Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 140 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar 2019 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 318 af 25. april 2018 og lov nr. 742 af 8. juni 2018 og senest ved 38 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1 og to steder i stk. 2, og i 8, stk. 1 og 2, indsættes efter»opholdstilladelse«:»med henblik på midlertidigt ophold«. 2. I 9, stk. 15, nr. 5, og 11, stk. 3, nr. 6, ændres»erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund«til:»opholds- og selvforsørgelseserklæring«. 3. I 11, stk. 2, 1. pkt., ændres» 19«til:» 19 og 19 a, stk. 2«. 4. I 11, stk. 2, 2. pkt., ændres», stk. 3«til:»og 8, stk. 1 og 2« , stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter stk Efter 19 indsættes:» 19 a. Når en af betingelserne i 19, stk. 1-5, er opfyldt, skal en opholdstilladelse efter 7 og 8, stk. 1 og 2, inddrages, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. En opholdstilladelse efter 9, stk. 1, eller 9 c, stk. 1, som er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter 7 eller 8, stk. 1 eller 2, skal inddrages, hvis en af betingelserne i 19, stk. 1-5, jf. stk. 7 eller 8, er opfyldt, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Stk. 2. Ved afgørelse om inddragelse af øvrige opholdstilladelser finder 26, stk. 1, anvendelse. Ved afgørelse om inddragelse af opholdstilladelse efter 19, stk. 2, nr. 2 og 3, jf. 10, stk. 5, finder 26, stk. 2, anvendelse.«7. I 34 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Politiet bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet i medfør af 21 b, stk. 1, eller som er udvist i medfør af 25, skal give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af udrejsen eller udsendelsen.«stk. 6 bliver herefter stk a, stk. 1, affattes således:»en udlænding kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at udlændingen gentagne gange har overtrådt pålæg givet i medfør af 34, stk. 4-6, 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt., eller 42 a, stk. 10.«9. 35 b ophæves. 10. I 36, stk. 2, 1. pkt., ændres»og stk. 8, 2. pkt.«til:»og stk. 8, 2. og 5. pkt.«11. I 36, stk. 6, ændres»stk. 8, 2. pkt.«til:»stk. 8, 2. og 5. pkt.«12. Efter 37 k indsættes i kapitel 6 a:» 37 l. Udlændinge- og integrationsministeren skal i særlige tilfælde fastsætte et månedligt loft over antallet af opholdstilladelser, der i medfør af 9, stk. 1, nr. 1, litra c og d, Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr AX022911

2 2 nr. 2, litra c og d, og nr. 3, litra c og d, og 9 c, stk. 1, kan meddeles til familiemedlemmer til herboende udlændinge med opholdstilladelse efter 7 eller 8, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Tilladelser til familiesammenføring til familiemedlemmer til herboende udlændinge med opholdstilladelse efter 7 og 8 skal dog uanset fastsættelsen af et loft efter 1. pkt. gives, hvis dette følger af Danmarks internationale forpligtelser. Udlændingestyrelsen vurderer, om en udlænding er omfattet af loftet. Udlændingestyrelsens vurdering og tilkendegivelse herom til udlændingen er ikke en afgørelse.«13. I 42 a, stk. 8, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:»udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet efter 21 b, stk. 1, eller som er udvist i medfør af 25, skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.«14. I 42 a, stk. 8, indsættes som 5. pkt.:»udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre særlige grunde taler derimod, at en udlænding, der er omfattet af 2. pkt., og som straffes med betinget eller ubetinget fængselsstraf, anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, eller bøde for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om knive og blankvåben m.v. eller lov om euforiserende stoffer eller regler udstedt i medfør heraf for et forhold, der er begået på eller omkring det indkvarteringssted, hvor udlændingen er pålagt at tage ophold, skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.«15. I 42 a, stk. 10, ændres»jf. stk. 8, 1. pkt.«til:»jf. stk. 8, 1. og 3. pkt.«16. I 42 a, stk. 11, nr. 4, ændres» 34, stk. 1-3 og 6,«til:» 34, stk. 1-3 og 7,«. 17. I 42 a, stk. 13, nr. 3, ændres»stk. 8, 1. pkt.,«til:»stk. 8, 1. og 3. pkt.,«, og i nr. 4 ændres» 34, stk. 4 og 5«til:» 34, stk. 4«. 18. I 46 a, stk. 1, 1. pkt., ændres» 42 a, stk. 8, 1. og 2. pkt.,«til:» 42 a, stk. 8, og 5. pkt.,«. 19. I 59 b indsættes efter»i henhold til tidligere udlændingelove«:», jf. dog stk. 2«. 20. I 59 b indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Med fængsel fra 1 år indtil 3 år straffes den udlænding, der indrejser her i landet i strid med et indrejseforbud eller et tilhold, der er meddelt i forbindelse med udvisning og straf af mindst 3 måneders ubetinget fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.«21. I 60, stk. 1, 1. pkt., ændres» 34, stk. 1-3 og 6«til:» 34, stk. 1-3 og 7«, og» 42 a, stk. 8, 2. pkt.«til:» 42 a, stk. 8, 2. og 5. pkt.«22. I 60, stk. 2, ændres» 34, stk. 4 og 5«til:» 34, stk. 4-6«, og» 42 a, stk. 8, 1. pkt.«ændres til:» 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt.«23. 60, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Overtrædelse af de i medfør af 34, stk. 4-6, og 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt., og stk. 10, givne pålæg straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.«24. 60, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Overtrædelse af de i medfør af 34, stk. 4-6, og 42 a, stk. 8, 1. og 3. pkt., og stk. 10, givne pålæg straffes med fængsel indtil 2 år.«25. I 62 a, stk. 1, ændres» 34, stk. 4 eller 5«til:» 34, stk. 4-6«, og» 42 a, stk. 8, 1. pkt.«ændres til:» 42 a, stk. 8, 1. eller 3. pkt.«2 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. oktober 2017, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2017, 2 i lov nr. 320 af 25. april 2018, 6 i lov nr. 707 af 8. juni 2018 og 2 i lov nr. 739 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»integrationsprogram«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«,»integrationsprogrammer«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer«,»integrationsprogrammet«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«,»integrationsprogrammets«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets«,»integrationsprogram«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«, og»integrationsprogrammet«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«. 2. Overalt i loven ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«, og»integrationsydelsen«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen«. 3. Overalt i loven ændres»integrationskontrakt«til:»kontrakt«,»integrationskontrakten«til:»kontrakten«,»integrationskontrakter«til:»kontrakter«,»integrationskontrakt«til:»kontrakt«, og»integrationskontrakten«til:»kontrakten« affattes således:» 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og

3 3 normer i det danske samfund. Dette skal ske gennem en indsats, der 1) tager udgangspunkt i udlændingens ansvar for sin egen integration, 2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv, 3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og 4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Stk. 2. Loven har endvidere til formål at sikre, at nyankomne udlændinge bliver bekendt med, at rammerne for udlændingens ophold i Danmark defineres af den enkeltes opholdsgrundlag. Stk. 3. Loven har endelig til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.v. kan bidrage til integrationsindsatsen.«5. I 2, stk. 1, indsættes efter»stk. 3«:»og 4«, og»stk. 4«ændres til:»stk. 6«. 6. I 2, stk. 2, nr. 3, ændres»eller 4«til:», 4, 5 eller 6«. 7. 2, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 3. Ved en familiesammenført udlænding til en flygtning forstås i denne lov 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, på baggrund af familiesammenføring til en flygtning, jf. stk. 2, eller 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en flygtning, jf. stk. 2. Stk. 4. Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås i denne lov 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a, b eller e, 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, litra a, b eller e, 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 3, litra a, b eller e, eller 4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, der ikke er flygtning, jf. stk. 2, eller indvandrer, jf. stk. 6. Stk. 5. Loven gælder ikke for en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 5.«Stk. 4-6 bliver herefter stk I 2, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres»eller 4«til:», 4 eller 6«, og i 2. pkt. ændres»stk. 3,«til:»stk. 3 og 4,«. 9. I 4, stk. 3, 2. pkt., ændres» 2, stk. 4, nr. 1-8«til:» 2, stk. 6, nr. 1-8«, og i 3. pkt. ændres to steder» 2, stk. 4, nr. 9«til:» 2, stk. 6, nr. 9« , stk. 1 og 2, affattes således:»kommunalbestyrelsen skal anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen efter 10, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i stedet anvise en bolig til en flygtning, som er omfattet af 1. pkt. Overstiger lejen halvdelen af husstandsindkomsten, kan fuld boligstøtte i medfør af 15 i lov om individuel boligstøtte ikke nægtes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke anvise et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde, jf. 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.«11. I 12, stk. 4, udgår»snarest muligt«, og efter»anvise«indsættes:»et midlertidigt opholdssted eller« , stk. 6, 1. pkt., ophæves. 13. I 12, stk. 7, udgår»efter stk. 6«. 14. I 15 ændres»permanente boliger«til:»midlertidige opholdssteder og boliger«, og efter»med henblik på at anvise«indsættes:»midlertidige opholdssteder og« , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»udlændinge omfattet af 2, stk. 2 eller 3, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10. Stk. 2. Udlændinge omfattet af 2, stk. 4, skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et introduktionsprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 10.«Stk. 2-9 bliver herefter stk I 16, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»stk. 2«til:»stk. 3«. 17. I 17, stk. 1, 17 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og 27 b, nr. 3, ændres» 16, stk. 2«til:» 16, stk. 3«. 18. I 17 a, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:»kommunalbestyrelsen kan derudover fravige kravet efter stk. 1, hvis en udlænding deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter repatrieringslovens 6 a.«19. I 18, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»anvisning af«:»et midlertidigt opholdssted eller«. 20. I 19, stk. 1, 3. pkt., ændres»erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund«til:»opholds- og selvforsørgelseserklæring«. 21. I 19, stk. 4, 2. pkt., ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 3 og 4«. 22. I 19, stk. 4, 3. pkt., ændres» 16, stk. 9«til:» 16, stk. 10«.

4 4 23. I 19, stk. 9, 2. pkt., ændres» 16, stk. 7«til:» 16, stk. 8«, og» 16, stk. 2, 3 eller 9«til:» 16, stk. 3, 4 eller 10«. 24. I 24, stk. 1, 2. pkt., ændres» 16, stk. 6«til:» 16, stk. 7«. 25. I 24 f ændres» 2, stk. 4, nr. 1-4 eller 6«til:» 2, stk. 6, nr. 1-4 eller 6«. 26. I 24 g, stk. 1, 1. pkt., ændres» 2, stk. 4, nr. 1, 8 og 9«til:» 2, stk. 6, nr. 1, 8 og 9«. 27. I 34 ændres»3 år«til:»5 år«. 28. Efter 39 indsættes i kapitel 6:» 39 a. Udlændinge, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, kan ikke modtage hjælp efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik. Dette gælder dog ikke hjælp efter 81 a og 82 a i lov om aktiv socialpolitik.«29. 45, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder endeligt udgifterne til hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6. Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i selvforsørgelsesog hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. 23 f, og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter 24 a, stk. 2.«Stk. 3-9 bliver herefter stk I 45, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., i stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., to steder i stk. 8, nr. 1, der bliver stk. 9, nr. 1, to steder i stk. 8, nr. 2, der bliver stk. 9, nr. 2, i stk. 8, nr. 3, der bliver stk. 9, nr. 3, og to steder i stk. 8, nr. 4, der bliver stk. 9, nr. 4, og i 51 b, stk. 1, ændres» 16, stk. 7«til:» 16, stk. 8«. 31. I 45, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres» 16, stk. 2 og 3«til:» 16, stk. 3 og 4«. 32. I 45, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:»staten refunderer kommunalbestyrelsens udgifter til kurser m.v. efter repatrieringslovens 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af 17 a, stk. 3, 3. pkt., på tilsvarende måde og inden for samme rådighedsbeløb som i 1. pkt.«33. I 45, stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ændres»stk. 3«til:»stk. 4«, og»stk. 4«til:»stk. 5«. 34. I 46, stk. 1, 1. pkt., ændres»stk. 2 og 3«til:»stk. 2-4«. 35. I 47, stk. 1, ændres» 45, stk. 3-5, 7 og 8«til:» 45, stk. 4-6, 8 og 9«. 36. I 48, stk. 1, 1. pkt., ændres» 45, stk. 7«til:» 45, stk. 8«, i 2. pkt. ændres» 45, stk. 4«til:» 45, stk. 5«, og i 3. pkt. ændres» 45, stk. 3 og 8«til:» 45, stk. 4 og 9«. 37. I 50, stk. 1, 2. pkt., og to steder i 51, stk. 2, ændres»rent private forhold«til:»følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold«, og i 51, stk. 2, 3. pkt., ændres» 28, stk. 2«til:» 28, stk. 1«. 38. I 51 b, stk. 2, 1. pkt., ændres»erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund«til:»opholds- og selvforsørgelseserklæring«. 39. I 53, stk. 1, 1. pkt., ændres» 2, stk. 6«til:» 2, stk. 8«. 40. I 57, stk. 1, 1. pkt., ændres» 2, stk. 2-4«til:» 2, stk. 2-4 og 6«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres» 16, stk. 7«til:» 16, stk. 8«. 41. I 57, stk. 4, indsættes efter»ikke anvises«:»et midlertidigt opholdssted eller«. 3 I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. oktober 2017, som ændret ved 1 i lov nr. 739 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer: 1. I 1, nr. 1, 3, stk. 6, 4, stk. 1, 5, 2. pkt., og 10, stk. 7, 1. pkt., ændres»udlændinge«til:»personer«. 2. I 1, nr. 2, og 2 ændres»udlændinges«til:»personers«. 3. 3, stk. 1, 1. pkt., affattes således:»loven gælder for flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v., andre familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 2-4, og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab.«4. I 6, stk. 1, 1. pkt., 7, stk. 1, 1. pkt., 9 a, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., 10, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., 10 a, stk. 1-3, og 13, stk. 2, ændres»udlænding«til:»person«. 5. Efter 6 indsættes i kapitel 2:» 6 a. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde vejledning og opkvalificering i Danmark til personer omfattet af 3, hvor det vurderes relevant med henblik på at kunne understøtte eller forberede tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland. Stk. 2. Personer, der modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik, sygedagpenge efter reglerne i lov om sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan fortsat modtage denne hjælp i en periode, hvor den pågældende deltager i vejledning og opkvalificering efter stk. 1.«6. I 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 10, 9 a, stk. 4, 10, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 3. pkt., og 10 a, stk. 4 og 5, ændres»udlændingen«til:»personen«. 7. I 7, stk. 2, nr. 3 og 5, ændres»udlændingens«til:»personens«.

5 5 8. I 7, stk. 3, indsættes som pkt.:»for en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 4, ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til etablering, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 4. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 6. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 4. pkt.«9. I 7, stk. 4, indsættes som pkt.:»for en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til sygeforsikring efter stk. 2, nr. 6, ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til sygeforsikring, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 6. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 8. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 6. pkt.«10. I 7, stk. 5, indsættes som pkt.:»for en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til behandlingsudgifter, jf. 1. og 2. pkt., ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til behandlingsudgifter, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 5. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 7. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 5. pkt.«11. I 7, stk. 6, indsættes som pkt.:»for en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab udbetales den første del af hjælp til skolegang efter stk. 2, nr. 9, ved tilbagevenden, når den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er betinget løst fra det danske statsborgerskab, og den resterende del af denne hjælp, når den pågældende på baggrund af ansøgning om ubetinget løsning fra dansk statsborgerskab indgivet senest 12 måneder efter udrejsen af Danmark fremlægger dokumentation for, at den pågældende og dennes børn, der er omfattet af repatrieringen, er ubetinget løst fra det danske statsborgerskab. For en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har børn, der er født efter kommunens endelige tilsagn om hjælp til repatriering, jf. stk. 1, og som følger den repatrierende forælder, udbetales den resterende del af hjælp til skoleudgifter, når den pågældende derudover fremlægger dokumentation for ubetinget løsning for disse børn. Efter ansøgning kan fristen i 5. pkt. forlænges med 12 måneder. Ansøgningen som nævnt i 7. pkt. skal, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, indgives inden udløbet af fristen i 5. pkt.«12. I 7 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. En udlænding omfattet af 3, stk. 1 eller 7, der repatrierer til et land, hvorfra udlændinge, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark på baggrund af en konkret asylretlig vurdering, meddeles midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3, omfattes af loven, når udlændingen har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 1 år.«stk. 10 bliver herefter stk I 9 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:»tilsvarende gælder, hvis en dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der har modtaget hjælp til repatriering, ikke inden den frist, der er nævnt i 7, stk. 3-6, er ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab.«14. Efter kapitel 4 indsættes:»kapitel 5 Indberetning af afgørelser efter repatrieringsloven 11. Kommunalbestyrelsen indberetter afgørelser efter denne lov til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller den, som ministeriet har overdraget opgaven til, til brug for forvaltningen af ordningen, herunder tilsyn, statistik og administration.«

6 6 4 I lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest ved 9 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. I beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 5 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2016, som ændret senest ved 1 i lov nr af 18. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»integrationsprogrammet«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«. 2. Overskriften til kapitel 9 a affattes således:»kontrakt efter integrationsloven«. 3. I 31 a, stk. 1 og 3, ændres»integrationskontrakt«til:»kontrakt«, i stk. 3 ændres»erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund«til:»opholdsog selvforsørgelseserklæringen«, og i stk. 6 ændres»integrationskontrakten«til:»kontrakten«. 4. I 96 b indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Jobcenteret kan fravige stk. 1, hvis en person deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter repatrieringslovens 6 a.«6 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 30. august 2015, 8 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, 1 i lov nr. 320 af 25. april 2018 og 1 i lov nr af 18. december 2018 og senest ved 2 i lov nr af 18. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, 2. pkt., 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, 8, stk. 2, 1. pkt., 11, stk. 1, 13, stk. 2, nr. 4 og 7, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., 13 a, stk. 4, 4. pkt., 13 c, 13 f, stk. 10, nr. 2, 25, stk. 7, 1. pkt., 31, stk. 1, 1. pkt., 36, stk. 1 og 3, 40 a, stk. 2, 1. pkt., 41, stk. 1, nr. 1 og to steder i nr. 2, 68 a, stk. 3, 1. pkt., 69 j, stk. 10, 1. pkt., 93, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, og 94, stk. 2, ændres»integrationsprogrammet«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet«. 2. I 10 f, stk. 1, nr. 7, ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«. 3. I 8, stk. 2, 1. pkt., 8 a, stk. 1 og 2, 10 e, stk. 1, 1. pkt., 11, stk. 1, stk. 5, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., 13 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., 13 b, stk. 1, 1. pkt., 13 d, stk. 1 og 4, 13 f, stk. 10, nr. 1, 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., 25 b, stk. 6, nr. 1, og stk. 8, 25 c, stk. 4, 31, stk. 1, 1. pkt., 34, stk. 7, 35, stk. 5, og 42, stk. 2 og 3, to steder i 43, stk. 2, i 44 a, 1. pkt., to steder i 82 a, stk. 1, 3. pkt., og i 89, stk. 3, 1. pkt., og 96 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«. 4. I 10 f, stk. 1, 10 h, stk. 1, og 91, stk. 3, ændres» 22, stk. 2 og 3«til:» 22, stk. 3-5«. 5. I 10 f, stk. 1, 10 g, stk. 1, 10 h, stk. 1, 10 i, stk. 1, 11, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 6, 2. pkt., og stk. 11, 3. pkt., 12, stk. 2, 1. pkt., 13, stk. 13 og 14, 13 f, stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5 og stk. 7, 3. pkt., og 22, stk. 1, to steder i 25 b, stk. 11, to steder i 26, stk. 2 og i stk. 8, 1. pkt., to steder i 43, stk. 1, og i 82 a, stk. 3, og 91, stk. 3, ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse«. 6. I overskriften til kapitel 4 ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«. 7. I 11, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., ændres» 22, stk. 2 eller 3«til:» 22, stk. 3, 4 eller 5«. 8. I 13, stk. 5, 3. pkt., og 37, stk. 3, 2. pkt., ændres»integrationsprogram«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram«. 9. I 13 a, stk. 4, 4. og 5. pkt., ændres»jobparat integrationsydelsesmodtager«til:»jobparat selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager og en jobparat overgangsydelsesmodtager«. 10. Overskriften før 22 affattes således:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse« , stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. De personer, der er nævnt i stk. 1, og som er omfattet af 2, stk. 2 og 3, i integrationsloven samt omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet i integrationsloven, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Øvrige personer, der er nævnt i stk. 1, modtager overgangsydelse. Stk. 3. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på 1) kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 2) kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4, nr. 2,

7 7 3) kr. (2019-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og 4) kr. (2019-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre. Stk. 4. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse efter stk. 1 udgør uanset stk. 3 et månedligt beløb på 1) kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5, og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse. 2) kr. (2019-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og hvor der for parrets barn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.«stk. 3-8 bliver herefter stk I 22, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., og 27 a, 2. pkt., ændres»integrationsydelsen«til:»selvforsørgelsesog hjemrejseydelsen og overgangsydelsen«. 13. I 22, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres»hjælp efter stk. 2«til:»hjælp efter stk. 3«, og»jf. dog stk. 6«ændres til:»jf. dog stk. 8«. 14. I 22, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres»stk. 4«til:»stk. 6«. 15. I 22, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres»stk. 6, 1. pkt.«til:»stk. 8, 1. pkt.«, i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 9, 2. pkt., ændres»stk. 4«til:»stk. 6«, og i stk. 7, 3. pkt., der bliver stk. 9, 3. pkt., ændres»stk. 6, 3. pkt.«til:»stk. 8, 3. pkt.«16. I 22, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres tre steder»stk. 4«til:»stk. 6« b, stk. 4, affattes således:»stk. 4. For personer, der modtager hjælp efter 22, jf. dog stk. 11, eller som får beregnet hjælp efter 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan den samlede hjælp pr. person, jf. stk. 6, højst udgøre et månedligt beløb på 1) kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog nr. 7, 2) kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, jf. dog nr. 8, 3) kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere, 4) kr. (2019-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. dog nr. 9, 5) kr. (2019-niveau) for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, jf. dog nr. 10, 6) kr. (2019-niveau) for enlige personer, som ikke er forsørgere, 7) kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, når der for parrets barn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse, 8) kr. (2019-niveau) for gifte og samlevende personer, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn, når der for parrets børn er optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse, 9) kr. (2019-niveau) for enlige forsørgere, som har forsørgelsespligt over for et barn og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse, og 10) kr. (2019-niveau) for enlige forsørgere, som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn og har optjent ret til mindre end 36 måneders børne- og ungeydelse i medfør af lov om en børne- og ungeydelse.«18. I 25 b, stk. 5, nr. 1, ændres»8.976 kr. (2017-niveau)«til:»8.334 kr. (2019-niveau)«, i nr. 2 ændres»9.044 kr. (2017-niveau)«til:»8.407 kr. (2019-niveau)«, i nr. 4 ændres»7.231 kr. (2017-niveau)«til:»8.334 kr. (2019-niveau)«, og i nr. 5 ændres»7.299 kr. (2017-niveau)«til:»8.407 kr. (2019-niveau)«. 19. I 25 b, stk. 6, nr. 1, to steder i 26, stk. 8, 1. pkt., og i 82 a, stk. 3, ændres» 22, stk. 4-8«til:» 22, stk. 6-10«, og i 25 b, stk. 10, 2. pkt., ændres» 22, stk. 2, nr. 2,«til:» 22, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, nr. 2,«. 20. I 26, stk. 2, ændres»integrationsydelsesmodtageren«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtageren eller overgangsydelsesmodtageren«, og» 22, stk. 2 og 4«til:» 22, stk. 3-5«. 21. I overskrifterne før 36, 39 og 41 ændres»integrationsydelse«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse«. 22. To steder i 37, stk. 3, 1. pkt., i 82 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og 110, stk. 2, 1. pkt., ændres»integrationsydelses-«til:»selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-«. 23. I 37, stk. 3, 2. pkt., ændres»jobparate integrationsydelsesmodtagere«til:»jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere og jobparate overgangsydelsesmodtagere«. 24. I 42, stk. 1, ændres»integrationsydelse, integrationsydelse og danskbonus«til:»selvforsørgelses- og hjemrejse-

8 8 ydelse, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og danskbonus, overgangsydelse og danskbonus«. 25. I 43, stk. 1, ændres»integrationsydelse efter 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og danskbonus efter 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4«til:»selvforsørgelsesog hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter 22, stk. 3, nr. 2, 3 eller 4, eller stk. 4, nr. 2, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og danskbonus efter 22, stk. 3, nr. 2, 3 eller 4, og stk. 6«. 7 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 7. februar 2019, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 1, nr. 4, ændres»3 år«til:»4 år«. 8 I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. september 2018, som ændret senest ved lov nr. 82 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer: 1. I 124, stk. 5, nr. 2, udgår»eller er varetægtsfængslet efter udlændingelovens 35 b«. 2. I 124, stk. 5, nr. 4, udgår»eller 13 b«. 3. Efter 142 indsættes i 15. kapitel:» 143. Med fængsel indtil 4 år straffes den, som under særligt skærpende omstændigheder overtræder et pålæg nævnt i udlændingelovens 60, stk. 2. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig et betydeligt antal overtrædelser over en længere periode.«9 I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 13. december 2017, som ændret ved 1 i lov nr. 713 af 8. juni 2018, 2 i lov nr af 18. december 2018 og 1 i lov nr af 18. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. 8, stk. 5, ophæves. 2. I 20, stk. 3, udgår»1)«,»eller«og»2) den dømtes bopæl på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 g-78 l« , stk. 5 og 6, ophæves. 4. Kapitel 13 b ophæves. 5. I 106, stk. 2, udgår»eller som har udstået straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol, jf. kapitel 13 b,«. 10 I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr af 13. oktober 2017, som ændret ved 1 i lov nr. 705 af 8. juni 2017, 2 i lov nr af 26. december 2017, lov nr. 744 af 8. juni 2018 og 2 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 2 c ændres»ved en integrationskursist (I-kursist) forstås i denne lov en flygtning eller en familiesammenført, der henvises til danskuddannelse som led i et integrationsprogram efter integrationslovens 16,«til:»Ved en integrationskursist (I-kursist) forstås i denne lov en flygtning eller en familiesammenført udlænding til en flygtning, der henvises til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram, jf. integrationslovens 16, stk. 1, eller andre familiesammenførte udlændinge, der henvises til danskuddannelse som led i introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens 16, stk. 2,«. 11 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2017, som ændret ved 13 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, 40 i lov nr af 18. december 2018 og 5 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 15, stk. 5, nr. 1, indsættes efter»er meddelt«:»opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2,«. 12 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2017, 8 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, 7 i lov nr af 27. december 2018, 9 i lov nr af 27. december 2018 og 2 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 2, nr. 1, indsættes efter»er meddelt«:»opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2,«. 13 I lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 779 af 15. juni 2015, som ændret ved 30 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring: 1. I 20, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»er meddelt«:»opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, jf. udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2,«. 14 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2019, jf. dog stk. 2-6.

9 9 Stk. 2. Lovens 1, nr. 23, og 8, nr. 3, træder i kraft den 1. juni Stk. 3. Lovens 2, nr. 1, 5-9, 15-17, 21-26, 30, 31, 34, 39 og 40, 5, nr. 1, 6, nr. 1 og 8, og 10 træder i kraft den 1. juli Stk. 4. Lovens 1, nr. 24, træder i kraft den 1. juni Stk. 5. Lovens 2, nr. 2 og 27-29, og 6, nr. 2-7 og 9-25, træder i kraft den 1. januar Stk. 6. Udlændinge- og Integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens 1, nr. 10, 11, 14 og 21. Stk. 7. Udlændingelovens 7, stk. 1 og 2, og 8, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, har virkning fra den 1. juli 2019 for udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 og 2, og 8, stk. 1 og 2, på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden. Er en opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, eller 9 c, stk. 1, som er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, stk. 1 eller 2, forud for lovens ikrafttræden meddelt med mulighed for varigt ophold, anses opholdstilladelsen efter den 1. juli 2019 for at være meddelt med henblik på midlertidigt ophold. Stk. 8. For udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2, gælder lovens 1, nr. 4, først fra den 1. juli Afgørelser om forlængelse af opholdstilladelser til udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2, og udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, eller 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2, meddeles efter lovens ikrafttræden med henblik på midlertidigt ophold. Stk. 9. Udlændinge, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2, og udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, eller 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 eller 2, eller 8, stk. 1 eller 2, og som har påbegyndt et ophold uden for landet forud for lovens ikrafttræden, vil fortsat efter lovens ikrafttræden kunne påberåbe sig bortfaldsbestemmelsen i udlændingelovens 17, stk. 1, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober Stk. 10. En udlænding, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har påbegyndt varetægtsfængsling efter udlændingelovens 35 b, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober 2017, eller afsoning efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b, vil fortsat være omfattet af disse regler, straffuldbyrdelseslovens 8, stk. 5, 20, stk. 3, nr. 1, 46, stk. 5 og 6, og 106, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. december 2017, og straffelovens 124, stk. 5, nr. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. september 2018, frem til den påbegyndte varetægtsfængslings eller afsonings ophør. Stk. 11. Lovens 7 finder anvendelse for kommunale og regionale valg, der afholdes efter lovens ikrafttræden, første gang den 3. tirsdag i november Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens 1 og 9 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger. Folketinget, den 21. februar 2019 PIA KJÆRSGAARD / Erling Bonnesen

2018/1 LSV 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar Forslag.

2018/1 LSV 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar Forslag. 2018/1 LSV 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2018-20616 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 140 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 140 Folketinget Lovforslag nr. L 140 Folketinget 2018-19 Fremsat den 15. januar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

Forslag. til. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af

Læs mere

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan i øvrigt findes på Retsinformation på:

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan i øvrigt findes på Retsinformation på: Til samtlige kommunalbestyrelser m.v. Orienteringsskrivelse om ændringer af integrationsloven, repatrieringsloven og lov om aktiv socialpolitik som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 140 i Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Notat 25. marts Lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 (L140)

Notat 25. marts Lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 (L140) Notat 25. marts 2019 Lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 (L140) Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed beskriver i dette notat kort omkring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LOV nr 601 af 14/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/27352

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.)

Lov om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.) Lov om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.) LOV nr 473 af 01/07/1998 (Historisk) LBK Nr. 557 af 30/07/1998 LBK Nr.

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1099 af 07/10/2014 Udskriftsdato: 11. marts 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014-7128

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om lovændringer på integrationsområdet og godkendelse af nuværende praksis for boliganvisning

Orientering om lovændringer på integrationsområdet og godkendelse af nuværende praksis for boliganvisning Punkt 10. Orientering om lovændringer på integrationsområdet og godkendelse af nuværende praksis for boliganvisning 2019-032182 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, at orienteres om Lovpakke

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Internt notat til frivillige og ansatte i Dansk Flygtningehjælp

Internt notat til frivillige og ansatte i Dansk Flygtningehjælp NOTAT 1. marts 2019 Internt notat til frivillige og ansatte i Dansk Flygtningehjælp De nye lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet (L140), der blev fremsat i forlængelse af finanslovsaftalen

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven LOV nr 430 af 01/05/2013 Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-941-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 863 af 25/06/2013

Læs mere

Integration 25. April 2019

Integration 25. April 2019 Integration 25. April 2019 Dagsorden 1) Overblik over integrationsområdet 2) Paradigmeskiftet i lovgivning 3) Cases 4) Drøftelser Drøftelse af serviceniveau for vejledning og rådgivning om repatriering

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Dansk Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning JUNI 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Dansk Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning JUNI 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Finn Sørensen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og

Læs mere

Udkast til revideret Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til revideret Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til revideret Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

»I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.«

»I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.« Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 231 Bilag 5 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Juni 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning på udlændinge-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Høringssvar fra KL. og NOTAT. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Høringssvar fra KL.  og NOTAT. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet Til Udlændinge- og Integrationsministeriet uim@uim.dk, hsl@uim.dk og cakr@uim.dk Høringssvar fra KL KL har fået forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol BEK nr 1198 af 02/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. oktober 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-10650 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. Til lovforslag nr. L 38 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. Til lovforslag nr. L 38 Folketinget Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. november 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Udkast til forslag a ophæves. 2. Efter 35 indsættes:

Udkast til forslag a ophæves. 2. Efter 35 indsættes: Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2019-20 Fremsat den 31. oktober 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse af kravet om vellykket

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 15. februar 2018 Rettens nr. 3-7209/2017 Politiets nr. 3700-84181-00030-17 Anklagemyndigheden mod T født den 1983 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9:

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 3 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner UDKAST Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) I medfør af 35 b, stk.

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 872 af 25/06/2018 Udskriftsdato: 20. juli 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j. nr. 18-61-0042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Udlændingestyrelsen har besluttet at give dig opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus).

Udlændingestyrelsen har besluttet at give dig opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus). Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 365 Offentligt [Ansøgers navn og adresse] Opholdstilladelse Udlændingestyrelsen har besluttet at give dig opholdstilladelse

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE UDLÆNDINGELOVEN. B: Beslutningskompetence. Godkendt: Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan

MARIAGERFJORD KOMMUNE UDLÆNDINGELOVEN. B: Beslutningskompetence. Godkendt: Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan 14. november 2012/ ssekretariatet Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 9, stk. 22. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren, og

Læs mere

L 156 Forslag »

L 156 Forslag » Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven Social- og Indenrigsministeriet J.nr. 2015-6248 30. august 2016 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister LOV nr 1488 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.2014-7257 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2010/1 LSF 211 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 11/44415

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. Lovforslag nr. L 51 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 69 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 69 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj til Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger,

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. februar 2018 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven Udkast Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning)

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Forslag. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Forslag. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale Til lovforslag nr. L 166 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. marts 2019 Forslag til Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1127 af 11/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14169 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 376 af 04/04/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 001.26R.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven Lovforslag nr. L 211 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. maj 2011 af integrationsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret LBK nr 1029 af 10/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-15219 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere