Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018"

Transkript

1 Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 Ansøgningsfrist: 29. august 2018 kl

2 Indhold 1. Generel information om puljen Puljens baggrund og formål Indsatsområder Hvem kan ansøge? Midler til fordeling Vilkår for tilskud Tidsplan Information om ansøgningsproces Ansøgningsfrist Hvordan søger du? Det elektroniske ansøgningsskema Udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget Projektbeskrivelse Budget Tilskudsberettigede udgifter Behandling af ansøgninger Vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering Afgørelse Administration af tilskud og afrapportering Udbetaling af tilskud Ændringer i projektet Afrapporteringskrav Rapport Regnskab Uforbrugte midler Har du spørgsmål?

3 1. Generel information om puljen 1.1. Puljens baggrund og formål I henhold til lov nr af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, 18, nr. 3 anvendes 20,7 pct. af oveskuddet fra Danske Spil A/S og Klasselotteriet A/S, der tilfalder lovens gruppe 3, til undervisningsformål. Udlodningsmidlerne på Undervisningsministeriets område anvendes til at støtte projekter, der omfatter udarbejdelse af materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb, som kan formidles digitalt ved hjælp af video, audio og tekster, og som kan bruges i undervisningen og til at udvikle undervisning. Det skal understreges, at et projekt, hvis mål er at udvikle ny viden, betragtes som en forsøgs- og udviklingsprojekt, som ikke hører under puljens formål. Der kan fra udlodningspuljen udelukkende gives tilskud til projekter, der har til formål at udarbejde og digitalt formidle materialer, redskaber, aktivitetsog undervisningsforløb, der bygger på eksisterende viden. Materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb, som udvikles i projekter støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler, skal stilles til fri disposition for offentligheden. Der ydes således ikke tilskud til kommercielle projekter fra puljen. Puljen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Indsatsområder 2018 Undervisningsministeriet vil i 2018 prioritere projektansøgninger inden for indsatsområde Styrket indsats for højtbegavede, jf. aktstykke 111 om udlodningsmidler til undervisning. Indsatsområdet omfatter udvikling af materialer, der skal fremme indsatsen for højtbegavede elever i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser. Der er behov for udvikling af materialer til elever, der savner udfordringer, keder sig og ikke yder de præstationer, de har potentiale til. Formålet med materialerne skal være at styrke udviklingen af højtbegavede elever og en undervisning tilpasset disse elevers særlige behov og evner. I forlængelse af det, skal materialerne understøtte bekæmpelsen af, højtbegavede elever underpræsenterer og mistrives Hvem kan ansøge? Alle kan søge om tilskud fra ministeriets udlodningsmidler, men der er dog følgende undtagelser: 1) Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger o.l., hvis virksomhed får tilskud efter gældende lovbestemmelser eller finanslovsbevillinger, kan ikke søge om tilskud til formål, som institutionen, organisationen, foreningen o.l. efter loven skal varetage og får bevilling til. Begrundelsen er, at udlodningsmidlerne ikke skal erstatte eller supplere offentlige tilskud til formål, som institutionen, organisationen eller foreningen har til opgave at varetage. 2) Folkeskoler skal ansøge gennem kommunen. 3) Privatpersoner skal ansøge gennem deres samarbejdsparter, dvs. institutioner, organisationer, foreninger o.l. 3

4 4) Ansøgninger fra ansøgere vil blive afvist, hvis ansøgerne: Ikke har afsluttet igangværende støttede projekter til tiden med mindre, der er aftalt en forlængelse med ministeriet. Ikke har reageret på ministeriets krav om tilbagebetaling af tilskud fra ministeriet. Eller i øvrigt har misligholdt igangværende projekter Midler til fordeling Midler til fordeling udgør i alt kr. Udgiften afholdes på finanslovens Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål. Tilskud til projekter ydes med minimum kr. Ministeriets tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct.af projektets samlede budget Vilkår for tilskud Ansøgeren skal fremsende en ansøgning, der kort beskriver projektets formål, mål, aktiviteter, forankring, formidling af resultater samt økonomi. Følgende rammer for projektet skal overholdes: Materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb mv., der udarbejdes i forbindelse med projektet, skal stilles frit til rådighed for Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutioner m.fl., jf. afsnit 6.4. Offentliggørelse af materiale. Projektet skal have undervisningsrelevans. Materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb, som forventes udviklet i projektet, skal have fokus på undervisningen og på udvikling af undervisningen. Projektet skal understøtte det valgte uddannelsesområdes gældende mål og krav til undervisning og læring, herunder relevante uddannelsesområders fagpædagogiske og fagdidaktiske mål, uddannelsesbekendtgørelser, vejledninger eller læreplaner, der er beskrevet på EMU.dk og på uvm.dk. Ansøger skal sikre, at der udarbejdes en undervisningsvejledning til projektets formidlingsprodukter. Ansøger skal derudover være indstillet på at udarbejde en beskrivelse af et undervisningsforløb til projektets formidlingsprodukter til EMU.dk, hvis ministeriet beder om det ved projektets afslutning, jf. afsnit 6.4. Offentliggørelse af materiale. Projektet skal være vidensmæssigt underbygget. I ansøgningen skal der henvises til publiceret og anerkendt forskning og studier inden for undervisning og læring, der sandsynliggør, at denne viden kan understøtte den relevante elevgruppes potentiale for læring og faglige progression. Projektet skal gennemføres i samarbejde med repræsentanter for relevante fag- eller forskningsmiljøer inden for undervisning, som uddannelsesinstitutioner, faglige foreninger o.l. Ansøgning skal indeholde dokumentation for, at samarbejdet er indgået i form af en dateret og underskrevet samarbejdserklæring med angivelse af en kontaktperson hos samarbejdspartneren. Projektet skal have nyhedsværdi. Det skal kunne tilføje nye faglige, pædagogiske eller didaktiske vinkler til de i projektet valgte fag og indsatsområdet for puljen. Materialer, redskaber, aktivi- 4

5 tets- og undervisningsforløb, der udarbejdes i forbindelse med projektet, skal adskille sig fra allerede eksisterende, f.eks. ved måden de formidles på til brugerne. Materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb mv., der udarbejdes i forbindelse med projektet, skal kunne anvendes på tværs af lokale og regionale forskelle, dvs. skal have landsdækkende eller landsdelsdækkende sigte. Ansøger skal sørge for, at der henvises til støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler i produkter, som udvikles i projektet. Egen- og eventuel anden medfinansiering skal udgøre mindst 50 pct. af projektets samlede budget Tidsplan Ansøgningsfrist: Onsdag den 29. august 2018, kl Svar på ansøgninger: Primo november 2018 (forventet) Projektperiode: Fra tilsagnstidspunkt til 31. december 2020 Delrapportering: Senest 31. december 2019 (gælder kun for projekter med tilsagn om tilskud på kr. og derover) Slutafrapportering: Senest 31. marts Information om ansøgningsproces 2.1. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er onsdag 29. august kl , hvor den elektroniske ansøgning skal være afsluttet, udskrevet og underskrevet samt sammen med projektbeskrivelsen, budgettet, samarbejdserklæringen og eventuelle andre bilag skal være fremsendt til Ansøgninger, der indkommer efter fristen, vil ikke blive behandlet Hvordan søger du? Ansøgningen fremsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes i tilknytning til puljeudmeldingen på uvm.dk. Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema findes i afsnit 2.3. Det elektroniske ansøgningsskema. Ansøger skal angive et brugernavn og et password ved oprettelsen af den elektroniske ansøgning. Har ansøgeren tidligere søgt om tilskud fra ministeriets udlodningsmidler, kan samme brugernavn og password anvendes. Har man glemt disse, skal ansøgeren oprette sig med et nyt brugernavn og password for at få adgangs til ansøgningsskemaet. Der genereres automatisk et password ved oprettelsen. Ministeriet har ikke mulighed for at genskabe ansøgers brugernavn og password. Procedure ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgning: Ansøger udfylder projektbeskrivelsen og budgettet, jf. afsnit 3 Udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget. De skabeloner, som er tilknyttet puljeudmeldingen, skal anvendes. Der godkendes ikke andre formater for projektbeskrivelse eller budget. 5

6 Ansøgning sker ved udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema. Projektbeskrivelsen, budgettet, dateret og underskrevet samarbejdserklæring og eventuelle andre dokumenter vedhæftes i ansøgningsskemaet som bilag. Dernæst printes ansøgningsskemaet og underskrives af ansøgers ledelse eller den person, som ledelsen har bemyndiget til at underskrive ansøgningen. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen sendes til inden ansøgningsfristens udløb. Projektbeskrivelsen, budgettet og eventuelle andre bilag skal vedhæftes i en. I emnefeltet skal Udlodningsmidler til undervisning ansøgningens ID-nummer anføres. Hvis der ansøges om tilskud til flere projekter, skal hver ansøgning med tilhørende bilag fremsendes som særskilt mail, dvs. en ansøgning med bilag - pr. mail. Når ministeriet har modtaget og registreret ansøgningen, fremsendes en kvitteringsmail med referencenummeret for ansøgningen. Kvitteringer forventes at være fremsendt senest 5 arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb. Hvis ansøger ikke har fået kvitteringen ved udløbet af denne periode, bedes man straks kontakte ministeriet herom Det elektroniske ansøgningsskema Følgende er en gennemgang af ansøgningsskemaet med kommentarer og vejledning til de centrale punkter. Ad 1: Oplysninger om ansøger Information om, hvem der kan ansøge om tilskud af udlodningsmidlerne findes i afsnit 1.3. Hvem kan ansøge? CVR-nummer: CVR-nummer skal oplyses, da eventuel støtte vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CVR-nummer. Når CVR-nummeret indtastes, vises tilgængelige P-numre. Ansøgeren bedes vælge det P-nummer, som hører til den institution eller den gren af virksomheden, som ansøger kommer fra, og navne- og adressefelterne udfyldes derefter automatisk. adresse og kontaktpersons mail: Ansøger skal oplyse både institutionens, organisationens mv. adresse og kontaktpersonens adresse. Ad 2: Ansøgningen vedrører Indsatsområde: Der skal i ansøgningen vælges indsatsområdet Styrket indsats for højtbegavede, jf. afsnit 1.2. Indsatsområder Målgruppe: Kun den primære målgruppe, som projektet er rettet imod, skal anføres. Ad 5: Bilag til ansøgningen Bilag omtalt i afsnit 2.2 Hvordan søger du? skal vedlægges ansøgningen. 6

7 Ad 6: Tidsplan Ved angivelse af startdato skan ansøger være opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til projekter eller aktiviteter, der allerede er gennemført eller afholdt. Projektets slutdato skal være 31. marts Ad 7: Budget Ansøgt beløb: Det ansøgte beløb skal angives. Der ydes ikke tilskudsbeløb på under kr. Ad 8: Særlige oplysninger Beskriv kort, hvilket produkt vil blive udviklet i projektet. 3. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget 3.1. Projektbeskrivelse Ansøger skal i forbindelse med sin ansøgning om tilskud fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2018 beskrive, hvordan projektet forventes gennemført. Det er et krav, at ministeriets skabelon Projektbeskrivelse til Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning anvendes til formålet. Skabelonen kan findes på puljeudmeldingssiden på uvm.dk. I projektbeskrivelsen skal ansøger adressere følgende: Projekttitel Begrundelse for projektets relevans for indsatsområdet, jf. afsnit 1.2. Indsatsområder Uddannelsesområde og målgruppe for projektet. Kort beskrivelse af projektet, herunder projektets formål, hvilke produkter der udvikles i projektet, og hvordan projektet understøtter puljens formål. Projektets mål og målbare succeskriterier. Type af indhold som ønskes udviklet i projektet, som undervisningsmateriale, undervisningsredskab, undervisningsforløb eller undervisningsaktivitet. Type af digitalt medie, som skal anvendes til formidling af projektets indhold, som video, audio, tekst eller kombination heraf. Kort beskrivelse af projektets videngrundlag, herunder henvisning til eksisterende forskning og studier inden for undervisning og læring, jf. afsnit 1.5. Vilkår for tilskud. Beskrivelse af projektets undervisningsrelevans, herunder hvordan projektet opfylder uddannelsesområdernes gældende mål og krav til undervisning. Oplysninger om samarbejde med repræsentanter for fag- og forskningsmiljøer inden for undervisning suppleret med en samarbejdserklæring. Beskrivelse af projektets kvalitetssikringstiltag, herunder hvordan kvalitetssikringen foretages. Beskrivelse af projektets nyhedsværdi, herunder begrundelsen herfor. Beskrivelse af en formidlings-og forankringsplan for materialer mv., som forventes udviklet i projektet, jf. dog afsnit 6.4 Offentliggørelse af materiale. Forventet tidsplan for projektet. 7

8 3.2. Budget Ansøger skal bruge ministeriets Budget- og regnskabsskema ved udarbejdelsen af det detaljerede budget. Skemaet findes på puljeudmeldingssiden på uvm.dk/puljer. Minimumskravene til det detaljerede budget er: Budgettet skal være gennemskueligt og indeholde en opgørelse over projektets udgifter i hele projektperioden samt den samlede finansiering i form af ansøgt tilskud, egenfinansiering og eventuel anden finansiering. Det ansøgte beløb, egenfinansiering og eventuel anden finansiering skal optræde som selvstændige finansieringsposter. De forventede udgifter skal være direkte relateret til projektet. Summen af de forventede udgifter skal svare til summen af de forventede finansieringsposter (balance). Endvidere skal de overordnede budgetoplysninger i det elektroniske ansøgningsskema være i overensstemmelse med oplysningerne i det detaljerede budget. Det ansøgte beløb skal være minimum kr. og kan maksimalt udgøre 50 pct. af det samlede budget for projektet. Læs også nedenstående information om tilskudsberettigede udgifter. Ansøger skal udvise sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af ansøgningen. Dette er et generelt krav for al anvendelse af statslige tilskud Tilskudsberettigede udgifter Puljens midler dækker medfinansiering af dokumenterede udgifter til udvikling og produktion af materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb. Der gives ikke tilskud fra puljen til: Løbende driftsudgifter. Kursusforløb eller andre årligt tilbagevendende begivenheder. Etableringsudgifter og ombygninger. Studierejser, ekskursioner og studieophold. Formål af lokal karakter. Anskaffelser, herunder køb af udstyr. Der ydes derudover ikke tilskud til projekter, som allerede har opnået tilskud fra andre puljer i ministeriet. Man kan ikke til ét og samme projekt ansøge om tilskud fra både udlodningsmidlerne og fra andre puljer i ministeriet. I så fald vil ministeriet henvise ansøgningen til den af de puljer, hvor ministeriet vurderer ansøgningen vil være mest relevant. Der ydes heller ikke støtte til projekter eller aktiviteter, der allerede er gennemført eller afholdt. 8

9 Ved budgettering af udgifter til løn forudsættes det, at lønniveauet så vidt muligt tager afsæt i relevante overenskomster for de involverede personalegrupper. Ved frikøb af undervisningspersonale på uddannelsesinstitutioner forudsættes de timelønssatser anvendt, som fremgår af Undervisningsministeriets oversigt over timelønssatser for det år, hvor tilskuddet bliver givet. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time og medtages i regnskabet med den takst, som var gældende på bevillingsbrevets datering. Budgettering af udgifter til rejse og transport skal ske efter statens gældende rejseregler. Kilometergodtgørelse ydes efter statens laveste takst. Dog kan den høje takst anvendes, hvis der i forvejen mellem den involverede medarbejder og arbejdsgiveren foreligger en skriftlig kørselsbemyndigelse om anvendelse af den høje takst ved varetagelse af den type opgaver, der vil indgå i det ansøgte tilskudsprojekt. Kilometer-godtgørelsen bliver reguleret en gang om året og kan findes på I regnskabet anvendes således den takst, der er gældende på kørselstidspunktet. 4. Behandling af ansøgninger Alle ansøgninger, der ligger inden for puljens formål og lever op til vilkårene for tilskud, indgår i en samlet prioritering. Behandlingen foretages ud fra en række vurderingskriterier, som er oplistet nedenfor. Ministeriet oplyser hverken skriftligt eller mundtligt om status for behandlingen af ansøgningen Vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering Vurdering og prioritering af ansøgningerne vil ske på bagrund af følgende kriterier: Ansøgningen har en høj kvalitet Der er i ansøgningen en tydelig sammenhæng mellem projektets formål, mål og succeskriterier. Projektets interesseområde er valgt inden for indsatsområdet Styrket indsats for højtbegavede, og projektets relevans for indsatsområdet er begrundet i ansøgningen. Der er en tydelig sammenhæng mellem projektets formål og uddannelsesområdernes gældende mål og krav til undervisningen og fagene. Det vil sige, at projektet lever op til uddannelsesområdernes formål og mål, uddannelsesbekendtgørelser, vejledninger eller læreplaner, der er beskrevet på EMU-portalen og på uvm.dk. Der henvises i ansøgningen til publiceret og anerkendt forskning og studier inden for undervisning og læring, der understøtter projektets formål, mål og succeskriterier. Det fremgår tydeligt af ansøgningen, hvordan kvaliteten i materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb vil blive sikret gennem blandt andet oplysninger om kvalitetssikringstiltag, ansøgers kompetencer, inddragelse af forskere og øvrige eksperter og inddragelse af praktikere. Ansøgningen har fokus på at være relevant for elever og undervisere i forhold til at bidrage til en bedre undervisning Følgende fremgår tydeligt af ansøgningen: Hvilke potentialer (mål og succeskriterier)udarbejdede materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb har for elever og undervisere. 9

10 Hvilken relevans de udarbejdede materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb har for undervisere og pædagogisk personale, således at det sandsynliggøres, at underviserne efterspørger de produkter, der udarbejdes i projektet. Hvordan projektet kan tilføje nye faglige, pædagogiske eller didaktiske vinkler til det valgte fag eller indsatsområdet for puljen. Hvordan materialet adskiller sig fra eksisterende materialer, redskaber og undervisningsforløb, herunder i måden det formidles på til brugerne. Det vil sige, at projektets nyhedsværdi er begrundet. De formidlingsprodukter, der bliver udarbejdet i projektet, kan anvendes på tværs af lokale og regionale forskelle, det vil sige har landsdækkende eller landsdelsdækkende sigte. Projektets økonomi Der lægges desuden vægt på, at: Egenfinansiering og eventuel anden finansiering er opnået på ansøgningstidspunkt. Der er sammenhæng mellem udgiftsniveau og det forventede udbytte af projektet. Ved prioritering af ansøgningerne lægges der positiv vægt på, at projektforslagene lever mest muligt op til puljens formål og vurderingskriterierne. 5. Afgørelse Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, vil modtage et bevillingsbrev fra ministeriet. Hvis ansøgningen imødekommes med et tilskud, der er mindre end det ansøgte (nedsat bevilling), skal tilskudsmodtageren efterfølgende fremsende et revideret budget og en projektbeskrivelse, der begge tager højde for det nedsatte tilskud, og som ministeriet skal kunne godkende. Ved ændringer i budgettet forudsættes det fortsat, at ministeriets tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af projektets samlede budget. Ansøgere, hvis ansøgning ikke imødekommes, vil modtage et afslagsbrev, hvoraf begrundelsen for afgørelsen vil fremgå. Ansøger har mulighed for at få sagen genoptaget efter modtagelsen af afgørelsen, hvis det viser sig, at afgørelsen er baseret på fejltolkninger af oplysninger i ansøgningen. Henvendelsen skal være modtaget senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Den efterfølgende afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 1, stk.1, pkt. 7 og 4 i Cirkulæreskrivelsen nr af 26. marts 2015 om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 6. Administration af tilskud og afrapportering 6.1. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud vil ske i rater dog først, når der er opnået tilstrækkelig finansiering til, at projektet kan gennemføres. Tilskudsmodtager skal indsende et endeligt budget for projektet forinden udbetalingen, som dokumentation for opnået finansiering. Det forudsættes fortsat, at ministeriets tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af projektets samlede budget. 10

11 Ministeriet tilbageholder 20 pct. af tilskudsbeløbet, som først udbetales, når den afsluttende afrapportering er fremsendt og gennemgået uden bemærkninger, jf. afsnit 6.3. Afrapporteringskrav. Ministeriet udbetaler tilskuddet til tilskudsmodtagers NemKonto Ændringer i projektet Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den projektbeskrivelse og det budget, som ministeriet senest har godkendt. Såfremt der ønskes ændringer i projektbeskrivelsen eller budgettet, skal sådanne forelægges ministeriet til godkendelse, inden ændringerne igangsættes, da tilsagnet om tilskuddet ellers vil kunne bortfalde. Ved ændringer i budgettet forudsættes det fortsat, at ministeriets tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af projektets samlede budget. Hvis projektet ønskes overdraget til en ny part, skal dette ligeledes godkendes af ministeriet. I forbindelse med overdragelsen af projektet skal følgende indsendes til ministeriet: 1. Erklæring om overdragelsen af bevillingen underskrevet af begge parter. Det skal fremgå af erklæringen, at den part, som overtager projektet, hæfter for tilskuddet efter overdragelsen og accepterer alle de betingelser, der er anført i bevillingsbrevet. 2. Status for projektet, dvs. hvor langt projektet er i processen, hvornår projektet forventes at blive afsluttet, og om projektet er justeret/ændret i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. 3. Delregnskab, som viser det foreløbige forbrug på projektet Afrapporteringskrav Tilskudsmodtager skal ved afslutningen af projektet sende en rapport om anvendelsen af tilskuddet, et regnskab og linket til registrering af produktet på Materialeplatformen til ministeriet. De nærmere krav til den enkelte tilskudsmodtagers aflæggelse af rapport og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet Rapport Den afsluttende rapport skal forholde sig til den projektbeskrivelse, som ministeriet senest har godkendt. Det skal fremgå af rapporten, hvordan og i hvilken grad formålet med projektet er blevet opfyldt. Rapporten skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af: Projektets hovedresultater, herunder selvevaluering set i forhold til dels puljens formål, dels de opstillede mål og succeskriterier for projektet. Erfaringer med aktiviteter gennemført i projektet både positive og negative. Kort beskrivelse af opfølgning, herunder spredning, og forankring af projektets resultater. Link til produkter udviklet i projektet, jf. afsnit 6.4. Offentliggørelse af materiale. 11

12 Delrapport: For projekter, der opnår tilsagn om tilskud på kr. eller derover, vil der blive stillet krav om fremsendelse af en delrapport midt i projektperioden. Delrapporten skal redegøre for projektets status og den foreløbige målopfyldelse Regnskab Regnskab skal aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2018 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. 1 (puljebekendtgørelsen). Regnskabet skal kunne sammenholdes med det seneste godkendte budget. Ved aflæggelsen af regnskaber skal ministeriets budget- og regnskabsskema anvendes. Der godkendes ikke andre formater for regnskabet. Tilskudsmodtager skal benytte samme skema, som blev anvendt ved udarbejdelsen af budgettet. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne i puljebekendtgørelsen Offentliggørelse af materiale Det er en forudsætning for tilskuddet, at materialer mv., der udvikles i forbindelse med projektet, skal stilles til fri disposition for Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutioner m.fl. Tilskudsmodtageren skal i denne sammenhæng sørge for, at materialer mv. støttet af ministeriet bliver registreret (omtalt) på Materialeplatformen. Det skal være muligt at finde en omkostningsfri (gratis) digital udgave af materialet gennem Materialeplatformen. Ved offentliggørelsen på Materialeplatformen skal det fremgå, at materialet frit kan kopieres og viderebearbejdes med angivelse af kilde. Det er tilskudsmodtagers ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands ophavsrettigheder, og at persondataloven efterleves. Der skal desuden henvises til Undervisningsministeriets udlodningsmidler som emneord. Registreringen skal i øvrigt opfylde materialeplatformens vilkår og retningslinjer for registrering af materialet. Materialeplatformen findes på og administreres af Styrelsen for It og Læring. Ved gennemgang af afrapporteringen vil ministeriet vurdere, om projektet også skal formidles på relevante tema- og fagsider på EMU.dk. Tilskudsmodtageren vil i givet fald blive kontaktet herom af ministeriet

13 6.5. Uforbrugte midler Gennemføres projektet med en lavere samlet udgift end forudsat ved det seneste godkendte budget, nedsættes ministeriets tilskud, således at det procentvise forhold mellem ministeriets tilskud og den øvrige finansiering fastholdes. Eventuelle uforbrugte midler, som er blevet udbetalt til tilskudsmodtager, skal tilbagebetales til ministeriet. 7. Har du spørgsmål? Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, 13

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Parat til læring og undervisning

Parat til læring og undervisning Vejledning om puljen Parat til læring og undervisning (målrettet grønlændere) 1. runde Ansøgningsfrist: 16. november 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Vejledning om pulje til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2018

Pulje til opsøgende arbejde 2018 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2018 Ansøgningsfrist: 5. april 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan ansøge?... 4 1.3.

Læs mere

Pulje til opsøgende arbejde 2019

Pulje til opsøgende arbejde 2019 Vejledning om Pulje til opsøgende arbejde 2019 Ansøgningsfrist: 15. januar 2019 kl. 12.00 (Forlænget til 21. februar 2019 kl. 12.00) Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev)

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567

Læs mere

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Vejledning om Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Ansøgningsfrist: 8. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Vejledning om Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Tilmeldingsfrist: 12. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om programmet... 3 1.1. Programmets baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle 2 2620 Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer:

Læs mere

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag

Vejledning om. forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Vejledning om forsøgsramme til understøttelse af monitorering af elevcomputere under prøver i gymnasiale fag Tilmeldingsfrist: Løbende, dog senest 1. maj 2019 Indhold 1. Generel information om forsøgsrammen...

Læs mere

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.:

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.: Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé 5 5610 Assens Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567 www.uvm.dk Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Assens Kommune har fremsendt en

Læs mere

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Puljesekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2018 Anmodningsfrist: Tirsdag den 5. december 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2017

Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2017 Vejledning om Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2017 Ansøgningsfrist: Tirsdag, den 29. august 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1 Puljens

Læs mere

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019

Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Vejledning om udbetaling af driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 2019 Anmodningsfrist: Tirsdag den 11. december 2018, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om driftslignende

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019

Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Vejledning om Pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019 Ansøgningsfrist: 29. maj 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøgsprojektet...

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen

Vejledning om pulje til. Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen Vejledning om pulje til Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen December 2017 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Hvem kan deltage?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020

Foreløbig vejledning til. ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Foreløbig vejledning til ansøgning om tilskud til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen - skoleåret 2019/2020 Ansøgningsfrist Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020

Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Vejledning om spredningsfase for satspuljeprojekt: Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020 Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. maj 2019, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om forsøget...

Læs mere

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Januar 2018 Betingelser for tilskudsmodtager Gælder kun for tilskud, der er omfattet af bekendtgørelse om regnskab og revision fra januar 2014. NB! Gælder ikke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2019 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid være at finde

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler)

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. puljen Løft af Ældreområdet FL

Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. puljen Løft af Ældreområdet FL Varde Kommune Erik Buhl Nielsen Bytoften 2 6800 Varde Tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. puljen Løft af Ældreområdet FL 15.75.05.10 Ansøgningen om støtte

Læs mere

Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer. Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense

Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer. Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense Dagsorden 1. Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning hvem er vi? 2. Udmelding og udmøntning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade i perioden 2012-2015. I. Indledning Som led

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen

Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen Notat Opslag af midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen Ansøgningsfrist: Den 28. september 2018, kl. 12.00 1. Formål Regeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler Den 16. september 2016 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen, der opfylder

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ansøgningsskema til puljen Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud (november 2012 til og med marts 2013) 15.75.21.20 Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere