INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER"

Transkript

1 INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

2 Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for, at du som leder sætter gang i processen og løbende støtter op om den og dine medarbejdere. Vi har i Velfærd mange forskellige typer af arbejdspladser, ligesom der er forskellige erfaringer med idéudvikling og arbejde med social kapital. Det er derfor vigtigt, at du vælger en fremgangsmåde for Åbent Vindue, der passer til netop jeres arbejdsplads. Nedenstående kan du finde eksempler på værktøjer og metoder, du kan vælge at benytte dig af i processen. Prøv at tænke Åbent Vindue sammen med øvrige aktiviteter eller metoder som I benytter i forvejen på jeres arbejdsplads. Uanset hvilken metode, der vælges er det vigtigt, at I har kriterierne for den gode idé i baghovedet og har det som en rød tråd igennem processen. I det følgende kan du finde inspiration til: OPSTAT AF ÅBENT VINDUE INFORMATION OG INSPIRATION 3 ARBEJD MED SOCIAL KAPITAL OG SÆT FOKUS PÅ IDÉUDVIKILNG 4 1. Definer kerneopgaven og åben op for nye idéer 4 2. Arbejd med udvikling af kerneopgaven ud fra trekanten 6 3. Arbejde med udvikling af kerneopgaven ved fokus på samlende social kapital 8 4. Arbejde med udvikling af kerneopgaven ved fokus på brobyggende social kapital 9 METODER TIL IDÉUDVIKLING Individuel idéudvikling Makkerpar Fotosafari Vend uhensigtsmæssigheder til innovative idéer Workshop Besøg andre arbejdspladser 13 KONKRETISER OG HOLD FAST I IDÉERNE Spørgsmål til konkretisering af idéer Vedligehold motivation og fokuser på kulturændring 14

3 OPSTAT AF ÅBENT VINDUE INFORMATION OG INSPIRATION Det er vigtigt at du informerer dine medarbejdere om Åbent Vindue inden I starter op. Brug f.eks. et personalemøde eller lign., hvor I alle er samlet eller evt. arbejdsgrupper, medarbejderne er en del af. Fokuser på medarbejdernes motivation for at tage del i idéudviklingen tydeliggør formålet med Åbent Vindue og sørg for, at sikre åbenhed. Derved kan dine medarbejdere skabe mening for dem selv, for borgerne og Roskilde Kommune som helhed. Lad der være tid og plads til, at medarbejderne har mulighed for at stille spørgsmål, så I kan få en dialog i gang omkring udvikling af kerneopgaven og arbejde med social kapital på jeres arbejdsplads. Se Åbent Vindue som en del af at skabe, vedligeholde eller fastholde en innovationskultur på jeres arbejdsplads, hvor social kapital danner rammen. På Intranetsiden for Åbent Vindue ligger der forskelligt materiale, du kan benytte til opstarten af Åbent Vindue. Der ligger bl.a.: Power point slides, med baggrund og formål To film med eksempler på gode idéer Eksempler på innovative idéer og udfyldte idékort Guide om social kapital Du er også er velkommen til at Maria Kofoed i Velfærdssekretariatet for sparring. eller på tlf

4 ARBEJD MED SOCIAL KAPITAL OG SÆT FOKUS PÅ IDÉUDVIKILNG 1. Definer kerneopgaven og åben op for nye idéer Fokus på jeres kerneopgave kan være en god indgangsvinkel til udvikling af gode idéer, der kan bidrage til øget produktivitet, et bedre arbejdsmiljø og øget kvalitet for borgerne. Sæt min. 1 time af til øvelsen. I kan f.eks. afsætte tid på et personalemøde eller lignende. Det er en god idé, at I vælger en mødeleder til at styre forløbet. A. Afklaring af kerneopgaven Inden I går i gang er det en fordel, at I beslutter hvad der er til diskussion er der f.eks. nogle lovkrav eller andre faste rammer for jeres kerneopgave? Start øvelsen med at præsentere eventuelle rammer for deltagerne. Tænk individuelt over, hvordan I vil beskrive jeres kerneopgave. I kan evt. summe to og to. Skriv de forskellige bud på kerneopgaven op på en flipover, vægavis eller tilsvarende, så alle kan se bidragene. Drøft de forskellige bud ud fra de punkter, der kendetegner kerneopgaven Formuler en fælles forståelse af kerneopgaven Hvad kendetegner kerneopgaven? Der er kun én kerneopgave. Men der kan godt være flere delopgaver. Der skal være plads til flere fagligheder i kerneopgaven. Kerneopgaven skal skabe en fælles retning for arbejdspladsen, og derfor skal det ikke være sådan, at én faglighed har monopol på at løse kerneopgaven. Fagligheden er ikke lig med kerneopgaven. Kerneopgaven kræver et godt samarbejde mellem de forskellige fagligheder på arbejdspladsen det er her værdien og forandringen for borgerne skabes. Kerneopgaven skal altid involvere borgerne den må ikke kunne løses uden dem. F.eks. kan undervisning i princippet gennemføres uden eleverne er det så en skoles kerneopgave eller er det måske læring? B. Fra kerneopgave til delopgaver Skriv op på post-its hvilke delopgaver, der er væsentlige for at sikre, at I får løst jeres kerneopgave. Grupper de forskellige delopgaver i temaer Drøft om I er kommet hele vejen rundt om jeres kerneopgave er der nye idéer til delopgaver eller til omdefinering af eksisterende delopgaver I kan evt. afbryde øvelsen her og fortsætte på et senere tidspunkt.

5 C. I dybden med en delopgave Vælg en af delopgaverne, som I alle kan forholde jer til. Gerne én, der kræver samarbejde mellem flere funktioner eller enheder. Drøft: Hvad kendetegner løsningen af denne delopgave, når den løses med en høj kvalitet? Hvad kan være med til at hindre, at delopgaven bliver løst på en hensigtsmæssig måde? Skriv jeres input op på en flipover eller lignende. Drøft derefter: Hvordan er det muligt at understøtte styrkerne? Hvad kan I gøre for at reducere eller fjerne eventuelle forhindringer for, at delopgaven lykkes? Brug jeres arbejde med kerneopgaven til at udvikle idéer til, hvordan I kan løse den endnu bedre og evt. ved at inddrage borgerne. I kan lade medarbejderne byde ind i direkte forlængelse af jeres arbejde med kerneopgaven, eller I kan benytte jer af en af de andre metoder, som I finder i inspirationskataloget.

6 2. Arbejd med udvikling af kerneopgaven ud fra trekanten Ved at tage udgangspunkt i hvert af de tre hjørner i arbejdet med kerneopgaven kan I sætte fokus på de elementer, der yder et væsentligt bidrag til den sociale kapital på jeres arbejdsplads samtidig med, at I kan sætte fokus på, hvad der skal til for at udvikle, at I kan løse jeres kerneopgave endnu bedre. Tag udgangspunkt i en af jeres delopgaver (jf. metode 1) og brug arbejdsspørgsmålene i jeres drøftelse. Fokus på øget kvalitet for borgerne eller øger produktivitet Arbejdsspørgsmål: Hvad lykkes vi allerede med her? o Prøv at se det ud fra forskellige vinkler: jeres egen, fra borgernes, fra de pårørendes, faglighed, budgetmål? Hvordan ved vi, det er sådan? Har vi nok viden, og hvordan kan vi få den? F.eks. interviews, målinger mv. Hvordan kan vi udvikle vores kerneopgave? o Hvem kan bidrage med nye idéer til løsning af kerneopgaven (F.eks. os selv, borgere, pårørende, økonomichef, ny faglighed?...) Måske har I allerede nu idéer til udvikling af jeres kerneopgave. I kan evt. også bruge en af de skitserede metoder, når I arbejder med at udvikle idéer Drøft og prøv at udvikle jeres idéer ift.: Hvilken betydning vil det have/har det haft ift. arbejdsmiljø og produktivitet? Kan vi selv sætte det i værk/prøve det af, og hvordan kan vi evaluere/måle på det?

7 Fokus på arbejdsmiljø Arbejdsspørgsmål: Hvad lykkes vi allerede med her? o o o Set ud fra fællesskabets perspektiv? Set ud fra de enkelte fagligheders perspektiv (kommer alle fagligheder til orde og hvordan?) Set ud fra den enkelte medarbejders perspektiv? Taler vi om samarbejdet og hinanden på måder, der understøtter arbejdsmiljøet? Hvordan har den sociale kapital det? (tillid, retfærdighed, samarbejdsevne) Hvordan har kommunikationen det? Fælles mål, fælles viden, gensidig respekt og hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation? Ser det sådan ud fra alles perspektiv eller kan vi forbedre noget her? Hvordan ved vi, at det er sådan? Hvordan påvirker vores samarbejde produktivitet og kvalitet for borgerne? Hvordan kan vores samarbejde bidrage til at udvikle vores kerneopgave? o Hvilke nye ideer får vi ved at tale om vores samarbejde? o Hvem kan bidrage med nye idéer til løsning af kerneopgaven (F.eks. os selv, borgere, pårørende, økonomichef, ny faglighed?...) Måske har I allerede nu idéer til udvikling af jeres kerneopgave. I kan evt. også bruge en af de skitserede metoder, når I arbejder med at udvikle idéer Drøft og prøv at udvikle jeres idéer ift.: Hvilken betydning vil det have/har det haft ift. arbejdsmiljø og produktivitet? Kan vi selv sætte det i værk/prøve det af, og hvordan kan vi evaluere/måle på det?

8 2. Arbejde med udvikling af kerneopgaven ved fokus på samlende social kapital Samlende social kapital er den sociale kapital, der findes blandt de nære samarbejdspartnere. Den styrkes, når man i det daglige samarbejde om kerneopgaven kommunikerer, så alle parter finder, at kommunikationen er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende. Forventningsafstemning er derfor vigtig. Samtidig styrkes den sociale kapital, når man oplever, at gruppen har en fælles forståelse af mål og kerneopgave, at alle parter har den viden, de skal have for at løse deres del af opgaven og at alle føler, der er gensidig respekt til stede. Brug følgende spørgsmål ift. jeres generelle samarbejde eller ift. en konkret opgave/situation: I vores samarbejde om xx, synes du generelt vi var gode til at tage fat i hinanden, hvis vi blev usikre på noget eller stødte på forhindringer? (Giv gerne eksempler) I vores samarbejde, synes du da vi var gode til at orientere hinanden om projektets fremdrift/vigtige begivenheder i samarbejdet? (Giv gerne eksempler) Talte vi sammen ofte nok, eller ville det have hjulpet, hvis vi havde haft faste aftaler om at ringes ved/mødes med bestemte intervaller? Hvor tit skulle det have været, set fra dit synspunkt? I vores samarbejde, synes du vi har været gode nok til at give hinanden præcise oplysninger, som den anden havde brug for at kende til? (Giv gerne eksempler) Når der opstod problemer i projektet/samarbejdet/arbejdet undervejs, hvordan synes du så vi lykkedes med at være fremadrettede i vores kommunikation? Altså fokusere på løsning af problemerne og fremdrift i projektet? o Kan du komme i tanker om eksempler på det? Og også eksempler, hvor vi ikke helt lykkedes? Hvordan kunne du eller jeg set i bakspejlet - have reageret anderledes der? o o Hvordan kan vi udvikle på vores kerneopgave ved at tage udgangspunkt i den samlende sociale kapital? Hvordan synes du vi lykkes sammen i forhold til at få nye ideer til løsning af kerneopgaven eller samarbejdet om kerneopgaven? o Hvilke gode eksempler kan du komme med? o Kan vi gøre mere af det måske også i andre sammenhænge? Kan vi ud fra samtalen om vores samlende sociale kapital finde idéer der kan bidrage til at udvikle, den måde vi løser vores kerneopgave på? o Er der andre end os, der kan bidrage med nye idéer til løsning af kerneopgaven (F.eks. borgere, pårørende, kollegaer fra andre steder i Roskilde Kommune) I kan evt. også bruge en af de skitserede metoder, når I arbejder med at udvikle idéer

9 3. Arbejde med udvikling af kerneopgaven ved fokus på brobyggende social kapital At øge den brobyggende sociale kapital handler ofte om at tilegne sig viden om andre afdelingers/ faggruppers perspektiver og vilkår. Formålet er, at få tydeliggjort, hvor man kan lette arbejdet for hinanden. En god ide kan igen være at aftale at mødes med kollegaer(f.eks. fra en anden afdeling, fra rådhuset/ decentralt mv.), I er fælles om at løse kerneopgaven med f.eks. fordi I på forskellige måder arbejder på en sag, der har med samme borger/barn/elev at gøre. Selvom I ikke arbejder tæt sammen kan I altså være afhængige af hinandens arbejde. Spørgsmål til at udforske hinandens vilkår og perspektiver Hvad er det vigtigste, jeres afdeling/jeres faglighed laver? Hvordan bidrager det efter jeres mening ind i den fælles kerneopgave? Hvad er I mest stolte af at bidrage til? Hvor synes I arbejdet bliver vanskeligst? Hvilke samarbejdsflader er de vigtigste for jer? Hvilken feedback får I fra borgere/andre afdelinger/ledelseslagene? Spørgsmålene gentages, men nu med fokus på den anden afdeling/faglighed: Hvad er efter jeres mening det vigtigste, vores afdeling/vores faglighed laver? Hvordan bidrager det efter jeres mening ind i den fælles kerneopgave? Hvad tror I vi er mest stolte af at bidrage til? Hvor tror I vi synes arbejdet bliver vanskeligst? Hvilke samarbejdsflader tror I er de vigtigste for os? Hvilken feedback får I fra borgere/andre afdelinger/ledelseslagene? Spørgsmål til at undersøge, hvor forbindelserne mellem jer kommer i spil Hvor ser du de væsentligste samarbejdsflader mellem os? Hvor/hvornår synes I vi lykkes bedst som afdeling/faglighed? Hvordan tænker I vores bidrag bliver vigtigt for borgeren? For kvaliteten i arbejdet? For det fælles arbejdsmiljø? Hvordan påvirkes jeres afdeling/faglighed af vores opgaveløsning? Hvor og hvordan kuan vi forbedre vores samarbejde? Er der noget, vi kan gøre for at lette eller kvalificere jeres afdelings/faggruppes arbejde? Efter at spørgsmålene er stillet begge veje samles op på læringspunkter og derefter tales om, hvorvidt noget skal ændres i kommunikationen mellem afdelingerne/faglighederne og evt. hvornår man igen mødes.

10 METODER TIL IDÉUDVIKLING 1. Individuel idéudvikling Lad medarbejderne om individuelt at overveje gode idéer til løsning af jeres kerneopgave. Idéerne kan f.eks. udspringe af udfordringer eller frustrationer. Uddel idékortene, så kan medarbejderne skrive deres idé ned. På kortet kan der også skrives en udfordring. Vær klar til at sparre med dine medarbejdere i processen og evt. hjælpe med at notere deres idé. For at sikre ejerskab og forankring kan du med fordel vælge et par medarbejdere, der ligesom dig kan bistå medarbejderne med sparring og nedskrivning på idékort. Følg løbende op og sæt idéudvikling og Åbent Vindue på dagsordnen. Hvis I har mulighed for det, kan det være udbytterigt undervejs i processen, at drøfte idéer og udfordringer. Måske oplever flere det samme, eller måske kan der komme nye idéer frem til de konkrete udfordringer. 2. Makkerpar Dialog og sparring kan være givende for idéudviklingen. Hvis det er muligt, kan I derfor arbejde med makkerpar. Makkerparrene skal i en periode på f.eks. 1 uge eller 2 sammen overveje eller drøfte forskellige idéer og udfordringer, som de oplever i løbet af deres arbejdsdag. Sammen noteres de idéer og/eller udfordringer de har drøftet på idékortene. Hvis I har mulighed for det, kan det være udbytterigt undervejs i processen at sætte tid af, så I samlet kan drøfte idéer og udfordringer fra makkerparrene. Måske oplever flere det samme, eller måske kan der komme idéer frem til de konkrete udfordringer.

11 3. Fotosafari Se verden på en ny måde! Lad dine medarbejdere tage billeder i deres hverdag (evt. med mobiltelefon, PDA eller et digitalt kamera, hvis I har et på arbejdspladsen). Billederne kan vise det problem eller den udfordring, som medarbejderen står overfor i løsningen af en opgave. Giv god tid til at tage billederne gerne 1-2 uger. Noter idéer eller udfordringer til billederne på et idékort. Vær klar til at sparre med dine medarbejdere og hjælp evt. med at notere deres idé. I kan også idéudvikle sammen på til de enkelte billeder For at sikre ejerskab og forankring kan en eller flere medarbejdere med fordel også bistå med sparring og nedskrivning på idékort. Hvis I har mulighed for det, kan det være givtigt undervejs i processen, at drøfte de forskellige billeder, der er blevet taget og de idéer og udfordringer, der ligger bag. Måske oplever flere det samme, eller måske kan der komme idéer frem til de konkrete udfordringer. 4. Vend uhensigtsmæssigheder til innovative idéer Uhensigtsmæssigheder eller fejl kan være en oplagt lejlighed til at sætte fokus på nye idéer til opgaveløsningen, brug af hjælpemidler, teknologi mv. Sæt fokus på uhensigtsmæssigheder eller fejl, der er friske i erindring for alle. Lav brainstorm på hvad der kan gøres anderledes for at undgå uhensigtsmæssigheden eller fejlen i fremtiden. Lad medarbejderne komme med alle de forslag, de kan finde på uden hensynstagen til om de er realiserbare. Sorter idéerne efter indhold og skriv ned. Sammenskriv evt. idéer, der har sammenhæng til hinanden og noter på idékortene. Vær i denne øvelse opmærksom på ikke at vælge en uhensigtsmæssighed eller fejl, der udstiller enkelte medarbejdere.

12 5. Workshop Workshops kan være en god måde at inddrage medarbejderne i idéudvikling. Workshops kan afholdes på forskellige måder alt efter den tid, der er til rådighed. Det kan ofte være en fordel at holde en workshop i forlængelse af eller i kombination med en af de andre metoder, f.eks. fotosafari. Nedenstående model kan I selv tilpasse. Sæt ca. 40 minutter af til workshoppen A. Udvælg et eller flere temaer. F.eks. jeres første møde med en ny borger. Tag stilling til, om alle skal arbejde med samme tema, eller om I vil dele jer i grupper og arbejde med forskellige temaer Del medarbejderne i grupper på 5-6 personer og uddel post- its til alle B. Hver medarbejder skriver idéer på post-its i 5-10 minutter. For at hjælpe idéudviklingen på vej kan I f.eks.: Beskriv det I drømmer om Tag udgangspunkt i hvordan I forstiller jer det vil se ud i den bedste af alle verdner. Se med nye øjne på jeres opgaver og ydelser Hvilke behov dækker I med jeres arbejdsopgaver? Spørg hvorfor gør vi sådan til alle jeres opgaver også de I finder indlysende. Se på løsninger på andre fagområder Gå på opdagelse i fremmede faglige områder og emner. Træn dig i at oversætte deres succesfulde løsninger til din egen hverdag: Hvorfor skulle man ikke kunne det hos os? Sæt skarpt på de politiske visioner Præsenter de politiske visioner for dine medarbejdere hvordan kan I omsætte det til praksis hos jer? C. Alle præsenterer deres idéer og placerer dem, så alle idéer er synlige for alle. På dette tidspunkt i processen handler det om at udvikle og præsentere idéer ikke om at diskutere hvorvidt idéerne er urealistiske, gode eller dårlige. Lad alle post-its hænge et par dage og giv medarbejderne til opgave at tænke over, om de har yderligere input eller spørgsmål til de forskellige idéer.

13 Afsæt ca. 40 minutter og saml medarbejderne igen. D. Hver gruppe eller idéejer svarer på eventuelle spørgsmål. E. Alle idéer kategoriseres under forskellige overskrifter. F. Et eller flere idékort udfyldes for hver overskrift. Fastsæt samtidig hvem og hvordan der skal arbejdes videre med idéerne. Processen kan også samles og gennemføres på ca. 1½ time. Hvis I er mange medarbejdere kan workshoppen tage lidt længere tid. 6. Besøg andre arbejdspladser Inspiration og gode innovative idéer kan nogle gange findes de mærkeligste steder, andre gange hos naboen. Tag på besøg i andre dele af Social og Sundhed, og invitér andre til at besøge dig. Man ser sig selv med nye øjne, når der kommer gæster, eller man er gæst. Giv jer tid til at udvikle på de idéer, I får andre steder fra gør best practice til next practise.

14 KONKRETISER OG HOLD FAST I IDÉERNE 1. Spørgsmål til konkretisering af idéer Når en medarbejder har en frustration eller en løs idé, kan de have brug for hjælp til at konkretisere den. Du kan bruge følgende spørgsmål som inspiration til at hjælpe med at konkretisere en idé: Hvad oplever du som problematisk i forhold til dit arbejde? Hvad er problematisk i forhold til borgeren/din samarbejdspartner? Har det nogen betydning i forhold til dit arbejdsmiljø? Har det nogen økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser? Hvordan påvirker det borgeren? Har du nogen forestilling om, hvad der ville kunne afhjælpe problemstillingen? 2. Vedligehold motivation og fokuser på kulturændring For at holde liv i idéudviklingen er det vigtigt, at medarbejderne kan se, at der bliver handlet på deres idéer, og deres indsats kan betale sig. En metode til at sikre og synliggøre idéernes virkeliggørelse er ved at have en planche et centralt sted på arbejdspladsen, hvor alle medarbejdere kommer. I kan også benytte en tavle eller et whiteboard. Planchen deles i fire dele: Idéer der kan realiseres indenfor egen ramme 2. Idéer,der er planlagte 3. Idéer der er i gang med at blive implementeret Idéer,der er gennemført

15 Idéerne sættes op på planchen og rykkes løbende rundt. Herved bliver det synligt for medarbejderne, at der ageres på deres idéer, og det kan motivere til at gøre endnu en indsats for idéudviklingen, ligesom det er med til at underbygge en innovativ kultur. Metoden kan med fordel også bruges efter Åbent Vindue til at synliggøre arbejdet og processen med nye idéer fra medarbejderne.

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling og gennemførelse i forhold til jeres kerneopgave er ikke noget, der sker af sig selv. Der er behov for, at du som

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN kan skabe øget trivsel og innovation Arbejdsmiljødage marts 2015 Hanne V. Moltke og Jens Karlsmose www.newstories.dk PROGRAM Indledning og præsentation (ws 1, forhåndskendskab) Lidt

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Hold 1, 2014. LOGBOG. 2. Samling. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014. LOGBOG. 2. Samling. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG. 2. Samling Denne

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Instruktion. Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (indsæt relevant kontaktperson). På forhånd tak for din hjælp.

Instruktion. Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (indsæt relevant kontaktperson). På forhånd tak for din hjælp. De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Skolens naturfaglige profil Fra fragmenteret indsats Ingen bevidst profil/strategi Den naturfaglige profil skifter fra

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

DIALOGMØDEMETODER A-E

DIALOGMØDEMETODER A-E DIALOGMØDEMETODER A-E Forberedelse og afholdelse af dialogmøde Dialogmødets formål Efter læsningen af rapporterne drøftes, hvad I ønsker at opnå med dialogmødet. Først når formålet med dialogmødet er klart,

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK Stat TR Træf 27. august 2014 Formål Inspiration: Hvordan kan I arbejde med social kapital? Konkrete, aktive værktøjsøvelser Refleksion: Hvordan

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. 1. - 2. lektion overblik: Læreren præsenterer temaet og sætter eleverne i gang med at planlægge deres rejse. Eleverne

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden på skift.

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Velkommen til kontaktforældreworkshoppen Sådan kan jeg være med til at gøre Risingskolen endnu bedre end den er i forvejen

Velkommen til kontaktforældreworkshoppen Sådan kan jeg være med til at gøre Risingskolen endnu bedre end den er i forvejen Velkommen til kontaktforældreworkshoppen Sådan kan jeg være med til at gøre Risingskolen endnu bedre end den er i forvejen Risingskolen den 8. oktober 2015 Aftenens program 18.30 18.50: Introduktion til

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET 2 Ansættelsessamtalen Tekst: Niels Håkonsen Layout: Henrik Terney Forsidefoto: Kirsten Bille 1. udgave, 1. oplag Danske

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Målet er at skabe fokus, tænke over hvad vi gør, og hvorfor vi gør det!

Målet er at skabe fokus, tænke over hvad vi gør, og hvorfor vi gør det! Målet er at skabe fokus, tænke over hvad vi gør, og hvorfor vi gør det! Filmen er tænkt som et debatoplæg og et forsøg på at skabe fokus på om det vi gør faktisk virker! Filmen viser 5 forskellige undervisningssituationer

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden? Fra viden til handling. V. Helle Niewald, Ergoterapeut, MeD Videncenter for Arbejdsmiljø

Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden? Fra viden til handling. V. Helle Niewald, Ergoterapeut, MeD Videncenter for Arbejdsmiljø Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden? Fra viden til handling V. Helle Niewald, Ergoterapeut, MeD Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

MED-møder? MED-møder

MED-møder? MED-møder Hvordan kan man sætte borgeren i centrum på MED-møder? Hvordan kan man sætte borgeren i centrum på MED-møder MED-Temadag i Vejen Kommune, 2 nov. 2015 (Kl. 11.30 15.30). v/ Thomas Phillipsen, cand. psych.,

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig.

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig. SATS PÅ SAMARBEJDE Samarbejde mellem kirker er en udbredt måde at skabe mere værdi lokalt. Samarbejdet kan være tilrettelagt på en lang række forskellige måder, og det varierer i forhold til, hvad samarbejdet

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi Kend din kerneopgave og kerneydelserne - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk PROCES MANUAL Formålet med følgende proces er at opridse en metode til, at afklare konkrete forhold i afdelingen eller i et team, som har betydning for stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har en ½

Læs mere

August 2015. Velkommen

August 2015. Velkommen August 2015 Velkommen Mercuri Urval A/S Grundlagt i 1967 DK 1974 Kontorer i 25 lande 800 konsulenter Flere end 3.000 kunder I alle sektorer Små, mellemstore og store organisationer Over 10.000 opgaver

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts INNOVATØR UDDANNELSEN II Vejle 16. november London 1. - 3. december Fyn 11. januar Lokalt 2. februar Roskilde 3. marts 1. MODUL - VEJLE Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 10.00-17.00. Deltagerne præsenteres

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Salg for ikke-sælgere - MBK A/S

Salg for ikke-sælgere - MBK A/S Vil du være mere sikker, når du skal ud af din vante rolle som faglig ekspert? Vil du have en god relation til jeres kunder, og være ambassadør for jeres virksomhed? Vil du skabe god kundekontakt, og sørge

Læs mere