YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER"

Transkript

1 YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende boliger bygget efter almen Boligloven og støtte som ydes efter Servicelovens 83 og 85. For dagtilbudsdelen Servicelovens 104. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter Faaborg-Midtfyns Kommunes kvalitetsstandard på området. Organisatorisk er Palleshave Bo- og Aktivitetscenter en del af Viften Bo- og Aktivitetstilbud Midtfyn. Målgruppen Borgerne på tilbuddet er fortrinsvis yngre personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for at bo i et beskyttet bomiljø med en vågen nattevagt. Alle borgerne er mobile, dog kan der være behov for anvendelse af rollator eller andre personlige hjælpemidler. Nogle borgere har et verbalt sprog, og andre gør brug af alternativ kommunikation i form af tegn-til-tale, kropsprog, mimik m.m. Nogle har til tider en adfærd, som kan opleves som grænseoverskridende, hvorfor dette område har særligt fokus. Størstedelen af de visiterede borgere er desuden tilknyttet det interne daghjem (SEL 104), og der er rig mulighed for at arbejde tæt sammen mellem dag- og botilbud, hvilket også minimerer ulemperne ved og omkostningerne til befordring. Endvidere er der mulighed for, at der kan være andre eksterne borgere tilknyttet daghjemmet. Det har den gevinst, at det kan lempe overgangen til et botilbud på Palleshave. Forekommer dette, laves der særlige aftaler herom med dagtilbuddet i visitationsprocessen. Styrken ved et botilbud på Palleshave Botilbuddet Palleshave er kendetegnet ved, at borgergruppen indeholder en stor diversitet, hvorfor støttebehovet dermed også varierer fra borger til borger. Fælles for alle borgere er, at de ikke mestrer et liv i egen bolig og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø. Et miljø hvor en målrettet socialpædagogisk indsats vedligeholder og på områder hvor det er muligt - sætter fokus på udvikling af borgerens ressourcer. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en borger er inde i et regressivt forløb. For at synliggøre de forskellige ydelsesniveauer og dermed også den støtte, som den enkelte borger visiteres til, er disse opdelt i tre forskellige niveauer (moderat, stort/omfattende og fuldstændigt), hvor der sker en gradvis optrapning i støtteniveauet fra niveau til niveau, hvilket illustreres på de kommende sider. Støtten gives indenfor de listede områder i modellen nedenfor. For en uddybning af hvordan støtten udmønter sig mere konkret, henvises der til ydelsesbeskrivelserne senere i dette dokument. I disse ydelsesbeskrivelser står det specificeret, hvordan støtten ydes ud fra borgerens individuelle støttebehov. En mere uddybende beskrivelse af støtten til den enkelte borger kan findes i borgerens funktionsbeskrivelse. Side 1 af 9

2 Borgerne modtager moderat fuldstændig støtte inden for følgende områder: Praktiske opgaver i hjemmet. Egenomsorg Socialt liv Sundhed Kommunikation Mobilitet Samfundsliv Præcisering af støttebehov Det nærmere omfang af et moderat, stort/omfattende og et fuldstændigt støttebehov redegøres der for i de nedenfor listede ydelser. Det skal dog pointeres, at en borgers støttebehov kan variere en hel del mellem de enkelte områder. Eksempelvis kan en borger måske magte meget i forhold til praktiske gøremål og personlig pleje, men have så store udfordringer på det sociale område, at vedkommende ved visitation bliver placeret i den ydelsesgruppe, som har brug for enten stor/omfattende eller fuldstændig støtte. Støttebehovet på det sociale område vægter tungt i det samlede billede. De formulerede ydelsespakker er udarbejdede for at give området transparens, således at de bliver operationelle for både den visiterende myndighed og på leverandørniveauet, men de tilsidesætter ikke den individuelle vurdering af borgeren. Den individuelle støtte tilrettelægges ud fra den enkelte borgers ressourcer og udfordringer. I samarbejde med borgeren tilrettelægges den/de socialpædagogiske indsatser på det niveau, som den enkelte borger magter og bedst kan profitere af.. For de fleste af borgerne på Palleshave vil støttebehovet være stort/omfattende, hvorfor denne ydelsespakke anses som tilbuddets primære ydelse. Der kan dog være borgere, som har et mindre støttebehov, svarende til moderat, eller andre med et større støttebehov, svarende til fuldstændigt. Naturligvis kan der være en borger, som kommer ind i en positiv udviklingsspiral, således at denne eventuelt på sigt skal flyttes til et lavere støtteniveau; ligesom en borger kan komme ind i en regressiv fase, således at støttebehovet er stigende, hvorfor borgeren skal gå et niveau op i støtte. Borgere med et moderat støttebehov Borgere, der har et moderat støttebehov, formår at varetage mange af hverdagens opgaver selv. De har dog fortsat behov for at bo i et beskyttet miljø, hvor de kan modtage verbal guidning fra personalet, ligesom det kan være nødvendigt at tilbyde dem en genkendelig og individuelt tilrettelagt hverdag ud fra en socialpædagogisk tilgang. Side 2 af 9

3 Borgere med et stort og omfattende støttebehov Borgere med et stort/omfattende støttebehov har brug for personalets styrende støtte undervejs i udførelsen af hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at leve i et bomiljø, hvor der kan tages særlige hensyn og tilrettelægges individuelle, socialpædagogiske forløb. Borgere med et fuldstændigt støttebehov Borgere med et fuldstændigt støttebehov har brug for personalets fulde støtte for at kunne håndtere hverdagens aktiviteter. Borgerne har dertil brug for at bo i et særligt tilrettelagt bomiljø eventuelt under afskærmede forhold. Borgerne har endvidere brug for en særdeles høj grad af socialpædagogisk ekspertise, jf. kompleksiteten af deres udfordringer, for at få tilrettelagt deres individuelle, socialpædagogiske forløb i botilbuddet. r Praktiske opgaver i hjemmet - Hjælp og omsorg for andre - Praktiske opgaver - Indkøb - Madlavning - Rengøring og tøjvask Borgeren deltager aktivt i renholdelsen af egen bolig og behøver kun beskeden, f.eks. verbal støtte. Borgeren klarer i mindre omfang egne indkøb, men skal tilbydes støtte efter behov. Borgeren kan med nogen støtte tage del i madlavningen. Borgeren formår i et vist omfang, at betjene elektronisk udstyr, vaskemaskine m.m. Dog skal der ofte verbal guidning til. Borgeren har i det hele taget brug for moderat støtte til at varetage de almindelige dagligdags opgaver. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel struktur, således at borgeren orienterer sig efter denne i løbet af ugen og/eller i hverdagen. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt Og Borgeren har brug for støtte til rengøring af bolig. Evt. varetages al rengøring af anden leverandør. Borgeren har brug for omfattende støtte til indkøb. Borgeren tager kun i beskedent omfang del i madlavningen eller magter det slet ikke. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens praktiske gøremål. Eksempelvis kan det være støtte via en meget styrende visuel struktur, som Side 3 af 9

4 Borgeren kan ikke uden hjælp betjene elektronisk udstyr. Borgeren har generelt brug for forskellige former for støtte til almindelige, dagligdags opgaver. tydeligt angiver hverdagens forløb, eller at personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren i en funktion. Borgeren får klaret rengøring af sin bolig gennem anden leverandør udover kvalitetsstandarden jf. SEL 83 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren magter ikke at foretage indkøb. Borgeren tager slet ikke del i madlavningen, der helt varetages af andre. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til almindelige, dagligdags opgaver, idet vedkommende ikke selv magter disse. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter hverdagens gøremål. Eksempelvis sørger personalet for, at hverdagens gøremål bliver udført, og man sikrer sig borgerens deltagelse ved at vedkommende er til stede under aktiviteten, hvor dette er relevant. Egenomsorg - Af og påklædning - Vask - Kropspleje - Toiletbesøg - Drikke - Spise Borgeren har begrænset brug for støtte til af- og påklædning, idet vedkommende selv magter dette, eventuelt med en kortere verbal guidning. Borgeren klarer selv badning, eventuelt med kortere verbal og/eller visuel guidning. Borgeren har brug for nogen støtte til toiletbesøg og anden personlig pleje, eventuelt med påmindelser. Borgeren magter selv at fuldføre sine måltider, eksempelvis spise med kniv og gaffel. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver guidet verbalt i forhold til den personlige pleje. Eksempelvis kan der også være støtte via en udarbejdet visuel guidning til konkrete plejefunktioner, således at borgeren orienterer sig efter denne ved en aktivitet. Ydelsen/støtten vil altid være individuelt og Borgeren har brug for mere end blot verbal støtte til af- og påklædning. Borgeren har brug for praktisk støtte til badning, eksempelvis at dosere sæbe, at blive skyllet og/eller tørret. Borgeren har brug for omfattende støtte til toiletbesøg og anden personlig hygiejne, eksempelvis tørring og håndvask efter toiletbesøg, negleklipning, barbering m.m. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende bliver støttet rent fysisk i forhold til hverdagens personlige plejebehov. Eksempelvis kan det være støtte via en udarbejdet og meget styrende visuel struktur, som tydeligt angiver forløbet af en personlig plejesituation, eller at personalet rent fysisk går ind og støtter borgeren ved nogle af funktionerne i Side 4 af 9

5 Borgeren har brug for støtte til sine måltider, eventuelt ved at maden bliver skåret ud og/eller at vedkommende sidder tæt på personalet. udførelsen. Borgeren har brug for en grad af støtte til af- og påklædning, hvor tøjet skal findes frem og vedkommende bliver klædt på eller af. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til badning, eksempelvis ved at blive vasket og tørret mm. Borgeren har brug for personalets praktiske hjælp til alt, hvad der vedrører toiletbesøg og anden personlig hygiejne. Borgeren har brug for fuldstændig støtte til måltiderne, skal eventuelt spise afskærmet. Borgeren modtager en ydelse, hvor vedkommende modtager fuld støtte, idet borgeren ikke selv magter den personlige pleje i hverdagen. Eksempelvis sørger personalet for, at den personlige pleje bliver udført og inddrager borgeren ved at fortælle verbalt om udførelsen. Socialt liv - Samspil og kontakt - Relationer - Sociale fælleskaber - Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter - Netværk Borgeren formår at socialisere sig med pårørende og/eller med ligesindede. Borgeren formår at tage kontakt til andre og at indgå i socialt samvær uden nogen form for væsentlig støtte. Borgeren kan i enkelte tilfælde opleve sociale misforståelser, hvor der er behov for personalets opmærksomhed. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder borgerens sociale formåen ved at opstille sociale rammer (kontekster), hvor borgeren selv kan bevæge sig rundt. og Borgeren formår ikke at socialisere sig alene ved egen hjælp og har brug for omfattende støtte til socialisering. Borgeren kan have brug for at blive skærmet i sociale situationer eksempelvis ved, at personalet hjælper med at sortere i stimuli. Borgeren kan i større omfang opleve sociale misforståelser ved socialt samvær. gives ved, at personalet har en tæt opmærksomhed overfor borgeren og støtter vedkommende til at opklare og forklare eventuelle sociale misforståelser. Borgeren formår stort set ikke nogen form for socialisering uden støtte fra personalets side. gives ved, at der gives en øget støtte i sociale sammenhænge, ligesom Side 5 af 9

6 Borgeren har behov for personalets skærpede opmærksomhed i sociale kontekster. Borgeren kan have en udadreagerende adfærd, som kræver en særlig socialpædagogisk håndtering samt afskærmning. Borgeren kan have helt særlige udfordringer på dette område, hvor der også er behov for at være opmærksom på borgerens adfærd i relation til andre borgere. der også kan arbejdes med afskærmning og andre socialpædagogiske indsatser, der sigter på at øge borgerens sociale ressourcer og/eller begrænse de sociale udfordringer. Sundhed - Helbredsforhold - Kostvaner og livsførelse - Medicinsk behandling Og Borgeren kan selv tage til læge og diverse behandlere evt. med støtte til at huske aftalen. Borgeren har almindelige kostvaner og kan klare sig med moderat verbal støtte. Borgeren har en forståelse for almindelig livsførelse, som f.eks. at spise fornuftigt og motionere, uden dog nødvendigvis at efterleve denne. Borgeren administrerer selv sin evt. medicin eller anden behandling. Borgeren kan tage til læge og evt. andre behandlere, hvis vedkommende har en personale med til at guide verbalt. Borgeren har et omfattende behov for verbal støtte fra personalet for at kunne opretholde fornuftige kostvaner. Det kan være hjælp til indkøb og mængder af indtag ved måltider m.m. Borgeren har en begrænset forståelse for betydningen af almindelig livsførelse og har derfor behov for personalets praktiske støtte til dette. Borgeren kan selv administrere sin medicin når personalet har doseret den og evt. lavet støttesystemer, som hjælper med at huske den. Borgeren skal have personale med til læge og evt. andre behandlere. Der skal evt. være særlige støttesystemer for at besøget kan gennemføres. Nogle behandlinger som f.eks. tandlægebesøg kan kun gennemføres i narkose. Borgeren har ingen forståelse for betydningen af almindelige kostvaner. Borgeren har evt. brug for, at adgang til fødevarer m.m. er begrænset udenfor måltiderne. Borgeren skal evt. have støttesystemer for at undgå at spise ting som ikke er fødevarer. Støtten til udvikling og eller vedligehold gives ved at personalet er i dialog med borgeren om betydningen af at have fokus på egen sundhed. gives ved, at personalet hjælper borgeren med at tilrettelægge en hverdag evt. med forskellige støttesystemer, som gør det muligt for borgeren at leve et relativt sundt liv. gives ved, at personalet fuldstændigt strukturerer borgerens hverdag med henblik på at tilbyde borgeren muligheden for at leve et relativt sundt liv. Side 6 af 9

7 Borgeren har brug for personalets fuldstændige støtte til almindelig livsførelse. Borgeren har brug for støtte til alt vedr. indtag af medicin og anden form for behandling. Kommunikation - Forstå meddelelser - Fremstille meddelelser - Samtale - Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker - Kommunikationsmiddel Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis læse enkelte ord og formulerer sig verbalt. Borgeren magter at gøre sig forståelig og ytrer sine ønsker og behov. Borgeren forstår meddelelser fra andre og kan indgå i en vis form for dialog med personalet eller medbeboerne. Støtten til udvikling gives ved, at tilbuddet udvikler og/eller vedligeholder de kommunikative kompetencer, eksempelvis gennem den daglige dialog med personalet. og Borgeren magter et vist kommunikationsniveau, kan eksempelvis formulere sig verbalt. Borgeren kan i perioder have udfordringer i sin kommunikation, eksempelvis ved at forståelsesniveauet nedsættes. Borgeren anvender muligvis alternativ kommunikation som supplement for at gøre sig forståelig. Borgeren har behov for, at personalet anvender en tilpasset kommunikation, eksempelvis i form af visuelt materiale og/eller enkel og præcis sprogbrug for at opnå forståelse. Borgeren er særligt udfordret på det kommunikative område, har enten svært ved at gøre sig forståelig eller magter det ikke. Borgeren har svært ved at afkode andres kommunikation, og der kan ofte opstå misforståelser, hvis ikke der praktiseres en særlig opmærksomhed på området. Borgeren har svært ved at formulere egne ønsker og behov, eller magter det generelt ikke. Støtten til udvikling gives ved, at personalet har en særlig opmærksomhed på, at udvikle og/eller vedligeholde borgerens kommunikationsniveau, eksempelvis kan der være behov for at udarbejde særligt materiale eller anvendelse af tegn-til-tale. gives til borgeren ved, at der altid er en særlig opmærksomhed fra personalet på området og der gøres megen brug af alternativ kommunikation, herunder specialpædagogisk materiale. Side 7 af 9

8 Mobilitet - Gang og bevægelse - Ændre og opretholde kropsstilling - Bære, flytte og håndtere genstande - Færden med transportmidler Borgeren er mobil og kan enten selv færdes i det offentlige rum eller optrænes i dette via en socialpædagogisk tilgang. Borgeren formår at orientere sig i trafikken, og kan varetage egne behov. Borgeren kan færdes frit på Lindehusets areal. Borgeren formår at bevæge sig rundt på forskelligt terræn. gives eksempelvis ved trafiktræning eller træning i benyttelse af offentlige transportmidler, således at borgeren kan bevæge sig frit. og Borgeren er mobil og formår at bevæge sig frit rundt på Lindehusets egne arealer, men borgeren er ikke nødvendigvis trafiksikker. Borgeren har brug for stor støtte, ifald terrænet bliver ujævnt. Borgeren har brug for, at personalet er opmærksomt på vedkommendes færden og kan være behjælpeligt ved behov. gives ved, at personalet fastholder et opmærksomt blik på vedkommende og udvider dennes verden - hvis muligt. Borgeren er mobil, men kan også have mindre fysiske funktionsnedsættelser. Borgeren kan muligvis færdes frit i et trygt miljø (Lindehusets eget areal), men der kan også være behov for et fuldstændigt og øget fokus fra personalet side, idet vedkommende har en adfærd, som muligvis kan være til fare for borgeren selv eller andre. gives ved, at personalet arbejder socialpædagogisk med at minimere udfordringer i borgerens færden. Støtten gives også her ved at personalet bevarer en fortløbende øget opmærksomhed på borgerens færden. - Beskæftigelse - Bolig - Uddannelse - Privatøkonomi Samfundsliv Borgeren er med kun en smule støtte i stand til at modtage et dagtilbud, f.eks. i form af hjælp til vækning. gives ved, at personalet understøtter eller supplerer de af borgerens egne Side 8 af 9

9 Og Borgeren kan selvstændigt eller med blot verbal støtte rydde op i sin bolig og varetage lettere rengøringsopgaver. Borgeren kan med moderat støtte som f.eks. hjælp til tilmelding gå til aktiviteter som f.eks. aftenskole. Borgeren varetager selv sin økonomi med nogen støtte fra personalet. Borgeren har brug for støtte for at være i stand til at modtage et dagtilbud. Det kan f.eks. være hjælp til at huske madpakke, til transport og til at overholde arbejdstiderne. Borgeren er ikke i stand til selv at holde sin bolig, men kan med praktisk støtte selv medvirke dertil. Borgeren har brug for personalets støtte ved deltagelse i evt. aktiviteter udover dagbeskæftigelsen. Borgeren har et stort behov for hjælp til økonomistyring, da vedkommende ikke selv kan fastholde det fornødne overblik. I det omfang borgeren er i stand til at modtage et dagtilbud, er det kun med fuldstændig støtte fra personalet. Borgeren kan ikke holde sin egen bolig og er kun i stærkt begrænset omfang i stand til at medvirke. Vedkommende køber evt. støtten af ekstern leverandør. Borgeren kan kun deltage i aktiviteter udover dagbeskæftigelsen, hvis vedkommende følges af pædagogisk personale. Borgeren har intet overblik over sin økonomi. ressourcer, der gør vedkommende i stand til at mestre deltagelse i et dagtilbud og evt. aktiviteter, samt varetagelsen af egen bolig og økonomi. gives ved at fastholde og udvikle støttesystemer, som gør borgeren i stand til at modtage et dagtilbud og deltage i evt. aktiviteter derudover, og som giver borgeren mulighed for at varetage sin egen bolig og økonomi i det omfang, det er forsvarligt. gives ved at strukturere borgerens hverdag tydeligt og med støttesystemer, der gør det muligt for borgeren at modtage en eller anden form for dagtilbud (dette kan evt. være af varierende intensitet), samt mulighed for deltagelse i andre aktiviteter i de perioder borgeren magter det. Borgeren involveres ikke i egen økonomi, men kan evt. lejlighedsvis selv betale ved simple indkøb. Side 9 af 9

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL).

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Beskrivelse af tilbud Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Borgerne på tilbuddet modtager rengøring

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Indhold

Ydelsesbeskrivelser. Indhold Ydelsesbeskrivelser Indhold Ydelsen Indledningsvist beskrives ydelsen og målgruppen ifølge lovgrundlaget, og målgruppen afgrænses nærmere. Herefter skitseres kort hvordan ydelsesbeskrivelsen og den vedlagte

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte,

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et overskueligt bymiljø.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2019 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et overskueligt bymiljø.

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85

Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 Kvalitetsstandard - Social & Ældre - Vejen Kommune Kvalitetsstandard Lovgrundlag Formål Længerevarende botilbudslignende tilbud Almenboligloven 105/Serviceloven 85 ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Vi kan tilbyde følgende praktikker: 1 Praktik. 2 Praktik. 3 Praktik.

Vi kan tilbyde følgende praktikker: 1 Praktik. 2 Praktik. 3 Praktik. Velkommen til praktikhåndbogen for DTBF i Horsens kommune. Her kan vi tilbyde hele 5 forskellige praktiksteder, som alle er en del af organisationen DTBF. Organisationens hovedopgave er at yde dagbeskæftigelse

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Telefon: Telefon:

Telefon: Telefon: SERVICEDEKLARATION POLARIS/LILLESTJERNEN Adresse: Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5260/ 9945 5261 Polaris Lillestjernen Afdelingsleder: Anne Danstrup Afdelingsleder: Annemette S. Christensen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Børnecentret Høllevang kostpolitik

Børnecentret Høllevang kostpolitik Børnecentret Høllevang kostpolitik Børnecentret Høllevangs kostpolitik Børnecentret Høllevangs kostpolitik er udarbejdet i samarbejde med personale og forældrebestyrelse. Vi følger de retningslinjer som

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte Ydelsesbeskrivelse Overskrift Psykiatrisk bofællesskab Hvide Hus og psykiatrisk opgangsbofællesskab Gule Hus Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse der bor i botilbud. Lov om social

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré

Læs mere

Praktik håndbog for DTBF

Praktik håndbog for DTBF Praktik håndbog for DTBF Velkommen til praktikhåndbogen for DTBF i Horsens kommune. Her kan vi tilbyde hele 5 forskellige praktiksteder, som alle er en del af organisationen DTBF. Organisationens hovedopgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 LOVGRUNDLAG ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger,

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere