UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE"

Transkript

1 Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: november Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde: Vej & Park Njalsgade København S Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...2 Baggrund og formål... 2 Metodisk resumé Opsummering af hovedresultater Tilfredshed med renholdelsen på egen gade Holdning til renholdelsens hyppighed Holdning til prisen for renholdelsen Holdning til renholdelsen af København generelt Metode...16 Målgruppe og stikprøve Spørgeskemaer Dataindsamling Databehandling og analyse Bilag 1 Spørgeskemaer...18 Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

3 1 Indledning Baggrund og formål Københavns Kommune har pr. 1. januar 2005 overtaget grundejernes renholdelsesforpligtelser på en række større gader i Københavns Kommune. På den baggrund har Vej & Park ønsket at få gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med standarden af og prisen for gaderenholdelsen. For at kunne perspektivere resultaterne ønskede Vej & Park ligeledes at få gennemført en referenceundersøgelse på sammenlignelige gader, hvor Københavns Kommune ikke varetager renholdelsen af fortovene. Den primære målgruppe for undersøgelsen er private beboere (18 år og derover) og erhvervsdrivende i ejendomme på de i alt 17 gader, hvor Københavns Kommune varetager renholdelsen. Referencegruppen består af private beboere og erhvervsdrivende på sammenlignelige gader, hvor Københavns Kommune ikke varetager renholdelsen. Denne rapport indeholder grafiske fremstillinger af undersøgelsens resultater. Der er desuden i december 2005 udarbejdet en rapport uden grafiske fremstillinger, som indeholder alle data. Metodisk resumé De anvendte spørgeskemaer blev udarbejdet i samarbejde mellem Vej & Park og TNS Gallup. Begge spørgeskemaer indeholdt fire moduler: Holdning til renholdelse af fortove i respondentens gade, holdning til pris for renholdelse, holdning til renholdelsen af København generelt og baggrundsoplysninger om respondenten Dataindsamlingen fandt sted som telefoninterview i perioden november Undersøgelsen var planlagt til at omfatte 500 interview i den primære målgruppe og 250 interview i referencegruppen. Der blev gennemført i alt 506 interview i den primære målgruppe. Disse fordelte sig på basis af en kvotering som 354 private beboere og 152 erhvervsdrivende. I referencegruppen blev gennemført 273 interview, som ligeledes var kvoteret og som følge heraf fordelte sig med 193 private beboere og 80 erhvervsdrivende. Kapitel 2 indeholder en opsummering af resultaterne, som præsenteres nærmere i kapitel 3, 4, 5 og 6. Resultaterne for den primære målgruppe og referencegruppen præsenteres i videst muligt omfang i samme figur, således at der kan foretages sammenligninger. Figurerne viser svarfordelingen, spørgsmål for spørgsmål. Ved ikke -besvarelser er kun illustreret, såfremt de er betydningsbærende. For hver figur kommenteres signifikante sammenhænge med baggrundsoplysninger. Kapitel 7 indeholder en nærmere metodisk redegørelse. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

4 2 Opsummering af hovedresultater Lige under halvdelen af respondenterne i den primære målgruppe er tilfredse med renholdelsen af fortovene i deres gade. Det tilsvarende gør sig gældende for lige over halvdelen af referencegruppen. Tilfredsheden med renholdelsen på egen gade er således en anelse højere i referencegruppen. Størstedelen af både den primære målgruppe og referencegruppen (hhv. 65 % og 70 %) oplever renholdelsen som hverken bedre eller dårligere end før Henholdsvis 15 % og 13 % oplever den som bedre. Ca. hver tredje i den primære målgruppe er bekendt med, at det er Københavns Kommune, der varetager renholdelsen af fortovene på deres gade. 21 % svarer viceværten/boligforeningen. Næsten hver anden (46 %) i den primære målgruppe mener, at renholdelsen af fortovene finder sted med passende mellemrum, mens 44 % mener, at den finder sted for sjældent. I referencegruppen mener lidt flere (55 %), at renholdelsen finder sted med passende mellemrum, mens 38 % synes, at der renholdes for sjældent. 70 % af den primære målgruppe anser det for vigtigt, at fortovene renholdes alle fem hverdage. Hver anden anser det for vigtigt, at renholdelsen sker alle fem hverdage plus én gang i weekenden, mens ca. hver tredje mener, at det er vigtigt, at renholdelsen finder sted samtlige ugens dage. I referencegruppen mener 65 %, at det er vigtigt, at fortovene renholdes alle fem hverdage, 36 % at det sker alle fem hverdage plus én gang i weekenden, og 24 % at det sker samtlige ugens dage. Behovet for hyppig renholdelse er således større i den primære målgruppe. I dag betaler den primære målgruppe ca. 20 kr. pr. kvadratmeter pr. år for renholdelsen. Præsenteret for den konkrete, individuelle pris for renholdelsen, mener mere end hver anden, at den er tilpas. 20 % mener, at den er høj, mens 14 % synes, at den er lav. Når prisen betragtes i lyset af, at renholdelsen finder sted fem gange om ugen, mener 22 %, at prisen er lav. Lige under halvdelen af respondenterne i referencegruppen vurderer, at den årlige kvadratmeterpris for Københavns Kommunes fortovsrenholdelse er tilpas. 20 % mener, at den er høj, mens 9 % synes, at den er lav. For næsten tre ud af fire (73 %) i den primære målgruppe betyder prisen for renholdelsen lidt eller ingenting. I referencegruppen udgør den tilsvarende andel 68 %. 41 % af den primære målgruppe tilkendegiver, at de er villige til at betale mere for renholdelsen. 25 % er villige til at betale det dobbelte, 8 % er villige til at betale tre gange så meget, og 3 % er villige til at betale fire gange så meget som i dag. Hvad angår renholdelsen af fortovene i Københavns Kommune generelt vurderer 44 % af den primære målgruppe, at den er god. Samtidig vurderer 47 %, at renholdelsen svarer til behovet. I referencegruppen finder 41 % den generelle renholdelse af fortovene i København god, mens 40 % mener, at renholdelsen modsvarer behovet. 35 % af den primære målgruppe mener, at deres bydel er ren sammenlignet med andre københavnske bydele, mens det tilsvarende gør sig gældende for 45 % af referencegruppen. 36 % af den primære målgruppe anser deres gade for at være ren sammenlignet med andre københavnske gader, mens 47 % af referencegruppen tilslutter sig denne holdning. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

5 3 Tilfredshed med renholdelsen på egen gade Dette kapitel omhandler tilfredsheden med renholdelsen af fortovene på respondenternes egen gade. I de to første figurer sammenholdes resultaterne for de gader, hvor Københavns Kommune varetager renholdelsen, den primære målgruppe, med resultaterne for de sammenlignelige gader, dvs. referencegruppen. Figur 1 viser, at 48 % af den primære målgruppe er tilfredse med renholdelsen. Det samme gør sig gældende for 53 % af referencegruppen. Tilfredsheden er således en anelse højere i referencegruppen. Figur 1 Hvor tilfreds er du med renholdelsen af fortovene i din gade? Tilfreds / meget tilfreds Hverken eller Utilfreds / meget utilfreds % Referencegruppe (n=273) En nærmere analyse af resultaterne i figur 1 viser, at tilfredsheden i den primære målgruppe er signifikant højere blandt de yngste respondenter (18-29 årige), kortuddannede, private beboere og på de sekundære gader. Omvendt er den signifikant lavere blandt ældre respondenter (50-69 årige), erhvervsdrivende, i renholdelsesdistrikt 4 og på brogaderne (Nørrebrogade, Østerbrogade, Vesterbrogade og Amagerbrogade). Der er en signifikant sammenhæng mellem tilfredsheden med renholdelsen på egen gade og holdningen til, hvor ofte renholdelsen bør finde sted. Jo hyppigere renholdelse der ønskes, jo lavere tilfredshed. Blandt referencegruppen er tilfredsheden signifikant højere blandt mænd, de yngste respondenter (18-29 år) og private beboere. Omvendt er den signifikant lavere blandt kvinder, ældre respondenter (50-69 årige) og erhvervsdrivende. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

6 Som det fremgår af figur 2, mener størstedelen af både den primære målgruppe (65 %) og referencegruppen (70 %), at renholdelsen hverken er blevet bedre eller dårligere end før % af den primære målgruppe og 13 % af referencegruppen synes, at den er blevet bedre. Figur 2 Synes du, at renholdelsen i 2005 er blevet bedre, meget bedre, hverken bedre eller dårligere, dårligere eller meget dårligere? Bedre / meget bedre Hverken eller Dårligere / meget dårligere Referencegruppe (n=273) % I den primære målgruppe oplever signifikant færre højtuddannede, at renholdelsen er blevet bedre. I referencegruppen mener signifikant flere mænd og erhvervsdrivende, at renholdelsen er blevet bedre. Omvendt er kvinderne og de private beboere mere tilbøjelige til at mene, at den er blevet dårligere. For at belyse den primære målgruppes kendskab til, at det er Københavns Kommune, der står for renholdelsen, er de blevet spurgt, hvem der varetager renholdelsen af fortovene i deres gade. Figur 3 viser, at 35 % er bekendt med, at det er Københavns Kommune, der varetager renholdelsen. Ca. hver femte (21 %) tror, at det er boligforeningen/viceværten. En ganske stor andel på 38 % har ikke noget bud på, hvem der varetager renholdelsen. Figur 3 Hvem varetager renholdelsen af fortovene i din gade? Københavns Kommune 35 Boligforeningen / viceværten 21 Et privat firma Andre 3 4 Ved ikke % Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

7 4 Holdning til renholdelsens hyppighed I forlængelse af kapitlet om tilfredsheden med renholdelsen belyses i dette kapitel holdningen til renholdelsens hyppighed. Figur 4 viser, at 46 % af den primære målgruppe mener, at renholdelsen finder sted med passende mellemrum, mens 44 % mener, det sker for sjældent. Til sammenligning er referencegruppen noget mere positivt indstillet over for renholdelsens hyppighed. Her mener 55 %, at den sker med passende mellemrum. Figur 4 Synes du, at renholdelsen sker med passende mellemrum? Ja Nej, for sjældent Nej, for ofte % Referencegruppe (n=273) Både i den primære målgruppe og i referencegruppen er der signifikant flere erhvervsdrivende, som mener, at renholdelsen finder sted for sjældent. I referencegruppen mener signifikant færre af de yngste respondenter (18-29 årige) og de private beboere, at den finder sted for sjældent. Af figur 5 fremgår det, at 70 % af den primære målgruppe anser det for vigtigt, at renholdelsen finder sted alle fem hverdage. I sammenligning hermed er det en anelse mindre vigtigt for referencegruppen, hvor 65 % anser det for vigtigt. Figur 5 Hvor vigtigt er det for dig, at renholdelsen finder sted alle fem hverdage? Vigtigt / meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt % Referencegruppe (n=273) I den primære målgruppe er renholdelse alle fem hverdage signifikant mere vigtigt for ældre respondenter (50-69 årige), erhvervsdrivende, kortuddannede og på brogaderne (Nørrebrogade, Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

8 Østerbrogade, Vesterbrogade og Amagerbrogade). Omvendt er det signifikant mindre vigtigt for de private beboere og på de sekundære gader. I referencegruppen er det signifikant mere vigtigt for de ældre respondenter (50-69 årige) og de erhvervsdrivende, mens det er mindre vigtigt for de private beboere. I forlængelse af figur 5 viser figur 6, at 50 % af den primære målgruppe anser det for vigtigt, at renholdelsen finder sted alle fem hverdage plus én gang i weekenden. Til sammenligning er det markant mindre vigtigt for referencegruppen, hvor 36 % anser det for vigtigt eller meget vigtigt. Figur 6 Hvor vigtigt er det for dig, at renholdelsen finder sted alle fem hverdage plus én gang i weekenden? Vigtigt / meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt % Referencegruppe (n=273) En nærmere analyse af resultaterne i figur 6 viser, at det i den primære målgruppe er signifikant mere vigtigt for de erhvervsdrivende og de ældre respondenter (50-69 årige), at renholdelsen finder sted alle hverdage plus én gang i weekenden. Omvendt er det signifikant mindre vigtigt for de private beboere og på de sekundære gader. I referencegruppen er det ligeledes signifikant mere vigtigt for de erhvervsdrivende, mens det er mindre vigtigt for de private beboere. Spørges der til vigtigheden af renholdelse alle ugens dage, dvs. også både lørdag og søndag, viser figur 7, at 36 % af den primære målgruppe anser det for vigtigt. Også i dette spørgsmål er det markant mindre vigtigt for referencegruppen. Her anser 24 % det for vigtigt. Figur 7 Hvor vigtigt er det for dig, at renholdelsen finder sted alle ugens dage, dvs. også lørdag og søndag? Vigtigt / meget vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt % Referencegruppe (n=273) Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

9 Blandt den primære målgruppe er det signifikant mere vigtigt, at renholdelsen finder sted alle ugens dage, for de erhvervsdrivende, på brogaderne og i renholdelsesdistrikt 5. Omvendt er det signifikant mindre vigtigt for de private beboere. I referencegruppen er det ligesom i de to foregående spørgsmål signifikant mere vigtigt for de erhvervsdrivende, mens det er mindre vigtigt for de private beboere. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

10 5 Holdning til prisen for renholdelsen I dette kapitel præsenteres respondenternes syn på prisen for renholdelsen samt deres betalingsvillighed. Figur 8 viser, at prisen for renholdelsen betyder meget for 21 % af den primære målgruppe. 73 % svarer, at den betyder lidt eller ingenting. Tendensen er stort set den samme i referencegruppen. Figur 8 Hvor meget betyder prisen for dig i forbindelse med renholdelsen af fortovet betyder prisen meget, lidt eller ingenting? Meget Lidt Ingenting % Referencegruppe (n=273) En nærmere analyse viser, at i den primære målgruppe betyder prisen signifikant mere for mænd og erhvervsdrivende. Omvendt betyder den signifikant mindre for årige og private beboere. Når respondenterne i den primære målgruppe får præsenteret det konkrete årlige beløb for Københavns Kommunes varetagelse af renholdelsen, synes 56 %, at prisen er tilpas, jf. figur 9 herunder. 20 % anser den for at være høj, mens 14 % mener, at den er lav. Figur 9 Det koster [individuelt beløb, svarende til ca. 20 kr. om året pr. m 2 ], at Københavns Kommune renholder ejendommens fortov. Mener du, at denne pris er høj, lav eller tilpas? Høj 20 Lav 14 Tilpas % Mændene og de erhvervsdrivende er signifikant mere tilbøjelige til at mene, at prisen er høj. Omvendt er højtuddannede og private beboere signifikant mere tilbøjelige til at finde den lav. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

11 Figur 10 uddyber resultaterne i figur 9. Når prisen for renholdelsen betragtes i lyset af, at renholdelsen finder sted fem gange om ugen, finder 54 % prisen tilpas. 22 % dvs. 8 procentpoint mere end ovenfor mener nu, at prisen er lav. Figur 10 Set i lyset af, at fortovet foran din ejendom renholdes fem gange om ugen, men du da, at prisen er høj, lav eller tilpas? Høj 18 Lav 22 Tilpas % Igen er der signifikant flere mænd og erhvervsdrivende, som anser prisen for at være høj. Omvendt er årige, højtuddannede og private beboere mere tilbøjelige til at finde den lav. Der ses en signifikant sammenhæng mellem de, som finder prisen høj, og de, som er utilfredse med renholdelsen på egen gade. I figur 11 ses referencegruppens holdning til prisen for renholdelsen. Præsenteret for den årlige kvadratmeterpris svarer 48 %, at prisen er tilpas. 20 % anser den for at være høj, mens 9 % mener, at den er lav. Det bemærkes, at mens den primære målgruppe er blevet præsenteret for det konkrete, årlige beløb, som de betaler, er referencegruppen blevet præsenteret for en årlig kvadratmeterpris, som andre betaler. Sammenligninger af resultaterne i figur 10 og 11 skal derfor foretages varsomt. Figur 11 Københavns Kommune varetager renholdelsen af en række københavnske gader. Det koster ca. 20 kr./m 2 om året. Mener du, at denne pris er høj, lav eller tilpas? Høj 20 Lav 9 Tilpas Referencegruppe (n=273) % En nærmere analyse af resultaterne i figur 11 viser, at signifikant flere mænd i referencegruppen mener, at prisen er høj. Omvendt anser signifikant flere kvinder og private beboere prisen for at være lav. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

12 Figur 12 viser den primære målgruppes holdning til at betale mere for en mere grundig renholdelse af fortovet. Som det fremgår af figuren, er 41 % villige til at betale mere. Figur 12 Ville du være villig til at betale mere for at opnå en mere grundig renholdelse af fortovet? Ja 41 Ne j % Betalingsvilligheden er signifikant større blandt årige og blandt højtuddannede. Den er desuden større hos de, som er tilfredse med renholdelsen af egen gade. I figur 13 uddybes betalingsvilligheden hos den primære målgruppe. Figuren viser, at 25 % er villige til betale dobbelt så meget som i dag. 8 % er villige til at betale tre gange så meget, og 3 % er villige til at betale fire gange så meget som i dag. Figur 13 Andel af de, som er villige til at betale mere, der er villige til at betale hhv. to, tre og fire gange så meget som i dag Dobbelt så meget som i dag 25 Tre gange så meget som i dag 8 Fire gange så meget som i dag % Primær målgruppe (n=206) Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

13 6 Holdning til renholdelsen af København generelt Som sidste led i præsentationen af undersøgelsens resultater fremlægges i dette kapitel holdningen til renholdelsen af København generelt. Figur 14 herunder viser, at 47 % af den primære målgruppe mener, at renholdelsen af København generelt svarer til behovet, mens en anelse færre (45 %) mener, at den er under forventning. Holdningen er noget mindre positiv i referencegruppen. Her mener 40 %, at renholdelsen svarer til behovet, mens 55 % mener, at den er under forventning. Figur 14 Hvad er din holdning til renholdelsen af København generelt er den under forventning, svarer den til behovet, eller er den over forventning? Svarer til behovet Under forventning Over forventning % Referencegruppe (n=273) En nærmere analyse viser, at i den primære målgruppe anser især de ældre respondenter (50-69 årige) renholdelsen for at være under forventning. Omvendt er de yngste (18-29 årige) mere tilbøjelige til at mene, at renholdelsen svarer til behovet. Der er en signifikant positiv sammenhæng mellem de, som finder den generelle renholdelse af København under forventning, og de, som er utilfredse med renholdelsen af deres egen gade. I referencegruppen mener signifikant flere kvinder, at renholdelsen er under forventning, mens mændene er mere tilbøjelige til at mene, at den svarer til behovet. Også de yngste respondenter (18-29 årige) og de højtuddannede er signifikant mere tilbøjelige til at mene, at den svarer til behovet. Ligesom i den primære målgruppe er der i referencegruppen en signifikant positiv sammenhæng mellem de, som finder den generelle renholdelse af København under forventning, og de, som er utilfredse med renholdelsen af deres egen gade. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

14 Figur 15 herunder viser, at 44 % af den primære målgruppe mener, at renholdelsen af fortovene i København er god, mens 29 % anser den for at være dårlig. Holdningen er en anelse mindre positiv i referencegruppen, hvor 41 % mener, at renholdelsen af fortovene er god. Figur 15 Hvor god synes du renholdelsen af fortovene i København er? Meget god / god Hverken eller Dårlig / meget dårlig % Referencegruppe (n=273) I den primære målgruppe er holdningen til renholdelsen af fortovene i København signifikant mere positiv blandt de yngste respondenter (18-29 årige), private beboere og på de sekundære gader. Omvendt er holdningen signifikant mindre positiv blandt de ældre respondenter (50-69 årige), de erhvervsdrivende og på brogaderne. I referencegruppen er de yngste respondenter (18-29 årige) signifikant mere positivt indstillede over for renholdelsen af fortovene i København generelt. Figur 16 viser, at i en sammenligning af egen bydel og andre københavnske bydele mener 35 % af den primære målgruppe, at deres bydel er ren. 38 % mener det modsatte. Referencegruppen er markant mere positiv. Her mener 45 %, at deres bydel er ren, mens 28 % mener det modsatte. Figur 16 Hvor enig eller uenig er du i, at din bydel er ren sammenlignet med andre københavnske bydele? Helt / overvejende enig Hverken eller Helt / overvejende uenig % Referencegruppe (n=273) En nærmere analyse viser, at holdningen til egen bydel i den primære målgruppe er signifikant mindre positiv blandt højtuddannede og i renholdelsesdistrikt 4. Samtidig er holdningen signifikant mere positiv blandt de, som er tilfredse med renholdelsen af deres egen gade. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

15 I referencegruppen er holdningen signifikant mere positiv på brogaderne, mens den er signifikant mindre positiv blandt højtuddannede. Den er desuden signifikant mere positiv blandt de, som er tilfredse med renholdelsen af deres egen gade. Figur 17 viser, hvorvidt respondenterne mener, at deres egen gade er ren, sammenlignet med andre gader i København. 36 % af den primære målgruppe anser deres gade for at være ren i sammenligning med andre gader, mens 37 % mener det modsatte. Igen er holdningen mere positiv i referencegruppen. Her mener 47 %, at deres gade er ren i sammenligning med andre gader, mens 28 % mener det modsatte. Figur 17 Hvor enig eller uenig er du i, at din gade er ren sammenlignet med andre gader i København? Helt / overvejende enig Hverken eller Helt / overvejende uenig % Referencegruppe (n=273) I den primære målgruppe er de erhvervsdrivende, de højtuddannede og respondenter i renholdelsesdistrikt 4 signifikant mindre tilbøjelige til at mene, at deres gade er ren sammenlignet med andre københavnske gader. Samtidig er holdningen også i dette spørgsmål signifikant mere positiv blandt de, som er tilfredse med renholdelsen af deres egen gade. I referencegruppen er holdningen signifikant mere positiv blandt de ældre respondenter (50-69 årige) og blandt de, som er tilfredse med renholdelsen af deres egen gade. Omvendt er holdningen mindre positiv blandt de højtuddannede. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

16 Som afrunding på præsentationen af resultaterne viser figur 18 holdningen til, om Københavns Kommune bør overtage renholdelsen af flere gader end de nuværende. 25 % af den primære målgruppe og 27 % af referencegruppen mener, at der er andre gader, som Københavns Kommune bør overtage renholdelsen af. Figur 18 Er der efter din mening gader, som Københavns Kommune bør overtage renholdelsen af? Ja Nej Ved ikke % Referencegruppe (n=273) Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

17 7 Metode I dette kapitel redegøres for den metode, der er anvendt ved gennemførelsen af undersøgelsen. Målgruppe og stikprøve Den primære målgruppe for undersøgelsen er beboere (18 år og derover) og erhvervsdrivende i ejendomme på de i alt 17 gader, hvor Københavns Kommune varetager renholdelsen. Det drejer sig om følgende gader: Amagerbrogade Holmbladsgade Halmtorvet Istedgade Vesterbrogade inkl. Vesterbros Torv Valby Langgade Toftegårds Allé Blågårdsgade Blågårds Plads Nørrebrogade Ravnsborggade Fælledvej Sankt Hans Torv Frederikssundsvej Jernbane Allé Østerbrogade Nordre Frihavnsgade Referencegruppen består af beboere (18 år og derover) og erhvervsdrivende på sammenlignelige gader, hvor Københavns Kommune ikke varetager renholdelsen. Vej & Park leverede en liste over sammenlignelige gader, og der blev gennemført interview på følgende gader: Enghave Plads Jagtvej Nansensgade Enghavevej Jyllingevej Søndre Fasanvej Gl. Kongevej Kastrupvej Torvegade Gothersgade Møllegade Stikprøven til hver af de to målgrupper blev genereret af TNS Gallup på basis af listerne fra Vej & Park. I stikprøvegenereringen blev sondret mellem erhvervsdrivende (som blev udtrukket via KOB, Købmandsstandens Oplysningsbureau) og private beboere (udtrukket via De Hvide Sider). Spørgeskemaer Vej & Park formulerede første udkast til et spørgeskema til hver af de to målgrupper. Herefter udarbejdede TNS Gallup i dialog med Vej & Park de endelige spørgeskemaer. Begge spørgeskemaer indeholdt fire moduler: Holdning til renholdelse af fortove i respondentens gade Holdning til prisen for renholdelsen Holdning til renholdelsen af København generelt Baggrundsoplysninger om respondenten Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

18 Spørgeskemaerne er vedlagt som bilag. Dataindsamling Dataindsamlingen fandt sted som telefoninterview i perioden 17. til 25. november Undersøgelsen var planlagt til at omfatte 500 interview i den primære målgruppe og 250 interview i referencegruppen. Interviewene var kvoteret, således at der i den primære målgruppe skulle gennemføres minimum 350 interview med private beboere og 150 med erhvervsdrivende, og i referencegruppen minimum 170 interview med private beboere og 80 med erhvervsdrivende. Der blev gennemført i alt 506 interview i den primære målgruppe. Disse fordelte sig som 354 interview med private beboere og 152 interview med erhvervsdrivende. I referencegruppen blev gennemført i alt 273 interview, som fordelte sig med 193 interview med private beboere og 80 interview med erhvervsdrivende. I husstande med flere personer over 18 år blev foretaget en tilfældig udvælgelse af en svarperson ved hjælp af fødselsdagskriteriet. Der blev kun gennemført ét interview pr. husstand. Forretninger/virksomheder blev kun medtaget i undersøgelsen, såfremt de var placeret på gadeplan. Interviewet blev gennemført med indehaveren eller den daglige leder, og der blev kun foretaget ét interview pr. forretning/virksomhed. Databehandling og analyse I databehandlingen af resultaterne er svarfordelingerne i alle spørgsmål som standard analyseret for sammenhænge med følgende baggrundsoplysninger: Køn Alder Uddannelse Beboer eller erhvervsdrivende Brogade (defineret som Nørrebrogade, Østerbrogade, Vesterbrogade og Amagerbrogade) eller sekundær gade Renholdelsesdistrikt (kun for primær målgruppe) Alle sammenhænge er testet for statistisk signifikans (Chi2-test). En sammenhæng mellem to variable er defineret som signifikant, når der med over 95 procents sikkerhed er en sammenhæng. Det vil sige, at resultatet for en given gruppe (fx mænd) med 95 procents sikkerhed adskiller sig fra resultatet for samtlige respondenter. I rapporten er udelukkende kommenteret statistisk signifikante sammenhænge. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

19 Bilag 1 Spørgeskemaer Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

20 Undersøgelse af gaderenholdelse spørgeskema til primær målgruppe INTRO: Goddag. Det er [interviewerens navn] fra Gallup Instituttet. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse om gaderenholdelse for Vej & Park. Må jeg i den forbindelse få lov til at stille dig nogle spørgsmål, der omhandler dit syn på renholdelsen af gader i København? [TIL INT: Renholdelse omfatter ikke snerydning] SCREENING: S1: Er du bosat eller erhvervsdrivende på [SCRIPT: Gadenavn]? Bosat Erhvervsdrivende Ingen af delene afslut interview FILTER 1: Hvis svar 2 (erhvervsdrivende) i S1 S2: Er forretningen/virksomheden beliggende i gadeplan? Ja Nej afslut interview FILTER 1 slut. S3: Standard fødselsdagskriterium [18 år+ og statistisk tilfældig udvælgelse] Baggrundsoplysninger FILTER 2: Hvis svar 2 (erhvervsdrivende) i S1 Q1A. Er det detailhandel eller kontor? [INT: Læs ikke op] Detailhandel Kontor Ved ikke Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

21 FILTER 2 slut. FILTER 3: Hvis svar 1 (bosat) i S1 Q1B. Hvilken etage bor du på? [INT: Læs ikke op] Stuen Første Anden Tredje Fjerde Femte Sjette eller derover FILTER 3 slut Q2. Hvad er din alder? Q3. Hvad er din senest gennemførte uddannelse? [STANDARD SVARKATEGORIER] Q4. Notér køn: Renholdelse af fortove i respondentens gade Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om renholdelsen af fortove i din gade. Q5. Hvor tilfreds er du med renholdelsen af fortovene i din gade? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q6. Synes du, at renholdelsen af fortovene i 2005 er blevet meget bedre, bedre, hverken bedre eller dårligere, dårligere eller meget dårligere? Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

22 [INT: Læs ikke op] Meget bedre Bedre Hverken bedre eller dårligere Dårligere Meget dårligere Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q7. Synes du, at renholdelsen af fortovene sker med passende mellemrum? Ja, renholdelsen sker med passende mellemrum Nej, renholdelsen finder sted for ofte Nej, renholdelsen finder sted for sjældent Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q8. Hvor vigtigt er det for dig, at Renholdelsen af fortovene finder sted alle fem hverdage? Renholdelsen af fortovene finder sted alle fem hverdage plus én gang i weekenden? Renholdelsen af fortovene finder sted alle ugens dage, dvs. også lørdag og søndag? [INT. Læs op]: Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q9. Hvem varetager renholdelsen af din gade? [INT: Læs ikke op] Boligforeningen/viceværten Københavns Kommune Et privat firma Andet, notér: Ved ikke Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

23 Prisen for renholdelsen Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om prisen for renholdelsen. Q10. Det koster [SCRIPT: Pris pr. år fra sample] om året, at Københavns Kommune renholder ejendommens fortov. Mener du, at denne pris er Høj Lav Tilpas Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q11. Set i lyset af, at fortovet foran din ejendom renholdes fem gange om ugen, mener du da, at prisen er Høj Lav Tilpas Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q12. Hvor meget betyder prisen for dig i forbindelse med renholdelsen af fortovet betyder prisen Meget Lidt Ingenting Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q13. Ville du være villig til at betale mere for at opnå en mere grundig renholdelse af fortovet? [INT: Læs ikke op] Ja Nej Ved ikke Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

24 FILTER 4: Hvis ja i Q13. Q14.1. Er du villig til at betale. [SCRIPT: Prisforslag 1: 40 kr. gange antal kvadratmeter]? [INT: Læs ikke op] Ja Nej Ved ikke Q14.2. Er du villig til at betale. [SCRIPT: Prisforslag 2: 60 kr. gange antal kvadratmeter]? [INT: Læs ikke op] Ja Nej Ved ikke Q14.3. Er du villig til at betale. [SCRIPT: Prisforslag 3: 80 kr. gange antal kvadratmeter]? [INT: Læs ikke op] Ja Nej Ved ikke FILTER 5: Hvis nej i 14.1, 14.2 og 14.3: Q15. Hvilken anden pris er du da villig til at betale? Noter: FILTER 4 slut Filter 5 slut Renholdelsen af København generelt Til sidst vil jeg stille dig nogle spørgsmål om renholdelsen af København generelt. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

25 Q16. Hvad er din holdning til renholdelsen af Københavns Kommune? Er den under forventning, svarer den til behovet, eller er den over forventning? [INT: Læs ikke op] Under forventning Svarer til behovet Over forventning Ved ikke Q17. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min bydel er ren sammenlignet med andre københavnske bydele Min gade er ren sammenlignet med andre gader i København [INT. Læs op]: Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q18. Hvor god synes du renholdelsen af fortovene i København er? Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q19. Er der efter din mening gader, som Københavns Kommune bør overtage renholdelsen af? [INT: Læs ikke op] Ja, notér hvilken: Nej Ved ikke Tak fordi du ville deltage i undersøgelsen. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

26 Undersøgelse af gaderenholdelse spørgeskema til referencegruppe INTRO: Goddag. Det er [interviewerens navn] fra Gallup Instituttet. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse om gaderenholdelse for Vej & Park. Må jeg i den forbindelse få lov til at stille dig nogle spørgsmål, der omhandler dit syn på renholdelsen af gader i København? [TIL INT: Renholdelse omfatter ikke snerydning] SCREENING: S1: Er du bosat eller erhvervsdrivende på [SCRIPT: Gadenavn]? Bosat Erhvervsdrivende Ingen af delene afslut interview FILTER 1: Hvis svar 2 (erhvervsdrivende) i S1 S2: Er forretningen/virksomheden beliggende i gadeplan? Ja Nej afslut interview FILTER 1 slut. S3: Standard fødselsdagskriterium [18 år+ og statistisk tilfældig udvælgelse] Baggrundsoplysninger FILTER 2: Hvis svar 2 (erhvervsdrivende) i S1 Q1A. Er det detailhandel eller kontor? [INT: Læs ikke op] Detailhandel Kontor Ved ikke Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

27 FILTER 2 slut. FILTER 3: Hvis svar 1 (bosat) i S1 Q1B. Hvilken etage bor du på? [INT: Læs ikke op] Stuen Første Anden Tredje Fjerde Femte Sjette eller derover FILTER 3 slut Q2. Hvad er din alder? Q3. Hvad er din senest gennemførte uddannelse? [STANDARD SVARKATEGORIER] Q4. Notér køn: Renholdelse af fortove på respondentens gade Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om renholdelsen af fortove i din gade. Q5. Hvor tilfreds er du med renholdelsen af fortovene i din gade? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q6. Synes du, at renholdelsen af fortovene i 2005 er blevet meget bedre, bedre, hverken bedre eller dårligere, dårligere eller meget dårligere? Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

28 [INT: Læs ikke op] Meget bedre Bedre Hverken bedre eller dårligere Dårligere Meget dårligere Ved ikke Q7. Synes du, at renholdelsen af fortovene sker med passende mellemrum? Ja, renholdelsen sker med passende mellemrum Nej, renholdelsen finder sted for ofte Nej, renholdelsen finder sted for sjældent Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q8. Hvor vigtigt er det for dig, at Renholdelsen af fortovene finder sted alle fem hverdage? Renholdelsen af fortovene finder sted alle fem hverdage plus én gang i weekenden? Renholdelsen af fortovene finder sted alle ugens dage, dvs. også lørdag og søndag? [INT. Læs op]: Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke [INT: Læs ikke op] Prisen for renholdelsen Q9. Københavns Kommune varetager renholdelsen af en række københavnske gader. Det koster ca. 20 kr. pr. kvadratmeter om året, at Københavns Kommune renholder fortovet. Mener du, at denne pris er Høj Lav Tilpas Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

29 Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q10. Hvor meget betyder prisen for dig i forbindelse med renholdelsen af fortovet betyder prisen Meget Lidt Ingenting Ved ikke [INT: Læs ikke op] Renholdelsen af København generelt Til sidst vil jeg stille dig nogle spørgsmål om renholdelsen af København generelt. Q11. Hvad er din holdning til renholdelsen af Københavns Kommune? Er den under forventning, svarer den til behovet, eller er den over forventning? [INT: Læs ikke op] Under forventning Svarer til behovet Over forventning Ved ikke Q12. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Min bydel er ren sammenlignet med andre københavnske bydele Min gade er ren sammenlignet med andre gader i København [INT. Læs op]: Helt enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q13. Hvor god synes du renholdelsen af fortovene i København er? Meget god Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

30 God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke [INT: Læs ikke op] Q14. Er der efter din mening gader, herunder din egen, som Københavns Kommune bør overtage renholdelsen af? [INT: Læs ikke op] Ja, notér hvilken: Nej Ved ikke Tak fordi du ville deltage i undersøgelsen. Undersøgelse af holdning til gaderenholdelse i Københavns Kommune. TNS Gallup februar

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2015 2. ÅRGANG DECEMBER 2015 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR De fleste unge synes, det er

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013 Opfølgende undersøgelse i Fredericia Kommune Rapport Marts 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Læsevejledning 4 2. HOVEDRESULTATER 6 3. DATAINDSAMLING OG

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom 390.000 flere har godt styr på privatøkonomien siden sidste år, når de selv skal sige det. Hvilke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere