Pædagogiske læreplaner børnehaverne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner børnehaverne DAGINSTITUTION VESTBYEN

2 Læreplaner for børnestuerne Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetancer i forhold til: En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid. Viden, fantasi og kreativitet, initiativ. Kompetence til at forstå og håndtere følelser. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi oplever en pædagogisk udfordring i at støtte barnet i dets forsøg på at udvikle en positiv selvforståelse. Vi ser mange børn mangle handlekompetencer til at forstå og håndtere andres og egne følelser. Vi ser det som en udfordring, at vi som professionelle voksne er i stand til at spejle barnets intentioner, initiativer og behov. Det leder os til følgende læringsmål: Læringsmål: At udvikle barnets selvbevidsthed, så det øver sig i at forstå egne og andres følelser og får redskaber til at håndtere disse Tiltag: Horsens børneasyl : Vi vil arbejde med en anerkendende tilgang til barnet Vi vil se barnets ressourcer Trin for trin Inklusion Differentierede fællesskaber Give børnene ansvar Lave samlinger Børnegårdens børnehave Vi vil hjælpe barnet til at forstå og håndtere de forskellige følelser, der opstår i fællesskaber. Venskab, at være uvenner (vrede, skuffelse, glæde, ked af det etc.) Vi vil skabe muligheder for at barnet oplever sig selv som værdifuld for fællesskabet Vi vil give plads til at barnet kan udfolde sig som selvstændig person 2

3 Tiltag: Vi vil give det enkelte barn legetilbud der tager hensyn til de ressourcer barnet har Vi vil hjælpe barnet med at sige til og fra så det lærer egne grænser at kende Vi vil tage billeder af børnene med forskellige følelsesmæssige udtryk og bruge dem til samling og få sat ord på de forskellige følelser. Vi vil lege hvordan ser jeg ud nu (glad, ked af det etc.) Vi vil tilskynde børnene til at hjælpe hinanden i forskellige situationer, så de får succes oplevelser. Børnehusets børnehave Vi vil via voksenstyrede / sammensatte grupper tilrettelægge lege og aktiviteter hvor indholdet sigter mod Barnets Personlige udvikling. Vi vil bestræbe os på løbende at orientere de enkelte forældre om barnets nærmeste udviklingszone inden for læringsmålet. Vi vil i vores daglige tilgang og rutiner, optræde med respektfuld og anerkendende kommunikation og med udgangspunkt i at barnet er ressourcefuldt. Vi vil tilrettelægge mindre forløbe i både mindre og større grupper, hvor barnet på skift er i centrum og har lederskab på forskellig vis. Vi vil i tale sætte og benævne følelser og initiativer i vores relationer med barnet. (eks. Jeg tror du er ked af det - er du det? hvor ser du glad ud lige nu, du ligner en der er vred lige nu - er du det?. Osv. Vi vil i vores relation med det enkelte barn optræde vejledende og respektfuldt. Vi vil i dagligdagen skabe læringsrum for det enkelte barns mulighed for, at opleve succes og glæden ved at være til I maj og juni måned er vores aktiviteter tilrettelagt med udgangspunkt i temaet venskaber. Vi deler børnene op i legegrupper, hvor vi understøtter barnet i den gode leg. Vi vil lave sanglege/rollelege hvor børnene øver sig i at stå frem/være i fokus. 3

4 Tegn: Horsens Børneasyl Vi vil se børn, der inkluderer andre børn. Vi vil se glade og harmoniske børn. Vi vil se børn, der er selvstændige og selvhjulpne. Vi vil se børn, der har en empatisk forståelse for egne og andres følelser. Vi vil se nysgerrige og videbegærlige børn. Børnegårdens børnehave Vi vil høre at barnet kan i talesætte egne følelser Vi vil se om barnet lærer at læse andres kropssprog Vi vil se om barnet vælger aktiviteter efter evne Vi vil se om børnene hjælper hinanden Børnehusets børnehave Vi forventer at se, at de mere usikre børn få mere selvtillid og tro på egen formåen. Vi vil gerne se børnene danne ny legerelationer, og blive bedre i stand til at sige til og fra i relationen. Vi vil gerne høre at børnene sætter flere ord på deres og andres følelser. Vi vil gerne opleve, at forældrene giver positiv feedback på vores tiltag. Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil børnedokumentation ved at vise fotos af hverdagen Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 4

5 Tema: Sociale kompetencer Pædagogisk lærerplaner Overordnede mål: De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetancer i forhold til: At møde andre anerkendende og respektfuldt. At udvikle kompetencer til at indgå i, og bidrage til forpligtigende fællesskaber. At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis For at børnene kan indgå i differentierede fællesskaber, er det vigtigt, at de lærer at respektere hinanden, og får kendskab til de sociale spilleregler Læringsmål: Vi vil udvikle børnenes sociale kompetencer med respekt for forskelligheder og forudsætninger Tiltag: Horsens børneasyl Vi vil arbejde med en anerkendende tilgang til barnet Vi vil se barnets ressourcer Vi vil støtte børnene i at være inkluderende. Vi vil give dem arbejdsopgaver, der passer til deres alder f.eks. dække bord og rydde op. Vi vil lære dem fælles spilleregler f.eks. når vi spiser, leger sanglege, spiller spil m.v. Vi vil være gode rollemodeller. Vi vil bruge inddrage Vida (venneeksperiment) 5

6 Tiltag: Børnegårdens børnehave Vi vil hjælpe børnene med at knytte venskaber Vi vil opfordre til at trøste og hjælpe hinanden Vi vil hjælpe børnene med at acceptere et nej og anvise andre legemuligheder Vi vil støtte børnene i at de får øje på og accepterer hinandens forskelligheder (ressourcer og problematikker) Vi vil sætte børnene sammen to og to i legesituationer Til samling vil vi lade børnene vælge en ven at tage med ud til spisning Vi vil læse bøger om venner og uvenner Vi vil bruge de konkrete situationer til at sætte ord på, hvad vi ser og hører Vi vil snakke åbent om at forskellige børn forstår og kan forskellige ting Børnehusets børnehave Vi skal være gode rollemodeller Vi vil hjælpe børnene til at udvise omsorg for hinanden Trøste/ hjælpe hinanden. Vi vil bruge samlinger til at lære at lytte til hvad andre siger. Vi vil hjælpe børnene til at skabe en tovejskommunikation/ dialog. I vil lære børnene sociale omgangsformer/ toner. Vi vil vise børnene at man skal hjælpe hinanden når noget er svært. Vi vil hjælpe barnet med at forstå og acceptere et nej, men vise barnet andre muligheder. Vi vil lade børnene så vidt muligt dække egne behov. 6

7 Tegn: Horsens børneasyl Vi vil se at børnene er glade for at komme i børnehave hver dag. Vi vil se at børnene viser fælles ansvar. Vi vil se at alle børn har nogen at lege med. Vi vil opleve, at forældrene er trygge ved at aflevere børnene. Børnegårdens børnehave Vi vil se at der knyttes nye venskaber Vi vil se at børnene får forståelse for, hvad en god ven er Vi vil se at et barn hjælper et andet barn Vi vil høre at børnene kan fortælle, hvad de er gode til og hvad de andre børn er gode til Børnehusets børnehave Vi vil se glade børn i leg med andre. Vi vil se færre fysiske konflikter. Vi vil se børn som taler ordentligt til og med andre. Vi vil se børn som udviser omsorg, trøster og hjælper hinanden Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil børnedokumentation ved at vise fotos af hverdagen Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 7

8 Tema: Sprog Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børne miljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetancer i forhold til: At udvikle sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative voksne. At udvikle sprog gennem leg og samvær. At have lyst til, og mod på at bruge sproget / skriftsproget kreativt og eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Den nyeste forskning viser, at arbejdet med sproglig bevidsthed er vigtigt for at skabe et godt fundament, og en forudsætning for god sproglig udvikling. Motivationsfaktor er grundlag for sprogtilegnelse og sproglig udvikling. Læringsmål: Vi vil vække børnenes interesse for og støtte deres motivation for at tilegne sig sproglige færdigheder. Tiltag: Horsens børneasyl Vi vil arbejde med en anerkendende tilgang til barnet Vi vil se barnets ressourcer Vi vil udvikle sproget gennem leg og samvær Vi vil sætte ord på ting og handlinger Vi vil bruge computer / Ipad til at styrke sprog og begreber Vi vil have en øget fokus på den sproglige udvikling af børn med sprogproblemer Vi vil synge - lave rim og renser - lege sanglege og ordlege Vi vil bruge dialogisk oplæsning 8

9 Tiltag: Børnegårdens børnehave Vi vil arbejde med en anerkendende tilgang til barnet Vi vil læse historier og inddrage børnene, så de får mulighed for at øve sig på at bruge sproget Vi vil give børnene tid til at fortælle om det, de er optaget af Vi vil snakke om de ting vi oplever, når vi er på tur, på legepladsen, ved spisebordet, i aktiviteter etc Vi vil give mulighed for gennem sang, sanglege, rim og remser at fornemme sprogrytme. Børnehusets børnehave Vi vil arbejde med en anerkendende tilgang til barnet Vi vil tale med børnene om deres oplevelser. Vi vil tale om hverdagens situationer Vi vil gøre brug af rim og remser, spil, sange, oplæsning og dialogisk oplæsning Vi vil have fokus på børns begrebsudvikling 9

10 Tegn: Horsens børneasyl Vi vil se at børnene har lyst til og er med på at bruge sprogets kreativitet. Vi vil se at de interesserer sig for at skrive og læse. Vi vil høre at børnene selv begynder at fortælle historier. Vi vil se og høre at børnene synger, siger rim og remser m.v. i deres leg. Børnegårdens børnehave Vi vil høre børn, der leger med sproget Vi vil høre børn, der spontant fortæller om oplevelser Vi vil høre børn, der i lege bruger sproget til at tilføre legen noget nyt Vi vil høre børn der rimer og synger spontant Børnehusets børnehave Vi vil høre at børnene bruger rim og remser, selv synger sange og fortæller om deres oplevelser Vi vil se at børnene viser en begrebsforståelse Vi vil se at børnene bruge sproget til at udtrykke sig og give udtryk for sine behov både i leg, konflikter og sociale relationer. Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil børnedokumentation ved at vise fotos af hverdagen Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 10

11 Tema: Krop og bevægelse Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetancer i forhold til: At udvikle glæde ved at eksperimentere med, og bruge kroppen. At videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter. At have fokus på fysisk sundhed, hygiejne og bevægelse. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Der er i samfundet fokus på sundhed og bevægelse, og derfor er det vigtigt at arbejde med børnenes fysiske sundhed og bevægelse, så de fra små får en naturlig tilgang til kost og motion. Læringsmål: Vi vil arbejde med at give børnene lyst til at bevæge sig, så de oplever glæde og velvære ved at bruge kroppen.samtidig vil vi have fokus på læring om kroppen som motor og sund kost som benzin Tiltag: Horsens børneasyl Vi vil arbejde med en anerkendende tilgang til barnet Vi vil skabe mulighed og forudsætninger for fysisk udfoldelse. Vi vil give børnene lyst til at bevæge sig, så de kan opleve glæden ved at bevæge kroppen. Vi vil snakke om sund / usund mad. Vi vil hjælpe børnene med at tage tøj på og med toiletbesøg så de kan blive selvhjulpne. Vi vil planlægge aktiviteter ude som inde, der giver børnene mulighed for at få rørt sig (sanglege - gymnastik - rytmik - løbe - bruge legepladsen på mange måder - tage på ture m.v.) Planlægge aktiviteter, der tilgodeser finmotorikken så som klippe, tegne, forme, male m.v. 11

12 Tiltag: Børnegårdens børnehave Vi vil give børnene mulighed for at bevæge sig ude som inde. Vi vil give børnene kendskab til kostens betydning Vi vil bruge borde og stole og andet til at lave motorikbane indendørs Vi vil gå ture i naturen, hvor der er brug for en anderledes motorik, da terrænet er kuperet Vi vil bruge legepladsen Vi vil give børn, der har motoriske problemer en hjælpende hånd Vi vil læse bøger om kroppen Vi vil snakke om maden når vi spiser Vi vil lære børnene, at kroppen skal have mad for at den kan bevæge sig og at det ikke er lige meget hvad vi spiser Børnehusets børnehave vi vil udfordrer barnet til planlagte aktiviteter (motorisk stimulerende) og fri leg, hvor barnet kan udfordre sig selv. Vi vil bruge tumlesalen, hvor vi udfordrer barnet til planlagte aktiviteter (motorisk stimulerende) og fri leg, hvor barnet kan udfordre sig selv. Vi vil lege bevægelse lege (sanglege). Vi vil udfordre børnene sansemotorisk i naturen. Vi vil lave værkstedaktiviteter, der udfordrer/øver børnenes finmotorik. Vi vil gå ture ud af huset (bevægelse) 12

13 Tegn: Horsens børneasyl Vi vil se glade børn, der bevæger sig meget. Vi vil se børn som efterspørger fysiske aktiviteter. Vi vil se børn, der kan eller er i gang med at blive selvhjulpne. Børnegårdens børnehave Vi vil se børn, der er glade for at bevæge sig Vi vil høre børn, der ved noget om kost Vi vil se børn, der er gode til at hoppe, løbe, kravle, klatre, gå balance etc. Vi vil opleve børn, der er interesserede i at vide noget omkroppen og dens funktioner. Børnehusets børnehave Vi ønsker at se, at børnene viser glæden ved at bevæge sig og som bevæger sig meget. Vi ønsker at se, at de tør tage imod udfordringerne og kan mere og mere. (kravle lidt højere op, hoppe længere, selv gynge osv.) Vi ønsker at se, at børnene bliver bedre til at håndtere blyanter og sakse. Vi ønsker at se at børnene spørger efter at lege bevægelseslege eller leger dem spontant. Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil børnedokumentation ved at vise fotos af hverdagen Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 13

14 Tema: Naturen og naturfænomener Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetancer i forhold til: At udvikle glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen. At være nysgerrige på, og få læring om livsforhold i naturen. At opnå selvtillid og koncentrationsevne. At udvikle respekt for naturen. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Med udgangspunkt i Horsens kommunes udelivspolitik, vil vi give børnene mulighed for at udvikle viden og respekt for naturen. Det vigtigt at de oplever naturen i egen højde sammen med voksne, der kan inspirere dem. Læringsmål: Vi vil lære børnene om naturen, og lære dem respekt for naturen gennem gode naturoplevelser. Tiltag: Horsens børneasyl Vi vil bruge naturen i nærområdet (legepladsen) og ved at tage på ture ud af huset. Vi vil tage på ture ud i naturen året rundt. Børnene får større respekt for naturen, jo oftere vi er der. Vi vil lære børnene at blive miljøbevidste (samle affald op, spare på vand, slukke lyset m.v.) Vi vil gøre børnene nysgerrige på naturen og besvare alle deres spørgsmål. Vi vil tage i skovbørnehave, strandbørnehave, på kælketur m.v. Vi vil snakke om vejrfænomener. Vi vil lave enkle og simple forsøg f.eks. smelte sne, lave sæbebobler m.m 14

15 Tiltag: Børnegårdens børnehave Vi vil give børnene mulighed for at opdage naturen som et legerum Vi vil give børnene kendskab til hvad de forskellige ting i naturen bruges til Vi vil give børnene kendskab til forskellige naturfænomener f.eks regn, torden etc. Vi vil ofte færdes i naturens forskellige rum, legeplads, skov, park etc Vi vil lade børnene lege med vand og mudder Vi vil fortælle om og læse bøger om naturfænomener, regn, torden etc. Vi vil fortælle at planter laver ilt, som vi skal have for at leve, så pas på planterne Vi vil fortælle børnene at f.eks. papir er lavet af træer Vi vil lade børnene smage på det der kan spises i naturen f.eks. skvalder kål, brændenælde, mælkebøtte Børnehusets børnehave At vi som voksen bruger naturen som pæd. redskab. At børnene får kendskab til de 4 årstider. At børnene får viden om naturfænomener. At børnene får kendskab til kryb og kravl, og hvordan man behandler dem. At børnene lærer om naturens ressourcer, herunder bl.a. at spare på papiret, vandet m.m. Og at holde orden i naturen. At børnene får lov at eksperimentere og bruge deres fantasi i naturen. 15

16 Tegn: Horsens børneasyl Vi vil se at børnene får større respekt for naturen. Vi vil se at de bliver og taler om at være miljøbevidste. Vi vil se at de er nysgerrige og videbegærlige på naturen. Vi vil høre børn, der taler om vejret. Børnegårdens børnehave Vi vil høre børn, der er nysgerrige og spørger, hvad de ser i naturen Vi vil se børn, der finder på lege i naturen Vi vil se børn, der har lyst til at være ude Vi vil opleve børn, der har forståelse for naturfænomener Børnehusets børnehave Vi håber og forventer at se børn, der har lyst til at færdes i og bruge naturen. Vi håber og forventer at se nysgerrige og videbegærlige børn, som stiller spørgsmål, men som også selv har nogle realistiske svar, f.eks. om man skal have regntøj på når det regner. Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil børnedokumentation ved at vise fotos af hverdagen Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 16

17 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handlekompetancer i forhold til: At børnene eksperimenterer med, øver sig i / afprøver sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer - såsom musik, drama og kreative processer. At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og familieformer. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi bor i et område hvor børnene møder mange forskellige kulturer, sprog og levevis. Med udgangspunkt i den danske kultur, med respekt for andres kultur, lægges der vægt på danske traditioner (jul, påske, Sankt Hans m.m.), i bredt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter. Læringsmål: At børnene får kendskab til og lærer at respekterer både danske og andres kultur. Tiltag: Horsens børneasyl Vi vil lære børnene om de danske traditioner og betydningen af disse, samt tale om traditioner fra de lande, som vores børn kommer fra. Vi vil give børnene kendskab til kulturen i lokalområdet. Vi vil lave aktiviteter, der hører årstider og højtiderne til. Vi vil lave aktiviteter i forbindelse med FN-fredsdag. Vi vil deltage i lokale kulturelle events som f.eks. middelalderfestival, store koncertnavne m.m. Vi vil besøge museer, bibliotek og høre koncerter og se teaterforestillinger. Vi vil give børnene mulighed for kreativt / aktivt selv at skabe kunst. 17

18 Tiltag: Børnegårdens børnehave Vi vil lære børnene om de danske højtider og hvilke traditioner vi har i den forbindelse Vi vil lære børnene, at andre steder lever folk anderledes end i Danmark Vi vil læse bøger om jul, påske, etc Vi vil lave aktiviteter omkring højtiderne Vi vil læse bøger om andre kulturer Vi vil fortælle og læse historier og eventyr Børnehusets børnehave I aktiviteter hvor andre kulturer indgår, kan forældre inddrages f.eks. udenlandske forældre eller familier med andre trosretninger. Vi vil tale om traditioner fra de respektive kulturer, som børnene kommer fra. Vi vil besøge de lokale kulturinstitutioner som bibliotek, museum osv. Vi synger sange forbundet med højtiderne. Vi taler med børnene om årstidernes traditioner som høst, jul, påske, fastelavn, Skt. Hans osv. Vi laver eventyr, fortællinger og skuespil og dukketeater Stuepersonalet og personalet i de forskellige teams står for planlægning og udførelse 18

19 Tegn: Horsens børneasyl Vi vil se børn, der viser gensynsglæde, når de oplever aktiviteter i forbindelse med traditioner. Vi vil se børn, der respekterer andres kultur Vi vil opleve børn, der er nysgerrige på udstillinger m.v. Vi vil se børn, der viser glæde ved kreativ aktivitet. Børnegårdens børnehave Vi vil se børn, der ved noget om jul, påske etc. Vi vil se børn, der ved at vi er forskellige og at man lever anderledes i andre lande Børnehusets børnehave Vi vil se børnene få en øget bevidsthed om egne og andres traditioner, kultur og forståelse for hinanden Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil børnedokumentation ved at vise fotos af hverdagen Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 19

20 Tema: Børn med særlige behov Pædagogisk læreplan Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Vi ved at deltagelse i leg, samvær og aktiviteter er afgørende for udvikling og læring. Samtidig oplever vi til stadighed et stigende antal børn med sociale og følelsesmæssige og eller sproglige vanskeligheder. Dette kan være betydningsfuldt i forhold til børnenes evne til at indgå i sociale relationer og dannelse. Ydermere er der i dag et øget fokus på inklusion og på alle børns ret til at indgå i et meningsfuldt fællesskab. Derfor er vi som pædagoger i højere grad end tidligere forpligtet på at skabe meningsfulde fællesskaber for alle, uanset de udfordringer barnet måtte have. Med udgangspunkt i og respekt for barnet og dets ressourcer. Læringsmål: At lære børn med behov for en særlig pædagogisk indsats, at indgå i et meningsfuldt socialt fællesskab, med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone. At vi som fagpersoner er villige til at se kritisk på vores egen rolle i fællesskabet, og på hvordan vores syn på børnene kan fastholde eller udvikle deres position/rolle i fællesskabet. Tiltag: Metodeovervejelse: Med fokus på barnets ressourcer og handlekompetencer og ved vejledt deltagelse, vil vi sikre at der i den pædagogiske praksis skabes muligheder og fjernes forhindringer for børns deltagelse i fællesskaber - herunder leg, samvær og aktiviteter. At der arbejdes med det differentierede fællesskab, således at de børn, som har svært ved at indgå i store fællesskaber så vidt muligt tilbydes mindre fællesskaber, hvor deres ressourcer og handlekompetencer i højere grad kommer i spil. 20

21 Tiltag: : At vi har fokus på barnets styrkesider og på de vanskeligheder barnet er i. At vi tager udgangspunkt i dette og laver en handleplan. At vi er tydelige voksne og har en positiv tilgang til barnet og vejleder samt guider. At vi ligeledes har fokus på faktorer omkring barnet, der fastholder det i en vanskelig position/negativ rolle i fællesskabet. At der arbejdes med det differentierede fællesskaber. Inddragelse af forældrene, så de føler et medansvar for barnets udvikling og trivsel. At styrke det tværfaglige samarbejde fx ved hjælp af konferencerne og/eller sparring. Mulighed for at søge ressourcetimer. Udarbejdelse af individuelle handleplaner, som løbende evalueres, i et samarbejde mellem stuepersonale og ressourcepædagogen. I denne handleplan konkretiseres der, hvem der er ansvarlig for div. Fokuspunkter og hvornår og hvordan disse udføres og evalueres. Tegn: At barnet udvikler sine handlekompetencer og for en bedre selvforståelser. At barnet begynder at udvise en større interesse og i højere grad får lysten til at være sammen med andre, og barnet begynder på eget initiativ at være del af et fællesskab. At barnet bliver bedre til at sige til og fra. At barnet begynder at udvise en større evne i at aflæse de andre børns signaler. At barnet bliver bedre til at sætte ord på egne og andres følelser. At barnet bliver bedre til at danne og være i sociale relationer og fastholde disse. Dokumentation Vi vil lave praksisfortællinger og refleksionsskema Vi vil bruge handleplaner til at understøtte arbejdet med børnene. Evalueringsplan: Vi vil evaluere ud fra SMTTE- modellen Vi vil evaluere med udgangspunkt i praksisfortællingerne ved hjælp af evlueringsspørgsmål. Vi vil løbende evaluere på teammøder og personalemøder Forældrebestyrelsen forelægges læreplanen og evalueringen 21

22 Tema Evalueringsskema: Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis Læringsmål: Tiltag: Beskrivelse af de valgte tiltag som dokumenteres og evalueres Tegn: Hvilke tegn så vi som resultat af tiltagene Dokumentation Udvælg 1-2 eksempler på dokumentation som bevis på en pædagogisk proces mod målet Praksisfortællinger og refleksionsskema Evalueringsplan: SMTTE 22

23 23

24 Layout & Tryk: Grafisk Afd., Horsens Kommune, MA DAGINSTITUTION VESTBYEN Fussingsvej Horsens Telefon: DAGINSTITUTION VESTBYEN 24

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Handleplaner for 2. årgang.

Handleplaner for 2. årgang. Handleplaner for 2. årgang. Sprog og kommunikation. 1. Skabe et anerkendende sprogbrug børn/børn, voksne/voksne og børn/voksne imellem 2. Børnene skal udvikle evnen til at afkode verbal/nonverbal kommunikation.

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere