Levering på bestillingen Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levering på bestillingen Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 30. april 2019 Journal Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 2. maj 2018 bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at gennemføre forsøg med efterafgrøder med henblik på at undersøge betydningen af etableringstidspunktet for afgrødernes effekt. Der skal udarbejdes årlige afrapporteringer, og nærværende besvarelse er den årlige afrapportering fra markforsøgene i Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, seniorforsker Elly M. Hansen, akademisk medarbejder René Larsen og lektor René Gislum fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Akademisk medarbejder Finn P. Vinther og professor Jørgen Eriksen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været fagfællebedømmere, og notatet er revideret i lyset af deres kommentarer. Besvarelsen er udarbejdet som led i Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet under ID 7.21 i Ydelsesaftale Planteproduktion Venlig hilsen Lene Hegelund Specialkonsulent, DCA-centerenheden DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Blichers Allé Tjele Tlf.: dca.au.dk

2 DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Markforsøg med efterafgrøder: Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad Af Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen, René Larsen og René Gislum, Institut for Agroøkologi, AU Baggrund I bestilling fremsendt af Landbrugsstyrelsen (LBST) 2. maj 2018 til DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) ved Aarhus Universitet (AU) blev AU bedt om at igangsætte forsøg med efterafgrøder til belysning af bl.a. betydningen af efterafgrøders etableringstidspunkt i forhold til deres udvaskningsreducerende effekt. Det var ønsket, at olieræddike, honningurt og havre så vidt muligt blev sået på følgende tidspunkter: 10. august, 20. august, 30. august og 7. september. I bestillingen bad LBST bl.a. AU om at vurdere dækningsgraden af de etablerede efterafgrøder, således at LBST ville kunne kontrollere efterafgrøderne med udgangspunkt i differentierede versioner af den såkaldte trappemodel alt efter, hvornår efterafgrøderne blev sået. Det skulle ses i sammenhæng med, at der vil skulle kompenseres for en manglende effekt af efterafgrøderne på anden vis, og at kravene til efterafgrødernes dækningsgrad derfor måtte forventes at skulle være mere lempelige. LBST bad i den forbindelse AU om at frembringe billeder og præsentere forslag til inddeling af trappemodellen for hvert af de undersøgte etableringstidspunkter med udgangspunkt i, at en kontrol af arealer med efterafgrøder skulle kunne påbegyndes den 16. september. I forbindelse med bestillingen fra LBST er der indtil videre udarbejdet to notater. Første notat var Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for effekt, dækningsgrad og eftervirkning foreløbig afrapportering (Hansen & Thomsen, 2019). Efter henvendelse fra LBST 15. marts 2019 blev beregningen af kvotereduktion, som blev gennemført i Hansen & Thomsen (2019), genberegnet med udgangspunkt i andre såtidspunkter end dem, der oprindeligt var blev angivet i bestillingen. Resultaterne af de nye beregninger er beskrevet i notatet Opfølgende bestilling til foreløbig afrapportering af markforsøg: kvotereduktion ved sen etablering af efterafgrøder (Thomsen & Hansen, 2019). I Hansen & Thomsen (2019) blev der henvist til, at resultater fra påbegyndte udvaskningsmålinger 2018/19 samt billedbehandling ville blive beskrevet i en efterfølgende rapportering. Grundet tekniske problemer med de installerede sugeceller har det ikke været muligt at opnå tilstrækkeligt med jordvandsprøver til en meningsfuld sammenligning af udvaskningen fra efterafgrødeparceller med forskellige etableringstidspunkter. Derfor er det udelukkende spørgsmålet vedr. dækningsgrader ved forskellige såtidspunkter for efterafgrøder, der besvares i det følgende.

3 Besvarelse Metode Tilgangen til beregning af dækningsgrad ved senere såning af efterafgrøder end 20. august var i korte træk følgende: (1) Efterafgrøder blev sået den 9., 20. og 29. august samt 6. september (faktiske såtidspunkter) og efterfølgende overfløjet med drone på syv tidspunkter til bestemmelse af dækningsgrad. (2) Dækningsgraden ved såning af efterafgrøder på andre datoer end de faktiske sådatoer, dvs. estimerede såtidspunkter 24., 28. august samt 7. september samt referencen 20. august blev beregnet på baggrund af målte værdier for dækningsgrad under (1) dog med udeladelse af såtidspunktet 9. august. (3) Forventet dækningsgrad på den midterste dag for nuværende kontrolperioder (dvs. 17., 23. og 28. september samt 4. og 13. oktober) blev bestemt på baggrund af de beregnede dækningsgrader i (2) for droneflyvninger gennemført 6. og 20. september samt 1., 21. og 24. oktober. (4) Dækningsgraden for såning 20. august beregnet i (3) for den midterste dag for nuværende kontrolperioder blev sat til 100, og dækningsgraderne til de øvrige såtidspunkter relateret hertil. (5) De nuværende trappetrin i trappemodellen blev justeret i forhold til (4). Af ovenstående følger, at de nuværende trappetrin i trappemodellen blev fastholdt for såning 20. august, og at dækningsgraderne for senere såning er sket relativt til disse. Der er således ikke taget stilling til den nuværende trappemodels generelle gyldighed. Forsøg og dækningsgrad Forsøgene, som ligger til grund for nærværende og tidligere besvarelser, gennemføres på lokaliteterne Foulum og Havrisvej. I 2018 blev olieræddike, havre og honningurt sået til fire forskellige tidspunkter (9., 20. og 29. august samt 6. september) mens almindelig og italiensk rajgræs indgik med ét såtidspunkt (9. august). Disse såtidspunkter kaldes i det følgende faktiske såtidspunkter. Forsøgene er beskrevet i Hansen & Thomsen (2019). I det følgende er der alene taget udgangspunkt i forsøget gennemført på Foulum for efterafgrøderne olieræddike, havre og honningurt. Forsøget på Havrisvej er udeladt, da resultaterne på den meget sandede jord pga. den meget omfattende tørke i 2018 er vurderet meget usikre (Hansen & Thomsen, 2019). I efteråret 2018 blev dækningsgraden i hver parcel bestemt ved overflyvning med drone på syv tidspunkter: 6. og 20. september, 1., 21. og 24. oktober samt 6. og 22. november. Valg af tidspunkt var i høj grad bestemt af vejret, idet det kun er muligt at flyve med dronen i tørvejr og i let til moderat vind. Den benyttede drone var en DJI Matrice 100 quadcopter med to kameraer monteret, hhv. et standard DJI Zenmuse X3 RGB-kamera og et MicaSense RedEdge-kamera med 5 multispektrale bånd. Til bestemmelse af efterafgrødernes dækningsgrad benyttedes X3 standardkameraet, der optog almindelige farvebilleder (RGB). 2

4 Under flyvningen optog RGB-kameraet en række billeder med stort overlap, både i flyveretningen og på tværs. Disse billeder blev efterbehandlet i et softwareprodukt (Pix4Dmapper), der ud fra fotogrammetriske principper dannede ét samlet sømløst ortofoto, der dækkede det samlede overfløjne areal. Det samlede RGB-ortofoto havde en horisontal opløsning på ca. 3x3 cm. Dækningsgraden blev bestemt som forholdet mellem antallet af pixels, der tilhørte grønt plantemateriale, og det totale antal af pixels i billedet. For at afgøre om en given pixel tilhører grønt plantemateriale, blev der anvendt vegetationsindekset ExGR, som er forskellen mellem overskydende grøn (excess green) og overskydende rød (excess red) (Meyer & Neto, 2008). Til bestemmelse af kvælstofoptagelse i overjordisk biomasse blev der på begge lokaliteter taget planteklip i begyndelsen af november (Hansen & Thomsen, 2019). I hver af fire gentagelser blev der afklippet biomasse på to tilfældigt placerede felter på i alt 0,5 m 2. Biomassen fra de to felter pr. parcel blev puljet til én prøve og efterfølgende opdelt i de enkelte arter af efterafgrøder samt i ukrudt og spildkorn. Plantematerialet blev tørret, vejet og analyseret for indhold af kvælstof (Tabel 1). Det skal understreges, at dækningsgraden er bestemt over hele parcellen, hvoraf klippeområdet kun udgør en lille del. Dækningsgrader gennem efteråret for de tre efterafgrødearter sået til de fire forskellige tidspunkter er vist i Figur 1. Tabel 1. Kvælstofoptagelse i begyndelsen af november i efterafgrøder samt ukrudt og spildkorn på Foulum efter såning på fire forskellige tidspunkter. Fra Hansen & Thomsen (2019). Efterafgrøde Ukrudt og spildkorn I alt Efterafgrøde Faktiske sådato (kg N/ha) Olieræddike 9. august august august september Havre 9. august august august september Honningurt 9. august august august september

5 100 Olieræddike Dækningsgrad (%) august 20. august 29. august 6. september Havre Dækningsgrad (%) august 20. august 29. august 6. september Honningurt Dækningsgrad (%) august 20. august 29. august 6. september Dato for bestemmelse af dækningsgrad Figur 1. Dækningsgrad af olieræddike, havre og honningurt sået til fire forskellige tidspunkter (9., 20. og 29. august samt 6. september) i forsøget på Foulum i efteråret Såtidspunktet er markeret ved dækningsgraden 0 som første punkt. Værdierne er gennemsnit af fire gentagelser. Olieræddike er den af de tre efterafgrøder, der først opnåede en høj dækningsgrad uanset såtidspunktet (Figur 1). Honningurt sået 29. august eller 6. september opnåede knap så høje 4

6 dækningsgrader i oktober som olieræddike og tidligere sået honningurt, men opnåede dog relativt høje dækningsgrader. Udviklingen i havres dækningsgrad adskiller sig fra de to andre efterafgrøder ved de 3-4 sidste overflyvninger (Figur 1). For de to første såtidspunkter opnåede havre en høj dækningsgrad ved overflyvningen 21. oktober. Det er usikkert, hvorfor dækningsgraden for de to sidste såtidspunkter steg kraftigt i løbet af blot tre dage (fra 21. til 24. oktober), og hvorfor dækningsgraden derefter faldt for alle fire såtidspunkter ved flyvning den 6. november for derefter at stige igen den 22. november. Havre har en betydelig mere opret vækst end f.eks. honningurt (Billede 1) og vil derfor kunne syne af mindre på et billede taget fra oven. Desuden kan havrens oprette blade være mere påvirkelige af vind, som kan få bladene til ligge mere parallelt med jordoverfladen og dermed give en højere dækningsgrad, end når de fotograferes i vindstille vejr. Muligvis er der derfor tale om en overestimering af havres dækningsgrad ved den 3. sidste overflyvning (24. oktober). Værdierne efter den 24. oktober er generelt mere usikre pga. mere ustadigt vejr end ved de første overflyvninger. Billede 1. Havre (til venstre) og honningurt (til højre) sået 6. september fotograferet fra siden af parcellen 21. oktober

7 Beregning af dækningsgrader ved estimerede såtidspunkter I Hansen & Thomsen (2019) blev der givet forslag til, hvordan kompenserende foranstaltninger i form af nedsat kvælstofkvote kunne erstatte en manglende effekt af efterafgrøder ved senere etablering end 20. august. Der blev taget udgangspunkt i de faktiske såtidspunkter (9., 20. og 29. august samt 6. september) som angivet i Tabel 1. I Thomsen & Hansen (2019) blev der beregnet tilsvarende kvotereduktioner men med udgangspunkt i efterafgrøder med andre såtidspunker (20., 24. eller 28. august samt 7. september). I nærværende besvarelse er der som i Thomsen & Hansen (2019) taget udgangspunkt i såtidspunkterne 24. og 28. august samt 7. september samt referencen, som er sat til 20. august, dvs. det seneste tidspunkt for rettidig etablering (Landbrugsstyrelsen, 2018). I det følgende refererer estimeret såtidspunkt til disse datoer, da de adskiller sig fra de faktiske såtidspunkter i forsøget. Forsøgsleddet med såning 9. august er ikke inddraget i det følgende ligesom dette såtidspunkt ikke blev inddraget i første afrapportering (Hansen & Thomsen, 2019), da der ikke blev fundet større kvælstofoptagelse ved 1. såtidspunkt (9. august) end ved 2. såtidspunkt (20. august) for olieræddike og honningurt ved Foulum, formentlig pga. de specielle vejrforhold i I Figur 2 er den gennemsnitlige dækningsgrad for olieræddike, havre og honningurt ved de tre faktiske såtidspunkter (20., 29. august og 6. september, jf. Tabel 1, hvor 9. august er udeladt) indsat for hver af de første fem overflyvninger (6. og 20. september, 1., 21. og 24. oktober). Når der anvendes gennemsnit over de tre efterafgrødearter, der i årets dronemålinger udviser relativt store forskelle (Figur 1), skyldes det, at der generelt ikke skelnes mellem de godkendte efterafgrøder i forhold til dækningsgrad (Landbrugsstyrelsen, 2018). Sammenhængene mellem dækningsgrad og det faktiske såtidspunkt er tilpasset et andengradspolynomium, og ud fra de fundne funktionsudtryk er der bestemt dækningsgrad for de estimerede såtidspunkter 20., 24. og 28. august samt 7. september, som er vist i Tabel 2. 6

8 Dækningsgrad (%) september 20. september 1. oktober 21. oktober 24. oktober august 25. august 1. september 8. september Såtidspunkt Figur 2. Sammenhæng mellem såtidspunkt (20. august, 29. august og 6. september), og dækningsgrad bestemt ved overflyvning 6. september, 20. september, 1. oktober, 21. oktober og 24. oktober. Dækningsgraden ved de aktuelle såtidspunkter er forbundet med et andengradspolynomium. Tabel 2. Dækningsgrader (%) 6. og 20. september, 1., 21. og 24. oktober beregnet ud fra Figur 2 for de estimerede såtidspunkter 20., 24. og 28. august samt 7. september. Estimeret Dato for bestemmelse af dækningsgrad såtidspunkt 20. for 6. september september efterafgrøder 1. oktober 21. oktober 24. oktober 20. august august august september Ved rettidig etablering af efterafgrøder (senest 20. august) er der for nuværende fastsat mindstekrav til dækningsgrad i perioden mellem 11. september og 19. oktober (Tabel 3). Med denne inddeling er overflyvningerne den 6. og 22. november ikke relevante i forhold til kontrolperioderne, og dækningsgraderne fundet disse datoer er derfor udeladt i Figur 2 og Tabel 2. 7

9 Tabel 3. Gældende mindstekrav til dækningsgrad (%) i forhold til kontroltidspunkt (Landbrugsstyrelsen, 2018). Periode, hvor kontrollen gennemføres Mindstekrav til dækningsgrad 11. september-14. september september-20. september september-25. september september-1. oktober oktober-6. oktober oktober-19. oktober 40 Med henblik på at bestemme krav til dækningsgrad svarende til perioderne nævnt i Tabel 3 er dækningsgraderne for de estimerede såtidspunkter i Tabel 2 relateret til datoen for bestemmelse af dækningsgrad. Værdierne i Tabel 2 er således indsat i Figur 3 og vha. et andengradspolynomium relateret til tidspunkt for bestemmelse af dækningsgrad. 100 Dækningsgrad (%) august 24. august 28. august 7. september sep. 24. sep. 1. okt 8. okt. 15. okt 22. okt 29. okt Dato for bestemmelse af dækningsgrad Figur 3. Sammenhæng mellem dato for bestemmelse af dækningsgrad og estimeret såtidspunkt for efterafgrøder enten 20., 24. og 28. august eller 7. september. 8

10 Ud fra Figur 3 kan dækningsgraden for de estimerede såtidspunkter 20., 24. og 28. august samt 7. september bestemmes til den gennemsnitlige dato for de fem kontrolperioder mellem 15. september og 19. oktober (Tabel 3), hvilket svarer til 17., 23. og 28. september samt 4. og 13. oktober. Første kontrolperiode mellem 11. og 14. september er udeladt, da funktionsudtrykkene anvendt i Figur 3 ikke kan anvendes til bestemmelse af forventet dækningsgrad på dette tidspunkt. Dækningsgraden for de estimerede såtidspunkter 20., 24. og 28. august samt 7. september bestemt ud fra Figur 3 er vist i Tabel 4. For såning 7. september gælder, at værdierne er negative ved de første tre kontrolperioder (17., 23. og 28. september). Heraf følger, at efterafgrøder sået 7. september på baggrund af den her anvendte metode ikke kan kontrolleres i de pågældende perioder. Tabel 4. Dækningsgrader (%) bestemt ud fra Figur 3 for den gennemsnitlige dato i de nuværende kontrolperioder (Tabel 3). Den relative dækningsgrad bestemt med såning senest 20. august som reference er vist i parentes. Kontrolperiode Seneste estimerede såtidspunkt for efterafgrøder Gns. dato for kontrolperiode 20. augusgusgusber 24. au- 28. au- 7. septem- 15. september-20. september 17. september 18 (100) 9 (51) 4 (22) september-25. september 23. september 26 (100) 14 (51) 4 (17) september-1. oktober 28. september 34 (100) 19 (57) 8 (24) - 2. oktober-6. oktober 4. oktober 45 (100) 30 (65) 17 (38) 2 (4) 7. oktober-19. oktober 13. oktober 65 (100) 51 (78) 39 (61) 23 (36) Dækningsgraden bestemt i forsøget 2018 efter såning af efterafgrøder 20. august (Tabel 4) afviger fra de nuværende krav til dækningsgrader (Tabel 3). Afvigelserne er små ved de første kontrolperioder, men dækningsgraden den 13. oktober er betydeligt højere (65 %) end de nuværende krav på 40% (Tabel 3). Med henblik på at tilpasse dækningsgraderne ved forskellige såtidspunkter til den nuværende trappemodel (Landbrugsstyrelsen, 2018) er de nuværende mindstekrav til dækningsgrader justeret i forhold til de relative dækningsgrader, som er angivet i parenteser i Tabel 4. Resultatet er vist i Tabel 5. Tabel 5. Dækningsgrader (%) bestemt ved at relatere de relative forskelle (Tabel 4) til nuværende mindstekrav (Landbrugsstyrelsen, 2018), som er angivet i kolonnen ved såtidspunktet 20. august. Kontrolperiode Seneste estimerede såtidspunkt for efterafgrøder 20. august 24. august 28. august 7. september 15. september-20. september september-25. september september-1. oktober oktober-6. oktober <1 7. oktober-19. oktober

11 Generelle bemærkninger Som det fremgår, bygger ovenstående beregninger af mindstekrav til dækningsgrader ved forskellige såtidspunkter for efterafgrøder (Tabel 5) på et enkelt forsøg gennemført i efteråret Det betyder, at data og beregninger er behæftet med betydelig usikkerhed i forhold til generalisering. Ligeledes gælder det, at valg af funktionsudtryk har stor betydning for resultatet, hvilket der ikke er testet for. Slutresultatet for beregningerne (Tabel 5) baseret på den nuværende trappemodel, der som anført af Hansen & Thomsen (2015) og Thomsen & Hansen (2016) skal tages med forbehold. Når der foreligger flere data, bør det derfor analyseres, dels om trinnene i den nuværende trappemodel bør justeres dels om de i 2018 fundne sammenhænge mellem dækningsgrad og såtidspunkter er valide. Referencer Hansen, E.M., Thomsen, I.K Notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder. Notat til NaturErhvervstyrelsen 4. februar g_af_efterafgr_der_ pdf Hansen, E.M., Thomsen, I.K Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for effekt, dækningsgrad og eftervirkning foreløbig afrapportering. Notat til Landbrugsstyrelsen 1. januar _g_med_efterafgr_der.pdf Meyer, G.E., Neto, J.C Verification of color vegetation indices for automated crop imaging applications. Computers and electronics in agriculture 63, Landbrugsstyrelsen Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Planperioden 1. august 2018 til 31. juli Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. nings-_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf Thomsen, I.K., Hansen, E.M Leaf coverage and nitrogen uptake of potential EFA catch crops. Notat til NaturErhvervstyrelsen 17. februar pdf Thomsen, I.K. Hansen, E.M Opfølgende bestilling til foreløbig afrapportering af markforsøg: kvotereduktion ved sen etablering af efterafgrøder. Notat til Landbrugsstyrelsen 27. marts

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad Hermed fremsendes svar på bestillingen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for effekt, dækningsgrad

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Supplerende spørgsmål til notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen anmodede med bestilling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. Kontroltrappe for efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen har med bestilling af 29. januar 2015 anmodet

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Vedr. bestillingen: Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger.

Vedr. bestillingen: Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Vedr. bestillingen: Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger.

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven tidlig såning NaturErhvervstyrelsen har den 9. december

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning fra kvælstoffikserende afgrøder NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering besvarelse af spørgsmål A1-10 Susanne

Læs mere

Vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen og seniorforsker Elly Møller Hansen, begge Institut for Agroøkologi.

Vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen og seniorforsker Elly Møller Hansen, begge Institut for Agroøkologi. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. fastsættelse af plantetal ved kontrol af efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen har den 4. november 2014

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser

Læs mere

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer.

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Faglig kommentering af notat Kvælstofudvaskning mere end blot marginaludvaskning NaturErhvervstyrelsen (NAER) har

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Efterfølgende har NAER i mail af 23. oktober bedt DCA svare på en række spørgsmål med frist 27. oktober kl. 15.

Efterfølgende har NAER i mail af 23. oktober bedt DCA svare på en række spørgsmål med frist 27. oktober kl. 15. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende opfølgning på Notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder DCA Nationalt

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering besvarelse af spørgsmål A11-16 Susanne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Scenarier til fastsættelse af kriterier for at benytte kvælstoffikserende arter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen Til Fødevarestyrelsen Revideret besvarelse på bestillingen: Velfærdsmæssige konsekvenser i husdyrbesætninger som følge af øgede støjniveauer ved brug af F-35- kampfly. Fødevarestyrelsen (FVST) har i bestilling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen.

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende Frø blandinger som efterafgrøder der kan anvendes som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne

Læs mere

Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet

Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet AARHUS UNIVERSITY Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet Elly Møller Hansen, Ingrid Kaag Thomsen, Johannes Lund Jensen & Iris Vogeler

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

og nuværende specialkonsulent Klaus Horsted, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

og nuværende specialkonsulent Klaus Horsted, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Fødevarestyrelsen Vedr. bestillingen: Undersøgelse af karakteren af trædepudeforandringer hos økologiske slagtekyllinger. Fødevarestyrelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Bestillingen: Betydningen for kvælstofeffekten af efterafgrøder ved ændrede regler i forhold til etablerings-

Læs mere

Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark

Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 15.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Antagelse 1. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Antagelse 1. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af to spørgsmål vedrørende udbygget notat (dateret 28/1 2015) om analyse af overlapstolerance i forbindelse

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ Plantedirektoratet Vedrørende gødskningsbekendtgørelsen 2011/12 Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 04-03-2011 Dir.: 8999 1861 E-mail: finn.vinther@agrsci.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Levering på bestillingen: Redegøre for udviklingen af pattegrisedødelighed og for smågrisedødeligheden.

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Levering på bestillingen: Redegøre for udviklingen af pattegrisedødelighed og for smågrisedødeligheden. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Fødevarestyrelsen Levering på bestillingen: Redegøre for udviklingen af pattegrisedødelighed og for smågrisedødeligheden. Fødevarestyrelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Bestillingen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 4. december 2015 Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen,

Læs mere

Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder

Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder Notat om vurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede og andet vinterkorn som alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2015 Forfatter

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Miljø- og Fødevareministeriets Departement. Levering af bestillingen Forbrug af kvalitetsfødevarer

AARHUS UNIVERSITET. Til Miljø- og Fødevareministeriets Departement. Levering af bestillingen Forbrug af kvalitetsfødevarer AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Miljø- og Fødevareministeriets Departement Levering af bestillingen Forbrug af kvalitetsfødevarer Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen Spørgsmål vedrørende bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve. Landbrugs-

Læs mere

Levering på bestillingen Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter

Levering på bestillingen Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 11. april 2019 Journal 2018-760-001010 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Afklaring af om der er grundlag

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

EVALUERING AF MELLEMAFGRØDERS EFFEKT I FORHOLD TIL EFTERAFGRØDER

EVALUERING AF MELLEMAFGRØDERS EFFEKT I FORHOLD TIL EFTERAFGRØDER EVALUERING AF MELLEMAFGRØDERS EFFEKT I FORHOLD TIL EFTERAFGRØDER INGRID K. THOMSEN, ELLY MØLLER HANSEN OG FINN P. VINTHER DCA RAPPORT NR. 034 DECEMBER 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Vedr. bestillingen: Vurdering af mulighed for at udvide listen over afgrøder med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Vedr.: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-09 (soja A )

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Vedr.: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-09 (soja A ) AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Vedr.: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-09 (soja A2704-12) Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i

Læs mere

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer RHUS UNIVRSITT D - NTIONLT NTR FOR FØDVRR OG JORDBRUG Naturrhvervstyrelsen Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten Naturrhvervstyrelsen

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

DET NATIONALE CENTER FOR JORDBRUG OG FØDEVARER (DJF) AARHUS UNIVERSITET

DET NATIONALE CENTER FOR JORDBRUG OG FØDEVARER (DJF) AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR JORDBRUG OG FØDEVARER (DJF) AARHUS UNIVERSITET Fødevareministeriet Susanne Elmholt Vedrørende Notat om muligheder og begrænsninger ved billedbehandling til opgørelse og kontrol

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRU G NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Periodisering

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Vurdering af omdriftstid på lavskov

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Vurdering af omdriftstid på lavskov AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 14. juni 2019 Journal 2019-760-001255 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Vurdering af omdriftstid på lavskov

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevareministeriet Vedrørende notat om effekt af udnyttelsesprocent for afgasset gylle DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat om vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat om vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat om vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA DCA Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. anvendelse af nye arter som pligtige efterafgrødearter

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Notat vedr. anvendelse af nye arter som pligtige efterafgrødearter AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. anvendelse af nye arter som pligtige efterafgrødearter NaturErhvervstyrelsen har den 4. juli

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Natur Erhvervsstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Natur Erhvervsstyrelsen Natur Erhvervsstyrelsen Vedrørende: Kort beskrivelse af hvorvidt brug af jordforbedringsmidler i randzonen i overensstemmelse med randzoneloven vil have en påvirkning af natur og miljø. NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r Grøn Viden U N I V E R S I T E T Etablering af efterafgrøder A A R H U S Elly Møller Hansen Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r 20 0 9 2 Markbrug nr. 331 Januar

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte 1 Rodudvikling hos efterafgrøder 0 Roddybde (meter) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rug Havre Rajgræs Ræddike

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Afsøgning og vurdering af nye datasæt til supplering af den eksisterende model til regulering

Læs mere

Vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi.

Vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. nyt JB-kort NaturErhvervstyrelsen har den 18. november 2014 fremsendt bestilling på en beskrivelse

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende reglerne om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 3. februar 2012 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER INGE T. KRISTENSEN DCA RAPPORT NR. 015 DECEMBER 2012 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS

Læs mere

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Professor Jørgen E. Olesen Nitrat udvaskning Nitratudvaskningen operationel definition Mængden af kvælstof

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/ /12

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/ /12 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/92-2011/12 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 025 JULI 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte Roddybde (meter) Rodudvikling hos efterafgrøder 0 0.2 0.4 0.6 Rug Havre Rajgræs Ræddike Raps Honningurt

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende Notat om kortlægning af mulige områder til økologisk biavl i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Gradueret planteværn på basis af droneoptagelser Jesper Rasmussen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU

Gradueret planteværn på basis af droneoptagelser Jesper Rasmussen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Gradueret planteværn på basis af droneoptagelser Jesper Rasmussen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Plantekongres 2015, 14.-15. januar, Herning Kongrescenter Status Droner med kameraer Findes

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Bidrag til besvarelse af tre spørgsmål til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Bidrag til besvarelse af tre spørgsmål til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Bidrag til besvarelse af tre spørgsmål til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget NaturErhvervstyrelsen (NAER)

Læs mere

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Plantedirektoratet Besvarelse/kommentering af to af landbrugets (Landbrug & Fødevarer) høringssvar på gødskningsloven. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Susanne Elmholt Dato: 19.08.2009 Dir.: 8999 1858

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende supplerende spørgsmål til notatet Leaf coverage and nitrogen uptake of potential EFA catch crops

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende supplerende spørgsmål til notatet Leaf coverage and nitrogen uptake of potential EFA catch crops AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende supplerende spørgsmål til notatet Leaf coverage and nitrogen uptake of potential EFA catch crops Den

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016 AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Spørgsmål om nationale emissionsfaktorer for lattergas og revision af IPCC guidelines

Læs mere

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Vedr. bestillingen Betydningen af kontroltidspunktet for vurdering af dækningsgraden af græsudlæg i majs

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Vedr. bestillingen Betydningen af kontroltidspunktet for vurdering af dækningsgraden af græsudlæg i majs AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Vedr. bestillingen Betydningen af kontroltidspunktet for vurdering af dækningsgraden af græsudlæg i majs Landbrugsstyrelsen

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Levering på bestillingen Indhold af ikke-produktive elementer på landbrugsjorden i Danmark

Levering på bestillingen Indhold af ikke-produktive elementer på landbrugsjorden i Danmark AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 21. marts 2019 Journal 2019-760-001088 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Indhold af ikke-produktive elementer

Læs mere

Indtil da så bør reglerne om husdyrefterafgrøder integreres fuldt i de pligtige efterafgrøder, så der kan opereres med et sæt regler mindre.

Indtil da så bør reglerne om husdyrefterafgrøder integreres fuldt i de pligtige efterafgrøder, så der kan opereres med et sæt regler mindre. Dato 15. maj 2019 Side 1 af 7 Landbrugsstyrelsen Att.: miljobio@lfst.dk J.nr. 18-6110-000031 Cc: chbrpe@lfst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Samkøring af DJF s nye jordbundskort med det nyeste blokkort Fakultetssekretariatet Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 18. januar 2011 Direkte tlf.: 8999 1858 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Der er tidligere fremsendt to notater vedrørende denne bestilling, den 17. februar 2015 og den 2. februar 2016.

Der er tidligere fremsendt to notater vedrørende denne bestilling, den 17. februar 2015 og den 2. februar 2016. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Bestillingen: Evaluering af det nye virkemiddel tidlig såning på baggrund af vækstsæsonerne 2014/2015

Læs mere

Samarbejde mellem de to nationale centre i Science and Technology Snitflader og fælles processer i myndighedsrådgivning

Samarbejde mellem de to nationale centre i Science and Technology Snitflader og fælles processer i myndighedsrådgivning Samarbejde mellem de to nationale centre i Science and Technology Snitflader og fælles processer i myndighedsrådgivning Internt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA Nationalt Center

Læs mere