Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg"

Transkript

1 Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale indsatsområder. På trods af den kraftige stigning i ledigheden, som satte ind i slutningen af 2008 og som også har ramt beskæftigelsen i Vordingborg kommune, er det lykkedes jobcenteret at opretholde en høj produktivitet og gode resultater og på nogle områder forbedre disse. I en benchmarking af resultaterne på de tre ministermål placerer Jobcenter Vordingborg sig midt i gruppen af jobcentre i landet. I den seneste sammenligning af jobcentrene i Østdanmark, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejder og som dækker 4. kvartal 2009, er Jobcenter Vordingborg placeret på en plads som nummer 26 (ud af 44 jobcentre). Det er klar forbedring i forhold til den første måling, BRHS gennemførte i 2008, hvor Jobcenter Vordingborg var placeret på en plads som nummer 44. Det er ligeledes lykkedes for Jobcenter Vordingborg at opretholde en høj rettidighed jobsamtaler og aktivering for forsikrede ledige og forbedre rettidigheden i jobsamtaler og aktivering for kontanthjælpsmodtagere. Jobcenter Vordingborg er dog fuldt ud opmærksom på, at jobcenteret fortsat har store udfordringer på en række punkter: Den stigende ledighed lægger pres på jobcenterets mulighed for at oprethold den høje rettidighed i jobsamtaler og aktivering af forsikrede ledige. Specielt lægger den kraftige stigning i ledigheden blandt unge forsikrede sammen med de skærpede krav om en fremrykket indsats pres på rettidigheden Det er ikke lykkedes for jobcenteret at knække den stigningen i antallet af lange sygedagpengeforløb. Specielt har Vordingborg kommune fortsat i 2009 oplevet en stigning i antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger På trods af, at produktivitet og resultater af ungeindsatsen har været gode i sammenligning med de fleste jobcentre i Østdanmark, kan jobcentret konstatere, at en meget stor andel af de unge i Vordingborg kommune er afhængig af offentlig forsørgelse (50 % flere end gennemsnittet for Østdanmark) Ligeledes er en forholdsvis stor andel at befolkningen i Vordingborg kommune i de erhvervsaktive aldersgrupper på permanente offentlige forsørgelsesordninger hver 8. er på førtidspension, ledighedsydelse eller fleksjob. Det er dog ikke et område, hvor det på kort sigt er muligt at sikre væsentlige reduktioner i den høje andel, idet tilgang til/afgang fra de permanente forsørgelsesordninger er forholdsvis små i forhold til bestanden.

2 2. Ministermål Jobcenter Vordingborg fastlagde i forbindelse med beskæftigelsesplanen for 2009 konkrete mål for de tre ministermål: Nedbringelse af arbejdskraftreserven (arbejdsmarkedsparate, forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med mere end 3 måneders ledighed) Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb på over 26 ugers varighed Nedbringe antallet af unge modtagere (under 30 år) af offentlig forsørgelse (a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) Måltal for det tre områder blev fastlagt inden udgangen af juni 2008 på et tidspunkt, hvor konjunktursituationen endnu var positiv, og hvor den generelle ledighed lå på et historisk lavt niveau. Imidlertid ændredes situationen drastisk i slutningen af 2008 og starten af På denne baggrund besluttede Jobcenter Vordingborg efter rådgivning fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland at justere det fastlagte måltal for henholdsvis arbejdskraftreserve og ungeledighed. I samme proces skete der en (teknisk begrundet) justering af måltallet for antallet af lange sygedagpengeforløb. Denne ændring blev godkendt af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune i april 2010 og efterfølgende blev Beskæftigelsesregionen orienteret herom. 2.1 Nedbringelse af arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven var ved udgangen af 2009 på et langt højere niveau end måltallet for I løbet af perioden december 2008 til december 2009 steg antallet af ledige med 62 %, hvor der beskæftigelsesplan 2009 (med revideret målsætning) var vurderet, at stigningen kunne begrænses til ca. 27 %. Det er især arbejdskraftreserven blandt de forsikrede ledige, der er steget fra 2008 til I denne gruppe har stigningen fra december 2008 til december 2009 været på 132 %. For arbejdskraftreserven blandt de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har der i samme periode været en stigning på 11 %. Jobcenter Vordingborg har klaret sig godt med at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven i forhold til jobcentre med sammenlignelige vilkår. Blandt de 12 jobcentre, der indgår i samme klynge som Vordingborg er det kun et enkelt Bornholm, der har haft en lavere stigning i arbejdskraftreserven end Jobcenter Vordingborg. 2.2 Reduktion af de lange sygedagpengeforløb Jobcenter Vordingborg havde (fortsat) en stigning i de lange sygedagpengeforløb i Antallet af forløb over 52 uger steg fra 147 ultimo 2008 til 165 ultimo 2009, så det lykkedes ikke at reducere antallet af forløb over 52 uger til max. 80, som var forudsat i beskæftigelsesplanen for Til gengæld har der været et lille fald i antallet af forløb over 26 uger fald på 10 % fra november 2008 til november Samlet har antallet af forløb over 26 uger ligget nogenlunde stabilt. Fra november 2008 til november 2009 var der en lille stigning på 3 %. Gruppen af jobcentre med sammenlignelige vilkår har under ét haft et fald på 6 % i antallet af forløb over 26 ugers varighed. Jobcenter Vordingborg har således på dette område klaret sig dårligere end de fleste jobcentre i klyngen (nr. 8 ud af 12). De manglende resultater på området skyldes ikke, at Jobcenter Vordingborg ikke har ledelsesmæssig fokus på området. Det har været forsøgt at afhjælpe problemerne med en række foranstaltninger 2

3 både i forhold til den interne organisering af opgaverne og i forhold til udviklingen af jobcenterets tilbud til de sygemeldte. Jobcenter Vordingborg deltog i det landsdækkende forsøg Aktive hurtigere tilbage. Ideen i dette forsøg var, at der skulle tilbydes modtagere af sygedagpenge et mere intensivt kontaktforløb og efter en vis periode aktive tilbud, der kombinerede arbejdsmarkedsrettede og sundhedsfremmende elementer. På denne måde har forsøget været en forløber for de ændringer i sygedagpengeloven, der er blevet iværksat (delvis) fra midten af 2009 og med fuld styrke fra starten af På trods af, at Jobcenter Vordingborg ikke umiddelbart havde fuld succes i sin deltagelse i forsøget, er der således opbygget en række erfaringer, som bliver indarbejdet i de ændringer i indsatsen i 2010, som den nye lovgivning lægger op til etablering af aktive tilbud i samarbejde mellem arbejdsmarked og sundhed. Effektiviseringen af den interne organisering stødte i første halvdel af 2009 på vanskeligheder i forbindelse forholdsvis mange vakancer i afdelingen både på grund af medarbejderskift og på grund af langvarigt sygefravær. Problemerne viste sig bl.a. ved, at der var store problemer med rettidighed i opfølgningen over for sygedagpengemodtagere. Det er i løbet af 2. halvår lykkedes at få rettet op på disse problemer, så rettidigheden i sygedagpengeforløbene ved udgangen af året er kommet på et acceptabelt niveau og den positive udvikling er fortsat i de første måneder af Det er sket gennem konsekvent anvendelse af vikarer ved vakancer, ekstern konsulentbistand til team-building og etablering af mere effektive arbejdsgange samt konsekvent ledelsesmæssig opfølgning i forhold til de enkelte medarbejdere i afdelingen. Fra starten af 2010 er den ledelsesmæssige fokus på sygedagpengeområdet fortsat. Der arbejdes systematisk med etablering af og visitation til tilbud til sygedagpengemodtagere, og der vil blive etableret en særlig indsats for at få reduceret den nuværende bestand af sager med forløb over 52 uger samtidig med, at der vil blive etableret en procedure, som sikre en ensartet sagsbehandling/stillingtagen til forlængelse af sager over 52 uger. 2.3 Reduktion af antallet af ledige under 30 år Antallet af ledige under 30 år lå i december 2009 stort set på det niveau, som var fastlagt som måltal en stigning på 28 % mod forventet en stigning på 24 %. for hele Det dækker over en meget kraftig stigning i antallet af unge, ledige dagpengemodtagere stigning på 123 %, mens det stort set er lykkedes at holde antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere i bero en stigning på 7 % fra december 2008 til december De ikke-forsikrede ledige udgør dog fortsat næsten 70 % af alle unge ledige. Stigningen af ledigheden blandt de forsikrede unge har været lidt kraftigere end gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre, mens stigningen i ledigheden blandt de ikke-forsikrede unge har ligget under gennemsnittet. Samlet set har Jobcenter Vordingborg klaret sig godt (nr. 4 ud af 12) blandt gruppen af jobcentre med sammenlignelige vilkår. Indsatsen over for gruppen af unge ledige har været præget af, at der er en meget stor udskiftning i målgruppen især blandt de arbejdsmarkedsparate, unge ledige. Indsatsen over for unge ledige blev fra 1. august 2009 ændret i overensstemmelse med den ændrede lovgivning på området ungeindsatsen. Lovgivningen har betydet en mere ensartet indsats over for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, men der er fortsat en række særlige forhold for de to grupper, som nødvendiggør en delvis adskilt indsats. Især den kraftige stigning i antallet af forsikrede unge ledige har sammen med kravene om en fremrykket indsats lagt pres på jobcenteret i forhold til stadig at opretholde rettidighed og den nødvendige kvalitet i indsatsen. Jobcenter Vordingborg har fokus på ordinær uddannelse i indsatsen over for unge uden en erhvervskompetence uddannelse. I denne forbindelse har jobcenteret i 2009 med støtte fra LBR 3

4 udviklet et særligt introduktionsprogram i samarbejde med en lokal erhvervsskole. Erfaringerne fra dette forløb vil søgt indarbejdet i de driftsmæssige tilbud til unge ledige. Jobcenteret har i fra Socialministeriet fået særlige midler til at gennemføre en intensiv indsats over en gruppe af unge, sårbare mødre, som skal medvirke til, at flere i denne gruppe kan gennemføre en ordinær uddannelse og dermed få lagt grundlag for et brud med den sociale arv. Endvidere vil indsatsen i 2010 blive påvirket af de nye foranstaltninger, der bliver en følge af en intensiveret indsats over unge mellem 15 og 17 (ungepakke 2). Det vil betyde en række nye opgaver for jobcenteret. I denne forbindelse vil der blive lagt vægt på udbygningen af de eksisterende samarbejdsrelationer med UU og andre relevante kommunale forvaltningsområder. 3. Den samlede gruppe af modtagere af forsørgelsesydelser (besparelsespotentiale) Næsten fuldtidspersoner i de erhvervsaktive aldersgrupper var ved udgangen af 2009 afhængig af en offentlig forsørgelsesydelse i Vordingborg kommune. Det er 12 % flere end et år tidligere. Denne stigning svarer stort set til gennemsnittet for jobcentre med samme rammevilkår. Der har ikke for de enkelte typer af forsørgelsesordninger været markante afvigelser mellem udviklingen i Vordingborg de øvrige jobcentre dog bør det bemærkes, at stigningen i antallet af ledige, arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har været markant mindre i Vordingborg end gennemsnittet af de øvrige. Til gengæld Vordingborg har haft en lidt større stigning i antallet af borgere på førtidspension end gennemsnittet af de øvrige jobcentre. Det er bemærkelsesværdigt, at spredningen mellem jobcentrene er langt mindre i det samlede antal modtagere af forsørgelsesydelser, end den er for de enkelte typer af ydelser. Det understreger, at der i høj grad er tale om forbundne kar. Fordeling i bestand og udvikling mellem arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er afhængig af jobcenterets praksis i forhold til indplacering af den enkelte støttemodtager i match-grupper. Her er erfaringen, at Jobcenter Vordingborg har en praksis om at indplacere så højt som muligt og selv om forskellene mellem jobcentrene er formindsket i 2009 har Jobcenter Vordingborg fortsat indplaceret en forholdsvis stor andel af sine kontanthjælpsmodtagere som arbejdsmarkedsparate. På samme måde er der forbundne kar mellem sygedagpenge, førtidspension, revalideringsydelse og kontanthjælp. Det har afgørende betydning for vurderingen af det besparelsespotentiale, der kan ligge for de enkelte ydelser, hvis Jobcenter Vordingborg opnåede de samme resultater som jobcentre med sammenlignelige vilkår. Resultatrevisionen opgør, at Jobcenter Vordingborg har et samlet besparelsespotentiale på næsten 30 mio. kr. hvis jobcenteret er i stand til at forbedre resultaterne på de områder, hvor Jobcenter Vordingborg ligger dårligere end gennemsnittet for klyngen, og undgår at sætte noget til på de områder, hvor Jobcenter Vordingborg ligger bedre end gennemsnittet. Efter opgørelsen anvender Jobcenter Vordingborg forholdsvis få midler til a-dagpenge, kontanthjælp til ikke-arbejdsmarkedsparate, revalidering og ledighedsydelse. Til gengæld anvendes forholdsvis mange midler til kontanthjælp til arbejdsmarkedsparate, sygedagpenge og førtidspension. Potentialet for besparelse på kontanthjælp til arbejdsmarkedsparate opvejes af, at der anvendes færre midler til ikke-arbejdsmarkedsparate. Det er derfor efter Jobcenter Vordingborgs vurdering et fiktivt potentiale, der alene kan henføres til forskelle i praksis for indplacering i match-grupper. En del af disse forskelle vil muligvis blive elimineret med den nye match-model, der iværksættes i april Jobcenter Vordingborg har stor opmærksomhed på potentialet for besparelse på sygedagpenge. Der er som nævnt ovenfor ved at blive iværksat særlige initiativer til at får reduceret den nuværende bestand af sygedagpengeforløb over 52 uger samtidig med, at tilgangen af nye lange forløb begrænses mest muligt. Det er vurderingen, at disse initiativer vil betyde, at Jobcenter Vordingborg vil 4

5 kunne inddrage en væsentlig del af besparelsespotentialet på sygedagpengeområdet i begrænset omfang i indeværende år, men med fuld effekt fra Den største del af besparelsespotentialet ligger i forhold til førtidspension. En stor del af dette besparelsespotentiale kan dog ikke umiddelbart høstes, da det drejer sig tidligere tilkendelser af pensionen. Jobcenter har dog tilsyneladende fortsat en forholdsvis stor andel af nye tilkendelser af førtidspension hvor antallet af påbegyndte forløb steg med 12 % i Vordingborg fra december 2008 til december 2009, faldt det i gennemsnit med 35 % i jobcentre med sammenlignelige vilkår. Jobcenter Vordingborg vil sætte særlig fokus på kriterierne for tilkendelse af førtidspension og evt. øget anvendelse af tidsbegrænset tilkendelser for at reducere tilgangen mest muligt i forhold til kommunens lovmæssige forpligtigelser. Risikoen for forbundne kar kan dog medføre, at en intensiv indsats for at reducere antallet af lange sygedagpengeforløb på kort sigt vil betyde en øget tilgang til førtidspension. 4. Aktiveringsniveau Jobcenteret har fortsat øget aktiveringsgraden fra 2009 til 2010 og opretholder derfor et højt aktiveringsniveau. Det gælder især aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Aktiveringsniveauet svarer for forsikrede stort set til gennemsnittet for jobcentre med sammenlignelige vilkår, mens aktivering af såvel arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger i den absolutte top i sammenligning med disse jobcentre. Specielt for gruppen af forsikrede ledige er der en høj grad af virksomhedsrettet aktivering 64 %. For både arbejdsmarkedsparate go ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er en stor del aktiveringen hidtil sket i kommunale tilbud. Jobcenter Vordingborg finder at tiden nu er inde til at sætte fokus på effekterne af den intensive aktivering. Det vil ske gennem en række initiativer, som skal (1) styrke det virksomhedsrettede element i tilbuddene, (2) videreudvikling af de kommunale tilbud til en enstrenget, brancherettet tilbudsvifte og (3) sætte fokus på sammenhæng mellem pris og effekt i tilbuddene. 5. Rettidighed Jobcenter Vordingborg har i 2009 fortsat arbejdet fra 2008 med at sikre rettidigheden i jobsamtaler og aktivering. For modtagere af A-kassedagpenge har den meget kraftige stigning i ledigheden sat rettidigheden under pres og rettidighed i slutningen af året ligger en smule lavere end den tilsvarende måned året før. Det er dog i det store hele lykkedes på trods af den stigende ledighed at opretholde en rettidighed både i jobsamtaler og aktivering på eller over det fastsatte måltal på 90 %. Presset på rettigheden i indsatsen over for forsikrede ledige er fortsat i starten af 2010 og specielt for gruppen af unge forsikrede ledige er der på grund af den fremrykkede indsats behov for fortsat fokus på at opretholde målsætningen. Ligeledes betyder ændrede regler om, at tilbud om aktivering fremover skal være påbegyndt (frem for afgivet) inden for tidsfristerne, at der i en overgang kan frygtes et dyk i rettidigheden for aktivering af forsikrede ledige. For kontant- og starthjælpsmodtagere ligger rettidigheden i jobsamtaler i de sidste måneder af 2009 lige omkring det det fastsatte mål på 90 %. For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er antallet er rettidigheden i jobsamtalerne over måltallet, mens det fortsat for ikkearbejdsmarkedsparate ligger i underkanten af måltallet. Kravet til rettidighed i aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere ligger på et lavere niveau og er differentieret for henholdsvis arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate. Det er begrundet 5

6 i, at en del af kontant- og starthjælpsmodtagerne kan være fritaget for aktivering barsel, sygdom eller forskellige sociale forhold. Generelt er det lykkedes for Jobcenter Vordingborg at opfylde de fastsatte måltal i slutningen af 2009 med en enkelt undtagelse: Gentagne aktiveringstilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate. I forhold til jobcentre med sammenlignelige vilkår ligger rettidigheden i Jobcenter Vordingborg lidt over gennemsnittet. Det gælder også i forhold til alle jobcentre i landet. I opgørelsen over rettidighed i samtlige 91 jobcentre er Jobcenter Vordingborg placeret ind i det 5. bedste niveau ud af 12 niveauer. Det er et forholdsvis begrænset antal forsinkede samtaler eller afgivne tilbud, der skal opfyldes yderligere for at sikre, at Jobcenter vordingborg har fuld målopfyldelse i forhold til rettidighed. I 4. kvartal 2009 drejede det sig om 28 samtaler/afgivne tilbud. Jobcenter Vordingborg vil fortsat have fokus på sikringen af rettidigheden i jobsamtaler og afgivelse af aktiveringstilbud. Jobcenter Vordingborg vil i løbet af 2010 udbygge de elektroniske muligheder for en løbende opfølgning på rettidigheden, som er mere detaljeret og aktuel end den, som registrering gennem jobindsats.dk giver mulighed for. 13. april 2010/OS 6

7 Tabel 1: Resultatoversigt - Vordingborg Data opdateret den Resultatoversigt - Vordingborg Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov

8 Tabel 2: Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Vordingborg Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,72 3, ,9 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 1,23 0, ,5 Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate 1,89 2, ,1 Introduktionsydelse 0,08 0,07 5 0,1 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,25 0, ,6 Sygedagpenge 2,83 2, ,3 Ledighedsydelse 0,39 0, ,2 Førtidspension 9,61 8, ,9 I alt 18,99 18, ,8 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. 8

9 Tabel 3: Scorecard Vordingborg Data opdateret den 28/01/2010 Scorecard - Vordingborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2009 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Norddjurs , , ,7 1 Lolland , , ,6 2 Bornholm , , ,2 3 Vordingborg , , ,6 3 Guldborgsund , , ,5 4 Frederikshavn/Læsø , , ,2 5 Slagelse , , ,7 6 Sv.borg/Langel./Ærø , , ,8 7 Nyborg , , ,8 8 Randers , , ,6 9 Kalundborg , , ,1 10 Haderslev , , ,1 11 Hele klyngen , , ,5. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. 9

10 Tabel 4: Rettidighed Data opdateret den 05/03/2010 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Brøndby Lejre Næstved Slagelse Egedal Frederikssund Guldborgsund Holbæk Roskilde Vallensbæk/Ishøj Allerød Ballerup Fredensborg Hvidovre Lolland Ringsted Vordingborg Bornholm Faxe Kalundborg Lyngby-Taarbæk Odsherred Solrød Stevns Gladsaxe Gribskov Hillerød Furesø Gentofte Halsnæs Helsingør Rudersdal Sorø Hørsholm Køge Rødovre Albertslund Herlev Tårnby/Dragør København Frederiksberg Glostrup Greve Høje-Tåstrup Hovedstaden-Sjælland Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2008 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...3 Resultatoversigt...3 Besparelsespotentiale...5 Rettidighed...7 Scorecard Skive ministermål...7 Afslutning...7 Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 JANUAR 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere