MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige"

Transkript

1 MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon Fax

2 Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Graviditetsorlov... 5 Barselsorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse af forældreorloven ved fuldt fravær... 6 Aftalebaseret forlængelse af barsels-/forældreorloven ved delvist fravær... 7 Udskydelse af forældreorloven... 8 Retsbaseret udskydelse... 9 Aftalebaseret udskydelse... 9 Barnet er dødfødt eller dør senere Varsling af orloven Graviditetsorloven Som mor har du pligt til at underrette din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt og, om du ønsker at holde dine fire ugers graviditetsorlov senest tre måneder, inden det forventede fødselstidspunkt Barsels- og forældreorloven Forlængelse af forældreorlov på fuld tid Retsbaseret udskydelse af orlov Aflønning under orloven Beskæftigelseskravet Forældreorloven Forlængelse af forældreorloven Udskydelse af forældreorloven Barselsfond Særligt om Barsel.dk Ferie under orlov

3 Indledning Barselsreglerne er fleksible og giver dig mulighed for at sammensætte en orlov, der tilgodeser dig og din familie. Den høje grad af fleksibilitet betyder samtidig, at planlægningen nemt kan blive uoverskuelig, fordi der er så mange muligheder. Billedet forplumres nemt, når spørgsmålet om løn under orlov inddrages. Indtægten under orloven kan nemlig enten være i form af løn fra din arbejdsgiver, og/eller i form af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Sidst men ikke mindst er der en række frister for, hvornår du senest skal oplyse din arbejdsgiver om placeringen af din fædre- og forældreorlov. Vi håber denne guide giver dig svar på dine spørgsmål omkring dine muligheder for placering, aflønning og varsling af din barselorlov. Gennemgangen tager udgangspunkt i lovgivningen, herunder barselsloven, funktionærloven og vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Er du i et ansættelsesforhold, kan du have bedre vilkår end det, lovgivningen sikrer dig, men så skal vilkårene fremgå af din ansættelseskontrakt, overenskomst, virksomhedens personalepolitik eller lignende. Der gælder særlige regler for offentligt ansatte, som ikke nævnes i denne guide. Du kan læse om mulighederne for offentligt ansatte i barselsvejledningerne for de offentlige som du finder på vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring ligesom vi også gerne hjælper dig med at planlægge den perfekte barselsplan. Forbundet Kommunikation & Sprog 3

4 Oversigt over orloven Mors ret til fravær og barselsdagpenge: Før fødsel Efter fødsel Samlet Mor Mor Far Fælles Ugers ret 4 ugers 14 ugers 50 uger, til fravær graviditetsorlov barselsorlov + 32 ugers forældreorlov Forlængelse 58 uger med 8 uger: (for ledige og ansatte) Forlængelse 64 uger yderligere 6 uger: (for ansatte) Ugers ret 4 ugers 14 ugers 32 ugers 50 uger til graviditetsorlov barselsorlov forældreorlov (32 uger dagpenge fælles) Ugers ret Halv løn i 4 Halv løn i 14 til løn uger eller efter uger efter anden aftale fødslen eller med efter anden arbejdsgiver aftale med arbejdsgiveren 4

5 Orlovens længde Graviditetsorlov Mor har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være 4 uger til fødslen. De 4 uger regnes fra det forventede fødselstidspunkt. Datoen for den forventede fødsel medregnes i de 4 uger før fødsel. Har du eksempelvis termin en tirsdag vil du kunne påbegynde graviditetsorlov om onsdagen 4 uger før. Barselsorlov Mor har ret og pligt til fravær i de 2 første uger efter en fødsel. Herefter har du ret til fravær i yderligere 12 uger, hvormed det samlede fravær udgør 14 uger. Med undtagelse af de 2 første uger er det muligt at forlænge barselsorloven ved indgåelse af aftale med din arbejdsgiver om delvis genoptagelse af arbejdet. Det er derimod ikke muligt at genoptage arbejdet på fuldt tid og samtidig udskyde orloven til senere afholdelse. Forældreorlov Efter udløbet af barselsorloven (dvs. efter den 14. uge efter fødslen) har du ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Du og din eventuelt bedre halvdel har altså tilsammen ret til sammenlagt 64 ugers forældreorlov. Retten til fravær er ikke nødvendigvis sammenfaldende med en tilsvarende ret til barselsdagpenge i samme antal uger. Det betyder at du skal være opmærksom på, at ret til at afholde forældreorlov ikke er ensbetydende med, at der dermed også per definition er ret til barselsdagpenge i samme periode. Se mere herom fra side 11. Din individuelle ret til 32 ugers forældreorlov kan placeres samtidig, på skift eller i forlængelse af faren/medmoren/medfarens 32 ugers forældreorlov. Du har termin den 30. juni, og I drøfter mulighederne for, hvordan jeres forældreorlov skal placeres. Under forudsætning af at barnet bliver født den 30. juni vil jeres forældreorlov begynde den 7. oktober (efter den 14. uge efter fødslen). 5

6 Da både du og din bedre halvdel har ret til at afholde 32 ugers forældreorlov kan I vælge, om I vil afholde jeres individuelle 32 uger samtidig. Alternativt kan I veksle, således at din bedre halvdel eksempelvis afholder 4 uger efterfulgt af, at du afholder 4 uger osv., indtil I har forbrugt jeres respektive 32 uger. Det er endda muligt at opdele afholdelsen af forældreorloven i dage, hvilket betyder, at du i én uge for eksempel kan afholde orlov mandag til onsdag og din bedre halvdel torsdag til fredag. Slutteligt er det muligt, at I afholder de 32 ugers forældrelov i forlængelse af hinanden. Forældreorloven kan også forlænges eller udskydes. Forlængelse af orloven Som mor har du to muligheder for at forlænge orloven. Du kan enten: a) retsmæssigt forlænge forældreorloven med fuldt fravær, eller b) efter aftale med din arbejdsgiver forlænge såvel barselsorloven (på nær de første 2 uger) som forældreorlovsperioden ved delvist at genoptage arbejdet. Den delvise forlængelse af orloven ved aftale er altså kun mulig for fædre, der er i et ansættelsesforhold. Retsbaseret forlængelse af forældreorloven ved fuldt fravær Som forælder har du som udgangspunkt ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med enten 8 eller 14 uger. Uanset om du er ledig eller i arbejde kan du forlænge orloven med 8 uger, så den samlede forældreorlov udgør 40 uger. Forældre i arbejde kan desuden forlænge orloven med 14 uger. Forældreorloven vil i så fald udgøre 46 uger. Hvis du forlænger forældreorloven, skal den holdes i umiddelbar forlængelse af morens første 14 uger efter fødslen, og orloven må kun være afbrudt af perioder, hvor den anden forælder holder forældreorlov. Der skal med andre ord hele tiden være mindst én forælder på orlov. 6

7 Hvis du vælger den retsbaserede mulighed for at forlænge orloven, er der en række andre fleksibilitetsmuligheder, som du som forælder giver afkald på. Du kan for eksempel ikke udskyde orlov til senere afholdelse eller samtidig forlænge ved delvis genoptagelse. Se mere på side 8. Aftalebaseret forlængelse af barsels-/forældreorloven ved delvist fravær Der er tale om delvis genoptagelse af arbejdet, når du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end din sædvanlige ugentlige arbejdstid, som du havde før barselorloven. Det er kun fædre i arbejde, der har mulighed for at afholde delvis fædre-/forældreorlov. Du kan forlænge din fædreorlov på to uger ved delvis genoptagelse af arbejdet. For at kunne forlænge orloven ved delvis genoptagelse af arbejdet forudsætter det, at du kan lave en aftale med din arbejdsgiver. Du skal i den situation sikre dig, at aftalen er, at du genoptager arbejdet på nedsat tid, og at orlovsperioden forlænges med den tid, du har genoptaget arbejdet. Hvis du kun kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om at genoptage arbejdet på nedsat tid, men ikke om at orlovsperioden forlænges, vil du kunne udskyde den del af forældreorloven, der ikke bliver holdt. På den måde har du mulighed for at holde den udskudte orlov, hvis du i et senere ansættelsesforhold kan opnå en aftale om at holde den udskudte orlov med en ny arbejdsgiver. Kan du ikke det, vil orloven som udgangspunkt være mistet, se nedenfor. Denne mulighed er der kun for forældreorloven. Du kan ikke lave en tilsvarende aftale for fædreorloven. Er du eksempelvis ansat 37 timer om ugen, er det en delvis genoptagelse af arbejdet, når du i en uge under orloven genoptager arbejde med mindre end 37 timer. Ved at genoptage arbejdet delvist forlænger du på den måde orloven med det antal timer, som du har genoptaget arbejdet med. 7

8 Bliver du ledig, mens du under orloven arbejder på nedsat tid, må den orlov, der er forlænget som følge af den delvise genoptagelse af arbejdet, holdes på fuld tid i tilknytning til opsigelsesperiodens udløb. Modsat bortfalder retten til at holde den del af orloven, medmindre du i et nyt ansættelsesforhold kan lave en aftale med arbejdsgiveren om, at du kan holde orloven dér. Du er ansat med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og har under din forældreorlov valgt at genoptage arbejdet med 18,5 timer om ugen. Det betyder, at du hver uge afholder 18,5 timers forældreorlov og arbejder i 18,5 timer. Du har dermed forbrugt én uges forældreorlov hver anden uge. Desværre bliver du opsagt, og da dit ansættelsesforhold afsluttes, er der 8 ugers forældreorlov ved delvis genoptagelse med 18,5 time per uge. Dette svarer til 4 ugers forældreorlov á 37 timer. Hvis du ønsker at afvikle de resterende ugers forældreorlov skal de afholdes i forlængelse af, at ansættelsesforholdet ophører. Du skal derfor afholde de 4 uger på en gang med 37 timer per uge og kan, eftersom der foreligger ledighed, ikke afholde dem i en 8-ugers blok med 18,5 time per uge. Udskydelse af forældreorloven Det er kun forældre i arbejde, der kan udskyde forældreorloven. Det er kun de 32 ugers forældreorlov, du kan udskyde. Hvis du har valgt at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger, kan du ikke samtidig udskyde orloven. Det er langt fra samtlige antal ugers orlov, som forældre har til rådighed, der bliver benyttet. Det kan skyldes, at der ikke er barselsdagpenge til alle familiens orlovsuger. Det kan også være fordi familiens behov for orlov er mindre end det antal uger, de har til rådighed. Du kan læse mere om barselsdagpenge på side 11. Har du forsat orlovsuger til rådighed, og er du fuldt beskæftiget i mindst én uge, kan du vælge at udskyde den resterende orlov til senere afholdelse. Det krav, der stilles til, at du kan benytte dig af muligheden for at udskyde orlov, er, at du har genoptaget arbejdet i mindst én uge. Afbryder du derfor orloven i mindre end én uge, har du ikke ret til at udskyde forældreorloven. Du har i stedet mulighed for at forlænge orloven. 8

9 Du er i beskæftigelse, når du indtræder i arbejdsforholdet på ny. Det gælder uanset om du i beskæftigelsesforholdet midlertidigt er fraværende fra arbejdet af andre grunde, for eksempel fordi du holder ferie eller er syg. Der er to forskellige måder du som beskæftiget kan udskyde forældreorlov på. Det kan du gøre enten som retsbaseret eller aftalebaseret udskydelse. Retsbaseret udskydelse Den ene af forældrene kan som beskæftiget lønmodtager retsbaseret udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov til senere afholdelse. Orloven skal holdes i en sammenhængende periode inden barnet fylder ni år. Bemærk at det kun er den ene forælder, der kan benytte sig af den ret. I kan altså ikke begge to retsbaseret udskyde fire uger af orloven. Den retsbaserede udskudte forældreorlov skal efterfølgende afholdes i én sammenhængende periode. Du kan derfor ikke genoptage arbejdet delvist i den periode, hvor den retsbaserede udskudte orlov afholdes. En retsbaseret udskudt orlov er bindende, også for en eventuelt ny arbejdsgiver. Skulle du skifte mening om at udskyde orloven efter den retsbaserede model, kan du efter aftale med din arbejdsgiver ændre aftalen til en aftalebaseret udskydelse. Herefter vil I kunne aftale, at afholdelsen af den resterende orlov deles over flere perioder, eller at orloven afvikles med en delvis genoptagelse af arbejdet. Hvis du er ledig og får job under forældreorloven, hvor der er mere end otte uger tilbage af forældreorloven, kan du som beskæftiget udnytte muligheden for en retsbaseret udskydelse af orlov. Aftalebaseret udskydelse Hvis du vil udskyde orlov efter den aftalebaserede model, er det et krav, at du er i job og kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om, at udskyde orlov. 9

10 Du kan udskyde op til 32 uger af de 32 ugers forældreorlov, som du kan holde, inden barnet fylder ni år. Begge forældre har mulighed for dette. Hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om at udskyde orlov som aftalebaseret udskydelse, er der hverken noget krav om, at orloven har en bestemt længde, eller at den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode. Den aftalebaserede udskudte orlov kan med andre ord holdes drypvis. Det vil sige, at den udskudte orlov kan holdes i timer eller dage. Afholder du aftalebaseret udskudt orlov, kan du derfor i denne periode genoptage arbejdet på nedsat tid og dermed også forlænge den udskudte orlovsperiode. Hvis du for eksempel har udskudt tre ugers orlov, og på det tidspunkt, hvor du holder orloven, er beskæftiget 25 timer ugentligt, har du ret til 25 timers orlov i 3 uger. Det gælder også, selv om du var beskæftiget 37 timer ugentligt på det tidspunkt, hvor orloven blev udskudt. Omvendt vil du, hvis du på afviklingstidspunktet er beskæftiget 37 timer ugentligt, have ret til 37 timers orlov i 3 uger, selv om du har udskudt 3 ugers orlov i en periode, hvor du alene var beskæftiget 25 timer ugentligt. Bemærk at du som ansat kan kombinere den retsbaserede og den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Barnet er dødfødt eller dør senere Et foster, der fødes inden udgangen af 22. svangerskabsuge uden at vise livstegn, vil ikke blive anset som et dødfødt barn, men som en spontan abort. Hvis barnet er dødfødt, det vil sige født efter udgangen af den 22. svangerskabsuge uden at vise livstegn, eller dør inden for de første 14 uger efter fødslen, bevarer du som far din ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge. Der er ikke ret til fravær med barseldagpenge, hvis barnet dør efter den 32. uge efter fødslen, men I vil som forældre kunne modtage sygedagpenge i det omfang du/i må anses for at være uarbejdsdygtige, herunder af psykiske årsager. Denne vurdering foretages af jeres egen læge. 10

11 Børn, som efter fødslen viser livstegn, vil blive anset som levendefødte uanset tidspunktet for fødslen. Varsling af orloven Varslingsreglerne er ment som en beskyttelse af både dig som ansat, af din arbejdsgiver og af dig som ledig. Hvis du kan aftale dig til andre varsler med din arbejdsgiver, kan du sagtens gøre det, og så er det dét, der gælder. Er du ledig, skal du holde dig til de varslingsfrister, der er beskrevet i barselsloven. Varslingsfristen kan i tabelform beskrivelse på følgende måde: Hvad Forventet fødselstidspunkt og ønske om afholdelse af graviditetsorlov og længden heraf Hvornår 3 måneder før forventet fødsel Ønske om afholdelse af forældreorlov og længden heraf Ønske om afholdelse af den retsbaserede udskudte forældreorlov Inden 8 uger efter fødslen 16 uger før orlovens forventede start Hvis du og din arbejdsgiver indgår aftale om en fleksibel tilrettelæggelse af barselorloven, træder denne aftale i stedet for varslingen. Dog skal du være opmærksom på, at hvis barnet indlægges på hospital, har I som forældre pligt til hurtigst muligt at underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at orloven udsættes eller forlænges. Som det fremgår af tabellen under overskriften hvordan, har vi udarbejdet en række formularer, som du kan bruge i forbindelse med din skriftlige meddelelse til din arbejdsgiver. Ønsker du at benytte dig af disse formularer, er du meget velkommen til at kontakte os. 11

12 Graviditetsorloven Som mor har du pligt til at underrette din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt og, om du ønsker at holde dine fire ugers graviditetsorlov senest tre måneder, inden det forventede fødselstidspunkt. Barsels- og forældreorloven Senest otte uger efter fødslen skal du oplyse din arbejdsgiver om, og i givet fald hvornår, du ønsker at bruge din ret til fravær fra arbejdet. Det gælder også, hvis du genoptager arbejdet umiddelbart efter dine to ugers pligtmæssige orlov. I praksis giver sidstnævnte ikke megen mening, og vi anbefaler, at du orienterer din arbejdsgiver om dit ønske om genoptagelse af arbejdet så tidligt som muligt forud for fødslen. Du har ret til at ændre din oprindelige plan, hvis du giver din arbejdsgiver et nyt varsel, inden udløbet af fristen på otte uger efter fødslen. Når fristen på de otte uger er udløbet, kan den varslede orlov ikke ændres uden din arbejdsgivers samtykke. Fraværet kan dog ændres, hvis helt særlige forhold gør sig gældende, og det derfor vil være urimeligt at opretholde den planlagte tilrettelæggelse af orloven. Forlængelse af forældreorlov på fuld tid Du skal varsle forlængelsen af forældreorloven til din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen. Retsbaseret udskydelse af orlov Hvis du vil udskyde retsbaseret orlov, skal du varsle det over for din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen. Du har ikke pligt til at oplyse om, hvornår du vil holde orloven. Den retsbaserede udskudte orlov skal bare afholdes, inden dit barn fylder ni år. Når du vil holde orloven, skal du varsle det over for din arbejdsgiver 16 uger inden du starter på orloven. Overholder du ikke varslet på de 16 uger, kan du ikke gå på orlov før efter fristens udløb, men din arbejdsgiver kan eventuelt acceptere et forkortet varsel. 12

13 Aflønning under orloven Aflønningen under orloven kan i tabelform beskrives som følger: Mor (Graviditets- og barselsorlov) Fælles (forældreorlov) Ugers ret til dagpenge 4+14 Maksimalt 32 Ugers ret til løn Halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Du kan have en aftale, der stiller dig bedre. Send gerne kontrakt ind for vurdering Afhænger af aftale med arbejdsgiver Send gerne kontrakt ind for vurdering Som mor har du som minimum ret til barselsdagpenge under såvel graviditets- og barsels- som forældreorloven, hvis du opfylder beskæftigelseskravet til barselsdagpenge, se side 16. Er du i job, vil du efter de almindelige funktionærretlige regler have ret til halv løn i fire uger før og op til 14 uger efter fødslen. Din arbejdsgiver har ret til refusion af barselsdagpenge i det omfang, de udbetaler løn til dig. Er den halve løn lavere end den barselsdagpengesats, som Udbetaling Danmark beregner for dig, vil du få suppleret din løn med de overskydende barselsdagpenge. Du kan sagtens have krav på bedre vilkår end barselsdagpenge/halv løn. Det forudsætter, at du har en aftale med din arbejdsgiver. Hvor meget du får i løn og hvor længe, afhænger af jeres aftale. Aftalen kan være en individuel aftale eller en fællesaftale for alle medarbejdere eller medarbejdergrupper. Hvad du har ret til, vil derfor enten fremgå af din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller af en overenskomst. I de resterende uger af orlovsperioderne, hvor din arbejdsgiver ikke yder løn, vil du få udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. 13

14 For familien som helhed ydes der sammenlagt barselsdagpenge for i alt 52 uger. Heraf er 18 af ugerne øremærket til moren, 2 uger til faren og 32 uger til deling mellem mor og far under forældreorloven. Far og mor kan ikke modtage barselsdagpenge for en længere periode end samlet 52 uger. Beskæftigelseskravet Du har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis: 1) du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse, og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer 2) du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jævnfør lov om arbejdsløshedsforsikring med videre, hvis der ikke havde været ret til barselsdagpenge efter barselloven 3) du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed 4) du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. Beskæftigelseskravet skal som hovedregel været opfyldt på det tidspunkt, hvor fraværet begynder. Du vil dog også have ret til barselsdagpenge, hvis du efter fraværets begyndelse opfylder kravet i punkt to om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. Forældreorloven Udbetaling Danmark yder sammenlagt barselsdagpenge i 32 uger i forældreorlovsperioden. Selv om du og moren hver har ret til at afholde 32 ugers orlov (64 uger i alt), er der alene barselsdagpenge i 32 uger. Som forældre bestemmer I i princippet selv, hvordan retten til barselsdagpenge under forældreorlov skal fordeles mellem jer. Udbetaling Danmark vil normalt tage udbetalingsanmodninger til efterretning og nøjes med at kontrollere, at den samlede udbetaling af barselsdagpenge under den forældreorlov, der er knyttet til en fødsel, ikke overstiger barselsdagpenge for 32 uger. 14

15 De 32 uger med barselsdagpengeret skal som udgangspunkt afholdes i forlængelse af morens 14-ugersperiode efter fødslen, sådan at de er afviklet inden 46 uger efter fødslen. De 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge kan I holde på skift, i forlængelse af hinanden eller samtidig. I kan frit fordele perioden med ret til barselsdagpenge mellem jer, sådan at du og moren for eksempel afholder 16 ugers forældreorlov hver især. Forlængelse af forældreorloven Hvis du eller din bedre halvdel vælger at forlænge forældreorloven til 40 eller 46 uger, ydes der stadig kun fulde barselsdagpenge i samlet 32 uger. Begge forældre kan forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14 uger, så den samlede orlov bliver på 40 eller 46 uger. Det er kun forældre i arbejde, der kan forlænge orloven til 46 uger. Ledige kan kun udstrække barseldagpengeperioden med otte uger. Du skal være opmærksom på, at i tilfælde af at din arbejdsgiver yder løn under orlov, er det normalt under forudsætning af, at din arbejdsgiver også modtager refusion med den maksimale dagpengesats per time. Det kan derfor få konsekvenser for din løn fra arbejdsgiver, hvis du gerne vil forlænge orloven. Du kan planlægge dig ud af problemet ved at meddele Udbetaling Danmark, at barselsdagpengene først skal nedsættes, når perioden med løn fra din arbejdsgiver er ophørt. Barselsdagpenge bliver som hovedregel fordelt ud på hele den udskudte periode eller fra det tidspunkt, du oplyser Udbetaling Danmark om forlængelsen og den resterende del af orlovsperioden. Som forældre kan I på ethvert tidspunkt inden for perioden på de 32 uger meddele Udbetaling Danmark, at I vil udstrække barseldagpengeperioden med 8 eller 14 uger. Når I udstrækker barseldagpengeperioden, nedsættes barselsdagpengene med virkning fra det tidspunkt, hvor I anmoder Udbetaling Danmark om det. Det samlede barselsdagpengebeløb, der på dette tidspunktet endnu ikke er udbetalt under forældreorlov, fordeles på de resterende uger inklusiv forlængelsen. Hvis du har benyttet dig af din ret til forlods at bruge af barselsdagpengeretten i 32- ugersperioden i de første 14 uger efter fødslen, kan du også i denne periode anmode om at forlænge orloven. 15

16 Er du i arbejde og har bedt om forlængelse af orloven med 14 uger, og du bliver ledig, vil du uanset ledigheden fortsat have ret til forlænget fravær med 14 uger. Hvis I senere fortryder en beslutning om udstrækning af barseldagpengeperioden, for eksempel fordi moderen bliver gravid igen, kan I vælge at annullere udstrækningen, og få udbetalt fulde barselsdagpenge for den resterende del af 32-ugersperioden. Udskydelse af forældreorloven Som forældre har I ret til barselsdagpenge under udskudt forældreorlov, så længe barnet ikke er fyldt ni år, og I ikke tilsammen har opbrugt jeres 32 ugers ret til barselsdagpenge. Det er en forudsætning for ret til barselsdagpenge, at arbejdet har været genoptaget eller påbegyndt i en periode på mere end én uge, hvor der var ret til barselsdagpenge under orlov. Der er med andre ord ikke muligt for en forælder at holde udskudt orlov, som ikke var barselsdagpengeberettiget ved fødslen, for eksempel fordi du var under uddannelse. Som ledig er det heller ikke muligt at udskyde ret til orlov med ret til barselsdagpenge. Retten til barselsdagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af: 1. Du skal opfylde beskæftigelseskravet, se side Du skal være i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov skal holdes. Udskudt orlov kan dog afholdes i umiddelbar forlængelse af et afsluttet beskæftigelsesforhold. Udbetaling Danmark beregner som udgangspunkt barselsdagpengene på grundlag af det ugentlige timetal og den aktuelle timeløn på det tidspunkt, hvor orloven holdes. Hvis du ikke kan opnå en aftale med din aktuelle arbejdsgiver om at holde en aftalebaseret udskudt barselorlov, som der er barselsdagpengeret til, vil barselsdagpengeretten være hvilende. Det betyder, at hvis du kan lave en aftale med en arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, kan du holde den aftalebaserede udskudte orlov dér. Retten til at holde udskudt barselorlov bortfalder dog, når barnet fylder ni år. 16

17 Barselsfond Din arbejdsgiver er forpligtet til at indbetale til en barselsfond. Det kan du muligvis bruge som løftestang til at få aftalt en større løn under en del af din orlov. Det afhænger naturligvis af din nuværende aftale med din arbejdsgiver, men send din kontrakt og seneste lønseddel til os og lad os se nærmere på dine muligheder. En barselsfond er en fond, hvor arbejdsgivere indbetaler et bestemt beløb om året per medarbejder. Til gengæld modtager arbejdsgiveren refusion fra fonden, når en medarbejder er på barsel. Hvor meget, hvad og hvor længe der kan ydes refusion til din arbejdsgiver afhænger af den enkelte barselsfond. Som minimum ydes der refusion i forhold til timelønnen (med et loft) og feriepenge. Er din arbejdsgiver ikke omfattet af en privat godkendt barselsordning eller af en offentlig barselsordning, er din arbejdsgiver automatisk omfattet af Barsel.dk. Særligt om Barsel.dk Arbejdsgivere, der er omfattet af Barsel.dk, kan få refusion fra Barsel.dk for forskellen mellem barselsdagpengene fra Udbetaling Danmark og løn under barsel, op til et kronebeløb per time. Kronebeløbet ændres løbende men vi har styr på satserne. Herudover ydes der også refusion af feriepenge. Når du sender os din kontrakt, seneste lønseddel og virksomhedens barselsvilkår, undersøger vi, hvilken barselsfond din virksomhed er omfattet af. Dernæst foretager vi en beregning af om der er mulighed for at forbedre jeres nuværende aftale om løn under barsel. Vi ser her på din gevinst og virksomhedens omkostninger. Vi sender efterfølgende et overblik til dig om jeres nuværende aftale og i forhold til at indgå en alternativ aftale om aflønning under barsel. Dette overblik kan du frit aflevere til din arbejdsgiver. Kontakt os derfor, hvis vi skal se nærmere på dine barselsvilkår. 17

18 Ferie under orlov Der er mange forskelligartede regler når man holder ferie i forbindelse med barsel, og du kan selvfølgelig altid kontakte os og få rådgivning om ferie og barsel. 18

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Orientering Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede regler om fravær/orlov i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere