VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse"

Transkript

1 VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

2 aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet, for eksempel indflydelse i arbejdet. I de fleste tilfælde er der stillet 2 spørgsmål om hver dimension, men i nogle tilfælde er der anvendt 1, 3 eller 4 spørgsmål. Benchmark og mulige sammenligninger Besvarelserne på spørgsmålene er sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. Landsgennemsnittet er baseret på nogle landsdækkende undersøgelser af danske lønmodtageres arbejdsmiljø gennemført i 2005, 2010 eller Der foreligger et benchmark for alle pånær seks dimensioner. For hver dimension er svarmønsteret illustreret ved hjælp af en eller flere søjler. Ud over en søjle for den gruppe, rapporten handler om, angiver en søjle resultatet for den samlede arbejdsplads og/eller den samlede undersøgelse af Professionel Kapital. Benchmarket er illustreret ved hjælp af en stiplet linje. Først en oversigt Allerforrest i rapporten er der en samlet oversigt, hvor man kan se resultaterne for den gruppe, som rapporten handler om. Her er der også sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. I de tilfælde, hvor man ligger mere end 7,5 point bedre end benchmarket, er dette vist ved hjælp af en grøn farve. Hvis man ligger mere end 7,5 point dårligere end benchmarket, er der anvendt en rød farve. I de øvrige tilfælde er der brugt en gul farve. På denne måde skulle man ved hjælp af et enkelt blik kunne danne sig et første indtryk af resultaterne. Nærmere detaljer De nærmere resultater om de enkelte dimensioner fremgår så af de følgende sider. Her kan man også se, hvilke spørgsmål de enkelte dimensioner er baseret på samt besvarelserne på de enkelte spørgsmål sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. Sådan udregnes scorer De allerfleste af spørgsmålene i undersøgelsen har fem svarmuligheder. Disse tildeles en score på 0, 25, 50, 75 og 100 point. På dette grundlag udregnes der en gennemsnitlig score for svarpersonerne. Når der indgår flere spørgsmål i en dimension, udregnes gennemsnittet for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. En høj score svarer til en høj værdi på dimensionen. Fx betyder en høj score for arbejdsmængde, at arbejdsmængden opleves som høj. Bemærk, at dimensionen Mobning er opgjort i procent, så man her får andelen, der har været vidne til mobning. Ikke en dom, men basis for dialog og udvikling Det er vigtigt at være klar over, at der ikke er tale om nogen karakterbog eller dom. Rapporten bør anvendes til inspiration og som basis for dialog og udvikling. Det er ikke rapporten, der kan afgøre, om en rød farve faktisk signalerer et problem. Det kan kun afgøres af dem, som rapporten handler om.

3 Udviklingsoversigt Svarprocent: 78.6% (92 besvarelser, 117 respondenter) 88.4% (168 besvarelser, 190 respondenter) Landsgennemsnit point (0-100) point (0-100) 2018 point (0-100) Udvikling point (0-100) Professionel kapital Professionel kapital Social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdet mellem kolleger Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne Human kapital Beslutningskapital Kerneopgaven Oplevet kvalitet Kriterier for kvalitet Eleverne: Manglende motivation Eleverne: Støj og uro i timerne Eleverne: Sociale og psykiske problemer Jobfaktorer Arbejdsmængde Indflydelse i arbejdet Mening i arbejdet Relationelle faktorer Ledelseskvalitet Anerkendelse fra ledelsen Anerkendelse fra kollegerne Anerkendelse fra eleverne Anerkendelse fra samfundet Mobning 29.1% 13.3% 20.7% 7.4 %-point Person-arbejde faktorer Arbejde-privatlivskonflikt Loyalitet Tilfredshed med arbejdet Engagement i arbejdet Helbred og velbefindende Stress Udbrændthed Søvnbesvær Selvvurderet helbred Forklaring Kolonnen længst til højre, Udvikling her angiver en grøn farve en god udvikling og en rød farve en dårlig udvikling, uanset hvor stor udviklingen er. De to andre farvede kolonner er farvet ift. benchmarket Landsgennemsnit, se Forklaring i bunden af oversigten på næste side. 3

4 Oversigt Svarprocent: 78.6% (92 besvarelser, 117 respondenter) point (0-100) Landsgennemsnit point (0-100) Difference point (0-100) Professionel kapital Professionel kapital Social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdet mellem kolleger Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne Human kapital Beslutningskapital Kerneopgaven Oplevet kvalitet Kriterier for kvalitet Eleverne: Manglende motivation Eleverne: Støj og uro i timerne Eleverne: Sociale og psykiske problemer Jobfaktorer Arbejdsmængde Indflydelse i arbejdet Mening i arbejdet Relationelle faktorer Ledelseskvalitet Anerkendelse fra ledelsen Anerkendelse fra kollegerne Anerkendelse fra eleverne Anerkendelse fra samfundet Mobning 20.7% 29.1% 8.4%-point Person-arbejde faktorer Arbejde-privatlivskonflikt Loyalitet Tilfredshed med arbejdet Engagement i arbejdet Helbred og velbefindende Stress Udbrændthed Søvnbesvær Selvvurderet helbred Forklaring Farvningen af dimensionerne har følgende betydning: Rød indikerer dimensioner, hvor man ligger dårligere end benchmarket Landsgennemsnit Gul indikerer dimensioner, hvor man ligger omkring benchmarket Landsgennemsnit Grøn indikerer dimensioner, hvor man ligger bedre end benchmarket Landsgennemsnit Farveløse indikerer, at der ikke findes et benchmark for dimensionen Bemærk: Mobning opgives i procent og ikke i point. Dermed kan man aflæse andelen, der har været vidne til mobning. 4

5 01 Professionel kapital Begrebet professionel kapital blev for nogle år siden introduceret af forskerne Hargreaves og Fullan, og begrebet har vundet stor udbredelse og anerkendelse. Ifølge de to forskere består professionel kapital af tre elementer: Social kapital, human kapital og beslutningskapital. Beslutningskapital er et begreb, som de to forskere har udviklet, mens de to øvrige begreber er velkendte i den internationale forskning. Scoren for professionel kapital er et gennemsnit af scorerne for de tre dimensioner (se de følgende sider): Social kapital Human kapital Beslutningskapital Intet benchmark 64,0 168/190: 88.4% 12026/14495: 83.0% 64,8 63,4 5

6 02 Social kapital Social kapital er en egenskab ved arbejdspladsen (fx en skole), der består af tre grundelementer: Tillid, retfærdighed og samarbejde. Forskningen viser, at arbejdspladser med nogenlunde samme ydre betingelser kan have meget forskellig social kapital. Arbejdspladser med høj social kapital har som hovedregel højere ledelseskvalitet, bedre trivsel og engagement samt højere kvalitet og produktivitet. Scoren for social kapital er et gennemsnit af scorerne for de to dimensioner (se de følgende sider): Tillid Retfærdighed Landsgennemsnit ,0 166/190: 87.4% 11915/14495: 82.2% 62,7 67,0 6

7 03 Tillid Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Landsgennemsnit ,5 165/190: 86.8% 11881/14495: 82.0% 67,4 72,1 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 5.1) Stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde? (92 svar) 26.1% (23.6%) 57.6% (60.0%) 12.0% (13.9%) 4.3% (1.8%) 0.0% (0.6%) 5.3) Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? (92 svar) 12.0% (14.7%) 48.9% (49.7%) 33.7% (29.4%) 4.3% (4.9%) 1.1% (1.2%) 7

8 04 Retfærdighed Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Landsgennemsnit /117: 77.8% 60,6 166/190: 87.4% 11786/14495: 81.3% 57,9 61,8 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 5.2) Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? (88 svar) 3.4% (5.5%) 42.0% (41.2%) 46.6% (44.8%) 5.7% (6.7%) 2.3% (1.8%) 5.4) Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? (91 svar) 9.9% (11.7%) 34.1% (40.5%) 49.5% (39.3%) 5.5% (6.7%) 1.1% (1.8%) 8

9 05 Samarbejdet mellem kolleger Samarbejdet mellem kollegerne indbyrdes kaldes somme tider samlende social kapital eller bonding. Sammen med tillid og retfærdighed udgør samarbejdet virksomhedens sociale kapital. Et godt samarbejde har en dobbelt effekt: Dels løser man kerneopgaven bedre, når man samarbejder og videndeler, og dels giver et godt samarbejde bedre trivsel og engagement. Landsgennemsnit ,1 168/190: 88.4% 11989/14495: 82.7% 74,7 74,0 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 3.4) Hvor ofte hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? (91 svar) 13.2% (8.4%) 41.8% (47.3%) 34.1% (37.1%) 9.9% (6.6%) 1.1% (0.6%) 2.4) Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? (91 svar) 39.6% (36.9%) 46.2% (46.4%) 11.0% (13.1%) 3.3% (3.6%) 0.0% (0.0%) 2.7) Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? (92 svar) 25.0% (29.2%) 60.9% (52.4%) 13.0% (16.7%) 0.0% (1.8%) 1.1% (0.0%) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.2) Går du og dine kolleger til hinanden, når der opstår problemer, der kræver fælles løsninger? (92 svar) 41.3% (37.1%) 37.0% (41.9%) 17.4% (19.2%) 4.3% (1.2%) 0.0% (0.6%) 9

10 06 Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejder Samarbejdet med ledelsen kaldes undertiden forbindende social kapital eller linking, og er lige som det vandrette samarbejde en del af den sociale kapital. Det er vigtigt, at samarbejdet foregår på en måde, så at man kan modtage og have glæde af både støtte og feedback fra ledelsen. Dette kræver, at der er en høj grad af tillid mellem ansatte og ledelse. Landsgennemsnit ,6 167/190: 87.9% 11875/14495: 81.9% 52,4 51,5 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 4.4) Taler din nærmeste leder med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? (92 svar) 4.1) Får du den hjælp og støtte, du har brug for, af din nærmeste leder? (92 svar) 2.6) Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig skolens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver? (91 svar) 10.9% (7.3%) 16.3% (18.0%) 13.0% (15.2%) 22.8% (35.3%) 32.6% (37.0%) 44.6% (37.7%) 25.0% (26.1%) 10.9% (6.0%) Altid Ofte Sommetider Sjældent 5.5% (6.1%) 23.1% (23.8%) 35.2% (37.8%) 27.5% (25.0%) 18.5% (14.5%) 5.4% (3.0%) Aldrig / næsten aldrig 8.8% (7.3%) 10

11 07 Human kapital Hos forskerne Hargreaves og Fullan er human kapital en af de tre komponenter, som tilsammen udgør undervisnings-institutionens professionelle kapital (de to øvrige er social kapital og beslutningskapital). Human kapital er betegnelsen for den enkeltes samlede kvalifikationer, evner og kompetencer. Begrebet omfatter ikke blot de faglige kompetencer, men også empati og følelsesmæssig intelligens. Landsgennemsnit ,6 168/190: 88.4% 1/14495: 82.9% 69,6 70,7 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 3.3) Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt dig sikker på dine evner til at klare vanskeligheder på arbejdet? (91 svar) 8.8% (17.6%) 65.9% (47.9%) 16.5% (24.2%) 5.5% (7.9%) 3.3% (2.4%) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.5) I hvor høj grad har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? (92 svar) 18.5% (23.2%) 46.7% (42.3%) 29.3% (31.5%) 4.3% (3.0%) 1.1% (0.0%) 11

12 08 Beslutningskapital Medarbejdere ved undervisningsinstitutioner skal ofte træffe beslutninger i situationer, der er komplekse, hyppige og meget forskellige. I sådanne situationer kan man ikke slå beslutningerne op i en manual eller håndbog. Forskerne Hargreaves og Fullan bruger betegnelsen beslutningskapital til at beskrive evnen til at træffe fagligt velfunderede beslutninger i sådanne situationer. På institutioner med høj social kapital vil der være høj beslutningskapital og høj grad af enighed omkring vigtige beslutninger. Intet benchmark 57,2 165/190: 86.8% 7742/14495: 53.4% 57,9 56,8 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 5.7) Er medarbejderne overvejende enige, når der træffes afgørelser og beslutninger på arbejdspladsen? (92 svar) 5.9) Bliver medarbejderne på din arbejdsplads overvejende bakket op af ledelsen, når de har truffet afgørelser og beslutninger? (91 svar) 5.10) Har I en fælles vision for undervisning og læring på din skole? (88 svar) 5.11) Arbejder I systematisk med at forbedre undervisningens kvalitet på din skole? (87 svar) 2.9) Har du fået feedback på dit arbejde fra ledere, kolleger eller andre på skolen? (91 svar) 1.1% (0.6%) 4.4% (8.1%) 8.0% (10.8%) 4.6% (8.2%) 27.2% (35.0%) 51.6% (44.1%) 38.6% (35.0%) 32.2% (37.1%) 62.0% (58.3%) 36.3% (42.9%) 45.5% (38.9%) 44.8% (42.1%) 8.7% (4.9%) 7.7% (3.1%) 8.0% (12.7%) 17.2% (11.9%) Altid Ofte Sommetider Sjældent 0.0% (2.4%) 33.0% (29.3%) 46.2% (39.0%) 14.3% (21.3%) 1.1% (1.2%) 0.0% (1.9%) 0.0% (2.5%) 1.1% (0.6%) Aldrig / næsten aldrig 6.6% (7.9%) 12

13 09 Oplevet kvalitet Kvalitet i løsningen af kerneopgaven har tre facetter: Faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og oplevet kvalitet. Den oplevede kvalitet kan handle om elevernes/forældrenes oplevelse, men også om den ansattes oplevelse af kvaliteten i arbejdet. I dette spørgsmål fokuseres der på, om den ansatte selv er tilfreds med kvaliteten. Hvis de ansatte ikke selv kan "stå på mål for" kvaliteten i undervisningen, er der grund til at se nærmere på sagen. Det er afgørende for engagement og stolthed, at der er høj kvalitet i arbejdet. Landsgennemsnit /117: 77.8% 61,0 168/190: 88.4% 11963/14495: 82.5% 60,4 60,4 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.7) Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er helt tilfreds med? (91 svar) 7.7% (8.9%) 37.4% (33.9%) 48.4% (48.2%) 4.4% (7.7%) 2.2% (1.2%) 13

14 10 Kriterier for kvalitet Det kan ofte være et problem, at kerneopgaven er uklar, og at der er uklare kriterier for kvalitet. Hvis dette er tilfældet, kan der være usikkerhed og uenighed omkring, hvordan man løbende kan arbejde for at forbedre kvaliteten i undervisningen. På undervisningsinstitutioner med høj social kapital vil der være en høj grad af enighed omkring kriterier for kvalitet. Intet benchmark 57,6 161/190: 84.7% 11457/14495: 79.0% 55,3 53,1 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 5.8) Er der klare kriterier for høj kvalitet på din arbejdsplads? (92 svar) 6.5% (3.7%) 31.5% (32.3%) 48.9% (47.8%) 12.0% (13.7%) 1.1% (2.5%) 14

15 11 Eleverne: Manglende motivation Elevernes motivation eller mangel på samme har stor betydning for deres læring, for klimaet blandt eleverne og for lærernes trivsel og engagement. Elevernes motivation afhænger både af ydre forhold og af undervisningens kvalitet. Emnet diskuteres meget i medierne og blandt undervisere, men der er ikke meget viden om problemets omfang. Det er derfor vigtigt at få belyst, hvordan lærerne oplever situationen. Bemærk: Høje værdier er negativt for denne dimension. Jo højere score, jo oftere vurderer lærerne, at undervisningen påvirkes negativt af elevernes manglende motivation. Intet benchmark 62/117: 53.0% 50,0 125/190: 65.8% 9507/14495: 65.6% 48,4 53,6 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 6.3) Hvor ofte bliver effekten af din undervisning påvirket af elever/kursister med manglende motivation og lyst til at lære? (62 svar) 1.6% (5.6%) 24.2% (20.8%) 48.4% (41.6%) 24.2% (25.6%) 1.6% (6.4%) 15

16 12 Eleverne: Støj og uro i timerne En række undersøgelser synes at vise, at støj og uro er en gene for både elever og lærere i danske skoler. Støj og uro er en stressbelastning for lærere og elever, og det er rimeligt at antage, at undervisningens kvalitet også lider skade. Det er derfor vigtigt at få kortlagt problemets omfang med henblik på at tackle det på de bedst mulige måder. Bemærk: Høje værdier er negativt for denne dimension. Jo højere score, jo oftere vurderer lærerne, at undervisningen påvirkes negativt af støj og uro i timerne. Intet benchmark 62/117: 53.0% 45,2 125/190: 65.8% 9510/14495: 65.6% 38,6 44,0 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 6.2) Hvor ofte bliver effekten af din undervisning påvirket af støj og uro i timerne? (62 svar) 1.6% (1.6%) 22.6% (13.6%) 37.1% (32.8%) 32.3% (41.6%) 6.5% (10.4%) 16

17 13 Eleverne: Sociale og psykiske problemer Både i medierne og i diskussioner blandt lærere bliver det ofte gjort gældende, at en stigende andel af eleverne har ganske store sociale og psykiske problemer. I det omfang dette faktisk er tilfældet, stiller det store krav til både undervisningen og til koordinering med psykologer, sociale myndigheder og andre. Der savnes valide undersøgelser af problemets omfang og konsekvenser i de gymnasiale uddannelser. Bemærk: Høje værdier er negativt for denne dimension. Jo højere score, jo oftere vurderer lærerne, at undervisningen påvirkes negativt af elever med sociale eller psykiske problemer. Intet benchmark 62/117: 53.0% 54,4 125/190: 65.8% 50,8 9478/14495: 65.4% 41,7 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 6.4) Hvor ofte bliver effekten af din undervisning påvirket af elever/kursister med sociale eller psykiske problemer? (62 svar) 8.1% (7.2%) 27.4% (25.6%) 41.9% (40.0%) 19.4% (17.6%) 3.2% (9.6%) 17

18 14 Arbejdsmængde Arbejdsmængde handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de to spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende. Landsgennemsnit /117: 77.8% 51,2 168/190: 88.4% 11996/14495: 82.8% 48,4 52,0 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 2.2) Hvor ofte er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? (89 svar) 10.1% (6.0%) 37.1% (36.3%) 46.1% (44.0%) 6.7% (10.7%) 0.0% (3.0%) 2.8) Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? (90 svar) 0.0% (1.2%) 12.2% (12.0%) 43.3% (41.0%) 36.7% (32.5%) 7.8% (13.3%) 18

19 15 Indflydelse i arbejdet Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. Landsgennemsnit ,0 168/190: 88.4% 11996/14495: 82.8% 70,6 70,1 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 2.1) Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? (92 svar) 25.0% (19.6%) 68.5% (69.6%) 6.5% (10.1%) 0.0% (0.6%) 0.0% (0.0%) 2.5) Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? (92 svar) 13.0% (6.6%) 41.3% (50.3%) 37.0% (36.5%) 7.6% (5.4%) 1.1% (1.2%) 19

20 16 Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er lodret, dvs. at arbejdet eller produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er vandret, dvs. at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Landsgennemsnit ,6 168/190: 88.4% 11981/14495: 82.7% 82,8 82,4 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.6) Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? (92 svar) 37.0% (33.3%) 44.6% (52.4%) 17.4% (13.7%) 1.1% (0.6%) 0.0% (0.0%) 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? (92 svar) 65.2% (51.2%) 29.3% (41.7%) 5.4% (7.1%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 20

21 17 Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Landsgennemsnit ,6 166/190: 87.4% 11773/14495: 81.2% 57,6 57,0 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 4.2) Er din nærmeste leder god til at planlægge arbejdet? (92 svar) 10.9% (9.9%) 23.9% (32.1%) 44.6% (44.4%) 16.3% (10.5%) 4.3% (3.1%) 4.3) Sørger din nærmeste leder for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? (92 svar) 6.5% (9.0%) 21.7% (27.1%) 42.4% (47.6%) 23.9% (14.5%) 5.4% (1.8%) 21

22 18 Anerkendelse fra ledelsen Anerkendelse er en meget central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Anerkendelse er ikke det samme som ros. Faktisk kan for meget ros uden grund (skamros) være tegn på manglende anerkendelse. Anerkendelse handler om at blive set og accepteret som den, man er, om at få uddelegeret relevante og vigtige opgaver og om at blive lyttet til, når man fremsætter forslag. Hvis et forslag ikke bliver taget til følge, kan det også være et vigtigt tegn på anerkendelse at få en fyldestgørende forklaring på, hvorfor forslaget ikke bliver fulgt. Landsgennemsnit /117: 77.8% 61,8 167/190: 87.9% 11727/14495: 80.9% 61,8 59,3 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 5.6) Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? (91 svar) 14.3% (14.4%) 37.4% (34.7%) 30.8% (38.3%) 16.5% (9.0%) 1.1% (3.6%) 22

23 19 Anerkendelse fra kollegerne Indbyrdes kollegial anerkendelse er lige så vigtig som anerkendelse fra ledelsen. Kollegial anerkendelse er ikke det samme som, at man godt kan lide hinanden. Kollegial anerkendelse bør hvile på et fagligt grundlag, idet man når længst med fælles mål og gensidig respekt. Sat lidt på spidsen kan man sige, at anerkendelse er ekstra vigtig, når man skal samarbejde med kolleger, som man måske ikke er bedste venner med. Landsgennemsnit ,7 168/190: 88.4% 11951/14495: 82.4% 61,5 60,7 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 2.3) Hvor ofte anerkender du og dine kolleger hinanden i arbejdet? (92 svar) 7.6% (6.0%) 43.5% (45.2%) 38.0% (38.1%) 9.8% (10.1%) 1.1% (0.6%) 23

24 20 Anerkendelse fra eleverne Anerkendelse fra eleverne udgør det tredje ben i forbindelse med anerkendelse af en undervisers arbejde. Her gælder det samme som i forbindelse med kollegerne: Det handler ikke om at gøre sig populær hos eleverne eller om at være ven med dem. Anerkendelsen bør hvile på respekten for det faglige indhold i undervisningen og for lærerens faglige og pædagogiske kompetencer. Intet benchmark 64,1 167/190: 87.9% 11641/14495: 80.3% 62,7 59,5 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 3.0) Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af eleverne/kursisterne? (92 svar) 10.9% (7.8%) 46.7% (47.3%) 32.6% (36.5%) 7.6% (4.8%) 2.2% (3.6%) 24

25 21 Anerkendelse fra samfundet Dette aspekt af anerkendelse er lidt mere diffust end de øvrige tre, men ikke desto mindre af ret stor betydning for alle, der arbejder med undervisning. Dette hænger naturligvis sammen med det meget store fokus, der er på undervisning både i medierne og i den politiske diskussion. Landsgennemsnit /117: 76.9% 49,7 167/190: 87.9% 11870/14495: 81.9% 54,3 52,7 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.4) I hvor høj grad kan man sige, at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet i samfundet i al almindelighed? (90 svar) 1.1% (5.4%) 17.8% (24.0%) 61.1% (55.7%) 18.9% (12.6%) 1.1% (2.4%) 25

26 22 Mobning Ved mobning forstår man, at man gennem længere tid er blevet udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. 8.1) Har du inden for de sidste 12 måneder været vidne til, at ansatte på din arbejdsplads er blevet udsat for mobning? (92 svar) 0.0% (0.6%) 3.3% (1.2%) 3.3% (1.2%) 14.1% (10.2%) 79.3% (86.7%) Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 8.2) Hvis ja, hvem mobbede? (Sæt eventuelt flere krydser) (18 svar) 77.8% (57.1%) 16.7% (0.0%) 5.6% (4.8%) 16.7% (0.0%) Kolleger Ledere Underordnede Forældre, kursister eller elever 26

27 23 Arbejde-privatlivskonflikt Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Landsgennemsnit ,5 168/190: 88.4% 11987/14495: 82.7% 51,3 52,9 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 3.1) Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? (92 svar) 5.4% (4.8%) 33.7% (29.3%) 39.1% (41.9%) 19.6% (19.8%) 2.2% (4.2%) 3.2) Hvor ofte oplever du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? (89 svar) 7.9% (3.0%) 24.7% (27.5%) 39.3% (41.9%) 23.6% (22.2%) 4.5% (5.4%) 27

28 24 Loyalitet Loyalitet handler om den enkeltes forhold til arbejdspladsen. Loyale medarbejdere anbefaler arbejdspladsen til andre og har ikke selv planer om at forlade stedet. Hvis der er mange, der tænker på at forlade en arbejdsplads, har det ofte to konsekvenser: Dels er engagementet og motivationen lavere, og dels betyder det på længere sigt, at mange rent faktisk forlader arbejdspladsen. Lav loyalitet betyder med andre ord stor personaleomsætning på lidt længere sigt. Landsgennemsnit ,9 167/190: 87.9% 11990/14495: 82.7% 69,0 74,2 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 3.5) Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? (89 svar) 1.1% (0.6%) 5.5) Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? (89 svar) I meget høj grad 12.4% (21.8%) 13.5% (6.6%) 31.5% (18.6%) 30.3% (29.9%) I høj grad Delvist I ringe grad 37.1% (46.1%) 36.0% (25.5%) 10.1% (6.1%) 23.6% (44.3%) I meget ringe grad 4.5% (0.6%) 28

29 25 Tilfredshed med arbejdet De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Landsgennemsnit ,9 166/190: 87.4% 11913/14495: 82.2% 77,9 76,7 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 9.1) Hvor tilfreds er du med dit job som helhed alt taget i betragtning? (92 svar) 33.7% (39.8%) 56.5% (54.8%) 7.6% (4.8%) 2.2% (0.6%) 29

30 26 Engagement i arbejdet Engagement er et begreb med flere vitaminer end det ofte benyttede begreb trivsel. Engagement omfatter tre ting: a. Energi og gå-på-mod i arbejdet. b. Dedikation - at ville gøre en forskel. c. Absorption - at være opslugt og fordybet i sit arbejde. Landsgennemsnit ,3 167/190: 87.9% 11958/14495: 82.5% 78,9 82,9 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.3) I hvor høj grad føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? (92 svar) 37.0% (45.5%) 46.7% (43.1%) 13.0% (9.6%) 3.3% (1.2%) 0.0% (0.6%) 30

31 27 Stress Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Korttids-stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Landsgennemsnit ,3 167/190: 87.9% 11937/14495: 82.4% 32,1 32,8 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 7.3) Hvor tit har du været stresset? (92 svar) 2.2% (2.4%) 12.0% (13.2%) 25.0% (20.4%) 45.7% (44.3%) 15.2% (19.8%) 7.6) Hvor tit har du været irritabel? (90 svar) 1.1% (0.0%) 5.6% (8.4%) 23.3% (22.8%) 51.1% (52.1%) 18.9% (16.8%) 31

32 28 Udbrændthed Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Landsgennemsnit ,9 167/190: 87.9% 11938/14495: 82.4% 34,7 37,1 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 7.4) Hvor tit har du følt dig udkørt? (92 svar) 3.3% (3.0%) 20.7% (15.7%) 20.7% (25.3%) 46.7% (34.3%) 8.7% (21.7%) 7.2) Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? (92 svar) 1.1% (0.6%) 17.4% (13.8%) 32.6% (26.9%) 34.8% (35.9%) 14.1% (22.8%) 32

33 29 Søvnbesvær Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: Man sover for lidt, og man sover for dårligt. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution, så man ikke kører ned over en længere periode. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver blandt andet øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen giver søvnbesvær større risiko for arbejdsulykker samt lav kvalitet og produktivitet i arbejdet. Landsgennemsnit ,9 168/190: 88.4% 11940/14495: 82.4% 28,1 28,7 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 7.1) Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? (92 svar) 1.1% (1.8%) 10.9% (10.2%) 20.7% (16.2%) 35.9% (37.7%) 31.5% (34.1%) 7.5) Hvor tit har du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? (92 svar) 3.3% (3.6%) 14.1% (12.0%) 23.9% (18.0%) 38.0% (31.7%) 20.7% (34.7%) 33

34 30 Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Landsgennemsnit /117: 72.6% 65,3 164/190: 86.3% 11818/14495: 81.5% 60,2 61,9 hvilket skyldes afrunding. Tallene i parentes viser svarfordelingen for. Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 7.7) Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (85 svar) 15.3% (11.6%) 42.4% (30.5%) 30.6% (47.0%) 11.8% (9.1%) 0.0% (1.8%) 34

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af:

THY-MORS HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår. Bestående af: THY-MORS HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Administration AVU-lærer HF-lærer Ledelse TAP aaa Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af:

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af: 31. oktober 2016 Campus Bornholm Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - AVU/FVU/OBU - Chefgruppe - EUD håndværkerafd. - EUD kontor-handel - EUD mad - HF lærere - HHX/HTX lærere

Læs mere

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøgruppen på Sct. Knuds Gymnasium har i 2018 valgt at anvende GLs Professionel Kapital som APV. Undersøgelsen

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

VUC Storstrøm. Balance pr. 31. marts AKTIVER Note

VUC Storstrøm. Balance pr. 31. marts AKTIVER Note VUC Storstrøm Balance pr. 31. marts AKTIVER 2017 2016 2016 Note 31.03 31.03 31.12 1 Grunde/arealer 6.175.069 4.175.069 4.175.069 2 Bygninger 59.510.000 56.726.353 55.301.545 3 Ombygninger - Næstved - -

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Medarbejdertrivselsundersøgelse 2016 Afdækning af samarbejdskultur samt fysisk arbejdsmiljø Erhvervsskolerne Aars Læservejledning I denne rapport er det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF

Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF PROFESSIONEL KAPITAL Resultat af kortlægning efterår 2017 på Viborg Gymnasium & HF HVAD ER PROFESSIONEL KAPITAL? Professionel kapital omfatter social kapital, human kapital og beslutningskapital HUMAN

Læs mere

Resultat af kortlægning forår 2017 på Stenhus Gymnasium & HF

Resultat af kortlægning forår 2017 på Stenhus Gymnasium & HF PROFESSIONEL KAPITAL Resultat af kortlægning forår 2017 på Stenhus Gymnasium & HF HVAD ER PROFESSIONEL KAPITAL? Professionel kapital omfatter social kapital, human kapital og beslutningskapital HUMAN KAPITAL

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 20. oktober 2014 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2014 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) I det endelige undersøgelseskoncept er der ændret lidt ift. testskolernes tilbagemeldinger)

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere