Budgetvejledning. for. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetvejledning. for. Budget"

Transkript

1 Budgetvejledning for Budget Opdateret Side 1 af 14

2 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene Budgetprocessen arbejder med 3 spor: 1. Et politisk- administrativt spor 2. Et brugerspor for brugerbestyrelser, råd og nævn 3. Et medarbejderspor for MED-organisation Budgetvejledningen indeholder følgende afsnit: Rammer for budgetlægningen for 2020 Politisk - administrativt spor for budgetproces 2020 herunder en tidsplan Brugerspor med høring herunder en tidsplan Medarbejderspor med budgetdialogmøder herunder tidsplan Bagerst i budgetvejledningen er indsat et bilag med beskrivelser af, hvordan der administrativt udarbejdes Et budgetmateriale for Budgetbalancer Budgetprocessen kan opdeles i tre overordnede faser: Fase 1: Teknisk, administrativ fase I perioden fra januar og frem til marts er budgetprocessen af teknisk, administrativ karakter. Denne fase løber indtil de første budgetrammer for 2020 fremlægges til politisk behandling i marts. I denne fase foretages tekniske korrektioner som fremskrivning af det seneste budget, omplaceringer inden for og mellem politiske udvalg samt en korrektion af eventuelle fejl og ændringer. Fase 2: Politisk, administrativ fase De første budgetrammer forelægges Økonomiudvalget på udvalgets møde i marts. Økonomiudvalget vil på baggrund heraf prioritere, hvilke elementer der kan arbejdes videre med administrativt ligesom målene for budgetlægningen fastlægges. Denne fase strækker sig fra udmeldingen af de første budgetrammer i marts og frem til budgettemadagen i august, hvorefter budgetlægningsprocessen frem til budgetvedtagelsen er i den næste fase. Fase 3: Politisk fase Den politiske fase starter umiddelbart op i marts måned og løber frem til budgetvedtagelsen i oktober. Den politiske fase indeholder flere forskellige politiske processer, ligesom fasen er bundet tæt op på direktionens arbejde med budgettet. Side 2 af 14

3 Budgetprocessen er i hovedtræk skitseret i nedenstående figur, som i oversigtsform viser budgetlægningens årshjul. November Administrativ klargøring af budget 2020 til udsendelse Oktober 2. behandling og vedtagelse af budgettet. Godkendelse af taster. September. Politiske budgetforhandlinger. Takstoversigt i fagudvalg. December Budgetbemærkninger færdiggøres. Januar KL s tidsplan udsendes Økonomiudvalget behandler budgetvejledningen for 2020 Februar Administrationen udarbejder et teknisk budgetoplæg herunder opdateret indtægtsprognose baseret på egne data og Danmarks Statistik. Marts Økonomiudvalget behandler rammerne for næste års budget. Økonomiudvalget påbegynder drøftelser af finansiering, målsætninger og prioriteter og det sker i en tæt dialog med direktionen. August Budgettemadag. ØK drøfter budgetforslag. Borgermøde. Budgetoplæg færdiggøres til 1. behandling 1.behandling Økonomiudvalget og Byrådet. Juli Juni ½ budgettemadag. Økonomiaftale mellem KL og regeringen. Fagudvalg drøfter budgetforslag. April Der udarbejdes forslag til budget. Foreløbig demografi på baggrund af befolkning og regnskab 2018 fremlægges. Fagudvalgene drøfter kvalitetsstandarder. Maj Der udarbejdes forslag til budget. Skøn over befolkning og demografi fremlægges. Direktionen udarbejder på baggrund af de politiske tilkendegivelser et forslag til en foreløbig anlægsplan. På alle møder henover foråret i Økonomiudvalget drøftes budget 2020 herunder evt. besparelsesforslag, effektiviseringsforslag og øvrige prioriteter. Side 3 af 14

4 1. Det politisk-administrative spor I dette spor arbejder det politiske niveau tæt sammen med direktionen og chefforum. Tanker, idéer og al relevant input til budgetmæssige tiltag for 2020 deles i en forpligtigende dialog mellem de tre parter. Sporet omfatter blandt andet de økonomiske beregninger og de politiske drøftelser og løbende afklaringer mellem det politiske niveau og de øverste administrative niveauer. Formål: Fastlæggelse af kommunens budget. Indhold: Tilvejebringelse af de grundlæggende forudsætninger og løbende afklaringer for budgetlægning og sikring af n forståelse herfor. Udarbejdelse og vedtagelse af et budget. Input: Et budgetgrundlag. En aftale om kommunernes samlede økonomiske vilkår kendt som Økonomiaftalen. Tildelingsmodeller for de store velfærdsområder, herunder demografi og skøn for befolkningsudviklingen. Et forslag til en anlægsplan. Fagområdernes kvalitetsstandarder. Den vedtagne planstrategi. De politiske mål/politiske prioriteter/reduktionskrav/politiske ønsker og anden tilpasning. Høringssvar Særlige politiske emner herunder ændringsforslag. Dialog med Hovedudvalget. Output: Et budgetoplæg Reviderede kvalitetsstandarder på de store velfærdsområder. Oversigter over reduktions- og prioriteringsforslag. Løbende, reviderede budgetversioner. Hele og halve budgettemadage. Et budget til stillingtagen Løbende bidrag til KL s politiske, faseopdelte budgetlægning. Løbende indberetninger af budgetstatus ud fra egne data til KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. Politiske prioriteringer og målsætning. Roller og ansvar: Økonomiudvalget er ansvarligt for udarbejdelsen af et budget. Direktionen er administrativ ansvarlig for afviklingen af budgetprocessen. Det sker med løbende inddragelse af såvel chefforum som Hovedudvalget og i hele budgetprocessen. koordinerer budgetprocessen og har det tekniske ansvar for denne. Side 4 af 14

5 Budget 2020 Budgettet udarbejdes i forhold til de fastsatte målsætninger for økonomien samt under hensynstagen til kommunens overordnede økonomiske politik. Udgangspunktet for budget 2020 er det korrigerede budgetoverslag 2020 fra budget 2019 fremskrevet med KL s skøn for pris og lønudvikling. Direktionen drøfter i slutningen af februar de overordnede rammer for Det sker på baggrund af relevante nøgletal, det foreløbige regnskabsresultat for 2018 samt en første balance for budget Drøftelsen involverer chefforum. Det samlede administrative oplæg behandles på Økonomiudvalgets møde primo marts og indeholder et samlet overblik over forventninger til både udgifts- og indtægtssiden, herunder direktionens beskrivelser af eventuelle særlige udfordringer. Økonomiudvalgets behandling på mødet i marts suppleres med en dialog med Hovedudvalget. Dette for at sikre en dialog om, hvor Hovedudvalget og chefforum ser udfordringer og muligheder. De første budgetrammer aftales politisk og det videre budgetarbejde finder sted henover foråret, hvor direktionen på økonomiudvalgsmøderne vedholdende deler deres og chefforums overvejelser, idéer, forslag og input. Parallelt kan direktionen og chefforum tage forskellige oplæg til debat i fagudvalg mm. Økonomiudvalget orienteres om befolkningstallet pr. 1. januar, 1. marts og 1. maj ligesom de foreløbige skøn over befolkningstallet for forelægges. Direktionen udarbejder med baggrund i de politiske prioriteringer et forslag til en anlægsplan for årene det sker på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget og chefforum. For Økonomiudvalgets vedkommende som punkter på dagsordenen til alle møder i perioden marts til og med juni. Der udarbejdes et skøn for overførselsudgifterne samt den tilrettede demografitildeling for de øvrige velfærdsområder i Direktionen udstikker på baggrund af dialogen med Økonomiudvalget de overordnede rammer for udarbejdelsen af løbende, administrative bidrag og sikrer koordinering og helhed samt dialog på tværs af organisationen. inddrages løbende af centrene i forbindelse med deres udarbejdelse af rekvirerede budgetmaterialer, herunder politisk bestilte drifts- og anlægsforslag. gennemgår alle budgetforslag og medvirker til den faglige koordinering, inden forslagene indgår i den politiske behandling. I juni afholdes en ½ budgettemadag for Byrådet. Direktionen fastlægger dagens indhold på baggrund af et forslag fra. Hovedudvalget deltager i budgettemadagen, hvor medarbejderside får et særskilt punkt på dagsordenen. Fagudvalgene kan drøfte budgetsituationen på deres møder henover foråret. Centercheferne sørger i den forbindelse for, at de enkelte fagudvalg får lejlighed til at drøfte særlige, relevante temaer indenfor fagområdet herunder kvalitetsstandarder. Direktionen udarbejder sammen med chefforum i august et samlet budgetoplæg. Budgetoplægget skal være i balance og såvel servicerammen som anlægsrammen skal over- Side 5 af 14

6 holdes. Budgetoplægget skal afspejle de politiske drøftelser, mål og prioriteringer og kan omfatte: Et samlet oplæg vedrørende effektiviserings- og reduktionsforslag. Et samlet oplæg vedrørende eventuelle budgettilpasninger og nye tiltag. Et skøn for udgifterne på beskæftigelsesområdet samt medfinansieringen på sundhedsområdet Et forslag til en flerårig anlægsplan. Oplistningen er ikke udtømmende. I august afholdes 2. budgettemadag. Der er tale om en hel eller en halv dag, hvor målet er at skabe en fælles, politisk forståelse for og indblik i budgetoplægget som dette sendes til 1. behandling. Modsat tidligere år afvikles der ikke gruppemøder på dagen, idet de fælles drøftelser politisk prioriteres højt. Direktionen, centercheferne og Hovedudvalget deltager på budgettemadagen. Alle relevante datoer og budgetaktiviteter fremgår af den efterfølgende aktivitetsoversigt, tabel 1. Taksterne for 2020 behandles på fagudvalgenes møder i september og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet samtidig med 2. behandlingen af budgettet. Efter budgetvedtagelsen i oktober udarbejdes tilrettede budgetforslag, som lægges på kommunens hjemmeside sammen med det øvrige budgetmateriale. Tabel 1: Tidsplan for politisk-administrativt spor budgetproces Dato Aktivitet Ansvarlig 29. januar Januar, februar og marts 6. marts 12. marts April Økonomiudvalget behandler Budgetvejledning 2020 herunder vejledningens tidsplan for budgetproces, dialogmøder og høring. På samme møde er der dialog mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budgetprocessen. Der arbejdes på at forberede rammerne for budgetarbejdet frem til Økonomiudvalgets møde i marts Økonomiudvalget behandler de første rammer for budgettet. Økonomiudvalget drøfter samtidig den kommende finansiering. På denne baggrund udstikker Økonomiudvalget rammerne for den videre proces. Dialog mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om udfordringer og muligheder. Direktionen drøfter budgettet og afklarer hvordan chefforum inddrages. Der listes emner op til dialog med Økonomiudvalget på forårets møder. Direktionen drøfter budgetsituationen med chefforum og Økonomiudvalget ligesom direktionen udarbejder et forslag til en flerårig anlægsplan Direktion og chefforum samt Center for HR, Direktion og Center for HR, Direktion og Center for HR, Direktion 2. maj Borgmestermøde i KL Borgmesteren 1. juni Materiale til 1. budgettemadag klar på budgethjemmesiden Side 6 af 14

7 1. juni 25. juni juni Fagcentre udsender budgetmateriale i høring hos brugerbestyrelser, råd og nævn. Fagudvalgene afslutter deres drøftelser af kvalitetsstandarderne. Chefforum gør status på de politiske drøftelser af kvalitetsstandarder og udarbejder en samlet, ensartet fremstilling af disse. Fagudvalg drøfter budgetforslaget som er sendt i høring. Det sker den: 24. juni BIU/SOU 25. juni SSU/PKU 26. juni BLU/TMU 27. juni Byrådets 1. budgettemadag 1. august kl Frist for indsendelse af høringssvar fra udvalg, brugerbestyrelser, MED-organisationen mv. Forslag fremsendes til Center for HR,. 2. august Materiale til 2. budgettemadag klar på hjemmeside 8. august Byrådets 2. budgettemadag 14. august Økonomiudvalgets 1. behandling af budget august Byrådets 1. behandling af budget august Borgermøde Direktion / chefforum Chefforum Direktion og centerchefer Høringsparter 2. september Politiske budgetforhandlinger Borgmesteren 4. september Borgmestermøde i KL Borgmesteren 9. september Politiske budgetforhandlinger Borgmesteren 16. september Politiske budgetforhandlinger Borgmesteren 23. september kl Frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag til budget Forslag fremsendes til. De politiske grupper 26. september Borgmestermøde i KL Borgmesteren 2. oktober 10. oktober Økonomiudvalgets 2. behandling af budget Økonomiudvalget behandler takstoversigten Byrådets 2. behandling af budget Byrådet behandler takstoversigten 15. oktober Lovpligtig deadline for vedtagelse af budget 2020 Primo/medio december Udmelding af de vedtagne budgetter til centre og decentrale enheder. Det er forudsat, at evt. forhold fra byrådets 2. budgettemadag og borgermødet rent teknisk skal fremsættes som ændringsforslag. Begrundelsen er, at det er samme materiale, som forelægges på 2. budgettemadag og 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Side 7 af 14

8 2. Brugersporet med høring Brugersporet for budgetprocessen omfatter høring af og dialog med borgere, brugerbestyrelser, organisationer, råd og nævn. Formål: At sikre indflydelse og skabe lydhørhed over for synspunkter og input fra brugerbestyrelser, organisationer, råd og nævn. At skabe gensidig forståelse for de overordnede rammer og dilemmaer bag prioriteringsforslagene, herunder de givne økonomiske og politiske rammer. Indhold: Dialogmøde med fagudvalg og repræsentanter for brugerbestyrelser, råd og nævn. Dialogen gennemføres som et særskilt punkt på dagsordenen. Her tilstræbes det, at kvalificere de høringssvar der efterfølgende er deadline for dialog-/borgermøder Input: Høringsvar og evt. input til budgetforslaget for Budget Input fra borgermøder. Politiske prioriteringsforslag Output: Information til de politiske fagudvalg om de begrundede ønsker, behov og idéer fra borgere, brugerne og interessenter. Feedback til de politiske fagudvalg. Oversigt over høringssvar. Roller og ansvar: De respektive direktører er ansvarlige for de enkelte fagområder og områdernes centerchefer tilrettelægger processen til fagudvalgene. Høringsberettigede parter er: Handicaprådet, Ældrerådet, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet samt alle MED-udvalg. Budgetmateriale sendes 1. juni i høring i brugerbestyrelser, råd og nævn. Høringsfristen for skriftlige høringssvar er sat til den 1. august kl Høringssvarene samt oversigt over indkomne høringssvar indgår som bilag til Økonomiudvalgets møde i august samt ved byrådets 1. behandling af Budget Henover foråret Der skal løbende henover foråret være dialog mellem Økonomiudvalget og direktionen om udviklingen og udfordringer i budgetsituationen. Emner tages op løbende og det sker efter samtaler mellem centerchefer og direktionen på møder i chefforum. Centrene inviterer på vegne af fagudvalgene repræsentanter for brugerbestyrelser, råd og nævn til at deltage i dialogmøder med fagudvalgene i løbet af foråret om udvikling og udfordringer i budgetprocessen. Dette så bidrag kan nå at indgå i materialet til den politiske behandling af budgetmaterialet i september. Se desuden denne tidsplan for høringsprocessen, tabel 2 Side 8 af 14

9 Tabel 2: Tidsplan for brugerspor høring 1. juni Dato Aktivitet Ansvarlig Budgetmateriale sendes til høring i brugerbestyrelser, råd og nævn. Materialet lægges på kommunens hjemmeside juni Fagudvalg afholder dialogmøder med centermed 1. august, kl august 29. august Borgermøde Frist for indsendelse af skriftlige høringssvar til Byrådet fra brugerbestyrelser, råd og nævn. Høringssvarene er klar til udsendelse sammen med budgetmaterialet til 1. behandling af budgettet. Materialet lægges på kommunens hjemmeside Centerchefer bistået af Direktion / centerchefer Høringsparter Borgmesteren og direktionen Side 9 af 14

10 3. Medarbejdersporet med dialogmøder Medarbejdersporet for budgetprocessen omfatter høring og dialog med MED-organisationen. Politisk er det en prioritet, at hovedudvalgets medarbejderside tæt følger og bidrager til budgetarbejdet. Det sker i en dialog på møder henover foråret med Økonomiudvalget og ikke mindst på budgettemadagene. Formål: At give politisk indblik i de faglige udfordringer, bekymringer og muligheder medarbejderne finder vigtige i forhold til budgetlægningen for At give de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer politikere, direktionen og chefforum oplever, hvis der nødvendigvis skal prioriteres i forhold til helheden. Indhold: Personalemøder Møder i centerudvalg og Hovedudvalg Møder mellem hovedudvalget og Økonomiudvalget Input: Budgetmateriale, herunder - Prioriteringsforslag. - Anlægsforslag. Output: Budgetdialogmøder. Tilbagemelding vedrørende budget og budgetdialog. Roller og ansvar: Direktionen er ansvarlig for, at der finder en proces med dialog sted mellem Økonomiudvalget og medarbejdersiden i Hovedudvalget. er ansvarlig for sikringen af høringsprocessen. Desuden kan faglige organisationer fremsende deres input og tage drøftelser løbende med de politiske grupper. Budgetmateriale sendes d. 1. juni i høring i Hovedudvalget, MED-organisationen og andre høringsberettigede parter. Der afholdes dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget samt centerudvalgenes næstformænd. Hovedudvalget deltager i budgettemadagene som indlægsholder med et punkt på dagsordenen. Formålet er at bidrage til dialog mellem MED-organisationen og det politiske niveau om udfordringen organisatorisk. Tabel 3: Tidsplan for medarbejderspor med budgetdialogmøde Dato Aktivitet Ansvarlig 29. januar 20. februar 6. marts Hovedudvalget drøfter og aftaler deres involvering i budgetprocessen med Økonomiudvalget Hovedudvalget drøfter budgetvejledning 2020 samt gør status på budgetproces Dialog mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget om udfordringer og muligheder. Direktion Direktion Side 10 af 14

11 1. juni 12. juni 12. juni Budgetmateriale sendes i høring i Hovedudvalget, Centerudvalg, Lokal-MED og andre høringsberettigede parter Hovedudvalget behandler budgetforudsætninger og faglige udfordringer på medarbejderområdet Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget samt næstformændene i centerudvalgene Hovedudvalget Direktionen 20. juni Hovedudvalget udarbejder høringssvar Hovedudvalget juni 27. juni 1. august kl august Mulighed for dialogmøder mellem fagudvalg og Centerudvalg. 24. juni BIU/SOU 25. juni SSU/PKU 26. juni BLU/TMU Hovedudvalget deltager sammen med chefforum på 1. budgettemadag Frist for høringssvar til budgetforslaget Hovedudvalget deltager i første del af 2. budgettemadag Direktion og chefforum Direktion Direktion Side 11 af 14

12 Bilag Lidt detaljer om, og indsigt i det administrative arbejde med budget budgetlægningen på de forskellige områder håndteres administrativt på nedenstående måde. Serviceudgifter Det korrigerede budget for 2019 og budgetoverslagsår fremskrives og udgør udgangspunktet for budget 2020 og overslagsår Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner omfatter korrektioner som følge af indberetningsfejl, effekter af allerede trufne beslutninger, omplaceringer mellem udvalg og lignende. Der udarbejdes en samlet oversigt over tekniske korrektioner, som vil blive drøftet i direktionen og Økonomiudvalget samt indgå i budgetmaterialet. Anlægsudgifter Direktionen udarbejder forslag til flerårig anlægsplan, som indgår i det samlede budgetoplæg. Anlægsplanen skal drøftes med Økonomiudvalget inden den fremlægges på 1. budgettemadag i juni. Indkomstoverførsler Der udarbejdes et administrativt skøn for indkomstoverførslerne for 2020, så et første oplæg kan indgå i direktionens budgetoplæg og løbende dialog med Økonomiudvalget frem til den 1. budgettemadag i juni. Finansiering (skatter, udligning, renter, afdrag, låneoptagelse og forskydninger) Udgangspunktet er budgetoverslagsår 2020 i budget 2019, som der blev vedtaget i oktober De budgetterede udgifter/indtægter i budgetoverslagsår 2020 og budgetoverslagsårene udgør udgangspunktet for budget ved fremlæggelse af den første budgetbalance i marts. Efter indgåelse af økonomiaftalen udarbejdes nyt/endeligt skøn for skatter og udligning for Renter og afdrag baseres på kommunens gæld samt forventninger til renteniveau mv. Forventninger til indtægter ved statsgaranti baseres på skøn fra KL og Indenrigsministeriet og forventninger til indtægter ved selvbudgettering baseres på skøn over befolkningstallet udarbejdet og godkendt af Direktionen. Demografi Demografitildeling tilpasses først efter Økonomiudvalgets behandling af de opdaterede skøn over befolkningsudviklingen pr. maj og på baggrund af arbejdet i den tværgående demografigruppe. Side 12 af 14

13 Lov- og cirkulæreprogram Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes som en teknisk korrektion til budgettet i august inden 2. budgettemadag. Beløbene tildeles de områder, som ændringerne omfatter. Der fordeles ikke beløb under kr. pr. år. Budgetbemærkninger Centrene er ansvarlige for bemærkninger på eget område vedrørende både drift og anlæg. Budgetbemærkninger vedrørende budget 2020 udarbejdes i august måned, således at de kan indgå i budgetmaterialet til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Efter budgetvedtagelsen tilrettes budgetbemærkningerne i forhold til de politisk vedtagne ændringer. Budgetmateriale Der oprettes en elektronisk budgetmappe på kommunens hjemmeside, som vil være tilgængelig for politikere, borgere, presse og medarbejdere. Heri vil alt relevant budgetmateriale ligge, herunder materiale til de to budgettemadage. Alle indkomne høringssvar lægges i en mappe på hjemmesiden. Alt materiale vil således være elektronisk og udsendes ikke i papirform. Information om budgettet Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag gøres tilgængelige for kommunens borgere på kommunens hjemmeside. Side 13 af 14

14 Budgetbalancer Budgetbalancerne udarbejdes og fremlægges med de almindelige forbehold for, om der politisk vælges enten selvbudgettering eller statsgaranti. Budgetbalance 1 (marts) Teknisk fremskrivning af budgetoverslagsårene fra det vedtagne budget Budgetbalance 2-1. budgettemadag + konsekvenser af demografimodeller + skøn over indkomstoverførsler + forslag til effektiviseringer og reduktioner + evt. yderligere budgetforslag drift + anlægsplan + tekniske korrektioner + ændret P/L på baggrund af marts-skønnet fra KL Budgetbalance 3-2. budgettemadag + konsekvenser af økonomiaftale + lov- og cirkulæreprogram + samlet budgetoplæg herunder fornyede skøn over indkomstoverførsler + konsekvens af demografimodeller + endeligt skøn over finansiering + budgetforslag + eventuelt ændret P/L (juni-skønnet) + KL s udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogram Budgetbalance 4 - budgetforhandlinger + evt. låneoptagelse + evt. nye informationer + evt. nye eller ændrede budgetforslag Budgetbalance 5-2. behandling + politiske ændringsforslag Side 14 af 14

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022 2017-062847 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og budgetprocedure for 2019-2022, og at der udarbejdes et Moderniserings-

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar Budget 2014 Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen. Økonomi- og Planudvalget den 18. februar Budget 2015 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 18. februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Udgangspunktet for budgetlægningen... 1 3 Økonomiske udfordringer...

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2020.

DREJEBOG FOR BUDGET 2020. Syddjurs Kommune 31. januar 2019 DREJEBOG FOR BUDGET 2020. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 og politiske budgetopfølgninger i 2018 Byrådet Dato: 9. januar 2018 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-17

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetdirektiv 2018 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21. februar 2017

Budgetdirektiv 2018 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21. februar 2017 Budgetdirektiv 2018 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21. februar 2017 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2018-2021 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere