Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013"

Transkript

1 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013

2 ISBN August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks København V Udarbejdet af YouGov Denmark A/S Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater og kopiering af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer 2

3 Indhold 1. Undersøgelsens formål Metode og gennemførelse Signifikante afvigelser... 5 Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser Chi2-test og T-test Statistisk usikkerhed Grafisk fremstilling af resultater... 6 Datasættet Anbefalinger Hovedkonklusioner Hovedresultater Borgernes digitale modenhed Anmeldelse af byggesager Online anmeldelse af rotter Parkeringsbutikken Nem affaldsservice Giv et praj Bilag: Spørgeramme

4 1. Undersøgelsens formål I Københavns Kommune arbejdes der mod i højere grad at stille digital information og service til rådighed for borgerne. Samtidig er det et mål for kommunen, at københavnerne i højere grad oplever, at det at betjene sig selv hjemmefra eller på farten via digitale medier, herunder mobiltelefon, opleves som et kvalitetsløft i servicetilbuddet. Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække københavnernes digitale modenhed samt holdning og kendskab til og brug af Københavns Kommunes digitale løsninger inden for teknik- og miljøområdet. 2. Metode og gennemførelse I perioden fra den 20. juni til den 1. juli 2013 gennemførte Københavns Kommune en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via Teknik- og Miljøforvaltningens borgerpanel med henblik på at afdække københavnernes holdning og kendskab til digitale løsninger samt brugen heraf. Medlemmerne af TMF s borgerpanel udgøres af fastboende borgere i Københavns Kommune over 15 år. Borgerpanelet består af borgere. Borgerpanelet er sammensat, så det er repræsentativt for borgersammensætningen i Københavns Kommune i forhold til køn, alder og personlig indkomst. Der er i alt indsamlet 744 besvarelser blandt borgere fra Københavns Kommune. Dette svarer til en besvarelsesandel på 56 %. 4

5 Nedenfor fremgår fordelingen af borgere i panelet og fordelingen af borgere i undersøgelsen. Undersøgelsen er ikke vejet i forhold til sammensætningen af borgere i Københavns Kommune. Borgerpanelet er repræsentativt sammensat i forhold til borgersammensætningen i Københavns Kommune. Base: Borgerpanelet Base: Borgerpanelet (%) Base: Digital modenhed Base: Digital modenhed (%) Total % % Køn Kvinde ,5% ,7% Mand ,5% ,3% Alder år ,7% ,9% år ,0% ,4% år ,3% ,8% 66+ år ,0% ,0% Det er vigtigt at bemærke, at borgerne i undersøgelsen er forholdsmæssigt ældre end borgersammensætningen i Københavns Kommune. Dette kan have betydning for besvarelserne i undersøgelsen. 2.1 Signifikante afvigelser Resultaterne er analyseret for signifikante forskelle i forhold til køn, alder, bydel og uddannelse. Datamaterialet i undersøgelsen er testet for signifikans (signifikante afvigelser). Der er en lang række signifikante afvigelser i datamaterialet, dvs. at der er forskellige afvigelser i forhold til, hvordan de forskellige nedbrydningsgrupper (eks. køn og alder) besvarer de enkelte spørgsmål. At en afvigelse er signifikant, vil sige, at svaret fra en given nedbrydningsgruppe er markant anderledes end svaret fra en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper. Der kommenteres i rapporten på de signifikante afvigelser, der er nedbrydningsgrupperne i mellem. Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser Chi2-test og T-test For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige grupper af københavnere er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi2-test og T-test: Chi2-test: Chi2-testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant højere 5

6 end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95 %. T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95 %. 2.2 Statistisk usikkerhed Den statistiske udvalgsusikkerhed på en stikprøveundersøgelse som denne med 744 interview er omkring +/- 2,7 procentpoint på et procenttal, der er baseret på alle besvarelser i undersøgelsen. Dette betyder, at såfremt 25 % af de 744 københavnere i undersøgelsen svarer ja til et givent spørgsmål, bør det resultat, som man ville have opnået, hvis man havde spurgt samtlige københavnere med internetadgang i alderen 15 år +, ikke være lavere end 22,3 % og ikke højere end 27,7 %. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den statistiske udvalgsusikkerhed stiger, hvis man sammenligner mindre delgrupper med hinanden. Dette betyder, at såfremt man sammenligner 100 respondenter, der alle har samme karakteristikum (eksempelvis en bestemt alder) med 100 andre respondenter med et andet karakteristikum, og 25 % af førstnævnte gruppe har svaret ja, så skal sidstnævnte gruppe afvige med mindst 8,5 % - point. Det betyder, at mindst 16,5 % og mere end 33,5 % skal svare ja, før man kan konstatere, at den fundne forskel kan generaliseres til at gælde alle de personer med de pågældende karakteristika og ikke blot de to gange 100 respondenter, der har deltaget i undersøgelsen. 2.3 Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål. Datasættet Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor det i datasættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige nedbrydningsgrupper (eks. køn og alder). 6

7 3. Anbefalinger Overordnet set benytter københavnerne sig af IT flere gange ugentligt og benytter i mindre grad digitale løsninger og tablets. Dog er der få, der aldrig benytter sig af eksempelvis netbank, skat.dk eller af indkøb af varer/ydelser på nettet. Det vurderes, at man i højere grad bør fokusere på københavnernes kendskab til de digitale løsninger, da københavnerne i mange tilfælde er modne nok til digitale løsninger, men at de ikke er bekendt med mulighederne for eksempelvis online anmeldelse af byggesager, online anmeldelse af rotter mv. og andre borgervendte online muligheder i Københavns Kommune. Det anbefales, at Københavns Kommune fremadrettet arbejder mere målrettet på at øge københavnernes kendskab til kommunens digitale løsninger. 4. Hovedkonklusioner Københavnerne er flittige brugere af IT og bruger deres PC flere gange ugentligt. Københavnerne benytter dog i mindre grad digitale løsninger og tablets. Dog er der få, der aldrig benytter sig af eksempelvis netbank, skat.dk eller af indkøb af varer/ydelser på nettet. Generelt er der sammenhæng mellem alder og uddannelsesniveau og brugen af især smartphone, digitale løsninger, tablets og sociale medier. Yngre københavnere og københavnere med akademisk baggrund benytter sig i højere grad af disse løsninger. 625 af de 744 københavnere i undersøgelsen (84 %) har besøgt Københavns Kommunes hjemmeside, og hele 543 af de 744 (73 %) har besøgt hjemmesiden indenfor det seneste år, hvor 350 af de 744 (47 %) har besøgt den indenfor det seneste kvartal. Overordnet set finder folk, det de søger efter, når de søger på kommunens hjemmeside. 259 af de 425 (61 %) af de københavnere, der har besøgt hjemmesiden indenfor det seneste år og har ledt efter noget konkret på hjemmesiden, vurderer, at de i høj grad eller meget høj grad fandt det, de ledte efter. Der er generelt en positiv holdning til digitale løsninger blandt københavnerne i undersøgelsen. 670 af de 744 københavnere i undersøgelsen (90 %) er enige eller meget enige i, at digitale selvbetjeningsløsninger er fleksible i forhold til hverdagen. 625 af de 744 (84 %) er enige eller meget enige i, at digitale selvbetjeningsløsninger er tidsbesparende sammenlignet med personlig og telefonisk betjening. 536 af de 744 (72 %) er enige eller meget enige i, at de foretrækker digitale selvbetjeningsløsninger frem for personlig eller telefonisk betjening. 7

8 45 af de 744 københavnere i undersøgelsen (6 %) giver udtryk for, at de på et tidspunkt har haft brug for at henvende sig til Københavns Kommune digitalt eller online. 74 af de 744 af københavnere i undersøgelsen (10 %) har indenfor de seneste 5 år anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune. 6 af de 56 københavnere, der har anmeldt byggearbejde for mere end et halvt år siden, har anmeldt det via Københavns Kommunes hjemmeside. Det er interessant, at 29 af de 37 der har anmeldt byggearbejde for mere end et halvt år siden og ikke anmeldt via er enige eller meget enige i, at de ikke kendte til muligheden for at anmelde via hjemmesiden. 30 af de 744 af københavnere i undersøgelsen (4 %) har anmeldt rotter i ud af de 16 københavnere der har anmeldt rotter i 2013, men ikke via kendte ikke til muligheden for at gøre dette online. 173 af de 744 af københavnere i undersøgelsen (23 %) har købt en form for parkeringsydelse inden for de seneste fem år. Blandt de 173 københavnere har 55 (32 %) anskaffet ydelsen via København Kommunes hjemmeside i privat regi, mens 5 (3 %) har købt parkeringsydelser i arbejdsmæssig regi. Af de 106 københavnere, som har købt parkeringsydelser, men ikke via svarer 74 (70 %), at de ikke kendte til muligheden for at gøre det via af de 744 københavnere i undersøgelsen (30 %) har haft behov for en oversigt over affaldsordninger eller har haft behov for at bestille affald inden for de seneste 2 år. 112 af de 744 (15 %) har inden for de seneste to år benyttet sig af tjenesten Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside, og 60 københavnere (8 %) har benyttet hjemmesiden inden for det seneste kvartal. Af de 111 københavnere, som har haft behov for at få en oversigt over affaldsordninger eller bestille afhentning af affald, men som ikke har anvendt Nem affaldsservice, var der 90 (81 %), som ikke kendte til selvbetjeningstjenesten på Samlet set har 56 af de 744 københavnere i undersøgelsen (8 %) anvendt tjenesten Giv et praj. 22 af de 56 benyttede tjenesten via app en og 34 via 4 af de 56 københavnere, der har anvendt Giv et praj, ved ikke, hvorvidt de brugte hjemmesiden eller app en, Dette indikerer, at der er nogle københavnere som både har benyttet tjenesten via app en og via Overordnet set er der få københavnere i undersøgelsen, der har benyttet sig af de ydelser, der er medtaget i undersøgelsen. Fælles for alle ydelser er tillige at kendskabet til ydelsernes digitale løsninger er meget lavt, dog er interessen herfor stor. 8

9 Generelt er københavnerne i undersøgelsen positive overfor brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. 536 af de 744 københavnerne i undersøgelsen, svarende til 72 %, foretrækker generelt digitale selvbetjeningsløsninger fremfor personlig og/eller telefonisk betjening. Københavnerne i undersøgelsen har overordnet set en mere positiv holdning til generelle digitale selvbetjeningsløsninger end til langt de fleste af Teknik- og Miljøforvaltningens digitale selvbetjeningsløsninger. Det er vigtigt at understrege, at det kun er københavnere, der har benyttet sig af Teknikog Miljøforvaltningens ydelser, enten via digitale selvbetjeningsløsninger eller personlig/telefonisk henvendelse, der har vurderet, hvorvidt de foretrækker en digital selvbetjeningsløsning eller personlig/telefonisk henvendelse. Baserne for de enkelte ydelser er derfor små, hvorfor en sammenligning mellem holdningen hertil og den generelle holdning til digitale selvbetjeningsløsninger ikke er direkte mulig. 9

10 5. Hovedresultater I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedresultater. Resultaterne er blevet segmenteret på alder, køn, bydel og uddannelse. Der kommenteres som udgangspunkt kun på totalniveau og på eventuelle signifikante forskelle de demografiske grupper imellem. Det er vigtigt at understrege, at baserne (antallet af interview) er meget små i adfærdsspørgsmålene under de enkelte temaer, hvorfor det ikke er muligt at konkludere, hvorvidt eventuelle forskelle er signifikante. Der vil blive gjort opmærksom på dette aspekt i de enkelte afsnit i rapporten, hvor det gør sig gældende. For at øge genkendeligheden af de ydelser der indgår i undersøgelsen, er der indledningsvist blevet vist et billede af den digitale løsning/hjemmeside for den enkelte ydelse. Billederne er kun blevet vist til de københavnere, der har benyttet de enkelte ydelser. Der henvises til tabelbilag for en mere detaljeret præsentation af resultaterne. 5.1 Borgernes digitale modenhed Københavnerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere deres generelle brug af IT og digitale løsninger. Vurdering af generel brug af IT og digitale løsninger Base: (n=744) Hvor ofte bruger du en PC i løbet af en uge på dit arbejde eller i din fritid? 86% 6% Gennemsnit 1% 4% 3% 4,72 Hvor ofte bruger du en smartphone (ikke alm. mobil) i løbet af en uge på dit arbejde eller i din fritid? 66% 4% 2% 2% 26% 3,83 Hvor ofte bruger du sociale medier (facebook, twitter, linkedin el. lign.) i løbet af en uge? 50% 8% 8% 14% 21% 3,51 Hvor ofte bruger du netbank, skat.dk, eller indkøb af varer/ydelser på nettet i løbet af en uge? 12% 13% 36% 37% 2% 2,95 Hvor ofte bruger du en tablet (ipad el. lign.) i løbet af en uge på dit arbejde eller i din fritid? 28% 7% 7% 10% 49% 2,55 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget ofte (7 gange eller mere) [5] Ofte (5-6 gange) [4] Jævnligt (3-4 gange) [3] Sjældent (1-2 gange) [2] Aldrig [1] 10

11 Københavnerne benytter PC oftest efterfulgt af Smartphone og sociale medier. Tablet samt digitale løsninger som eks. netbank, skat.dk, indkøb af varer/ydelser på internettet er de løsninger københavnerne bruger mindst. 86 % af københavnerne benytter PC meget ofte i løbet af en uge. Mænd (89 %) benytter i højere grad end kvinder (83 %) deres PC meget ofte i løbet af en uge. Københavnere i alderen år (93 %) benytter ligeledes i højere grad deres PC meget ofte i løbet af en uge på deres arbejde eller i deres fritid. Københavnere over 66 år benytter i mindre grad deres PC meget ofte i løbet af en uge. Dette hænger formodentlig sammen med, at personer i denne aldersgruppe ikke i samme udstrækning som de øvrige aldersgrupper, er aktive på arbejdsmarkedet. Der er tillige en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og hvor ofte man bruger PC. Københavnere med en 7. klasse/9./10. klasse/mellemskole-/realeksamen (72 %) bruger i mindre grad deres PC meget ofte i løbet af en uge. Københavnere med en lang videregående uddannelse (5 år eller mere) (91 %) benytter i højere grad deres PC meget ofte. Dette skyldes formentlig, at personer med en lang videregående uddannelse i højere grad end personer med 7. klasse/9./10. klasse/mellemskole-/realeksamen, bruger en PC i deres arbejde. 66 % af københavnerne benytter en Smartphone (ikke alm. mobiltelefon) meget ofte i løbet af en uge og 26 % benytter aldrig en Smartphone. Der er ligeledes i forhold til brugen af en Smartphone en tydelig sammenhæng mellem alder og brugen af heraf. Københavnere i alderen år (75 %) og år (85 %) benytter i højere grad en Smartphone meget ofte i løbet af en uge, hvor københavnere i alderen 66+ år (54 %) i højere grad aldrig benytter en Smartphone. Sammenlignet med de øvrige uddannelsesniveauer er der flere københavnere med en 7. klasse/9./10. klasse/mellemskole-/realeksamen (52 %), som aldrig bruger en Smartphone. 50 % af københavnerne bruger sociale medier (facebook, twitter, linkedin el. lign.) meget ofte i løbet af en uge, og 21 % benytter aldrig sociale medier. Kvinder (59 %) bruger i højere grad end mænd (39 %) sociale medier i løbet af en uge. Mænd (26 %) bruger derimod i højere grad end kvinder (16 %) aldrig sociale medier. Der er en klar sammenhæng mellem alder og brugen af sociale medier. Københavnere i alderen år (84 %) og år (62 %) bruger i højere grad sociale medier meget ofte i løbet af en uge, hvor københavnere i alderen år (31 %) og 66+ år (55 %) i højere grad aldrig bruger de sociale medier. 11

12 I relation til uddannelsesniveau er det interessant, at københavnere med en 7. klasse/9./10. klasse/mellemskole-/realeksamen (34 %) i højere grad aldrig bruger de sociale medier. Københavnere med en studentereksamen/hf (71 %) bruger derimod i højere grad de sociale medier. Kun 2 % af københavnerne bruger aldrig netbank, skat.dk, eller indkøb af varer/ydelser på internettet i løbet af en uge. Generelt er brugen af denne type digitale løsninger langt mere lavfrekvent sammenlignet med eksempelvis brug af PC, Smartphone, sociale medier og tablet, hvis man ser bort fra den andel af københavnere, der ikke benytter sig af disse digitale løsninger. 36 % af københavnerne benytter netbank, skat.dk, eller indkøb af varer/ydelser på internettet jævnligt i løbet af en uge, og 37 % benytter dem sjældent. I relation brugen af netbank, skat.dk, eller indkøb af varer/ydelser på nettet i løbet af en uge bruger mænd (16 %) disse digitale løsninger i højere grad end kvinder (8 %) meget ofte. Kvinder (42 %) benytter derimod i højere grad end mænd (31 %) disse digitale løsninger sjældent. Ser man på tværs af aldersgrupper, benytter de årige (49 %) i højere grad denne type digitale løsninger sjældent sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. Københavnere med en 7. klasse/9./10. klasse/mellemskole-/realeksamen (12 %) bruger i højere grad end københavnere med anden uddannelse aldrig denne type digitale løsninger. Københavnere med en studentereksamen/hf (53 %) bruger derimod i højere grad denne type digitale løsninger sjældent. 28 % af københavnerne bruger en tablet (ipad el. lign.) meget ofte i løbet af en uge, og 49 % benytter aldrig en tablet. Der er en tydelig sammenhæng mellem alder og brugen af en tablet. Københavnere i alderen år (38 %) benytter i højere grad en tablet meget ofte i løbet af en uge, hvor københavnere i alderen 66+ år (60 %) i højere grad aldrig benytter en tablet. I relation til brugen af tablet er der ligeledes en sammenhæng mellem frekvens og uddannelsesniveau. Københavnere med en 7. klasse/9./10. klasse/mellemskole- /realeksamen (62 %) bruger i højere grad aldrig en tablet. Københavnere med en lang videregående uddannelse (5 år eller mere) (34 %) benytter derimod i højere grad en tablet meget ofte. 12

13 100% Har du besøgt Københavns Kommunes hjemmeside (hvor det ikke var i forbindelse med en panelundersøgelse)? Base: (n=744) 90% 80% 70% 60% 50% 47% 40% 30% 20% 10% 14% 12% 11% 13% 3% 0% Ja, indenfor det seneste kvartal Ja, indenfor det seneste halve år Ja, indenfor det seneste år Ja, for over et år siden Nej, jeg har aldrig besøgt Københavns Kommunes hjemmeside Ved ikke Næsten halvdelen af københavnerne i undersøgelsen (47%) har besøgt Københavns Kommunes hjemmeside inden for det seneste kvartal. Et besøg inden for det seneste år får procentdelen op på 73%. I alt 84% har besøgt Københavns Kommunes hjemmesiden på et eller andet tidspunkt. Københavnere i alderen år (59 %) har i højere grad besøgt Københavns Kommunes hjemmeside indenfor det seneste kvartal. Derudover har københavnere med en lang videregående (5 år eller mere) (54 %) i højere grad besøgt hjemmesiden indenfor det seneste kvartal. 13 % af københavnerne i undersøgelsen har aldrig besøgt Københavns Kommunes hjemmeside. På tværs af aldersgrupper er det i højere grad de årige københavnere, der ikke har besøgt hjemmesiden. Det samme gør sig i højere grad gældende for københavnere, hvis højeste uddannelsesniveau er en studentereksamen/hf (22 %). 13

14 Hvad ledte du efter på Københavns Kommunes hjemmeside ved dit seneste besøg på Base: Har besøgt inden for det seneste år (n=545) Affald (datoer/kalender/ordninger/genbrug) Borgerservice (læge/pas/kørekort/ægteskab/flytning) Vuggestue/skole/pladsanvisning/pasning Ældreområdet/handicapydelser/pension Jobsøgende Boligydelse/kontanthjælp/børneydelse/sygdom/barsel Politisk arbejde/lokalplaner Bibliotek Parkering Kultur/idræt Projekter i byen (kommunalt regi) Svømmehal/havnebad Byggeri/tilladelser/gårdsanering Anmeldelse af rotter/væltet træ/bro mm Adresseændring/beskyttelse Andet Ved ikke Intet svar/intet 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 9% 13% 13% 12% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ovenfor fremgår de emner og ydelser københavnerne søgte efter ved deres seneste besøg på Københavns Kommunes hjemmeside. Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål og er efterfølgende kodet. Som det fremgår, er det kun københavnere der har besøgt hjemmesiden indenfor det seneste år, der er medtaget. Affald og Borgerservice er med 13 % de to ydelser, københavnerne har søgt mest efter. Kvinder (12 %) har i højere grad end mænd (6 %) søgt efter vuggestue/ pladsanvisning /skole/pasning. På tværs af aldersgrupper er det ligeledes ydelser københavnere i alderen år i højere grad har søgt efter (22 %). 4 % af københavnerne i undersøgelsen har søgt efter job på Københavns Kommunes hjemmeside. Kvinder (6 %) har i højere grad end mænd (2 %) søgt efter job på hjemmesiden. 14

15 100% I hvilken grad fandt du det du ledte efter på Københavns Kommunes hjemmeside, ved dit seneste besøg på Base: Har besøgt inden for det seneste år og ledte efter noget på hjemmesiden (n=425) 90% 80% 70% Gns: 4,68 60% 50% Topbox: 61% 40% 38% 30% 20% Bottombox: 13% 24% 24% 10% 0% 6% 6% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke 2% 61 % af de københavnere, der har besøgt hjemmesiden indenfor det seneste år og har ledt efter noget konkret på hjemmesiden, vurderer at de i høj grad eller meget høj grad fandt det de ledte efter. Resultatet er ligeledes præsenteret på skalagennemsnit. Et skalagennemsnit under 3,0 betyder grundlæggende, at der er flere københavnere, der vurderer, at de ikke fandt det de ledte efter på hjemmesiden, og et skalgennemsnit over 3,0 betyder, at der er flere københavnere, der vurderer, at de fandt det på hjemmesiden, de søgte efter. Med et gennemsnit på 4,68 må det konkluderes, at langt de fleste københavnere finder det, de søger efter på 15

16 100% Hvordan synes du det var at finde det, du ledte efter på Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har besøgt inden for det seneste år og fandt det de ledte efter (n=361) 90% 80% 70% Topbox: 75% 66% Gns: 2,87 60% 50% 40% Bottombox: 22% 30% 20% 22% 10% 0% 9% Jeg fandt det med det samme [4] Jeg fandt det hurtigt [3] Det tog mig lang tid at finde [2] 0% Jeg fandt det ikke [1] 3% Ved ikke 75 % af de københavnere, der har besøgt hjemmesiden indenfor det seneste år og fandt det, de ledte efter på hjemmesiden, vurderer, at de hurtigt eller med det samme fandt det, de ledte efter. 16

17 Københavnerne i undersøgelsen er ligeledes blevet bedt om at vurdere, hvor enige eller uenige de er i en række udsagn omhandlende digitale selvbetjeningsløsninger. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=744) Det er fleksibelt i forhold til min hverdag, at anvende digitale selvbetjeningsløsninger såsom netbank og skat.dk i forhold til personlig og telefonisk betjening 2% 2% 5% 28% 62% Gennemsnit 1% 4,46 Digitale selvbetjeningsløsninger såsom netbank og skat.dk er tidsbesparende i forhold til personlig og telefonisk betjening 3% 4% 9% 28% 56% 1% 4,30 Jeg foretrækker generelt digitale selvbetjeningsløsninger såsom netbank og skat.dk frem for personlig eller telefonisk betjening 3% 8% 15% 30% 42% 1% 4,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke Der er generel bred enighed blandt københavnerne i undersøgelsen om holdningen til de tre udsagn. 90 % er enige eller meget enige i, at digitale selvbetjeningsløsninger er fleksible i forhold til hverdagen. 84 % er enige eller meget enige i, at digitale selvbetjeningsløsninger er tidsbesparende sammenlignet med personlig og telefonisk betjening. 72 % er enige eller meget enige i, at de foretrækker digitale selvbetjeningsløsninger frem for personlig eller telefonisk betjening. I relation til alle udsagn er de årige københavnere i højere grad end de øvrige aldersgrupper meget enige. I forhold til udsagnene omkring at digitale selvbetjeningsløsninger er tidsbesparende og at digitale selvbetjeningsløsninger er at foretrække, er de årige og 66+ årige er derimod i mindre grad end de øvrige aldersgrupper meget enige. 17

18 5.2 Anmeldelse af byggesager Københavnerne i undersøgelsen er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt de indenfor de seneste 5 år har anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune. 10 % af københavnerne i undersøgelsen har indenfor de seneste 5 år har anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune. 100% 90% Har du anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune inden for de seneste 5 år? Hvis du har anmeldt flere, bedes du svare for den seneste byggesag. Base: (n=744) 89% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 1% 1% Ja, inden for det seneste kvartal Ja, inden for det seneste halve år Ja, inden for det seneste år 7% Ja, inden for de seneste 1 5 år Nej 1% Ved ikke Der er ikke overraskende en sammenhæng mellem, hvorvidt man har anmeldt en byggesag/byggearbejde og hvilken alder man har. Københavnere i aldersgruppen år (93 %) har i højere grad end de øvrige aldersgrupper ikke anmeldt en byggesag/byggearbejde. Der er i undersøgelsen spurgt ind til brugen af Følg din byggesag /digital anmeldelse af byggearbejde på to forskellige måder, afhængigt af hvor lang tid siden det er, at sagen er anmeldt. 18

19 100% Anmeldte du din seneste byggesag/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har anmeldt byggearbejde for mere end et halvt år siden (n=56) 90% 80% 70% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 23% 0% Ja Nej Ved ikke 6 ud af de 56 københavnere, der har anmeldt byggearbejde for mere end et halvt år siden, har anmeldt det via Københavns Kommunes hjemmeside. Der er ingen interessante demografiske forskelle. 3 ud af de 6 københavnere foretrækker en digital løsning fremfor personlig betjening. 1 person fortrækker ikke den ene løsning fremfor den anden. 2 personer ved ikke, om de foretrækker en digital løsning frem for personlig henvendelse. 4 ud af de 6 vil benytte sig af den digitale løsning, hvis de skal anmelde en byggesag/byggearbejde i fremtiden. 19

20 Du har svaret, at du har anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune, men at du ikke har anmeldt det via kommunens hjemmeside. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (n=37) Gennemsnit Jeg kendte ikke til muligheden for at anmelde byggesager/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside 5% 5% 8% 30% 49% 3% 4,14 Jeg foretrækker personlig eller telefonisk service frem for at anmelde byggesager/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside 27% 11% 27% 24% 5% 5% 2,69 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke 37 københavnere i undersøgelsen har anmeldt en byggesag/byggearbejde, men har ikke anmeldt den via Københavns Kommunes hjemmeside. Det er vigtigt at understrege, at basen (antallet af besvarelser) er meget lille i relation til at vurdere eventuelle signifikante demografiske forskelle. Det er dog interessant, at 29 københavnere er enige eller meget enige i udsagnet om, at de ikke kendte til muligheden for at anmelde via hjemmesiden, og kun 11 københavnere er enige eller meget enige i udsagnet om, at de foretrækker personlig eller telefonisk service i forbindelse med anmeldelse af byggesager. 20

21 100% Anvendte du Følg din Byggesag på Københavns Kommunes hjemmeside, i forbindelse med din seneste byggesag/byggearbejde? Base: Har anmeldt byggearbejde inden for det seneste halve år (n=17) OBS meget lille base 90% 80% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 18% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 2 % svarende til 17 københavnere har anmeldt byggearbejde inden for det seneste halve år. Af disse har kun 3 københavnere anvendt Følg din Byggesag på Københavns Kommunes hjemmeside. 1 ud af de 3 københavnere foretrækker en digital løsning fremfor personlig betjening. De 2 andre fortrækker ikke den ene løsning fremfor den anden. Idet basestørrelsen for antallet af københavnere, som har anmeldt byggearbejde inden for det seneste halve år, er meget lille, er fordelingen af disse københavneres besvarelser ikke vist grafisk. Det er ligeledes af samme årsag heller ikke muligt at foretage yderligere fortolkning af disse data. 21

22 5.3 Online anmeldelse af rotter 100% Har du anmeldt rotter (privat og/eller erhverv) i København i 2013? Base: (n=744) 96% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 2% Ja, i starten af året Ja, inden for det seneste kvartal Nej Ved ikke 0% Størstedelen af københavnerne har ikke anmeldt rotter (privat og/eller erhverv) i Blandt de, som ikke har anmeldt rotter i 2013, har ingen københavnere i aldersgruppen årige anmeldt rotter. Dette kan naturligvis skyldes, at en del i denne aldersgruppe stadig er hjemmeboende og derfor ikke har det overordnede ansvar for husstanden. 4 % svarende til 30 københavnere har anmeldt rotter i De følgende grafikker er alle baseret på små basestørrelser, hvilket betyder, at der ikke er statistisk belæg for at lave nogle entydige konklusioner. 22

23 100% Da du sidste gang anmeldte rotter, var de da Base: Har anmeldt rotter i 2013 (n=30) 90% 80% 77% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 13% 0% Indendørs i beboelse Udendørs ved beboelse Indendørs i erhverv Udendørs ved erhverv Ved ikke 0% 0% 100% Den seneste gang du anmeldte rotter, gjorde du det da via Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har anmeldt rotter i 2013 (n=30) 90% 80% 70% 60% 50% 53% 40% 30% 30% 20% 17% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 23

24 Du har svaret, at du har anmeldt rotter inden for det seneste år, men at du ikke har anmeldt dem via Københavns Kommunes hjemmeside. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: Har anmeldt rotter i 2013 men ikke via (n=16) OBS meget lille Gennemsnit Jeg foretrækker personlig eller telefonisk service frem for at anmelde rotter via 6% 6% 6% 19% 56% 6% 4,20 Jeg kendte ikke til muligheden for at anmelde rotter via 13% 13% 25% 44% 6% 4,07 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke Kun 9 københavnere har anmeldt rotter via Københavns Kommunes hjemmeside. 7 af de 9 københavnere foretrækker en digital selvbetjeningsløsning fremfor personlig henvendelse. Alle 9 københavnere der har anmeldt rotter via Københavns Kommunes hjemmeside nævner, at de vil benytte denne mulighed igen i fremtiden. Ud af de 16 københavnere som har anmeldt rotter, men ikke har gjort det via er det kun 2 der foretrækker en digital selvbetjeningsløsning. 12 af de 16 foretrækker personlig henvendelse. 24

25 5.4 Parkeringsbutikken Københavnerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere deres oplevelse af at købe parkeringsydelser via Københavns Kommunes hjemmeside. 100% Ejer eller lejer din husstand en bil? Base: (n=744) 90% 80% 70% 60% 50% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Fordelingen af hustande med bil (lejer eller ejer) viser, at 50 % af københavnerne har bil. Der ses her en aldersmæssig sammenhæng mellem om husstanden har bil eller ej, idet størstedelen af de årige (70 %) og 66+ årige (74 %) har bil i deres husstand. Blandt de årige (21 %) har kun en mindre andel bil i husstanden. Dette kan naturligvis forklares med, at der i denne aldersgruppe findes en stor andel, som netop er flyttet hjemmefra og dermed endnu ikke har et økonomisk råderum til at anskaffe sig en bil, som man ser hos den ældre generation. 25

26 100% Har du købt parkerings-periodekort, privat eller i forbindelse med arbejde/erhverv, parkerings-beboerlicens, parkeringsbrik til parkeringsanlæg eller lånebilslicens inden for de seneste 5 år? Base: (n=744) 90% 80% 76% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% Ja Nej Ved ikke 1% Ca. hver fjerde københavner har købt en form for parkeringsydelse inden for de seneste fem år. Københavnere i aldersgruppen 66+ (36 %) køber i højere grad parkeringsydelser, mens kun en lille andel af de årige (9 %) har købt parkeringsydelser inden for de seneste 5 år. 26

27 100% 90% Har du benyttet muligheden for at købe parkeringsydelser via Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har købt parkeringsydelser inden for de seneste 5 år (n=173) 93% 80% 70% 60% 64% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 9% 9% 6% 1% 1% 1% 1% Ja, inden for det seneste kvartal Ja, inden for det seneste halve år Ja, inden for det seneste år Ja, inden for de seneste 1 5 år Nej 5% 4% Ved ikke Privat På arbejdspladsen Blandt de københavnere som har købt parkeringsydelser inden for de seneste fem år, har 32 % anskaffet disse via København Kommunes hjemmeside i privat regi, mens 3 % har købt parkeringsydelser i arbejdsmæssig regi. Hvis relevant vil jeg også i fremtiden købe parkeringsydelser via Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om muligheden for at købe parkeringsydelser via Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har købt parkeringsydelser inden for de seneste 5 år via (n=57) 4% 11% 37% 40% Gennemsnit 9% 4,21 Den relevante side er let tilgængelig på 4% 7% 11% 51% 7% 21% 3,64 Den relevante side er brugervenlig 5% 2% 23% 44% 5% 21% 3,53 Jeg skulle klikke meget rundt på for at finde frem til den relevante side 7% 35% 16% 16% 2% 25% 2,60 Jeg vil foretrække personlig betjening frem for at købe parkeringsydelser via 21% 44% 23% 2% 2% 9% 2,12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke 27

28 Blandt de 57 københavnere, som har købt parkeringsydelser via København Kommunes hjemmeside, ses der en generel positiv holdning til både tilgængeligheden (33 københavnere er enige eller meget enige) og brugervenligheden af sitet (28 københavnere er enige eller meget enige). 44 københavnere vil også i fremtiden købe parkeringsydelserne på hvis dette bliver aktuelt. Kun 2 københavnere foretrækker personlig betjening frem for at anvende den digitale løsning på Du har købt parkeringsydelser i Københavns Kommune, men du har ikke købt dem via Københavns Kommunes hjemmeside. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: Har købt parkeringsydelser inden for de seneste 5 år men ikke via (n=106) Gennemsnit Jeg kendte ikke til muligheden for at købe parkeringsydelser via 8% 8% 7% 33% 37% 8% 3,89 Jeg foretrækker personlig service frem for at købe parkeringsydelser via 26% 31% 21% 12% 4% 6% 2,32 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke Af de københavnere, som har købt parkeringsydelser, men ikke via svarer 70 %, at de ikke var bekendt med muligheden for at købe dette via 16 % har en præference for at købe parkeringsydelser via personlig service. Resultaterne fra disse to udsagn viser altså, at der er rig mulighed for at få københavnerne til at anvende digitale løsninger ved køb af parkeringsydelser, hvilket dog kræver at der fokuseres på at udbrede kendskabet til denne løsning. 28

29 5.5 Nem affaldsservice Det følgende afsnit vil belyse københavnernes behov for affaldsordninger samt afhentning af affald, med særlig henblik på om man har benyttet tjenesten Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside. 100% Har du haft behov for at få en oversigt over affaldsordninger eller bestille afhentning af affald indenfor de seneste 2 år? Base: (n=744) 90% 80% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 2% Ca. hver tredje københavner har haft behov for en oversigt over affaldsordninger eller har haft behov for at bestille affald inden for de seneste 2 år. Der ses en sammenhæng mellem dette behov og alder. Således har især de årige (44 %) et stort behov for dette, mens de årige (16 %) ikke har helt så stort et behov. Det ses ligeledes, at området Nørrebro (19 %) har et noget lavere behov i forhold til det overordnede København. Det er yderligere værd at bemærke, at personer med en lang videregående uddannelse (37 %) har et noget større behov set bl.a. i forhold til personer med en kortere uddannelse. 29

30 100% 90% 80% Har du benyttet dig af Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside inden for de seneste 2 år? Base: (n=744) 83% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% Ja, inden for det seneste kvartal 4% Ja, inden for det seneste halve år 2% 1% Ja, inden for det seneste år Ja, inden for de seneste 1 2 år Nej 2% Ved ikke 15 % har inden for de seneste to år benyttet sig af tjenesten Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside. 8 % har benyttet hjemmesiden inden for det seneste kvartal. Som tidligere ses der også her en aldersmæssig sammenhæng, hvor københavnere i alderen år (16 %) er de flittigste brugere af denne service. Der ses store forskelle i forhold til, hvilken bydel man er bosat i. Personer, som er bosiddende uden for indre by og brokvarterne, benytter oftere servicen i forhold til personer, som bor i indre by. Den digitale affaldsordning er primært rettet mod villaer, der selv kan undersøge, hvornår der eksempelvis afhentes storskrald. I indre by findes et langt større antal etageejendomme, hvor der er tilknyttet en affaldsansvarlig/vicevært til hele ejendommen. 30

31 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har benyttet Nem affaldsservice på inden for de seneste 2 år (n=115) Hvis relevant vil jeg også i fremtiden 1% 6% bruge til orientering 1% om affaldsordninger mm 45% 44% Gennemsnit 3% 4,35 Siden er let tilgængelig på 3% 12% 15% 49% 13% 8% 3,60 Siden er brugervenlig 6% 12% 18% 49% 8% 7% 3,43 Jeg skulle klikke meget rundt på for at finde frem til siden 6% 22% 21% 31% 10% 10% 3,18 Jeg vil foretrække personlig betjening frem for at orientere mig via 35% 37% 20% 3% 4% 2% 2,04 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke Blandt de som har benyttet Nem affaldsservice på inden for de seneste to år, er der generel positiv holdning til tjenesten. 90 % er enige i, at de vil bruge i fremtiden, og samtidig ses der en meget lav andel af brugere, som foretrækker personlig betjening frem for at benytte (7 %). Der er dog en lidt blandet opfattelse af sitets tilgængelighed, hvor 62 % er enige i, at det var let tilgængeligt, oplever 41 %, at de skulle klikke meget rundt for at finde siden. 31

32 Du har haft behov for at få en oversigt over affaldsordninger eller bestille afhentning af affald, men du har ikke anvendt selvbetjeningsløsningen Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: Har haft behov for oversigt over affaldsordninger, men har ikke benyttet Nem affaldsservice på (n=111) Gennemsnit Jeg kendte ikke til Nem affaldsservice på Københavns Kommunes hjemmeside 2% 3% 8% 36% 45% 6% 4,28 Jeg foretrækker personlig eller telefonisk service frem for Nem affaldsservice 25% 25% 23% 11% 3% 13% 2,32 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke Af de 111 københavnere, som har haft behov for at få en oversigt over affaldsordninger eller bestille afhentning af affald, men som ikke har anvendt Nem affaldsservice, var der 81 %, som ikke kendte til tjenesten. Det ses ligeledes, at der er en mindre præference for personlig eller telefonisk service (14 %). Ligesom tidligere er der ved denne løsning også behov for at udbrede kendskabet blandt københavnerne. 32

33 5.6 Giv et praj 100% 90% Har du anvendt Giv et praj? Base: (n=744) 92% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1% 2% 2% Ja, inden for det seneste kvartal Ja, inden for det seneste halve år Ja, inden for det seneste år Ja, for mere end et år siden Nej 0% Ved ikke Samlet set har 8 % af københavnerne i undersøgelsen anvendt tjenesten Giv et praj. De årige (4 %) anvender i mindre grad tjenesten sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. 33

34 100% Har du anvendt Giv et praj som app på din smartphone og/eller på Københavns Kommunes hjemmeside? Base: Har anvendt Giv et praj (n=56) 90% 80% 70% 60% 61% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 7% 0% Som app til min smartphone Via Ved ikke Blandt de 56 københavnere, som har anvendt Giv et praj, er der aldersmæssig sammenhæng mellem, hvor man giver sit praj. De yngre anvender ikke overraskende i højere grad app en, mens de ældre primært anvender Sp.36a Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om hjemmesiden Giv et Praj? Base: Har anvendt Giv et praj via (n=34) Gennemsnit Hvis relevant vil jeg også i fremtiden bruge siden Giv et Praj 3% 6% 41% 47% 3% 4,33 Siden var let tilgængelig på 3% 9% 18% 44% 18% 9% 3,71 Siden er brugervenlig 6% 15% 15% 29% 24% 12% 3,57 Jeg skulle klikke meget rundt på for at finde frem til siden 12% 35% 26% 9% 6% 12% 2,57 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke 34

35 Antallet af københavnere, som har anvendt Giv et praj via app en, begrænser sig til i alt 34 personer, hvilket giver et for lille datagrundlag til at konkludere om, der er signifikante forskelle i datamaterialet. Der ses dog en tendens til, at tidligere brugere af Giv et praj også i fremtiden vil anvende løsningen (30 personer). Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om app'en Giv et Praj? Base: Har anvendt Giv et praj som app til smartphone (n=22) Gennemsnit Hvis relevant vil jeg også i fremtiden bruge app'en Giv et Praj 5% 9% 9% 27% 50% 4,09 App'en var let tilgængelig 9% 05% 50% 36% 4,05 App'en er brugervenlig 23% 5% 18% 41% 14% 3,18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig [1] Uenig [2] Hverken enig eller uenig [3] Enig [4] Meget enig [5] Ved ikke 35

36 100% Har du nogensinde haft brug for at henvende dig til Københavns Kommune digitalt/online, for eksempel via kommunens hjemmeside, på et område, hvor det ikke var muligt? Base: (n=744) 90% 80% 70% 69% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 10% 0% 6% Ja Nej Ved ikke Samlet set har 6 % af københavnerne i undersøgelsen på et tidspunkt haft brug for at henvende sig til Københavns Kommune digitalt eller online. Blandt disse er der dog ikke entydige områder, hvor borgerne vurderer, at de har brug for mere information. Der ses en sammenhæng mellem uddannelsesniveau, og hvorvidt man har brug for at henvende sig til Københavns Kommune. Københavnere med en kort uddannelse (7. klasse/9./10. klasse/mellemskole-/realeksamen) (2 %), har i mindre grad brug for at henvende sig til Københavns Kommune sammenlignet med københavnere med anden uddannelse. 36

37 Bilag: Spørgeramme Baggrundsvariable - Køn - Alder - Uddannelsesniveau - Bydel Tekst Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. Du kommer videre i spørgeskemaet ved at trykke på pilen nedenfor. Tema: Borgernes digitale modenhed Enkeltsvar randomiser 1-10 Sp.A Hvilken bydel i København bor du i? 1. Indre By & Christianshavn 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterbro og Kgs. Enghave 5. Valby 6. Vanløse 7. Brønshøj-Husum 8. Bispebjerg 9. Amager Øst 10. Amager Vest 11. Bor ikke i København Exit status = screenout if Sp.A = 11 37

38 Batteri enkeltsvar randomiser Sp.1 Indledningsvist vil vi gerne spørge ind til din generelle brug af IT og digitale løsninger. Udsagn: 1. Hvor ofte bruger du en PC i løbet af en uge på dit arbejde eller i din fritid? 2. Hvor ofte bruger du en tablet (ipad el. lign.) i løbet af en uge på dit arbejde eller i din fritid? 3. Hvor ofte bruger du en smartphone (ikke alm. mobil) i løbet af en uge på dit arbejde eller i din fritid? 4. Hvor ofte bruger du sociale medier (facebook, twitter, linkedin el. lign.) i løbet af en uge? 5. Hvor ofte bruger du netbank, skat.dk, eller indkøb af varer/ydelser på nettet i løbet af en uge? Skala: 1. Meget ofte (7 gange eller mere) 2. Ofte (5-6 gange) 3. Jævnligt (3-4 gange) 4. Sjældent (1-2 gange) 5. Aldrig Enkeltsvar Sp.2 Har du besøgt Københavns Kommunes hjemmeside (hvor det ikke var i forbindelse med en panelundersøgelse)? 1. Ja, indenfor det seneste kvartal 2. Ja, indenfor det seneste halve år 3. Ja, indenfor det seneste år 4. Ja, for over et år siden 5. Nej, jeg har aldrig besøgt Københavns Kommunes hjemmeside 6. Ved ikke Halvåbent Hvis sp.2=1-3 Sp.3 Hvad ledte du efter på Københavns Kommunes hjemmeside ved dit seneste besøg på Ved ikke 38

39 Enkeltsvar Hvis sp.2=1-3 OG sp. 3= 1 Sp.4 I hvilken grad fandt du det du ledte efter på Københavns Kommunes hjemmeside, ved dit seneste besøg på 1. Slet ikke 2. I mindre grad 3. I nogen grad 4. I høj grad 5. I meget høj grad 6. Ved ikke Enkeltsvar Hvis sp. 4=3-5 Sp.5 Hvordan synes du det var at finde det, du ledte efter på Københavns Kommunes hjemmeside? 1. Jeg fandt det med det samme 2. Jeg fandt det hurtigt 3. Det tog mig lang tid at finde 4. Jeg fandt det ikke 5. Ved ikke Batteri enkeltsvar randomiser Sp.6 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 1. Jeg foretrækker generelt digitale selvbetjeningsløsninger såsom netbank og skat.dk frem for personlig eller telefonisk betjening 2. Digitale selvbetjeningsløsninger såsom netbank og skat.dk er tidsbesparende i forhold til personlig og telefonisk betjening 3. Det er fleksibelt i forhold til min hverdag, at anvende digitale selvbetjeningsløsninger såsom netbank og skat.dk i forhold til personlig og telefonisk betjening Skala: 1. Meget uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Meget enig 6. Ved ikke 39

40 Tema: Anmeldelse af byggesager Enkeltsvar Sp.7 Har du anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune inden for de seneste 5 år? Hvis du har anmeldt flere, bedes du svare for den seneste byggesag. 1. Ja, inden for det seneste kvartal 2. Ja, inden for det seneste halve år 3. Ja, inden for det seneste år 4. Ja, inden for de seneste 1 5 år 5. Nej 6. Ved ikke Hvis sp. 7=3-4: Modul 1 (Har anmeldt byggearbejde for mere end et halvt år siden) Tekst modul 1 vis billede: På Københavns Kommunes hjemmeside kan du anmelde din byggesag/byggearbejde og se om din sag er modtaget og registreret hvornår du kan forvente svar hente afgørelsen, når sagen er afsluttet Enkeltsvar Sp.8 Anmeldte du din seneste byggesag/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Batteri enkeltsvar Hvis sp.8=1 Sp.9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Københavns Kommunes hjemmeside, hvor du kan anmelde byggesager/byggearbejde? 1. Den relevante side er let tilgængelig på 2. Jeg skulle klikke meget rundt på for at finde frem til den relevante side 40

41 3. Den relevante side er brugervenlig 4. Jeg vil foretrække personlig betjening frem for at anmelde byggesager/byggearbejde via 5. Hvis relevant vil jeg også i fremtiden anmelde byggesager/byggearbejde via Skala: 1. Meget uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Meget enig 6. Ved ikke Halvåbent Sp.10 Hvad mener du, der skal til, for at siden på hvor man kan anmelde byggesager/byggearbejde, bliver mere brugervenlig? Ved ikke Batteri - Enkeltsvar - Hvis sp.8=2 Sp.11 Du har svaret, at du har anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune, men at du ikke har anmeldt det via kommunens hjemmeside. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 1. Jeg foretrækker personlig eller telefonisk service frem for at anmelde byggesager/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside 2. Jeg kendte ikke til muligheden for at anmelde byggesager/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside Skala: 1. Meget uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Meget enig 6. Ved ikke 41

42 Modul 1 slut Hvis sp.7=1-2 Modul 2 Har anmeldt byggearbejde indenfor seneste halve år Tekst modul 2 vis billede På Københavns Kommunes hjemmeside kan du på Følg din Byggesag anmelde din byggesag/ byggearbejde se om din sag er modtaget og registreret se hvornår du kan forvente svar hente afgørelsen, når sagen er afsluttet Enkeltsvar Sp.12 Anvendte du Følg din Byggesag på Københavns Kommunes hjemmeside, i forbindelse med din seneste byggesag/byggearbejde? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke 42

43 Batteri enkeltsvar Hvis sp. 12=1 Sp.13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Følg din Byggesag på Københavns Kommunes hjemmeside? 1. Siden er let tilgængelig på Jeg skulle klikke meget rundt på for at finde siden 4. Siden er brugervenlig 5. Jeg vil foretrække personlig betjening frem for at anmelde byggesager/byggearbejde via 6. Hvis relevant vil jeg også i fremtiden anmelde byggesager/byggearbejde via Følg din Byggesag Skala: 1. Meget uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Meget enig 6. Ved ikke Halvåbent Sp.14 Hvad mener du, der skal til, for at Følg din Byggesag, bliver mere brugervenlig? Ved ikke Batteri Enkeltsvar Hvis sp.12=2 Sp.15 Du har svaret, at du har anmeldt en byggesag/byggearbejde til Københavns Kommune, men at du ikke har anmeldt det via kommunens hjemmeside. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 1. Jeg foretrækker personlig eller telefonisk service frem for at anmelde byggesager/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside 2. Jeg kendte ikke til muligheden for at anmelde byggesager/byggearbejde via Københavns Kommunes hjemmeside Skala: 1. Meget uenig 2. Uenig 43

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Teknik- og Kommune Miljøforvaltningen, Københavns Kommune November Oktober 2017 November 2017 TMF

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. November 2012

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. November 2012 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune November 2012 ISBN 978-87-92689-70-2 November 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Københavnernes oplevelse som fodgængere

Københavnernes oplevelse som fodgængere Københavnernes oplevelse som fodgængere Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Oktober 2017 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune November 2017 November

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017 CORPORATE RELATIONS Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne August 2017 Dataindsamling gennemført af YouGov 19.-20. august 2017 Målgruppe: Den danske befolkning, +18 år, 1009 respondenter. SAMMENFATNING

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Center for Selvstændige Boformer - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Beboernes brug af digitale medier... 3 Centerniveau...

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere