Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017"

Transkript

1

2

3

4

5 Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Finanstilsynet har i brev af 22. september 2017 bedt selskaberne om at indberette resultaterne af levetidsanalysen foretaget med udgangspunkt i benchmark for levetidsforudsætninger 2016 og i overensstemmelse med brev af 25. marts 2011, brev af 19. maj 2011 samt brev af 24. april Dette bilag indeholder resultaterne af PensionDanmarks levetidsanalyse for 2017 og vedlægges anmeldelsen Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2017 af 20. december Konklusionen på nærværende analyse er, at PensionDanmark baseret på Finanstilsynets givne model med nuværende benchmark og nuværende data kan påvise en signifikant afvigelse fra Finanstilsynets benchmark for alle aldre. Analysen resulterer dermed i en modeldødelighed, som er forskellig fra Finanstilsynets benchmark for alle aldre. I vedlagte anmeldelse Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2017 ændrer PensionDanmark de forudsætninger om dødelighed, som selskabet anvender ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne ultimo 2017, således at der anvendes den modeldødelighed, som fremkommer af nedenstående levetidsanalyse. Til brug for regnskabsaflæggelsen ultimo 2016 blev anvendt den modeldødelighed, som fremkom af sidste års analyse, altså baseret på benchmark for Finanstilsynets brev af 19. maj 2011 samt brev af 22. september 2017 indeholder følgende krav til PensionDanmarks indberetning af analysen: 1. Datagrundlag 2. Resultaterne af samtlige af de af Finanstilsynet definerede statistiske tests af afvigelser mellem selskabets observerede dødelighed og Finanstilsynets benchmark, herunder testsandsynligheder og parametre 3. Grafisk fremstilling af den observerede dødelighed, den anmeldte dødelighed uden levetidsforbedringer, benchmark for den nuværende dødelighed og modeldødeligheden 4. Angivelse af om selskabets anmeldte fremtidige levetidsforbedringer afviger fra Finanstilsynets benchmark og i givet fald hvor meget 5. Opgørelse af livsforsikringshensættelserne med den anmeldte dødelighed, med Finanstilsynets benchmark for nuværende dødelighed og benchmark for levetidsforbedringer, samt med modeldødeligheden fastsat under afsnit 2 tillagt Finanstilsynets benchmark for fremtidige levetidsforbedringer 6. Restlevetiden for en 20-årig, en 40-årig, en 60-årig og en 80-årig med tegningsgrundlagets dødelighed, med den nuværende anmeldte dødelighed inkl. levetidsforbedringer samt modeldødeligheden fastsat i henhold til punkt 2 tillagt Finanstilsynets benchmark for levetidsforbedringer 7. Vurdering af om den gennemførte analyse giver et retvisende billede af dødeligheden i bestanden Nummereringen anvendes i det efterfølgende til at referere til Finanstilsynets krav. Alle opgørelser er med udgangspunkt i bestanden, som den så ud til regnskabet for september 2017.

6 1. Datagrundlag Indberetningen skal indeholde en beskrivelse af datagrundlaget anvendt til de statistiske test og til fastsættelse af dødeligheder. PensionDanmark har cirka medlemmer på forsikringsklasse I pr. 30. september Heraf er knap 2/3 invalide (ikke-aktive), der er hensat på en invalidedødelighed. Til brug for analysen er PensionDanmarks nuværende bestand suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistik for at styrke datagrundlaget, idet PensionDanmarks bestand stadig er forholdsvis ung. Der er suppleret med oplysninger om samtlige medlemmer med en tidligere tilknytning til PensionDanmark og det er ved hjælp af oplysninger indhentet fra Danmarks Statistik identificeret, hvorvidt tidligere medlemmer var i live pr. 31. december Det samlede datagrundlag består således af oplysninger om cirka 1,3 millioner mennesker, hvoraf omkring 20 tusinde er eller har været invalide (ikke-aktive). Oplysninger om invaliditet er udelukkende tilgængelige for medlemmer, der er tilkendt invalidepension af PensionDanmark. I forbindelse med den statistiske test er der skelnet mellem de to grupper, aktive og ikkeaktive og derudover er der fastsat yderligere en dødelighed vedr. invalide med tilkendelse før 1. januar Datoen den 1. januar 2009 er en fast skæringsdato og vil således ikke ændre sig i fremtidige opdateringer af dødeligheden. Datagrundlaget for ikke-aktive er samtlige 20 tusinde ikke-aktive medlemmer, mens der til brug for dødeligheden Invalide med tilkendelse før 1. januar 2009 udelukkende er brugt data for medlemmer med en tilkendelsesdato før 1. januar Det er den medlemsbestand, hvorpå dødeligheden anvendes, som datagrundlaget er fastlagt efter. Begrundelsen for at opdele bestanden af invalide i 2 grupper, ikke-aktive og invalide med tilkendelse før 1. januar 2009 er en konstatering af, at antallet af dødsfald i gruppen af invalide med tilkendelse før 1. januar 2009 er væsentlig færre, gruppens størrelse taget i betragtning end gruppen af ikke-aktive. Datagrundlaget for ikke-aktive omfatter alle invalidetilkendelser, jf. beskrivelsen af Investeringsgruppe 1, hvorpå dødeligheden for ikkeaktive anvendes. Investeringsgruppe 1 (grundlagsrente 4,25 pct.) består af aktive (præmiebetalende, hvilende, alderspensionister osv.) og ikke-aktive medlemmer (invalide). I gruppen forekommer både nye og gamle invalide, og Investeringsgruppe 1 anvender således dødelighederne for aktive og ikke-aktive. Investeringsgruppe 2 (grundlagsrente 1,5 pct.) og Investeringsgruppe 3 (grundlagsrente 2,5 pct.) er derimod karakteriseret ved at være grupper, hvor nye invalide ikke vil forekomme. Grupperne består udelukkende af medlemmer, som pr. 1. januar 2009 primært var aktuelle alderspensionister eller aktuelle invalidepensionister samt et begrænset antal børne- og ægtefællepensionister. De to grupper består af medlemmer, som har været aktuelle længe og som derfor for de invalides vedkommende må forventes at have en dødelighed, som nærmer sig dødeligheden for de aktive. PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2

7 2. Resultater af statistiske test på nuværende dødelighed, testsandsynligheder og parametre Indberetningen skal indeholde resultaterne af samtlige af de (ovenstående) statistiske tests, som selskabet har gennemført, herunder testsandsynligheder og estimerede parametre. Finanstilsynets givne model, der testet i er givet ved følgende: N x,i,k ~Poisson(μ x,i,k E x,i,k ) μ x,i,k ( exp (a r 40,k 40 a r 60,k 60 a r 80,k 80 ))FTBenchmark x,i,k x:alder i:kalenderår k:køn Med følgende aldersafhængige regressorer: r r r min ( 1, max (( 60-x) / ( ), 0 )) min ( 1, max (( 80-x) / ( ), 0 )) min ( 1, max (( 100-x) / ( ), 0 )) Svarende til r r r når x 40,r 40 1 når x 60, r 1 når x 80, r når x 60 og r 40 0 når x 80 og r 60 0 når x 100 og r ( 01, ) når 40 x 60 ( 01, ) når 60 x ( 01, ) når 80 x 100 Testet er udført i overensstemmelse med brev af 19. maj 2011, og resultaterne er opsummeret i tabellerne 1 6. Resultatet af testene er, at PensionDanmark baseret på Finanstilsynets givne model med nuværende benchmark og nuværende data kan påvise en signifikant afvigelse fra Finanstilsynets benchmark for alle aldre. PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 3

8 Tabel 1. Gruppe aktive kvinder Hypotese DF χ 2 P-værdi Resultat a 40 = a 60 = a 80 = ,98 <0,0001 =>Forkast hypotesen a 80 = ,27 <0,0001 => Forkast hypotesen Tabel 2. Gruppe aktive mænd Hypotese DF χ 2 P-værdi Resultat a 40 = a 60 = a 80 = ,16 <0,0001 =>Forkast hypotesen a 80 = ,36 <0,0001 =>Forkast hypotesen Tabel 3. Gruppe ikke-aktive kvinder Hypotese DF χ 2 P-værdi Resultat a 40 = a 60 = a 80 = ,45 <0,0001 =>Forkast hypotesen a 80 = 0 1 7,21 0,0073 =>Forkast hypotesen Tabel 4. Gruppe ikke-aktive mænd Hypotese DF χ 2 P-værdi Resultat a 40 = a 60 = a 80 = ,56 <0,0001 =>Forkast hypotesen a 80 = ,63 <0,0001 =>Forkast hypotesen Tabel 5. Gruppe ikke-aktive kvinder tilkendt før 1. januar 2009 Hypotese DF χ 2 P-værdi Resultat a 40 = a 60 = a 80 = ,26 <0,0001 =>Forkast hypotesen a 80 = ,54 0,0012 =>Forkast hypotesen Tabel 6. Gruppe ikke-aktive mænd tilkendt før 1. januar 2009 Hypotese DF χ 2 P-værdi Resultat a 40 = a 60 = a 80 = ,47 <0,0001 =>Forkast hypotesen a 80 = ,74 <0,0001 =>Forkast hypotesen Modeldødeligheden for de seks grupper er givet ved estimerede parametre og er angivet i tabel 7. PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 4

9 Tabel 7. Parameterværdier til modeldødeligheden Gruppe a_40 a_60 a_80 "Aktive" kvinder -0,0526 0,1800 0,1152 "Aktive" mænd -0,0448 0,1859 0,2593 "Ikke aktive" kvinder 1,4548 1,0091 0,2823 "Ikke aktive" mænd 1,1590 1,1722 0,4531 "Ikke aktive" kvinder tilkendt før år ,8460 0,7885 0,3521 "Ikke aktive" mænd tilkendt før år ,4647 0,7917 0, Grafisk fremstilling Indberetningen skal desuden indeholde en grafisk fremstilling, med alder på x-aksen og logaritmen til dødeligheden på y-aksen, af den observerede dødelighed, den nuværende anmeldte dødelighed uden levetidsforbedringer, benchmark for den observerede nuværende dødelighed og modeldødeligheden. I figur 1 og figur 2 er vist logaritmen til dødeligheden for den observerede dødelighed, den nuværende anmeldte dødelighed (PD model aktive 2015), benchmark for den observerede nuværende dødelighed (FT Benchmark 2016) og modeldødeligheden fra nærværende analyse (PD model aktive 2016). Figur 1. Grafisk fremstilling for aktive kvinder 0,00-0, ,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00-4,50 FT benchmark 2016 PD model aktive 2016 PD model aktive 2015 Observeret Note: Alder på x-aksen og logaritmen til dødeligheden på y-aksen PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 5

10 Figur 2. Grafisk fremstilling for aktive mænd 0,00-0, ,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00-4,50 FT benchmark 2016 PD model aktive 2016 PD model aktive 2015 Observeret Note: Alder på x-aksen og logaritmen til dødeligheden på y-aksen 4. Sammenligning af forventede levetidsforbedringer Indberetningen skal derudover indeholde en beregning af, om og i givet fald hvor meget selskabets anmeldte forventede fremtidige levetidsforbedringer afviger fra benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer. PensionDanmark har anmeldt forventede fremtidig levetidsforbedringer svarende til Finanstilsynets gældende benchmark. Der er således ingen afvigelser mellem selskabets anmeldte forventede fremtidige levetidsforbedringer og Finanstilsynets benchmark. 5. Livsforsikringshensættelserne Selskabet skal redegøre for konsekvenserne af en ændring af levetidsforudsætningerne. Selskaberne skal beregne livsforsikringshensættelserne med henholdsvis den nuværende anmeldte dødelighed, med Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed og benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer, og endelig med modeldødeligheden tillagt levetidsforbedringer. PensionDanmark opgør livsforsikringshensættelser separat for hver af de tre anmeldte investeringsgrupper. Herudover opgør PensionDanmark hensættelser til brug for tilsagnsordninger vedrørende medlemmer af det tidligere PKAD. Opgørelserne i tabel 8 er alle foretaget med rentekurven (EIOPA) af 30. september PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 6

11 Tabel 8. Livsforsikringshensættelser, mio. kr. Investeringsgruppe 1 Medlemmer, antal Anmeldt MV-dødelighed Finanstilsynets benchmark PD Modeldødelighed PKAD Total jf. PensionDanmarks overskudspolitik For Investeringsgruppe 1 (APK/PfC med grundlagsrente 4,25 pct.) betyder en ændring i levetidsforudsætningerne, at livsforsikringshensættelsen stiger med godt 6 mio. kr. For Investeringsgruppe 2 (grundlagsrente 1,5 pct.) betyder en ændring i levetidsforudsætningerne, at livsforsikringshensættelsen stiger med godt 4 mio. kr. Investeringsgruppe 3 (grundlagsrente 2,5 pct.) oplever en stigning i livsforsikringshensættelsen på godt 2 mio. kr. som følge af en ændring i levetidsforudsætningerne. Bestanden af medlemmer fra det tidligere PKAD består af kvinder over 58 år, og næsten 90 % af medlemmerne er alderspensionister. Gruppens livsforsikringshensættelse stiger med knap 2 mio. kr. som følge af en ændring i levetidsforudsætningerne. 6. Restlevetider Desuden skal selskaberne beregne restlevetiden for en 20-årig, 40-årig, 60 årig og en 80 årig med henholdsvis tegningsgrundlagets dødelighed, den nuværende anmeldte dødelighed og modeldødeligheden tillagt levetidsforbedringer. Tabel 9. Restlevetider aktive mænd og kvinder Alder Dødelighedsintensitet Nuværende, anmeldte PensionDanmark modeldødelighed 2015 PensionDanmark modeldødelighed 2016 Køn K 92,21 70,54 48,65 27,81 10,58 M 88,84 66,74 44,61 23,71 7,74 K 92,44 70,66 48,67 27,68 10,44 M 89,29 67,10 44,84 23,76 7,81 PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 7

12 Tabel 10. Restlevetider "ikke-aktive" mænd og kvinder Alder Dødelighedsintensitet Køn Nuværende, anmeldte PensionDanmark modeldødelighed 2015 K 86,45 63,71 41,47 23,79 9,24 M 80,38 55,96 34,81 18,76 6,96 PensionDanmark modeldødelighed 2016 Nuværende, anmeldte PensionDanmark modeldødelighed 2015 (tilkendt før 1. jan 2009) PensionDanmark modeldødelighed 2016 (tilkendt før 1. jan 2009) K M K M K M 86,16 63,36 41,49 23,97 9,43 80,34 55,75 34,66 18,77 7,11 87,94 65,47 43,08 23,84 8,85 83,20 59,56 37,30 18,81 6,34 88,36 65,80 43,43 24,12 9,18 84,05 60,38 37,83 18,92 6,50 PensionDanmark nytegner ikke policer i Forsikringsklasse I, hvorfor der ikke er oplyst forventede restlevetider på tegningsgrundlaget. 7. Vurdering af analysen Selskabet skal give en vurdering af, om den gennemførte analyse giver et retvisende billede af dødeligheden i bestanden. PensionDanmark har en stor homogen medlemsbestand, hvilket giver et godt udgangspunkt for estimation af dødeligheden i selskabet. PensionDanmarks bestand er dog en forholdsvis ung bestand, der er præget af en opstart, hvor bidragsindbetalingerne var meget beskedne og PensionDanmarks forsikringsbetingelser, der tilsiger en sumudbetaling af løbende ydelser under PBL s bagatelgrænse. PensionDanmark har derfor beriget sit datamateriale med observationer for tidligere medlemmer. Berigelsen er sket med data fra Danmarks Statistik, og inddragelsen af disse tidligere medlemmer giver et bredere datamateriale for alle aldre. Det samlede datamateriale, som PensionDanmark nu råder over, består af ca. 1,2 millioner nuværende og tidligere medlemmer og er til brug for analysen observeret i årene 2012, 2013, 2014, 2015 og Resultaterne af levetidsanalysen vurderes derfor at give et retvisende billede af dødeligheden i bestanden. 20. december 2017 PensionDanmark Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 8

13 GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag for opgørelse af livsforsikringshensættelser under forsikringsklasse I til markedsværdi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelementer Dødelighed PensionDanmark anvender modeldødeligheden som defineret af Finanstilsynet i brev af 9. december Dødeligheden er givet ved μ d (x, i, k) = μ (x, i, k)(exp(a 40,k r 40 + a 60,k r 60 + a 80,k r 80 ))(1 R(x, k)) i Hvor μ er Finanstilsynets benchmarkdødelighed. x er alder i er kalenderåret k er køn R er Finanstilsynets benchmark for forventet fremtidig levetidsforbedringer. Dødelighed for aktive Faktorerne a 40,k, a 60,k, a 80,k estimeres årligt på basis af Finanstilsynets offentliggjorte benchmark. Periode/Parameter a 40,kvinde a 60,kvinde a 80,kvinde indtil andet anmeldes -0, , , Periode/Parameter a 40,mand a 60,mand a 80,mand indtil andet anmeldes 0-0,0448,0053 0, , Dødelighed for ikke aktive Faktorerne a 40,k, a 60,k, a 80,k estimeres årligt på basis af Finanstilsynets offentliggjorte benchmark. Periode/Parameter a 40,kvinde a 60,kvinde a 80,kvinde indtil andet anmeldes 1, , ,

14 Periode/Parameter a 40,mand a 60,mand a 80,mand indtil andet anmeldes 1, , , Dødelighed for ikke aktive tilkendt før 2009 Faktorerne a 40,k, a 60,k, a 80,k estimeres årligt på basis af Finanstilsynets offentliggjorte benchmark. Periode/Parameter a 40,kvinde a 60,kvinde a 80,kvinde indtil andet anmeldes 0, , , Periode/Parameter a 40,mand a 60,mand a 80,mand indtil andet anmeldes 0, , , Invaliditet Invaliditeten for en x årig er givet ved μ x i = a i + 10 b+c x 10 Periode/Parameter a b c , , ,02590 Beregningsprincip for opgørelse af ægtefællehensættelser Opgørelsen af hensættelser til ægtefællepensioner sker i lighed med selskabets øvrige hensættelser på sandsynlighedsvægtede cashflows. Renter Diskonteringsrente Diskonteringsrenten finder anvendelse ved beregning af nutidsværdien af betalingsstrømme. Betalingsstrømme omfatter ydelser, præmier og omkostninger. PensionDanmark anvender den af EIOPA opgjorte diskonteringsrente uden volatilitetsjustering. Forudsat reguleringssats for tilsagnsmedlemmer af det tidligere Arbejderbevægelsens Pensionskasse (APK) Periode / reguleringssats Lønregulering Pristalsregulering indtil andet anmeldes 2 pct. 2 pct. Omkostninger Der indregnes omk MV i opgørelsen af hensættelser: 2

15 Periode/Gruppe For medlemmer tegnet på P66 4,25% For øvrige medlemmer indtil andet anmeldes 396 kr. 401 kr. Satsen omk MV indeholder et sikkerhedstillæg Risk Omk : Periode / Årlig sats Omk Risk indtil andet anmeldes 5,00 kr. Kapitalomkostningssats Til beregning af risikomargen indgår en kapitalomkostningssats, CoC: Periode / Årlig sats CoC indtil andet anmeldes 6 pct. Genkøb Der regnes med en genkøbsintensitet på 0,0025 for eventuelle forsikringsdele og 0 pct. for aktuelle forsikringsdele. Fripolice Der regnes med en fripoliceintensitet på 0,0300 for alle præmiebetalende forsikringsdele. 3

16 GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag for opgørelse af livsforsikringshensættelser under forsikringsklasse I til markedsværdi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelementer Dødelighed PensionDanmark anvender modeldødeligheden som defineret af Finanstilsynet i brev af 9. december Dødeligheden er givet ved μ d (x, i, k) = μ (x, i, k)(exp(a 40,k r 40 + a 60,k r 60 + a 80,k r 80 ))(1 R(x, k)) i 2016 Hvor μ er Finanstilsynets benchmarkdødelighed. x er alder i er kalenderåret k er køn R er Finanstilsynets benchmark for forventet fremtidig levetidsforbedringer. Dødelighed for aktive Faktorerne a 40,k, a 60,k, a 80,k estimeres årligt på basis af Finanstilsynets offentliggjorte benchmark. Periode/Parameter a 40,kvinde a 60,kvinde a 80,kvinde indtil andet anmeldes -0,0526 0,1800 0,1152 Periode/Parameter a 40,mand a 60,mand a 80,mand indtil andet anmeldes -0,0448 0,1859 0,2593 Dødelighed for ikke aktive Faktorerne a 40,k, a 60,k, a 80,k estimeres årligt på basis af Finanstilsynets offentliggjorte benchmark. Periode/Parameter a 40,kvinde a 60,kvinde a 80,kvinde indtil andet anmeldes 1,4548 1,0091 0,2823 Periode/Parameter a 40,mand a 60,mand a 80,mand indtil andet anmeldes 1,1590 1,1722 0,4531

17 Dødelighed for ikke aktive tilkendt før 2009 Faktorerne a 40,k, a 60,k, a 80,k estimeres årligt på basis af Finanstilsynets offentliggjorte benchmark. Periode/Parameter a 40,kvinde a 60,kvinde a 80,kvinde indtil andet anmeldes 0,8460 0,7885 0,3521 Periode/Parameter a 40,mand a 60,mand a 80,mand indtil andet anmeldes 0,4647 0,7917 0,6280 Invaliditet Invaliditeten for en x årig er givet ved μ x i = a i + 10 b+c x 10 Periode/Parameter a b c , , ,02590 Beregningsprincip for opgørelse af ægtefællehensættelser Opgørelsen af hensættelser til ægtefællepensioner sker i lighed med selskabets øvrige hensættelser på sandsynlighedsvægtede cashflows. Renter Diskonteringsrente Diskonteringsrenten finder anvendelse ved beregning af nutidsværdien af betalingsstrømme. Betalingsstrømme omfatter ydelser, præmier og omkostninger. PensionDanmark anvender den af EIOPA opgjorte diskonteringsrente uden volatilitetsjustering. Forudsat reguleringssats for tilsagnsmedlemmer af det tidligere Arbejderbevægelsens Pensionskasse (APK) Periode / reguleringssats Lønregulering Pristalsregulering indtil andet anmeldes 2 pct. 2 pct. Omkostninger Der indregnes omk MV i opgørelsen af hensættelser: Periode/Gruppe For medlemmer tegnet på P66 4,25% For øvrige medlemmer indtil andet anmeldes 396 kr. 401 kr. Satsen omk MV indeholder et sikkerhedstillæg Risk Omk : 2

18 Periode / Årlig sats Omk Risk indtil andet anmeldes 5,00 kr. Kapitalomkostningssats Til beregning af risikomargen indgår en kapitalomkostningssats, CoC: Periode / Årlig sats CoC indtil andet anmeldes 6 pct. Genkøb Der regnes med en genkøbsintensitet på 0,0025 for eventuelle forsikringsdele og 0 pct. for aktuelle forsikringsdele. Fripolice Der regnes med en fripoliceintensitet på 0,0300 for alle præmiebetalende forsikringsdele. 3

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag for opgørelse af livsforsikringshensættelser under forsikringsklasse I til markedsværdi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelementer

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

17. december 2015 RLI STATISTISK ANALYSE AF BESTANDSDØDELIGHEDEN I LÆGERNES PENSIONSKASSE Denne rapport indeholder en analyse af bestandsdødeligheden i Lægernes Pensionskasse. Det undersøges om dødeligheden

Læs mere

Statistisk analyse af bestandsdødeligheden og deraf følgende realisationsrisiko

Statistisk analyse af bestandsdødeligheden og deraf følgende realisationsrisiko Til alle firmapensionskasser 28. juni 2011 J.nr. 6639-0006 Statistisk analyse af bestandsdødeligheden og deraf følgende realisationsrisiko Finanstilsynet skrev d. 9. december 2010 til samtlige firmapensionskasser,

Læs mere

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag fo opgøelse af livsfosikingshensættelse unde fosikingsklasse I til makedsvædi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelemente

Læs mere

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden Til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 24. april 2012 J.nr. 6639-0006 Opfølgning på Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger og den statistiske analyse af bestandsdødeligheden

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 21. september 2018 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0002 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE MODEL TILSTANDSRUM BETALINGSSTRØMME RISIKOELEMENTER DØDELIGHED.

Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE MODEL TILSTANDSRUM BETALINGSSTRØMME RISIKOELEMENTER DØDELIGHED. Markedsværdigrundlag PKMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 22. september 2014 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0006 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 9. december 2010 LIPE J.nr. 6639-0006 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Notat om fastsættelse af det færøske benchmark for levetidsforudsætninger for livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Notat om fastsættelse af det færøske benchmark for levetidsforudsætninger for livsforsikringsselskaber og pensionskasser Tórshavn 27. november 2017 Journalnr.: 16/00160-29 Notat om fastsættelse af det færøske benchmark for levetidsforudsætninger for livsforsikringsselskaber og pensionskasser 1. Nyt levetidsbenchmark for

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

15. december 2014 RLI STATISTISK ANALYSE AF BESTANDSDØDELIGHEDEN I LÆGERNES PENSIONSKASSE Denne rapport indeholder en analyse af bestandsdødeligheden i Lægernes Pensionskasse. Det undersøges om dødeligheden

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 1. august 2017 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

Markedsværdigrundlag PSMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 18. december 2015 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 17. august 2012 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0006 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Markedsværdigrundlag PSMV 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 2 MODEL... 2 2.1 TILSTANDSRUM... 2 2.2 BETALINGSSTRØMME... 4 3 RISIKOELEMENTER... 5 3.1 DØDELIGHED... 5 3.2 INVALIDITET... 5 3.3 KOLLEKTIVE ÆGTEFÆLLEPENSIONER...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld Bilag Brevdato 30. november 205 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen. Justering af markedsværdigrundlag Referencerne

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 7 21. december 2011 BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 30. september 2015 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0011 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tenise grundlag m.v. for livsforsiringsvirsomhed I henhold til 20, st. 1, i lov om finansiel virsomhed sal det tenise grundlag mv. for livsforsiringsvirsomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 8 16. december 2009 BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Notat om udarbejdelse af et færøsk levetidsbencmark for livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Notat om udarbejdelse af et færøsk levetidsbencmark for livsforsikringsselskaber og pensionskasser Tórshavn 19. oktober 2016 Journalnr.: 16/00160-11 Notat om udarbejdelse af et færøsk levetidsbencmark for livsforsikringsselskaber og pensionskasser 1. Indledning Forsikringstilsynet har i 2015 og 2016

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov orri finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 11. juli 2013 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0006 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2.

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrlngsvlrksomhed

Læs mere

Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger

Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger Til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 3. april 2019 Ref. LIFA/IMPE J.nr. 560-0144/560-0145 Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger Indledning Af

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i iov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforslkringsvirksomhed samt

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension)

Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Erfaringer med den nye regnskabsbekendtgørelse (i liv og pension) Forsikringsseminar, KPMG Thomas Møller, PFA Pension 11. oktober 2016 Agenda Baggrund og den nye bekendtgørelse Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger

Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Finanstilsynet 4. maj 2016 J.nr. 560-0092/560-0093 Mere detaljeret beskrivelse af regnskabsmæssig analyse til afklaring af eventuelle generationsomfordelinger Dette notat indeholder følgende: Detaljeret

Læs mere

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed.

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed. PBU Finanstilsynet 22. december 2015 Arhusgade 110 Ref.: fce/gik 2100 K0benhavn 0 AtimeSdelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Bonusregulativ for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Bilag 2

Bonusregulativ for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Bilag 2 Satser gældende fra 1. april 2017 1. Omkostninger For alle omkostnings-kontributionsgrupper gælder nedenstående omkostningsparametre. K1 (procentvis omkostningsbidrag af præmierne) fastsættes ud fra følgende

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Module 4: Ensidig variansanalyse

Module 4: Ensidig variansanalyse Module 4: Ensidig variansanalyse 4.1 Analyse af én stikprøve................. 1 4.1.1 Estimation.................... 3 4.1.2 Modelkontrol................... 4 4.1.3 Hypotesetest................... 6 4.2

Læs mere

FO regnskabsbekendtgørelse Det foreslås at følgende DK ændringer også indarbejdes i FO regnskabsbekendtgørelse

FO regnskabsbekendtgørelse Det foreslås at følgende DK ændringer også indarbejdes i FO regnskabsbekendtgørelse 17. maj 2017 FO regnskabsbekendtgørelse Det foreslås at følgende DK ændringer også indarbejdes i FO regnskabsbekendtgørelse Forskel/ændring Begrundelse i DK FO implikation i udkast Ordensregler Sammenligningstal

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage pka Firianstilsynet Arhusgade 110 2100 Kdbenhavn 0 Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2008

Modtagere af sociale ydelser 2008 Socialstatistik 2009:2 Modtagere af sociale ydelser 2008 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2008 Indholdsfortegnelse Modtagere af sociale ydelser 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Introduktion til

Læs mere

Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79

Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 BILAG I: Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 (Af Knud Juel, DANSK INSTITUT FOR KLINISK EPIDEMIOLOGI Indledning Formålet med dette notat er at beskrive tidsudviklingen i kræftdødeligheden på Færøerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Vejledende besvarelse af eksamen i Statistik for biokemikere, blok

Vejledende besvarelse af eksamen i Statistik for biokemikere, blok Opgave 1 Vejledende besvarelse af eksamen i Statistik for biokemikere, blok 2 2006 Inge Henningsen og Niels Richard Hansen Analysevariablen i denne opgave er variablen forskel, der for hver af 10 kvinder

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 28. maj 2018 Ref. LMK J.nr. 6073-0033 Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Juni Borgere med multisygdom

Juni Borgere med multisygdom Juni 218 Borgere med multisygdom 1. Resumé Analysen ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på multisygdom, dvs. personer, der lever med to eller flere kroniske sygdomme

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 942. Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser I medfør af 13, stk. 2, 21, nr. 1 og 2

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Der er forholdsvis stor forskel på levetiden for efterlønnere sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig,

Læs mere

Personale i daginstitutioner normering og uddannelse

Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Dagtilbudsområdet er et stort velfærdsområde, som spiller en vigtig rolle i mange børns og familiers hverdag og for samfundet som helhed. Dagtilbuddenes

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Sammen giver vi mere tilbage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske,grundlag mv.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere