Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4"

Transkript

1

2 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? Generelt om bonusprognoser Bonuskilder Anvendelse af bonus i forsikringstiden Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden Indestående (depot) Nutidskroner 4.1 Beregning af nutidsværdi Skatteregier ved udbetaling 5.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Rateforsikring i pensionsøjemed Kapitalforsikring i pensionsølemed Livsforsikring uden fradragsret Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag Genkøb 6.1 Beregning af genkøbsværdi Skat ved genkøb 17 3

3 l. Forord Hvad er en forsikringsmeddelelse? En forsikringsmeddelelse viser, hvordan Deres forsikring dækker, hvis en forsikringsbegivenhed indtræffer. Derudover giver forsi kri ngsmeddelelsen Dem et overblik over, hvordan forsikringen har udviklet sig, siden De tegnede den, samt hvordan den under de angivne forudsætninger forventes at udvikle sig i løbet af forsikringstiden. Deres forsikringsmeddelelse består af en individuel oversigt og dette hæfte, der indeholder supplerende oplysninger. Da hæftet supplerer oplysningerne i den individuelle oversigt, indgår det som en væsentlig del af den samlede forsikringsmeddelelse. I den individuelle oversigt henviser vi til de afsnit i hæftet, hvor De kan finde mere information om Deres forsikring. Topdanmark tager dog forbehold for evt. tekniske fejl i henvisningerne. I øvrigt henvises til de vilkår, der gælder for forsikringen. Hvis De på baggrund af forsikringsmeddeleisen mener, at De ikke er dækket i overensstemmelse med Deres behov, står Topdanmark gerne til rådighed med personlig rådgivning. Har De spørgsmål til forsikringsmeddelelsen, er De naturligvis også velkommen til at kontakte Topdanmark. Venlig hilsen Topdanmark Livsforsikring 4

4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? En stor del af det overskud, som fremkommer i et livsforsikringsselskab, tilbagebetales i form af bonus. Bonus (dvs. den del af overskuddet, der tilbagebetales) opstår, ved at selskabet har overskud på forrentning, risikoforløb og omkostninger i forhold til det, der er forudsat ved fastsættelse af prisen. Overskuddet på forrentning, risikoforløb og omkostninger er derfor bonuskilder. Fordelingen af bonus sker ifølge regler, der er godkendt af Finanstilsynet. I Topdanmark tilskrives der bonus til livsforsikringer en gang om året. I afsnit 2.4 og 2.5 kan De læse om anvendelsen af bonus. I forsikringsmeddelelsen benyttes to betegnelser i forbindelse med bonus: 1. erhvervet bonus og 2. forventet bonus. Erhvervet bonus er bonus, der er tilskrevet forsikringen i løbet af forsikringstiden. Denne bonus er således en del af Deres forsikring. Forventet bonus er den bonus, Topdanmark for tiden forventer, vil blive tilskrevet forsikringen. Der er således tale om en bonusprognose. I de følgende afsnit kan De læse om de forhold, der har indflydelse på størrelsen af bonus, samt hvilke forventninger til disse forhold der er indregnet ved udarbejdelsen af Topdanmarks bonusprognose. 2.2 Generelt om bonusprognoser For livsforsikringsselskaberne gælder det, at de garanterede dækninger er opgjort med en så stor sikkerhedsmargen, at det er høist sandsynligt, at De vil få tildelt bonus. Størrelsen af bonus afhænger af, hvordan samfundsudviklingen er, specielt vedrørende renteniveau og inflation. Dette bevirker, at der selvfølgelig er en betydelig usikkerhed knyttet til bonusprognoser, og at intet selskab derfor kan garantere størrelsen af bonus. Topdanmark har udarbejdet en standardprognose for bonus efter Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens retningslinier. Retningslinierne er udarbejdet for at sikre, at De opnår et reelt beslutningsgrundlag. Den anførte prognose indebærer, som nævnt, ikke et bindende løfte, men der er anvendt realistiske forudsætninger ved udarbejdelsen af prognosen. Prognosen vil derfor blive opfyldt, hvis de anvendte forudsætninger holder. 5

5 2. Bonus Det vi I være de faktiske forhold, der er bestemmende for resultatet af pensionsopsparingen, men afvigelser mellem de oprindelige forudsætninger og de faktiske tal vil kunne forklares ud fra forskellen mellem de opstillede forudsætninger og de faktisk konstaterede. Det er ved udarbejdelsen af bonusprognosen forudsat, at den nuværende lovgivning er gældende i hele forsikringstiden. I det følgende kan De læse, hvilke forudsætninger Deres bonusprognose er beregnet udfra. 2.3 Bonuskilder Som nævnt har bonus disse tre kilder: * Overskud på forrentning * Overskud på risici * Overskud på omkostninger Overskud på forrentning Livsforsikringsselskaberne garanterer en forrentning efter real renteafgift på 4,5% om året. Det renteniveau, vi har oplevet i 1970'erne og 1980'erne har medført en væsentlig rentegevinst. fordi Topdanmark har opnået et større afkast af sine investeringer end de garanterede 4,5%. Overskud på forrentningen har derfor gennem længere tid været den væsentligste bonuskilde, selvom realrenteafgiftens indførelse i 1984 medførte, at der siden er anvendt en del af rentegevinsten til betaling af realrenteafgiften. Bonusrenten er den rentesats, der anvendes ved forrentning af Deres forsikrings depot. Den prognosernæssige bonusrente er dels fastsat ud fra forudsætninger til samfundsudviklingen og dels ud fra forudsætninger til det afkast, Topdanmark opnår af sine investeringer. 6

6 ...! Forudsætninger og frem Samfu ndsudvi kling Inflation 1) 4,0% 4,25% 4,5% 4,75% 5,0% 5,0% Nyplaceringsrente p.a. 2) 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Topdanmarks afkast på 3) - aktier p.a. 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% - indeksobligationer p.a. 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% - fast ejendom p.a. 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 1) Inflationen opgøres som en stigning i nettoprisindekset. 2) Dvs. attopdanmarks investeringer fremover forrentes med den anførte procent. 3) De anførte procenter er for' afkast udover inflationen. Ud fra ovenstående forudsætninger er Topdanmarks forventede bonusrente, de hidtidige bonusrenter samt en oversigt over den hidtidige og den forventede real renteafgiftssats anført nedenfor. Når bonusrenten både før og efter realrenteafgift er angivet, skyldes det, at indestående pr er friholdt for real renteafgift. Hvis en opsparing har en værdi, der stammer fra før , forrentes denne værdi med bonusrenten før realrenteafgift og det resterende beløb med bonusrenten efter realrenteafgift. 7

7 2. Bonus Bonusrente Før real- Realrente Efter realrenteafgift afgiftsats renteafgift ,0% 18,0% ,0% 19,0% ,5% 40,5% 11,5% ,0% 40,6% 11,5% ,0% 44,1% 9,5% ,0% 56,9% 7,0% ,0% 56,0% 6,5% ,0% 56,0% 6,5% ,0% 44,0% 8,0% ,8% 40,5% 7,75% ,6% 41,9% 7,35% ,4% 43,3% 7,25% ,2% 39,2% 8,0% ,0% 36,2% 8,0% 1996 og frem 11,0% 26,0% 8,25% Gennemsnitsrente ,9% 9,6% Overskud på risici Ilivsforsikringsselskaberne arbejdes der i forbindelse med bonus også med givne sandsynligheder for dødsfald og tab af erhvervsevne. Disse sandsynligheder er indarbejdet i beregningen af præmien for dækning ved nedsat erhvervsevne og dødsfald (risikopræmien). Der er indregnet en vis sikkerhedsmargen for det tilfælde, at det faktiske skadesforløb afviger væsentligt fra det forventede. Der opstår derfor en gevinst på risikopræmien, når færre end forudsat mister erhvervsevnen eller dør. Også denne gevinst føres tilbage til forsikringstagerne som bonus. Risikopræmie ved nedsat erhvervsevne I de foregående år har Topdanmark anvendt mellem 80% og 90% af den del af præmien, som i branchens fælles beregningsgrundlag er afsat til at dække invaliditetsrisikoen. Det overskud, som herved fremkommer, tilbageføres til forsikringstagerne i form af bonus. I 1990 har Topdanmark anvendt 90% af den del af præmien, som i beregningsgrundlaget er afsat til dækning af invaliditetsrisikoen. 8

8 I prognosen for den fremtidige bonus har Topdanmark forudsat, at der også anvendes 90%. Risikopræmie ved død I de foregående år har Topdanmark i gennemsnit for de årige anvendt mellem 60% og 85% af den del af præmien, som i branchens fælles beregningsgrundlag er afsat til at dække dødsrisiko. Det overskud, som herved fremkommer, tilbageføres til forsikringstagerne i form af bonus har Topdanmark for de årige i gennemsnit anvendt 85% af den del af præmien, som i beregningsgrundlaget er afsat til dækning af dødsrisikoen. Se den efterfølgende illustration. I prognosen for den fremtidige bonus har Topdanmark forudsat, at der for samme gruppe også anvendes 85%. Topdanmarks præmie for dødstisiko afhænger af forsikredes køn og alder. Illustrationen nedenfor viser, hvor stor en procentdel præmien for dødsrisiko er fastsat til dels i 1990 og dels i prognosen i forhold til det beregningsgrundlag, som er fælles for hele branchen. Topdanmarks risikopræmie ved død i procent af branchens fælles grundlag Procent Mænd - Kvinder 20 W~~~W~TI~~~~~«~~W~~~~~ Alder 9

9 2. Bonus Overskud på omkostninger De omkostninger, som Topdanmark beregner og indregner i prognosen for forsikringen, er fastsat ud fra branchens fælles beregningsgrundlag, og udgør følgende: Omkostninger for indskud: 7% af indbetalingen samt et fast administrationsgebyr for indskud under kr. ekskl. gebyr. Gebyret afhænger af tegningstidspunktet, se nedenstående tabel. Omkostninger for præmier: 11% af indbetalingen. Endvidere beregnes afhængig af betalingsterminen et fast administrationsgebyr. Gebyret fastsættes ved tegningen og fremgår af nedenstående tabel. For pensionsopsparingsordninger tegnet som led i pensionsaftaie med arbejdsgiver beregnes intet gebyr. Herudover beregnes et gebyr på 27 kr. (1991, reguleres) som omkostning for hver bonustilskrivning. Oversigt over administrationsgebyrer Præmien betales: Tegnings Helårligt Halvårligt Kvartårligt Månedligt Indskud tidspunkt Indtil Individuelt fastsat

10 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden. Forsikringer med opsparing Bonus anvendes normalt til forhøjelse af forsikringens opsparing, medmindre det ved forsikringens tegning er aftalt, at forholdet mellem forsikringens dækninger, herunder dækning ved pensionering, skal bestå uændret i hele forsikringstiden. I dette tilfælde anvendes bonus i form af tillægsforsikring til forholdsmæssigt at forhøje de forsikringsdækninger, der på tilskrivningstidpunktet ikke erforfaldnetil udbetaling. Det fremgår af forsikringsmeddelelsen, om forholdet mellem forsikringens dækninger skal fastholdes i hele forsikri ngstiden. Forsikringer uden opsparing I dette tilfælde anvendes bonus primært i form af tillægsforsikring til forholdsmæssigt at forhøje de forsikringsdækninger, der på tilskrivningstidspunktet ikke er forfaldne til udbetaling. Se evt. også afsnittet Indestående side Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden Når Topdanmark ikke skal udbetale hele forsikringsydelsen på en gang (ved fx rateforsikringer, invaliderenter og livrenter), vil der også i udbetalingsperioden fremkomme en risiko-, administrations- og rentegevinst. Dette skyldes, at udbetalingernes størrelse er beregnet på basis af branchens fælles beregningsgrundlag. Læs evt. nærmere herom i afsnittet Bonuskilder side 6. Forsikringer med løbende udbetaling får derfor også tildelt bonus i udbetalingsperioden. Den optjente bonus anvendes til at forøge det udbetalte beløb med. Når udbetalingen af løbende ydelser skal begynde, vælges der mellem to bonussystemer: Bonussystem 1 (årlig tilskrivning) Bonus benyttes til årligt at forhøje udbetalingen, dvs. at den aftalte udbetaling forhøjes med den optjente bonus år for år i udbetalingsperioden. Bonussystem 2 (bonustillæg) Bonus benyttes til at forhøje udbetalingen i hele udbetalingsperioden med et tillæg en gang for alle. På grundlag af forventningerne til den fremtidige udvikling foretages en vurdering af den fremtidige bonus. Denne bonus omregnes til et gennemsnitsbeløb, som lægges sammen med den garanterede udbetaling. Engangsberegningen medfører, at udbetalingen bliver fast, så længe de anvendte forudsætninger holder, men også at udbetalingen kan forhøjes eller nedsættes. 11

11 2. Bonus Bemærk, at Topdanmark markedsfører og sælger livsforsikringer med løbende udbetalinger (fx rateforsikringer, invaliderenter og livrenter) med en forudsætning om, at bonus i udbetalingsperioden en gang for alle er omregnet til et gennemsnitsbeløb (bonussystem 2). Dette gælder også Deres forsikring, medmindre andet fremgår af forsikringsmeddelelsen. når udbetalingen af en indskudsbetalt livrente begynder, vil udbetalingen blive sat i kraft efter bonussystem 2, medmindre forsikringens ejer, inden udbetalingen begynder, anmoder om, at udbetalingen skal ske efter bonussystem 1. Illustration af bonussystemerne kroner Bonussystem 1 - Bonussystem Tid Eksempel: Årlig rente på kr. til en 60-årig mand. 12

12 3. Indestående (depot) Deres forsikring har et depot. I forsikringsmeddelelsen er det anført, hvor meget der henstår i Deres depot. Depotets størrelse svarer til Deres forsikrings samlede værdi. Denne værdi opgør Topdanmark månedligt på følgende måde: Indestående primo måned + evt. indbetaling - evt. risikopræmie for præmiefritagelsesdækning - evt. risikopræmie for dækning ved nedsat erhvervsevne +/- evt. risikopræmie for dækning ved dødsfald - evt. omkostninger + rentetilskrivning Indestående ultimo måned Depotets indestående samt værdien af de fremtidige forsikringspræmier, har nøjagtig den størrelse, der gør, at Topdanmark til enhver tid kan udbetale de garanterede udbetalinger, Deres forsikring berettiger til. Indeståendet i Deres depot kan således ikke umiddelbart udbetales, da det skal anvendes til de forsikringsmæssige udbetalinger. Depotet kan fx ikke udbetales, hvis dette modsvarer en forsikringsmæssig udbetaling, der kun forfalder, hvis forsikrede er i live på udbetalingstidspunktet. Ønsker De at genkøbe forsikringen, danner depotet grundlag for beregningen af genkøbsværdien. Yderligere oplysninger herom findes i afsnittet Genkøb side 17. Da genkøb betragtes som en disposition over forsikringen, kan det få skattemæssige konsekvenser. Forrentning Indeståendet på depotet forrentes med Topdanmarks bonusrente. Det er dog således, at forrentningen er garanteret til minimum at udgøre 4,5% p.a. efter realrenteafgift. Med hensyn til bonus henvises der til afsnittet Bonus side 5. 13

13

14

15 5. Skatteregier ved udbetaling 5.2 Rateforsikring i pensionsøjemed Beskatning ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Død Hvis forsikringen udbetales til ægtefælle eller børn under 24 år som følge af begunstigelsesbestemmelsen, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift af forsikringens værdi til staten. Rentetilvæksten i udbetalingsperioden beskattes som kapitalindkomst. De begunstigede kan vælge at konvertere garanterede udbetalingertil engangsbeløb mod betaling af afgift til staten, medmindre forsikringens ejer har truffet anden bestemmelse vedrørende dette forhold. 5.3 Kapitalforsikring i pensionsøjemed Ved pensionering, nedsat erhvervsevne eller dødsfald betales i alle tilfælde en afgift til staten. Det fremgår afforsikringsmeddelelsen, hvor meget der skal betales i afgift. Hvis forsikringen, efter betaling af afgift, udbetales som en løbende ydelse, beskattes rentetilvæksten i udbetalingsperioden som kapitalindkomst. 5.4 livsforsikring uden fradragsret A Engangsudbetalinger er skattefri. B Ved rateudbetalinger beskattes rentetilvæksten i udbetalingsperioden som kapitalindkomst. c Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 5.5 livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag A Engangsudbetalinger er skattefri. B Ved rateudbetalinger vil rentetilvæksten i udbetalingsperioden blive beskattet som kapitalindkomst. c Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 16

16 6. Genkøb 6.1 Beregning af genkøbsværdi Har forsikringen opnået genkøbsværdi, vil denne på forlangende blive udbetalt. Dette gælder dog kun, hvis genkøbsværdien ikke overstiger værdien af den dækning, som forfalder i tilfælde af forsikredes død. Såfremt forsikringen indgår i en pensionsordning med en arbejds- Forsikredes alder Til og med 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år og derover giver, kan et muligt genkøb endvidere være betinget af, at arbejdsgiveren giver tilladelse. Beregningsgrundlaget, der er fælles for hele branchen, angiver følgende retningslinier for, hvor stor en del afforsikringens værdi, der udbetales ved gen køb. Genkøbsværdi 93% afforsikringens depot 94% af forsikringens depot 95% af forsikringens depot 96% af forsikringens depot 97% af forsikringens depot 98% af forsikringens depot 99% af forsikringens depot 100% af forsikringens depot I forbindelse med gen køb af forsikringer tegnet udenfor en pensionsaftaie med en arbejdsgiver, betales desuden et gebyr på (1991, reguleres). kr. 6.2 Skal ved genkøb Hvis forsikringer med beskatningsformerne: * Pensionsordning med løbende udbetalinger * Rateforsikring i pensionsøjemed * Kapitalforsikring i pensionsøjemed genkøbes. er udbetalingen skattepligtig for den forsikrede som personlig indkomst. Pensionsbeskatningsloven pålægger Topdanmark at tilbageholde 70% af genkøbsværdien som afgift og foreløbig skat. Beløbet indbetales til Told- og Skattestyrelsen, og de resterende 30% udbetales. Bruttogenkøbsværdien betragtes ved skatteberegningen som personlig indkomst, og de indeholdte 70% betragtes som foreløbig skat. Er der, når året er gået, betalt for meget i skat, tilbagebetales det overskydende i forbindelse med slutopgørelsen. For forsikringer med beskatningsformerne "Pensionsordning med løbende udbetalinger" og "Rateforsikring i pensionsøjemed" kan der endvidere ske omberegning af skatten de foregående år, hvis indbetalingerne standser som følge af genkøb. inden der er forløbet 10 år fra tegningen. 17

17

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Sådan sikrer Topdanmark Dem

Sådan sikrer Topdanmark Dem Sådan sikrer Topdanmark Dem Stadig flere vælger at sikre sig selv og familien og at spare op til deres pension i Topdanmark Livsforsikring. Vi tilbyder alle de former for sikring og pensionsopsparing,

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Supplerende oplysninger. for livs- og pensionsforsikring September Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os.

Supplerende oplysninger. for livs- og pensionsforsikring September Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os. Supplerende oplysninger for livs- og pensionsforsikring 6388-10 September 2005 Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os. Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsordning.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab.

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber (fission), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Kendelse af 16. februar 1993. 92-547. Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Lov om forsikringsvirksomhed 30,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 181 Offentligt Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven)

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere