Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Der er ingen uddannelsesevalueringer på Det Juridiske Fakultets turnusplan i august 2018

2 Indholdsfortegnelse EKSTERN DEL... 3 Status for fakultetets uddannelser... 3 Opfølgningspunkter fra året før..6 Visioner og fremtidsperspektiver... 7 INTERN DEL... 8 Kvantitativt og kvalitativt datamateriale

3 EKSTERN DEL Status for fakultetets uddannelser Status for fakultetets uddannelser baseret på analyse af kvantitativt og kvalitativt datamateriale Forkortelser: BA JUR den juridiske bacheloruddannelse KA JUR den juridiske kandidatuddannelse CAND SOC den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura MKM Master i Konfliktmægling DUK Diplomuddannelsen i Kriminologi BA SN Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse KA SN Studienævnet for de juridiske kandidat- og heltidsuddannelser DVIP eksterne undervisere VIP videnskabelige medarbejdere Dekanen vurderer, at alle fakultetets uddannelser har en høj kvalitet. Dekanen finder videre, at der pågår et godt og fokuseret løbende arbejde med at kvalitetssikre uddannelserne i studienævn, evalueringsudvalg og med et godt samarbejde med uddannelsesledelsen. Kvalitetssikringsarbejdet har igen i studieåret 2016/17 haft fokus på at styrke forskningsforankringen af fakultets uddannelser, og dette fokus vil fortsætte i de kommende år. Hertil kommer, at der i studieåret 2016/17 har været arbejdet med at styrke de studerendes tilfredshed med studiemiljøet. Dekanen noterer med tilfredshed, at BA JUR i studieåret 2016/17 lever op til fakultets målbare standard for VIP/DVIP, og at fakultet dermed følger den plan for forbedring af rationen frem mod 2020, hvor ratioen ikke må afvige mere end 15 % fra hovedområdet. Målet på 0,6 for studieåret 2016/17 er nået samtidig med, at ratioerne for VIP/DVIP på de to store kandidatuddannelser (KA JUR og CAND SOC JUR) holder sig inden for de fastsatte standarder for VIP/DVIP. Det kræver fortsat markant ledelsesmæssigt fokus at realisere målet frem mod 2020, ligesom fakultets økonomiske rammer har afgørende betydning for realiseringen af målet. Den årlige 2 pct. besparelse på uddannelsesbevillingen, der udgør fakultetets væsentligste indtægtskilde, bekymrer i det lys særligt. 3

4 Dekanen noterer, at fakultets ambitiøse standard for VIP dækning af BA projekter på 80% ikke er overholdt, men bemærker, at der er fortsat forbedring, således at 72,9 % af alle BA studerende modtager vejledning af VIP. Dekanen noterer med tilfredshed, at fakultetet på KA JUR overholdt den fastsatte standard, idet 83,9 % af kandidatstuderende modtog vejledning af VIP. I forhold til forskningsbasering af uddannelserne bemærker dekanen, at der for alle uddannelser er udarbejdet forskningsmatricer. Matricerne giver et godt overblik over sammenhængen mellem fakultetets uddannelser og undervisningsaktiviteter samt den forskning, der pågår i forskningscentre og forskningsgrupper. Det er dekanens opfattelse, at forskningsmatricerne udgør et vigtigt, kvalitativt supplement til VIP/DVIP ratioerne som grundlag for at sikre og udvikle forskningsbaseringen af uddannelserne. Dekanen henviser endelig til Det Juridiske Fakultets forskningsevaluering, der blev gennemført i I forhold til den forskningsbaserede uddannelse anerkender det internationale panel i sin rapport fakultets arbejde med at styrke sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Panelet anbefaler fakultet at arbejde videre med at udvikle en bredere forståelse af forskningsbaserede uddannelser med afsæt i det strategiske notat om forskningsbasering på de juridiske uddannelser. Hertil kommer, at panelet anbefaler, at fakultetet arbejder for at sikre en bedre integration af DVIP i fakultets forskningsmiljøer. Dekanen bemærker, at de studerendes studieprogression målt som ECTS per studieår fortsat er høj. På BA JUR er standarden på 50 ECTS per studieår overholdt, om end der konstateres et mindre fald fra studieåret 2015/16. På de to kandidatuddannelse KA JUR og CAND SOC er standarden ikke overholdt med hhv 43,9 og 49,2 ECTS per studieår. På KA JUR er dette et relativt stort fald i antal ECTS per studieår fra det tidligere studieår. Dekanen noterer, at en ny ECTS struktur, der er implementeret fra E17 forventes at medføre forbedring i de studerende gennemførelse ved at sikre bedre spredning af undervisning og eksamensaktivitet. Dekanen noterer endelig, at fakultetets ordinære uddannelser, BA JUR og KA JUR ikke lever op til de fastsatte standarder for frafald. PÅ BA JUR konstateres en stigning i frafaldet fra 12,5 i studieåret 2015/16 til 13,6% i studieåret 2016/17. Dette finder dekanen ikke tilfredsstillende, men dekanen noterer her, at der arbejdes med studiekompetencer samt at styrke tilknytning til 4

5 uddannelsen i alle fakultets uddannelser. Det forventes, at dette har en positiv indflydelse også på frafaldet. På KA JUR var frafaldet 3,0% i studieåret 2016/17, hvilket er over den fastsatte standard på 2,5 %. Frafaldet følges nøje med henblik på at vurdere evt. indsatser, og der er tale om en ambitiøs standard for frafald på både BA JUR og KA JUR. Fakultetets deltidsuddannelse DUK befinder sig inden for alle de fastsatte standarder. På deltidsuddannelsen MKM bemærker dekanen, at uddannelsen ikke lever op til den fastsatte ratio for VIP/DVIP der er sat til 3. I studieåret 2016/17 var denne ratio på 2,4. Dette er en stigning fra studieåret 2015/16, hvor var på 1,6. Dekanen bemærker, at en VIP/DVIP ratio på 2,4 er tilfredsstillende set i lyset af fakultetets samlet VIP årsværk samt ratioen på det samfundsvidenskabelige hovedområde. Dekanen vil gennemgå de fastsatte ratioer for VIP/DVIP på alle fakultets uddannelser med henblik på at sikre bedst mulig udnyttelse af VIP ressourcer set i forhold til de enkelte uddannelser, herunder ved at motivere til at flytte mere VIP undervisning til BA JUR. KU har i december 2017 gennemført en dimittendundersøgelse for såvel BA JUR og KA JUR. På BA JUR var svarprocenten på 24%, og på KA JUR var svarprocenten på 20 %. Dekanen noterer med tilfredshed, at 38% af dimittender i høj grad finder, at uddannelsen har rustet dimittenden til arbejdsmarkedet. Kun 9 % finder, at uddannelsen i mindre grad har rustet dimittenden til arbejdsmarkedet. Dekan noterer sig derudover at 49 % af respondenterne finder, at deres underviser i høj eller i nogen grad har tilfredsstillende pædagogiske kompetencer, hvorimod 94% af dimittender finder deres underviseres faglige kompetencer i høj eller i nogen grad er tilfredsstillende. Der er således diskrepans mellem undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer, som skal adresseres. Dekanen vil derfor i det kommende studieår sætte fokus på at styrke undervisernes pædagogiske kompetencer. 5

6 Opfølgningspunkter fra året før Status for dekanens og rektors opfølgningspunkter fra afrapporteringen året før En status kan både være resultat af en afsluttet indsats eller den foreløbige status for indsatsen. ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratio. Dekanen bedes i DAU 2018 afrapportere, om forbedring af ratioerne sker planmæssigt: JUR har udarbejdet en plan for, hvordan JUR senest i 2020 lever op til egne standarder for ViP/DViP- og STÅ/ViP-ratio på bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, hvorefter JUR ikke må afvige mere end 15 % fra hovedområdet. Både på BA JUR og på KA JUR nåede fakultetet den fastsatte standard for studieåret 2016/17. Det kræver fortsat ledelsesmæssig fokus at realisere den ambitiøse målsætning frem mod Det er afgørende for at nå målsætningen, at fakultetet øger VIP årsværk og dermed VIP undervisningsårsværk. Den fastsatte plan bygger på, at fakultetet fra 2017 frem mod 2020 opnår en nettotilvækst på 19,1 VIP årsværk. Realiseringen af planen om vækst i VIP-undervisningsårsværk er afhængig af de økonomiske rammer for fakultetet, og dekanen anser det for vanskeligt at realisere planen i lyset af det fortsatte besparelser på uddannelsesbevillingen. De økonomiske rammer for planen baserer sig blandt andet på en ambitiøs plan om at øge andelen af den eksterne finansiering, og herigennem muliggøre yderligere ansættelse af VIP jf. nedenfor. Dekanen bemærker, at fakultets økonomi i den nuværende budgetmodel for KU i helt overvejende grad baserer sig på uddannelsesindtægter. Øget ekstern finansiering vil dermed også bidrage til at skabe bedre balance i fakultets samlede økonomi. Ekstern finansiering af ViP. Dekanen bedes i DAU 2018 give en status for dette strategiarbejde: JUR har vedtaget en strategi og handleplan for øget hjemtag af eksterne midler Strategien og de indeholdte indsatser skal medvirke til, at JUR løfter andelen af ekstern finansiering gradvist. Gennem øget ekstern finansiering vil fakultet kunne øge andelen af VIP årsværk, herunder VIP undervisningsårsværk. Fakultet har i strategien angivet en række tværgående satsningsområder, der skal bidrage til at styrke fakultets arbejde med ekstern finansiering. Yderligere styrkelse af internationalisering af fakultets forskning er et satsningsområde, der skal medvirke til at gøre fakultet mere konkurrencedygtig i forhold til de konkurrenceudsatte midler. Fakultet arbejder endvidere med at professionalisere forskerunderstøttelse og med at skabe incitamenter for arbejdet med at søge ekstern finansiering. Endelig arbejder fakultet målrettet for at øge hjemtaget af EU midler. Det fokuserede og 6

7 strategiske arbejde med at øge den eksterne finansiering viser synlige og positive resultater både opgjort i forhold til modtagende bevillingstilsagn og opgjort som andelen af løn udbetalt af eksterne midler. I 2016 modtog fakultet bevillingstilsagn for 25,5 mio. kr. I 2017 modtog fakultet bevillingstilsagn for 77,6 mio. kr. Det skal nævnes, at forlængelse af fakultets grundforskningscenter, Icourts er indeholdt i 2017 tallet. Andelen af lønmidler udbetalt på eksterne midler udgjorde i %. Dette var i 2017 steget til 15,9%. Kilde: BI rapport, Det Juridiske Fakultet, april Endelig bemærker dekanen positivt, at fakultet netop har modtaget to ERC starting grants. MKM opdeling af kompetenceprofil. Dekanen bedes inden 1. marts 2018 sikre, at kompetenceprofiler i JUR s studieordninger er inddelt i viden, færdigheder og kompetencer. Rektor bemærker, at kompetenceprofil for MA i konfliktmægling ikke er inddelt i viden, færdigheder og kompetencer, jf. kvalifikationsrammen og KU s kvalitetssikringspolitik. Dekanen oplyser, at studienævnet har godkendt ny studieordning, hvor kompetenceprofilerne er formuleret i overensstemmelse med KUs krav. Ny studieordning er offentliggjort 5. februar Visioner og fremtidsperspektiver Visioner og fremtidsperspektiver for fakultetets uddannelser Københavns Universitets strategi Talent og samarbejde udgør sammen med Fakultetets strategiske pejlemærker i Jura til fremtiden den strategiske ramme omkring fakultets uddannelser frem mod Fakultet skal fortsat levere dimittender, der bidrager positivt til udvikling af den juridiske profession og til udvikling af velfærdssamfundet. De kommende år vil den digitale udvikling være et helt centralt strategisk område for fakultets uddannelser. De studerende skal kunne be- og udnytte nye digitale muligheder og teknologier og kunne omsætte dette til gavn for den juridiske profession og samfundet. Uddannelsens pædagogiske og faglige tilrettelæggelse skal derfor tydeligt tage afsæt i de digitale muligheder for at understøtte og forbedre de studerendes læring, og uddannelserne skal forberede de studerende til at kunne bidrage til løsningen af nye, komplekse problemstillinger i det digitale samfund. Desuden skal fakultet arbejde på at styrke 7

8 sammenhængen mellem uddannelserne, undervisning og forskningen. Dette skal blandt andet ske ved at styrke de studerendes tilknytning til forskningscentrene og ved at inddrage studerende aktivt i forskningsprojekter som meriterende undervisningsforløb. Hertil kommer, at fakultet de kommende år skal arbejde på at styrke og tydeliggøre de studerendes relationer til praksis gennem udvikling af ny inspirerende praksisnære undervisningsaktiviteter og gennem øget samarbejde med virksomheder, organisationer mv. Endelig skal fakultet de kommende år fortsat arbejde på styrke det inspirerende lærings- og undervisningsmiljø der stimulerer til nysgerrighed, innovation og engagement. 8

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2017 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Masteruddannelse

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Diplomuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2018 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2018 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2018 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører årlige uddannelsesredegørelser

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Uddannelsesredegørelser for [institut]

Uddannelsesredegørelser for [institut] D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesredegørelser for [institut] Afrapportering og studieår Afrapportering 2018 for studieåret 2016-17 Institutleder

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Teologiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Afrikastudier - KAN Carsten Selch Jensen. Det Teologiske Fakultet. 27. september År: 2014 År: 2013 År: 2012 Bestand seneste tre år i perioden

Afrikastudier - KAN Carsten Selch Jensen. Det Teologiske Fakultet. 27. september År: 2014 År: 2013 År: 2012 Bestand seneste tre år i perioden DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET UDDANNELSESEVALUERING KANDIDATUDDANNELSEN I AFRIKASTUDIER (revideret udgave) Uddannelsens navn Studieleder/Institutleder Fakultet Afrikastudier - KAN Carsten

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Fakultetets målbare standarder. ECTS pr. fuldtidsstuderende må ikke ligge under 50 ECTS pr. år.

Fakultetets målbare standarder. ECTS pr. fuldtidsstuderende må ikke ligge under 50 ECTS pr. år. Målbare standarder for 2018-2019 for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet KU s obligatoriske Datadefinition kvalitetsparametre Standarder for kvantitativt materiale Frafald BA Opgøres pr. 1. oktober som

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 for studieåret 2016-17 Årets uddannelsesevalueringer

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.10. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.10. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.10. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MARTS 2017 Vedr. Status for KU s kvalitetssikring af uddannelser, 2017

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Januar 2009-1 - Dokumentation i forbindelse med kriterium 4 og 6 Universiteterne skal i dokumentationsrapporterne

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Notat om SDU s indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser

Notat om SDU s indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser SDU Uddannelseskvalitet Notat om SDU s indikatorer for uddannelseskvalitet på deltidsuddannelser Sidst revideret, juni 2018 sdu.dk/uddannelseskvalitet Kolofon Dokumentets status: Gældende Godkendt pr.:

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Parametre Målbare standard Godkendt kommentar af Optag BA Der skal optages mindst 50 studerende årligt Dekan Optag KA Der skal optages mindst 25 studerende årligt

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Sammenfatning af status for uddannelseskvalitet på KU, jf. afrapportering til rektor pr. 1. oktober 2015 Sagsbehandler Uddannelsesservice

Sammenfatning af status for uddannelseskvalitet på KU, jf. afrapportering til rektor pr. 1. oktober 2015 Sagsbehandler Uddannelsesservice KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 4 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. APRIL 2016 Vedr. Sammenfatning af status for uddannelseskvalitet på KU,

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSI TET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2017 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

PRODEKAN FOR UDDANNELSE DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. København september Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

PRODEKAN FOR UDDANNELSE DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. København september Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København september 2018 Job- og personprofil PRODEKAN FOR UDDANNELSE DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER:

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 4a. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Oversigt over rektors opfølgning på DAU 2018

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 4a. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Oversigt over rektors opfølgning på DAU 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 4a. Bilag 2 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 22. MARTS 2019 Vedr. Oversigt over rektors opfølgning på DAU 2018 Sagsbehandler

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 for studieåret 2014-15 Årets uddannelsesevalueringer Dato for

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Studienævn: Musik Opdateret: :35:28

Studienævn: Musik Opdateret: :35:28 Studienævnsrapport AALBORG UNIVERSITET Studienævn: Musik Opdateret: 13-10-2017 09:35:28 1 Indhold Oversigt... 3 Anvendte grænseværdier... 4 KOT optag d.1.10... 5 Kandidatoptag... 5 Bachelor: Frafald første

Læs mere

Finansielt outlook 2015+

Finansielt outlook 2015+ B5-2013 Pkt. 2.a Bilag 2.1 Bestyrelsesmødet 16. december 2013 Finansielt outlook 2015+ 16. december 2013 Side 1 En dansk business school iblandt den internationale elite af business schools CBS ambition

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor K ØB E N H AV N S U NI V E R S I T ET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2017 for studieåret 2015-16 Årets uddannelsesevalueringer

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND) Afrapporteringsår 2017 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens

Læs mere

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1

Uddannelseskvalitet. KU s fempunktsplan. Uddannelsesservice Dias 1 Uddannelseskvalitet KU s fempunktsplan Uddannelsesservice Dias 1 Københavns Universitets position i diskussionen om uddannelseskvalitet Københavns Universitet: Er et forskningsintensivt universitet, der

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Målbare standarder for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Målbare standarder for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Målbare standarder 2018-2019 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Datadefinition Kvantitative målbare standarder Frafald BA Opgøres pr. 1. oktober som minimum som frafald på første år af uddannelsen

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor SCIENCE. Fakultet. Afrapporteringsår 2016

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor SCIENCE. Fakultet. Afrapporteringsår 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet SCIENCE Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Bachelor- og kandidatuddannelserne

Læs mere

kommentar Antal grader Ingen målbar standard. Institutleder IGN

kommentar Antal grader Ingen målbar standard. Institutleder IGN Professionsbachelor - skov- og landskabsingeniør (SLING) Parametre Målbare standard Godkendt af Optag Der skal optages mindst 50 studerende årligt Bestand Ingen målbar standard. Antal grader Ingen målbar

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

SUNDs standarder for uddannelseskvalitet 2017

SUNDs standarder for uddannelseskvalitet 2017 Parameter Optag Frafald Gennemførelsestid Standard Optag (1. oktober) på Bacheloruddannelser Optaget må ikke falde med mere end 10 % over en 3-årig periode ved de gældende adgangskrav. Optag (1. oktober)

Læs mere

Studienævn: Socialt Arbejde Opdateret: :35:28

Studienævn: Socialt Arbejde Opdateret: :35:28 Studienævnsrapport AALBORG UNIVERSITET Studienævn: Socialt Arbejde Opdateret: -1-217 9:35:28 1 Indhold Oversigt... 3 Anvendte grænseværdier... 4 KOT optag d.1.1... 5 Kandidatoptag... 5 Bachelor: Frafald

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Kvalitetssikringssystem og -organisering Designskolen Kolding. Kvalitetssikringssystem og -organisering

Kvalitetssikringssystem og -organisering Designskolen Kolding. Kvalitetssikringssystem og -organisering Kvalitetssikringssystem og -organisering Indholdsfortegnelse Indledning...3 Rammen for Designskolen Koldings kvalitetssikringssystem...4 Mål for kvalitet og udvikling...5 Designskolen Koldings akkrediterede

Læs mere

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE Side 1/5 Undervisningsevaluering på DPU 2016 Nærværende notat er en sammenfatning af drøftelserne i studienævnet på DPU på baggrund af undervisningsevalueringerne for 2016 behandlet og fremsendt af de

Læs mere

Studienævn: Socialt Arbejde Opdateret: :57:32

Studienævn: Socialt Arbejde Opdateret: :57:32 Studienævnsrapport AALBORG UNIVERSITET Sagsnummer: 218-4-999 Studienævn: Socialt Arbejde Opdateret: 16-1-218 14:57:32 1 Indhold Oversigt... 3 Anvendte grænseværdier... 4 Kandidatoptag... 5 Kandidat: Frafald

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultets politik for kvalitetssikring af uddannelser

Læs mere

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 97, d. 6. dec. 2018 Pkt.4a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2018 Vedr. Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddannelsesevaluering på Arts

Uddannelsesevaluering på Arts Notat Uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere indsatsområder

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 28. MAJ 2014 Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 Evalueringsprocedure Evalueringspolitik

Læs mere

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet 2015-16 Evalueringen på alle fakultetets uddannelser

Læs mere

Status for institutionsakkreditering og arbejdet med kvalitetssikring af uddannelser på KU Sagsbehandler Uddannelsesservice

Status for institutionsakkreditering og arbejdet med kvalitetssikring af uddannelser på KU Sagsbehandler Uddannelsesservice K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 9. MARTS 2017 Vedr. Status for institutionsakkreditering

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret: :52:47

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret: :52:47 Studienævnsrapport for EVU AALBORG UNIVERSITET Sagsnummer: 2018-412-01031 Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret: 24-10-2018 12:52:47 1 Indhold Optag på åben uddannelse... 3 Forskningsdækning,

Læs mere

Sammenfattende undervisningsevalueringsrapport

Sammenfattende undervisningsevalueringsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Sammenfattende undervisningsevalueringsrapport Uddannelse/Uddannelser: Studieleder: Bachelor i

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. uddannelsesportefølje UDDANNELSESSERVICE

Baggrundsnotat vedr. uddannelsesportefølje UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 97, d. 6. dec. 2018 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 27. NOVEMBER 2018 Vedr. Baggrundsnotat vedr. uddannelsesportefølje UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Uddannelsesevaluering

Uddannelsesevaluering Uddannelsesevaluering Masteruddannelser Uddannelsens navn Evalueringsår (og evalueringsperioden i parentes) Studieleder Institutleder (hvis findes) Institut (hvis findes) Fakultet Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Nedenstående opsummerer uddannelsesevalueringerne for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik fra Antal

Nedenstående opsummerer uddannelsesevalueringerne for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik fra Antal Uddannelsesevaluering 2014 Studienævnet for Humanistisk Informatik Nedenstående opsummerer uddannelsesevalueringerne for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik fra 2014. Antal Antal

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret: :57:32

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret: :57:32 Studienævnsrapport AALBORG UNIVERSITET Sagsnummer: 2018-412-01031 Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret: 16-10-2018 14:57:32 1 Indhold Oversigt... 3 Anvendte grænseværdier... 4 KOT optag d.1.10...

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale

Læs mere

Bacheloruddannelser. Målbare standarder for kvalitet og relevans godkendt af dekanen og rektor efterår 2017

Bacheloruddannelser. Målbare standarder for kvalitet og relevans godkendt af dekanen og rektor efterår 2017 Bacheloruddannelser Målbare standarder for kvalitet og relevans godkendt af dekanen og rektor efterår 2017 Parametre Målbare standard Godkendt af Optag Der skal optages mindst 50 studerende årligt Dekan

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for dimittendundersøgelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering af interessenter

Læs mere