Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder."

Transkript

1 Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle arbejdspladser og medarbejdere i Assens Kommune. Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Det er nu op til lederne og medarbejderne at virkeliggøre de gode intentioner i personalepolitikken, så personalepolitikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Byrådet opfordrer alle arbejdssteder til at tage de enkelte politikker op til drøftelse udfra spørgsmålene: Hvad betyder personalepolitikken for vores arbejdssted? Hvordan skal de personalepolitiske værdier, holdninger og målsætninger komme til udtryk her hos os? Det er Byrådets håb, at personalepolitikken kan medvirke til at skabe gode, udviklende og trygge rammer for alle medarbejdere, således at den enkelte og Assens Kommune som helhed kan matche borgernes og virksomhedernes forventninger til os. Finn Brunse Borgmester Henning Qvick Kommunaldirektør Personalepolitikken i Assens Kommune Personalepolitikkens formål Personalepolitikken i Assens Kommune angiver den overordnede ramme for udviklingen af kommunens arbejdspladser og gælder for samtlige ansatte. Formålet med personalepolitikken er at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Formålet er imidlertid også at understøtte udvikling af kommunens arbejdspladser og udvikling af den enkelte, så organisationen er fleksibel overfor stadige forandringer. Kommunens vigtigste ressource er de ansatte. Det er afgørende for Assens Kommune at have ansatte, der både er fagligt og personligt kvalificerede til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Gode personalepolitiske rammer er en forudsætning herfor. Assens Kommune vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med velkvalificerede og udviklingsorienterede ansatte. Opgaveløsningen i Assens Kommune er fremtidssikret og præget af kvalitet, smidighed og effektivitet til gavn for brugere og borgere. Den værdibaserede personalepolitik Fundamentet i personalepolitikken er værdierne. Den værdibaserede personalepolitik er således et centralt ledelsesværktøj i udviklingen af kommunens arbejdspladser. Værdierne udtrykker, hvad

2 der i Assens Kommune opleves som værdifuldt og ønskværdigt. Alle kommunens ansatte skal kende og efterleve de holdninger og værdier, der udtrykkes i personalepolitikken. Personalepolitikken skal gøre en forskel. Der ligger således en klar forpligtigelse og et fælles ansvar for alle om at efterleve personalepolitikkens budskaber. Personalepolitikken i Assens Kommune hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed. Værdierne sætter fokus på trivsel og udvikling, og den måde hvorpå Assens Kommune styres. Værdierne afspejler sig klart og entydigt i overvejelser, beslutninger og handlinger i den enkelte leder og medarbejders hverdag. Respekt: Vi udviser hensyn og forståelse for hinanden som mennesker. Vi tror på, at alle har et grundlæggende ønske om at tage aktivt del i arbejdet, i opgaverne og i samarbejdet på arbejdspladsen. - Vi har fokus på det enkelte menneske. Vi optræder alle ansvarligt og respektfuldt i sær i de svære situationer. - Vi giver plads til forskellighed. Forskellighed er en styrke. - Vi lytter til hinandens synspunkter og søger at bøje os mod hinanden. Åbenhed: Det gode samarbejde er vores fundament. Vi indgår alle i samarbejdet med en åben og konstruktiv indstilling og ud fra en holdning om, at vi gensidigt har brug for hinanden. Vi respekterer og er lydhøre overfor hinanden som kolleger og som ledere. - Information er en ret og pligt for alle. - Vores kommunikation er ærlig, troværdig og forståelig. - Vi udtrykker os åbent, og forpligter hinanden på at skabe en kultur, hvor alle kan komme til orde. Udvikling: Alle ansatte bidrager aktivt til udviklingen af Assens Kommune. Alle kan udvikle sig gennem arbejdet, og alle har kapacitet til at vokse med opgaverne. - Vi er åbne overfor nye ideer og nye måder at tænke og handle på. - Der gives mulighed for faglig og personlig udvikling i takt med at arbejdets metoder og indhold ændres. - Vores succeser er udgangspunkt for vidensdeling. Vores fejl er udgangspunkt for konstruktiv ny læring. Arbejdsglæde: Vi sætter fokus på arbejdsglæde, da vores humør og engagement har stor betydning for vores produktivitet og opgaveløsning. - Vi sikres størst mulig indflydelse på eget arbejde bl.a. ved uddelegering af ansvar og kompetence og ved at vise tillid. - Indflydelse på eget arbejde, meningsfulde job, feedback og anerkendelse prioriteres højt i

3 Assens Kommune. - Vi tager ansvar for os selv og for andre ved at sætte fokus på sundhed og trivsel. Ordentlighed: Vi indgår alle i et forpligtende og professionelt arbejdsfællesskab, hvor vi taler til og med hinanden ikke om hinanden. - Vi oplever hinanden som positive og aftaleholdende medspillere til trods for forskellige roller. - Saglig og faglig uenighed og kritik er legalt. Vi fremfører kritik overfor rette vedkommende. - Alle ansatte omtaler Assens Kommune på en konstruktiv måde. Rekruttering & introduktion Professionelle ansættelsesforløb Rekruttering og ansættelse er vigtige processer i Assens Kommune. Rekrutteringsprocessen giver altid anledning til at overveje, om der skal ske omlægninger i strukturen, i organiseringen af arbejdet eller om der er behov for andre jobprofiler. Assens Kommune skal tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede ledere og medarbejdere for at løse kommunens opgaver effektivt og professionelt. I Assens Kommune: Arbejdes der bl.a. gennem en forpligtende og nærværende personalepolitik aktivt med at skabe attraktive arbejdspladser. Gennemføres professionelle og ordentlige ansættelsesforløb, hvor flest mulige kvalificerede og motiverede ansøgere tiltrækkes, så et bredt fundament for udvælgelsen sikres. Deltager ledere og medarbejdere fra den respektive arbejdsplads aktivt i hele ansættelsesprocessen. Udarbejdes stillingsopslag, der er enkle og informative og giver et klart billede af arbejdssted, jobindhold samt krav til jobbet. Opslås ledige stillinger samtidigt såvel internt som eksternt. Såfremt dette princip fraviges, sker det i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Ansættes altid den ansøger der, ud fra et helhedsperspektiv, vurderes som den bedst kvalificerede. Afholdes senest 4 uger før prøvetidens udløb en samtale mellem den nyansatte og vedkommendes leder. Mangfoldighed og rummelighed Mangfoldighed er en grundlæggende værdi for Assens Kommune, hvilket også skal afspejle sig i personalesammensætningen.

4 Det betyder bl.a. at Assens Kommune: ser det som en forpligtigelse at ansætte og uddanne elever, studerende og praktikanter tager det sociale medansvar alvorligt og søger at skabe beskæftigelsesmuligheder for særligt udsatte grupper ønsker arbejdspladser bestående af begge køn vil have fokus på, at personalesammensætningen i Assens Kommune som arbejdsplads afspejler den etniske befolkningssammensætning i kommunen. Introduktion Introduktionsforløb er en vigtig del af rekrutteringsprocessen. Såvel ledere som medarbejdere er forpligtet til at prioritere introduktionen højt. I Assens Kommune: Bydes alle ordentligt velkommen og tages godt i mod den 1. arbejdsdag. Gennemføres en individuel introduktion, hvor den nyansatte får indblik i arbejdsstedets opgaver, samarbejdsrelationer, arbejdsmiljø mv. Udarbejdes lokale retningslinier for introduktion så det sikres, at der tages vare på den nye kollega i den første tid på arbejdspladsen. Gennemføres en overordnet introduktion, hvor der informeres om Assens Kommune som arbejdsplads. Læring & udvikling Systematisk og strategisk kompetenceudvikling Uddannelse af ledere og medarbejdere har høj politisk og økonomisk prioritet i Assens Kommune. Assens Kommune skal have en tidssvarende og veluddannet stab af ledere og medarbejdere. En løbende udvikling af de ansattes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet. Læring og kompetenceudvikling er strategiske indsatsområder og skal betragtes som både et gode og en forpligtelse for ansatte i Assens Kommune. I Assens Kommune: Gennemføres kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning systematisk. Er ledere og medarbejdere i fællesskab ansvarlige for at arbejde systematisk med kompetenceudvikling. Er den enkelte leder og medarbejders kompetenceudvikling tilrettelagt i et samspil mellem: Assens Kommunes strategiske behov for kompetenceudvikling de konkrete behov i forhold til aktuelle opgaver

5 den enkelte leder/medarbejders egne ønsker og planer for sit fremtidige arbejdsliv i eller uden for Assens Kommune. Prioriteres intern uddannelsesplanlægning og uddannelse. Livslang læring Livslang læring og livslang uddannelse bidrager til at sikre Assens Kommunes behov for kompetente ansatte. Hermed sikres også den enkelte ansattes fortsatte værdi på arbejdsmarkedet. Assens Kommune vil fremme et visionært og nytænkende miljø, hvor ansatte udvikler sig sammen med jobbet. der arbejdes aktivt med vidensdeling og erfaringsudveksling på den enkelte arbejdsplads samt på tværs af institutioner, områder og forvaltninger ansvar og kompetencer delegeres for at sikre gunstige betingelser for den ansattes fortsatte udvikling kompetenceudvikling sker såvel gennem læring og udvikling i det daglige arbejde som gennem efter- og videreuddannelse ny viden som følge af kompetenceudvikling skal videreformidles på arbejdspladsen. Udviklingssamtaler Udviklingssamtalen er et væsentligt redskab til at skabe rammer for den enkeltes løbende udvikling på jobbet. Samtalen er af stor værdi for såvel ledere som medarbejdere og for Assens Kommune i forhold til at skabe udvikling og fælles retning. Hyppighed, form og indhold i udviklingssamtalen aftales i dialog mellem leder og medarbejdere. I Assens Kommune: Har lederne pligt til at gennemføre udviklingssamtaler, hvor der opstilles udviklingsmål for den enkelte ansatte. Hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan der gennemføres gruppe- eller teamudviklingssamtaler. Benyttes målrettet jobudvikling som et redskab til at skabe læring og udvikling. Arbejdes aktivt med talentpleje, der sikrer at kompetencer udvikles og udfoldes til såvel den enkeltes som kommunens gensidige fordel. Personaleudviklingsværktøjer: Jobudvidelse/jobberigelse eksisterende job udvides med nye arbejdsopgaver og/eller andre funktioner Jobrokering og jobbytte Kortere og længerevarende kurser og uddannelser Team- og projektarbejde Supervision Sidemandsoplæring Jobpraktik Fjernundervisning og E-læring Vidensdeling Undervisning af kolleger og andre relevante faggrupper

6 Udviklingssamtaler Lønsamtaler Systematisk lederevaluering Sundhed & trivsel Assens Kommune ønsker sunde og attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Assens Kommune sætter fokus på sundhed og trivsel. Der er en god økonomi i, at kommunens ansatte trives og dermed har færre sygedage. Samtidig er det værdifuldt med glade ledere og medarbejdere. Assens Kommune har fokus på sygefravær og på, hvordan det kan reduceres. Assens Kommune anerkender vigtigheden af at have et positivt sigte og har derfor fokus på nærvær frem for fravær. De overordnede målsætninger er derfor at: Assens Kommune er et sikkert og sundt sted at arbejde der dagligt er fokus på den enkeltes og på arbejdspladsens samlede trivsel alle ansatte har en stolt arbejdsidentitet og et positivt tilhørsforhold der er rig mulighed for såvel faglig som personlig udvikling alle succesoplevelser fejres der sættes fokus på sygefraværet på de enkelte arbejdspladser Trivsel (fysisk/psykisk arbejdsmiljø): Assens Kommune forventer, at der på alle kommunens arbejdspladser arbejdes aktivt og forebyggende med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Lederne har det overordnede ansvar for at sikre rammer og vilkår, men det påhviler alle at tage del i ansvaret for den samlede trivsel. I Assens Kommune: Skal arbejdsmiljøet til stadighed være på dagsordenen, ligesom hele MED- og sikkerhedsorganisationen arbejder aktivt og forebyggende med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Sikres et godt fysisk arbejdsmiljø, hvor sygdom og nedslidning forebygges Sættes der fokus på arbejdsglæde bl.a. ved at: være præget af holdningen Alle vil det bedste og Det er sjovt at gå på arbejde være modige og kreative og afprøve nye arbejdsmetoder, mødeformer og sociale påhit. Går man aktivt ind i konfliktløsning. Drages der omsorg for kommunens ansatte. I Assens Kommune er man bevidste om, at alle på forskellig vis kommer ud for hændelser, der påvirker den enkeltes arbejdsindsats i en kortere eller længere periode. der bliver taget vare på ansatte der kommer ud for voldsomme oplevelser som f.eks. vold eller trusler om vold

7 Assens Kommune ikke accepterer mobning og chikane der tilbydes hjælp til kriser uanset om det er af privat eller arbejdsmæssig karakter. Sundhed: Assens Kommune vil være en sund kommune. Kommunen arbejder aktivt med at fremme de ansattes generelle sundhed og velvære. Det betyder bl.a., at Assens Kommune: fremmer forebyggende og behandlingsmæssige initiativer til gavn for personalet har formuleret en politik omkring rygning og misbrug jf. delpolitikken prioriterer vigtigheden af at holde et pusterum fra arbejdet. Alle ansatte opfordres derfor til at benytte deres ret til at holde al optjent ferie Stress: Assens Kommune tager initiativer, der forebygger stress. Der må forventes at være perioder, hvor der er travlt. Der må aldrig være så travlt, at kommunens ansatte bliver syge af det. Assens Kommune gør det legalt at snakke om stress. Sygefravær: Assens Kommune har fokus på sygefravær og på, hvordan man kan reducere antallet af sygedage og mindske det arbejdsbetingede sygefravær. Det betyder, at Assens Kommune: anvender retningslinier for håndtering af sygefravær, jf. delpolitikken indgår i en respektfuld dialog, når en medarbejder er sygemeldt og derved medvirker til hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen understøtter og tager initiativ til projekter, der kan reducere sygefraværet. Assens Kommune vil positivt arbejde for at fastholde en sygemeldt medarbejder. Det betyder, at Assens Kommune: anerkender fravær på grund af sygdom indgår individuelle handleplaner, så den sygemeldte kan genoptage arbejdet helt eller delvist så tidligt som muligt er i dialog med den sygemeldte, så åbenhed, forståelse, omsorg og fleksibilitet sikres forventer interesse fra den sygemeldte i at deltage i dialog og holde kontakt til arbejdspladsen og kollegaer. Generationerne på arbejdspladsen Arbejdsliv Assens Kommune ønsker arbejdspladser, hvor der er balance mellem arbejde og fritid. Den enkeltes behov for fleksibilitet i forskellige livsfaser skal tilgodeses på en sådan måde, at hensynet til arbejdsopgaverne afbalanceres med de arbejdsmæssige og personlige forhold. Frihed under ansvar og fleksibilitet og indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse fremmer arbejdsglæde og trivsel for kommunens ansatte.

8 Assens Kommune: Prioriterer at ledere og medarbejdere i fællesskab tilstræber en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Giver mulighed for fleksibel planlægning af egen arbejdstid med afsæt i den enkeltes og arbejdspladsens behov. Understøtter den fleksible arbejdstilrettelæggelse gennem udnyttelse af IT-udviklingens muligheder. Er imødekommende overfor at vise særlige hensyn til ansatte i situationer, hvor den enkelte har øget behov for fleksible løsninger for at kunne forene arbejde og privatliv. Forventer at såvel leder som medarbejdere bakker op om ansatte med pludseligt opståede særlige behov, og forventer derfor en villighed til i fællesskab at finde de fleksible og gode løsninger for alle parter. Seniorer Assens Kommune vil være en arbejdsplads, hvor seniorerne har lyst til at blive, og hvor kommunen får ekstra glæde af, at de bliver længere. Assens Kommune: Værdsætter ældre ansattes særlige erfaringer og viden, og ønsker at disse fastholdes og videregives til yngre kolleger gennem eksempelvis etablering af mentorordninger og faglige netværk. Vil i dialog med den ansatte tilbyde fortsat faglig og personlig udvikling og samtidig motivere til et længere arbejdsliv. Sikrer at seniorspørgsmål indgår som en naturlig del af den enkelte ansattes karriereplanlægning og livsforløb. Indgår individuelle seniorordninger indenfor rammerne af Rammeaftalen om seniorpolitik. Betragter seniorpolitikken som et personalegode og ikke som en aftrapningsordning. Individuelle seniorordninger er til fordel for både den ansatte og for kommunen. Orlov Orlov skal som udgangspunkt tjene såvel den ansattes som Assens Kommunes interesser. Orlov kan bidrage til såvel faglig som personlig udvikling, og kan dermed tilføre arbejdspladsen inspiration og nye måder at løse opgaver på. Assens Kommune: Er derfor positiv overfor orlov, og vil når det er foreneligt med tjenestens tarv, imødekomme den ansattes anmodning om orlov uden løn. Orlov til ansatte, der har søgt og fået nyt varigt job udenfor Assens Kommune, imødekommes dog ikke.

9 Aftaler betingelser for tilbagevenden ved orlovens bevilling. Det tilstræbes, at den ansatte kan vende tilbage til egen, tilsvarende eller anden faglig relevant stilling efter endt orlov. Lønpolitik Lønpolitikken gælder for samtlige ansatte i Assens Kommune, og er sammen med visionen, personalepolitikken, overenskomster og aftaler den overordnede ramme for løndannelsen i kommunen. Et aktivt ledelsesredskab Assens Kommune ønsker at bruge lønpolitikken og løndannelsen som et aktivt ledelsesredskab til at realisere kommunens mål på ethvert niveau. Lønpolitikken skal således medvirke til at sikre: rekruttering, fastholdelse og udvikling af ledere og medarbejdere engagerede og dygtige ansatte, så borgerne ydes den bedste service indenfor de givne rammer udvikling af kommunens ansatte, så organisationen er fleksibel og forandringsparat Assens Kommunes lønniveau skal være i balance med det omgivende arbejdsmarked såvel det offentlige som det private og vil påvirkes af udbud og efterspørgsel. Synlige kriterier Løndannelsen i Assens Kommune sker ud fra gennemsigtige og synlige kriterier. Der skabes en klar sammenhæng mellem den ansattes aflønning og vedkommendes ansvarsområder, opgaver og kvalifikationer. Den enkeltes særlige indsats, initiativ og udvikling kan belønnes. Assens Kommune tilgodeser ansatte, der skal tiltrækkes eller fastholdes hvad enten det skyldes særlige kvalifikationer, specielle konkurrenceforhold eller ansættelse på et område, der er prioriteret som et særligt indsatsområde Såvel udviklingsopgaver som driftsopgaver, der får hverdagen til at hænge sammen, honoreres ligeværdigt. Lønnen afspejler indsatsen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap mv. Resultatløn baseret på konkrete og målbare mål bruges som et naturligt element i kommunens løndannelse. Kompetence Ledelseskompetencen til den individuelle lønfastlæggelse placeres decentralt i henhold til kommunens kompetenceplan. Formålet er at sikre sammenhæng mellem den konkrete lønfastlæggelse og arbejdspladsens mål. Økonomi Byrådet afsætter ved budgetvedtagelsen midler til at opfylde mål og principper i lønpolitikken. Lønpolitikken udmøntes indenfor det til enhver tid vedtagne budget. Evaluering Lønpolitikken evalueres efter behov.

10 Fratrædelse Ansatte der forlader Assens Kommune skal føle sig ordentligt og respektfuldt behandlet. Det gælder ved såvel ansøgt som uansøgt afsked. Assens Kommune vil være en tryg arbejdsplads hvor ansatte, der udfører deres job tilfredsstillende og gennem faglig og personlig udvikling opfylder nuværende og kommende krav til jobbet, normalt ikke behøver at frygte afskedigelse. Reduktioner blandt såvel ledere som medarbejdere gennemføres så vidt muligt ved naturlig afgang og ved omplacering. organisationsændringer, budgetreduktioner og andre personalemæssige ændringer indarbejdes så tidligt, at en omhyggelig personaleplanlægning kan gennemføres og afskedigelser så vidt muligt undgås lederen ved uansøgt afsked handler professionelt og følger alle gældende love og regler. lederen er opmærksom på og tager højde for de naturlige menneskelige reaktioner, en afskedigelse er forbundet med Et personalepolitisk mål er at skabe attraktive arbejdspladser, så dygtige ledere og medarbejdere kan fastholdes. Når en ansat opsiger sin stilling, er det derfor vigtigt at følge op og afklare baggrunden for opsigelsen. Fratrædelsessamtalen kan i den forbindelse tages i anvendelse.

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK 2017-2020 ESBJERG KOMMUNE 2 PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 3 FORORD VISION FOR ESBJERG KOMMUNE DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Personalepolitik revideret marts 2017

Personalepolitik revideret marts 2017 Personalepolitik revideret marts 2017 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK HORNUM SKOLE. Rammer for konstruktiv håndtering af: - uoverensstemmelser - misforståelser - aktive udviklingsønsker på skolen

PERSONALEPOLITIK HORNUM SKOLE. Rammer for konstruktiv håndtering af: - uoverensstemmelser - misforståelser - aktive udviklingsønsker på skolen PERSONALEPOLITIK HORNUM SKOLE Rammer for konstruktiv håndtering af: - uoverensstemmelser - misforståelser - aktive udviklingsønsker på skolen vigtige værdier på skolen vigtige spilleregler for teamsamarbejdet

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder

Sygdomspolitik. Lønpolitik. Emnekort. 15 personalepolitiske områder 1 Sygdomspolitik Sygdomspolitikken skal være med til at afdække arbejdsrelateret sygdom. Desuden skal sygdomspolitikken angive, hvordan institutionen håndterer konkret sygefravær. Dermed får man mulighed

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik

Metropols personalepolitik. Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Metropols personalepolitik Forord 02 Forord Pagineringstekst Kære alle i Metropol Så er den her Metropols Personalepolitik! Vi er stolte af, at vi nu har en personalepolitik,

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

ik itlo epl a noserp

ik itlo epl a noserp Personalepolitik PERSONALEPOLITIK... 2 Formål med personalepolitikken... 2 Forord... 4 Personalepolitikkens temaer... 5 Ansættelse og fratrædelse... 6 Rekruttering... 6 Ansættelse... 8 Fratrædelse... 8

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN

Personalepolitik NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN Personalepolitik NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN Indholdsfortegnelse Indflydelse... 2 Indflydelse på eget arbejde... 2 Intern kommunikation... 2 SU... 2 Tillidsrepræsentanter... 2 Arbejdsmiljørepræsentanter...

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden

Personalepolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Personalepolitik Februar 2008. Region Hovedstaden Personalepolitik Februar 2008 Personalepolitik for Sibirisk Gran. Det Biovidenskabelige Fakultet Visualisering af personalepolitikken 2 Personalepolitikken vejen til attraktive job Personalepolitisk vision

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere