Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen"

Transkript

1 Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

2 Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner Dorthe Storm Meier, OAO Faglige konsulenter: Jørgen Møller Christiansen, CASA Peter Hagedorn-Rasmussen, Kubix Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Scanprint ISBN: ISBN: pdf.

3 3 Indhold Forord... 4 Ledelse af trivselsmålinger... 5 Fase 1: At forberede og gennemføre målingen Formål, ambition og proces Samspil med andre aktiviteter Supplerende spørgsmål Information til medarbejderne Praktisk gennemførelse Fase 2: At fortolke og prioritere resultaterne Resultaternes karakter Det nødvendige overblik Det rigtige benchmark Selvrefleksion og dialog om tolkningen Prioritering og fokus...16 Fase 3: At følge op og involvere medarbejderne Afklaring af formål og ambition Procesdesign Dialogens forløb Udvælgelse af indsatser...18 Fase 4: At evaluere og forbedre hele processen Tydelig status og afslutning Egen evaluering og læring Feedback opad i organisationen Publikationer fra Væksthus for ledelse... 22

4 4 Få mere ud af trivselsmålingen Forord Hovedformålet for en offentlig arbejdsplads er at levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde ikke at medarbejderne skal trives. Men de to ting er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er høj kvalitet i ydelserne en af de vigtigste kilder til stolthed og god trivsel. På samme måde kan ringe trivsel være et alvorligt problem ikke alene for de medarbejdere, der mistrives, men også for arbejdspladsens mulighed for at levere en god kerneydelse. At måle trivslen giver derfor ikke blot et vigtigt billede af, hvordan medarbejderne har det, men også nyttig viden om hele arbejdspladsens muligheder for at realisere sine mål. Decentrale ledere har en helt afgørende rolle i de trivselsmålinger, alle offentlige arbejdspladser skal gennemføre mindst hvert tredje år. For nok er selve målingens indhold og forløb som regel fastlagt centralt, men det er ude på de enkelte arbejdspladser, at resultaterne skal fortolkes, drøftes og omsættes til initiativer, der fører til bedre trivsel. En vigtig ledelsesopgave Der er langtfra tale om nogen banal ledelsesopgave. I hver af trivselsmålingens faser skal der foretages valg, som får stor betydning for processens videre forløb og resultat. Ikke mindst på arbejdspladser, hvor der er problemer med trivslen, kan lederens professionelle håndtering af måling og dialog gøre forskellen på, om trivslen øges, eller konflikterne tværtimod spidser til. Det er baggrunden for dette hæfte, der henvender sig direkte til de ledere i kommuner og regioner, der har det lokale ansvar for at omsætte resultaterne fra en trivselsmåling til øget trivsel. Hæftet introducerer nogle af de vigtigste ledelsesmæssige overvejelser i hver af processens faser. En drejebog er der ikke tale om, for den enkelte leder er nødt til at tilrettelægge forløbet, så det passer til arbejdspladsens situation og udviklingsbehov. Hæftets formål er at klæde de decentrale ledere på til at få det bedste ud af de trivselsmålinger, de under alle omstændigheder skal gennemføre. At undersøge trivslen blandt medarbejderne er kun det første skridt på vejen mod bedre trivsel. Målingen er ikke en karakterbog eller en dom, men en kilde til indsigt og dialog om udvikling og forbedring. Den er en anledning og et redskab til at sætte fokus på trivsel, og dét kræver, at lederen helt fra begyndelsen tænker og bruger målingen sådan. Ved at tilrettelægge et sammenhængende forløb med klare mål. Ved at informere medarbejderne godt om målene og forløbet. Samt ved at sikre en reel involvering i både planlægning, fortolkning og dialogen om resultaterne. Hæftet bygger på eksisterende viden, som så er målrettet og bearbejdet til netop denne målgruppes opgaver og udfordringer i forbindelse med trivselsmålinger. Som led i dette arbejde har projektet afholdt et seminar med 16 ledere i målgruppen om deres erfaringer med ledelse af trivselsmålinger. Desuden er HR- og arbejdsmiljøkonsulenter i 18 kommuner og to regioner blevet interviewet om deres praksis i forhold til trivselsmålinger. Projektet vil gerne benytte anledningen til at takke alle ledere og HR-konsulenter i kommuner og regioner, der har bidraget med værdifuld viden til hæftet. Bag projektet står Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Sine Sunesen, KL Formand Bodil Otto, KTO Næstformand

5 Ledelse af trivselsmålinger 5 Ledelse af trivselsmålinger Trivsel angår helt grundlæggende den måde, arbejdspladsen fungerer på: fra organiseringen af og kvaliteten i arbejdet over ledelse, samarbejde og indflydelse til læring og udvikling. Se også tekstboksen Trivsel på jobbet. En måling af trivslen giver derfor både lederen og medarbejderne en værdifuld pejling af arbejdspladsens aktuelle situation. Som leder har man en dobbelt interesse i, at trivselsmålingen bliver så meningsfuld som mulig. For det første spiller man som leder selv en central rolle for trivslen på arbejdspladsen. For det andet er det en ledelsesopgave at sikre, at målingens resultater bliver omsat i aktiviteter, der bidrager til at øge trivslen. Kommuner og regioner har fra 2008 været forpligtet til mindst hvert tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Det er det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, der aftaler retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne. Trivsel på jobbet De fleste forstår umiddelbart begrebet trivsel. Man kan mærke, når man trives og måske især, når man ikke gør det. Men begrebet har ikke nogen fast og entydig definition. Trivselsmålingens fire faser Den decentrale leder har sjældent så stor indflydelse på den indledende del af forløbet, hvor der bliver valgt metoder, udarbejdet spørgeskema og lagt planer for afviklingen af processen i hele organisationen. Men herfra har lederen vigtige funktioner i følgende typiske faser i arbejdet med trivselsmålinger: 1. At forberede og gennemføre målingen 4. At evaluere og forbedre hele processen. 2. At fortolke og prioritere resultaterne 3. At følge op og involvere medarbejderne I jobmæssige sammenhænge opfattes trivsel ofte som et udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte medarbejder følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft, livskvalitet og glæde ved arbejdet. At man med andre ord oplever balance mellem egne ønsker og behov, og de krav og muligheder, der følger af jobbet. Seks faktorer (de såkaldte guldkorn) danner udgangspunkt for mange praktiske tilgange til arbejdet med trivsel: indflydelse, mening, belønning, social støtte, forudsigelighed og krav. De første fem kan man i princippet ikke få for meget af, mens kravene i arbejdet skal være passende. For også den enkelte medarbejders egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller ind. Så fx de krav, der får nogle medarbejdere til at trives, kan virke belastende for andre. Groft sagt bliver det samlede resultat af hele processen omkring en trivselsmåling sjældent bedre end det svageste led i denne kæde. Det nytter ikke at lave en god måling, hvis den ikke følges ordentligt op. Omvendt er det spild af tid at følge en undersøgelse grundigt op, hvis data og fortolkningen af dem ikke har høj kvalitet. Som leder er man derfor nødt til at have godt greb om forløbet fra start til slut. Principielt bør man slet ikke sætte en undersøgelse af trivsel i gang, hvis man ikke har til hensigt at handle på resultaterne bagefter. Det skaber meget let frustration, kynisme og modløshed, hvis man flere gange i træk laver undersøgelser, der påpeger de samme uløste problemer.

6 6 Få mere ud af trivselsmålingen Anonymitet eller ej Tre gennemgående principper Det er forskelligt, om trivselsmålingen gennemføres med anonymt eller ej. Der kan være gode argumenter for begge dele. På den ene side kan anonymitet give den enkelte medarbejder tryghed i forhold til at give kritik ærligt uden at frygte for personlige konsekvenser. Særligt samarbejdsproblemer eller krænkende adfærd kan være nemmere at give udtryk for i et spørgeskema end direkte over for den eller de personer, man har problemer med. På den anden side gør anonymitet det vanskeligere at følge op på målingen. Det kan blive sværere at komme i gang med at udforske især kritiske resultater fordi man ikke kan kontakte svarpersonerne og bede dem uddybe deres vurderinger. Anonymiteten kan også komme til at virke som et skjold, så det bliver for nemt at markere en kritik, som man alligevel ikke skal kunne forklare og forsvare bagefter. Hvis trygheden skal være reel, kræver metoden en arbejdsplads af en vis størrelse. Ved anonyme spørgeskemaundersøgelser er det derfor kun afdelinger, grupper og team af en vis størrelse, der kan få deres egne resultater uden at man bringer anonymiteten i fare. Medarbejdernes forventninger har stor betydning for, hvordan de går ind til et dialog- og udviklingsforløb som dét, trivselsmålingen typisk er starten på. At skabe ambitiøse, men realistiske forventninger hele vejen igennem forløbet er derfor en vigtig ledelsesopgave. En måling kan let skabe en vis uro på arbejdspladsen. Medarbejdere giver måske udtryk for en kritik, som de ikke ved, hvordan vil blive fortolket eller reageret på. Lederen kan selv have en ubehagelig følelse af at være til eksamen. Og begge parter kan komme i tvivl om, hvorfor man skal bruge tid og kræfter på noget, der kommer oppefra. Derfor må tryghed og mening være ledestjerner fra start til slut. Hvis deltagerne ikke er trygge eller oplever processen som meningsfuld, bliver de lettere skeptiske og mere optagede af barriererne end af at udforske nye løsninger. Det er derfor en vigtig opgave som leder at være opmærksom på tre hovedveje til at sikre tryghed og mening omkring trivselsmålingen og den efterfølgende proces: 1) Tydelige mål der giver en klar retning og en fælles forståelse af, hvad der er den dybere mening med målingen, og hvad arbejdspladsen gerne skulle opnå med trivselsprocessen. Målene skal løbende justeres og genfortælles i takt med at processen skrider frem, og nye udfordringer viser sig. 2) Præcis information der giver alle deltagere mulighed for at overskue processen og forstå, hvad der forventes af dem i de forskellige faser. Det handler ikke om at drukne medarbejderne i information, men om at sikre dem de relevante oplysninger om mål, proces og rammer samt forventningerne til dem undervejs. 3) Meningsfuld involvering der sikrer, at medarbejdernes viden og erfaringer inddrages ordentligt i arbejdet, så både udfordringer og løsninger bliver formuleret så konkret og hverdagsnært som muligt. Det gør også, at trivsel kan knyttes tættere til såvel fagligheden som kvaliteten i kerneydelserne.

7 Ledelse af trivselsmålinger 7 Udbredte metoder Tre-i-en-målinger Så godt som alle kommuner og regioner bruger en eller anden form for spørgeskema i deres trivselsmåling. Nogle udvikler eller tilpasser deres eget koncept som regel i samarbejde med et konsulentfirma. Andre bruger nogle af de etablerede målesystemer, som er på markedet i forvejen. Valget af måleredskab ligger som regel uden for den decentrale leders indflydelse. Men det kan alligevel være en fordel at sætte sig ind i den valgte metodes styrker og svagheder herunder fordele og ulemper ved at gennemføre målingen anonymt. Se tekstboksen Anonymitet eller ej. Nogle organisationer vælger i stedet for den klassiske spørgeskemametode at bruge mere dialogbaserede måder at afdække og udvikle trivsel på. De er ikke direkte omfattet af dette hæfte, men grundprincipperne om tydelige mål, præcis information og meningsfuld involvering gælder selvsagt også der. Samspil med andre initiativer Trivselsmålinger står aldrig alene på de kommunale og regionale arbejdspladser. Dels gennemføres der ofte andre målinger, dels kredser også andre aktiviteter om trivsel, psykisk arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed. Det gælder fx: I Aalborg Kommune gennemfører man en fælles koordineret klimamåling, der både omfatter trivsel, psykisk APV og ledelse. Der er ifølge kommunen tre grunde til sammentænkningen: At signalere, at trivsel, psykisk arbejdsmiljø og ledelse ofte hænger sammen At forstyrre medarbejdere og ledere én gang frem for tre gange. At mindske ressourceforbruget til den praktiske gennemførelse af undersøgelserne. Også Gribskov Kommune har valgt at koble udforskningen af Trivsel, Arbejdsmiljø (APV) og Ledelsesevaluering sammen i én proces, der kaldes TAL. Kommunen arbejder her ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, hvor dialogen mellem ledere og medarbejdere er omdrejningspunktet for processen. I dialogen er der fokus på det, der fungerer, og det, der har betydning for at skabe fx bedre trivsel, mindre sygefravær, godt arbejdsmiljø og bedre ledelsesrum. Ledelsesevalueringer De lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler (MUS/GRUS) Sygefraværs- og omsorgssamtaler. Typisk gennemføres mange af disse aktiviteter stadig hver for sig og mange steder uden nogen særlig indbyrdes koordination. Men der er efterhånden også mange eksempler på organisationer, der kobler to eller flere elementer sammen. Dels for at spare tid og ressourcer, dels for at udnytte muligheden for et indholdsmæssigt samspil mellem processerne. Se tekstboksen Tre-i-en-målinger.

8 8 Få mere ud af trivselsmålingen Første fase At forberede og gennemføre målingen Forberede Fortolke Forbedre Følge op Ledelsestemaer i denne fase 1. At klarlægge formål, ambitionsniveau og proces 2. At overveje samspillet med andre aktiviteter 3. At vurdere behovet for supplerende spørgsmål 4. At informere medarbejderne 5. At understøtte den praktiske gennemførelse Som decentral leder har man en række vigtige opgaver, allerede inden målingen bliver gennemført, og resultaterne foreligger. Man skal blandt andet overveje, om man kan og vil påvirke udformningen af målingen, gennemtænke hele forløbet og planlægge, hvordan der skal informeres og involveres undervejs. Det fundament, man som leder støber i denne fase, kan få stor betydning for, hvordan både målingen og de efterfølgende initiativer spænder af. I planlægningsfasen har man som leder typisk behov for at afklare følgende spørgsmål: Hvad er det meningsfulde og styrende lokale formål og forventede konkrete udbytte af trivselsprocessen? Hvordan skal hele processen forløbe fra vi sender spørgeskemaerne ud, til vi drøfter resultaterne? 1. Formål, ambition og proces Som leder er man nødt til meget tidligt at gøre sig tanker om hovedlinjerne i hele trivselsprocessen. Dels for at sikre sig en gennemtænkt sammenhæng mellem mål, metoder og ressourcer fra begyndelsen. Dels fordi medarbejderne uundgåeligt vil spørge om de næste skridt i forløbet. Hvordan griber vi i praksis fortolkningen af og dialogen om resultaterne an? Hvilket ambitionsniveau skal der signaleres for opfølgningen på resultaterne? Hvordan skal andre involveres i processen? MED-udvalg? Nærmeste leder? Ildsjæle? HR-funktionen? Det er også her man som leder kan overveje, om der enten er brug for at have en intern tovholder for hele trivselsprocessen og/eller indhente ekstern hjælp til bestemte delopgaver fx at facilitere dialogen om resultaterne. På næste side er der gengivet et konstrueret eksempel på den form for tidsplan, lederen kan have brug for i denne fase. Den vil typisk kunne bygges op om de datoer, der er udmeldt centralt og ligger fast.

9 Første fase: At forberede og gennemføre målingen 9 2. Samspil med andre aktiviteter Typisk er det fastlagt centralt, i hvilken periode trivselsmålingen skal gennemføres. Så snart man som leder ved, hvornår det bliver, kan man overveje, om målingen skal spille sammen med andre aktiviteter på området: APV, MUS, værdiproces, sygefraværsindsats eller andre lokale initiativer. I mange situationer kan den ene aktivitet styrke den anden. Står man foran en APV, kan den eventuelt kobles sammen med målingen. Er der allerede en værdiproces i gang, kan trivselsmålingen måske berige den. Og har man netop været igennem en vanskelig periode, vil trivselsmålingen kunne tænkes som et afsæt til at se fremad. Under alle omstændigheder har man som leder en kreativ mulighed i at overveje, hvordan man får aktiviteterne til at understøtte hinanden. Se også tekstboksen Tre-i-en-målinger. I nogle tilfælde risikerer man dog, at de forskellige forløb griber forstyrrende ind i hinanden og ikke kan forenes. I så fald må man overveje, om nogle af dem kan fremskyndes, udskydes eller gentænkes. På næste side gives et eksempel på, hvordan en organisation håndterede to processer, der var på kollisionskurs. Eksempel: Lederens overblik over processens hovedelementer 8. dec Orienteringsmøde i forvaltningen for alle lederne og MED-repræsentanter: rammer, vejledning, tilpasningsmuligheder og ressourcer til lokal støtte i forhold til trivselsmåling og processer. 14. dec MED-udvalgsmøde om hovedlinjerne i processen. 10. jan Møde om trivselsmålingen i ledernetværk. Ideer til, hvordan vi kobler det til vores eget trivselsarbejde. 25. jan MED-udvalgsmøde om tillægsspørgsmål og rammerne for opfølgningsprocessen. 18. feb Personalemøde med præsentation af hele trivselsprocessen: formål, forløb, involvering. Medarbejderne inviteres til at komme med ideer til opfølgningsprocessen. 1. marts Spørgeskema udsendes. 21. marts Spørgeskema lukkes. Primo april Møde med egen chef om resultaterne: fortolkning og særlige opmærksomhedspunkter til dialog og opfølgning. 10. april MED-udvalgsmøde: Dialog om resultaterne. Valg af proces og metoder til dialog og opfølgning. Temadag e.l. for alle medarbejdere. Eventuelt ekstern facilitering.

10 10 Få mere ud af trivselsmålingen At vende forstyrrelse til en fordel Som decentral leder træffer man sjældent selv beslutningen om, hvornår en trivselsmåling skal gennemføres. Derfor kan målingen støde sammen med andre initiativer, og man må være kreativ for at få tingene til at spille godt sammen. Da jeg modtog Lederinfo i oktober, stod jeg allerede med en veltilrettelagt værdiproces og nu skulle vi så til at køre en trivselsmåling lige oveni. Meget ubelejligt! Med informationen fulgte en meget konkret plan for, hvordan målingen skulle gennemføres samtidig i hele kommunen, så den var jeg nødt til at forholde mig til. Bare at afblæse eller udskyde værdiprocessen var ikke en oplagt løsning. MED-udvalget bakkede den engageret op, og efter en vanskelig periode havde vi stærkt behov for, at alle tog et større ejerskab til opgaveløsningen kort sagt at levendegøre vores værdier, der gennem flere år havde hængt i støvede rammer på væggene. Planen for værdiarbejdet havde fire hovedpunkter: Fokusgruppeinterview med medarbejderne om værdier Fælles temadag om værdier Arbejdsgrupper, der følger op på temadagens beslutninger Opsamling og status på personalemøde. Understøttende processer At køre værdiprocessen og trivselsmålingen samtidig ville trække alt for meget tid fra driften, og medarbejderne ville helt sikkert ikke acceptere det. Løsningen blev, at jeg i samarbejde med vores eksterne konsulent på værdiarbejdet fik skitseret en proces, hvor de to aktiviteter kunne understøtte hinanden. Dels ved at brede gruppeinterviewenes temaer ud til både at handle om værdier og trivsel. Dels ved at gøre interviewene og trivselsmålingens resultater til et samlet udgangspunkt for den planlagte temadag. Herfra kunne processen med arbejdsgrupper og opfølgning uden problemer fortsætte som planlagt. Blot ekstra kvalificeret af den ekstra viden fra målingen. MED-udvalget tilsluttede sig ideen, og vi fik tilmed søgt en central pulje med kompetenceudviklingsmidler om penge til at uddanne tre værdi- og trivselsambassadører, der skal have en særlig aktiv rolle i hele forløbet. Fortællingen er stykket sammen på baggrund af samtaler, sparring og interview med en række forskellige ledere. Den er altså baseret på faktiske erfaringer, men er ikke én bestemt leders historie.

11 Første fase: At forberede og gennemføre målingen Supplerende spørgsmål 4. Information til medarbejderne Mange målekoncepter giver mulighed for, at man decentralt tilføjer eller tilpasser spørgsmål ud fra egne lokale behov. Hvis der er adgang til dette, må man som decentral leder overveje, hvad man i givet fald har særligt brug for at kende medarbejdernes vurdering af. Det kan eksempelvis være spørgsmål, der knytter sig til: Igangværende (trivsels)indsatser Trivselsudfordringer, man allerede er opmærksom på Særlige positive eller kritiske begivenheder i organisationen Lokale politikker eller værdigrundlag Det vil ofte være spørgsmål inden for temaer, man som ledelse kan og vil handle på. En god proces grundlægges ved, at medarbejderne fra begyndelsen bliver ordentligt orienteret om trivselsmålingens formål, forløb og spilleregler. Medarbejderne har blandt andet brug for at få svar på en række spørgsmål som: Hvad skal kommunen/regionen bruge målingen til? Hvad skal vi bruge målingen til her hos os? Hvilke temaer bliver der spurgt til? Er undersøgelsen anonym hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan og hvornår foregår målingen i praksis? Hvornår kommer resultaterne? Hvordan bliver de præsenteret for os? Hvordan og hvornår bliver resultaterne omsat til konkrete initiativer? Hvordan og hvornår bliver vi involveret undervejs i forløbet? Tilpasning af spørgsmål kan blandt andet handle om at ændre fx ord og benævnelser, så de standardiserede spørgsmålsformuleringer bliver så nærværende og relevante som muligt. Det er under alle omstændigheder vigtigt at respektere det metodiske håndværk i at udforme et godt spørgeskema, hvor det er klart og tydeligt, hvad der spørges om og svares på. Derfor bør man som regel søge professionel hjælp til udformningen af egne spørgsmål. Ofte vil der fra centralt hold være skriftligt materiale, der præsenterer målingens formål og formelle rammer. Mange organisationer vælger at supplere dette med forskellige former for møder for ledere og medarbejderrepræsentanter fra institutionerne. Tilsvarende kan man som decentral leder med fordel orientere medarbejderne om processen, fx på et personalemøde eller et særligt møde til formålet. 5. Praktisk gennemførelse De fleste målinger gennemføres efterhånden som et elektronisk spørgeskema, men der bruges også almindelige papirskemaer nogle steder. Processen er typisk organiseret centralt, men som leder kan man godt hjælpe den på vej. Dels ved at opfordre og motivere medarbejderne til at udfylde skemaet herunder gøre opmærksom på tidsfrister mv. Dels ved eventuelt at sætte arbejdstid af til, at alle medarbejdere kan besvare spørgsmålene eventuelt samtidig. Nogle opretter eller booker ligefrem pc-skrivestuer til formålet.

12 12 Få mere ud af trivselsmålingen Anden fase At fortolke og prioritere resultaterne Forbedre Forberede Fortolke Følge op Ledelsestemaer i denne fase 1. At forstå resultaternes karakter 2. At skabe sig det nødvendige overblik 3. At vælge det rigtige benchmark 4. At reflektere over og søge dialog om egen ledelse 5. At prioritere og vælge sit fokus Når man som leder har modtaget resultaterne af trivselsmålingen, følger en række vigtige og krævende opgaver. At forstå og fortolke, hvad målingens mange tal egentlig viser. At overveje, hvordan resultaterne kan bruges til at udvikle såvel eget lederskab som trivselsarbejdet. Samt ikke mindst at prioritere, hvilke temaer man ønsker at fokusere på i dialogen med medarbejderne. 1. Resultaternes karakter Trivselsmålinger gennemføres blandt andet for at skabe et overblik over, hvordan det går med trivslen. Men når man som leder modtager rapporten med målingens resultater, giver overblikket sjældent sig selv. Tværtimod oplever mange ledere en vis usikkerhed over de mange tal og tabeller, som det kan være vanskeligt at overskue og dermed let enten at overfortolke eller bagatellisere. Inden man går om bord i analysen af resultaterne, er det fornuftigt at gøre sig tre ting klart om karakteren af de resultater, en trivselsmåling leverer: handlede om. Det betyder ikke, at svarene er ubrugelige, men at de ikke skal tages for bogstaveligt, når man skal tolke og handle på dem. De giver et øjebliksbillede: I fortolkningen af resultaterne skal man være opmærksom på, at enkeltstående hændelser let kan skævvride billedet af arbejdspladsens generelle trivsel. Derfor er det vigtigt at overveje, om undersøgelsen fx blev gennemført på et tidspunkt med markante ændringer på arbejdspladsen. Der skal helst heller ikke gå for lang tid mellem undersøgelsen og behandlingen af resultaterne. Man risikerer at bruge tid og kræfter på problemer, der i mellemtiden har ændret karakter eller er blevet mindre vigtige. Den vigtigste information er skjult : Den viden, man kan få fra svarfordelinger i et spørgeskema, er aldrig tilstrækkelig dyb eller præcis til at handle på. Værdien af resultaterne ligger i stedet i, at de giver et overordnet fingerpeg om, hvilke temaer der er behov for at udforske nærmere, samt en anledning til og et fælles afsæt for at gøre det. De er ikke objektive sandheder: Tal og figurer forbinder vi ofte med sikker og præcis viden, og derfor får måleresultater også let et skær af objektiv sandhed. Men tallene er ikke et aftryk af forholdene på arbejdspladsen. De er resultatet af de spørgsmål, der er stillet, den måde, de er formuleret på, samt den måde, medarbejderne har opfattet dem på og omsat dem til en bestemt svarkategori, der er defineret på forhånd. Tilmed kan svarpersonerne have andre grunde til fx et kritisk svar end netop det, spørgsmålet Ét tal er der altid grund til at lægge mærke til: svarprocenten. Som tommelfingerregel bør mindst 60 pct. af medarbejderne have besvaret spørgeskemaet, for at resultaterne kan siges at give et repræsentativt billede af arbejdspladsens trivsel. At svarprocenten er lavere end 60, gør ikke resultatet forkert. Men når man kun kender omkring halvdelen af de ansattes svar, bliver fundamentet for det videre arbejde med resultaterne mere usikkert. En lav svarprocent kan være udtryk for, at medarbejderne mangler tillid til processen eller til ledelsen. Frafaldet

13 Anden fase: At fortolke og prioritere resultaterne 13 kan også have mere uskyldige årsager som fx, at undersøgelsen er gennemført på et tidspunkt med stor travlhed eller mange på ferie/afspadsering. Som leder bør man altid overveje årsagerne til en lav deltagelse, herunder om der kan være særlige grupper, der ikke har svaret. 2. Det nødvendige overblik Der findes ingen universalnøgle til tolkningen af trivselsmålinger, men de fleste ledere bruger erfaringsmæssigt en kombination af følgende seks tilgange til at overskue resultaterne: Hvor er de vigtigste ændringer siden sidst? Har arbejdspladsen tidligere gennemført tilsvarende målinger, får man som regel automatisk præsenteret tal for udviklingen siden sidst. Måske har der endda været opstillet mål for forbedringerne på bestemte punkter. Tallene for udviklingen skal holdes op mod den periode, de afspejler. Har arbejdspladsen fx været igennem krævende forandringer, kan selv en svagt faldende trivsel godt tolkes som et tilfredsstillende resultat. Men her som på andre punkter må man som leder være omhyggelig med ikke blot at (bort)forklare dårlige resultater med ydre omstændigheder. Hvordan er helhedsindtrykket af trivslen? I nogle målinger er der spørgsmål, som direkte angår medarbejdernes generelle trivsel eller tilfredshed med arbejdspladsen alt i alt. Ellers må man ved en samlet læsning af resultatrapporten forsøge at danne sig en samlet vurdering af, om grundtonen er dur eller mol. Så man eksempelvis ikke fortaber sig i enkeltstående kritiske delresultater, hvis trivslen i øvrigt er i top og vice versa. Hvilke resultater er umiddelbart overraskende? Som leder har man altid sin egen opfattelse af, hvordan det går med trivslen på arbejdspladsen. Derfor kan det være nyttigt at holde resultaterne op mod egne forventninger. Er der områder, hvor trivselsniveauet er overraskende højt eller lavt? Hvad kan det skyldes, at man ikke har været opmærksom på det? Nogle ledere vælger at skrive deres forventning til resultaterne ned på forhånd for bedre at kunne lave denne sammenligning. Hvad skiller sig ud som markant positivt eller negativt? Ofte præsenteres resultaterne automatisk med en farvemarkering (fx rød-gul-grøn), så det er hurtigt at overskue, hvilke der skiller sig ud. Kriterierne kan fx være, hvad der afviger fra hele organisationens gennemsnitstal eller nogle værdier, der er fastlagt på forhånd. Det er vigtigt ikke at fokusere ensidigt på de røde resultater, men også holde fast i arbejdspladsens styrker. Eksempelvis kan der i mange tilfælde være mindst lige så stor gevinst ved at hæve niveauet fra tilfredsstillende til meget tilfredsstillende som at gå fra et niveau lidt under til lidt over middel. Hvilke resultater er svære at forstå? Ofte vil der i rapporten være resultater, man som leder har svært ved at gennemskue. Eksempelvis en kritik, der forekommer en helt urimelig, en uventet opdeling af medarbejderne i henholdsvis en meget tilfreds og en meget utilfreds gruppe eller svarfordelinger på to spørgsmål, der forekommer umiddelbart selvmodsigende. Netop her kan der ligge vigtig information, man som leder overser i hverdagen. Den slags mysterier må man derfor søge at løse i dialog med chef, lederkolleger, MED-udvalg og selvfølgelig også med medarbejderne. Se også tekstboksen At håndtere et overrumplende resultat. Hvilke resultater er strategisk vigtige? Man kan umuligt forholde sig lige detaljeret til alle spørgsmål og svar i en måling. En måde at prioritere fortolkningskræfterne på er at lægge hovedvægten på de temaer, der er strategisk vigtige for arbejdspladsen. Det kan være områder, der er afgørende for kerneopgaven, hvor man allerede har gennemført en målrettet indsats, eller hvor man har særligt gode muligheder for at gøre noget her og nu.

14 14 Få mere ud af trivselsmålingen At håndtere et overrumplende resultat Trivselsmålingens resultater sætter næsten altid fokus på ledelse. Det kan være en svær udfordring at håndtere især hvis medarbejdernes vurdering er anderledes og mere kritisk, end man havde forventet. For hvordan skal man få hul på dialogen om det, der ikke fungerer? Jeg havde slet ikke set det komme. At trivselsmålingen også ville være en slags ledelsesevaluering og rette den kritiske projektør mod mig. Målingen pegede på, at en del medarbejdere tilsyneladende ikke oplevede min ledelse som retfærdig, og at jeg ikke viste dem tilstrækkelig tillid. Da jeg havde læst resultaterne, tog det mig et øjeblik at genvinde fatningen. Det var som om, alle de røde tal sad fast på mig. Var det virkelig mig, medarbejderne oplevede sådan? Og det blev ikke bedre af, at målingen var anonym, så jeg ikke vidste, hvor kritikken havde rod. Sparring gav mig mod på dialogen Heldigvis har jeg en chef, jeg kan drøfte den slags med i fortrolighed. Jeg bad om et møde, hvor vi havde god tid til at drøfte problemstillingen. Vi brugte en hel del tid på at vende de røde tal, men også at se nærmere på de grønne. Vi drøftede, hvorfor medarbejderne måske oplevede visse beslutninger sådan, og hvordan jeg kunne gribe dialogen om det an. På det forestående MED-udvalgsmøde skulle vi drøfte resultaterne, og jeg ville bruge mødet til at få drøftet mulige fortolkninger af tallene. Afhængig af mødets resultat skulle vi sætte trivselsmålingen på dagsordenen for næste personalemøde. Her ville jeg så redegøre for, hvordan jeg så styrker og svagheder i arbejdspladsens trivsel og min egen rolle heri. Sammen skulle vi så blandt andet drøfte, hvordan vi hver især opfatter begreber som retfærdighed og tillid. Hvad skulle jeg stille op med sådan et resultat, jeg dybest set ikke forstod? Jeg havde virkelig anstrengt mig for at sikre en retfærdig opgavefordeling selv om jeg selvfølgelig også havde været nødt til at træffe nogle svære beslutninger undervejs. Jeg tror og håber, at en konstruktiv og løsningsorienteret proces både vil give mig en mulighed for at få afklaret, om der er noget, jeg skal arbejde med som leder, og sætte fokus på, om der er nogle rutiner, vi kan ændre på for at styrke trivslen. Så hvordan skulle jeg få hul på dialogen om det hele? Var det noget konkret, jeg havde gjort? Måden, jeg leder møder, laver vagtplaner eller løser konflikter på? Eller mere noget med den personlige kemi? Jeg havde stærkt brug for at forstå resultaterne. Men hvis jeg stillede mig op på et personalemøde og bad om et svar, riskerede jeg at blive mødt med en tavshed, der kun ville gøre ondt værre. Fortællingen er stykket sammen på baggrund af samtaler, sparring og interview med en række forskellige ledere. Den er altså baseret på faktiske erfaringer, men er ikke én bestemt leders historie.

15 Anden fase: At fortolke og prioritere resultaterne Det rigtige benchmark En af de mest benyttede måder at vurdere egne resultater på er at sammenligne dem med andre. For de rå resultater kan være svære at forholde sig til: Er det godt eller skidt, når 35 pct. har høj indflydelse? Når 25 pct. er stressede en gang imellem? Eller når 60 pct. har tillid til ledelsens udmeldinger? Derfor spørger mange uvilkårligt: Hvordan ligger de andre? Er vi bedre eller dårligere end dem? Det vigtige spørgsmål er: Hvem skal man sammenligne sig med? Hvad er det rigtige benchmark? Grundlæggende er der tre nyttige typer af benchmarks: Eget benchmark, hvor man sammenligner resultaterne med en tidligere måling, så man kan følge udviklingen over tid og eventuelt vurdere, om ens indsatser i den mellemliggende periode har givet resultater. Internt benchmark, hvor man sammenligner enheder i en organisation, fx institutioner i en kommune, med organisationens samlede niveau evt. med tilsvarende institutioner i samme kommune. Dette giver den enkelte enhed mulighed for at sammenligne sig med noget, de kender. Men benchmarket kan være misvisende, hvis hele kommunen generelt ligger markant lavere (eller højere) end andre kommuner i landet. Et resultat, man vil dumpe på i en god kommune, kan med andre ord være rigeligt til at udmærke sig i en kommune, hvor trivslen generelt er lavere. Eksternt benchmark kan benyttes over for andre arbejdspladser, der har brugt samme måleredskab. Det er derfor særlig relevant, hvis man benytter nogle af de meget udbredte spørgeskemakoncepter. Her sammenligner man sig med noget større end egen organisation, fx hele landet, alle kommuner, alle sygehuse, en bestemt faggruppe e.l. Mange tænker umiddelbart, at det vil være mere retfærdigt blot at blive sammenlignet med nogen, der ligner en selv ligesom ved internt benchmark mellem sammenlignelige institutioner. Men ved kun at bruge denne målestok risikerer man at overse nogle af de vigtige pointer og udfordringer, man har til fælles med de andre i samme gruppe. Alle disse tre typer af benchmarks har styrker og svagheder. Som leder er det vigtigt at forholde sig til, hvem man bliver sammenlignet med, og hvad det kan betyde for tolkningen af resultaterne. Derimod bør man nøje overveje brugen af såkaldte faste benchmarks, hvor man fx inddeler alle resultaterne efter, om de ligger over eller under et bestemt antal point (fx 3,5 på en fempunktsskala). Som regel giver disse benchmarks begrænset værdi, for det gennemsnitlige niveau for forskellige spørgsmål og dimensioner ligger vidt forskellige steder. Man kan kort sagt ikke meningsfuldt sammenligne scorer på tværs af spørgeskemaet, da hver dimension har sit eget naturlige, gennemsnitlige niveau. 4. Selvrefleksion og dialog om tolkningen For en leder er en trivselsmåling ikke bare en måling af, hvordan det går med trivslen i organisationen. Resultaterne peger uundgåeligt tilbage på den ledelse, man udøver. Mange af spørgsmålene rummer både direkte og indirekte en vurdering af nærmeste leder. Derfor er det vigtigt, at man som leder griber denne mulighed for at kvalificere refleksionen over sin ledelse. Hvad siger målingen om forskellige aspekter af lederskabet? Hvad kan styrkes? Hvad er der brug for at få uddybet i dialog? Ikke fordi trivselsmålingen skal definere, hvad der er god ledelse. Men netop dialogen med medarbejderne om deres opfattelse af god ledelse kan være en god måde at afstemme forventninger til både leder- og følgeskab. Når det gælder ledelse, er det som regel en god ide selv at formulere sin egen fortolkning af målingens resultater og at vælge et eller flere indsatsområder ud. Afhængig af udfordringernes karakter kan man som leder enten invitere til en helt fri dialog om dem eller selv spille ud med sin umiddelbare vurdering og nogle bud på en overordnet tilgang og løsning. At adressere og anerkende de ledelsesmæssige problemstillinger, trivselsmålingen peger på, er under alle omstændigheder et godt afsæt for den videre proces. Både i forhold til ledelse og målingens øvrige resultater er det som leder næsten altid nyttigt at få andre øjne og bud på fortolkningen. Der er mange parter, som meningsfuldt kan involve-

16 16 Få mere ud af trivselsmålingen res: egen chef, lederkolleger, ledernetværk, medarbejderrepræsentanter, HR-afdelingen eller eksterne konsulenter. Nogle af dem kan det på forhånd være aftalt at drøfte resultaterne med. Andre kan inddrages efter behov, hvis der fx er særlige temaer, som kræver ekstraordinær opmærksomhed, ledelsesmæssig sparring eller blot en second opinion. 5. Prioritering og fokus Trivselsmålingens resultater leder ikke i sig selv til svaret på, hvad man skal gøre bagefter. Dét kan man hverken slutte direkte ud fra benchmarks eller nogen som helst andre beregninger. Hvad der skal handles på og hvordan, er grundlæggende en vurdering, som ledelsen må foretage i samarbejde med medarbejderne. Når man som leder har fået overblik over trivselsmålingens resultater, er det tid til at overveje og beslutte, hvilke resultater man vil bringe i spil i organisationen og hvordan. Her har man især brug for at besvare spørgsmål som: Hvilke resultater peger på udfordringer, der er en del af jobbet? Det er vigtigt at skelne mellem vilkår, som er en del af jobbet, og belastninger, som kan og bør ændres. Man skal kort sagt hverken spilde kræfterne på at prøve at ændre på noget, som ikke kan laves om, eller acceptere forhold, som sagtens kunne forbedres. Vilkår i arbejdet, som ikke kan ændres, kan fx være natarbejde hos hospitalsansatte. Det kan også være følelsesmæssige krav hos ansatte, der arbejder med mennesker. Her gælder det i stedet om at klæde ansatte på til at kunne tackle forholdene, enten individuelt eller i fællesskab. ene side at anerkende alt det, der faktisk fungerer, og på den anden side sætte reelle problemer på dagsordenen. Da det er umuligt at arbejde med alle resultater ne på én gang, er det oplagt at prioritere de punkter, hvor man som leder vurderer, at indsatsen vil gøre den største forskel for trivslen. Hvilke resultater er det vigtigst at få drøftet i et stort forum? Det giver sjældent mening at gennemgå resultaterne fra A til Z i hele personalegruppen. Her har man som leder en vigtig opgave med at fokusere og vælge fra. Nogle af de temaer, der ikke er mulighed for at adressere i fællesskab, kan man evt. vælge at drøfte i MED-udvalget og/eller i en efterfølgende proces i et mindre forum. Hvordan knyttes resultaterne til hverdagen? Som leder har man ansvaret for, at trivselsmålingens generaliseringer bliver oversat til genkendelige udfordringer på arbejdspladsen. Det gøres ofte bedst ved at knytte resultaterne til de faglige udfordringer i dagligdagen. Hvis tallene fx viser, at der er utilfredshed med samarbejdet, kan det være en anledning til at drøfte, hvordan godt samarbejde bedst kommer til udtryk i den daglige opgaveløsning. Herunder, hvad der kendetegner de situationer, hvor samarbejdet ikke fungerer. Dermed får man mulighed for at få nytte af den tavse viden og praktiske erfaring, der ligger skjult i et abstrakt resultat om fx godt eller dårligt samarbejde. Hvilke forhold ligger inden for vores eget handlerum? Tilsvarende må man som hovedregel fokusere på udfordringer, der ligger inden for arbejdspladsens egen beslutningskompetence herunder inden for ledelsesrummet. Generelle politisk besluttede besparelser er fx ikke noget, den enkelte institution kan ændre. Hvilke resultater kan vi bruge til noget konstruktivt? Som regel vil målingen både pege på områder, hvor det gårgodt med trivslen, og områder, hvor der er brug for forbedringer. Som leder er det vigtigt at finde en passende balance mellem på den

17 Tredje fase: At følge op og involvere medarbejderne 17 Tredje fase At følge op og involvere medarbejderne Forberede Fortolke Forbedre Følge op Ledelsestemaer i denne fase 1. At afklare opfølgningens formål og ambition 2. At designe en gennemtænkt proces 3. At gennemføre en involverende dialog 4. At udvælge de rette indsatser Selv om tolkningen af målingen ikke kun foregår i lederens lønkammer, er det først i denne tredje fase, at trivselsmålingens resultater for alvor bliver gjort relevante for hele arbejdspladsen. Det er her, der skal følges ordentligt op på målingen; ved at præsentere resultater og fortolkninger for medarbejderne og ved at involvere dem i dialogen om, hvilke konkrete indsatser der kan bidrage til at øge trivslen. Opfølgning øger tilfredsheden Sammenhæng mellem samlet tilfredshed og graden af opfølgning på en medarbejderundersøgelse (MTU) Tilfredshed, skala Afklaring af formål og ambition At opfølgningen på en trivselsmåling er vigtig, er ikke bare sund fornuft, men også godt dokumenteret. Forskning viser blandt andet, at manglende opfølgning kan lede til faldende trivsel, skabe mistillid til ledelsen og svække medarbejdernes lyst til at deltage i kommende undersøgelser. Se også figuren. 4 3 Omfanget og karakteren af opfølgningen må selvfølgelig afhænge af, hvad dialogen om målingen skal bruges til. Ambitionsniveauet kan spænde lige fra at have en kort, generel drøftelse af hovedresultaterne med henblik på at skærpe opmærksomheden om trivsel til en systematisk bearbejdning af målingens resultater med henblik på at iværksætte målrettede indsatser for at forbedre trivslen på en række udvalgte områder. 2 Gennemfører ikke MTU Ingen Mindre grad Nogen grad Høj grad Meget høj grad Graden af opfølgning I denne fase gælder i meget høj grad de tre styrende principper for hele forløbet: tydelige mål, præcis information og meningsfuld involvering. For medarbejdernes forventninger til opfølgningen er afgørende for, hvorvidt de engagerer sig konstruktivt i processen uanset på hvilket ambitionsniveau den så er tænkt. Ofte spiller MED-udvalget en vigtig rolle i at tilrettelægge opfølgningen. En almindelig måde at organisere dette på er at Kilde: Rambøll Management Consulting. nedsætte en arbejdsgruppe med lederen for bordenden. I nogle organisationer vælger man desuden at finde særlige ildsjæle eller ambassadører, som kan tildeles særlige aktive roller i processen.

18 18 Få mere ud af trivselsmålingen 2. Procesdesign Når man som leder har afklaret målet med opfølgningsfasen, kan man lade det afspejle sig i tilrettelæggelsen af processen. Det gælder blandt andet på punkter som: Invitationen til medarbejderne Valg af dialogprocesser og -metoder Deltagerkredsen (i forskellige faser) Behovet for intern eller ekstern konsulentbistand Den tid og de ressourcer, der afsættes til formålet Det handler med andre ord om at tilrettelægge et godt involverende forløb, der matcher trivselsmålingens formål og ambition. Den konkrete proces kan have mange former. Næsten alle vælger at afsætte minimum et personalemøde eller lignende til formålet, men mange går videre og holder særlige arrangementer med trivsel på dagsordenen. Det kan være alt fra nogle timers cafédrøftelser over en hel temadag til et længere forløb, hvor undergrupper fx arbejder videre med bestemte temaer og opgaver mellem møderne. 3. Dialogens forløb Det er ingen banal opgave at strukturere og styre en god og åben dialog om komplekse resultater på et område, hvor der ofte er stærke følelser og synspunkter involveret. Selv for en rutineret leder kræver det en gennemtænkt forberedelse. Ofte bør man søge råd, sparring eller mere konkret bistand til mødeafviklingen hos proceskonsulenter interne eller eksterne. Især selve mødelederrollen kan det være en fordel at uddelegere, så man som leder får bedre mulighed for at holde opmærksomheden på dialogen om trivsel og ens egen rolle heri. men de enkelte punkters indhold, form og varighed afhænger selvsagt af det overordnede formål og design. Og der findes masser af alternative tilgange og metoder på området. Man kan eventuelt lade sig inspirere af en række mere generelle principper om, at man som leder i et involverende arbejde med trivsel: er bevidst om, at man har en særlig position, der på én gang er udsat og magtfuld anerkender medarbejdernes oplevelse af situationen er aktivt til stede som leder uden at dominere lytter, observerer og spørger opklarende ind viser nærvær, engagement og indlevelse hjælper med at kvalificere medarbejdernes udsagn og konkretisere forslag til forandringer er parat til at træde i karakter som leder og klargøre de præmisser, der ikke er til debat. 4. Udvælgelse af indsatser I kraft af måling, fortolkning og dialog vil der som regel være indkredset et eller flere områder, hvor arbejdspladsen har mulighed for at styrke sin trivsel eller endda har et akut behov for at gøre det. Det kan være udfordringer og indsatser inden for hele spektret af trivselsdimensioner: indflydelse, ledelse, samarbejde, motivation mv. Det kan også være målrettede indsatser på bestemte områder, der skønnes at kunne gavne trivslen på arbejdspladsen: kommunikation, konflikthåndtering, stressforebyggelse mv. Nogle organisationer lader særlige tilgange være styrende for deres initiativer på trivselsområdet. Det kan fx være principper om værdibaseret ledelse, anerkendende kommunikation eller social kapital. Hovedelementerne i et dialogforløb vil typisk være: Introduktion af arrangementets formål og forløb Præsentation og udlægning af trivselsmålingens resultater Indbyrdes drøftelse af resultaterne, evt. i mindre grupper Fælles dialog om de vigtigste temaer Lederens opsamling på drøftelserne Skitsering af den videre proces herunder evt. samspil med andre aktiviteter Hvilke konkrete indsatser der vil være relevante, og hvordan de bedst kan organiseres, er selvsagt helt afhængig af den lokale kontekst. Det er en klassisk ledelsesudfordring at bryde diagnose af situationen i organisationen ned til en række konkrete initiativer til bedre trivsel. Herunder at opstille effektmål, så der er en klar fælles forventning om, hvad indsatsen i sidste ende skal resultere i. Tekstboksen At komme fra dialog til handling giver et eksempel på denne proces.

19 Tredje fase: At følge op og involvere medarbejderne 19 At komme fra dialog til handling Som leder har man ansvaret for, at trivselsmålingens resultater ikke samler støv. Det kræver stor ledelsesmæssig musikalitet at tilrettelægge og styre en proces, der giver fælles ejerskab til konkrete indsatser for bedre trivsel. Allerede inden trivselsmålingen havde vi på et MED-udvalgsmøde drøftet behovet for at give såvel arbejdsorganisering som arbejdsmiljø et serviceeftersyn. Så trivselsmålingen blev også af medarbejderne set som en kærkommen lejlighed til at gøre noget ved sagen. For mig var det oplagt at sætte tre ting i centrum: kerneopgaven, arbejdets organisering og brugerne. Derimod ville jeg gerne parkere de problemstillinger, jeg opfatter som givne vilkår, lige som der var en række temaer, der åbenlyst hørte til i småtingsafdelingen. Den prioritering meldte jeg tydeligt ud på det fælles personalemøde, hvor vi skulle skyde opfølgningen på trivselsmålingen i gang. Jeg undgik at gå dybt ned i de enkelte måleresultater, men koncentrerede mig om de store linjer og hovedbudskaberne i målingen. Både de kritiske og de positive. Prioriterede indsatser Dialogen på mødet viste, at der var udbredt opbakning til min fortolkning af resultaterne og dermed også til, hvad vi kunne gøre for at styrke trivslen. Det førte til tre prioriterede indsatsområder med følgende overskrifter: Hvad der er godt for brugerne, er godt for os Lad os fjerne unødvendige rutiner og gøre det vigtige bedre Prøv med anerkendelse det smitter. På mødet blev der nedsat arbejdsgrupper, som skulle komme med konkrete oplæg til temaerne. Arbejdet var skudt godt i gang. I det videre arbejde blev medarbejderne involveret i såvel arbejdsgruppernes arbejde som i beslutningen af de endelige initiativer. Hvert kvartal afholdt vi personalemøder, hvor der blev gjort status, og hvor arbejdsgruppernes forslag til initiativer løbende blev drøftet og søsat. Den eksterne evaluering af hele processen viste senere, at det var lykkedes os at omsætte trivselsmålingens resultater på en måde, alle oplevede som meningsfuld. Blandt andet fordi det ikke blev ved snakken, men vi rent faktisk fik sat gode initiativer i gang, som alle er enige om både er til glæde for brugerne og fremmer den daglige trivsel på arbejdspladsen. Det sidste blev tydeligt dokumenteret, da vi fulgte op med en minitrivselsmåling et år efter den første. Fortællingen er stykket sammen på baggrund af samtaler med såvel leder og medarbejdere på den pågældende arbejdsplads.

20 20 Få mere ud af trivselsmålingen Fjerde fase At evaluere og forbedre hele processen Forbedre Forberede Fortolke Følge op Ledelsestemaer i denne fase 1. At afslutte processen og gøre tydelig status 2. At evaluere og drage lære til eget brug 3. At sende relevant feedback opad i organisationen Målingsprocessens afslutning skal markeres, og resultaterne gøres synlige. Erfaringer og læring fra processen skal opsamles til eget brug og relevante informationer gives videre opad i organisationen. Er der brug for at gribe trivselsmålingen anderledes an næste gang centralt eller lokalt? 1. Tydelig status og afslutning Det er ofte en god ide at afslutte trivselsprocessen med et møde eller en aktivitet, hvor man gør status over de initiativer, der er sat i gang i forlængelse af målingen. Er de ønskede virkninger opnået? Er der brug for at gøre andet og mere? Hvordan fastholdes de opnåede forbedringer? Nogle arbejdspladser følger og synliggør løbende indsatserne og resultaterne undervejs i processen. Eksempelvis ved at bruge tavler, illustrationer, trivselsbarometre o.l. Det kan være med til at fastholde opmærksomheden på effekterne i hverdagen. Andre gør trivselsarbejdet til et tilbagevendende punkt på personalemøder eller særlige statusmøder. 2. Egen evaluering og læring Alle offentlige arbejdspladser skal som nævnt gennemføre trivselsmålinger mindst hvert tredje år. Derfor er det oplagt at reflektere systematisk over hele processens forløb, så den bliver bedre fra gang til gang. Hvad skal fastholdes hhv. tilpasses næste gang? Kan det gribes helt anderledes an? Det kan man fx indkredse med spørgsmål om, i hvor høj grad: det fastlagte formål med processen blev opfyldt initiativerne førte til de ønskede effekter trivselsmålingen gav et troværdigt og anvendeligt billede af trivslen målingen spillede fornuftigt sammen med beslægtede aktiviteter informationen til medarbejderne var præcis og tilstrækkelig involveringen af medarbejderne i dialogen om resultaterne oplevedes som meningsfuld målingen førte til konkrete initiativer til bedre trivsel. Evalueringen kan have mange former. Den kan fx gennemføres i forbindelse med et afsluttende møde om trivselsmålingen. I nogle organisationer vælger man at lade MED-udvalget stå for evalueringen evt. med input fra ildsjæle eller andre medarbejderrepræsentanter.

21 Fjerde fase: At evaluere og forbedre hele processen Feedback opad i organisationen Ud fra evalueringen af hele processen er det vigtigt, at man som leder formulerer både indholdsmæssige og praktiske erfaringer og bringer dem videre i organisationen. Det kan være som opmærksomhedspunkter eller anbefalinger til egen chef, hoved- MED-udvalget, HR-afdeling mv., som dermed får systematiske input til næste trivselsmåling. De konkrete anbefalinger kan handle om alt fra, hvordan man som leder bliver informeret om rammerne for målingen til muligheden for supplerende spørgsmål, de konkrete spørgsmålsformuleringer, tidsplaner, anonymitet, vejledningsmateriale mv. De kan også fokusere på lederens forskellige muligheder for selv at opsøge dialog og sparring undervejs i processen. Erfaringen fra kommuner og regioner viser, at mange organisationer udvikler deres koncept for trivselsmålinger anden og tredje gang, de gennemfører dem. Nogle vælger blot et andet måleredskab inden for samme grundlæggende koncept, andre vælger helt andre tilgange, hvor der fx er stærkere vægt på kvalitative, dialogbaserede input end på selve spørgeskemaundersøgelsen.

22 - praktiske råd til offentlige ledere, Der gerne Vil gå nye Veje 22 Få mere ud af trivselsmålingen Publikationer fra Væksthus for Ledelse Væksthus for Ledelse har udgivet 30 hæfter og rapporter om mange forskellige sider af jobbet som leder i en kommune eller en region. Her er et lille udpluk af dem. De kan alle hentes og bestilles gratis fra Lederweb.dk. Ledelsesevaluering En guide til forskellige former for ledelsesevalueringer i kommuner og regioner. Ledelsesrum En udforskning af begrebet ledelsesrum med inspiration til, hvordan offentlige ledere kan udnytte og udvide deres handlefrihed. LedeLsesevaLuering en guide TiL LedeLsesevaLuering i KoMMuner og regioner De skjulte velfærdsreserver Debatoplæg om potentialerne i offentlig ledelse med social kapital. innovation i hverdagen Innovation i hverdagen Praktiske fif til ledere, der gerne vil skabe en mere innovativ arbejdsplads. de skjulte velfærdsreserver viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Først og fremmest leder Viden og spørgsmål om kommunale ledere i første række. Ledelse er (også) en holdsport LEDELSE ER (OgSÅ) EN HOLDSPORT fem KENDETEgN VED VELfUNgERENDE LEDELSESTEAm I KOmmUNER Og REgIONER En undersøgelse af, hvad der kendetegner ledelsesteam, som virkelig fungerer godt. Findes også i en multimedieudgave på Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Gode råd til offentlige ledere om at fremme trivsel og reducere stress i organisationer, hvor arbejdet bliver stadig mere grænseløst.

23 23 Om Væksthus for Ledelse Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere om Væksthusets aktiviteter på lederweb.dk/om-os. I bestyrelsen for Væksthus for Ledelse sidder: Direktør Sine Sunesen, KL, formand Forbundsformand Bodil Otto, HK/Kommunal, næstformand Sekretariatschef Helle Krogh Basse, KTO Direktør Jens Kragh, FTF-K Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune Direktør Mogens Kring Rasmussen, DJØF Direktør Per Christiansen, Region Nordjylland Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Gribskov Kommune.

24 Få mere ud af trivselsmålingen gode råd til ledere om hele processen Alle offentlige arbejdspladser gennemfører trivselsmålinger mindst hvert tredje år. Processen er som regel tilrettelagt centralt i kommunen eller regionen, men det er de decentrale ledere, som i dialog med medarbejderne skal fortolke resultaterne og bruge dem som afsæt for at skabe bedre trivsel. Det er baggrunden for dette hæfte, der præsenterer nogle af de vigtigste ledelsesmæssige overvejelser i hver af trivselsprocessens faser. Hæftets formål er at klæde de decentrale ledere på til at få det bedste ud af trivselsmålingen ude på den enkelte arbejdsplads. Bag hæftet står Væksthus for Ledelse et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Læs mere på Lederweb.dk.

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen Fra rapport til handling Staben, HR-afdelingen 2014 Revideret, september 2016 Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse er et værktøj til at arbejde med det psykiske på arbejdspladsen,

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Arbejdsmiljøekspert dumper gymnasiers trivselsmålinger

Arbejdsmiljøekspert dumper gymnasiers trivselsmålinger Arbejdsmiljøekspert dumper gymnasiers trivselsmålinger Mange gymnasier bruger konsulentfirmaet Ennova, når arbejdsmiljøet på skolen skal undersøges. Men de trivselsundersøgelser, der kommer ud af det,

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Opfølgning på Ledelsesevalueringen & Trivselsmålingen

Opfølgning på Ledelsesevalueringen & Trivselsmålingen Opfølgning på Ledelsesevalueringen & Trivselsmålingen Ledelsesevalueringen & Trivselsmålingen skal betragtes som fase 1 i en 2-faset model, der giver et øjebliksbillede af arbejdsmiljø og trivsel i Syddjurs

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Fra kortlægning til handling Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Program 1. Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere