Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression"

Transkript

1 Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages Uge 6-7 Tjek at beskæftigelseskravet er opfyldt + tlf. screening overvej kontakt til læge sag kategoriseres ved kategori indhent lægeattest SAG STARTER Book 1. samtale - Psykolog eller fysioterapeut + evt. sagsbehandler fra Jobindsats skal med KATEGORI 2 Inden 8 uger 1. samtale afholdes: Visuelt stillads med tidslinje (journaliseres i SBSYS) Vurdering af behov for deltagelse på hold som led i løbende opfølgningsindsats Inden for samme uge Kontakt til arbejdsgiver. Aftale om rundbordssamtale eller anden hjælp (vikar?) Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Indsats: Raskmelding (delvist) Virksomhedspraktik Mentor/hjælpemiddel Suppl. vejl. & opkval. 1½ md. før revurdering Revurderingsmøde Revurdering Rebild Rebild Kommune Hobrovej Støvring Telefon

2 Flow SDP-sag/Jobafklaring FORTSAT SDP Opfølgning hver 4. uge - Hvis forlængelsesbestemmelser ikke længere er opfyldt, følges Jobafklaringstidslinjen Revurdering JOBAFKLARING 1. uge Rehabplan forberedelse af indsats sagsbeh.skifte 2. uge Partshøringer Sættes på dagsorden til rehabmøde 4. uge Rehabteam Indsatsplan er klar senest efter 4 uger Min. hver 2. md. Opfølgning 1 år gammel Fagligt eftersyn KATEGORI 3 Følger samme flow som Jobafklaring dog med opfølgning hver 4. uge og med højde for revurdering Rebild Rebild Kommune Hobrovej Støvring Telefon

3 Sekretariatet Faktaark - Anbefalinger fra ekspertgruppen om udredningen af den indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet job. 1

4 PRESSEMEDDELELSE

5 Ekspertgruppens 10 anbefalinger til et nyt integrationsprogram med vægt på job og uddannelse 1. En mere virksomhedsrettet indsats - Deltagere i integrationsprogrammet skal have en virksomhedsrettet indsats som en obligatorisk del af integrationsprogrammet, og vejledning og opkvalificering skal omlægges, så både aktivitetsparate og jobparate deltagere i integrationsprogrammet kommer ud på virksomhederne. - Kravet om, at integrationsprogrammet i gennemsnit skal være 37 timer pr. uge ændres, så der i stedet kan gives en indsats med et omfang, der er meningsfuldt i forhold til borgerens individuelle situation. - Kommunerne skal via de økonomiske styringsmekanismer yderligere tilskyndes til at opprioritere den virksomhedsrettede indsats. 2. Et kortere og mere intensivt integrationsprogram - Varigheden af integrationsprogrammet ændres til højest to år, og samtidig skal der større og tidligere fokus på en indsats, der er individuelt tilpasset den enkelte nytilkomnes udfordringer. - For at sikre en tidlig indsats skal der højest gå to uger fra borgeren ankommer til kommunen til den første samtale med borgeren holdes. 3. Rehabiliteringsteamet skal sikre en kontinuerlig indsats ved programmets afslutning - Umiddelbart forud for afslutningen af programmet efter 2 år skal aktivitetsparate deltagere i integrationsprogrammet, have pligt til en tværfaglig afklaring af deres situation og videre forløb i rehabiliteringsteamet. Teamet skal i den forbindelse sikre, at indsatsen i integrationsprogrammet videreføres, så borgeren oplever kontinuitet. 4. Resultattilskud for beskæftigelse og uddannelse skal udvides - Resultattilskudsperioden for ordinær uddannelse og beskæftigelse skal harmoniseres med perioden for bestået danskprøve, som er 5 år, så kommunerne også belønnes for gode beskæftigelsesresultater i en længere periode. I dag er resultattilskudsperioden for ordinær uddannelse og beskæftigelse 3-årig. Anbefalingen skal sikre, at kommunerne har fokus på at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse og uddannelse i den generelle indsats. 5. Tidlig og grundig kompetenceafklaring - Kompetenceafklaringen skal senest ske en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for borgeren, og der skal systematisk ske realkompetencevurdering og/eller meritafklaring af borgerne i alle de

6 Tilbagemelding vedr. temadag med a-kasserne den 6. maj 2015 Det lokale arbejdsmarkedsråd besluttede på mødet den 25. marts 2015 at bevilge kr ,- til afholdelse af temadag for medarbejderne på dagpengeområdet i jobcentret og a-kasserne. Formålet var i lyset af beskæftigelsesreformen at styrke samarbejdet på tværs af Jobcenter Rebild og a-kasserne, herunder drøfte muligheder for forebyggelse af langtidsledighed i Rebild Kommune. Samlet pris for temadagen har beløbet sig til kr ,- + transportudgifter til proceskonsulent. Der var tilmeldt 35 personer på temadagen. Heriblandt repræsentanter fra følgende a-kasser: akademikernes a-kasse, 3F både ledelsen og flere medarbejdere, Dansk metal, Dansk Elforbund, FOA, Ledernes a-kasse, FTF-a og Teknikernes a-kasse. Blandt tilbagemeldingerne har været, at - det var rart at få sat ansigter på hinanden - det praksisknære indhold med casearbejde var en god måde at lære hinanden bedre at kende - det bliver nemmere fremover at ringe til hinanden også i de vanskelige fællessager - det er blevet mere tydeligt, hvornår og med hvilke problemstillinger Jobcentret kontakter a-kassen og omvendt Derudover er det blevet italesat, at det ikke kun er i forbindelse med de fælles samtaler, at der er behov for tæt kendskab til hinanden, men også i en række andre sager formodes det, at et tættere samarbejde gavner den ledige/medlemmet. For medarbejderne i Jobcentret, var det interessant at opleve, at a-kasserne ikke alle står for det samme, men at de har en bred vifte af holdninger og fortolkninger af regler/love. Opfølgning: Det er aftalt at vi mødes samme brede gruppe af medarbejdere til oktober til et eftermiddagsmøde Derudover skal der indgås samarbejdsaftaler med de enkelte a-kasser senest pr Side 1 af 1

7 RARNordjylland Nøgletalomarbejdsmarkedet Marts2015

8 NøgletalforarbejdsmarkedetiRARNordjyllandtilmødetd BeskæftigelseniRARNordjylland Finanskrisenresulteredeietvæsentligtfaldi beskæftigelsenfra2008til2009på lønmodtageremålti3.kvartaliåret.detsva rertiletfaldpå5,3%. Beskæftigelsenmålti3.kvartalfortsattemed etmoderatfaldfremtil2014.iperiodenfra 3.kvartal200812aftogfaldetmarkanttilkun 23færrelønmodtagerefra Menfra harderigenværetentendenstil,at faldetiantallønmodtagerebliverstørre.fra faldtantalletaflønmodtageremed 0,7%.Ialterbeskæftigelsenfaldetmed fra2008til2014ogdetsvarertilet faldpå7,1%. Opdeltpåsektorererderflestbeskæftigede medbopælinordjyllandindenforoffentlig servicemed beskæftigede. Privatserviceerdensektormednæstflest beskæftigedemed IndustriogByggeoganlægharhhv og17.301beskæftigedemedbopælinord jylland. Landbrugerdenmindstesektormed beskæftigede. Beskæftigelsenforborgere,somharbopæli Nordjylland,ersamletsetfaldetmed2.002i periodenfra2012til2013inordjylland.det svarertiletfaldpå0,7%. Landbrugm.m.harhaftenstigendebe skæftigelsemed184ogdetsvarertil1,4% flerebeskæftigedepåområdet. Deflesteområderhardogoplevetetfaldi perioden.detstørsteantalsmæssigefaldhar væretindenforindustriogprivatservice medfaldpåhenholdsvis857og839beskæf tigede,hvilketsvarertilfaldpå2,1%og0,8%

9 NøgletalforarbejdsmarkedetiRARNordjyllandtilmødetd LedighedeniRARNordjylland Fraoktober2008tilmarts2010hvorle dighedentoppede,stegledighedenfra 8.862fuldtidsledigetil Deteren stigningpå10.067,hvilketsvarertilen stigning113,6%. Sidenmarts2010harledighedengenerelt setværetfaldende.ledighedenerfaldet med4.584fremtiljanuar2015.detsvarer tiletfaldpå24,2%. Detsenesteårharderværetetmoderat faldiledighedenpå1,2%. Ijanuar2015harkvinderenledighedpå 5,8%,ogdenerdermedlidtlavereend hosmænd,somharenledighedpå6,1%. Ledighedenerforbådemændogkvinder højstblandtde2529årige. Denmestmarkanteforskelmellemmænd ogkvinderer,atledighedenfor16 24årigeerpå5,2%hosmændogkunpå 4,0%hoskvinder. 1624årigeharhosbeggekønoplevetdet størstefaldiledighedendetsenesteår. Forkvinder0,6%ogformænd0,5%. Ledighedenharværetfaldendeidefleste kommunerinordjyllanddetsenesteårfra januar samleterbruttoledighe denfaldetmed1,6%iløbetafdetseneste år. ProcentvisfaldtledighedenmestiVest himmerlandmed16,3%,ogharvarder ogsådetstørsteantalsmæssigefaldpå 189. Kuni2kommunererledighedensteget, nemligiaalborgogmorsømedhenholds vis6,1%og2,6%.

10 NøgletalforarbejdsmarkedetiRARNordjyllandtilmødetd FremskrivningafledighedogbeskæftigelseiNordjylland Beskæftigelsenforventesatstigefremtil2017 inordjyllandmedialt2.216personer.det dækkeroverenkraftigstigningiprivatservice på2.394,somsvarertilenvækstpå2,4% Desudenforventesvækstiindustrienmed283, somsvarertilenvækstpå0,7%.indenfor landbrugetforventesenmindrevækstpå51, ogdetsvarertil0,4%.derforventesenuæn dretbeskæftigelseindenforbyggeoganlæg fremtil2017. Derforventesetfaldilønmodtagerbeskæfti gelsenindenforoffentligservicepå0,5%. Antalletatbruttoledigefaldtmed1.911fra4. kvt deteretfaldpå11,8%. Fremoverforventesledighedenfortsatat falde.fra4.kvt forventesledighe denatfaldemed927,hvilketsvarertiletfald på6,5%. Denstørstedelafledighedsfaldetforventesat kommemodslutningenafperiodeni2016. Ledighedenforventesatfaldeforallealders grupperiperioden Detstørsteantalsmæssigefaldforventesi aldersgruppen4049årmedetfaldpå210,og detsvarertiletfaldpå6,7%.derefterkom meraldersgruppen3039årmedetantals mæssigtfaldpå190,ogdetsvarertil5,6% Detstørsteprocentvisefaldforventesial dersgruppen1624årmed9,5%,ogdetsva rertiletfaldpå170.

11 NøgletalforarbejdsmarkedetiRARNordjyllandtilmødetd BefolkningogarbejdsstyrkeiNordjylland Bådearbejdsstyrke(udbud)ogbeskæftigelse (efterspørgsel)harværetfaldendeiperioden Efterspørgslenfaldtmereendudbuddetog derforstegarbejdsløshedenmarkantfra Arbejdsstyrkenfaldtmed15.025fra ogdetsvarertil5,3%.beskæftigelsenfaldti sammeperiodemed21.144,ogdetsvarertil 7,6%.Samtidigstegarbejdsløshedenmarkant med6.119,ogdetsvarertil85,7% Fra200913erdersketstoreændringeri befolkningenmåltpådesocioøkonomiske parametre.tendensernesesogsåfra ,dogmedmindrestyrke. Fra200913: Beskæftigelsenerfaldetmarkantmed Arbejdsløshedenerstegetmed6.119.Ar bejdsstyrkenerisammeperiodefaldetmed ,ogdererkommetmarkantflereper sonerudenforarbejdsstyrken,8.778.samti digerbefolkningenfaldetmed6.247ialders gruppen1664år. Arbejdsstyrkensuddannelsessammensætning inordjyllanderunderforandring. Antalletafkortuddannedeerfaldetmed ,ogdetsvarertil14,5%. Derersamtidigblevet6.012færremeden faglærtuddannelseiarbejdstyrken,ogdet svarertiletfaldpå5,3% Isammeperiodeerderkommet3.346flere medenvideregåendeuddannelse,ogdet svarertil4,8%.herafharvækstenværet størstpålvuområdetmed2.944,ogdet svarertilenvækstpå16,0%

12 RARNordjyllandStatuspåde beskæftigelsespolitiskereformer Marts2015 1

13 Statuspåbeskæftigelsesreformen Den1.januar2015trådtedeførstedeleafbeskæftigelsesreformenikraft.Reformensætterfokuspå,at ledigehurtigerekommerivarigbeskæftigelsegennemenindividuelogmålrettetindsatsoggennemen målretningafuddannelsesindsatsen. Fig.1.Udviklingilangtidsledighed,dec.13 dec.14 Kilde:jobindsats.dk Fig.2.Andeldagpengemodtagerederfårførstesamtale indenforførstemåned,4.kvt.13 3.kvt.14 Kilde:jobindsats.dk Fig.3.Aktiveringsforløbfordagpengemodtagerefordelt påredskab,nov.14 Kilde:jobindsats.dk Ledighedoglangtidsledighedfalder Bådeledighedenoglangtidsledighedenharværet faldendedetsenesteår.somfigur1viser,erder dogstorvariationmellemdenordjyskekommuner i,hvormegetlangtidsledighedenfalder.irebilder langtidsledighedenfaldetmed25pct.,mensdeni Mariagerfjorderstegetmed6pct.Aalborgerder udoverdenkommune,derhardenstørsteandel langtidsledigeudafgruppenafledige. Fællesogintensiveretkontaktforløb Medreformenskaldeledigehavemindst6samta lermedjobcenteretiløbetafdeførste6måneders ledighed herafmindsténfællessamtalemeda kassen.denordjyskejobcentreharforskelligeud gangspunkterift.atarbejdemedentidligoginten sivkontakt.somfigur2viser,såfår44pct.afdag pengemodtagerneirebildførstesamtaleindenfor denførstemånedsledighed,mensdetblotdrejer sigom17pct.afdagpengemodtagerneihjørring, BrønderslevogThisted.Reglerneomdetintensive redekontaktforløbtræderførstikraft1.juli2015. Detskaldogbemærkes,atfigur2kunviserdesam taler,dererregistreretsomnulstillende. Individuelindsatsmedvirksomhedsrettedetilbud ogmålrettetopkvalificering Reformenlæggeroptilenmereindividuelindsats tildagpengemodtagerne,medfokuspådevirksom hedsrettede tilbud. Samtidig målrettes uddannel sesmidlerneift.ledige,dermanglerkompetencer, ogift.områder,hvordererefterspørgselefterar bejdskraft. Somfigur3viser,såerdermegetstorforskeli, hvilke aktiveringstilbud de nordjyske kommuner anvender.irebildvar90pct.afdeafgivnetilbudi november2014virksomhedsrettede,mod28pct.i Thisted.IheleNordjyllanderdet43pct.Dererdes udenogsåforskelpå,hvormegetjobcentrenean vender ordinær uddannelse. Undersøgelser peger desudenpå,atnogenafdegrupper,deridagfår mest uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, er grupper,deriforvejenharmegetuddannelse,f.eks. akademikere.derersåledesetpotentialeiforhold tilyderligereatmålretteuddannelsesindsatsen. 2

14 Statuspåkontanthjælpsreformen Den1.januar2014trådtekontanthjælpsreformenikraft.Reformenstyrkerdenuddannelsesrettedeind satsfordeufaglærteunge,deristedetforatfåkontanthjælpfåruddannelseshjælp.reformenbyggersam tidigpåetprincipom,atdejobparateskalgørenytteogarbejdefordereskontanthjælp,ogatdeaktivi tetsparateskalbringestætterepåarbejdsmarkedetgennementværgåendeoghelhedsorienteretindsats. Fig.4.UdviklingikontantoguddannelseshjælpiRAR Nord,indeksdec.13=100 Kilde:jobindsats.dk Fig.5.Udviklingiungeunder30årpåkontant ogud dannelseshjælp,dec.13 dec.14 Kilde:jobindsats.dk Fig.6.Andellangvarigekontanthjælpssagerudenetbe skæftigelsesrettettilbuddetsenesteår Kilde:jobindsats.dk Færreungefårkontantoguddannelseshjælp Detsamledeantalborgerepåkontantellerud dannelseshjælpinordjyllanderstortsetuændret overdetsenesteår.detdækkerdogover,atantal letafover30årigeerstegetmed2pct.,mens antalletafungeerfaldet.størstharfaldetværet blandtde2529årige,dererfaldet10pct.,mens antalletafunder25årigeerfaldetmed2pct. Udviklingendækkerbl.a.over,atflereungeergået iuddannelse 1,menogsåoveratfærreungepåbe gynderforløbpåkontantelleruddannelseshjælp.i 3.kvartal2014vardersåledes15pct.færreunge, derpåbegyndteetforløbpåkontantelleruddan nelseshjælpendi3.kvartal2013. Udviklingeniantalletafungekontantoguddan nelseshjælpsmodtagereerpåniveaumedudviklin genihelelandet.detdækkerdogoverstorefor skelleblandtdenordjyskekommuner.ivesthim merlandhardersåledesværetetfaldpå21pct., mensderimariagerfjordharværetenstigningpå 15pct.overdetsenesteår. Alleskalhaveenaktivindsats Kontanthjælpsreformen lægger vægt på, at alle kontant og uddannelseshjælpsmodtagere skal haveenaktivindsats.andelenafpassivekontant hjælpsmodtagereharværetfaldende mensom figur6viser,erderdogfortsat22pct.afdelangva rigekontanthjælpsagerinordjylland,derikkehar fåetetbeskæftigelsesrettettilbuddetsenesteår flestimariagerfjord. Med reformen styrkes den uddannelsesrettede indsatsfordeungepåuddannelseshjælp.detvil bl.a.væregennembrobygningsprojekterogbrug uddannelsesmentorer. Idecember2014var44%afdeaktiveredejobpa ratekontanthjælpsmodtagereogdeåbenlystud dannelsesparateietvirksomhedsrettettilbudog 13%varinytteindsats. 1 Sebl.a.Beskæftigelsesministeriet(august2014): Kontanthjælpsanalyse flereungekommeriuddannelse 3

15 Statuspåførtidspensionsogfleksjobreformen Den1.januar2013trådteførtidspensionsogfleksjobreformenikraft.Medreformenskalungeunder40år somudgangspunktikkehaveførtidspension,menentværfagligoghelhedsorienteretindsatsiressourcefor løb.samtidigmålrettesfleksjobordningeniforholdtilpersonermedmindstarbejdsevne,ogsåtilskuddeti højeregradtilskyndertilatøgetimetallet. Fig.7.Andelafbefolkningenifleksjobefternyordning ellerressourceforløb,nov.14. Kilde:jobindsats.dk Fig.8.Andelaktiveringsberørteressourceforløbsmodtage re,okt.14 Kilde:jobindsats.dk Fig.9.Fleksjobefternyordningfordeltpåtimetal,aug. 14 Kilde:jobindsats.dk Flereiressourceforløbogfleksjob Antalletafborgere,derkommeriressourceforløb ogfleksjob,hardetsenesteårværetstærktsti gende.inordjyllanderantalletafborgereires sourceforløbsåledesstegetfra208til999frano vember13tilnovember14,mensantalletifleks joberstegetfraca.6.743til7.319.somfigur7 viser,erderdogmegetstorforskelpådenordjy ske kommuners anvendelse de to ordninger. I Aalborger0,5pct.afbefolkningeniressourcefor løbellerfleksjobefternyordning,mensdetdrejer sigomnæsten1,2pct.ithisted. Tilgangentilførtidspensionerfaldetkraftigtsiden 2010pga.etstærktfokusfrakommunerneogpga. implementeringenafreformen.detsenesteårhar 620borgereiNordjyllandfåettilkendtførtidspen sion.deterca.1.400færreendi2010.tilgangen erligeledesfaldetmed2personerdetsenesteår. Aktivindsatsiressourceforløb Iressourceforløbeneskalborgernehaveenindivi dueloghelhedsorienteretindsatsmedinddragelse af både beskæftigelsesrettede, sociale og sund hedsmæssigetilbud.derer,somfigur8viser,stor forskelpå,hvormegetressourceforløbsmodtager nefårbeskæftigelsesrettedetilbudidenordjyske kommuner fra0pct.irebildogbrønderslevtil 36pct.iVesthimmerland.Ogsåfordennegruppe kansærligtvirksomhedsrettedetilbudværevirk somme.langtstørstedelenafaktiveringenerdog vejledningogopkvalificering. Progressionitimetalletifleksjob Medreformenblevdetmuligtatgivefleksjobogså tilborgere,derkuneristandtilatarbejdeganske fåtimeromugen.somfigur9viser,såerdetihøj gradlykkedesatoprettefleksjobpåfåtimer.74 pct.affleksjobbeneefternyordninginordjylland ersåledespåunder10timer,og29pct.erpåun der5timer.deterpositivt,atdissegruppersåle desfårentilknytningtilarbejdsmarkedet.deter dogvæsentligtathavefokuspåatudvikledisse borgeresarbejdsevneogdettimetal,deeristand tilatarbejde. 4

16 5 Statuspåsygedagpengereformen Den1.januar2015trådtedesidstedeleafsygedagpengereformenikraft.Reformenindebærer,attids punktetforrevurderingafrettentilsygedagpengefremrykkesfra12til5måneder,ogatborgere,derikke kanbliveforlængetpåsygedagpenge,fortsætterietjobafklaringsforløb.medreformenkommerderdesu denfokuspåtidligindsatsogopfølgning,styrketbrugafdelviseraskmeldingerogvirksomhedsrettedetil bud,samtatindsatsogressourcerprioriteresift.sygemeldteirisikoforlangvarigeforløb. Udviklingenisygedagpenge Somfigur10viser,harderdetsenesteårværeten stigningiantalletafborgerepåsygedagpengeel lerijobafklaringsforløbinordjylland.derersket enstigningpå2pct.dererstorvariationmellem denordjyskekommuner.imariagerfjordharder væretetfaldpå9pct.mensjammerbugtharhaft enstigningpå7pct. Siden1.juli2014erborgere,derefter5måne derstidspunktetikkeerblevetforlænget,overgået tiljobafklaringsforløb.idecember2014varca. 350sygemeldteiNordjyllandietjobafklaringsfor løb detsvarertil4pct.afdesygemeldte.det variererfra1pct.imorsøtil12pct.irebild,jf. figur11. Tidligogvirksomhedsrettetindsats Reformenlæggeroptil,atindsatsogressourceri højeregradmålrettesdesygemeldte,dereririsi koforlangvarigesygeforløb. Samtidiglæggerreformenoptilentidligereind satsbl.a.medmulighedfor,atborgereellervirk somhederkananmodekommunenomativærk sætteensærligtidligindsatsirisikosager.herud overlæggerreformenoptiletstyrketfokuspåat fastholdedesygemeldtestilknytningtilarbejds markedetgennemdelviseraskmeldingereller virksomhedsrettedetilbud. Figur12viserdennuværendeindsatsforsyge dagpengemodtagerneidenordjyskekommuner. Figurensammenholder,hvormangesygemeldte derfårdelviseraskmeldinger/virksomhedsrettede tilbudmed,hvormangesygedagpengemodtagere derfårsamtalerindenfor2måneder.figuren viserenstorvariationmellemkommunerne. F.eks.erderiMorsøbåderelativtfåsygemeldte, derkommeridelvisraskmelding/virksomhedsret tettilbudogfårsamtaleindenfor2måneder, mensbrønderslevliggerhøjtpåbeggeparametre. Fig.10.Udviklingiantalfuldtidspersonersygedagpenge ellerijobafklaringsforløb,dec.13 dec.14 Kilde:jobindsats.dk Fig.11.Andelafsygemeldteijobafklaringsforløb,dec.14 Kilde:jobindsats.dk Fig.12.Andelsygedagpengemodtagereidelvisraskmel ding/virksomhedsrettettilbud(3.kvt.14)ogandelsyge dagpengemodtagerederfår1.samtaleindenfor2måne der(3.kvt.13 2.kvt.14) Kilde:jobindsats.dk

17

18

19

RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer

RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer RARNordjyllandStatuspåde beskæftigelsespolitiskereformer Marts2015 1 Statuspåbeskæftigelsesreformen Den1.januar2015trådtedeførstedeleafbeskæftigelsesreformenikraft.Reformensætterfokuspå,at ledigehurtigerekommerivarigbeskæftigelsegennemenindividuelogmålrettetindsatsoggennemen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby... 3 1.1.1 Jobcentrets organisatoriske struktur... 3 1.1.2 Jobcentrets

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015 Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nord jylland Maj 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg Indhold 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsespolitiske mål for 2016... 6 3. Aktiveringspolitiske principper for Jobcenter Aalborg... 7 4. Unge... 10 4.1 Uvikling

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere