1. Formål Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge) Sagsnr Dokumentnr Indholdsfortegnelse: 1. Formål Tilbud omfattet af forretningsgangen Hvordan indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse Særligt om domfældte i botilbud efter Afgørelse og oplysning om klageadgang Hvortil indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Centret, som har driftsansvaret for tilbuddet Særligt for tilbud uden for centerfællesskaber Den kommune, som har handleforpligtelse for borgeren Socialtilsynet Drifts- og Udviklingskontorerne Særligt for dagtilbud og private dagtilbud, beliggende i KK DU-kontorernes opgaver Opfølgning og læring Statistik om magtanvendelser... 12

2 1. Formål Denne forretningsgang beskriver Socialforvaltningens procedurer på henholdsvis tilbuds- og myndighedsområdet i forhold til at indberette magtanvendelse og andre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret efter serviceloven 1 og magtbekendtgørelsen 2 samt andre tilfælde af magtanvendelse, der ikke er beskrevet i serviceloven (nødret og nødværge). Forretningsgangen er gældende fra 1. januar 2015 og erstatter tidligere udsendte forretningsgange om indberetning af magtanvendelse. Forretningsgangen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Politik, Drifts- og udviklingskontorerne og relevante myndighedscentre i Københavns Kommune. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen De tilbud, der er omfattet af reglerne om registrering og indberetning af magtanvendelse, er tilbud for borgere, der har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne 3, og som: modtager et tilbud efter servicelovens 101 om behandling af stofmisbrug. modtager et tilbud efter servicelovens 103/104 om beskyttet beskæftigelse og samværstilbud. bor i et botilbud efter servicelovens 107/108 eller 109/110 bor i et tilbud eller egen bolig, hvor hjælpen i et væsentligt omfang er støtte efter servicelovens 85. bor på et tilbud i eller udenfor KK på en plads, som er købt af myndighedscentret. Forretningsgangen gælder desuden for tilbud efter servicelovens 109 og 110, der har borgere, der ikke har en betydelig og varigt nedsat 1 Servicelovens , 136 og 137 e-m. 2 Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 3 Er i medfør af 124 a omfattet af reglerne om magtanvendelse m.v. i servicelovens kapitel 24 i de tilfælde, hvor borgeren ikke samtykker i den foranstaltning, der tænkes iværksat efter bestemmelserne i Der skal foreligge den fornødne faglige dokumentation for den pågældendes psykiske funktionsnedsættelse samt for, at denne funktionsnedsættelse forhindrer borgeren i selvstændigt af varetage egne interesser via myndigheds udredning af borgerens støttebehov. Side 2 af 12

3 psykisk funktionsevne, men hvor der anvendes magt, nødværge og nødret, som ikke er beskrevet i serviceloven. 3. Hvordan indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? I hvert enkelt tilfælde, hvor medarbejdere på et tilbud udfører en magtanvendelse eller andet indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, skal der ske en registrering og indberetning af magtanvendelsen. Ved indgrebet træffer medarbejderen en afgørelse om anvendelse af magt overfor borgeren. Indberetning af magtanvendelse skal ske elektronisk i de skemaer, der er udarbejdet af Socialstyrelsen indenfor de angivne frister, der fremgår af de enkelte skemaer. Når skemaerne bliver tilgængelige i CSC Social, kan det ske direkte fra borgerens journal for Københavns Kommunes egne tilbud. Medarbejderens nærmeste leder / tilbudsleder vurderer og angiver på hver enkelt indberetning om indgrebet er i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer samt tilbuddets pædagogiske metoder, tilgange og handleanvisninger. Andre tilfælde af magtanvendelse, der ikke er beskrevet i serviceloven, herunder fx nødret og nødværge, skal tillige indberettes i skema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse Tilbuddet skal sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse når det gælder magtanvendelse efter servicelovens 125, 126a, 127 og 128. Ansøgningen sendes elektronisk til behandling hos borgerens handlekommune. I Københavns Kommune behandler det relevante myndighedscenter ansøgningen. Når skemaet bliver tilgængeligt i CSC Social, kan det ske direkte fra borgerens journal for Københavns kommunes egne tilbud 4. Borgerens handlekommune træffer en afgørelse og sender den til borgeren og kopi til det tilbud, der har søgt. Godkendelsen følger borgeren, dvs. er der givet tilladelse til brug af blød stofsele, kan den bruges både af bo- og dagtilbud. 4 Forventet ibrugtaget 1. januar Side 3 af 12

4 3.2. Særligt om domfældte i botilbud efter 108 Enhver magtanvendelse efter 137g 137j overfor domfældte personer med udviklingshæmmede, der i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse er anbragt i en boform efter 108, skal registreres og indberettes efter samme procedure som for andre magtanvendelser Afgørelse og oplysning om klageadgang Når en medarbejder på et tilbud udfører en magtanvendelse eller andet indgreb i borgerens selvbestemmelsesret, træffer medarbejderen i forvaltningsretlig forstand en afgørelse om anvendelse af magt overfor borgeren, jf. ovenfor om registrering og indberetning af magtanvendelsen. Borgeren skal samtidig orienteres om adgangen til at klage over afgørelsen (anvendelsen af magt). Borgeren / den pårørende skal som udgangspunkt have en klagevejledning, hver gang der sker (afgørelse om) magtanvendelse, fx akut fastholdelse. Tilbuddet skal udarbejde en procedure for, hvordan borgeren / den pårørende orienteres og gives klagevejledning i tilfælde af brug af magtanvendelse. Formidling af viden om regler for magtanvendelse, herunder adgangen til at klage, kan ske ved udlevering af informationsmateriale i forbindelse med indflytning / handleplansmøder mv. Tilbuddet kan aftale med de pårørende, hvordan orienteringen om magtanvendelse og klagevejledningen skal ske. Aftaler om dette skal dokumenteres i borgerens journal. Såfremt indberetningen af magtanvendelsen udleveres til borger / pårørende / værge, skal det sikres, at der ikke fremgår personfølsomme oplysninger om andre beboere / borgere, eller oplysninger der kan identificere andre borgere. Medarbejdernavne / -initialer skal ikke fjernes fra materialet før udlevering, da dette ikke er en personfølsom oplysning efter reglerne om aktindsigt. 5 Hvis lederen eller dennes stedfortræder på grund af uopsættelighed træffer en foreløbig afgørelse om indgrebet skal afgørelsen snarest muligt indsendes til handlekommunen til godkendelse. Der vil blive udarbejdet en vejledning om dette. Indtil da henvises til Socialstyrelsens Håndbog om indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende Side 4 af 12

5 Klageinstans og klagefrist En afgørelse om magtanvendelse kan påklages til Ankestyrelsen 6 Det gælder både forhåndsgodkendelser og afgørelser om akut fastholdelse. Hvis den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage, kan en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, klage over kommunalbestyrelsens beslutning. Klagefristen er inden fire uger fra afgørelsen er meddelt borgeren/ klageren. Der er ingen formkrav til klagen. Klagen kan indgives både mundtligt og skriftligt. Klage over afgørelser om forhåndsgodkendelse, akut fastholdelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten sker for en københavnsk borger til det relevante myndighedscenter i Københavns Kommune, og for en borger fra en anden kommune, til dennes handlekommune. Afgørelser om magtanvendelse i forbindelse med nødret eller nødværge kan ikke påklages til Ankestyrelsen. Det er domstolene, der afgør, om magtanvendelse i disse tilfælde har været berettiget. 4. Hvortil indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Indberetning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal sendes elektronisk (med sikker mail) til nedenstående instanser, se illustrationen. Bemærk, at tilbuddet skal sende indberetningen til centerfællesskabet, som skal videresende indberetningen til de pågældende instanser. Har borgeren en udenbys handlekommune, er det denne kommune, der er borgerens handlekommune (se illustrationen), og som indberetningen skal sendes til, uanset om der er tale om magtanvendelse efter serviceloven eller om nødværge/nødret. 6 Ifølge servicelovens 133. Der er dog en særlig procedure ved afgørelser om flytning efter 129, som påklages til Statsforvaltningen. Side 5 af 12

6 Nedenfor er beskrevet, hvilke opgaver henholdsvis centerfællesskabet, borgerens handlekommune, socialtilsynet og drifts- og udviklingskontorerne varetager i forhold til indberetninger om magtanvendelse og opfølgningen på disse Centret, som har driftsansvaret for tilbuddet Bemærk, at tilbuddet først sender indberetningen til centret, før centret sender indberetningen videre til de forskellige instanser. Centret skal forinden vurdere, om magtanvendelsesforløbet i indberetningen giver anledning til ændringer på tilbuddet og notere evt. bemærkninger i skemaet, hvorefter det sendes til de øvrige instanser. Ændringer i driften kan fx være undervisning eller initiativer, der kan medvirke til at udvikle de pædagogiske metoder, ændringer af fysiske forhold, medarbejdernormeringen el. lign, der kan forebygge brugen af magtanvendelse. Dette gælder også tilbud som kommunen har driftsoverenskomst med, og som er omfattet af centerfællesskabet. Centret skal dermed løbende overvåge og følge op på udviklingen af brug af fysisk magtanvendelse og levere talmateriale til forvaltningen til brug for statistik. Der er en særskilt forretningsgang om dette (under udarbejdelse). Side 6 af 12

7 4.2. Særligt for tilbud uden for centerfællesskaber Tilbud uden for centerfællesskaber, typisk tilbud som kommunen har en samarbejdsaftale med, skal i stedet for centret sende til DUkontoret på det relevante område. Tilbuddet skal herudover sende til de to øvrige instanser, der er nævnt i pkt. 4 under Hvortil indberetter tilbuddene magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Den kommune, som har handleforpligtelse for borgeren Når København er handlekommune, sendes indberetningen til det relevante myndighedscenter, afhængig af målgruppen: Socialcenter København: Handicapcenter København: Rådgivningscenter København: I København er det myndighedscentret, der varetager det personrettede tilsyn efter serviceloven 148 og vurderer, om indberetning af magtanvendelse giver anledning til bemærkninger eller ændringer i afgørelsen vedrørende borgeren, herunder om foranstaltningen/bevillingen er tilstrækkelig, om borgeren er velplaceret mv. Vurderingen noteres på borgerens sag. Myndighedscentret skal løbende overvåge og følge op på udviklingen af brug af fysisk magtanvendelse. Myndighedscentret skal levere talmateriale til brug for statistik vedr. borgere på købte pladser. Der er en særskilt forretningsgang om dette. Side 7 af 12

8 Når myndighedscentret køber en plads til en borger på et tilbud i og uden for kommunen (både private tilbud og andre kommunale/regionale tilbud) skal myndighedscentret - der er borgerens handlekommune - vejlede tilbuddet om indberetning af magtanvendelse m.v., og at indberetninger skal ske til myndighedscentret og til socialtilsynet Socialtilsynet Det driftsorienterede tilsyn udføres af socialtilsynet for så vidt angår de tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, og af stedlig kommune (her SOF) for så vidt angår de øvrige tilbud. Socialtilsynet udfører tilsyn på døgntilbud (og dagtilbud integreret i et døgntilbud) efter servicelovens og 101 samt hvor borgeren er visiteret til en almen plejebolig eller lignende boligform, hvor hjælpen i væsentligt omfang er støtte efter servicelovens 85. Socialtilsynet skal derfor også have sendt indberetninger om magtanvendelse. Socialtilsynet vurderer, om indberetningerne om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser som fx at påpege behov for ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet i tilbuddet, så anvendelsen af magt reduceres mest muligt. Side 8 af 12

9 Socialtilsynet for døgntilbud (og dagtilbud integrerede i et døgntilbud): Socialtilsyn Hovedstaden: Region Sjælland: Socialtilsyn Syd: 4.5. Drifts- og Udviklingskontorerne Drifts- og udviklingskontoret skal kun i særlige tilfælde have indberetningen til orientering (gælder ikke købte pladser i andre kommuner). I de tilfælde, hvor centret / tilbuddet vurderer, at der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten eller en magtanvendelse, der ikke falder indenfor det beskrevne i serviceloven en magtanvendelse ikke har været foretaget i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer der er tale om nødret/nødværge situationer, eller der er tvivl om, hvordan indberetningen skal vurderes sendes indberetningen altid til orientering og evt. med henblik på drøftelse til: Drifts- og udviklingskontoret for handicap: eller Drifts- og udviklingskontoret for psykiatri og udsatte: (OBS på underscore i adressen) 4.6. Særligt for dagtilbud og private dagtilbud, beliggende i KK Det driftsorienterede tilsyn udføres af stedlig kommune (her SOF) for så vidt angår kommunale dagtilbud, dagtilbud med driftsaftale med SOF og private dagtilbud, der er beliggende i KK. Da det er kommunen selv, der udfører det driftsorienterede tilsyn for kommunale og private dagtilbud (når de ikke er en integreret del af et døgntilbud), skal socialtilsynet ikke have indberetninger om magtanvendelser for disse tilbud. Både kommunale og private dagtilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til borgerens handlekommune (for københavnere er handlekommunen borgerens myndighedscenter), der har det personrettede tilsyn. Side 9 af 12

10 Både kommunale og private dagtilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til det pågældende drifts- og udviklingskontor, som dagtilbuddet hører under, som led i det driftsorienterede tilsyn. Se nærmere nedenfor om private dagtilbud, der ikke har driftsoverenskomst med Socialforvaltningen eller andre kommuner. DU-kontoret vurderer om indberetningerne om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser. I de tilfælde, hvor der indberettes til DU-kontorerne, sendes indberetninger om magtanvendelse afhængig af målgruppe til: Drifts- og udviklingskontoret for handicap: eller Drifts- og udviklingskontoret for psykiatri og udsatte: (OBS på underscore i adressen) Særligt vedrørende private dagtilbud, der er beliggende i København, og som ikke har en generel aftale om anvendelse af tilbuddet med en anden kommune DU Børn godkender private dagtilbud for alle målgrupper i forvaltningen, det vil sige for både børn og unge, voksne og børn med handicap, sindslidende voksne og udsatte voksne. I forbindelse med godkendelsen orienteres tilbuddet om, hvilket drifts- og udviklingskontor indberetninger om magtanvendelse skal sendes til, samt at indberetninger også skal sendes til borgerens handlekommune. Det pågældende drifts- og udviklingskontor skal vurdere, om indberetninger om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, som fx at påpege behov for ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet i tilbuddet, så anvendelsen af magt reduceres mest muligt. Drifts- og udviklingskontoret skal herefter orientere DU Børn om vurderingen og i samarbejde med DU Børn tage stilling til, om der er grundlag for at foretage skridt i forhold til tilbuddets godkendelsesgrundlag. Side 10 af 12

11 5. DU-kontorernes opgaver Drifts- og udviklingskontorerne har en rådgivende og vejledende funktion i forhold til at understøtte centrene omkring borgernes selvbestemmelsesret og magtanvendelsesreglerne, organisatorisk læring mv. samt i situationer, hvor Socialtilsynet har truffet afgørelse om skærpet tilsyn eller påbud på grund af praksis omkring magtanvendelse mv. 6. Opfølgning og læring Tilbuddene skal i tilfælde af magtanvendelse i forhold til den konkrete borger udarbejde en plan for, hvordan de arbejder med at forebygge og minimere brugen af magtanvendelse overfor borgeren, så vidt muligt med inddragelse af borgeren selv. Tilbuddet kan evt. efter behov drøfte arbejdet med en sådan plan med centret ud fra mere generelle betragtninger, jf. afsnittet ovenfor, Centret, som har driftsansvaret for tilbuddet. Planen skal indeholde konkrete handleanvisninger til personalet og sikre, at ansvaret for tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen til borgeren ikke overlades til den enkelte medarbejder, men er genstand for en fælles dialog på baggrund af etiske overvejelser. For at undgå, at det bliver nødvendigt at iværksætte foranstaltninger som beskrevet i servicelovens kapitel 24, er det vigtigt, at der løbende sker en vurdering af, om hjælpen tilgodeser borgerens behov, eller om der bør foretages justeringer i hjælpen evt. i samarbejde med myndighedscentret. Side 11 af 12

12 Drifts- og udviklingskontorerne følger løbende med i udviklingen af omfanget af magtanvendelse på tilbuddene og området som helhed. Drifts- og udviklingskontorerne drøfter løbende udviklingen af indberettet magtanvendelse med de enkelte centre og tilbud, hvor udviklingen giver anledningen til det, eller når der er særlige udfordringer i praksis. Drifts- og udviklingskontorerne har ansvar for at sikre, at målgruppeområderne fortsat holder fokus på den faglige udvikling og forebyggelse af magtanvendelse samt skabe mulighed for læring på tværs af centre / tilbud og målgruppeområder. 7. Statistik om magtanvendelser Indberetning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (herunder nødret/nødværge) bliver afrapporteret til Socialudvalget halvårligt. Centerfællesskaberne skal levere talmateriale til forvaltningen til brug for statistik om antallet af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (herunder nødret/nødværge) foretaget overfor borgerne på de enkelte tilbud. Myndighedscentrerne skal levere talmateriale til forvaltningen til brug for statistik om antallet af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (herunder nødret/nødværge) foretaget overfor borgerne på købte pladser. Der er en særskilt forretningsgang om dette (under udarbejdelse). Centerfællesskaber Statistik for de enkelte tilbud DUkontorerne Statistik for områderne Center for Politik Myndighedscentrer Statistik vedr. købte pladser Samlet statistik for SOF til SUD Side 12 af 12

1. december Sagsnr

1. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 1. december 2017 Forretningsgang for håndtering af indberetning af og opfølgning på magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Notat vedrørende Gladsaxe Kommunes forpligtelse i forbindelse med godkendelse af samt tilsyn med private tilbud. NOTAT

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Omsorg og Livskraftsudvalget Godkendt af byrådet den 21. marts 2018 Side 1/11 ndhold Nr. Lovgrundlag 1. ekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2014. Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2014. Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2014 Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2014. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor er myndighed

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt.

Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Denne redegørelse indeholder ikke fortrolige oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. Redegørelse til

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende

Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende HÅNDBOG Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1602 af 19/12/2017 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j. nr. 2017-5169 Senere ændringer til forskriften BEK nr 638 af 30/05/2018

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen Indstilling Til Rådmanden og Socialudvalget Fra Socialforvaltningen Dato 15. oktober Redegørelse for magtanvendelser i ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2012

Oversigt over magtanvendelse 2012 Oversigt over magtanvendelse 2012 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2012 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2012, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 638 af 30/05/2018 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-548 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1427 af 03/12/2018

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere