Beskæftigelsesplan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Beskæftigelsesministerens indsatsområder i Beskæftigelsesplanens opbygning Resultater de seneste år Udviklingen i jobcentrets målgrupper Status på varighed Oversigt over særlige indsatsområder i Ministermål Flere unge i uddannelse Tilgang til førtidspension Langtidsledighed Den virksomhedsrettede indsats Sygedagpenge Kontanthjælp Øvrige indsatsområder Personer omfattet af integrationsloven Fleksjob og ledighedsydelse A-dagpenge Resultatbaseret styring i Jobcenter Vesthimmerland Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan Side 2

3 1 Indledning Hvert år skal Jobcenter Vesthimmerland udarbejde en Beskæftigelsesplan, som med udgangspunkt i en analyse af udviklingen de seneste år, angiver en retning for jobcentrets beskæftigelsesindsats i det pågældende år. Beskæftigelsesplan 2016 er udarbejdet i efteråret 2015 for sikre et datagrundlag, der er så opdateret som muligt. Således er der taget udgangspunkt i udviklingen frem til medio Beskæftigelsesplan 2016 er ændret i forhold til de tidligere år, idet Beskæftigelsesreformen har afskaffet en række af de form- og proceskrav, som hidtil har været gældende. Derfor har kommunerne mulighed for selv at tilrettelægge en proces og bestemme et indhold, der sikrer den bedst mulige forankring som et centralt omdrejningspunkt i kommunens beskæftigelsesindsats. Udover disse ændringer i rammerne for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2016, er det også det første år, hvor refusionsreformen er trådt i kraft. Det betyder for det første, at der i langt højere grad bliver fokus på varigheden af borgernes forløb på tværs af ydelser. Der er således en ekstra god grund til at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der går på tværs af jobcentrets målgrupper og forhindrer en suboptimering, hvor en succes det ene sted har afledte negative konsekvenser på andre områder. For det andet betyder det, at der i endnu højere grad end tidligere skal være fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen. Det har hele tiden været målet for indsatsen at hjælpe borgerne hurtigst muligt i job eller uddannelse. Men fra 2016 er de økonomiske incitamenter skærpet i denne retning. Beskæftigelsesplan 2016 tager således udgangspunkt i ovenstående og udstikker målene og dermed pejlemærkerne for beskæftigelsesindsatsen i Udviklingen på arbejdsmarkedet Antallet af arbejdspladser i Vesthimmerlands Kommune er i perioden 2008 til 2013 faldet med svarende til 9 pct. mod 6 pct. i region Nordjylland. De største fald er sket i industri, handel og transport, samt offentlig administration, undervisning og sundhed. Samtidig er der sket et fald beskæftigelsen i kommunen på 10,7 pct.. At det ikke har medført en større stigning i ledigheden skyldes, at arbejdsstyrken samtidig er faldet med over 8 pct. Det betyder dog også, at der er en risiko for, at størrelsen på arbejdsstyrken kan være en udfordring, hvis der som forventet kommer en stigning i efterspørgslen på arbejdskraft. Det betyder, at det er helt afgørende, at jobcentrene sikrer, at så stor en del af arbejdsstyrken som muligt, er klar til at tage et arbejde. Samtidig er det jobcentrets opgave at hjælpe personer med problemer ud over ledighed tilbage i arbejdsstyrken og videre på arbejdsmarkedet. Side 3

4 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016 Beskæftigelsesministeren har i maj 2015 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for Flere unge skal have en uddannelse 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Målene er modsat tidligere vejledende og kommunerne er derfor ikke direkte forpligtet af disse. Jobcenter Vesthimmerland vurderer dog, at målene ligger fint i tråd med jobcentrets egne prioriteringer. Således indgår ministerens indsatsområder i Jobcenter Vesthimmerlands målfastsættelse for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesplanens opbygning Strukturen i Beskæftigelsesplan 2016 tager udgangspunkt i en gennemgang af resultaterne de seneste år. Her er de samlede resultater blevet opgjort og vurderet, hvorefter de primære fokusområder er blevet identificeret. Opbygningen er centreret omkring disse fokusområder. For hvert område gennemgås indledningsvist den udvikling, som ligger til grund for behovet for et særligt fokus. Herefter er der opstillet ambitiøse og realistiske mål. Side 4

5 4 Resultater de seneste år Grundlaget for Beskæftigelsesplanen har været en gennemgang af udvikling og resultater de seneste år. Som udgangspunkt er alle opgørelser udarbejdet ved at se på udviklingen i perioden 3. kvt kvt til 3. kvt kvt I de tilfælde, hvor begrænset adgang til data eller justeringer på de enkelte områder er hensigtsmæssige, er det beskrevet nærmere i den konkrete kontekst. Analysen af resultaterne er sket på baggrund af følgende opgørelser: Udviklingen i antal fuldtidspersoner, herunder andelen af hhv. arbejdsstyrke og befolkning. Udviklingen i den samlede varighed på tværs af ydelser. Status på ministerens indsatsområder samt målsætningerne i Beskæftigelsesplan Som grundlag for at vurdere udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, sammenholdes denne med udviklingen i henholdsvis de øvrige kommuner i Region Nordjylland, samt udviklingen i klyngekommunerne, som har sammenlignelige rammevilkår. Klyngerne er sammensat for hver af de enkelte målgrupper og Vesthimmerlands Kommune indgår derfor i forskellige klynger for hver af disse. 4.1 Udviklingen i jobcentrets målgrupper I det følgende gennemgås den overordnede udvikling i Vesthimmerlands Kommune de seneste år. Tabel 1: Udvikling i antal fuldtidspersoner sammenlignet med klyngen og Region Nordjylland Målgrupper 3.kvt kvt. 2014** 3.kvt kvt Udvikling i perioden Klynge Region Nordjylland Dagpenge (inkl. AMY & SU*) ,1 % -6,3 % -4,6 % Kontanthjælp ,4 % -2,5 % -0,3 % Uddannelseshjælp ,7 % -0,6 % -0,3 % Revalidering ,5 % -10,5 % -10,7 % Forrevalidering ,7 % -24,3 % -24,6 % Sygedagpenge (inkl. jobafklaringsforløb) ,1 % +2,5 % +3,9 % Ressourceforløb ,8 % +295 % +297 % Fleksjob ,2 % +9,3 % +7,3 % Ledighedsydelse ,5 % -10,3 % -3,5 % Integrationsborgere på kontanthjælp ,1 % +72,4 % +69,8 % Førtidspension ,5 % -3,3 % -3,8 % I alt ,0 % -0,6 % +0,3 % Målingen viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner inden for den valgte periode. *Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og Særlig Uddannelsesydelse ** Målingerne for kontant- og uddannelseshjælp er pga. kontanthjælpsreformen opgjort for Side 5

6 Som det fremgår af tabel 1, har Vesthimmerlands Kommune samlet set haft en lidt bedre udvikling end både klyngekommunerne og regionen (sammenligningsgrundlaget). Det er især i udviklingen i antal dagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere, hvor der er sket et større fald en i sammenligningsgrundlaget. Det modsatte gør sig gældende for antallet af sygedagpenge-, samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der har været en mere positiv udvikling i sammenligningsgrundlaget. Når man kigger på udviklingen i en given periode, er det afgørende at være opmærksom på, hvilket udgangspunkt der har været. Således skal udviklingen altid vurderes på baggrund af det konkrete niveau. Det kan fx ske ved at se på, hvor stor en andel de enkelte målgrupper udgør af henholdsvis arbejdsstyrken og befolkningen i de givne områder. Tabellen herunder viser netop en oversigt over disse andele. Tabel 2: Antal fuldtidspersoner som andel af arbejdsstyrke og befolkning Andel arbejdsstyrken Andel befolkning Målgrupper VHK Klynge Region VHK Klynge Region Dagpenge (inkl. AMY & SU*) 3,4 4,4 4,4 2,5 3,0 3,1 Kontanthjælp 2,8 3,4 3,2 2,0 2,4 2,2 Uddannelseshjælp 1,4 1,7 1,7 1,0 1,2 1,2 Revalidering 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 Forrevalidering 0 0,2 0,3 0 0,1 0,2 Sygedagpenge (inkl. jobafklaringsforløb) 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 2,3 Ressourceforløb 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 Fleksjob 2,6 2,8 2,9 1,9 2,0 2,1 Ledighedsydelse 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 Integrationsborgere på kontanthjælp 0,8 0,5 0,7 0,6 0,3 0,5 Førtidspension 10,7 9,8 9,3 7,8 7,1 6,7 I alt 26,0 27,5 27,2 19,0 19,6 19,4 Målingen viser antal fuldtidspersoner i de enkelte målgrupper, som procentvis andel af hhv. arbejdsstyrken og befolkningen (16-66 år) i perioden 3. kvartal 2014 til 2. kvartal *Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og Særlig Uddannelsesydelse Som det fremgår af tabel 2, har Vesthimmerlands Kommune en mindre andel af både arbejdsstyrken og befolkningen på dagpenge, samt kontant- og uddannelseshjælp end i sammenligningsgrundlaget. Derfor skal den relativt dårligere udvikling i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ses i lyset af en fortsat lavere andel på ydelserne. Men Jobcenter Vesthimmerland skal dog have vendt udviklingen for at bevare den relativt lave andel på ydelserne. På sygedagpengeområdet ligger Vesthimmerlands Kommune på niveau med sammenligningsgrundlaget. Men udviklingen er en udfordring. Derfor er det Jobcenter Vesthimmerlands ambition at nedbringe niveauet i løbet af Endelig er det værd at fremhæve, at Vesthimmerlands Kommune både har haft en bedre udvikling kombineret med en lavere andel på ledighedsydelse. Side 6

7 Vesthimmerlands Kommune har relativt mange på førtidspension. Til gengæld har Vesthimmerlands Kommune haft den bedste udvikling i perioden. Ovenstående underbygges tillige, hvis man ser på besparelsespotentialet for Vesthimmerlands Kommune. Besparelsespotentialet opgøres ved at sammenholde den faktiske andel af befolkningen på en række ydelser med en beregnet (forudsagt) andel. Den forudsagte andel er baseret på kommunens rammevilkår og er derfor en indikator for, hvordan kommunen kan forventes at præstere. Den seneste opgørelse af besparelsespotentialet fremgår i tabellen herunder. Tabel 3: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Vesthimmerland jobcenter Forsørgelsesydelse Fuldtidspersoner Forudsagte fuldtidspersoner Potentiel reduktion Besparelses- 2. kvartal kvartal 2015 i pct. af befolkningen i pct. af befolkningen af antal fuldtidspersoner potentiale (i mio. kr.) A-dagpenge* (inkl. særlig uddannelsesydelse og 2,49 2, arbejdsmarkedsydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og 3,91 4, ,3 uddannelseshjælp) Sygedagpenge 2,21 2, ,9 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 10,19 9, ,5 I alt 18,79 19, ,5 *STAR har ikke kunne fordele forsørgelsesudgifterne på kommunale og statslige udgifter og dermed kan kommunens besparelsespotentiale ikke beregnes. Som det fremgår af tabellen herover, ligger Vesthimmerlands Kommune lavere end den forudsagte andel af befolkningen på de midlertidige forsørgelsesydelser. Derfor er der ikke et besparelsespotentiale. Til gengæld kunne der spares 11,5 mio. kroner, hvis andelen af personer på permanenteoffentlige ydelser nedbringes til det forudsagte niveau. Udover fokus på at begrænse tilgangen, er jobcentrets primære fokus her på at etablere og fastholde så mange i fleksjob som muligt, samtidig med at timetallet gradvist øges. 4.2 Status på varighed Tabel 4 viser, hvordan personerne i de forskellige målgrupper placerer sig i forhold til sammenhængende varighed på tværs af ydelser. Tabel 4: Andel forløb fordelt på varighed på alle ydelser (juni 2015) Målgrupper Område 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Dagpenge (ekskl. AMY & SU*) VHK 22 % 57 % 16 % 4 % Klynge 22 % 54 % 18 % 6 % Region 22 % 53 % 19 % 6 % Kontanthjælp VHK 4 % 19 % 14 % 63 % Klynge 5 % 17 % 15 % 63 % Region 4 % 13 % 12 % 71 % Uddannelseshjælp VHK 11 % 31 % 14 % 44 % Side 7

8 Klynge 9 % 26 % 18 % 46 % Region 9 % 26 % 19 % 47 % Revalidering VHK 0 % 0 % 0 % 100 % Klynge 1 % 3 % 6 % 90 % Region 1 % 2 % 6 % 91 % Sygedagpenge VHK 18 % 41 % 15 % 26 % Klynge 17 % 43 % 17 % 22 % Integrationsborgere på kontanthjælp Region 16 % 39 % 18 % 27 % VHK 8 % 31 % 20 % 41 % Klynge 10 % 34 % 26 % 30 % Region 9 % 36 % 25 % 30 % I alt VHK 13 % 37 % 15 % 35 % Klynge 15 % 39 % 17 % 28 % Region 13 % 34 % 17 % 36 % Målingen viser antal forløb fordelt på varighed. Varigheden er opgjort som uafbrudte forløb med ydelse. *Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og Særlig Uddannelsesydelse Ser man på dagpenge og kontant- & uddannelseshjælp, ligger Vesthimmerlands Kommune bedre eller på niveau med de sammenlignelige kommuner. Samtidig fremgår det, at andelen af langvarige sager på revalidering og integrationsborgere på kontanthjælp er relativt højere. Det dækker dog primært over, at Vesthimmerland har haft en lavere tilgang i de to målgrupper, hvorfor der er en mindre andel sager med kort varighed. Der hvor Vesthimmerland skal være opmærksomme er på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Her ligger niveauet ganske vist under regionen, men over klyngen. Samtidig har udviklingen det seneste år vist en markant større stigning end i de sammenlignelige kommuner. Derfor er langvarige sygedagpengesager fortsat et særligt fokusområde Side 8

9 5 Oversigt over særlige indsatsområder i 2016 I det følgende behandles de særligt udvalgte fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Ministermål Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2016 ligger i forlængelse af målene for I det følgende gennemgås udviklingen for Jobcenter Vesthimmerland på de udmeldte områder, hvor efter der opstilles mål, som kan sikre en fortsat positiv udvikling på de enkelte indsatsområder Flere unge i uddannelse Tabel 5 viser, hvor stor en andel af unge på midlertidig forsørgelse, der i gennemsnit er afsluttet til uddannelse eller beskæftigelse de seneste år. Vesthimmerlands Kommune er samlet set faldet fra et niveau over både klyngen og regionen til at ligge på niveau med klyngen. Faldet er primært sket i forhold til andel udsluset til uddannelse. Tabel 5: Andel unge på ydelse som påbegynder uddannelse eller beskæftigelse (gns. i perioden) Andel i uddannelse Andel i beskæftigelse I alt Område Vesthimmerlands Kommune 3,1 2,0 6,2 6,1 9,3 8,1 Klyngen 3,0 2,5 5,6 5,5 8,6 8,0 Region Nordjylland 2,9 2,3 6,3 6,3 9,2 8,6 Målingen viser antal unikke personer under 30 år, der har modtaget a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (inklusiv supplerende dagpenge/kontanthjælp) inden for den valgte periode. For denne gruppe udregnes desuden start på uddannelse (ordinær, su-berettiget og øvrig registreret uddannelse samt lærlingeforløb) og i beskæftigelse. Hvis en person starter i både uddannelse og beskæftigelse, tælles kun tilgangen til uddannelse. Data er trukket for perioden maj 2013 til april 2014 og fra maj 2014 til april Ser man alene på personer på uddannelseshjælp, ligger Vesthimmerland på 2,7 pct. mod 3,1 i klyngen. Vesthimmerlands Kommune vil i 2016 øge udslusningen til uddannelse, således den mindst er på niveau med klyngen. I Beskæftigelsesplan 2015 er der opstillet et mål om at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp til 225 i december Som det fremgår af tabel 1, har der i gennemsnit været 240 personer på uddannelseshjælp det seneste år. Således er ligger der fortsat en vigtig opgave i arbejdet med netop denne gruppe. Antallet af personer på uddannelseshjælp i Vesthimmerlands Kommune er steget, mens det er faldet i de sammenlignelige kommuner. Det skal dog ses i lyset af, at målgruppen fortsat udgør en lavere andel arbejdsstyrken. Men det er vigtigt at få vendt udviklingen for at kunne fastholde denne lavere andel. For selvom antallet af personer på uddannelseshjælp kun er steget 1,7 pct. fra 2014 til 3. kvt til 2. kvt. 2015, er der behov for at se nærmere på tendensen i udviklingen. Faktisk er der sket en stigning på 15,7 pct. fra juni 2014 til juni 2015 i antal uddannelseshjælpsmodtagere Side 9

10 Derfor opstilles der for 2016 igen et mål om at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp til 225 fuldtidspersoner. Samtidig skal andelen uddannelseshjælpsmodtagere med en varighed på over 52 uger nedbringes til 40 pct Tilgang til førtidspension Målet i Beskæftigelsesplan 2015 var at begrænse tilgangen til førtidspension det seneste år til 45 i december I tabel 6 ses udviklingen siden Tabel 6: Udvikling i tilgang til førtidspension * (gns.) Vesthimmerlands Kommune % % % Klynge % % % Region Nordjylland % % % *Opgjort for perioden september 2014 til august Ved den seneste opgørelse i august 2015, var antallet på 27. Således ligger Vesthimmerland markant under målsætningen. Set i lyset af en markant højere andel på ydelsen, skal denne lavere tilgang ift. det gennemsnitlige niveau i perioden fastholdes, hvis andelen på ydelsen på sigt skal nedbringes til samme niveau som de sammenlignelige kommuners. Niveauet har dog været så lavt i 2014, at det ikke er realistisk at fastholde i Derfor opstilles der et mål om at begrænse tilgangen til førtidspension i 2016 til 30 personer. For at kunne leve op til disse målsætninger, er indsatsen i forhold til jobcentrets øvrige målgrupper afgørende. Således kan jobcentrets samlede indsats siges at være forebyggende for tilgangen til førtidspension Langtidsledighed Som det fremgår af tabel 7, har Vesthimmerland en højere andel langtidsledige end både regionen og klyngen. Ser man nærmere på tallene, dækker det over, at Vesthimmerland ligger fint på dagpengemodtagere, hvorimod andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere både har en dårligere udvikling og et højere niveau end klynge og regionen. Tabel 7: Andel langtidsledige Område Relativ ændring Vesthimmerlands Kommune 23,8 23,9-10 % Region 20,1 19,1-6 % Klynge 24,4 22,5-18 % Andelen af langtidsledige er opgjort ift. antal bruttoledige jobklare personer. I Beskæftigelsesplan 2015 er der opstillet et mål om at nedbringe antallet af langtidsledige til 225. I juli 2015 var antallet ned på 199 personer. Selvom antallet typisk stiger i vinterhalvåret, er det sandsynligt, at målet indfries. På den baggrund og med refusionsreformens skærpede incitamenter til at nedbringe varigheden, opstilles der for 2016 både et mål om et yderligere fald i antal langtids- Side 10

11 ledige personer, ligesom der opstilles et mål om at nedbringe de langtidslediges andel af den samlede gruppe af jobklare ledige til højst at være på niveau med klyngen. For at kunne nedbringe langtidsledigheden, er det afgørende både at sikre en effektiv tidlig indsats over for nyledige og samtidig sikre en målrettet og individuel indsats over for de ledige, som allerede har en længere varighed på offentlig forsørgelse Den virksomhedsrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats kan bl.a. måles ved at se på, hvor stor en andel af de lokale virksomheder jobcentrene samarbejder med. Tabel 8: Samarbejdsgrad med de lokale virksomheder Jobcenter i kommunen Andre jobcentre I alt Område Vesthimmerlands Kommune 31,9 % 32,7 % 13,1 % 13,0 % 36,7 % 36,5 % Klyngen 37,8 % 38,0 % 12,2 % 12,2 % 41,6 % 41,7 % Region Nordjylland 35,8 % 37,3 % 12,7 % 13,3 % 40,0 % 41,4 % For at få et sammenligneligt resultat, er det nødvendigt at trække data for et helt år. Da det kun er muligt at trække data for hele kalenderår. Det betyder, at 2013 og 2014 er de to seneste afsluttede år. Tabel 8 viser, at Vesthimmerlands Kommune ligger lavere i andelen af virksomheder, som der samarbejdes med. Det skal dog ikke ses som et udtryk for, at virksomhedsrettede tilbud anvendes i mindre grad. Vesthimmerlands Kommune er tværtimod blandt de kommuner i landet, der etablerer flest virksomhedsrettede tilbud. Jobcenter Vesthimmerland har et stærkt samarbejde med mange af de lokale virksomheder. Det gælder især virksomhedscenteraftalerne, hvor Vesthimmerland aktuelt har 40 aftaler. Disse giver Jobcenter Vesthimmerland en umiddelbar tilgængelig, fleksibel og individuel mulighed for at tilbyde en borger et virksomhedsrettet tilbud, der kan understøtte dennes vej til beskæftigelse eller uddannelse. Så ovenstående resultater er ikke et udtryk for, at Jobcenter Vesthimmerland bruger virksomhedsrettede tilbud mindre. Det er blot et udtryk for, at der er etableret et godt samarbejde med nogle virksomheder og at Jobcenter Vesthimmerland derfor bruger disse til mange borgere. Når Jobcenter Vesthimmerland alligevel har en ambition om, at samarbejdsgraden øges til niveauet for klyngekommunerne, er det fordi forskellen vidner om et potentiale for yderligere at styrke den virksomhedsrettede indsats. Begrænsningerne i mulighederne for at hjemtage refusion på tilbud om vejledning og opkvalificering betyder, at der er endnu mere behov for at videreudvikle den virksomhedsrettede indsats. Det gælder for det første om at sikre, at flere får mulighed for at få et virksomhedsrettet tilbud. Men mindst lige så vigtigt er det, at der etableres virksomhedsrettede tilbud, som giver den ønskede effekt og hjælper de job- og uddannelsesklare tættere på beskæftigelse eller uddannelse og bringer personer med udfordringer ud over ledighed tættere på disse mål, ved at bidrage til, at den nødvendige progression sker hurtigst muligt. Samtidig er det lige så vigtigt, at et godt samarbejde også bygger på jobcentrets evne til at understøtte rekruttering og fastholdelse i virksomhederne. Jobcenter Vesthimmerland har i foråret 2015 udarbejdet en virksomhedsstrategi, hvor der er fastlagt 5 hovedspor for den virksomhedsrettede Side 11

12 indsats i Jobcenter Vesthimmerland i perioden 2015 til På den baggrund er fundamentet for en videreudvikling af et i forvejen velfungerende samarbejde med virksomhederne i kommunen etableret. 5.2 Sygedagpenge Udviklingen på sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at der i Vesthimmerland har været en større stigning i antal sygemeldte end i de sammenlignelige kommuner. Samtidig er der sket en større stigning i andelen af sygemeldte med en varighed på over 52 uger. Det har betydet, at Vesthimmerlands Kommune ikke længere ligger bedre end de sammenlignelige kommuner. Således er det nødvendigt at have særligt fokus på de sygemeldte i Der er i 2. halvdel af 2015 iværksat en indsats, som skal nedbringe antallet af især de langvarige sygedagpengesager. Indsatsen vil fortsætte ind i Det er derfor Jobcenter Vesthimmerlands ambition, at andelen af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger nedbringes til samme niveau som gennemsnittet i klyngen og at niveauet for andelen af arbejdsstyrken på sygedagpenge nedbringes til 3 pct. af arbejdsstyrken i løbet af For at kunne nå de opstillede mål, er der bl.a. iværksat en gennemgang af tilbudsviften, med henblik på at sikre, at den fortsat er sammensat på en måde, der understøtter de sygemeldtes vej tilbage på arbejdsmarkedet. Her er der især fokus på tilbuddene til personer i jobafklaringsforløb. Jobcenter Vesthimmerland har i 2015 kørt et pilotprojekt omkring mestring, som afsluttes ultimo Her vil gode erfaringer og resultater blive vurderet og implementeret i den fremadrettede tilbudsvifte. Endelig er hele indsatsen omkring fastholdelse under udvikling, da de foreløbige erfaringer lovende, i forhold til at bringe nye kompetenceprofiler ind i fastholdelsesindsatsen. 5.3 Kontanthjælp Antallet af personer på kontanthjælp i Vesthimmerlands Kommune er steget, mens det er faldet i de sammenlignelige kommuner. Selvom det skal ses i lyset af at målgruppen udgør en lavere andel arbejdsstyrken, er det vigtigt at fokusere på at fastholde denne lave andel. Selvom antallet af personer på kontanthjælp kun er steget 0,4 pct. fra 2014 til 3. kvt til 2. kvt. 2015, er der også her grund til at se nærmere på tendensen i udviklingen. Faktisk er der sket en stigning på 5,2 pct. fra juni 2014 til juni 2015 i antal kontanthjælpsmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet. For at kunne vende denne udvikling, er der for det første etableret et helt nyt flow omkring hele visitationsproceduren for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det betyder, at der fra dag 1 er ekstra fokus på både mål og udfordringer for de personer, der henvender sig for at søge om hjælp. Allerede i forbindelse med første henvendelse, henvises alle ansøgere til straksaktivering på Center for Kompetence og Afklaring. For det andet arbejdes der også her på at sikre, at tilbudsviften i endnu højere grad matcher de kombinationer af udfordringer, som målgruppen har. Her er der især fokus på at udvikle rammerne for parallelle forløb, hvor borgerne sideløbende med den virksomheds- eller uddannelsesrettede indsats deltager i tilbud, hvor fokus er på problemer udover ledighed, fx psykiske problemstillinger. Der vil hurtigere kunne opnås resultater, ved i højere grad at arbejde med alle den enkelte borgers udfordringer sideløbende. Samtidig optrappes aktiveringsind- Side 12

13 satsen over for de delmålgrupper, hvor det vurderes og efterfølgende dokumenteres, at effekten er størst. På den baggrund er det ambitionen for 2016, at udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 2014 til 2016 ikke er højere end i klyngen. 5.4 Øvrige indsatsområder Det er naturligvis ikke kun på de primære fokusområder, der er udstukket en retning for indsatsen. Mange af de øvrige områder fortsætter i det spor, der har medført gode resultater i de seneste år. Selvom der ikke er fastlagt konkrete målsætninger for disse, er det ambitionen, at fastholde den positive udvikling Personer omfattet af integrationsloven På grund af det øgede antal asylansøgere, er flygtningekvoterne blevet opjusteret. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune modtager flere flygtninge, hvilket igen medfører flere familiesammenføringer. Her er der fokus på, hvordan Jobcenter Vesthimmerland kan imødekomme de udfordringer, den store tilgang skaber. Derudover er der kontinuerligt fokus på at tilbyde en indsats sideløbende med danskuddannelse, som kan sikre, at personerne i målgruppen hurtigst muligt besidder forudsætningerne for at forsørge sig selv Fleksjob og ledighedsydelse På fleksjob- og ledighedsydelsesområdet har indsatsen i Jobcenter Vesthimmerland medført nogle rigtigt gode resultater. Derfor er fokus på at fastholde den gode udvikling det seneste år. Der vil således fortsat være fokus på at få etableret og fastholdt så mange som muligt i fleksjob, samtidig med, at der løbende arbejdes på at optrappe timetallet i de enkelte fleksjob A-dagpenge På dagpengeområdet har Jobcenter Vesthimmerland både en lavere andel af arbejdsstyrken og bedre udvikling end i de sammenlignelige kommuner. Derfor er der god grund til at holde fast i den nuværende indsats. Der vil dog fortsat være en stor opgave i at implementere og justere mange af initiativerne i Beskæftigelsesreformen. Det øgede antal samtaler med de ledige, samt det tættere samarbejde med a-kasserne kræver fortsat en stor indsats, hvis reformens intentioner skal indfries. Derudover vil der blive fulgt tæt op på, om indsatsen, herunder især de eksterne tilbud hos anden aktør, som målgruppen deltager i, fortsat hjælper de ledige tilbage i beskæftigelse. Side 13

14 6 Resultatbaseret styring i Jobcenter Vesthimmerland Som forudsætning for at kunne skabe de ønskede resultater, er Jobcenter Vesthimmerland i gang med at skærpe fokus på effekten af indsatsen. Med refusionsreformen er det afgørende, at beskæftigelsesindsatsen skaber gode resultater, som direkte medfører kortere forløb for alle jobcentrets målgrupper. Jobcenter Vesthimmerlands resultatbaserede styring tager udgangspunkt i en løbende afdækning af, hvilke udfordringer borgerne har. Herefter tilpasses tilbudsviften ligeledes herefter, således der hele tiden findes de rigtige tilbud, som matcher borgernes udfordringer. Dette følges tæt af en løbende opfølgning på effekten af de enkelte tilbud for hver målgruppe. På den måde skabes grundlaget for løbende justeringer af indsatsen, hvis den ønskede effekt udebliver. Eftersom refusionsreformen indkredser fokus til varigheden af lediges forløb, vil sammenhængene mellem effekten af tilbuddene og udviklingen i den gennemsnitlige varighed for borgerne være et afgørende fokuspunkt. Således er det afgørende, at borgere der går i job eller uddannelse som følge af deltagelse i et tilbud, ikke falder tilbage på ydelsen. Borgerne skal sammenlagt have 12 måneders selvforsørgelse, før kommunen igen er berettiget til at modtage den høje refusion. Den resultatbaserede styring begrænser sig ikke til de områder, der er fokus på i nærværende beskæftigelsesplan. Resultatbaseret styring er et gennemgående styrings- og læringsinstrument, der udgør fundamentet for udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Vesthimmerland. Side 14

15 7 Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 2016 Antal unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til 225 ultimo 2016 Andelen af unge med en varighed på over 52 uger skal nedbringes til 40 % ultimo 2016 Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere der udsluses til uddannelse, skal i 2016 mindst være på niveau med klyngen. Andelen af sygemeldte personer i arbejdsstyrken nedbringes fra et niveau på 3,2 % medio 2015 til 3 % ultimo 2016 Andelen af sygemeldte med mere end 52 ugers varighed skal nedbringes til samme niveau som klyngen Andelen af langtidsledige skal nedbringes til samme niveau som klyngen Antallet af langtidsledige skal nedbringes til 200 ultimo 2016 Tilgangen til førtidspension skal i 2016 være på højst 30 personer Faldet i tilgangen til førtidspension fra 2012 til 2016 skal være lavere i Vesthimmerlands Kommune end i klyngen og Region Nordjylland Samarbejdsgraden med de lokale virksomheder skal øges til niveauet i klyngekommunerne Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 2014 til 2016 skal være på niveau med klyngen Side 15

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indhold Indledning... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2017... 4 Beskæftigelsesplanens opbygning... 5 Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere