3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret"

Transkript

1 8 84. Kvalitetsrapport 2015 Åbent G Resumé Kvalitetsrapport 2015 har været i høring i skolebestyrelsene. skal høringsbehandle Kvalitetsrapporten, for herefter at indstille den til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Beslutning 1. indstiller, at kvalitetsrapport 2015 godkendes 2. noterer sig de fortsatte dårlige resultater i matematik og besluttede at skolelederkredsen inviteres til et fælles møde (skolelaboratorium) i oktober måned 2015 med henblik på en drøftelse af skolernes faglige resultater, herunder skolernes tilbagemeldinger, samt næste års kvalitetsrapport. 3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret Børne-og ungeområdet indstiller, at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling I juni 2013 vedtog Folketinget en reform af folkeskolen. Med reformen følger en række regelforenklinger samt forenkling af administrative procedurer, herunder en ny type kvalitetsrapport. Den nye kvalitetsrapport skal følge op på hovedmålsætninger og milepæle i skolereformen og bygger på den datasamling, som Undervisningsministeriet digitalt indsamler for hele landet. Dette er den første af de nye kvalitetsrapporter baseret på de af Undervisningsministeriet indsamlede data. Kvalitetsrapporten skal kun udarbejdes hvert andet år. Dog skal den udarbejdes i de første to år efter folkeskolereformen, således at der skabes en baseline af data, og således at der hurtigt kan reageres på uhensigtsmæssigheder i realiseringen af skolereformen. Der udarbejdes dermed rapporter forår 2015, igen i 2016 og herefter i 2018, 2020 osv. Skolen modtager dels selve kvalitetsrapporten, dels fortroligt bilag med data for testresultaterne fra de nationale test, egen skole. Sidstnævnte fortrolige bilag må ikke deles med andre end skolebestyrelsen selv. Denne første rapport bygger på data fra før skolereformen trådte i kraft og danner baseline for de efterfølgende års vurderinger af, om skolerne udvikler sig som forventet og krævet. Rapporten er altså først og fremmest en status. Kvalitetsrapporten får med det nye format styrket fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. De nationale måltal knytter sig som sagt til folkeskolereformens målsætninger. Til orientering kan oplyses, at indikatorerne i rapporten også er dem som ligger til grund for kvalitets- og tilsynsstyrelsens tilsyn med folkeskolerne/kommunerne. sendte på mødet d. Kvalitetsrapport 2015 i høring skolebestyrelserne. Skolernes høringssvar publiceres i den endelige udgave af kvalitetsrapporten, der offentliggøres på kommunens hjemmeside.

2 9 bad skolebestyrelserne om at at kommentere egen skoles resultater at beskrive hvilke initiativer skolen mener er relevante at iværksætte lokalt (egen skole) at beskrive hvilke initiativer skolen anbefaler, at der iværksættes for det samlede skolevæsen set i lyset af kvalitetsrapporten. Skolerne har afgivet deres høringssvar. Skolernes høringssvar skal udgives sammen med kvalitetsrapporten. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Nedenfor er der korte resumeer af hver skolebestyrelses høringssvar. Skolen ved Bülowsvej Skolen ved Bülowsvejs skolebestyrelse er overordnet tilfreds med skolens resultater i forhold til de nationale mål. Skolen ser relevans i at igangsætte yderligere indsats i forhold til at højne det faglige niveau i matematik i indskolingen. Skolen vil allokere matematikvejledernes arbejde til indskolingen. Herudover prioriteres at gøre nationale test på 2. klassetrin obigatorisk. I forbindelse med implementeringen af minuddannelse.net vil skolen have særligt fokus på matematik. Skolen vil også have ekstra opmærksomhed på at understøtte arbejdet med overgangen fra mellemtrin til udskoling med fokus på progression. Indsatser planlægges i samarbejde mellem ledelse og vejledere. Skolen er positiv overfor de kommunale indsatser beskrevet i høringsbrevet. Skolen savner fokus på den enkelte årgang frem for fokus på det enkelte klassetrin, da resultaterne vil svinge fra år til år. På den måde mister man fokus på progressionen for den enkelte klasse og elev. Skolen anbefaler at integrere trivselsmålinger i kvalitetsrapporten. Lindevangskolen Lindevangskolens skolebestyrelse er grundlæggende tilfredse med skolens resultater. Lindevangskolen klarer sig som forventet på baggrund af de socioøkonomiske parametre. Bestyrelsen bemærker dog at skolen ikke opfylder målet for læsning i 4. og 6. klasse og matematik i 3. og 8. klasse, samt en signifikant lavere andel af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse. I forbindelse med skolereformen har skolen igangsat en lang række initiativer og derfor anbefales det ikke at der iværksættes nye tiltag. Skolen skal fokusere på de allerede igangsatte initiativer og sikre de bedste rammer for disse. Skolebestyrelsen har en forventning om at de nye initiative vil være medvirkende til at skolen kan fortsætte sin positive udvikling. Skolen ved Søerne Skolebestyrelsen på Skolen ved Søerne ser positivt på den nye kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen savner dog data for inklusionsdelen på skoleniveau.

3 10 Skolebestyrelsen er generelt tilfredse med skolens resultater, dog ikke for resultaterne i de nationale test i matematik. Skolen har allerede inden Kvalitetsrapport 2015 iværksat tiltag omkring matematik der allerede har vist positiv effekt. Skolebestyrelsen anbefaler et generelt kompetenceløft på matematikområdet i Frederiksberg kommune. Frederiksberg Ny Skole Skolebestyrelsen på Frederiksberg Ny Skole noterer at skolen kun har en meget lille årgang der har gennemført de nationale test i læsning. Derfor slår enkeltelever meget ud i testen. Resultaterne i de nationale test på Frederiksberg Ny Skole viser ikke noget om hvorvidt skolens elever oplever progression, da der kun er testet en årgang. Skolen henleder opmærksomheden på at de nationale test og test i øvrigt kun tester kun reproduktion af fakta og færdigheder. Men dette er ikke nok til at kunne vurderer børns samlede handlekompetence, udvikling og livsduelighed. Skolebestyrelsen på Frederiksberg Ny Skole anbefaler at Frederiksberg Kommune bliver spydspidskommune i udarbejdelsen af metoder til en bredere og mere kvalitativ evaluering af elevernes kompetencer som supplement til de kvantitative test, ved at iværksætte udviklingsarbejde i forhold til udarbejdelse af nye vurderingsværktøjer. Skolen stiller sig gerne til rådighed i den sådan udviklingsproces. Skolen på Nyelandsvej Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej ser med stor tilfredshed på skolens resultater. Skolebestyrelsen ærgrer sig over at, skolen og Frederiksberg Kommune som helhed ikke er nærmere 95% målsætningen. Men forstår kvalitetsrapporten netop som et instrument der kan sætte fokus på udvalgte områder, herunder 95% målsætningen. Flere skoler har fine resultater på udvalgte områder og skolebestyrelsen foreslår i stedet for at iværksætte særlige indsatser, at man i højere grad styrker samarbejdet på tværs af skoler, så de dygtige læreres kunnen kan deles. Skolen på la Cours Vej Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej savner en vurdering af elementet fra Folkeskolens fomålsparagraf almendannelse. Skolebestyrelsen på Skolen på la Cours Vej betragter resultaterne af de nationale test med forbehold, da tallene er baseret på relativt få børn på de enkelte skoler og klassetrin. Udsving behøver således ikke at være baseret på ret mange børn. I forhold til de socioøkonomiske reference henleder skolebestyrelsen opmærksomheden på at denne ændres i takt med skoledistriktsændringer og ikke nødvendigvis har sammenhæng med de børn der går på skolen. Skolen hilser en kommende trivselsmåling velkommen, men er skeptisk overfor måden den gennemføres på. Svarene vil blive meget påvirket af hvad den enkelte elev har oplevet kort inden undersøgelsen gennemføres. Skolen forslår at undersøgelsen suppleres med et fokusgruppeinterview.

4 11 Skolen arbejder løbende med at højne elevernes trivsel og læring. Herudover arbejdes der med læringsmålsstyret undervisning bredt rettet mod alle fag, da der er forskningsmæssig evidens for at denne form for undervisning har en betydelig effekt på børns læring. Skolen på Duevej Skolen er tilfreds med de opnåede resultater, men resultaterne er ikke dækkende for at sige noget om skolens kvalitet. Resultaterne giver ikke et retvisende billede af elevernes læring og trivsel. Skolebestyrelsen finder det betænkeligt at det ikke er de samme børn der følges i de nationale test gennem skoleforløbet. Tallene siger derfor ikke noget om hvorvidt børnene bliver dygtigere år for år. De nationale test er ikke designet til sammenligninger og er beregnet til formativ evaluering ikke til summativ evaluering. Hvis der skal sammenlignes mener skolebestyrelsen at der er behov for andre test. Skolebestyrelsen på Skolen på Duevej har valgt at kommentere de kommunale indsatser og hvad der skal til for at hæve kvaliteten og gennemføre disse indsatser. Se Skolen på Duevejs høringssvar. Søndermarkskolen Søndermarkskolen vil i de kommende år sætte kraftigt ind på områder, hvor skolen ligger under gennemsnit. Det er ikke tilfredsstillende for skolen at ligge under gennemsnit. Der vil være en styrket indsats omkring læse- og matematikvejlederfunktionen, herunder en formaliseret feedback-kultur, overlevering og løbende evaluering. Søndermarkskolen har modtaget et meget stort antal elever med såvel faglige som relationelle problemer i overbygningen gennem de seneste år. Det har været særdeles vanskeligt at opnå de ønskede faglige resultater med denne gruppe elever. Fremover vil skolen danne større og færre klasser, så elevindtaget deraf formindskes, så de faglige udfordringer bliver mere overskuelige. Tre Falke Skolen Skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen finder ikke skolens resultater tilfredsstillennde. Skolen vil iværksætte screening af alle elever og iværksætte handlingsplaner på klasse- og elevniveau.herudover vil skolen fortsætte de allerede igangsatte initiativer i indeværende skoleår: Styrkelse af de faglige vejlederes kompetencer og tilgængelighed indhente inspiration fra andre skoler med gode evidensbaserede erfaringer Elev- og forældre feedback inddragelse af forældre På kommunalt niveau anbefaler skolebestyrelsen på Tre Falke Skolen at der fortsat arbejdes med udvikling af målstyret undervisning og et udviddet samarbejde med omverdenen og specifikt i forhold til

5 12 ungdomsuddannelserne. Herudoever anbefales et øget fokus på "de gode overgange" og en generel styrkelse af de faglige netværk i kommunen. Børne- og Ungeområdet indstiller at indstiller til Kommunalbestyrelsen at Kvalitetsrapport 2015 godkendes. Sagsfremstilling fra d.2. februar 2015: I juni 2013 vedtog Folketinget en reform af folkeskolen. Med reformen følger en række regelforenklinger samt forenkling af administrative procedurer, herunder en ny type kvalitetsrapport. Den nye kvalitetsrapport skal følge op på hovedmålsætninger og milepæle i skolereformen og bygger på den datasamling, som Undervisningsministeriet digitalt indsamler for hele landet. Dette er den første af de nye kvalitetsrapporter baseret på de af Undervisningsministeriet indsamlede data. Kvalitetsrapporten skal kun udarbejdes hvert andet år. Dog skal den udarbejdes i de første to år efter folkeskolereformen, således at der skabes en baseline af data, og således at der hurtigt kan reageres på uhensigtsmæssigheder i realiseringen af skolereformen. Der udarbejdes dermed rapporter forår 2015, igen i 2016 og herefter i 2018, 2020 osv. Denne første rapport bygger på data fra før skolereformen trådte i kraft og danner baseline for de efterfølgende års vurderinger af, om skolerne udvikler sig som forventet og krævet. Rapporten er altså først og fremmest en status. Kvalitetsrapporten får med det nye format styrket fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. De nationale måltal knytter sig som sagt til folkeskolereformens målsætninger. Til orientering kan oplyses, at indikatorerne i rapporten også er dem som ligger til grund for kvalitets- og tilsynsstyrelsens kommende tilsyn med folkeskolerne/kommunerne. De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Data i den første kvalitetsrapport tager udgangspunkt i de sidste tilgængelige data fra før folkeskolereformen. Undervisningsministeriet har indsamlet data og gjort dem tilgængelige for landets kommuner medio december måned Et kort resume af de resultater der foreligger skolevis ses nedenfor. 80% af eleverne skal gode til at læse og regne Overordnet set går det godt på læseområdet, omend der også her kan ske forbedringer, mens resultaterne indenfor matematik giver anledning til at overveje særlige indsatser:

6 13 Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau når de forlader folkeskolen I et flerårigt perspektiv præsterer eleverne på Frederiksberg på niveau med eller over landsgennemsnittet i matematik og dansk, idet der dog er udsving mellem skolerne. Skolereformens fokus på faglige mål m.v. forventes at understøtte arbejdet med at forbedre resultaterne: Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference Eleverne og skolerne præsterer generelt som forventeligt set i lyset af elevgruppens socioøkonomiske sammensætning. Statistisk set scorer elever på Tre Falke Skolen og Skolen på la Cours Vej lidt under det forventede. Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik Skolerne scorer generelt højere end landsgennemsnit i forhold til at sikre, at eleverne har mindst 2 i dansk og matematik. Undtagelsen er Søndermarkskolen og Tre Falke Skolen. 95 % målsætningen Eleverne fortsætter i vidt omfang på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, men der er fortsat for mange der falder fra ungdomsuddannelsen indenfor det første 1½ år. Lindevangskolen og Søndermarkskolen har opfyldt det nationale mål for læsning i 2. og 8. klasse, men mangler at få opfyldt målet for 4. og 6. klasse i læsning og 3. og 8. klasse i matematik. Skolen ved Søerne har opfyldt målsætningen for læsning i 2., 6. og 8. klasse, men mangler for matematik i 3. og 6. klasse og læsning i 4. klasse. Skolen ved Bülowsvej har opfyldt målsætningen for læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse og regning i 6. klasse, men mangler for regning i 3. klasse. Skolen på Nyelandsvej har opfyldt målsætningen for læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse og regning i 6. klasse, men mangler for regning i 3. klasse. Skolen på la Cours Vej har opfyldt målsætningen for læsning i 8. klasse og regning i 6. klasse, men mangler for læsning i 2., 3. og 6. klasse samt regning i 3. klasse. Skolen på Duevej har opfyldt målsætningen for læsning i 4., 6., og 8. klasse og regning i 3. og 6. klasse, men mangler for læsning i 2. klasse. Ny Hollænderskolen har opfyldt målsætningen for læsning i 4., 6., og 8. klasse og regning i 6. klasse, men mangler for læsning i 2. klasse og matematik i 3. klasse. Tre Falke Skolen har kun en årgang der skal testes i de nationale test. Målet er endnu ikke opfyldt for læsning i 8. klasse. Frederiksberg Ny Skole har kun en årgang der skal testes i de nationale test. Målet er endnu ikke opfyldt for læsning i 2. klasse. Lindevangskolen ligger over Frederiksberg og landsgennemsnittet for bundne prøvefag og i matematik, men i dansk ligger Lindevangskolen under Frederiksberg gennemsnittet, men over landsgennemsnittet. Søndermarkskolen, Tre Falke Skolen og Skolen ved Søerne ligger under både lands- og Frederiksberg gennemsnit i karaktergennemsnit for bundne prøvefag, dansk og matematik. Skolen ved Bülowsvej, Skolen på Duevej, Ny Hollænderskolen og Skolen på Nyelandsvej ligger over både lands- og Frederiksberg gennemsnit i karaktergennemsnit for bundne prøvefag, dansk og matematik.

7 14 Skolen på la Cours Vej ligger over både lands- og Frederiksberg gennemsnit i karaktergennemsnit for bundne prøvefag og dansk. I matematik ligger Skolen på la Coursvej på niveau med Frederiksberg gennemsnittet og under landsgennemsnittet. Lindevangskolens og Skolen på Nyelandsvejs karaktergennemsnit er højere end den socioøkonomiske referencemodels beregnede karaktergennemsnit for elever med samme baggrundsforhold. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Søndermarkskolens, Skolen ved Søernes, Skolen ved Bülowsvejs, Skolen på Duevejs, Ny Hollænderskolens karaktergennemsnit er lavere end den socioøkonomiske reference models beregnede karaktergennemsnit for elever med samme baggrundsforhold. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Skolen på La Cours Vejs karaktergennemsnit er lavere end den socioøkonomiske reference models beregnede karaktergennemsnit for elever med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Tre Falke Skolens karaktergennemsnit er lavere end den socioøkonomiske reference models beregnede karaktergennemsnit for elever med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Lindevangskolen, Skolen ved Søerne, Skolen ved Bülowsvej, Skolen på Nyelandsvej, Skolen på la Cours Vej, Skolen på Duevej, Ny Hollænderskolen har en højere andel af elever med mindst 2 i dansk og matematik end lands- og Frederiksberggennemsnittet. Søndermarkskolen og Tre Falke Skolen har en lavere andel af elever med mindst 2 i dansk og matematik end lands- og Frederiksberggennemsnittet. Lindevangskolen har en højere andel elever der har påbegyndt en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse end både lands- og Frederiksberggennemsnittene, men en lavere andel 15 måneder efter 9. klasse. Søndermarkskolen, Skolen på Duevej har en lavere andel elever der har påbegyndt en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse end både lands og Frederiksberg gennemsnittene, men en højere andel 15 måneder efter 9. klasse. Skolen ved Søerne, Skolen ved Bülowsvej, Skolen på Nyelandsvej, Skolen på la Cours Vej, Ny Hollænderskolen har en højere andel af elever der har påbegyndt en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse end både lands- og Frederiksberg gennemsnittene og en højere andel 15 måneder efter 9. klasse. Tre Falke Skolen har en lavere andel af elever der har påbegyndt en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse end både lands- og Frederiksberg gennemsnittene og en lavere andel der er i gang efter 15 måneder. Lindevangskolen, Søndermarkskolen, Skolen ved Bülowsvej, Ny Hollænderskolen, Tre Falke Skolen har en højere kompetencedækningsgrad end Frederiksberg- og landsgennemsnittet. Skolen ved Søerne, Skolen på Nyelandsvej har en lavere kompetencedækningsgrad end Frederiksberg og landsgennemsnittet. Kompetencedækning Undervisningen på Frederiksberg varetages i høj grad af lærere med undervisningskompetence (linjefag fra læreruddannelsen eller tilsvarende). Der er dog stadig behov for udvikling på dette område jf. kompetenceudviklingstiltag, rekrutteringsplaner og organiseringstiltag på de enkelte skoler.

8 15 Videre behandling Kvalitetsrapporten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. I forhold til de enkelte skolers resultater vil denne første kvalitetsrapport være grundlag for de udviklingssamtaler skoleafdelingen har med de enkelte skoler i efteråret 2015.Hvad angår de kommende kvalitetsrapporter fra 2016 og frem vil det være muligt for kommunalbestyrelsen at vedtage handleplander for de skoler, der er særligt udfordret på enkelte målområder. Handleplaner udarbejdes i samarbejde med den enkelte skole. Børne- og Ungeområdet indstiller at Kvalitetsrapport 2015 bliver sendt i høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes høringssvar vil blive vedlagt den endelige rapport som bilag. Økonomi Ingen Borgmesterpåtegning Ingen Historik Bilag Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1 - nationale test Høringssvar Skolen på Duevej Høringssvar Frederiksberg Ny Skole Høringssvar Skolen ved Bülowsvej Høringssvar Skolen på la Cours Vej Høringssvar Lindevangskolen Høringssvar Skolen på Nyelandsvej Høringssvar Skolen ved Søerne Høringssvar Søndermarkskolen Høringssvar Ny Hollænderskolen Høringssvar Tre Falke Skolen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Petersmindeskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Petersmindeskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.7 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Undervisningsudvalget. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den

Undervisningsudvalget. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den Undervisningsudvalget Høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2015 28. maj 2015 Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den 24.2.15. Bestyrelsen har følgende kommentarer til rapporten:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2018 Kvalitetsrapport 2018 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2018 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen Kvalitetsrapport 2015-2016 - Lynghøjskolen Skolelederen skal på baggrund af rådata, som vil indgå i den kommunale kvalitetsrapport besvare nedenstående spørgsmål og sende sine svar til skolens udviklingskonsulent.

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 1 Indhold Indledning Distriktsskolen generelt o Beskrivelse af skolens mål og visioner samt evt. lokale indsatser Resultatsoplysninger (karaktergennemsnit og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

1. Indledning. 2. Sammenfattende helhedsvurdering

1. Indledning. 2. Sammenfattende helhedsvurdering Kvalitetsrapport 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017)

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Tidsplan: Direktionen FI Høring Direktionen FI ØK Byrådet 24. Sep 25. sep oktober 30. oktober 6. november 12. december 19. december 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR HADSTEN SKOLE

KVALITETSRAPPORT FOR HADSTEN SKOLE KVALITETSRAPPORT FOR HADSTEN SKOLE 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 3.2 Elevernes faglige

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Kvalitetsaftaler For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Formål med kvalitetsaftaler Mål- og resultatstyring af dagtilbud og skoler Kvalitetsaftaler på to niveauer Med kvalitetsaftalerne sætter Børne-

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Læringssamtale med X Skole

Læringssamtale med X Skole Læringssamtale med X Skole - Dagsorden Tid og sted: Tirsdag d. 17. maj 2016, kl. 10.30 12.30. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, 2. sal, lokale A233 Deltagere: Skoleleder Xxxx, pædagogisk leder Xxxxx,

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Brændgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4

INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 MÅL OG RESULTATMÅL... 4 NATIONALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG RESULTATMÅL... 4 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2014/2015... 5 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 1. marts 2018 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-1-18 Skoleafdelingen Notat - oprettelse af 0. klasser 2018-19 Ifølge Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017

Børne og Uddannelsesforvaltningen. Kvalitetsrapport. Køge Kommunes skoler 2017 Børne og Uddannelsesforvaltningen Kvalitetsrapport Køge Kommunes skoler 2017 Indhold Forord... 3 1. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2. Mål og måltal... 15 3. Resultater... 17 3.1 Folkeskolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Bilag 1. Dette bilag præsenterer:

Bilag 1. Dette bilag præsenterer: Bilag Dette bilag præsenterer: Antal og andel af unge der har påbegyndt eller afsluttet en ungdomsuddannelse. Totalt og for den enkelte skole. Alene data for unge der er bosat i kommunen. Socioøkonomiske

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere