De ældres boligforhold 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ældres boligforhold 2018"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30 % stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 De ældres boligforhold De ældres boligforhold adskiller sig i det store og hele ikke fra den yngre del af befolkningen. Det gælder både, når man ser på andelen af ejere og lejere, og når man ser på boligtyper, dvs. parcelhus, etagebolig etc. For de 80+årige er der dog en tydelig ændring i boligmønstret, idet næsten hver femte bor i ældre- eller plejebolig af de 65+årige bor i fritidshus, mens det kun er af de årige, der bor i fritidshus. Ejere og lejere Knap 60 % af den del af befolkningen, der er fyldt 25 år, bor i ejerbolig 1, mens godt 40 % bor i lejebolig, jf. tabel 1. Fordelingen mellem ejere og lejere er dog ikke konstant på tværs af aldersgrupperne. Knap 57 % af de årige bor i lejebolig i , mens det blot gælder for næsten 34 % af de årige og 35 % af de årige. Den højeste andel af lejere findes blandt de 80+årige, hvor hele 57,1 % er lejere i 2018 jf. tabel 2. Andelen, der bor i ejerbolig, er faldet svagt fra 2013 til 2018 for personer under 65 år. Faldet har været størst for de årige og mindre for de årige, mens andelen af 65+årige i ejerbolig er steget, jf. tabel 1 og 2. Der er langt større geografisk forskel i andelen af ejere og lejere, end der er mellem aldersgrupperne. Lejerne er i overtal i hovedstadsregionen, mens ejere udgør flertallet i resten af landet. Den geografiske fordeling af ejere er stort set den samme for 65+årige som for de årige, jf. kort 1 og kort 2. Kommunerne omkring København er de eneste 3, hvor der er færre ejere end lejere blandt de 65+årige. Det samme gælder for de årige bortset fra Århus, hvor 44,0 % af de årige bor i ejerbolig. I København, der har den laveste andel i ejerbolig, bor blot 23,9 % af de 65+årige i ejerbolig, og den tilsvarende andel for de årige er 21,7 %. På Læsø, der har højest ejerandel blandt 65+-årige, er ejerandelen for de 65+årige 82,7 %, mens den er 76,2 % for de årige. Boligtyper de fleste bor i parcelhus Over halvdelen af de 25+årige bor i parcelhus/stuehuse, mens omkring en tredjedel bor i etagebolig. Derudover bor14 % i række-, kæde- og dobbelthuse, mens relativt små andele bor på kollegier, i fritidshuse eller på døgninstitutioner, jf. tabel 3. 1 Opdelt efter udlejningsforhold. Ikke alle, der bor i en bolig beboet af ejeren, er ejere eller i familie med ejeren (efamilie). Specielt blandt yngre er der en del, der bor i en bolig beboet af ejeren, der bor til leje eller evt. er hjemmeboende voksne børn. Bemærk, at andelsboliger beboet af andelshaveren indgår i Danmarks Statistiks opgørelse som boliger beboet af lejer. Når opgørelsen foretages efter ejerforhold, kan beboere i en ejendom ejet af en andelsboligforening opgøres, men opgørelsen omfatter både beboere, der er andelshavere, og de, der er i familie med en andelshaver, og beboere, der er lejere uden at være andelshavere eller i familie med en beboer, der er andelshaver. 2 Opgjort pr. 1. januar Århus har en andel af ejere på 53,1 % for de 65+årige og 44,0 % for de årige, og i Odense er andelen af ejere hhv. 55,5 % og 50,0 %. 1

3 Det er især de årige og de 80+årige, der bor i etageboliger, med andele på hhv. 48,5 % og 36,8 % i 2018, mens de årige og de årige i højere grad bor i parcelhuse med andele på 60,1 % og 54,6 % i 2018, jf. tabel 4a. Andelen af de 65+årige, der bor i parcelhus, falder med alderen. 57,6 % af de årige bor i parcelhus i 2018, mens dette blot gælder for 24,5 % af de 90+årige. Modsat stiger andelen i etageboliger og i række-, kæde- og dobbelthuse med alderen, hvilket hænger sammen med, at andelen, der bor i ældre- og plejeboliger, stiger med alderen. I 2018 bor 23,5 % af de årige i etageboliger og 16,2 % i række-, kæde- og dobbelthuse, mens de tilsvarende andele for de 90+årige er hhv. 46,0 % og 27,4 %, jf. tabel 4b. Der er betydelig grad af sammenfald mellem boligtype og ejerforhold. Omkring 91 % af de 25+årige, der bor i parcel- eller stuehus, er ejere, og 81 % af ejerne bor i parcelhus/stuehus. For etageboliger er andelen af lejere ca. 85 %, og ca. 66 % af lejerne bor i etagebolig, jf. tabel 10a og 10b. Der er dog enkelte kommuner, der ikke følger mønstret. Fx bor flertallet af ejerne på Frederiksberg og i København i etagebolig, og halvdelen af ejerne i Albertslund bor i række-, kæde- eller dobbelthus. Selvom flertallet af lejerne bor i etagebolig, er der også her undtagelser. Fx bor 60,3 % af de 25+årige lejere i Egedal i række-, kæde- eller dobbelthus, og på Fanø er andelen 60,5 %. Boks 1. Boligopgørelsen Danskernes boligforhold opgøres ved samkørsel af to registre; Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og det Centrale Personregister (CPR). Omkring 99,5 % af CPR-registeret matches én til én med adresser i BBR, hvilket betyder, at der mangler oplysninger om boligforhold for omkring 0,5 % af befolkningen. Dette kan skyldes, at boligen, som disse personer bor i, er registreret som tom, eller at der er fejl i adresseopgørelsen, typisk i etageejendomme. Derudover kan personer på hemmelige adresser eller med ikke fysiske adresser som fx hjemløse eller folk i husbåde ikke matches. Dette er grunden til, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem antallet af personer i boligopgørelsen BOL201 og folketallet fra FOLK1. Andelsboliger især i bykommunerne Antallet af 25+årige, der bor i en andelsboligforening 4, har været svagt stigende siden I forhold til det samlede antal af 25+årige 5, er andelen dog ikke steget, men ligger stabilt omkring 7 %. Andelen af beboere i andelsboliger, der er over 65 år, er steget svagt til knap 29 %, jf. tabel 11. Der er store forskelle i andelen af 25+årige, der bor i en andelsbolig fordelt på kommunetype. I bykommunerne bor i gennemsnit 11,3 % af de 25+årige i en andelsboligforening i Denne andel er markant mindre for mellem-, land- og yderkommuner, hvor hhv. 3,5 %, 2,8 % og 2,1 % af de 25+årige bor i en andelsboligforening, jf. tabel 12. Beboere i fritidshus Det samlede antal fritidshuse 6 er steget med fra 2010 til Men selv om stigningen i det samlede antal fritidshuse er begrænset, er der sket en betydelig stigning i antallet af beboede fritidsboliger. Det er 4 Beboerne kan både være andelshavere og ikke-andelshavere, jf. note 1. 5 Antal, der er fordelt på en bolig, jf. boks 1. 2

4 steget med fra 2010 til 2018, svarende til en stigning på 24,2 % siden 2010, mens det samlede antal beboede boliger kun er steget med 4,7 %, jf. tabel 13. Vigtige regler for pensionister i fritidsbolig Ændring af planloven Planloven blev ændret i juni Den ændrede lov betyder, at pensionister som hovedregel kan anvende et sommerhus i et sommerhusområde eller en fritidsbolig i landzone til helårsbeboelse, når boligen har været ejet i 1 år. Ved pensionister forstås i den forbindelse personer, der er berettiget til folkepension, førtidspensionister, modtagere af efterløn eller fleksydelse samt personer på 60 år eller derover, der oppebærer pension. Ændring af lov om realkreditlån I maj 2017 blev lånegrænsen for fritidshuse ændret, således at der kan ydes realkreditlån på op til 75 % af ejendomsværdien. Tidligere regler Efter de tidligere regler, der var gældende for den periode, som denne analyse vedrører, kunne en pensionist anvende et sommerhus i et sommerhusområde til helårsbeboelse, når boligen havde været ejet i 8 år, mens der ikke gjaldt en tilsvarende regel for fritidsboliger i landzone i øvrigt. Og realkreditlån til fritidshuse kunne kun ydes indenfor 60 % af ejendomsværdien. Stigningen i beboede fritidshuse skyldes, at flere pensionister bor i fritidsbolig. I 2010 boede der over 25 år i fritidsbolig, mens antallet i 2018 er over , men mens det i 2010 var under halvdelen, der var fyldt 65 år, er næsten 2/3 af beboerne i fritidsbolig i dag over 65 år, jf. tabel 14. Antallet af fritidshuse varierer meget fra kommune til kommune, og derfor varierer andelen af 65+årige, der bor i deres fritidsbolig hele året, også meget, jf. kort 5 og 4. På landsplan bor ca. 2 % af de 65+årige i fritidsbolig, og ca. 8 % af boligerne er fritidshuse 7. Denne andel har været relativt konstant siden De fem kommuner, hvor der er relativt flest fritidshuse, er Fanø, Odsherred, Læsø, Gribskov og Halsnæs, og 3 af disse ligger også i toppen, når man ser på, hvor stor en andel af de 65+årige i kommunen, der bor i en fritidsbolig med Odsherred som den kommune, hvor relativt flest 65+årige bor i en fritidsbolig 8, jf. tabel 15. De fem kommuner, hvor der er flest 65+årige, der bor permanent i deres fritidshus, er alle karakteriseret ved at ligge relativt tæt på hhv. København og Århus. Omkring 40 % af de 65+årige, der bor i fritidsbolig, bor i en af de fem kommuner med flest 65+årige i fritidsbolig, jf. tabel 15. I disse fem kommuner er antallet af 65+årige, der bor i fritidsbolig, vokset med 50 % siden 2010, dvs. væksten i de fem kommuner har været lidt lavere end for hele landet, hvor antallet af 65+årige i fritidsbolig er steget med godt 70 %, jf. tabel Fritidshuse omfatter BBR-anvendelserne sommerhus, kolonihavehus samt andre bygninger til fritidsformål. 91 % af fritidshusene er sommerhuse, mens 7 % er kolonihavehuse i Kolonihavehusene ligger helt overvejende i hovedstadsområdet og i Århus. 7 Fritidshuse med og uden cpr. tilmeldte beboere i forhold til alle boliger med cpr. tilmeldte beboere og ubeboede fritidshuse. 8 Gribskov er den kommune, hvor flest 65+årige bor i fritidsbolig, hvis man ser på det samlede antal og ikke relativt, mens Odsherred er den kommune, hvor der er flest fritidshuse (beboede og ubeboede). 3

5 Ældre- og plejeboliger især for de 80+årige 9. Afsnittet opdateres, når Danmarks Statistik offentliggør statistik for 2018 Flytninger de årige flytter mindst Der er stor aldersmæssig forskel på, hvor mange der flytter i løbet af et år. I løbet af 2016 er ca. 22,5 % af de årige flyttet 10, mens det kun gælder for 4,0 % af de årige, der er den aldersgruppe, hvor der er færrest, der flytter. Der er størst geografisk forskel for de årige, hvor andelen, der flytter i løbet af året, er højest i bykommunerne, mens forskellene mellem land og by er mindre for de ældre, jf. tabel 9. Set over en 5-års periode har mere end halvdelen af de årige skiftet adresse, mens de ældre flytter mindre igen med de årige som den gruppe, hvor der er færrest, der har skiftet adresse. 9 Opgørelsen af ældre- og plejeboliger er ændret, så ældre- og plejeboliger fortrinsvis til fysisk/psykisk handicappede ikke længere indgår, jf. boks Flytning er opgjort som antallet i en kommune ultimo året, der har skiftet adresse i løbet af året, dvs. der både kan være tale om personer, der er flyttet inden for kommunen, og personer, der er flyttet til kommunen. 4

6 Tabeller og figurer Tabel 1. Befolkningen 25+ fordelt efter boligens udlejningsforhold årige Antal personer Ejer 60,0% 59,5% 59,0% 58,6% 58,3% 58,1% Lejer 39,4% 39,9% 40,4% 40,9% 41,2% 41,7% Andet 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,2% 65+årige Antal personer Ejer 58,2% 58,9% 59,2% 59,5% 59,6% 59,6% Lejer 41,2% 40,6% 40,3% 40,1% 40,0% 40,2% Andet 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Kilde: Anm.: Befolkningen er her opgjort som det antal personer, der ifølge Danmarks Statistik kan placeres i boliger, se Boks 1. Tabel 2. Befolkningen 25+ fordelt efter boligforhold og aldersgrupper årige Antal personer Ejer 46,9% 45,2% 43,8% 43,0% 42,5% 42,3% Lejer 52,2% 53,9% 55,3% 56,2% 56,8% 57,3% Andet 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,4% årige Antal personer Ejer 68,0% 67,5% 67,1% 66,6% 66,2% 65,9% Lejer 31,5% 32,0% 32,5% 33,0% 33,4% 33,8% Andet 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% årige Antal personer Ejer 63,9% 64,4% 64,7% 64,8% 64,8% 64,7% Lejer 35,6% 35,2% 34,9% 34,9% 34,9% 35,2% Andet 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 80+årige Antal personer Ejer 39,5% 40,2% 40,7% 41,4% 42,0% 42,7% Lejer 59,6% 59,0% 58,5% 58,0% 57,4% 57,1% Andet 0,9% 0,8% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% Kilde: Anm.: Se tabel 1 5

7 Tabel 3. Befolkning 25+ fordelt efter anvendelse af bolig 25+årige Antal personer Parcel/Stuehuse 53,4% 53,2% 52,9% 52,5% 52,2% 52,0% Etageboliger 30,8% 31,1% 31,4% 31,7% 31,9% 32,2% Række-, kæde- og dobbelthuse 13,8% 13,8% 13,9% 13,9% 14,0% 14,0% Kollegier 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Fritidshuse 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% Døgninstitutioner 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% årige Antal personer Parcel/Stuehuse 54,6% 54,1% 53,7% 53,2% 52,8% 52,6% Etageboliger 31,6% 32,2% 32,7% 33,1% 33,5% 33,8% Række-, kæde- og dobbelthuse 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,1% Kollegier 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Fritidshuse 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 65+årige Antal personer Parcel/Stuehuse 50,0% 50,4% 50,7% 50,7% 50,7% 50,6% Etageboliger 28,5% 28,2% 28,0% 27,9% 27,7% 27,8% Række-, kæde- og dobbelthuse 19,0% 18,9% 18,9% 19,0% 19,1% 19,2% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% Døgninstitutioner 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Andet 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% Kilde: Anm.: Se tabel 1. 6

8 Tabel 4a. Befolkningen 25+ fordelt efter anvendelse af bolig og aldersgrupper årige Antal personer Parcel/Stuehuse 42,0% 41,0% 40,2% 39,6% 39,1% 39,0% Etageboliger 45,4% 46,5% 47,2% 47,8% 48,2% 48,5% Række-, kæde- og dobbelthuse 10,2% 10,2% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% Kollegier 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Fritidshuse 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% årige Antal personer Parcel/Stuehuse 61,4% 61,2% 60,9% 60,6% 60,3% 60,1% Etageboliger 24,2% 24,5% 24,8% 25,1% 25,4% 25,7% Række-, kæde- og dobbelthuse 12,9% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% årige Antal personer Parcel/Stuehuse 54,8% 55,0% 55,2% 55,0% 54,9% 54,6% Etageboliger 25,3% 25,1% 24,9% 24,9% 25,0% 25,1% Række-, kæde- og dobbelthuse 17,4% 17,3% 17,3% 17,4% 17,5% 17,6% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% Andet 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 80+årige Antal personer Parcel/Stuehuse 34,3% 35,0% 35,5% 36,0% 36,6% 37,0% Etageboliger 39,2% 38,7% 38,3% 37,8% 37,1% 36,8% Række-, kæde- og dobbelthuse 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,4% 24,3% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% Døgninstitutioner 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% Andet 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% Kilde: Anm.: Se tabel 1 7

9 Tabel 4b. Boligtyper opdelt på aldersgrupper årige Antal personer Parcel/Stuehuse 58,5% 58,6% 58,6% 58,3% 57,9% 57,6% Etageboliger 23,0% 22,8% 22,8% 23,1% 23,2% 23,5% Række-, kæde- og dobbelthuse 15,8% 15,8% 15,9% 15,9% 16,1% 16,2% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Andet 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% årige Antal personer Parcel/Stuehuse 51,7% 52,1% 52,5% 52,8% 52,9% 52,8% Etageboliger 27,2% 26,9% 26,5% 26,3% 26,1% 26,1% Række-, kæde- og dobbelthuse 18,7% 18,6% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% Døgninstitutioner 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% årige Antal personer Parcel/Stuehuse 36,8% 37,6% 38,1% 38,6% 39,2% 39,7% Etageboliger 37,3% 36,8% 36,3% 35,8% 35,2% 34,9% Række-, kæde- og dobbelthuse 23,9% 23,8% 23,7% 23,7% 23,7% 23,6% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% Døgninstitutioner 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% Andet 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 90+årige Antal personer Parcel/Stuehuse 22,3% 22,7% 23,1% 23,8% 24,2% 24,5% Etageboliger 48,1% 47,9% 47,7% 46,9% 46,2% 46,0% Række-, kæde- og dobbelthuse 26,2% 26,8% 26,7% 27,0% 27,3% 27,4% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Døgninstitutioner 2,6% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% Andet 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% Kilde: Anm.: Se tabel 1 8

10 Tabel 5. Antal beboere i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem. Tabellen opdateres, når Danmarks Statistik offentliggør statistik for 2018 Tabel 6. Antal personer og andel af befolkningen, der er beboere i pleje- eller ældrebolig. Tabellen opdateres, når Danmarks Statistik offentliggør statistik for

11 Tabel 7. Andel af befolkningen, der er beboere i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem fordelt på kommunetype. Tabellen opdateres, når Danmarks Statistik offentliggør statistik for 2018 Tabel 8. Kommuner med den højeste hhv. laveste andel af 80+årige i plejebolig i 2012 hhv Tabellen opdateres, når Danmarks Statistik offentliggør statistik for

12 Tabel 9. Andel af personer, der er flyttet Bykommuner i 2016 i perioden årige 23,0% 71,8% årige 7,4% 28,4% årige 3,8% 15,9% 80+årige 6,2% 22,0% Mellemkommuner årige 20,9% 64,6% årige 7,2% 25,9% årige 4,3% 16,7% 80+årige 6,2% 22,5% Landkommuner årige 21,1% 62,6% årige 7,0% 24,2% årige 4,2% 15,8% 80+årige 6,3% 22,4% Yderkommuner årige 21,2% 60,3% årige 6,8% 22,8% årige 3,6% 14,4% 80+årige 6,0% 22,5% Kilde: 30 % stikprøve fra Danmarks Statistiks befolkningsregister og egne beregninger. Tabel 10a. Sammenhæng mellem udlejningsforhold og boligtype for 25+årige, 2018 Udlejningsforhold Boligtype Ejer Lejer Andet Antal Parcel/Stuehuse 81,1% 11,7% 21,6% Række-, kæde- og dobbelthuse 9,4% 20,4% 11,7% Etageboliger 8,0% 65,8% 51,1% Øvrige 1,5% 2,0% 15,6% Kilde: BOL201 Tabel 10b. Sammenhæng mellem boligtype og udlejningsforhold for 25+årige, 2018 Udlejningsforhold Parcel/Stuehuse Boligtype Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige Antal Ejer 90,5% 39,0% 14,4% 50,1% Lejer 9,4% 60,8% 85,2% 47,8% Andet 0,1% 0,2% 0,4% 2,2% Kilde: BOL201 11

13 Tabel 11. Fordelingen af 25+årige, der bor i andelsboligforening (andelshavere og ikke-andelshavere) Antal 25+ årige, der bor i andelsboligforening 25+årige årige årige Andel af 25+ årige, der bor i andelsboligforening, der er over årige 28,5% 28,6% 28,7% 28,7% 28,8% 29,0% Kilde: BOL201 Tabel 12. Andelen af 25+årige, der bor i andelsboligforening fordelt på kommunetype Hele landet 7,0% 7,1% 7,0% 7,0% 7,0% 6,9% Bykommune 11,4% 11,5% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% Mellemkommune 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% Yderkommune 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Landkommune 2,9% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% Kilde: BOL201 Tabel 13. Antal fritidshuse Antal boliger Ændring Beboede boliger ,7% - heraf fritidsboliger ,2% Ubeboede fritidshuse ,0% Andel i procent Beboede boliger, der er fritidsboliger 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Fritidshuse, der er beboet 7,8% 8,5% 8,7% 8,9% 9,0% 9,1% Kilde: BOL101 Anm: 2011, 2012 og 2013 er udeladt af tabellen. 12

14 Tabel 14. Antal beboere i fritidshus Alder Antal beboere Ændring år ,7% ,9% Andel af beboere i fritidshus, der er over 65 år Kilde: BOL201 Andel i procent 46,4% 49,4% 52,6% 55,0% 57,7% 59,5% 63,3% 62,5% 63,7% Tabel 15. Kommuner med flest fritidshuse og flest beboere over 65 i fritidsbolig Kommuner med Kommuner med relativt flest fritidshuse %-andel af boliger, der er fritidshuse relativt flest 65+årige i fritidsbolig %-andel i fritidsbolig Stigning i antal 65+ i fritidsbolig Fanø 65% Odsherred 23% 35% Odsherred 62% Gribskov 22% 32% Læsø 51% Halsnæs 16% 31% Gribskov 49% Frederikssund 12% 27% Halsnæs 41% Syddjurs 11% 45% Top 5 (antal) Top 5 (antal) Antal i alt Antal i alt % i top af alle 21% % i top af alle 39% Kilde: BOL101 og BOL201. Andelen af fritidshuse er opgjort som antallet af fritidshuse (beboede og ubeboede) i forhold til antallet af beboede boliger tillagt antallet af ubeboede fritidshuse. 13

15 Figur 1. Antal pladser på ældreområdet efter foranstaltning Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre Friplejeboliger Almene plejeboliger fortrinsvis til ældre Plejehjem og beskyttede boliger Heraf demensboliger Kilde: Anm.: Demensboliger er en pladstype og er derfor en undergruppe på tværs af foranstaltninger. 14

16 Kort 1. Andelen af 65+årige, der bor i ejerbolig i 2018 Kilde: BOL201 FOLK1 Anm.: Kommuner markeret med grøn ligger omkring andelen af 65+årige i ejerbolig på landsbasis på 57,1%. 15

17 Kort 2. Andelen af årige, der bor i ejerbolig i 2018 Kilde: BOL201 FOLK1 Anm: Farveinddelingen svarer til inddelingen på kort 1, kommuner markeret med grønt ligger omkring landsgennemsnittet for andelen af årige i ejerbolig på 60,7 %. 16

18 Kort 3. Andelen af 80+årige, der bor i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem i Kortet opdateres, når Danmarks Statistik offentliggør statistik for

19 Kort 4. Andelen af 65+årige, der bor i fritidsbolig i 2018 Kilde: BOL101, BOL201 Anm. Kommuner markeret med grøn ligger omkring andelen på landsbasis på 2,0%. 18

20 Kort 5. Andelen af fritidshuse i 2018 Kilde: BOL101, BOL201 Anm. Kommuner markeret med grøn ligger omkring andelen på landsbasis på 8,0%. Andel er opgjort som fritidshuse (beboede og ubeboede) i pct. af alle beboede boliger tillagt ubeboede fritidshuse 19

De ældres boligforhold 2017

De ældres boligforhold 2017 ÆLDRE I TAL 2017 De ældres boligforhold 2017 Ældre Sagen December 2017/April 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 ÆLDRE I TAL 2018 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 ÆLDRE I TAL 2017 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 Ældre Sagen September 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Plejeboliger til de ældre

Plejeboliger til de ældre Plejeboliger til de ældre Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Hvor mange ældre har behov for en plejebolig eller en plads på et plejehjem, når de store årgange nærmer sig 80-års alderen? Det er et af de

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Det er efterhånden et velkendt faktum, at der over tid kommer flere ældre i Danmark. I den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik anslås det, at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 3755 95776 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2007 var der 2.684.002 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 26.173 i forhold til året før.

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 770 20399 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der 2.657.829 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap 24.000 i forhold

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2008 var der 2.710.297 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.910 i forhold til året før.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2018

STATISTIK. Huslejestatistik 2018 STATISTIK statistik statistik Forord statistikken for den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar i Landsbyggefondens

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2018:8 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015-2018 Hver femte bolig i Danmark er en almen bolig. Den almene boligsektor er relativt størst i Brøndby og på den københavnske vestegn,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 6 Folke- og førtidspensionister, 2-6 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 13. november 2012 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 I løbet af 3. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.900 til 557.920. I løbet af 3. kvartal 2012 blev der født 2.425

Læs mere