FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller"

Transkript

1 FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

2 Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om solceller. Finansministeriet behandlede sagen efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven fra Ministeriet gav afslag på aktindsigt i oplysninger i en række akter med henvisning til bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, bl.a. fordi de omhandlede oplysninger røbede noget indholdsmæssigt fra dokumenter i sagen, der var undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen i 10, nr. 1, i offentlighedsloven fra marts 2019 EU-ret 9 Forvaltningsret Miljøret 9 Efter ombudsmandens opfattelse kunne visse af de omhandlede oplysninger ikke undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, med den begrundelse, som ministeriet havde anført. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt. (Sag nr. 17/05614) I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse om sagen, efterfulgt af bilag: Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Du har klaget til mig over, at Finansministeriet med henvisning til bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985 (lov nr. 572 af 19. december 1985), jf. miljøoplysningsloven, har undtaget oplysninger fra aktindsigt i en sag om brevveksling mellem Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om solceller. Den 2. juni 2017 anmodede du Finansministeriet om aktindsigt i sagen. Finansministeriet traf den 18. august 2017 afgørelse i sagen, og du fik aktindsigt i en række dokumenter. Side 2 34

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Ministeriet undtog imidlertid en række oplysninger fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Finansministeriet vurderede i den forbindelse, at det var nødvendigt at undtage oplysningerne for at beskytte væsentlige hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, herunder indholdet af politisk prægede vurderinger, strategier, forhandlingsmandat mv. Finansministeriet har efterfølgende oplyst, at der er tale om beskyttelse af hensyn til interesser, der falder inden for beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 10, nr. 1. Den 11. december 2017 klagede du til mig over Finansministeriets afgørelse af 18. august 2017 for så vidt angår undtagelse af oplysninger i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Jeg anmodede den 11. januar 2018 Finansministeriet om en udtalelse om sagen. Den 9. marts 2018 modtog jeg en udtalelse fra Finansministeriet. Samtidig udleverede ministeriet yderligere akter i sagen til dig. Den 27. august 2018 anmodede jeg Finansministeriet om supplerende oplysninger om ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Den 24. september 2018 modtog jeg ministeriets supplerende udtalelse. Du har løbende modtaget kopi af Finansministeriets udtalelser til mig og er i den forbindelse fremkommet med en række bemærkninger, som er indgået i min behandling af sagen. Finansministeriets afgørelse af 18. august 2017, ministeriets udtalelse af 9. marts 2018 og ministeriets supplerende udtalelse af 24. september 2018 er optrykt som bilag til denne udtalelse. 2. Genstanden for min undersøgelse Min undersøgelse drejer sig alene om ministeriets afgørelse af 18. august 2017 for så vidt angår undtagelse efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, af oplysninger i følgende akter: 16, 18, 125, 127, 129, 135, 171, 179, 180, 186, 277, 327, 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og 484. Jeg bemærker, at der er enighed om, at sagen skal afgøres efter miljøoplysningsloven. Side 3 34

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 3. Retsgrundlaget 3.1. Miljøoplysningsloven Det følger af bestemmelsen i 2, stk. 1, i miljøoplysningsloven (nu lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017), at enhver under de betingelser og med de undtagelser, der følger af bl.a. offentlighedsloven har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog bl.a. lovens 2, stk. 3. Det fremgår af lovens 6, stk. 2, 1. pkt., at henvisninger i loven til offentlighedsloven skal forstås som henvisninger til lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Bl.a. følgende fremgår af miljøoplysningslovens 2: 2. ( ) Stk. 2. ( ) Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i ( ) 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen ( ), skal vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i ( ) 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen ( ) skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. ( ) Stk. 4. ( ) Stk. 5. ( ) Stk. 6. Bestemmelserne i 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i forvaltningen ( ) finder ikke anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i det i stk. 5 nævnte direktiv. [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF; min bemærkning]. Miljøoplysningslovens 2, stk. 3, forudsætter, at det først overvejes, om der er tale om miljøoplysninger, der er omfattet af en af de nævnte undtagelsesbestemmelser i din sag offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Dernæst indeholder bestemmelsen en generel afvejningsregel, hvorefter adgangen til at begrænse aktindsigt skal fortolkes restriktivt under hensyn til offentlighedens interesse i, at oplysningerne offentliggøres, og en konkret afvejningsregel, hvorefter de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, i hver enkelt sag skal afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Side 4 34

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Miljøoplysningslovens 2, stk. 6, indebærer, at der alene kan undtages oplysninger i medfør af bl.a. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, hvis undtagelsen kan forenes med en af undtagelsessituationerne i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/4/EF. Artikel 4, stk. 2, litra a, i direktiv 2003/4/EF har følgende ordlyd: 2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås, hvis offentliggørelse kunne have en ugunstig indvirkning på: a) den fortrolige karakter af offentlige myndigheders forhandlinger, hvor en sådan fortrolighed har hjemmel i lovgivningen I overensstemmelse med det anførte har jeg tidligere i forbindelse med en konkret sag om anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 6 lagt til grund, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger efter artikel 4, stk. 2, litra a, i miljøoplysningsdirektivet (direktiv 2003/4/EF) kan afslås, hvis offentliggørelse kan have en ugunstig indvirkning på offentlige myndigheders tavshedspligt for så vidt angår sagsbehandling, når lovgivningen stiller krav om en sådan fortrolig behandling. Jeg henviser til min udtalelse af 9. april 2014 (sagsnr. 13/04767), som er offentliggjort på offentlighedsportalen.dk Offentlighedslovens 10, nr. 1 Bestemmelsen i 10, nr. 1, i offentlighedsloven fra 1985 har følgende ordlyd: 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder. 2) ( ) I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 536 ff., fremgår bl.a. følgende: Bestemmelserne [ 10, nr. 1 og 2] tilsigter at beskytte den del af den (regerings)politiske beslutningsproces, hvor de politiske synspunkter i særlig grad gør sig gældende, jf. betænkning nr. 325/1963, side 65 f, og betænkning nr. 857/1978, side Herudover følger det af 10, nr. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes til brug for møder mellem ministre. Side 5 34

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Det afgørende er ( ), at det pågældende dokument er udarbejdet med henblik på at blive brugt på et møde mellem ministre. Det fremgår endvidere af betænkningen, s. 551 f.: Et dokument, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 10, nr. 1-4, ændrer ikke status ved efter udarbejdelsen eller modtagelsen at blive medtaget ved den fortsatte ekspedition af den sag, som dokumentet er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med. I det omfang det pågældende dokument derimod anvendes ved behandlingen af en anden sag eller bliver afgivet til udenforstående, opstår spørgsmålet imidlertid om, hvorvidt den pågældende undtagelsesbestemmelse fortsat er anvendelig. Gældende ret kan formentlig beskrives således, at den pågældende undtagelsesbestemmelse i 10, nr. 1-4 ikke (længere) vil være anvendelig, hvis vedkommende forvaltningsmyndighed har videregivet dokumentet til en udenforstående under omstændigheder, hvor det måtte stå myndigheden klart, at den opgav (prisgav) det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen. Jeg henviser også til Folketingets Ombudsmands beretning for 1996, sagen FOB (også offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside). Her udtalte ombudsmanden, at et dokument, som efter sin art er omfattet af bestemmelsen i 10, nr. 1, ikke ændrer status ved efterfølgende at blive medtaget ved den fortsatte ekspedition af det omhandlede sagsforhold (herunder ved forhandlinger om sagsforholdet) Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985 har følgende ordlyd: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 681 ff., er der redegjort nærmere for indholdet af bestemmelsen: Side 6 34

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Bestemmelsens baggrund og formål Af bestemmelsens forarbejder fremgår det, at bestemmelsen er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, og at den i første række men ikke udelukkende skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige, jf. betænkning nr. 325/1963, s. 64, Folketingstidende , tillæg A, sp. 589, og Folketingstidende , tillæg A, sp Om de nævnte forarbejder bemærkes følgende: I bemærkningerne til 13, stk. 1, nr. 6, hedder det, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp. 229: Bestemmelsen i nr. 6 er enslydende med den gældende offentlighedslovs 2, stk. 2, nr. 4. Bestemmelsen forudsættes som hidtil kun anvendt i begrænset omfang, hvor der er et klart behov derfor. Indsættelsen af en udtrykkelig undtagelse i nr. 3 ( ) er således udtryk for et ønske om at begrænse denne generalklausuls anvendelse. Med hensyn til bestemmelsens anvendelse til beskyttelse af hensynet til den politiske beslutningsproces udtales følgende, jf. betænkning nr. 857/1978, side 236: Det er ovenfor ( ) anført, at undtagelsesbestemmelsen i den gældende lovs 2, stk. 2, nr. 4, efter omstændighederne vil kunne finde anvendelse på dokumenter vedrørende den politiske beslutningsproces, der ikke omfattes af andre undtagelsesbestemmelser, navnlig brevveksling mellem ministre om andre politiske spørgsmål end lovgivning. Udvalget finder, at der også efter lovrevisionen bør være adgang til i samme omfang som hidtil og efter et konkret skøn i det enkelte tilfælde at undtage sådanne dokumenter med hjemmel i en generel opsamlingsbestemmelse af den nævnte karakter Bestemmelsens indhold Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, har karakter af en opsamlingsbestemmelse, der giver hjemmel til at meddele Side 7 34

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE afslag på aktindsigt, hvor væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser efter forholdets særlige karakter gør det påkrævet. Det følger af 1985-lovens forarbejder, at bestemmelsen som hidtil kun skal anvendes i begrænset omfang, ligesom det følger af 1970-lovens forarbejder, at den kun vil skulle anvendes i tilfælde, hvor hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges eller enkeltpersoners interesse er klart påkrævet. Der kan imidlertid ikke drages absolutte grænser for, hvilke typer af interesser der kan varetages gennem anvendelsen af bestemmelsen. Den kan således benyttes til hvad praksis vedrørende bestemmelsen også bekræfter at tilgodese beskyttelsesinteresser, der er nært beslægtede med de interesser, der er anerkendt ved udformningen af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig utilstrækkelige. Derudover kan bestemmelsen anvendes til at varetage beskyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtagelsesbestemmelserne. Da bestemmelsen i sit udgangspunkt er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, må det dog antages, at der også stilles strenge krav med hensyn til styrken af det aktuelle beskyttelsesbehov, hvor der er tale om at anvende bestemmelsen i sådanne tilfælde, jf. FOB 1976, side 96. Der henvises også til Vogter, side 254 f., der gennemgår en række ældre udtalelser fra Justitsministeriets Lovafdeling samt ombudsmanden. I ombudsmandspraksis er det lagt til grund, at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, efter omstændighederne og efter en konkret vurdering bl.a. kan anvendes til at undtage oplysninger, hvor der foreligger hensyn som dem, der ligger til grund for bestemmelsen i 10, nr. 1, dvs. hensynet til den politiske beslutningsproces. Jeg henviser til mine udtalelser af 9. april 2014 (sagsnr. 13/04767) og 2. maj 2014 (sagsnr. 13/05698), som er offentliggjort på offentlighedsportalen.dk. Folketingets Ombudsmand har endvidere om anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, i en konkret sag udtalt, at et Udkast til Biomassehandlingsplan, der var sendt til samtlige partiers gruppeformænd og energipolitiske ordførere som grundlag for politiske drøftelser, ikke kunne undtages med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til, at der var tale om en politisk beslutningsproces, som igennem de senere år var blevet forholdsvis almindelig (udarbejdelse af handlingsplaner, forudgående inddragelse af politiske Side 8 34

9 OMBUDSMANDENS UDTALELSE ordførere), og at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, ifølge forarbejderne skal fortolkes snævert. Jeg henviser til Folketingets Ombudsmands beretning for 1992, sagen FOB (også offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside). Jeg henviser også til Folketingets Ombudsmands beretning for 1988, sagen FOB 88.57, og til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 687 f. 4. Finansministeriets vurdering I det følgende er gengivet uddrag af Finansministeriets vurderinger i sagen. Finansministeriets afgørelse af 18. august 2017 og ministeriets udtalelser af 9. marts 2018 og 24. september 2018 er gengivet i deres helhed i bilag 1-3 til denne udtalelse Finansministeriets vurdering efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Finansministeriet har senest redegjort for ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, i ministeriets supplerende udtalelse af 24. september Ministeriet redegjorde i den forbindelse for hver enkelt akt, hvor der var undtaget oplysninger i medfør af 13, stk. 1, nr. 6 nærmere for de undtagne oplysningers relation til offentlighedslovens 10, nr. 1. Finansministeriet bemærkede endvidere bl.a. følgende: 3. De undtagne oplysninger ( ) vedrører én sag, der grundlæggende er opdelt i først en regeringsforelæggelse for Økonomiudvalget og dernæst politiske forhandlinger med partier uden for regeringen. Derfor er det Finansministeriets vurdering, at alle undtagne oplysninger har en sammenhæng med dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, idet regeringsforelæggelsen netop vedrører forhandlingsmandatet. En række akter er tilmed som angivet udvekslet i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Ved ovenstående gennemgang er det forsøgt at angive den nærmere sammenhæng mellem undtagelse af nævnte oplysninger og dokumenter, der kan undtages efter offentlighedslovens 10, nr. 1. Efter Finansministeriets vurdering må der nødvendigvis være tale om en glidende skala, når det skal beskrives, hvorvidt de undtagne oplysninger er indgået i dokumenter som nævnt i 10, nr. 1. En skala gående fra at de undtagne oplysninger er direkte gengivelse fra dokumenter omfattet af Side 9 34

10 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 10, nr. 1, over at de undtagne oplysninger omtales i dokumenter omfattet af 10, nr. 1, til at de undtagne oplysninger vedrører samme problemstilling som dokumenter omfattet af 10, nr. 1. Finansministeriet har således ved anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, lagt til grund, at der er tale om beskyttelse af hensyn til interesser, der falder inden for beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 10, nr. 1. Foruden at interne arbejdsdokumenter som udgangspunkt er undtaget fra retten til aktindsigt, kan en række særlige dokumenter, der er nævnt i offentlighedslovens 10, undtages under hensyn til den funktion, som dokumenterne varetager. Undtagelsen i nr. 1 gælder således statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes til brug for ministermøder. Det bemærkes hertil at et dokument, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 10, nr. 1-4, ikke ændrer status ved efter udarbejdelsen eller modtagelsen at blive medtaget ved den fortsatte ekspedition af den sag, som dokumentet er udarbejdet eller modtaget i forbindelse med. Baggrunden for offentlighedslovens 10, nr. 1, er hovedsageligt hensynet til at beskytte den interne og politiske beslutningsproces. Det er i offentlighedsloven således anerkendt, at der er et behov for fortrolighed omkring den politiske beslutningsproces. Loven anerkender således, at der er et rum, hvor ministre i fortrolighed skal kunne forberede og drøfte politiske beslutninger. Loven anerkender således også behovet for fortrolighed i forhold til embedsværkets betjening af ministre. Finansministeriet anvender således ikke 10, nr. 1, direkte til at undtage oplysningerne i de nævnte akter, men anvender i stedet generalklausulen ud fra de samme beskyttelseshensyn, der gør sig gældende. På den vis er der en kobling mellem 10, nr. 1 og anvendelsen af 13, stk. 1, nr. 6. Finansministeriet bruger 13, stk. 1, nr. 6 til at tilgodese beskyttelsesinteresser, der er nært beslægtede med de interesser, der er anerkendt ved udformningen af offentlighedslovens 10, nr. 1, men hvor 10, nr. 1, har vist sig utilstrækkelig. Finansministeriets anvendelse af generalklausulen har et særligt sikkert grundlag, når der direkte er gengivet fra dokumenter omfattet af 10, Side 10 34

11 OMBUDSMANDENS UDTALELSE nr. 1, og særligt når det sker i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, men også i andre tilfælde er anvendelsen af generalklausulen indenfor rammerne, idet det vedrører samme sag og de politiske forhandlinger er en naturlig udløber af det mandat, der indhentes i forbindelse med regeringsforelæggelsen. Derfor er det Finansministeriets vurdering, at uanset om der er en meget klar eller mindre klar sammenhæng mellem ministeriets anvendelse af generalklausulen og dokumenter omfattet af 10, nr. 1, da er beskyttelseshensynet til stede. Et beskyttelseshensyn der tilmed ikke er blevet brudt, idet der ikke er sket udveksling af de nævnte oplysninger med udenforstående (eksempelvis ordførerne). Finansministeriets anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, tilsigter således at beskytte det behov, en minister (og dennes embedsmænd) har for i fortrolighed at udveksle synspunkter med embedsmænd fra andre ministerier, i forbindelse med politiske forhandlinger. Finansministeriet kan således fortsat henvise til, at det efter Finansministeriets vurdering ikke er tale om en helt generel eller overordnet omtale, men derimod oplysninger, der røber noget indholdsmæssigt. De undtagne oplysninger vurderes af Finansministeriet at røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, direkte gengivelse af dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, forhandlingsmandat, strategier, referat af politiske tilkendegivelser, fortolkning af politiske bindinger m.v., som Finansministeriet og et andet ministerium har foretaget i relation til håndteringen af sagen. Det skal hertil bemærkes at udviklingen, herunder muligheder og behov for yderligere politiske tiltag og forhandlinger, på solcelleområdet konstant følges tæt. Der er et vedvarende stort politisk fokus på området. På den baggrund er oplysningerne undtaget af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter Finansministeriets vurdering efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3 og I afgørelsen af 18. august 2017 vurderede Finansministeriet med henvisning til miljøoplysningslovens 2, stk. 3, at hensynet til den politiske beslutningsproces i det konkrete tilfælde vejer tungere end den interesse, der varetages ved aktindsigt i samtlige dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningen om aktindsigt. I Finansministeriets udtalelse af 9. marts 2018 uddybede ministeriet vurderingen efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3, idet ministeriet bl.a. bemærkede følgende: Side 11 34

12 OMBUDSMANDENS UDTALELSE En væsentlig betingelse for at undtage oplysningerne er, at afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, er iagttaget. Den generelle afvejningsregel medfører, at lovens undtagelsesbestemmelser skal fortolkes restriktivt. Den konkrete afvejningsregel indebærer, at selv hvis en undtagelsesbestemmelse som sådan generelt kan finde anvendelse, er det kun lovligt at meddele afslag, såfremt de interesser, der varetages herved, overstiger de interesser, der varetages ved udlevering af de pågældende oplysninger. For udlevering af miljøoplysningerne taler offentlighedens interesse i at få aktindsigt i sagen og få udleveret så mange oplysninger om sagen som muligt. For afslag på udlevering af oplysninger kan anføres, at det er en væsentlig interesse at beskytte visse elementer i den politiske beslutningsproces i forbindelse med politiske drøftelser om en tværgående regeringssag. For så vidt angår afvejningen af disse modsatrettede hensyn er det Finansministeriets vurdering, at hensynet til beskyttelse af visse nærmere elementer i den politiske beslutningsproces i forbindelse med politiske drøftelser om en tværgående regeringssag i de opregnede tilfælde er så tungtvejende, at offentlighedens interesse i udlevering af så mange miljøoplysninger som muligt må vige herfor Finansministeriet vurderede i afgørelsen af 18. august 2017, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, var i overensstemmelse med miljøoplysningslovens 2, stk. 6. Finansministeriet bemærkede uddybende i ministeriets supplerende udtalelse af 24. september 2018, at det fremgår af artikel 4, stk. 2, litra a, i direktiv 2003/4/EF, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås, hvis offentliggørelse kunne have en ugunstig indvirkning på offentlige myndigheders tavshedspligt for så vidt angår sagsbehandling, når lovgivningen stiller krav om en sådan fortrolig behandling Finansministeriets vurdering af meroffentlighed I afgørelsen af 18. august 2017 besluttede Finansministeriet ikke at give aktindsigt efter bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Ministeriet bemærkede følgende: Det bemærkes, at meroffentlighedsprincippet efter offentlighedsloven er indgået i Finansministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af sagen. Finansministeriets overvejelser har ført til, at ministeriet har Side 12 34

13 OMBUDSMANDENS UDTALELSE besluttet ikke at give aktindsigt i videre omfang. Finansministeriet har herved lagt vægt på de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. 5. Min vurdering 5.1. Finansministeriets undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr Finansministeriet har for så vidt angår alle undtagne oplysninger anført, at de er undtaget i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ud fra de beskyttelseshensyn, som gør sig gældende for offentlighedslovens 10, nr. 1. Som nærmere anført i pkt. 3.3 ovenfor kan bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, efter omstændighederne og efter en konkret vurdering anvendes til at undtage oplysninger, hvor der foreligger hensyn som dem, der ligger til grund for bestemmelsen i 10, nr. 1. Jeg har derfor gennemgået sagens akter med henblik på at vurdere Finansministeriets undtagelse af oplysninger med denne begrundelse Jeg bemærker på baggrund af min gennemgang af akt nr. 16, 18, 125, 127, 129, 135, 171, 179, 180, 186, 277 og 327 følgende: Akterne består af s udvekslet mellem Finansministeriet og henholdsvis Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen og Skatteministeriet i perioden fra 15. januar til 7. marts Finansministeriet har i den supplerende udtalelse af 24. september 2018 bl.a. anført, at akterne er udvekslet i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, og at de undtagne oplysninger i akterne vedrører forhold, der er omtalt i eller direkte gengivet fra dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Særligt om akt nr. 127 og 129 har ministeriet anført følgende: [Akterne] er udvekslet i forbindelse med overvejelser om at indarbejde powerpoint-præsentationen i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Hertil skal nævnes, at powerpoint-præsentationen har været anvendt til et internt møde med energi-, forsynings- og klimaministeren i Energi-, Side 13 34

14 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Forsynings- og Klimaministeriet. De undtagne oplysninger er ikke udvekslet med ordførerne Jeg kan efter min gennemgang af akterne konstatere, at de undtagne oplysninger vedrører forhold, der også er omtalt i dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Jeg henviser i den forbindelse desuden til, at der som anført af Finansministeriet ikke er tale om generelle eller overordnede oplysninger, men om oplysninger, der røber noget indholdsmæssigt om politisk prægede vurderinger mv Jeg kan herefter ikke kritisere, at Finansministeriet undtog oplysninger i de nævnte akter ud fra hensyn som dem, der ligger til grund for bestemmelsen i 10, nr. 1. Jeg bemærker særligt for så vidt angår akt nr. 127 og 129, at det ikke kan give mig anledning til bemærkninger, at den powerpoint-præsentation, der indgår i akterne, har været anvendt til et internt møde med en minister. Det fremgår således bl.a. af de akter, som du har fået udleveret, at akt nr. 127 og 129 blev udvekslet i forbindelse med overvejelser om at indarbejde præsentationen i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr Jeg bemærker på baggrund af min gennemgang af akt nr. 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og 484 følgende: Akterne er udvekslet mellem Finansministeriet og henholdsvis Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Skatteministeriet. Finansministeriet har i den supplerende udtalelse af 24. september 2018 bl.a. anført, at de undtagne oplysninger i akterne vedrører samme problemstilling, som indgår eller er omtalt i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Jeg forstår, at disse akter ikke er udvekslet i forbindelse med udarbejdelsen af dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, men som led i de efterfølgende politiske forhandlinger med partier uden for regeringen Jeg kan efter min gennemgang af de akter i sagen, der som led i de politiske forhandlinger med partier uden for regeringen er udvekslet mellem de ministerier, der har været involveret i sagen, konstatere, at en række af de undtagne oplysninger i disse akter vedrører forhold, der også fremgår af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Side 14 34

15 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg henviser i den forbindelse desuden til, at der som anført af Finansministeriet ikke er tale om generelle eller overordnede oplysninger, men om oplysninger, der røber noget indholdsmæssigt om politisk prægede vurderinger mv. Jeg kan efter en samlet vurdering ikke kritisere, at Finansministeriet undtog de oplysninger i akterne, der vedrører forhold, som også fremgår af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ud fra tilsvarende hensyn, som ligger til grund for bestemmelsen i 10, nr. 1. Jeg bemærker, at jeg på baggrund af Finansministeriets oplysninger lægger til grund, at ingen af de undtagne oplysninger har været udvekslet med ordførere eller andre udenforstående I forhold til en række af de undtagne oplysninger i de akter i sagen, der er udarbejdet som led i de politiske forhandlinger med partier uden for regeringen, kan jeg imidlertid ikke konstatere, at de vedrører forhold, der er omtalt i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Som det også følger af de akter, som du har fået udleveret, angår nogle af de undtagne oplysninger f.eks. drøftelser i energiforligskredsen. Jeg kan bl.a. henvise til akt nr. 452 og akt. nr Finansministeriet har således undtaget oplysninger, der som jeg forstår det ikke vedrører forhold, som er omtalt i dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, og som jeg ikke umiddelbart kan se røber noget om indholdet af et dokument omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Jeg finder på den baggrund ikke, at de beskyttelseshensyn, der ligger bag offentlighedslovens 10, nr. 1, gør sig tilsvarende gældende for disse oplysninger. Det er derfor min opfattelse, at der i akterne 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og 484 (også) er oplysninger, som ikke kan undtages efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, med den begrundelse, som ministeriet har givet. Jeg har gjort Finansministeriet bekendt med min opfattelse og henstillet til ministeriet at genoptage sagen på dette punkt. Finansministeriet får i den forbindelse også lejlighed til at tage stilling til, om der særligt i lyset af den tid, der nu er forløbet er grundlag for at udlevere yderligere oplysninger i sagen. Side 15 34

16 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg bemærker, at jeg ikke har taget stilling til, om de oplysninger, som er omfattet af min henstilling, vil kunne undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven eller eventuelt efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, med en anden begrundelse Miljøoplysningsloven i øvrigt Finansministeriet har truffet afgørelsen af 18. august 2017 efter reglerne i miljøoplysningsloven, og ministeriet har i den forbindelse anført, at der er foretaget en afvejning efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Jeg må på baggrund af det, som Finansministeriet har anført i afgørelsen af 18. august 2017 og udtalelsen af 9. marts 2018 lægge til grund, at ministeriet har foretaget en konkret afvejning af de modstående hensyn i forbindelse med udlevering, således som det er forudsat i miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Jeg må endvidere lægge til grund, at ministeriet har været opmærksom på, at bestemmelserne om undtagelse fra aktindsigt skal anvendes restriktivt. Efter min gennemgang af sagen herunder de udeladte oplysninger har jeg ikke grundlag for at kritisere Finansministeriets vurdering og afvejning efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Jeg henviser dog til det, som jeg har anført under pkt Finansministeriet har i afgørelsen af 18. august 2017 og den supplerende udtalelse af 24. september 2018 vurderet, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ikke strider mod miljøoplysningslovens 2, stk. 6. Jeg kan ikke kritisere Finansministeriets vurdering. Jeg henviser i den forbindelse til pkt. 3.1 ovenfor. Jeg henviser dog også på dette punkt til det, som jeg har anført i pkt ovenfor, om Finansministeriets anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, i sagen Meroffentlighed Finansministeriet har i afgørelsen af 18. august 2017 anført, at princippet om meroffentlighed er indgået i ministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af sagen, men at ministeriet ikke har fundet grundlag for at give aktindsigt i videre omfang. Finansministeriet har lagt vægt på de hensyn, der ligger bag de undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven, der er anvendt i sagen. Side 16 34

17 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg har ikke grundlag for at kritisere Finansministeriets vurdering. Afslutningsvis skal jeg beklage den sene besvarelse. Jeg har bedt Finansministeriet om underretning om ministeriets nye afgørelse, men jeg foretager mig i øvrigt ikke mere, medmindre jeg hører fra dig igen. Side 17 34

18 BILAG Bilag 1 Finansministeriets afgørelse af 18. august 2017: Ved af 2. juni 2017 til Finansministeriet har du anmodet om aktindsigt på følgende måde: Jeg sender dig hermed en anmodning om aktindsigt i al korrespondance imellem Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet omkring solceller og disses indflydelse på afgifter, PSO og Moms. Jeg beder om al korrespondancen fra 1. januar 2017 til 20. maj 2017 omkring solceller imellem de to ministerier. Finansministeriet kan imødekomme din anmodning om aktindsigt og vedlægger en kopi af en række dokumenter. Finansministeriet skal indledningsvist bemærke, at din anmodning om aktindsigt omfatter et særdeles stort antal dokumenter, hvor den samme ofte indgår adskillige antal gange, hvorfor ministeriet har tilstræbt kun at udlevere en given en gang fremfor at udlevere dubletter. Finansministeriet har behandlet din anmodning om aktindsigt efter lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger med senere ændringer (miljøoplysningsloven). Det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 1, at retten til aktindsigt med visse undtagelser følger reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen, og det følger af miljøoplysningslovens 6, stk. 2, at henvisninger efter denne lov til bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Finansministeriet har vurderet, at en række dokumenter er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 10, nr. 1. Ifølge offentlighedslovens 10, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder. Finansministeriet har vurderet, at de nævnte dokumenter har karakter af dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed til brug for møder mellem ministre. I det omfang der er undtaget hele dokumenter, er dette således sket med henvisning til offentlighedslovens 10, nr. 1. Endvidere har Finansministeriet vurderet, at en række af de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 10, Side 18 34

19 BILAG nr. 1, indeholder en række oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet, som skal udleveres i medfør af offentlighedslovens 11, stk. 1. Derfor udleveres de nævnte oplysninger, se hertil akt Finansministeriet har tillige vurderet, at de nævnte dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt, ikke indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el. lign., som skal udleveres i medfør af den nye offentlighedslovs 29, stk. 1. Finansministeriet har samtidig vurderet, at der i en række af de udleverede dokumenter kan undtages en række oplysninger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Ifølge offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Finansministeriet har vurderet, at det er nødvendigt at undtage de nævnte oplysninger fra aktindsigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, herunder indholdet af politisk prægede vurderinger, strategier, forhandlingsmandat m.v., som Finansministeriet og andre ministerier har foretaget i relation til håndtering af sagen. Det drejer sig om oplysninger i følgende akter: 16, 18, 37, 125, 127, 129, 135, 139, 143, 157, 159, 160, 171, 179, 180, 184, 186, 195, 277, 307, 327, 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452, 472 og 484. Finansministeriet har hertil vurderet, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, er i overensstemmelse med miljøoplysningslovens 2, stk. 6, hvoraf følger, at bestemmelserne i 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i forvaltningen ikke finder anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. Det bemærkes, at det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 1. pkt., at der skal foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering af miljøoplysninger overfor de interesser, der varetages ved at afslå udlevering af miljøoplysninger. Endvidere følger det af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 2. pkt., at undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Finansministeriet har vur- Side 19 34

20 BILAG deret, at hensynet til den politiske beslutningsproces i det konkrete tilfælde vejer tungere end den interesse, der varetages ved aktindsigt i samtlige dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningen om aktindsigt. Det bemærkes, at meroffentlighedsprincippet efter offentlighedsloven er indgået i Finansministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af sagen. Finansministeriets overvejelser har ført til, at ministeriet har besluttet ikke at give aktindsigt i videre omfang. Finansministeriet har herved lagt vægt på de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. Finansministeriet skal for god ordens skyld bemærke, at afgørelsen ikke kan påklages til en anden myndighed. Den sene besvarelse beklages. Du er i øvrigt velkommen til at rette henvendelse til undertegnede, såfremt afgørelsen giver anledning til spørgsmål. Side 20 34

21 BILAG Bilag 2 Finansministeriets udtalelse af 9. marts 2018 (uden bilag): 1. Ved brev af 11. januar 2018 til Finansministeriet (modtaget den 22. februar 2018) har Folketingets Ombudsmand anmodet ministeriet om en udtalelse til brug for behandlingen af A s klage til ombudsmandsinstitutionen over ministeriets afgørelse af 18. august 2017 om aktindsigt. Klagen vedrørende nærmere opregnede akter, hvor der er undtaget enkelte oplysninger efter bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, jf. miljøoplysningsloven. 2. Finansministeriet traf afgørelse i sagen den 18. august 2017 og undtog i den forbindelse enkelte oplysninger i følgende akter: 16, 18, 37, 125, 127, 129, 135, 139, 143, 157, 159, 160, 171, 179, 180, 184, 186, 195, 277, 307, 327, 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452, 472 og 484. Finansministeriet bemærker, at der er gået en del tid siden, at ministeriet traf afgørelse i sagen, hvorfor der i forbindelse med denne udtalelse er et særligt grundlag for at vurdere, om der nu kan udleveres nogle af ovenstående akter, uden at enkelte oplysninger undtages fra aktindsigt. Finansministeriet finder grundlag herfor for så vidt angår følgende akter: 37, 139, 143, 157, 159, 160, 184, 195, 307 og 472. Disse oplysninger udleveres til klageren (bilag 4). Finansministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at der ikke længere eksisterer det samme behov for at undtage oplysninger af hensyn til den politiske beslutningsproces, hvorfor oplysningerne kan udleveres. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Finansministeriet hermed ikke har tilkendegivet, at oplysningerne ikke kunne undtages fra aktindsigt ved afgørelsen af 18. august Finansministeriet vurderes således ligeledes, at der fortsat er oplysninger i følgende af ovennævnte akter, der kan og bør undtages fra aktindsigt. Det drejer sig derfor om følgende akter. 16, 18, 125, 127, 129, 135, 171, 179, 180, 186, 277, 327, 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og Finansministeriets afgørelse indeholder følgende relevante afsnit i relation til klagen: Finansministeriet har samtidig vurderet, at der i en række af de udleverede dokumenter kan undtages en række oplysninger fra aktindsigt i Side 21 34

22 BILAG medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Ifølge offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Finansministeriet har vurderet, at det er nødvendigt at undtage de nævnte oplysninger fra aktindsigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, herunder indholdet af politisk prægede vurderinger, strategier, forhandlingsmandat m.v., som Finansministeriet og andre ministerier har foretaget i relation til håndtering af sagen. Det drejer sig om oplysninger i følgende akter: 16, 18, 37, 125, 127, 129, 135, 139, 143, 157, 159, 160, 171, 179, 180, 184, 186, 195, 277, 307, 327, 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452, 472 og 484. Det bemærkes, at det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 1. pkt., at der skal foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering af miljøoplysninger overfor de interesser, der varetages ved at afslå udlevering af miljøoplysninger. Endvidere følger det af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, 2. pkt., at undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Finansministeriet har vurderet, at hensynet til den politiske beslutningsproces i det konkrete tilfælde vejer tungere end den interesse, der varetages ved aktindsigt i samtlige dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningen om aktindsigt. Det bemærkes, at meroffentlighedsprincippet efter offentlighedsloven er indgået i Finansministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af sagen. Finansministeriets overvejelser har ført til, at ministeriet har besluttet ikke at give aktindsigt i videre omfang. Finansministeriet har herved lagt vægt på de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. 4. Finansministeriet har således vurderet, at det er indenfor rammerne af miljøoplysningsloven at undtage enkelte oplysninger i enkelte dokumenter. Finansministeriet kan uddybe vurderingen med følgende bemærkninger. Finansministeriet har anvendt 13, stk. 1, nr. 6, til at undtage enkelte oplysninger, der vedrører forhold, der er omtalt i de dokumenter, der er undtaget efter 10, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt bl.a. ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for møder mellem ministre. Finansministeriet har i den forbindelse lagt til grund, at der er tale om beskyttelse af hensyn til interesser, der falder inden for beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 10, nr. 1. Side 22 34

23 BILAG Finansministeriet har således anvendt bestemmelsen med henblik på at beskytte hensynet til det offentliges politiske beslutningsproces af særlig karakter i tilfælde, hvor hensynet til den politiske beslutningsproces gør det påkrævet, at retten til aktindsigt begrænses i forhold til oplysninger, der udveksles i forbindelse med dokumenter, der er omfattet af 10, nr. 1. Hertil kommer, at det efter Finansministeriets vurdering ikke er tale om en helt generel eller overordnet omtale, men derimod oplysninger, der røber noget indholdsmæssigt. De undtagne oplysninger vurderes af Finansministeriet at røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, direkte gengivelse af dokumenter omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1, forhandlingsmandat, strategier, referat af politiske tilkendegivelser, fortolkning af politiske bindinger m.v., som Finansministeriet og et andet ministerium har foretaget i relation til håndtering af sagen. Det skal hertil bemærkes at udviklingen, herunder muligheder og behov for yderligere politiske tiltag og forhandlinger, på solcelleområdet kontant følges tæt. Der er et vedvarende stort politisk fokus på området. På den baggrund er oplysningerne undtaget af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter. En væsentlig betingelse for at undtage oplysningerne er, at afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, er iagttaget. Den generelle afvejningsregel medfører, at lovens undtagelsesbestemmelser skal fortolkes restriktivt. Den konkrete afvejningsregel indebærer, at selv hvis en undtagelsesbestemmelse som sådan generelt kan finde anvendelse, er det kun lovligt at meddele afslag, såfremt de interesser, der varetages herved, overstiger de interesser, der varetages ved udlevering af de pågældende oplysninger. For udlevering af miljøoplysningerne taler offentlighedens interesse i at få aktindsigt i sagen og få udleveret så mange oplysninger om sagen som muligt. For afslag på udlevering af oplysninger kan anføres, at det er en væsentlig interesse at beskytte visse elementer i den politiske beslutningsproces i forbindelse med politiske drøftelser om en tværgående regeringssag. For så vidt angår afvejningen af disse modsatrettede hensyn er det Finansministeriets vurdering, at hensynet til beskyttelse af visse nærmere elementer i den politiske beslutningsproces i forbindelse med politiske drøftelser om en tværgående regeringssag i de opregnede tilfælde er så tungtvejende, at offentlighedens interesse i udlevering af så mange miljøoplysninger som muligt må vige herfor. Side 23 34

24 BILAG 5. Med henvisning til brevet fra Folketingets Ombudsmand af 11. januar 2018 vedlægges en række bilag: Som bilag 1 vedlægges de nærmere opregnede akter som de er udleveret til A i forbindelse med afgørelsen af 18. august Som bilag 2 vedlægges de nærmere opregnede akter uden overstregning af enkelte oplysninger, hvori det er nærmere markeret, hvilke oplysninger der ikke er udleveret. Som bilag 3 vedlægges øvrigt relevant materiale i form af korrespondance m.v. i forbindelse med behandlingen af afgørelsen af 18. august Som bilag 4 vedlægges kopi af brev med bilag til A, der er nævnt ovenfor under afsnit Det bemærkes med henvisning til brevet fra Folketingets Ombudsmand af 11. januar 2018, at denne udtalelse i sin helhed kan sendes i partshøring. Side 24 34

25 BILAG Bilag 3 Finansministeriets supplerende udtalelse af 24. september 2018 (uden bilag): 1. Ved brev af 27. august 2018 til Finansministeriet har Folketingets Ombudsmand anmodet ministeriet om en supplerende udtalelse til brug for behandlingen af A s klage til ombudsmandsinstitutionen over ministeriets afgørelse af 18. august 2017 om aktindsigt. Klagen vedrørende nærmere bestemte akter, hvor der er undtaget enkelte oplysninger efter bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, jf. miljøoplysningsloven. Klagen drejer sig derfor om følgende akter: 16, 18, 125, 127, 129, 135, 171, 179, 180, 186, 277, 327, 386, 387, 388, 403, 441, 451, 452 og Folketingets Ombudsmand har bedt om for hver enkelt akt, at Finansministeriet bl.a. redegør nærmere for forhold i relation til offentlighedslovens 10, nr. 1. På den baggrund gennemgås hver enkelt akt i det følgende, men indledningsvist kan det oplyses, at ingen af de undtagne oplysninger er udvekslet med andre end ministerier imellem. Der er således ikke sket udveksling vedrørende de nævnte oplysninger til eksempelvis visse ordførere. Akt nr. 16 Karakteren af oplysningerne er politisk prægede vurderinger og fortolkning af politiske bindinger m.v. Akten er udvekslet med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De undtagne oplysninger vedrører forhold, der er omtalt i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1 (Vedlagte bilag 1, side 4). Akten er udvekslet i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Akt nr. 18 Karakteren af oplysningerne er politisk prægede vurderinger og fortolkning af politiske bindinger m.v. Akten er udvekslet med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Side 25 34

26 BILAG De undtagne oplysninger vedrører forhold, der er omtalt i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1 (Vedlagte bilag 1, side 4). Vedrører samme problemstilling som undtaget i akt 16. Akten er udvekslet i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Akt nr. 125 Karakteren af oplysningerne er politisk prægede vurderinger og fortolkning af politiske bindinger m.v. Akten er udvekslet med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen. De undtagne oplysninger vedrører forhold, der er omtalt i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1 (Vedlagte bilag 2, side 1). Akten er udvekslet i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Akt nr. 127 Karakteren af oplysningerne er politisk prægede vurderinger og fortolkning af politiske bindinger m.v. Akten er udvekslet med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De undtagne oplysninger vedrører forhold, der er omtalt i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1 (Vedlagte bilag 2, side 1). Vedrører samme problemstilling som undtaget i akt 125. Akten er udvekslet i forbindelse med overvejelser om at indarbejde powerpoint-præsentationen i dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 10, nr. 1. Hertil skal nævnes, at powerpoint-præsentationen har været anvendt til et internt møde med energi-, forsynings- og klimaministeren i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De undtagne oplysninger er ikke udvekslet med ordførerne. Akt nr. 129 Karakteren af oplysningerne er politisk prægede vurderinger og fortolkning af politiske bindinger m.v. Akten er udvekslet med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Side 26 34

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3.

Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3. 2018-17 Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding En journalist bad Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i en rapport

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet FOB 05.141 Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministres og departementschefers besvarelser af spørgeskemaer fra et udvalg nedsat

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere