8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse"

Transkript

1 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1

2 Indhold 1. Baggrund Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation af den akut syge ( 65 år) medicinske patient Den nuværende model Vision og succeskriterier Ny model Identificerede mulige knaster De praktiserende læger/vagtlægerne Kommunerne Regionshospitalet Randers Patienterne Anbefalinger til kommunerne Tilbud Prøvesprængning plan for afprøvning Begrebsliste Bilag 1. Indlæggelsesdata

3 1. Baggrund Antallet af ældre er fortsat stigende de kommende år. Danmarks statistik oplyser, at der i 2013 var ældre mellem 80 og 100 år og vurderer, at tallet i 2050 er De ældre patienter vil have et mere kompleks sygdomsmønster, som følge af øgede behandlingsmuligheder og alder. Endvidere vil der om 10 år være ca. 30 % flere patienter med kræftsygdomme. Da samtidigt antallet af senge på sygehusene fortsat forventes at falde, vil der være et stigende krav om maksimal udnyttelse af sengekapaciteten og behov for nye tilbud til patienterne i såvel hospitals- som kommunalt regi. For at patienterne får det rette tilbud, er det afgørende, at visitationen er optimal. Det 8. laboratorium under Sundhedsstrategisk ledelse omhandler visitation akut syge patienter. Formålet med laboratoriet er, at Randersklyngen kan tilbyde det bedste tilbud ved første henvendelse, så gode patientforløb sikres. Med en ny visitationsmodel ønskes flere hensigtsmæssige akutte indlæggelser, flere hensigtsmæssige akutte behandlinger i patienternes eget hjem samt flere hensigtsmæssige indlæggelser på akutpladser i kommunerne. Målgruppen er akut syge medicinske patienter 65 år. 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation af den akut syge ( 65 år) medicinske patient Laboratoriegruppen lægger med dette forslag op til en ny model for visitation af den akut syge medicinske patient 65 år, og et tættere samarbejde mellem de praktiserende læger/vagtlæger, den kommunale hjemmesygepleje og hospitalsvisitationen/akutlæge. Afgrænsning til den medicinske patient (eller formodet medicinske patient) er foretaget fordi, hjemmesygeplejerskernes/akutsygeplejerskernes erfaringsområde er størst inden for det medicinske felt, mens deres erfaring med at bedømme patienter med akutte kirurgiske sygdomme vurderes at være mindre. Formålet med modellen er at sikre den akut syge medicinske patient det bedste tilbud ud fra både en faglig og økonomisk vurdering, hvad enten dette måtte være indlæggelse på Akutafdelingen, ambulant undersøgelse, behandling i hjemmet eller andet kommunalt tilbud. 2.1 Den nuværende model Den nuværende model kan karakteriseres som et overvejende enstrenget system, hvor det hovedsageligt er den praktiserende læges/vagtlæges vurdering, der afgør, hvilket tilbud den akut syge patient skal have. En af forudsætningerne for at kunne tilbyde patienterne det bedste tilbud i tilfælde af akut opstået eller forværret sygdom er et aktuelt kendskab til patientens tilstand. Laboratoriegruppen antager, at måling af vitalparametre, TOBS, og fælles retningslinjer for reaktion på disse er et godt supplement til en klinisk vurdering i primærsektoren. 3

4 Almen praksis oplever, at arbejdsmængden bliver større, og det kan være en udfordring at afse tid til at aflægge besøg til patienter med akut opståede eller forværrede symptomer. Som følge heraf indlægges nogle patienter efter en telefonisk vurdering. Dette kan være nødvendigt i særligt hastende tilfælde, hvor lægen vurderer, at patienten er oplagt truet og har behov for hurtig indlæggelse. I andre tilfælde kan en telefonisk visitation betyde, at patienten ikke tilbydes den bedste løsning. Den bedste løsning for patienten er måske ikke en akut indlæggelse; måske vil en ambulant undersøgelse være et mere hensigtsmæssigt tilbud eller måske skal patienten slet ikke indlægges, men have et tilbud i kommunalt regi. Laboratoriegruppen har i perioden 16. maj -22. maj foretaget en miniundersøgelse af, hvor mange af de indlagte medicinske patienter, der forud for akut indlæggelse havde haft besøg af enten læge eller hjemmesygeplejerske/akutsygeplejerske og fået målt vitale parametre. Resultaterne fremgår af nedenstående oversigt. Miniundersøgelse af anvendelsen af besøg og måling af vitale parametre Periode: 16. maj 22. maj Antal indlæggelser: 86 Afgrænsning: Akutte indlæggelser af medicinske patienter i akutmodtagelsen undtaget indlæggelser via og lægebilen Besøg 55 patienter (svarende til 64 %) er set af læge før indlæggelse Af de 33 patienter, som ikke har haft lægebesøg, har 12 haft besøg af hjemmesygeplejerske I alt har 67 ud af 86 patienter (svarende til 78 %) haft besøg af enten læge eller hjemmesygeplejerske i relation til indlæggelsen Hjemmesygeplejerskerne har aflagt besøg hos 15 patienter. 12 besøg uden lægen har været på besøg, og tre tilfælde, hvor lægen også har været på besøg Måling af vitalparametre 50 patienter (svarende til 58 %) har fået målt en eller flere vitalparametre (ofte kun én) Respirationsfrekvens er målt hos 23 patienter (svarende til 27 %) 2.2 Vision og succeskriterier Laboratoriegruppens vision er, at målgruppens patienter som hovedregel klinisk vurderes/undersøges og får målt vitalværdier i tilslutning til visitation til hospitalsindlæggelse eller andet tilbud. Succeskriterier Målet med dette tværsektorielle og tværfaglige samarbejde er: At den enkelte patient sikres den bedste behandling, vurderet ud fra både faglige og økonomiske aspekter set i forhold til såvel hospitals- og kommunalt regi som almen praksis- og vagtlægeregi 4

5 At kun patienter, som lægen vurderer, er oplagt truede indlægges uden forudgående besøg af læge eller sygeplejerske Alle andre patienter er klinisk vurderet/undersøgt af læge eller sygeplejerske og har fået målt vitalparametre (TOBS) før akut indlæggelse At patienter med TOBS score på 2 som udgangspunkt behandles hjemme eller søges tilbudt ambulant undersøgelse/behandling i stedet for indlæggelse, med mindre der er klar indikation for hurtig behandling og/eller nødvendig hospitalsindlæggelse. 2.3 Ny model Det er naturligt at undersøge, om andre faggrupper end praktiserende læger kan bidrage til at klinisk vurderer akut syge patienter. Dette mener laboratoriegruppen er tilfældet. Kommunernes hjemmesygeplejersker - og frem for alt akutsygeplejersker - er fagligt kvalificerede til at bidrage med en klinisk vurdering af patienten og måling af vitalværdier. Vi foreslår derfor, at kommunernes hjemmesygeplejersker/akutsygeplejersker i større omfang inddrages. Dette betyder, at de praktiserende læger og vagtlæger ved anmodning om sygebesøg i ikke hastende tilfælde i tidsrummet kl. 8 til 23 kan bede kommunens hjemmesygeplejersker/akutsygeplejersker om at aflægge patienterne besøg m.h.p. klinisk vurdering og måling af vitalparametre. Dette gælder for patienter 65 år med mistænkt medicinsk sygdom. Efter vores opfattelse er det fortsat primært lægens opgave at vurdere akutte patienter, så ordningen bør derfor primært bruges i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for lægen at aflægge besøg. Behandlingsansvaret for patienter i hjemmesygeplejens akutfunktion ligger som udgangspunkt hos de praktiserende læger. Ordningen gælder for såvel patienter tilknyttet hjemmesygeplejen, som andre, hvis patienten er indforstået hermed. Lægen skal i de tilfælde, hvor patienten ikke er kendt af hjemmesygeplejen, konkret aftale, at en hjemmesygeplejerske/akutsygeplejerske aflægger besøg i stedet for lægen selv, og selvfølgelig opnå patientens accept hertil. Ordningen skal indtil videre gælde i tidsrummet 8-23, idet laboratoriegruppen vurderer, at kommunerne ikke har kapacitet til at påtage sig denne opgave om natten. Derudover er det således at, 86,5 % (bilag 1) af akutte indlæggelser sker i tidsrummet kl Ny visitationsmodel afgrænsninger Tidsrum: Målgruppe: Kommunal tilknytning: kl Akut syge medicinske patienter 65 år Målgruppepatienter, som ifølge gældende retningslinjer tilhører andre afdelinger end akutmodtagelsen på Regionshospitalet Randers, er ikke omfattet. Målgruppepatienter, der indlægges via AMK-vagtcentralen (1-1-2) er heller ikke omfattet af nærværende leverance Kendte og ikke-kendte patienter af kommunen 5

6 Forslaget kræver et tættere samarbejde mellem alment praktiserende læger og den kommunale hjemmesygepleje - og specielt at lægerne får kendskab til den ekspertise kommunerne kan tilbyde på dette område. Endvidere at der er let og overskuelig adgang til kommunernes hjemmesygepleje, såvel i dag- som vagttid. Kommunernes hjemmesygeplejersker/akutsygeplejersker referer som udgangspunkt til de praktiserende læger/vagtlæger. I tilfælde af, at den praktiserende læge/vagtlæge er svært tilgængelig (lang ventetid på telefonisk kontakt) kan sygeplejerskerne mellem kl via hospitalsvisitatoren konferere med ansvarshavende akutlæge på Akutafdelingen, hvis sygeplejersken skønner, at en indlæggelse vil være den bedste løsning for patienten. Dette kunne f. eks. være et tilfælde, hvor hun finder en patient med en TOBS score 5 og stærk mistanke om infektion/sepsis. Det er vigtigt, at sådanne patienter tilbydes en hurtig behandling, da specielt ældre har en høj dødelighed ved sepsis. Vi foreslår endvidere at ISBAR, sikker kommunikation, anvendes konsekvent i dialogen mellem læger og sygeplejersker. ISBAR er kendt og anvendt i kommunerne, men skal måske implementeres i større omfang. Specielt vagtlægerne har mindre kendskab til patientens anamnese og mulige kommunale tilbud. Det vil i disse tilfælde nogle gange være hensigtsmæssigt at drøfte patienten med visitator på Regionshospitalet eller Akutlæge, før det endelig besluttes, hvad det bedste tilbud er for patienten. Visitator vil bl.a. kunne oplyse vagtlægen om patientens tidligere indlæggelser og vil også have mulighed for at koordinere indsatsen med patientens kommune m.h.p. om et andet tilbud end indlæggelse, er det optimale. 6

7 Figur 1. Visitationsmodel med nye tiltag - tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om den akut syge medicinske patient 65 år (Kl. 8 23) 2.4 Identificerede mulige knaster Der findes ingen modeller uden knaster det gør sig også gældende for denne foreslåede model for visitation. I det nedenstående oplistes laboratoriegruppens identificerede knaster De praktiserende læger/vagtlægerne Manglende kendskab og implementering af TOBS og ISBAR Behovet for præcisering og eksplicitering af det juridiske ansvar i patientforløbet Tilgængelighed og responstid Ressourceforbrug De pårørendes pres for indlæggelse Kommunerne Én indgang til hjemmesygeplejen/akutsygeplejen 7

8 Lange geografiske afstande i nogle kommuner - responstid Ressourceforbrug Øget pres på akutpladserne i kommunerne Regionshospitalet Randers Manglende kompetence til at bede almen praksis/vagtlægen om, at lægen selv eller sygeplejerske klinisk vurderer patienten før indlæggelse Patienterne Utryghed ved andre tilbud end hospitalsindlæggelse Kommunikation af paradigmeskifte: Hospitalsindlæggelser udskiftes med andre tilbud til patienterne Ventetid flere aktører involveret 3. Anbefalinger til kommunerne De fire kommuner i Randersklyngen har valgt forskellige måder at organisere hjemmesygeplejen. Norddjurs Kommune og Randers Kommune har en organisering, der ligner hinanden, idet begge har et akut afsnit/tryghedshotel, hvor patienterne kan visteres til af hjemmesygeplejersker/praktiserende læge. Ligeledes har de hjemmesygeplejersker, der kører rundt i kommunen. Der er i dag to-tre telefonnumre, som indgang. Syddjurs Kommune og Favrskov Kommune har ligeledes en organisering, der ligner hinanden med akutpladser, hvor patienterne kan visiteres til af akutteam/praktiserende læger. De har hjemmesygeplejersker, der kører rundt i kommunen. Der er i dag ét nummer til den ene kommune, mens der er fire numre i den anden som indgang. Begge kommuner har akutteam med ét telefonnummer, som arbejder alle hverdage og 9-18/12-20 i weekender og helligdage. For at sikre en tværfaglig og tværsektoriel visitationsmodel anbefaler laboratoriegruppen, at kommunerne i Randersklyngen lever op til følgende tre anbefalinger: Én indgang til kommunens hjemmesygepleje/ akutsygepleje Alle kommuner kan sende en hjemmesygeplejerske/ akutsygeplejerske ud ml. kl Hjemmesygeplejerske/ akutsygeplejerske kan måle vitale parametre og vurderer klinisk Der har tidligere været nedsat en arbejdsgruppe (laboratorium 2) med henblik på at udarbejde en telefonisk oversigt over kommunernes telefonnumre til hjemmesygeplejen. Målet var, at hver kommune kun skulle have ganske få, helst et telefonnummer, der var gældende både i dag- og vagttid. Med en større inddragelse af hjemmesygeplejerske/akutsygeplejerske i visitationen af den akut syge medicinske patient, opfordres kommunerne til at gå videre med 8

9 dette arbejde, idet det optimale fortsat er, at der kun er et telefonnummer døgnet rundt i hver kommune. Laboratoriegruppen foreslår følgende indgang i de fire kommer: Randers Kommune = tryghedshotellet Favrskov Kommune = vagtcentralen Syddjurs Kommune = vagtcentralen Norddjurs Kommune = hjemmeplejen Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne i samarbejde med praksiskonsulenterne etablerer fælles og ensartede delegationer til hjemmesygeplejerskerne/akutsygeplejerskerne i Randersklyngen. 4. Tilbud Da det rette tilbud for den akut syge patient ikke nødvendigvis er en indlæggelse på Regionshospitalet Randers arbejdes der med at etablere en vifte af alternative tilbud i hospitalsregi. Det drejer sig om: Etablering af et udgående geriatrisk team til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser for patienter over 70 år Udgående KOL-team til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Subakutte tider i Medicinske Ambulatorier, Kirurgisk Ambulatorie, Ortopædkirurgisk Ambulatorie og Gynækologisk Ambulatorie 5. Prøvesprængning plan for afprøvning Laboratoriegruppen anbefaler følgende plan for afprøvning: Emne Anbefaling Laboratoriegruppens bemærkninger Geografisk område Hele Randersklyngen Hjemmesygeplejerske/akutsygeplejerske er organiseret forskelligt i de fire kommuner, og resultater fra én kommune vil derfor ikke kunne overføres til de øvrige kommuner i klyngen. Samtidig vil en afprøvning af kun en eller to kommuner gøre det svært håndterbart for særligt vagtlægesystemet Varighed måneder med opstart efterår/vinter 2015 Afprøvning af visitationsmodellen er en kompleks opgave, da modellen omfatter flere sektorer og på tværs af fagligheder samt forudsætter omfattende information Organisering Etablering af visitationsudvalg Det skal besluttes hvem der skal indgå i visitationsudvalget, som skal planlægge og 9

10 Ressourceforbrug Økonomi øvrige omkostninger Undersøgelse af evt. ændret ressourceforbrug til hjemmesygeplejersker/akutsygeplej ersker og praktiserende læger Rejsehold til information af praktiserende læger, kommunerne og patienterne gennemføre prøvesprængning Ressourceforbrug for øvrig foreslået information Effektmål - Antallet af patienter, som har fået målt vitale parametre inden indlæggelse før/under og eftermålinger - Patienttilfredshed Kommunikation - De praktiserende læger - Vagtlægerne i Region Midtjylland - Relevante medarbejdere i kommunerne i Randers klyngen - Medarbejdere i hospitalsvisitationen på Regionshospitalet Randers - Patienterne i Randersklyngen Evaluering og Evaluering efter 1. måned og feedback til derefter hver tredje måned samt arbejdsgruppen bag slutevaluering. Triple aim anvendes pilotprojektet samt til evalueringen styregruppen For at komme ud til så mange som muligt foreslås etableret et rejsehold, som tager ud og informerer i lokalområderne (tæt på de praktiserende læger), hos kommunerne og patienterne. Det er afgørende med en god information inden opstart. Anvendelse af lokale medier, herunder lokalaviser, sociale medier, lokal radio m.fl. til information af patienterne Det foreslås af laboratoriegruppen, at Region Midtjylland inddrages i evalueringen 6. Begrebsliste I nærværende begrebsliste defineres centrale begreber, som anvendes i leverancen. ISBAR ISBAR er en standardiseret måde at kommunikere på særligt ved sektorovergange. ISBAR er en forkortelse, der står for: I - Identificer dig selv og patienten S - Beskriv situationen B - Beskriv baggrunden kort 10

11 A - giv din analyse af situationen R - giv eller få et råd om problemet TOBS TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom) er et systematisk observationsværktøj, hvor ændringer i en borgers tilstand erkendes tidligt af kommunen, så behandling om nødvendigt kan iværksættes rettidigt. Bilag 1. Indlæggelsesdata Antal borgere fra Randers optageområde, udskrevet fra RRA i 2014, fordelt på indlæggelsestime og bokommune. Kun akut indlagte patienter 65 år indgår. Indlæggelsestime Favrskov Norddjurs Randers Syddjurs Hovedtotal Hovedtotal Kilde: esundhed, månedlige data, 2014T14, pr. 10/

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og

Læs mere

Hjælp til klinisk vurdering af ældre medicinske patienter

Hjælp til klinisk vurdering af ældre medicinske patienter Sundhedsstrategisk Ledelse Evaluering af pilotprojekt Hjælp til klinisk vurdering af ældre medicinske patienter Laboratorium 8 November 2017 1 1. Indledning På baggrund af laboratorium 8 om en ny visitationsmodel

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midt DATO: 30.06.2017 LØBENR.: (udfyldes af regionen) STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Styregruppen for Sundhedsstrategisk

Læs mere

Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 19. september 2017 Tid: Kl. 17.00 19.30 Sted: Østergade 36, Grenaa, Mødelokale 2 1. sal Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Søren Dujardin, praktiserende læge - SD Henrik

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019 Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner 8. maj 2019 1. Indledning og formål Praksisplanudvalget ønsker, at rammerne for samarbejdet

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle samarbejde Koncerndirektør Anne Jastrup, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL

Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed...

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Laboratorium om børn med inkontinens

Laboratorium om børn med inkontinens Laboratorium om børn med inkontinens December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed... 3 6. Bilag...

Læs mere

Under skift til dosis pakket medicin er der ordineret 100 ug eltroxin i stedet for 50 ug i dosispakket. Fejlen blev opdaget ved skæve blodprøver.

Under skift til dosis pakket medicin er der ordineret 100 ug eltroxin i stedet for 50 ug i dosispakket. Fejlen blev opdaget ved skæve blodprøver. Årsrapport 2017 Tendenser i 2017 I 2017 er der i alt rapporteret 1229 antal hændelser fra/om almen praksis og lægevagten. Der er sket en stigning i antal alvorlige hændelser. Det betyder dog ikke nødvendigvis,

Læs mere

SPECIALISEREDE HJEMMESYGEPLEJE TEAM ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE MELLEM REGIONEN, PRAKTISERENDE LÆGER OG KOMMUNERNE

SPECIALISEREDE HJEMMESYGEPLEJE TEAM ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE MELLEM REGIONEN, PRAKTISERENDE LÆGER OG KOMMUNERNE SPECIALISEREDE HJEMMESYGEPLEJE TEAM ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE MELLEM REGIONEN, PRAKTISERENDE LÆGER OG KOMMUNERNE FAKTA OM SHS AKUTTEAM SHS akutteam startede i februar 2015 Åbent alle årets dage fra 7:30-23:00

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Gå sammen med en du ikke kender Drøft spørgsmålet og kom med ideer til indsatser, som kan styrke ernæringsindsatsen i det tværsektorielle samarbejde.

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Sammen om Fremtidens Thisted. - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted

Sammen om Fremtidens Thisted. - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted Sammen om Fremtidens Thisted - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted 2 Et akuthospital i fortsat udvikling Akuthospitalet i Thisted består - og det gør det også fremover.

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Sundhedsfaglige instrukser for plejepersonale i Aalborg Kommune. Målgruppe Sygeplejersker Revideret/revideres næste gang: /1.7.

Sundhedsfaglige instrukser for plejepersonale i Aalborg Kommune. Målgruppe Sygeplejersker Revideret/revideres næste gang: /1.7. Dokument Sundhedsfaglige instrukser for plejepersonale i Aalborg Kommune Udarbejdet af: Arbejdsgruppe for akut udekørende besøg Målgruppe Sygeplejersker Revideret/revideres næste gang: 3.6.16/1.7.17 Type

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Område: sygeplejen Syddjurs kommune Ingelise Juhl Aftaleholder Grethe V. Nielsen Syddjurs Kommune vi gør det sammen 1 2 of 14 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Symptombehandling. Kommunikation

Symptombehandling. Kommunikation Kerneydelsen Symptombehandling Kommunikation Samarbejde En tovholder.. er så meget forskelligt Kendt som kontaktperson Formidler kontakter Ressourceforvalter Fremmer kommunikationen Fører dagbogen Holder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Det udgående laboratorium

Det udgående laboratorium Foreløbig projektbeskrivelse - 2013 Det udgående laboratorium GENERELLE OPLYSNINGER UDARBEJDET af Pierre N. Bouchelouche, led. overlæge Klinisk Biokemisk afd. Køge Sygehus Rasmus Baagland, sundhedschef

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

Referat fra møde i styregruppen vedr. sundhedsstrategisk ledelse

Referat fra møde i styregruppen vedr. sundhedsstrategisk ledelse Mødereferat Deltagere: Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers Søs Fuglsang, Norddjurs Kommune Lene Jensen, Randers Kommune Jens Kjær, Randers Kommune Svend Kier,

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens s erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens Line Sønderby Christensen, chefkonsulent, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Demensdage 23/5-2019 1 Grethes case det optimale forløb

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere