Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 11. april 2014 Uge 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 11. april 2014 Uge 15"

Transkript

1 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 11. april 2014 Uge 15 Gødskning efter ligevægtsprincippet Snart skal vi i gang med at gøde efter ligevægtsprincippet. Bæredygtigt Landbrug forventer, at de danske gødningsnormer bliver sat ud af kraft ved den opsættende virkning. Enten direkte eller indirekte ved at NaturErhvervstyrelsen (NAER) stopper med at kontrollere gødningsregnskaber. Aktuelt har vi en form for opsættende virkning, der har den konsekvens, at ingen landmænd er blevet dømt for overgødskning, siden vi startede gødningssagen mod staten. Men det er ikke en holdbar model, for NAER har trukket folk i støtte efter krydsoverensstemmelsesreglerne, til trods for at ingen er blevet dømt. Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation, at styrelsen tager selv, uden at folk er blevet dømt. Det arbejder vi på at få stoppet. Når den danske model for ligevægtsgødskning er så langt fra definitionen i Nitratdirektivet, er situationen uholdbar. For hvert år øges forskellen mellem de danske gødningsnormer og det ægte ligevægtsprincip. Aktuelt er forskellen på mere end 37 procent i gennemsnit, hvilket kan ses på grafen herunder for udviklingen af kvælstofnormer for vinterhvede fra 1997 til Tilsvarende illustrattioner kunne laves for andre afgrøder. Forskellen mellem det vi må gøde afgrøderne med, og den mængde kvælstof afgrøderne burde have for at dække behovet bliver større og større. Diskussionen om afgrøderne er egentlig utrolig faglig. Den er en konflikt mellem embedsfolk og forskere på den ene side og virkeligheden på den anden side. Det siger sig selv, at når man undergøder med 37 procent, så stiger undergødskningen for hvert år, der går. Jorden tømmes mere og mere for humus og andet organisk materiale, der er jordens batteri og jordens livsgrundlag. At dyrke afgrøder i en jord uden humus og organisk materiale er som at dyrke afgrøder i glasuld. Jorden bliver uden liv. Afgrøderne er dybt afhængige af, at få alt den næring de skal bruge. Får afgrøderne ikke den

2 nødvendige næring, er der ikke noget at stå imod med. Vi er i færd med at lave en historisk udpining af vores vigtigste ressource: Jorden. I Danmark skal vi ikke blot gøde efter ligevægtsprincippet af økonomiske årsager. Det er også ægte bæredygtighed at efterlade en jord til vore efterkommere, der ikke er udpint og livløs. Vi har en forpligtigelse for eftertiden. En forpligigelse vi kun kan opfylde, hvis vi kan gøde efter ligevægtsprincippet. Hvordan gøder man efter ligevægtsprincippet? Det er egentligt relativt simpelt at gøde efter ligevægtsprincippet. Det er ren matematik. Man ganger det forventede udbytte i kilo med protein i procent, hvorved man får den samlede optagne proteinmængde. 1 kilo kvælstof svarer til 6,25 kilo protein. Dertil skal lægges 6 kilo kvælstof pr. tons halm, og slutteligt skal den normale udvaskning, som afhænger af jordtype og nedbørsmængde, fratrækkes. Vinterhvede: Udbytteniveau kilo X protein 12 procent = kilo protein / 6,25 = 192 kilo N Dertil skal lægges 5 tons halm X 6 kilo = 30 kilo N Endelig skal forventet udvaskning lægges til = 20 kilo N Det giver et samlet behov på ( ) 242 kilo N Herfra skal trækkes forfrugtsværdi (f.x. efter raps) på 20 kilo N - I alt 222 kilo N. Men der mangler stadig noget. Til overnstående udregning skal lægges kvælstof til vedligeholdelse af jorden og mad til jordens mikroorganismer. Det skal man for at imødegå udpining af jorden. I Tyskland er det tilladt at tilføre yderligere op til 60 kilo N til dette formål alene. For at sikre mod fremtidig udpining af jorden, og til bevarelse af humus i jorden, bør denne faktor indregnes. Den kan efterkommes ved at tilføre organisk gødning. F.x. kompost, staldmøg eller slam af forskellig art. Hvilket under alle omstændigheder er en god ting. Hvad med 12 tons hvede? Hvis jordens udbyttepotentiale er 12 tons hvede med 12 procent protein og 6 tons halm pr. hektar, er kvælstofbehovet i stedet: ((1.440/6,25)+(6x6) = 266 kilo N. Da udbyttet er tilsvarende større, end med de 10 tons hvede, er udvaskningen ikke større. Derfor tillægges også her 20 kilo N, hvilket medfører en relativt lavere udvaskning i forhold til den producerede mængde. I alt 286 kilo N før kvælstof til vedligeholdelse af mikroorganismerne bliver tilført. Som man gøder, høster man Hvis man vender ligningen på hovedet, kan man se, at det, man gør i dag, også passer ind i udregningen. 8 tons hvede x 8,5 procent protein + 3 tons halm = ( ) = 127 kilo N. Hvis normen er 153 kilo N svarer det til at udvaskningen bliver på 26 kilo N, hvilket er langt højere end i de ovenstående kalkulationer. Det dokumenterer, at udvaskning, ingen sammenhæng har med kvælstoftildeling, så længe man høster det udbytte, man gøder ud fra. Altså kommer der ikke større udvaskning af kvælstof med gødskning efter ligevægtsprincippet. Tvært imod. Maltbyg: 8 tons maltbyg med 10,5 procent protein og 4 tons halm skal bruge (134+24) = 158 kilo N før udvaskning og vedligeholdelse af mikroorganismer. Modellen kan også bruges til andre kornarter, når man kender udbyttepotentialet og det forventet proteinindhold. Vinterraps: Normalt proteinindhold i vinterraps er procent. 6 tons vinterraps skal bruge: (230+36) = 266 kilo N. Der er normalt ingen eller meget lille udvaskning fra raps, ligesom der heller ikke er en forfrugtsværdi at tage hensyn til med mindre raps såes efter bælgsædsafgrøder. Det er derfor ikke så svært at gøde efter ligevægtsprincippet. De fleste markstyringsprogrammer kan også beregne det faglige niveau, hvis man slår lov-norm fra, eller taster det forventede udbytte ind. Programmerne tager dog ikke højde for protein og halm.

3 Maxmark Det er de færreste, der har mod til at gøde efter ligevægtsprincippet, selvom det godt kan forsvares fagligt og miljømæssigt. Jeg vil dog anbefale, at man prøver med een mark, eller en del af en mark. Pas den, som den bør passes. Mål merudbyttet og tag analyser af drænvandet på maxmarken og de øvrige for at dokumentere resultaterne. Bæredygtigt Landbrug mener at målinger fra markdræn skal være hjørnestenen i den ny regulering af landbruget. Er økologi en religiøs bevægelse? Svar på angreb fra Danmarks Naturfredningsforening Rikke Lundsgaard har d. 1. april rettet et angreb på Bæredygtigt Landbrug og undertegnede omkring mit debatindlæg i Altinget, hvor jeg stiller spørgsmål ved den økologiske produktions bæredygtighed. Det er vigtigt at stille spørgsmål ved formål og baggrund, inden befolkningen agerer som lemminger på vej ud over en klippe. Sandheden er jo, at der ikke findes en eneste undersøgelse, der viser, at folk, der spiser økologisk, er mindre syge, lever længere, har mindre allergi eller astma, mindre sukkersyge, færre tilfælde af cancer eller hjertekarsygdomme, har større fertilitet eller har større livskvalitet end dem, der spiser konventionelt. Ifølge Rikke Lundsgaard fra DN skulle økologisk produktion sikre, at der ikke blev lukket vandboringer. Her taler hun mod bedre vidende. Ifølge opgørelser fra Naturstyrelsen kan det ikke påvises, at en eneste vandboring er sløjfet på grund landbrugets regelrette anvendelse af sprøjtemidler. Dansk landbrugs anvendelse af sprøjtemidler udgør ikke en risiko for drikkevandet. Rikke Lundsgaard hævder, at det intensive landbrug er skyld i, at tilstanden i søer, vandløb, fjorde og andre kystnære farvande er under målsætning! Rikke Lundsgaard fortrænger, at hvis ikke vandløbene blev forurenet med spildevand, kunne man drikke vandet i alle de danske vandløb. Vandløb er til for at føre overskudsvand væk fra landbrugsarealerne. Det har aldrig været meningen, at de skulle være kloakledninger for de danske lossepladser eller husholdninger. Det er rigtigt, at biodiversiteten er under pres. Hvert år forsvinder der ca hektar landbrugsjord. Byer og motorveje inddrager det, som skulle være opholdssteder og fødegrundlag for dyr, fugle og insekter. Men der findes ikke opgørelser, der viser, at der er generelt flere arter på økologiske marker. Vi påvirker omgivelserne når vi som landmænd dyrker jorden. Men påvirkningen er ikke ensidigt mere belastende fra den ene eller anden produktionsmetode. Hvem vurderer, hvad der koster livet for flest harekillinger, viber eller lærker. En markstrigle med 20 km/ timen, eller en sprøjtning med pesticider, der ikke har nogen beviselig effekt på dyr. Begge redskaber bekæmper ukrudt. Hvilket redskab gør det med mindst skade mod dyrelivet? Omkring dyrevelfærd er Rikke Lundsgaard ude i et fejl ærinde. Der findes ingen entydige undersøgelser, der bekræfter at økologisk husdyr har bedre velfærd end konventionelle. Faktisk ligger dødeligheden højere inden for flere økologiske produktioner. Vi tror, at vi som mennesker ved, hvordan dyrene har det bedst. Men hvordan måler vi om en økologisk, udendørs gris har det bedre end en, der går i en varm og tør stald? Og hvordan ved vi, at økologiske køer har større velfærd, fordi de går ude om sommeren? Det er noget, som vi tror. Og derfor tillader jeg mig at stille spørgsmålet, om økologi er en religiøs bevægelse, når den begrundes med tro frem for fakta.

4 Input til vandrådsarbejdet fra Bæredygtigt Landbrug Af Bjarne Nigaard, chefjurist Bæredygtigt Landbrug Arbejdet i vandrådene er nu ved at gå godt i gang, og fra Bæredygtigt Landbrug vil vi udtrykke vores håb om, at det bliver en reelt konstruktiv proces. For at sikre alle lodsejeres interesser bedst muligt, er det vigtigt, at så mange som muligt ved, hvilke rammer der er for processen omkring de beslutninger, der bliver helt afgørende for afvandingen af danske landbrugsarealer i fremtiden og i forhold til forvaltningen af de danske vandløb, små som store, i kommunerne. Bæredygtigt Landbrug har her forsøgt at sammenskrive en overordnet køreplan til vandrådsarbejdet, sådan som vi ser det. Den kan du evt. bruge som inspiration eller vejledning, i det omfang du har lyst. Hvis du skulle have behov for sparring i arbejdet, så kontakt os gerne. Held og lykke med arbejdet i og omkring vandrådene! 1. Få vandrådet ud til bredden af vandløbet. Vis fysisk hvad der kan være af problemer med afvanding, dræning og forsumpning, hvis forskellige virkemidler benyttes. 2. Vandrådet skal overordnet finde ud af hvilke vandløb der skal omfattes af en indsats, og hvilke virkemidler der kan bruges. 3. Husk at virkemidler og skrivelser fra Naturstyrelsen alene er vejledende og uforpligtende forslag. Det er kommunen, der er vandløbsmyndighed og har den endelige kompetence til at foreslå virkemidler og indsatser. Når man den 7. oktober (senest) melder sine forslag retur til Naturstyrelsen, er det for at de kan afsætte økonomien og prioritere indsatsen. 4. Mind vandrådet om, at ændret vedligehold/reduceret grødeskæring er fjernet som virkemiddel, fordi man ikke kunne overskue konsekvenserne af det, bl.a. erhvervsøkonomisk. Der kan være andre virkemidler hvor man heller ikke kan overskue konsekvenserne. De kan i så fald heller ikke bruges. Altså: Før man kan vedtage et virkemiddel skal man kende konsekvenserne. Det står i vandrammedirektivet. Hvis nogen mister deres ejendom pga. fx vandstandshævning, skal der betales fuldstændig erstatning. Denne udgift skal regnes med, når man vurderer virkemidlet.

5 5. Spildevand er et primært problem. Det er ikke relevant med fysiske indsatser for at forbedre den økologiske tilstand, så længe der er opstrøms spildevandspåvirkninger. I øvrigt eksisterer der en separat økonomisk ramme fra 1999 på omkring 4 mia. kr. for en spildevandsindsats, som kører uden deadline og rækker ind i både 1. og 2. planperiode. Denne bør benyttes først. Når der tales om god økologisk tilstand, eller opnåelse af fiskevandspotentiale, er det næsten alle steder spildevand, der forhindrer målopfyldelse. Nitrat har ingen negativ effekt på vandløbets tilstand, men det har de miljøfremmede stoffer, fosfor, sediment og det organiske materiale. Altså: Før andre indsatser, skal det undersøges, om der opstrøms er udledning af spildevand, både fra rensningsanlæg og fra spredt beboelse i det åbne land. Der er ved næsten alle virkemidler bemærket belastning med spildevand bør reduceres/stoppes, hvis den begrænser målopfyldelse. 6. Et bredt flertal i Folketinget har aftalt (i Vækstplan for Fødevarer) at: det tilstræbes, at vandløbsrestaureringer gennemføres omkostningseffektivt, herunder at undgå utilsigtede oversvømmelser og forsumpning af større landbrugsarealer. Hold fast i disse to grundlæggende betingelser; noget for pengene og ingen oversvømmelse/forsumpning af landbrugsjord. I øvrigt står der det samme i vandrammedirektivet. Ved oversvømmelser af landbrugsjord eller andet, er det også vigtigt, at gøre opmærksom på de store mængder sediment, der følger med vandet, når det trækker sig tilbage til vandløbet. 7. Hvis det ikke er muligt at få fornuftige beslutninger vedtaget, så pas på med at indgå kompromisser, der rækker for vidt. Du risikerer, at det kan danne præcedens, altså bruges som eksempel senere og andre steder. 8. Du har ret til at få tilføjet en mindretalsudtalelse på beslutningen. Et mindretal (også kun på én person) kan bringe alt frem, som ønskes forelagt Naturstyrelsen. Det er blevet understreget, at mindretalsudtalelser altid kan indsendes til Naturstyrelsen, så de kender til den, når de skal konsekvensberegne og afsætte økonomi. Altså: Hvis der ikke kan samles enighed om fornuftige indsatser, skal du komme med en mindretalsudtalelse. Husk at gøre dette, også selvom der nogle steder er en fornuftig løsning, men mangler fornuft de sidste steder. Påpeg de ufornuftige ting, så bordet ikke fanger. 9. Hvis du mangler argumenter for hvorfor en indsats ikke skal gennemføres (ud over det med oversvømmelse/forsumpning), så kan du anføre at vandrammedirektivets grundlæggende krav ikke er opfyldt. Det er fx: a. Ved alle vandløb, der er udpeget som naturlige og derfor skal have en (uønsket) indsats, skal der undersøges om der fx er drænudløb. Ved drænudløb eller anden afvandingsbrug skal der nemlig ikke ske udpegning som naturligt, men som kunstig eller stærkt modificeret, og dermed skal ingen indsats iværksættes. b. Er det samlede vandopland, som vandløbet er en del af, over eller under 10 km2. Hvis det er under, skal ingen udpegning ske, og dermed ingen indsats.

6 c. Det skal undersøges om der for strækningen er indsendt et høringssvar til vandplan 1. Borgerinddragelsen betyder, at man skal vente på, at høringssvar er færdigbehandlet. 10. Der er masser af fakta, der kan dokumentere tingene, så undgå at anvende følelser som argumentation. Har du fået inddraget dine betalingsrettigheder? Af Nikolaj Schulz, jurist Bæredygtigt Landbrug NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, at landmænd i disse dage får den kedelige besked om, at en eller flere betalingsrettigheder bliver inddraget på grund af, at rettighederne ikke er benyttet to år i træk. Læs mere her: Uudnyttede betalingsrettigheder inddrages for 2013 Hos Bæredygtigt Landbrug arbejder juristerne intenst med sager om betalingsrettigheder. Hvis du er i tvivl om rigtigheden af inddragelsen, så bør du reagere. Sagsbehandlingen virker meget automatiseres og der foretages langt fra den nødvendige individuelle sagsbehandling. Derfor opstår der ofte fejl. Når vi graver i enkeltsagerne, så opdager vi sagsbehandlingsfejl, en urimelig langsom sagsbehandling - og vi har endog oplevet, at hele sager er forsvundet! Vi stiller lige nu skarpt på NAERs sagsbehandlingsmæssige mangler, og vi arbejder for at få styrelsen til at speede sagsbehandlingen op og få afgjort sagerne hurtigt og til landmandens fordel. Desuden har det vist sig, at NAERs IT-system er mangelfuldt og ikke viser alt. Hvis du er usikker på, at inddragelsen af dine rettigheder er rigtig - så bør du reagere. Er du i tvivl om det rigtige i, at dine betalingsrettigheder bliver inddraget, så tag kontakt til vores juridiske tjeneste, der gerne tager din sag. Bæredygtigt Landbrugs juridisk tjeneste varetager medlemmernes interesse i enkeltsager indenfor landbrugs-, miljø- og forvaltningsret. Af eksempler kan nævnes kontrolbesøg, betalingsrettigheder, forkerte naturudpegninger - og i det hele taget varetagelse af dine problemer i forhold til myndighederne når det gælder juridiskte tvister. Vi aftaler på forhånd, hvad der skal ske i den enkelte sag og kommer med overslag på tidsforbrug og pris. Kontakt jurist Nikolaj Schulz for nærmere informationer på mail-adressen: eller telefon: Donationer: Reg.nr.3956 kontonr God weekend De der har ret får ret! Venlig hilsen Vagn Lundsteen

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Vi havde hellere spillet kampen En udsættelse og formentlig efterfølgende frafald af retssager mod randzonelovbrydere, er lidt som at vinde en fodboldkamp

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Fødevare- og landbrugspakken fokus på vandløb og akvakultur IDA Miljø arrangement 28. januar 2016 26-01-2016 1 Fup og fakta Regeringens landbrugspakke pkt. 6: For at undgå forsumpning af landbrugsarealer

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Endnu en høst med faldende protein

Endnu en høst med faldende protein Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 8.august 2014 Uge 32 Endnu en høst med faldende protein Sommer på sit højeste, gunstige vejrforhold og en høst med super potentiale. Alligevel oplever danske landmænd

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 4. oktober 2013 Uge 40

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 4. oktober 2013 Uge 40 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 4. oktober 2013 Uge 40 L&F afviser samarbejde omkring den ny regulering Enighed gør stærk. Bredde i argumentationen endnu stærkere. Det var grunden til, at jeg henvendte

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Bilag til oplæg KHL og Kolding Kommune, foretræde for Folketingets Miljøudvalg, 10. OKT 2013. Minivådområder

Bilag til oplæg KHL og Kolding Kommune, foretræde for Folketingets Miljøudvalg, 10. OKT 2013. Minivådområder Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 17 Offentligt Bilag til oplæg KHL og Kolding Kommune, foretræde for Folketingets Miljøudvalg, 10. OKT 2013 Minivådområder Minivådområder er både for landmænd og

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Status 14. Marts 2013

Status 14. Marts 2013 Status 14. Marts 2013 Vagn Lundsteen, direktør, BL 17-03-2013 1 Vandplanerne er ophævet - hvad skal der til før de bliver lovlige? Der skal laves en, som forudsat, basisanalyse i overensstemmelse med direktivet.

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Madens historier Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Økologi Ruth og Rasmus er i byen med deres pædagog, der hedder Hanne. De skal købe mad til frokosten i børnehaven. I dag skal børnene nemlig smøre deres egne

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Gødskning efter Ligevægtsprincippet

Gødskning efter Ligevægtsprincippet Gødskning efter Ligevægtsprincippet Et spørgsmål om balance Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver Landsforening for Bæredygtigt Landbrug Direktør i AgroBalance Planteavlsrådgiver i AgroPro Sjælland Et spørgsmål

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Tillykke. Du er blevet udpeget til at sidde i et udvalg, som skal rådgive politikerne om, hvilken landbrugspolitik, de skal føre. I første omgang frem til 2030,

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Ådale og lavbundsjorde

Ådale og lavbundsjorde Ådale og lavbundsjorde Godtfredsenudvalgets arbejde i og resultaterne derfra har udmøntet sig i det såkaldte virkemiddelkatalog, som desværre kun beskæftiger sig med virkemidler i forhold til arealanvendelsen.

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering . Havmiljø, landbrug og målrettet regulering Aarhus Universitet Fører landbrugspakken os I den rigtig retning? Målrettet regulering, fremtidsdrøm eller realisme?. Indhold Danske kvælstoftilførsler og havmiljøet

Læs mere

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland Skitse til projekt Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland KORTLÆGNING AF JORDEN ANVENDELSE I MARKEN DATABEHANDLING Indhold 1. Baggrund 2. Generel beskrivelse

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta SUFO Årskursus, 11. marts 2013 Program 1 Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 2 Ensomhed blandt ældre: myter og fakta 3 Redskaber

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Dét vand, du hælder i kloakken, kommer du til at drikke igen!

Dét vand, du hælder i kloakken, kommer du til at drikke igen! Dét vand, du hælder i kloakken, kommer du til at drikke igen! Vand kommer hverken fra EU eller Out of Space... Det vand, du drikker og bruger, er i et evigt kredsløb, der tager fra blot fem til flere tusinde

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL

KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 * 2008 Dato: 8. May. 2008 KL mener: Bliver jordejerne snydt? Af KL Med jævne mellemrum bobler ekspropriation op som et varmt emne i debatten. Ofte er det statens

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Ugebrev uge 41 gruppe 2

Ugebrev uge 41 gruppe 2 Ugebrev uge 41 gruppe 2 Så blev det endeligt tid til ugebrev igen. Det har jo været en tid med vikarer, da jeg har været syg. Jeg tror dog at det er gået ok. Vi var jo på besøg på en æbleplantage i sidste

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro Mod nye normer Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro De nye kvælstofnormer Vintersæd og raps Frøgræs Kartofler og roer Kvælstofnorm N/ha Før

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet Sammenfatning Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Boutrup, S., Iversen, T.M., Ellermann, T., Hovmand, M.F., Bøgestrand, J., Grant, R., Hansen, J., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. (2000): Vandmiljø

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

AF ANNE METTE HOLM HALVORSEN. og bryder sig ikke om tendensen til at. Barbara Güngerich er ikke i tvivl :«Hesten KLIPPEDE HESTE

AF ANNE METTE HOLM HALVORSEN. og bryder sig ikke om tendensen til at. Barbara Güngerich er ikke i tvivl :«Hesten KLIPPEDE HESTE Efterår er dækkentid Eksperter maner til omtanke overfor brugen af dækkener. Dyrlægen: Hesten ikke en Går din hest med dækken? AF JOURNALIST ANNE METTE HOLM HALVORSEN Mange fristes til at følge princippet:

Læs mere

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Arbejdet 2015 En kort status for året 2015 er at der lokalt for Øvre Suså Vandløbslaugs, har været et positivt samarbejde med de fire kommuner

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Fødevareallergi og intolerance side 2-10

Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Fødevareallergi og intolerance side 2-10 Brød, Boller & Kager side 11-31 Let og lækkert til madpakken eller skovturen side 32-38 Lækre kaloriefattige salater til pålæg

Læs mere

Agerskovmøde 19. oktober 2015 oplæg Flemming Fuglede Jørgensen, Formand Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Agerskovmøde 19. oktober 2015 oplæg Flemming Fuglede Jørgensen, Formand Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug 1 Agerskovmøde 19. oktober 2015 oplæg Flemming Fuglede Jørgensen, Formand Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug Forventning til den nye minister set fra BL s side Tak for invitationen til at komme med et

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere