Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed"

Transkript

1 Finanstilsynet Arhusgade K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrings virksomhed samt aendringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medf0r af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtg0relse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstas ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tvaergaende pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter 11 i lov om fi nansiel virksomhed. Brevdato 23. juni 2017 Livsforsikringsselskabets navn Pensionskassen for Sygeplejersker og Laagesekretaerer Overskrift Livsforsikringsselskabet skal angive en praecis og sigende titel pa anmeldelsen. Nye gruppelivsprodukter Resume Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. Der anmeldes nye gruppelivsprodukter samt en ny prisberegning for gruppelivsprodukterne. Derudover er der i forbindelse med anmeldelsen foretaget redaktionelle aendringer af teknisk grundlag, herunder er formlen for det individuelle bonuspotentiale blevet aendret, da denne har vasret angivet forkert i teknisk grundlag. De nye gruppelivsprodukter er: Sum ved visse kritiske sygdomme til b0rn B0rnerente ved d0d og fortidspensionering Tab af erhvervsevne, lobende ydelse Lovgrundlaget Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilket/hvilke nr. i lovens 20, stk. 1, anmeldelsen vedr0rer. Anmeldelsen vedrarer 20, stk. 1, nr. 2 i lov om finansiel virksomhed Ikrafttraedelse Livsforsikringsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttraadelse. l.juli 2017 /Endrer folgende tidligere anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser denne anmeldelse ophaever eller asndrer. Denne anmeldelse asndrer anmeldelserne: o "Praemie og summer for gruppedaekning" af 21. december 2016 Ahgivelse af forsikringsklasse Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtg0rel- Finanstilsynet Finanstilsynet - Arhusgade Kobenhavn 0 Telefon Fax

2 sens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedrorer forsikringsklasse I Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens indhold med analyser, beregninger mv. pa en sa klar og precis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 3. Der anmeldes tre nye gruppelivsprodukter samt en ny prisberegning for gruppelivsprodukterne, som omhandler bade de eksisterende og nye gruppelivsprodukter. Derudover er formlen for det individuelle bonuspotentiale blevet asndret, da denne har vaeret angivet forkert i teknisk grundlag. Der er alene tale om en skrivefejl i teknisk grundlag. /Endringerne fremgar af nedenstaende ^ndringer til teknisk grundlag: /Endring 1: Afsnit Forsikringsfornner aendres fra: Gruppeordningen kan omfatte f0lgende produkter Sum ved dod Sum ved fortidspensionering Sum ved ressourceforl0b (=50% af summen ved f0rtidspension) Sum ved vlsse kritiske sygdomme Ordningen daakker for h0jest et ar med ikrafttrasdelse primo kalenderaret. Medlemmer, der optages i l0bet af aret, er daekket frem til udgangen af kalenderaret. Ordningen omfatter medlemmer af pensionskassen i overensstemmelse med de til enhver tid gaeldende vedtaegter og pensionsvilkar. Medlemmer, der i henhold til pensionsvilkarene har begraenset risikodaekning, har ikke daekningen "Sum ved f0rtidspension". Og til; Gruppeordningen kan omfatte f0lgende produkter Sum ved dod Sum ved fortidspensionering Sum ved ressourceforlob (=50% af summen ved f0rtidspension) Sum ved visse kritiske sygdomme o Sum ved visse kritiske sygdomme til b0rn B0rnerente ved d0d og f0rtidspensionering o Tab af erhvervsevne, lobende ydelse Ordningen d^kker for h0jest et ar med ikrafttraedelse primo kalenderaret. Medlemmer, der optages i l0bet af aret, er daekket frem til udgangen af kalenderaret. Ordningen omfatter medlemmer af pensionskassen i overensstemmelse med de til enhver tid gasldende vedtaegter og pensionsvilkar. Medlemmer, der i henhold til pensionsvilkarene har begraenset risikodaskning, har ikke mulighed for at tegne d^kningerne "Sum ved f0rtidspension". "Sum ved ressourceforl0b", "Tab af erhvervsevne, l0bende ydelse", "B0rnerente ved d0d og f0rtidspensionering". /Endring 2: Afsnit Grundlag for prasmieberegning, tilbagekobsv^rdier og fripolicer aendres fra: 2. ordens prasmien svarer til satsen for bedste skon (markedsv^rdi). Bedste sk0n fastsaettes som et aktuarmaessigt skon pa baggrund af de tidligere ars erfaringer samt forventninger til udviklingen for det kommende ar. FlNANSmSYNET Finanstilsynet Arhusgade Kobenhavn 0 ~ Telefon Fax

3 Den forventede skadesudbetaling for hver daakning for ar 0 estimeres som: 1r-i k=0 GLM -GLM0(1 + A) Hvor: S: Skadesudbetalingen GLM : Antal medlemmer omfattet af daekningen medio aret i : Arlig stigning i gruppesummen for daekningen A : Sk0nnet v^kstparameter i antal daekkede T : Antal ar 2. ordens praemien pr. tnedlem pr. daekning for ar 0 beregnes da som: Glrx = So +Ro (1 + px) 0 GLM. So: Summen af forventede skader for alle gruppedaekninger px : Sk0nnet parameter, der kan afhaenge af medlemmets alder, x Rq: Resultatoverf0rsel vedr. tidligere ar Resultatoverf0relsen bestemmes ud fra de seneste ars resultat, som: R0 = -20%X(GLP hvor k=l GLP^ : Summen af gruppepreemierne for daakningen i ar k. Pr^mien betales i lige store manedlige rater. 1. orden pr^mien fasts^ttes som bedste sk0n tillagt en sikkerhedsmargen pa 50%. For ar 2017 gaelder f0lgende: 2. ordens praemie pr. medlem baseret pa bedste sk0n: kr. Sikkerhedsmargen: 870 kr. 1. ordens praemie pr. medlem: kr. 2. ordens praemie for medlemmer, der 0nsker fortseettelse efter folkepensionsalderen: kr. px : for alle x i: 0 A : 0 T : 5 Pr^mien til gruppeordningen fradrages i medlemmets bidrag efter AMB og omkostningsfradrag, jf. afsnit Pr^mien kan aendres i l0bet af aret. Sum ved d0d: Sum ved f0rtidspension: kr kr. Finanstilsynet Finanstilsynet Arhusgade Kobenhavn 0 Telefon Fax

4 Sum ved ressourceforl0b: Sum ved visse kritiske sygdomme: kr kr. For medlemmer, der har faet udbetaling af sum ved f0rtidspension, sum ved ressourceforl0b eller sum ved visse kritiske sygdomme, kan der ske modregning i en eventuel udbetaling af sum ved d0d i overensstemmelse med de til enhver tid gaeldende forsikringsbetingelser. Der er tale om et-arige forsikringer uden reserveopbygning, der er derfor hverken tilbagek0bsva9rdier eller fripolicevaardier. Og til: 2. ordens praennien svarer til satsen for bedste sk0n (markedsvaerdi), tillagt 20% af tidligere ars akkumuleret risikoresultat for produktet. Bedste sk0n fastsaettes ved at benytte de i afsnit angivne tabeller, satser og intensiteter samt som et aktuarm^ssigt sk0n pa baggrund af de tidligere ars erfaringer samt forventninger til udviklingen for det kommende ar. For sum-produkterne er praemien pr. 1 krone ydelse udledt som: ZAntalForsiteredek v k.v sr* ^ k.v s ^ hvor z angiver det konkrete produkt, /(forsikredes k0n og yforsikredes alder. Specielt for produktet "Sum ved visse kritiske sygdomme til born" fastsaattes praemien som 10% af prabmien for produktet "Sum ved visse kritiske sygdomme". Praemien for produktet "Tab af erhvervsevne, lobende ydelse" udledes som summen af nedenstaende to preemier: PrsemiesT% = NPV(^^,<^(0, 0, t) (1 + 0,02)Et] maks(0; Ydelse Offentli^Ydelse(t))^, Pr3Bmie!^lld = NPV {P^CO^s) Pui (s, ) (! + 0,02)" - males(0; Ydelse Offe7itligYclelse(t))^, hvor NPV angiver nutidsvasrdien af det forventede cash flow (tilbagediskonteringsrenten er angivet i afsnit ), s tillwer intervallet imellem 0 og 1, [f] er nedrundingen af ftil n^rmeste heltal, Ydelse angiver medlemmets valgte d^kningsniveau, OffentligYdelse{t) angiver udbetalingen af ydelser fra det offentlige til et gennemsnitligt medlem ved tid t (vasrdien af de offentlige ydelser er angivet pa Beskaeftigelsesministeriets hjemmeside) og PnasKSyg hhv. Pa./er defineret ved: ^Rask.Syg = ^RaskMski^'5) ' ^Ka-k^yg (s) _ V AntalM6dlB7nni6rk y k,y.. y ^ s AntaiMedlsm-nun- ^Rask.Syg^J' kjy Finanstilsynet- Finanstilsynet Arhusgade Kabenhavn 0 Telefon Fax

5 wt-eco-) ^>k,y Pr^mien for produktet "B0rnerente ved dod og f0rtidspensionering" pr. 1 krone ydelse udledes som: PremieB6rn = #F0rn Zk.y,yBarnP(Y = y,ybarn = ybarn \Medlemmet er for&ldre) (NPV{P^(_0,S) -vjis) )+ivpy(p^(o/s)-^(s) hvor s tilfwer intervallet imellem 0 og 1, ysam angiver barnets alder og #B0rn det gennemsnitlige antal b0rn under 21 ar for forsikrede med born. I formlen summeres der over sandsynligheden for, at et medlem, som er foraeldre, har alder lig y og et bam med alder lig yearn, denne sandsynlighed multipliceres med nutidsv^rdien af hhv, en invaliderente og en dodsfaldsrente, som begge loberfrem til barnet fylder 21 ar. Der regnes med en b0rned0delighed lig 0. Praemien betales i lige store manedlige rater. 1. orden pr^mien fastsasttes som bedste skon tillagt en sikkerhedsmargen pa 50%. Praamien til gruppeordningen fradrages i medlemmets bidrag efter AMB og omkostningsfradrag, jf. afsnit Praemien kan asndres i l0bet af aret. For medlemmer, der har faet udbetaling af sum ved f0rtidspension, sum ved ressourceforlob eller sum ved visse kritiske sygdomme, kan der ske modregning i en eventuel udbetaling af sum ved d0d i overensstemmelse med de til enhvertid gaeldende forsikringsbetingelser. Der er tale om et-arige forsikringer uden reserveopbygning, der er derfor hverken tilbagekobsvaerdier eller fripolicevaerdier. >Endring 3: Der er tilf0jet et nyt afsnit Beregningsgrundlag: Der benyttes f0lgende beregningsgrundlag for gruppelivsprodukterne. Rente: i = 2,25% Dodeliqhed: Den anmeldte markedsvaerdidodelighedsintensitet angivet i afsnit 2 anvendes. Invaliditet: For 2/3 invalid anvendes f0lgende intensitet: Alder Kvinde Mand Alder Kvinde Mand 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , _w_ Finanstilsynet Finanstilsynet Arhusgade Kjabenhavn 0-Telefon Fax

6 19 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , For 1/2 invalid anvendes intensiteten for 2/3 invalid muitipliceres med faktoren 1/4-invalidefaktor: 1/4-invalidefaktor = 1,3 Svadom: For kritisk sygdom anvendes folgende intensitet; Alder Kvinde Mand Alder Kvinde Mand 20 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JSsL Finanstilsynet Finanstilsynet Aihusgade K0benhavn 0 Telefon Fax

7 34 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Der anvende en unisex sygdomsintensitet: Alder Intensitet Alder Intensitet Alder Intensitet 20 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Der anvende en unisex sygdomsvarighed: Finanstilsynet - Arhusgade Kobenhavn 0 Telefon Fax

8 Sygdomsvarighed 1 maneder Fordeling Sygdomsvarighed i maneder Fordeling Sygdomsvarighed i maneder Fordeling 1 0, , , , , , , , , , , , , : 0, $ , , , , , , , , , , : 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Foraeldresandsvnliqhed Sandsynligheden P(Y = y,ybarn = ybar.n \Forsikrede er forssldre), altsa sandsynligheden en forbid re har alder y og at barn med alder ysam er givet ved: , , , , , , , ,0X0X6 0,0X0X0 0, $000X00 0, $ ,00X000 0, $ O.OOOOOCO $ $ , a , , , , , ,0000X6 O.OOOOOCO $ $ $ $ , $00X000 O.OCOOOOO $ $0000X0 0, $000X , , , , , , , , ,00X ,0X0000 0, O.OOCOOOO $ $ O.OOOOOCO $ $ , $ , , , , , , , c0354 $ $ $ $ $ O.OCOOOOO 0, $ O.OCOOOOO $ $ $ , , , , , , , , $ ,0X0106 $ $ $ $ , $ $ $ $ $ , , , , , , , , , , $ , $ , $ $CCOOOCO 0, , , , , , , , , , , $ $ $ , $ $ , $ $ $axocoo 0, $000X , , , , , , , , I 0, $ $ , , $ $ $ $ $ $0X0000 $ , $ , ,C028S 4 0, , , , , , , $ $ $ $ $ , $ , , , , , , , , , , , $ , $ O.OOOOOSO 0, $ $ $ $ , , , , , , , , , , $ $ , $ $ $ $ $ $ , , , , , , , , $ $ $ , $ $ $ $ $ $ , , , Q , ,0051X , , $ $ , , , $ $ $0X0659 $ $000X93 $ $ , , , , , , , , $ $ $ $ , , , , $ $ ,0X , , , , , , , , , $ $ , , $ $ , $ $ , $ , 35 0, , , , , , , , $ , $ , $ $ $ $ $ $ , 36 0, , , C),C , , , $ $ $ , , $ , $ $ , $ , Q 37 0, , , , , , ,003SSS9 0, $ $ , , $ $ $ $ $ $ , $ Q 38 0, , , , , Q , , $ , $ $ $ , $ $ $ $ , $ , 33 0, , , , , , , , $C03S912 0, $ $ , $ , , , $ , $ Q 40 0, , , , , , , , , , , , $ $ $ $ $ $ , Q 41 0, , , , , ,C , , C $ $ $ , $ $ $ , $ , $ Q 42 0, , , , , , , , $ , , $ $ $ , $ $ $ , , , , , , , , , , , $ $ , , $ $ $ $ $ $ , , , , , , , , , $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ , , , , , , , , $ $ , $ $ , $ , $ $ $ $ , , , , , , , $ , $ $ $ $ $ $ $ $ $ , , , , , , , , , $ , , , $ $ , $ $ $ $00X657 p 43 0, , X0234 O.OOOOW 0, , , , , , , $ $ $ $ $ $ $ $ $ X073 0, , , ,a3COiS2 0, , , , , $ $ , $ $ $ $ $ $ $ , aoc0004s 0, , aX02 6 0, , , $ $ $ , $ $ $ , , $ $ , , , , , , $ $ $ $ , $ $ , $ , , $ , , , , $ $ , , , , , $ $ $ $ $ O.OOCCOCO ,0000X0 0, , ,000X45 0, , $ , ,00X935 0, , $ , $ $ $ $ $ , , , $0X $ , , $ $0X0241 $ $0X0950 0, , , $ , $ $ , , , O.OOOOOCO 0, , , , $ $ $00X271 $ , $ , , , , $ $ , , O.OOCCOCO 0,0000X0 0, O.OOOOCC8 0, , $ , $ $ $ $ , , $ $ , , $ O.OOOOOCO $ $00X015 0,000X03 $ $ $ $ $ X0211 $ $ , $ , $ O.OOOOOCO $ QOOOOOOO $ , O.CCCOOCO 0, $ O.OOOOOCO $ , , $ $ $ $ , , , O.OOOOOCO $ $ $ $ , $ $ $0X0015 0, ,00X008 0, , $ $ $ $ , $ , ,000X00 $ $ $ , $ ,00X008 $0300X0 $ $ $000X03 O.COXOCO $ $ $ ,00X166 $ $ $ $ O.OOOOOCO $00X000 $ O.OOOOOCO $0X0000 $ $ $ O.OCOOOCO $ $ $0X0015 $ $000X00 $0X0023 $ $ $ $ $ O.OOOOOCO $ , O.OOCOOOO $ $0000X0 0, $ QOOOOOOO O.OOCCOOO $ $ $ $ $ $ $axocbo 0, $ $ O.COOOOOO O.COOOOOO $ O.OOOOOCO $ $ O.COOOOX $ O.OOOOOCO $ O.OOOOOCO $ $ , O.OOOOOCO $ , $ , , ,00X000 $ ,0000X0 $ $ $ $ $ $ , $ $ O.OOCOOOO 0, $ $000X30 $ , , $ O.COXOCO 0, $0030X0 O.OOCOCCO $ $ $ $ $ , $ $ $ $ $ $ $ <S?_ Finanstilsynet Finanstilsynet Arhusgade Kobenhavn 0 Telefon Fax

9 Det gennemsnitlige antal b0rn under 21 ar for forsikrede med b0rn er givet ved: #B0rn = 1,75 >Endring 4; Formlen for det individuelle bonuspotentiale har i teknisk grundlag vasret angivet forkert, og er derfor blevet a3ndret fra: IBfr = Maks ( ^ (Vhens3et stro og til jcebestand - (^(NPV(Yf/)+NPV(Sf'"/)+ NPV(ofr/) - NPV(Bfr/) )));0) grf IBfr = ^ Maks f 0; Vhensset^1 ^NPV^Y^+NPV^Sf f)+npv(off) icebeetand \ erf NPVf '(Bf)) Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtg0reisens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Ingen bemaerkninger Redegorelse for de okonomiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomiske konsekvenser for de enkelte forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekven ser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen skal som minimum overholde kravene i bekendtg0relsens 3, stk. 1, og stk De nye gruppelivsprodukter samt den nye prisberegningsmodel er betryggende og rimelig overfor de enkelte forsikringstagere. I forhold til aandringerne af prisberegningen er der overordnet tale om tekniske eendringer, hvor man fremadrettet benytter overgangsintensiteter fremfor historiske skadesudbetalinger til at fastsastte prisen. Begge metoder tager udgangspunkt i bedste sk0n (markedsv^rdi), og ved indf0relsen af den nye pris beregningsmodel vil der ske en lille reduktion af gruppelivspraemien for den enkelte forsikringstager. Den nye prisberegningsmodel tages f0rste gang i brug ved fastsaettelsen af gruppelivspraamierne for ar Redegorelse for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen kan alternativt anf0res i "Redeg0relse i henhold til 6 stk. 1.", jf. bekendtg0relsens 6, stk. 1. Finanstilsynet-Arhusgade Kjabenhavn 0 -Telefon Fax

10 Ingen bemaerkninger Redegorelse for de okonomiske og aktuarmaessige konsekvenser for livsforsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomiske og aktuarmasssige konsekvenser for livsfor sikringsselskabet, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringssel skabet redegore herfor. Redegorelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtg0relsens 3, stk. 2, og stk Redegorelsen kan alternativt anfores i "Redegorelse i henhold til 6, stk. 1.", jf. bekendtgorelsens 6, stk. 1. Dervurderes ikke at vaere umiddelbare okonomiske konsekvenser for forsikringsselskabet. Navn Angivelse af navn Peter Damgaard Jensen Administrerende direktor Dato og upderskrift 23. juni 2017 / Navn 7 Angivelse af navn / Nicolai Jonas Maltesen Ansvarshavende aktuar Dato og underskrift 23. juni 2017 Navn / Angivelse af navn Morten Jacob Nesgaard Aktuar Dato og underskrift w_ Finanstilsynet Finanstilsynet Arhusgade K0benhavn 0 Telefon Fax

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov orri finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i iov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforslkringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage pka Firianstilsynet Arhusgade 110 2100 Kdbenhavn 0 Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2.

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrlngsvlrksomhed

Læs mere

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed.

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed. PBU Finanstilsynet 22. december 2015 Arhusgade 110 Ref.: fce/gik 2100 K0benhavn 0 AtimeSdelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 Kobenhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvlrksomhed samt

Læs mere

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Sammen giver vi mere tilbage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske,grundlag mv.

Læs mere

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere'tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume

/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tenise grundlag m.v. for livsforsiringsvirsomhed I henhold til 20, st. 1, i lov om finansiel virsomhed sal det tenise grundlag mv. for livsforsiringsvirsomhed

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikrlngsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikrlngsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikrlngsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

PBU Pasdagogernes Pension

PBU Pasdagogernes Pension PBU Pasdagogernes Pension VEDT^GTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 5. april 2017 Vedtaegter for Pa;dagogernes Pension Side 2 af 6 1 Pensionskassens formsl Pensionskassens formal er

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskriveise 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskriveise

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Risikodaekningernes udl0b aandres som f0lge af udviklingen i folkepensionsalderen. Resume

Risikodaekningernes udl0b aandres som f0lge af udviklingen i folkepensionsalderen. Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundiag mv.

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 85 Frederiksberg C Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 2, stk., i lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse nr. 67 af 27. oktober 26 anmeldes det tekniske

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET

GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE MARKEDSVÆRDIGRUND- LAGET Anmeldelse af satsbilag for opgørelse af livsforsikringshensættelser under forsikringsklasse I til markedsværdi gældende indtil andet anmeldes. Risikoelementer

Læs mere

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU)

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Paedagogernes Pensionskasse Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Ændring af nytegningsgrundlag og omtegning af ikke-pensionerede medlemmer Resume

Ændring af nytegningsgrundlag og omtegning af ikke-pensionerede medlemmer Resume FBU Finanstilsynet Århusgade 110 21. december 2018 Ref.: fce/jov 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld

Bilag 1 Brevdato 30. november 2015 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeld Bilag Brevdato 30. november 205 Forsikringsselskabets navn PFA Pension Overskrift Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen. Justering af markedsværdigrundlag Referencerne

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1

Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1 Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1 Bekendtgørelsen / Bilags Bekendtgørelsen 1, stk. 3, 4 Hvordan forstås accessoriske risici? Begrebet accessoriske risici fortolkes i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017

Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Bilag, Statistisk analyse af bestandsdødeligheden 2017 Finanstilsynet har i brev af 22. september 2017 bedt selskaberne om at indberette resultaterne af levetidsanalysen foretaget med udgangspunkt i benchmark

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til g{ldende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af pr{mie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 #ndring

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 pwc Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 kva/s I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 337712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T:

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19.

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19. PGU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 21. december 2018 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grumddag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfolgende kort skrives Norii Pension, opiyser hvert ar de to n0gletal AOK og AOP pa kundernes ariige pensionsoverbiik.

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m w. Finanstilsynet Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m w. Finanstilsynet Århusgade København 0 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 20. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

I den offentlige debat er der stillet spergsmálstegn ved forsikringsmæglemes uvildighed, nár de formidler pensionsordninger til kunder.

I den offentlige debat er der stillet spergsmálstegn ved forsikringsmæglemes uvildighed, nár de formidler pensionsordninger til kunder. Alþingi ErindimÞ M komudagur NOTAT Redegerelse om aflenning af forsikringsmæglere 1. Indledning I den offentlige debat er der stillet spergsmálstegn ved forsikringsmæglemes uvildighed, nár de formidler

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting")

Læs mere

Drsftsoverenskomst. Adalsparkvej Horsholm. Alsvej Horsholm. Mellem Horsholm Kommune. og Den selvejende institution Lovehuset

Drsftsoverenskomst. Adalsparkvej Horsholm. Alsvej Horsholm. Mellem Horsholm Kommune. og Den selvejende institution Lovehuset LANDSORGANIS TIONEN DANSKE DAGINST1TUTIONER Drsftsoverenskomst Mellem Horsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 Horsholm og Den selvejende institution Lovehuset Alsvej 6 2970 Horsholm 1 LANDSORG NISATIONEN

Læs mere

Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger

Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger Til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 3. april 2019 Ref. LIFA/IMPE J.nr. 560-0144/560-0145 Regnskabsmæssig analyse til afdækning af eventuelle generationsomfordelinger Indledning Af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere