Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen. Tine R. Nørgaard deltog som suppleant for Marwan Zobi. Tine R. Nørgaard var fraværende fra kl

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 183 Sagsnr. Side 1. Beskæftigelsesplan LBR budget/regnskab og oversigt over projekter Anvendelse af praktikker, løntilskud, voksenlærlinge mv LBR's strategiplan for indsatsen Evaluering af Job- og Uddannelsesmesse den 30. april Ansøgning om midler til DM i Skills JobCamp Nyt fra forvaltningen Nyt fra medlemmerne

3 Sidenr Beskæftigelsesplan 2014 Sagsid.: 13/4832 Resumé Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som er en plan for, hvad Kolding Kommune vil sætte fokus på i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og prioriteringer for indsatsen. Ligesom de forrige år er beskæftigelsesplanen opdelt i forhold til de 3 primære målgrupper for Jobcentrets beskæftigelsesindsats, dvs. de jobklare ledige, de udsatte ledige og sygedagpengemodtagere. Som noget nyt har beskæftigelsesplanen også fokus på, hvorledes Kolding Kommunes vision Vi designer livet udmøntes på arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare ledige har særlig fokus på 3 udfordringer: 1. Antallet af langtidsledige skal fortsætte med at falde 2. De unge udfordres af høj ledighed og manglende uddannelse 3. De ledige job skal synliggøres endnu mere for de ledige i Kolding Beskæftigelsesindsatsen overfor de udsatte ledige har særlig fokus på 3 udfordringer: 1. Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere 2. Udsatte kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund 3. Sikre et rummeligt arbejdsmarked til personer længst væk fra arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen overfor sygedagpengemodtagere har også særlig fokus på 3 udfordringer: 1. En tidlig og kvalificeret afklaring af alle sygemeldte borgere 2. Den sygemeldtes arbejdsfastholdelse og kontakt til arbejdsmarkedet skal styrkes 3. Sygedagpengeindsatsen skal tilbyde alle sygemeldte borgere aktive og relevante tilbud Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

4 Sidenr. 185 Beslutning den Godkendt med anbefaling om, at planen godkendes. Endvidere anbefales det, at der oprettes et fastholdelsesteam. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling Beskæftigelsesplan er en plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år imødekommes. De overordnede mål med beskæftigelsesplanen er: At sikre fokus på Jobcentrets mål At sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i Jobcentret At sikre forventningsafstemning mellem politikere og det udførende led. Det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret Af bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2, fremgår det, at (LBR) inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, og kan indstille de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret (Arbejdsmarkedsudvalget), at der sker ændringer i planen. Fremadrettet proces 15. august 2013: LBR afgiver på sit møde høringssvar til beskæftigelsesplanen, hvoraf Beskæftigelsesregion Syddanmarks høringssvar til planen også indgår. 21. august 2013: Arbejdsmarkedsudvalget behandler beskæftigelsesplanen inkl. høringssvar fra LBR og Beskæftigelsesregion Syddanmark. September 2013: Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2014, hvori beskæftigelsesplanen 2014 er en del af budgetforslaget. 1. behandling af budgettet behandles i Byrådet. Oktober 2013: 2. behandling af budgettet behandles i Byrådet. Fokusområder i beskæftigelsesplanen for 2014 I Beskæftigelsesplan 2014 sættes der fokus på, hvorledes mødet med borgerne kan forbedres, herunder de fysiske rammer, samt forbedre kommunikationen og kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen. I forhold til de jobklare ledige har beskæftigelsesplanen for 2014 særlig fokus på 3 udfordringer: 1. Antallet af langtidsledige skal fortsætte med at falde

5 Sidenr De unge udfordres af høj ledighed og manglende uddannelse 3. De ledige job skal synliggøres endnu mere for de ledige i Kolding Fokus i indsatsen overfor langtidsledige er primært rettet imod at vedligeholde den langtidslediges faglige kompetencer. Derfor har virksomhedsrettede tilbud i form af jobrotation, voksenlærlingeforløb og private løntilskud særlig høj prioritet. Det primære fokus i indsatsen overfor de jobklare unge med en kompetencegivende uddannelse er, at give dem konkret erhvervserfaring fra arbejdsmarkedet, som de kan bruge i deres videre jobsøgning. Tilsvarende er det primære fokus i beskæftigelsesindsatsen overfor de jobklare unge uden en kompetencegivende uddannelse, at de opnår de nødvendige kompetencer via ordinær uddannelse for at kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. Virksomhedsindsatsen vil i 2014 have særligt fokus på at synliggøre og formidle flere jobs, have fokus på at markedsføre Jobcenter Koldings forskellige servicetilbud til virksomhederne og opnå værdifuld viden om rekrutterings- og opkvalificeringsbehovene på arbejdsmarkedet. I forhold til de udsatte ledige har beskæftigelsesplanen for 2014 særlig fokus på 3 udfordringer: 1. Unge udsatte kontanthjælpsmodtagere 2. Udsatte kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund 3. Sikre et rummeligt arbejdsmarked til personer længst væk fra arbejdsmarkedet Som en konsekvens af den kommende kontanthjælpsreform vil Jobcenter Koldings indsats overfor de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere i 2014 være kendetegnet ved en hurtig udredning af de unges behov med henblik på at kunne iværksætte en uddannelsesrettet indsats. Jobcenter Kolding vil fremadrettet have særlig fokus på at gøre de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere uddannelsesparate. I 2014 vil Jobcenter Kolding fortsat have fokus på at flytte flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk fra offentlig forsørgelse til job eller uddannelse. Derfor vil Jobcenter Kolding fortsat have et kontor i Skovparken, hvor borgere kan få rådgivning i forhold til det at søge job, f.eks. hjælp til at skrive ansøgninger, udføre individuel kompetenceafklaring, informationsmøder, kurser i jobsøgning og CV-udarbejdelser samt praktisk rådgivning i forhold til almene tvivlsspørgsmål. Endelig vil Jobcenter Kolding i 2014 iværksætte en række indsatser med henblik på at styrke adgangen til arbejdsmarkedet for borgere omfattet af fleksjobordningen, f.eks. gennem jobklubber, fleksjobportal, fleksjobkampagne og fleksjobværksteder. I forhold til sygedagpengemodtagerne har beskæftigelsesplanen for 2014 særlig fokus på 3 udfordringer: 1. En tidlig og kvalificeret afklaring af alle sygemeldte borgere 2. Den sygemeldtes arbejdsfastholdelse og kontakt til arbejdsmarkedet skal styrkes 3. Sygedagpengeindsatsen skal tilbyde alle sygemeldte borgere aktive og relevante tilbud

6 Sidenr. 187 Første samtale med borgeren afholdes omkring 7. sygeuge, hvor der udarbejdes en plan for mål og delmål i sygeforløbet, som justeres løbende efter behov. Den håndholdte indsats skal medvirke til, at kontakten til borgerens arbejdsplads så vidt muligt fastholdes. Dette minimerer risikoen for, at borgeren bliver fastlåst i sygedagpengesystemet. I forbindelse med første samtale, tager Jobcentret kontakt til arbejdsgiver, medmindre borgeren er tæt på raskmelding eller har et langt sygeforløb foran sig, for at drøfte muligheder for fastholdelse, f.eks. igennem omplacering, delvis raskmelding samt virksomhedspraktik. De sygemeldte borgere, som i første omgang ikke kan forblive tilknyttet til deres arbejdsplads, vil modtage et aktivt tilbud, såfremt det er foreneligt med helbred, behandling og øvrige forhold. Formålet med de aktive tilbud er at sikre, at den sygemeldte ikke fastlåses i en sygerolle og stigmatiseres, men ved deltagelse i aktivitet sikres socialt samvær, vedligeholdelse af arbejdsidentitet og kompetencer. Bilag: /13 Åben Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Syddanmark /13 Åben Høringssvar fra Jobcenter Koldings MED-udvalg /13 Åben Beskæftigelsesplan Endelig.pdf

7 Sidenr LBR budget/regnskab og oversigt over projekter Sagsid.: 12/21023 Resumé Orientering om s regnskab pr. 15. august 2013 samt en oversigt over igangsatte projekter. De igangsatte projekter omhandler de projekter, som har bevilget midler til. Herudover har Arbejdsmarkedsstyrelsen i brev af 24. juni 2013 orienteret om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i Grundet de forøgede udgifter, der følger af at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, bortfalder bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning og at der overføres 25 % af dette års bevilling til Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 24. juni 2013 orienteret om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i De forøgede udgifter, der følger af at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er fuldt finansieret ved målrettede opprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, beskæftigelsesrettede puljer, reserver mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at den aftalte opprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer indebærer, at bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært bortfalder i 2014.

8 Sidenr. 189 Med hensyn til den resterende del af bevillingen for 2013, så vil Arbejdsmarkedsstyrelsen melde nærmere ud umiddelbart efter halvårsstatus, så der kan tages mest muligt hensyn til de lokale beskæftigelsesråds planlægningsmuligheder for andet halvår Da der maksimalt kan overføres 25 % af bevillingen fra et regnskabsår til næste regnskabsår, vil der maksimalt kunne overføres ,50 kr. af LBR s midler til 2014 (25 % af kr.). Det foreslås i den forbindelse at overføre 25 % af midlerne fra 2013 til 2014, da der ellers ikke er nogen midler til rådighed det næstkommende år. Bilag: /13 Åben Igangværende LBR-projekter /13 Åben Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf /13 Åben LBR regnskab pr pdf

9 Sidenr Anvendelse af praktikker, løntilskud, voksenlærlinge mv. Sagsid.: 06/17126 Resumé Der er udarbejdet en oversigt over kommunens anvendelse af virksomhedspraktikker, ansættelser med løntilskud mv. for 2. kvartal 2013 (1. april 30. juni 2013). Oversigten indeholder navn på de virksomheder, der har borgere ansat i praktik eller løntilskud. Dette gælder både private, kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Herudover bliver også orienteret om kommunens anvendelse af voksenlærlinge pr. 15. juli Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning, Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling Af nedenstående tabel, ses en oversigt over hvor mange der er i løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeforløb i hhv. private og offentlige virksomheder. Arbejdsplads I alt Private og Kommunale Regionale Statslige selv. inst. Løntilskud 237 (257) 120 (123) 90 (101) 23 (27) 4 (6) Virksomhedspraktik 288 (308) 218 (229) 52 (59) 13 (11) 5 (9) Voksenlærlinge 128 (133) 102 (110) 9 (9) 8 (8) 9 (6) I alt

10 Sidenr. 191 (698) (462) (169) (46) (21) *Tallet i parentes er fra sidste opgørelse (8. februar maj 2013). Antallet af løntilskud og virksomhedspraktikker er faldet siden sidste opgørelse inden for alle områder. I forhold til voksenlærlinge, er antallet inden for private og selvejende institutioner faldet en smule, mens at tallene indenfor de offentlige brancher stort set er de samme som sidste opgørelse. Herudover kan det oplyses, at der pr. 30. juli 2013 er 54 personer i en jobrotationsordning i Kolding Kommune. Bilag: /13 Åben Løntilskud og virksomhedspraktikker, 2. kvartal /13 Åben Voksenlærlinge pr. 15. juli 2013

11 Sidenr LBR's strategiplan for indsatsen Sagsid.: 12/14606 Resumé Der er udarbejdet en strategiplan for for Planen er bygget op omkring 7 fokusområder, som rådet vil have særligt fokus på i de kommende år. Ud fra hvert fokusområde, er der i planen en række forslag til aktiviteter. Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at strategiplanen for godkendes. Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling De lokale beskæftigelsesråd skal årligt udarbejde en plan for, hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år (jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, stk. 2). Planen sendes til høring hos de ansvarlige i kommunen (Arbejdsmarkedsudvalget). har på deres møder i oktober 2012, december 2012 og juni 2013 arbejdet med hvilke områder, som rådet ønsker at have fokus på i de kommende år. De 7 fokusområder er: At øge uddannelsesniveauet De unge De udfaldstruede Udenlandsk arbejdskraft De etniske Det rummelige arbejdsmarked Iværksætteri

12 Sidenr. 193 Ud fra hvert af de 7 fokusområder, er der i strategiplanen (vedhæftet) en række forslag til initiativer. Bilag: /13 Åben LBR strategiplan

13 Sidenr Evaluering af Job- og Uddannelsesmesse den 30. april 2013 Sagsid.: 12/9874 Resumé På s møde den 16. august 2013 bevilgede rådet midler til en Job- og Uddannelsesmesse. Messen blev afviklet den 30. april 2013 og der fremsendes i den forbindelse en evaluering af arrangementet. Der deltog 47 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer og messen blev besøgt af ca. 800 jobsøgere. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at evalueringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling På s møde den 16. august 2012 bevilgede rådet midler til en Job- og Uddannelsesmesse, som blev arrangeret i et samarbejde mellem Jobcenter Kolding og Virksomhedsnetværket. Messen blev afviklet den 30. april 2013 og blev besøgt af 800 ledige borgere og 47 virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt organisationer. Efter messen blev der sendt et evalueringsskema til de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Tilbagemeldingerne er generelt meget positive, dog er der kun 30 % af de adspurgte der har besvaret spørgeskemaet. Fremmødet af jobsøgere var meget større end forventet. Grundet den store interesse, kunne et lignende arrangement i fremtiden planlægges således at deltagerne deltager i hold. Det store fremmøde af borgere, viser at der er et stort behov for en messe som denne og at de ledige borgere finder det relevant og spændende.

14 Sidenr. 195 Ud af ca. 800 ledige borgere der deltog, svarede 81,4 % at de deltog på messen for at finde et job. 49,2 % fik kontakt med en eller flere arbejdsgivere og 20,6 % fik en konkret aftale med en virksomhed. Begge evalueringer er vedhæftet som bilag. Job- og Uddannelsesmessen var den 16. messe, som Virksomhedsnetværket stod i spidsen for. Bortset fra manglende lokale virksomheders deltagelse, må messen betegnes som en succes. Bilag: /13 Åben Evaluering af Job- og Uddannelsesmesse - virksomheder og uddannelsesinstitutioner /13 Åben Evaluering fra Job- og Uddannelsesmesse - fremmødte borgere

15 Sidenr Ansøgning om midler til DM i Skills Sagsid.: 13/13040 Resumé Ungdommens Uddannelsesvejledning ansøger om midler til DM i Skills, som afvikles den januar DM i Skills er danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Over 200 af landets lærlinge og nyudlærte svende vil dyste om at blive de bedste inden for deres fag. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der bevilges kr. til DM i Skills. Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling DM i Skills bliver afviklet den januar 2014 i Ålborg. Her dyster over 200 af landets lærlinge og nyudlærte svende om at blive de bedste inden for deres fag. Det er også her, at de unge har mulighed for at vise omverdenen, herunder unge der står over for at skulle vælge uddannelsesretning, hvad de enkelte uddannelser indebærer. har i 2012 og 2013 støttet op om DM i Skills og medfinansieret en tur for unge hertil. Ungdommens Uddannelsesvejledning oplyser, at de har fået mange positive tilbagemeldinger fra unge, der tidligere har deltaget i turen og vil gerne gentage succesen. De ansøger derfor om midler til at afvikle en lignende tur i Der ansøges om kr. Formålet med turen er, at de unge bliver styrket i deres viden om de forskellige erhvervsuddannelser og give dem inspiration til at starte på en uddannelse.

16 Sidenr JobCamp 2013 Sagsid.: 13/11828 Resumé Den 29. og 30. oktober 2013 afholder Kommunernes Landsforening deres årlige jobcamp denne gang i Forum Horsens. Beskæftigelsesområdet er under forandring og kommunerne arbejder med flere nye reformer. I år er der på jobcamp en fokus på visioner for en ny beskæftigelsespolitik. På jobcamp 2013 kan man bl.a. møde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, ligesom at sundhedsminister Astrid Krag vil præsentere sine budskaber om en styrket sammenhæng mellem beskæftigelses- og sundhedspolitik. Der er tradition for, at og Arbejdsmarkedsudvalget deltager i jobcamp en med henblik på at input til beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der afsættes en ramme på kr. til deltagelse i jobcamp 2013 for medlemmerne af. Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen Sagsfremstilling Den 29. og 30. oktober 2013 afholder KL deres årlige jobcamp i Forum Horsens. Beskæftigelsesområdet er under forandring. Kommunerne arbejder med flere nye reformer og beskæftigelsesministeren har nedsat et udvalg, der skal kigge grundigt på hele beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse sætter JobCAMP 13 fokus på visioner for en ny beskæftigelsespolitik. På jobcamp 13 kan man blandt mange andre møde både beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og formanden for det nedsatte udvalg Carsten Koch.

17 Sidenr. 198 Sundhedsminister Astrid Krag vil præsentere sine budskaber om styrket sammenhæng mellem beskæftigelses- og sundhedspolitik, ligesom at tidligere administrerende direktør i Novo Nordisk Mads Øvlisen fortæller om socialøkonomiske virksomheder. JobCAMP 13 zoomer også ind på, hvordan man kan skabe udvikling hos mennesker. Chris MacDonald vil fortælle om sine erfaringer med, hvordan man får motivationen frem hos ledige og ændrer uhensigtsmæssige livsbaner. Det er 7. gang at KL afholder jobcamp, og der har alle årene været tradition for, at Det Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget deltager i arrangementet.

18 Sidenr Nyt fra forvaltningen Sagsid.: 10/31160 Resumé Kommunaldirektøren vil på mødet give en orientering om nyt fra forvaltningen. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen

19 Sidenr Nyt fra medlemmerne Sagsid.: 10/31160 Resumé For at sikre en maksimal inddragelse af s baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jesper Vestergård Hansen, Kjeld Kjeldsen, Svend Erik Hansson, Jens M. Andersen

20 Sidenr. 201 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Inge-Mette Ohrt Rasmussen Medlem Jens Lund Næstformand Jens M. Andersen Næstformand Anders Petersen Medlem Niels Abildtrup Medlem Svend Erik Hansson Medlem Jesper Vestergård Hansen Medlem Kristian Bennedsen Medlem Frank Grevelund Medlem Lis Bilov Medlem Kirsten Jensen Medlem Morten Heilskov Medlem Tine Nørgaard Suppleant

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset, Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Jan Isacsson, Svend

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 202 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 24. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: House of Innovation Jernbanegade 27, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 55 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 16. august 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jens M. Andersen,

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 33 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. juni 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jens

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 79 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Udvalgsværelset Innovationsfabrikken (den gamle Gori-fabrik), Birkemosevej,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Status ultimo november 2013 over LBR-projekter (Bevilling 2013: 367.887 kr. + overført fra 2012: 81.125

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 19-02-2014 11:00 Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere