Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde"

Transkript

1 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Fraværende Kristian Herget (F) Anders Peter Rasmussen (A)

2 2 of 14 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 148. Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Strategisk økonomirapportering fra 2016: Ikke-finansielle mål Årlig evaluering økonomikompetencen for Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal på beskæftigelsesområdet september Jobcenter Syddjurs virksomhedsstrategi Orientering om danskundervisning til flygtninge Orienteringssager til

3 3 of 14 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/10560 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området forventes der budgetoverholdelse. Tendensen viser, der formentlig er udsigt til et mindre forbrug på 1-7 mio. kr. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser, at der forventes budgetoverholdelse på området. Forventet budgetoverholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 11,4 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 9,4 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventetved budgetlægningen. Samlet set var det oprindelige budget budgetlagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 704. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 5,6 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige budget var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,5 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige budget var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 119 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 2,8 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 2,8 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,2 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området.

4 4 of 14 Side 3 Øvrige områder. Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning 09 sept AU /15 2 Åben Notat til budgetopfølgning AU /15

5 5 of 14 Side Strategisk økonomirapportering fra 2016: Ikke-finansielle mål Sagsnr.: 15/36888 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på deres møde d igangsat et arbejde med at videreudvikle økonomirapporteringen således at den løbende budgetopfølgning og økonomistyring på et strategisk, politisk niveau tager sit afsæt i et nyt rapporteringsformat fra 2016, jf. også vedlagte kommissorium for arbejdet. Den kvartalsvise økonomirapportering målrettet det strategiske niveau i Syddjurs Kommune i form af direktion, fagudvalg, økonomiudvalg og byråd ønskes således videreudviklet i dette projekt således at det nye styringskoncept kan træde i kraft fra januar Den kvartalsvise økonomirapportering til det politiske niveau skal udbygges således, at den understøtter resultatbaseret styring på et strategisk niveau. Økonomirapporteringen skal således også indeholde en opfølgning på en række strategisk interessante mål, i denne sammenhæng benævnt kke-finansielle mål. Ambitionen i projektet er, at forenkle og konsolidere styringsrapporteringen således at rapporteringen i tekst og tal bliver endnu mere fokuseret på de kritiske succeskriterier: økonomisk og fagligt. Nøgletal og budskaber i rapporteringen skal således skærpes yderlig. Det nye styringskoncept skal udvikles i dialog med koncernledelse, budgetansvarlige enheder og ledere samt ikke mindst de politiske udvalg. Rammen for arbejdet har været at formulere typisk 2 ikke-finansielle mål pr. bevilling, dvs. typisk ca. 8 ikke finansielle mål pr. udvalg som vurderes at have politisk og strategisk væsentlig betydning. Den færdige koncern-rapportering forelægges efter tidsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet i december måned. På nuværende tidspunkt i processen ønskes alene en drøftelse af de ikke-finansielle mål som skal være gældende for hvert udvalgs bevillingsansvarsområder fra Oversigt over bevillinger på udvalgsniveau fremgår af vedlagte bilag. Koncernledelsen har med afsæt i kommissoriet udarbejdet en række ikke-finansielle mål som her indstilles til udvalgets drøftelse og godkendelse på egne ansvarsområder, jf. vedlagte bilag vedr. de ikkefinansielle mål. Som det fremgår af vedlagte oplæg til ikke-finansielle mål vil datagrundlaget bag de ikke-finansielle mål blive tilvejebragt frem mod idriftsættelsen af den endelige økonomirapportering fra 1. kvartal 2016, i det data i en række tilfælde ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ikke relevant. Lovgrundlag Styrelsesloven. Indstilling Direktionen indstiller, at de bilagte ikke-finansielle mål på udvalgets ansvarsområder drøftes og godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den Godkendt med redaktionelle ændringer.

6 6 of 14 Side 5 Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalget. På det kommende dialogmøde med Natur- og vejservice ønskes en drøftelse af hvordan effektiviseringer på området kan udmøntes i nye ikke finansielle mål. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Godkendt med redaktionelle ændringer. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Drøftet og godkendt med redaktionelle ændringer. Bilag 1 Åben Kommissorium, strategisk økonomirapportering /15 2 Åben Budget Bevillingsoversigt /15 3 Åben Ikke finansielle mål, alle udvalg.docx /15

7 7 of 14 Side Årlig evaluering økonomikompetencen for Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 14/37159 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Lovgivningen på beskæftigelsesområdet sigter overordnet på at kommunerne skal nedbringe overførselsindkomster ved at bringe ledige i job og uddannelse. Derfor er finansieringen tilrettelagt sådan, at den både reguleres efter kommunens rammevilkår og efter kommunens indsats for at nedbringe overførselsindkomster. Denne sag giver et overblik over økonomikompetencen på beskæftigelsesområdet og giver et overblik over anvendelsen af økonomikompetencen i 2015 Sagsfremstilling Beskæftigelsesområdets økonomi Fast ramme jf. budget, derudover den refusion, der tilgår området i forhold til indsatsens sammensætning. Styring mellem myndighedsopgaver og indsats Lovgivning og indenrigsministeriets kontoplan fastsætter at alle myndighedsopgaver budgetteres under kt. 6, medens indsatsen på beskæftigelsesområdet konteres under konto 5. Derved hænger afgørelsen om indsatsen uløseligt sammen med muligheden for at iværksætte den hensigtsmæssige indsats for den enkelte borger. Mulighederne for at flytte borgere til den mest hensigtsmæssige indsats beror dermed på den myndighedsmæssige kapacitet til at træffe de nødvendige afgørelser. At borgere får tilbudt den mest hensigtsmæssige indsats vil også hænge sammen med den samlede økonomi på området, da der er tale om store påvirkninger af kommunens refusionsindtægter, såfremt indsatsen ikke fleksibelt kan tilpasses løbende. Styrelsesvedtægt og økonomihåndbog fastlægger at omflytninger indenfor hovedområderne på konto 5 skal godkendes af økonomiudvalget, og at udvidelser på konto 6, ud over det budgetterede skal tillægsbevilliges af Økonomiudvalget såfremt der er tale om neutral virkning på kassen, og af byrådet hvis der er tale om ønske om tilførsel af midler til området. Derfor er det hensigtsmæssigt at Arbejdsmarkedsudvalget kan operere mere frit i forhold til anvendelsen af midlerne på konto 5, dvs. fri omflytningsmulighed indenfor områdets konto 5 budget At området selv kan ansætte på konto 6 indenfor områdets samlede ramme (konto 5 + konto 6), dvs. at hvis der sker forøget ressourceforbrug på konto 6, reduceres konto 5 tilsvarende. Hvis den samlede ramme ikke dækker den indsats området ønsker at sætte i udførelse, skal der, som for nuværende, søges tillægsbevilling. På baggrund af dette besluttede arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget på fællesmøde d. 7. december 2011 følgende: At Arbejdsmarkedsudvalget får delegeret kompetence til at flytte midler indenfor konto 5, Arbejdsmarkedsudvalgets område, indenfor rammerne af det overordnede budget for området. At Arbejdsmarkedsudvalget får delegeret kompetence til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet, sådan at merudgifter på konto 6 kun kan iværksættes under delegationen med finansiering fra konto 5. At projektet igangsættes som et etårigt pilotprojektet og at direktionen forelægges en halvårlig opfølgning. Der sker desuden opfølgning i forbindelse med de faste budgetopfølgninger.

8 8 of 14 Side 7 På møde i AU d. 13. november 2012 blev det indstillet at økonomikompetencen videreføres, men at der sker en årlig evaluering i Økonomiudvalget. Dette blev godkendt af Økonomiudvalget d. 21. november Den udvidede økonomikompetence har nu kørt i fire år og har fungeret godt. Det har givet større frihed til at kunne tilrettelægge en beskæftigelsesfremmende indsats for borgerne og har tilladt at indsatsen er blevet tilpasset løbende. Anvendelse af økonomikompetencen i 2015 Arbejdsmarkedsudvalget har ikke benyttet økonomikompetencen til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6. På baggrund af tidligere års erfaringer ses det dog fortsat formålstjenligt, at AU-udvalget også fremadrettet har kompetencen til smidigt at flytte midler imellem konto 6 og konto 5. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Arbejdsmarkedsudvalget fortsat har delegeret kompetence til at flytte midler indenfor konto 5, Arbejdsmarkedsudvalgets område, indenfor rammerne af det overordnede budget for området. 2. at Arbejdsmarkedsudvalget fortsat har delegeret kompetence til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet, sådan at merudgifter på konto 6 kun kan iværksættes under delegationen med finansiering fra konto at økonomikompetencen videreføres, men at der fortsat sker en årlig evaluering i Økonomiudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

9 9 of 14 Side Nøgletal på beskæftigelsesområdet september 2015 Sagsnr.: 15/337 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Nøgletal for beskæftigelsesområdet præsenteres som udgangspunkt på hvert udvalgsmøde. Sagsfremstilling Ledighedsudviklingen (bilag 1) Ledigheden i Syddjurs kommune har nu i længere tid været faldende og ligget under både landsdelens og hele landet. I løbet af det seneste år er spændet mellem Syddjurs og landsdelen blevet øget imens spændet mellem Syddjurs kommune og hele landet har været konstant. Samlet ligger Den sæsonkorrigerede ledighed i Syddjurs kommune på 3,5%, hvilket er 0,7% under landsdelen og ca. 1,0% under hele landet. Udviklingen i antal borgere som modtager offentlige forsørgelsesydelser (bilag 2) Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse i august 2015 er ca. 200 lavere end august Det ses endvidere at stærkt konjunkturafhængige ydelser som A-dagpenge ikke er den primære årsag til faldet. Der er sket et væsentligt fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere og et mindre fald i antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse (Inkl. ressourceforløb) Udviklingen i varigheden af sygedagpengeforløb og ledighedsydelsesforløb (bilag 2) I september 2015 er der 22 ledighedsydelsesforløb over 18 måneder, og gennemsnittet for årets første måneder er 24. Målet er max. 27 forløb i gennemsnit for I september 2015 er der 85 sygedagpengeforløb over 52 uger, og gennemsnittet for årets første måneder er 87 forløb over 52 uger. Målet er max. 56 forløb i gennemsnit for Resultatmål i forhold til ministerens målsætninger for 2015 (bilag 3) Vi har 4 resultatmål på beskæftigelsesområdet, som er formuleret af ministeren. Det skal bemærkes at STAR igen er begyndt at opdatere data på disse mål på Jobindsats.dk Resultatmål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Syddjurs kommune har i beskæftigelsesplanen 2 mål for ungeområdet. At nedbringe antallet af borgere på uddannelseshjælp til max. 280 helårspersoner i december Desuden at antallet af unge der afslutter forløb på uddannelseshjælp til uddannelse minimum skal være på niveau med klyngen. Antallet af borgere på uddannelseshjælp har været ret konstant frem til marts Efterfølgende er antallet faldet markant således at antallet nu ligger væsentligt under måltallet. Antallet af unge der starter på uddannelse efter at have afsluttet et forløb på uddannelseshjælp er 2,1% i Syddjurs kommune, hvilket er lavere end tallet for klyngen der ligger på 3,0% Resultatmål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsudvalget har d. 3. marts 2015 besluttet at resultatmål 2a udgår af nøgletallene. De andre resultatmål er at antallet af sygedagpengemodtagere med en samlet sagslængde på over 52 uger skal begrænses til 92 i december Desuden skal tilgangen til førtidspension begrænses til 69 i december Antallet af sygedagpengesager med en samlet sagslængde over 52 er med visse udsving, faldet væsentligt siden august 2014, men ligger fortsat over målet. En del af faldet i juni og juli, skyldes dog sandsynligvis også ferieperioder, hvor borgerens ydelse stoppes.

10 10 of 14 Side 9 Tilgangen til førtidspension har været svagt stigende henover foråret, men er efterfølgende faldet henover sommeren. Tilgangen er lavere end målsætningen i beskæftigelsesplanen. Resultatmål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Syddjurs kommune har i beskæftigelsesplanen 2 mål for langtidsledigheden. At det samlede antal langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere begrænses til 198 personer i december At antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere isoleret set begrænses til 82 personer i december Det ses at det samlede antal langtidsledige er faldet markant. De seneste 2 måneders målinger viser et stort fald og en stor stigning på dagpengeområdet. Dette kan ikke umiddelbart forklares. Det samlede fald skal primært ses som et resultat af den faldende ledighed. Dog kan det ikke udelukkes at en mindre del af faldet skyldes A-dagpengemodtagere der er faldet for varighed. Både det samlede antal langtidsledige (mål a). samt antallet af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål b) ligger lavere end måltallene. Resultatmål 4 styrket samarbejde med virksomhederne: Ministermålet er det samlede samarbejde mellem jobcentre og virksomheder i Syddjurs kommune. I målingen indgår således også andre kommuners samarbejde med virksomheder i Syddjurs. Andre kommuner udgør ca. 5-8 procentpoint af samarbejdet imens Syddjurs kommune udgør procentpoint. Samarbejdsgraden i Syddjurs kommune er den højeste blandt klyngen, men er lavere end det mål som er sat i beskæftigelsesplanen. Samarbejdsgraden liggere ret stabilt imellem 29% og 32% Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Orienteret. Bilag 1 Åben Ledighedsudviklingen - Sept docx /15 2 Åben Noegletal (Strategisk) September 2015.pdf /15 3 Åben Ministermål september /15

11 11 of 14 Side Jobcenter Syddjurs virksomhedsstrategi Sagsnr.: 15/44429 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Arbejdsmarkedsudvalget blev d. 2. juni 2015 præsenteret for Jobcenter Syddjurs virksomhedsstrategi. Strategien er udarbejdet på baggrund af Jobcentrets tidligere godkendte virksomhedsservicekoncept og de nye opgaver, som Jobcentrets har fået på baggrund af Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft d. 1. juli På mødet vil Jobcentret fremlægge den endelige strategi samt berette om, hvorledes implementeringen er i gang, og hvordan målet forventes at nås. Sagsfremstilling Den godkendte virksomhedsstrategi har til formål, at Jobcentret får opprioriteret og systematiseret samarbejdet med virksomhederne, så der i højere grad er fokus på virksomhedernes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Derudover skal Jobcentret arbejde med rekruttering, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Samarbejde på tværs af kommunegrænser og brancher har ligeledes fokus. Et tættere samarbejde med virksomhederne i og omkring Syddjurs er samtidig afgørende for, at Jobcentret kan finde relevante, virksomhedsrettede tilbud til ledige, som er omdrejningspunktet for den aktive indsats. For at skabe den bedste virksomhedsindsats for Syddjurs virksomheder og borgere samles Jobcentrets virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2016 i et særskilt team med egen leder. På mødet præsenterer Jobcenterchef Bine Jenshøj og Afdelingsleder af den kommende virksomhedsindsats Carsten Møller Lundberg tankerne bag implementeringen af den nye virksomhedsstrategi, udviklingsprocessen og forventninger til de kommende styrkede resultater i Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Orienteret. Bilag 1 Åben Strategi for virksomhedsindsatsen /15

12 12 of 14 Side Orientering om danskundervisning til flygtninge Sagsnr.: 15/44177 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Syddjurs Kommune har en aftale med Lær Dansk om at forstå undervisning i dansk for flygtninge og indvandrere i Syddjurs Kommune. Lær Dansk hører under Dansk Flygtningshjælp og vandt udbuddet omkring danskundervisning i Syddjurs Kommune. Lær Dansk har kontrakt frem til med mulighed for forlængelse i yderligere 3 x 12 måneder. Lær Dansk har etableret lokalt undervisnings-tilbud som har til huse i Rønde. Der gives på mødet en orientering om det danskundervisningsilbud som kommunens flygtninge og indvandrere modtager. Sagsfremstilling Jobcenter Syddjurs har ansvaret for integration af flygtninge og indvandrere, der er bosiddende i Syddjurs Kommune. For alle flygtninge og indvandrere er målet hurtigst muligt at blive selvforsørgende. For at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked er det vigtigt at alle udlændinge lærer dansk. I Syddjurs Kommune er det Lær Dansk, der forestår undervisningen i dansk. Lær Dansk er en landsdækkende organisation, som også har en lokale afdeling i Rønde. Skolen tilbyder fire forskellige danskundervisningstilbud: 1. Arbhejdsmarkedsrettet danskundervisning 2. Danskuddannelse 1 3. Danskuddannelse 2 4. Danskuddannelse 3 Derudover har Syddjurs Komune tilkøbt 2 tilbud: 1. studiecenter 2. uddannelsesbroen På mødet giver afdelingsleder ved Lær Dansk Mette Lange en rundvisning på skolen og et oplæg om det danskundervisningstilbud som gives i Rønde. I forlængelse heraf orienterer afdelingsleder fra Jobcenter Syddjurs Lone Hansen om hvordan danskundervisningen kombineres med en virkomhedsrettet indsats, for hurtig integration på arbejdsmarkedet. Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Orienteret.

13 13 of 14 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/47905 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den formanden inviteret til besøg hos LO Djursland

14 14 of 14 Side 13 Underskriftsside Gunnar Sørensen (V) Kristian Herget (F) Anette Quist Busk (løsgænger) Anders Peter Rasmussen (A) Laila Sortland (O)

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 07. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 07. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 07. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Kristian

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus. 1 of 12 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. februar 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. februar 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 16 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. februar 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. november 2016 Kl. 13:00 Projektcentret A. Knudsensvej 6, 8400 Ebeltoft.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. november 2016 Kl. 13:00 Projektcentret A. Knudsensvej 6, 8400 Ebeltoft. Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. november 2016 Kl. 13:00 Projektcentret A. Knudsensvej 6, 8400 Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. december 2015 Kl. 15:00 Mellem Jyder Juulsbakke 3, 8400 Ebeltoft.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. december 2015 Kl. 15:00 Mellem Jyder Juulsbakke 3, 8400 Ebeltoft. 1 of 20 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. december 2015 Kl. 15:00 Mellem Jyder Juulsbakke 3, 8400 Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. juni 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. juni 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 18 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. juni 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Fraværende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. december 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. december 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. december 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Kristian

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. juni 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. juni 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. juni 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Kristian

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde 1 of 19 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. maj 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. maj 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 02. maj 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Kristian

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU)

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 16. august 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde Ebeltoft Administrationsbygning, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 05. maj 2015 Kl. 12:00 Kernehuset Østeralle 33, 8400 Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 05. maj 2015 Kl. 12:00 Kernehuset Østeralle 33, 8400 Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 16 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 05. maj 2015 Kl. 12:00 Kernehuset Østeralle 33, 8400 Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere