderborg gælder, at resultatet ligger tæt på det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreserven er faldet mere det seneste år i Skanderborg sammenlignet med klyngekommunerne, og faldet i arbejdskraftreserven ses både for modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp. Arbejdskraftreserven udgør en mindre andel af de ledige end i klyngen i øvrigt. Desuden er den samlede langtidsledighed i 2012 faldet mere i Skanderborg end i klyngen og i Midtjylland. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til Antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Skanderborg gælder, at resultatet ligger lidt over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været en stigning i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger i løbet af det seneste år, mens der i klyngekommunerne har været et fald i samme periode. Kommunens andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse er stort set på niveau med klyngen. Antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Skanderborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været en større stigning i Skanderborg end i den øvrige klynge. For Skanderborg gælder, at stigningen primært er sket for modtagere af kontanthjælp. Kommunen har i forhold til klyngen en større andel af unge på offentlig forsørgelse. Dette gælder særligt for gruppen mellem 25 og 29 år. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Skanderborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har været lidt mindre end i den samlede klynge i øvrigt. Regionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og for at mindske antallet af offentligt forsørgede mest muligt. Beskæftigelsesregion Midtjylland vil gerne kvittere for indsatsen i 2012, hvor der i særlig grad har været fokus på en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet i Skanderborg er højt, og der er fokus på at målrette indsatsen i forhold til borgere med særlige behov. Jobcenter Skanderborg har i sin resultatrevision peget på, at der fortsat er brug for et særligt fokus på ungeindsatsen. Det er Beskæftigelsesregionens 2

20 opfattelse, at et sådant fokus er vigtigt for at understøtte, at flest muligt unge er i job eller uddannelse frem for at modtage offentlig forsørgelse. Resultatrevisionen peger desuden på en særlig udfordring i forhold til førtidspensionsområdet. Det er Beskæftigelsesregionens opfattelse, at kommunens fokus på tværfaglighed i indsatsen og udbygning af virksomhedskontakten i høj grad vil understøtte den fortsatte implementering af reformen af førtidspension og fleksjob. Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 1 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2013... 3 Resume... 4 1. Resultatoversigt... 5 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål... 5 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper... 7 1.3 Indsats... 14 2.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere