FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold"

Transkript

1 FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

2 Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene for en prøveløsladelse afgørelse om genindsættelse til afsoning, og den prøveløsladte blev derfor fængslet igen. Den indsatte krævede afgørelsen om genindsættelse indbragt for retten efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 7. Først næsten to måneder senere sendte Direktoratet for Kriminalforsorgen sagen til retten. Den indsatte klagede til ombudsmanden over direktoratets sagsbehandlingstid. 3. december 2018 Forvaltningsret Strafferet 3.7 Efter straffuldbyrdelseslovens 114, stk. 1, skal en sag som den foreliggende indbringes for retten uden unødigt ophold. Ombudsmanden udtalte, at det efter hans opfattelse betyder, at forberedelsen af en sag, der er begæret indbragt for retten efter lovens 112, skal skride kontinuerligt frem. Direktoratet oplyste over for ombudsmanden, at den lange sagsbehandlingstid skyldtes en fejl hos direktoratet. Ombudsmanden bemærkede imidlertid, at direktoratet havde haft flere muligheder for at opdage fejlen. Den indsattes advokat havde således henvendt sig til direktoratet flere gange og rykket for svar på, om sagen var blevet indbragt for retten. Ombudsmanden fandt det meget beklageligt, at direktoratet ikke havde sørget for, at sagen blev indbragt for retten tidligere. En sagsbehandlingstid på næsten to måneder, herunder en periode på otte uger, hvor sagen havde ligget stille, var efter ombudsmandens opfattelse ikke i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 114, stk. 1. Ombudsmanden besluttede samtidig at indlede en undersøgelse af egen drift vedrørende direktoratets generelle praksis for indbringelse af sager for retten efter straffuldbyrdelseslovens 112 i lyset af kravet efter lovens 114 om, at sagerne skal indbringes uden unødigt ophold. (Sag nr. 18/03301) I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse om sagen (oprindelig stilet til den indsattes advokat), efterfulgt af en sagsfremstilling: Side 2 13

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Ombudsmandens udtalelse 1. Sagens omstændigheder Sagen drejer sig om Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid i forbindelse med en anmodning om indbringelse til prøvelse for retten efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 7, af en afgørelse om genindsættelse af din klient A, som var prøveløsladt, til udståelse af reststraf. 2. Retsgrundlaget 2.1. Hvis en person, som er prøveløsladt, overtræder vilkårene for prøveløsladelsen, træffer kriminalforsorgen efter 86 i lovbekendtgørelse nr af 13. december 2017 om fuldbyrdelse af straf mv. (straffuldbyrdelsesloven) snarest afgørelse om en eventuel reaktion: 86. Kriminalforsorgen skal træffe foranstaltninger med henblik på at genetablere tilsynet og sikre overholdelsen af særvilkår, såfremt den prøveløsladte unddrager sig tilsynet eller gennemførelsen af særvilkår. Stk. 3. Kriminalforsorgen skal snarest træffe afgørelse om eventuel reaktion som følge af vilkårsovertrædelsen, jf. straffelovens 40, stk. 2 og 3, og 42, stk. 2. En vilkårsovertrædelse kan efter 40, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr af 20. september 2018 om straffeloven under særlige omstændigheder føre til en afgørelse om genindsættelse til udståelse af reststraffen. Bestemmelsen lyder således: Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt de fastsatte vilkår, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, ( ) 3) under særlige omstændigheder bestemme, at han skal indsættes til udståelse af reststraffen. Side 3 13

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Af pkt. 7 i vejledning nr af 30. april 2015 om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. fremgår følgende om genindsættelse til udståelse af reststraffen: 7. Efter straffelovens 40, stk. 2, nr. 3 kan det under særlige omstændigheder bestemmes, at en prøveløsladt eller betinget benådet klient skal indsættes til udståelse af reststraffen, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3. En beslutning om genindsættelse er den alvorligste af de i straffelovens 40, stk. 2, opregnede reaktioner. En sådan beslutning indebærer, at der administrativt iværksættes en frihedsberøvelse. Det er i sådanne tilfælde ikke tilstrækkeligt, at klienten har overtrådt vilkårene for prøveløsladelsen. Der skal tillige kunne påvises en konkret nærliggende risiko for tilbagefald til ny kriminalitet. Det vil sige, at det oprindelige grundlag for prøveløsladelse, hvor de anførte vilkår er fastsat ud fra en konkret vurdering af klientens behov for bistand og kontrol med henblik på at begrænse risikoen for recidiv, skal være bortfaldet, således at fortsat prøveløsladelse vil være utilrådelig. Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelser om genindsættelse til udståelse af reststraffen kan af den indsatte kræves indbragt til prøvelse for retten efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 7: 112. Endelige administrative afgørelser kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den dømte, af denne kræves indbragt til prøvelse for retten, hvis der er tale om ( ) 7) en afgørelse efter 86, stk. 3, om genindsættelse af en prøveløsladt til udståelse af reststraf i henhold til straffelovens 40, stk. 2 eller 3, eller til udståelse af straf af fængsel på livstid i henhold til straffelovens 42, stk. 2, ( ) Endvidere kan visse afgørelser om prøveløsladelse kræves indbragt for retten af den indsatte i henhold til straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 6. Straffuldbyrdelseslovens indeholder en række bestemmelser om indbringelse af sagen for retten og om rettens behandling af sagen. I 114, stk. 1, er fastsat følgende: Side 4 13

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 114. Sagen indbringes for retten uden unødigt ophold af Direktoratet for Kriminalforsorgen, der fremsender sagens akter med oplysning om den påklagede afgørelse og en redegørelse for de omstændigheder, der påberåbes, samt for de beviser, der kan have betydning for sagens afgørelse Ombudsmanden har tidligere behandlet et lignende spørgsmål i en sag, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at løslade en indsat på prøve efter udståelse af to tredjedele af straffetiden. Den indsatte krævede afgørelsen indbragt for retten efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 6, og klagede efterfølgende til ombudsmanden over, at direktoratet godt halvanden måned efter at have modtaget hans begæring endnu ikke havde forelagt prøveløsladelsessagen for retten. I alt varede det næsten to en halv måned, inden direktoratet indbragte sagen for retten. Jeg henviser til ombudsmandens udtalelse i FOB , også offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. I sagen udtalte ombudsmanden bl.a. følgende om begrebet uden unødigt ophold : a. Som det fremgår af bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 114, som er gengivet lige ovenfor, skal forberedelsen af en sag, der er begæret indbragt for retten efter lovens 112, skride kontinuerligt frem. Eventuelle brud på kontinuiteten må for at sagsbehandlingen lever op til kravet i 114, stk. 1 efter min opfattelse kunne begrundes med henvisning til omstændigheder i den konkrete sag ( ). b. Spørgsmålet om hvor hurtigt en sag som Deres skal indbringes for retten, må efter min opfattelse endvidere vurderes ud fra de sagsbehandlingskrav, som der i 114 stilles til direktoratet som den myndighed, der indbringer sagen for retten. Direktoratet skal alene skrive et almindeligt brev til retten og altså ikke udfærdige en stævning; og det uanset at der er tale om en domstolsprøvelse i den civile retsplejes former. Jeg henviser til Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer af Jens Kruse Mikkelsen mfl. (2003), s I sagen konkluderede ombudsmanden bl.a. følgende: Den tid næsten 2½ måned som det tog for Direktoratet for Kriminalforsorgen at forelægge Deres sag for retten, rækker efter min opfattelse langt ud over hvad der kan anses for rimeligt uanset hvilke konkrete omstændigheder der måtte være i sagen. Side 5 13

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg har samtidig hermed gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. Jeg har på baggrund af denne meget lange sagsbehandlingstid ikke anledning til at komme nærmere ind på hvor længe det normalt højst bør tage at forelægge en sag efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 6, for retten. 3. Min vurdering 3.1. Direktoratet for Kriminalforsorgen modtog den 18. maj 2018 din anmodning om, at sagen blev indbragt for retten. Først den 17. juli 2018 næsten to måneder senere sendte Direktoratet for Kriminalforsorgen sagen til retten. Ifølge de sagsakter, som jeg har modtaget, er der ikke af Direktoratet for Kriminalforsorgen foretaget nogen sagsskridt i sagen fra den 18. maj 2018, og indtil du den 13. juli 2018 telefonisk rykkede for svar på, om sagen var indbragt for retten. Sagen lå således efter de foreliggende oplysninger stille i otte uger. Efter straffuldbyrdelseslovens 114, stk. 1, skal sager om domstolsprøvelse efter 112 indbringes for retten uden unødigt ophold. Som det fremgår ovenfor, har ombudsmanden tidligere givet udtryk for, at direktoratets forberedelse af en sag, der er begæret indbragt for retten, skal skride kontinuerligt frem. Det er ikke sket i din sag. Jeg har noteret mig direktoratets oplysninger om, at der var tale om, at sagen ved en fejl var blevet lagt til en langtidssygemeldt sagsbehandler, og at sagen da direktoratet opdagede fejlen blev indbragt for retten i løbet af fire dage. Jeg bemærker imidlertid, at direktoratet efter min opfattelse havde flere muligheder for at opdage fejlen i løbet af de otte uger, hvor sagen lå stille. Den 31. maj 2018 skrev du således til Direktoratet for Kriminalforsorgen og spurgte, om sagen var indbragt for retten. Efter at du den 14. juni 2018 havde rykket for svar på din henvendelse af 31. maj 2018, svarede Direktoratet for Kriminalforsorgen den 15. juni 2018, at sagen lå til behandling i direktoratet i uge 26, dvs. den juni Da du stadig ikke havde modtaget orientering om, at sagen var blevet indbragt for retten, skrev du igen til Direktoratet for Kriminalforsorgen den 6. juli 2018, og da du ikke modtog noget svar på denne henvendelse, ringede du Side 6 13

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE den 13. juli 2018 til direktoratet, som først på dette tidspunkt blev opmærksom på fejlen. En afgørelse om genindsættelse til afsoning er som det fremgår af pkt. 2.1 ovenfor den mest indgribende reaktion, som kan besluttes i anledning af en vilkårsovertrædelse. Jeg anser det derfor for meget beklageligt, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke sørgede for, at din klients sag blev indbragt for retten tidligere. En sagsbehandlingstid på næsten to måneder herunder en periode på otte uger, hvor sagen lå stille er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 114. Jeg har noteret mig, at direktoratet har beklaget den lange sagsbehandlingstid over for dig i forbindelse med telefonsamtalen den 13. juli Jeg har desuden noteret mig, at direktoratet i forlængelse af sagen har indført nye procedurer for at sikre, at alle domstolsprøvelsessager bliver sendt rettidigt til retten, og at der sendes underretninger til den pågældende indsatte eller dennes repræsentant i sagen Direktoratet skriver i sin udtalelse til mig, at sagen ifølge direktoratets praksis burde være indbragt for retten, ca. to uger efter at direktoratet modtog din anmodning om domstolsprøvelse, dvs. senest den 4. juni Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser i sin udtalelse endvidere, at direktoratet med udgangspunkt i ombudsmandens udtalelse i FOB har udviklet en praksis, således at sager vedrørende domstolsprøvelse af direktoratets afgørelser om afslag på prøveløsladelse indbringes for retten, ca. fire uger efter at den dømte har anmodet herom. I forhold til afgørelser om genindsættelse til udståelse af reststraffen oplyser direktoratet, at det er direktoratets praksis, at sagen indbringes, ca. to uger efter at den dømte har anmodet herom. Til din orientering kan jeg oplyse, at jeg har besluttet at indlede en undersøgelse af egen drift efter ombudsmandslovens 17, stk. 2, af Direktoratet for Kriminalforsorgens praksis for indbringelse af sager efter straffuldbyrdelseslovens 112 for retten i lyset af kravet efter lovens 114 om, at sagerne skal indbringes uden unødigt ophold. Jeg foretager mig ikke mere i din sag. Side 7 13

8 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at A den [dato] 2018 blev prøveløsladt på visse nærmere angivne vilkår. Den 25. april 2018 indberettede Kriminalforsorgen i Frihed X-by A for vilkårsovertrædelse med indstilling om genindsættelse til udståelse af reststraffen. A blev partshørt over indstillingen og kom med sine bemærkninger den 30. april Samme dag traf Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København, afgørelse om genindsættelse af A til afsoning. Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København, begrundede sin afgørelse med, at A ikke havde overholdt vilkårene for prøveløsladelsen, herunder bl.a. ( ) vilkår, vilkår om ( ) og ( ). Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København, mente desuden, at der var risiko for, at A ville begå ny kriminalitet. Som advokat for A klagede du ved brev af 14. maj 2018 til Direktoratet for Kriminalforsorgen over Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i Københavns, afgørelse. Ved afgørelse af 18. maj 2018 meddelte Direktoratet for Kriminalforsorgen, at direktoratet var enig i Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i Københavns, afgørelse om genindsættelse. Du anmodede samme dag Direktoratet for Kriminalforsorgen om at indbringe afgørelsen for retten. Da du ikke havde hørt noget fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, skrev du den 31. maj 2018 til direktoratet og bad om en orientering om, hvorvidt direktoratet havde indbragt sagen for retten. Den 14. juni 2018 rykkede du Direktoratet for Kriminalforsorgen for et svar på din henvendelse af 31. maj Den 15. juni 2018 meddelte Direktoratet for Kriminalforsorgen dig, at sagen lå til behandling i uge 26. Den 6. juli 2018 skrev du igen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, da du fortsat ikke kunne se, at sagen var indbragt for retten. Du bad direktoratet om at bekræfte, at sagen var indbragt, eller at din klient blev løsladt. Du ringede herefter til Direktoratet for Kriminalforsorgen den 13. juli Af direktoratets telefonnotat fremgår bl.a., at det under samtalen blev beklaget, at sagen endnu ikke var sendt til retten, og at direktoratet ikke havde orienteret dig om, at sagen var trukket ud. Det blev oplyst, at sagen havde trukket Side 8 13

9 BILAG SAGSFREMSTILLING ud, fordi den havde ligget hos en medarbejder, der var langtidssyg, og at direktoratets normale sagsbehandlingstid er ca. to uger i sager om genindsættelse og ca. fire uger i sager om prøveløsladelse. Endelig blev det oplyst, at direktoratet hurtigst muligt ville sende sagen til retten. Ved brev af 17. juli 2018 klagede du til mig på vegne af A. Du skrev bl.a. følgende: På vegne af A skal jeg klage over sagsbehandlingstiden hos Direktoratet for Kriminalforsorgen i forbindelse med klage over genindsættelse til afsoning efter løsladelse på prøve. Det skal bemærkes, at min klient allerede har været genindsat i en ganske lang periode, og at man ved ikke at behandle sagen, herunder undlade at indbringe den for retten, i virkeligheden gør prøvelsesadgangen ved Domstolene helt illusorisk. I den konkrete sag er der tale om en person, som har været i ( ), og i øvrigt har gode forhold. Det er en konkret vurdering, som Domstolene skal foretage om hvorvidt, der er sket en overtrædelse af vilkår, der bør føre til genindsættelse, og en sådan prøvelse bør ske hurtigst muligt. Der bør også tages højde for, at retten har en vis berammelsestid. På baggrund heraf skal jeg anmode Ombudsmanden om at undersøge sagen nærmere. En af mine medarbejdere ringede den 17. juli 2018 til Direktoratet for Kriminalforsorgen, som oplyste, at sagen samme morgen var blevet sendt til Retten i Y-by. Jeg modtog senere kopi af Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 16. juli 2018 (redegørelse af 17. juli 2018), hvorved direktoratet sendte sagen til Retten i Y-by. Direktoratet beklagede i brevet over for retten den lange sagsbehandlingstid og henviste til, at sagsbehandlingstiden skyldtes sygdom og efterfølgende ferie på kontoret. Ved brev af 18. juli 2018 bad jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse. Jeg skrev bl.a. følgende: Advokat B har på vegne af A skrevet til mig om sagsbehandlingstiden i hans sag hos Direktoratet for Kriminalforsorgen. Side 9 13

10 BILAG SAGSFREMSTILLING Advokat B anmodede ved brev af 18. maj 2018 Direktoratet for Kriminalforsorgen om, at direktoratet indbragte sin afgørelse af samme dato om genindsættelse af A i fængsel for retten. En af mine medarbejdere har ved et telefonopkald til Direktoratet for Kriminalforsorgen den 17. juli 2018 fået oplyst, at sagen samme dag er blevet indbragt for retten af direktoratet. Jeg sender en kopi af advokat B s henvendelse af 17. juli 2018 med bilag og beder om en udtalelse om den tid, som Direktoratet for Kriminalforsorgen har brugt på at behandle sagen. Jeg beder også Direktoratet for Kriminalforsorgen om at sende mig en datoliste over de ekspeditioner, der er foretaget i sagen Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 givet retningslinjer om mål for hurtig sagsbehandling mv. Jeg beder Direktoratet for Kriminalforsorgen om at oplyse, om direktoratet har fastsat regler for, hvor hurtigt direktoratet ønsker at behandle sager af denne type. Hvis det er tilfældet, beder jeg direktoratet om at oplyse, hvilke mål for sagsbehandlingstiden der er fastsat. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (vejledning nr af 4. december 1986) indeholder i pkt. 206, 207 og 208 nærmere retningslinjer om underretning og om besvarelse af rykkere. Det er i ombudsmandens praksis også fast antaget, at myndigheden bør underrette den, der er part i en sag, når behandlingen af sagen trækker ud. Jeg beder om, at Direktoratet for Kriminalforsorgen angiver, i hvilket omfang direktoratet har underrettet advokat B. Ved kendelse af 3. september 2018 stadfæstede Retten i Y-by Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse af 18. maj 2018 om genindsættelse af A til afsoning af reststraf. Ved brev af 18. september 2018 sendte Direktoratet for Kriminalforsorgen mig sin udtalelse i sagen. Direktoratet skrev bl.a. følgende: Ombudsmanden har anmodet direktoratet om en udtalelse i anledning af advokat B klage af 17. juli 2018 over direktoratets sagsbehandlingstid i hans klient A s sag om genindsættelse til afsoning efter løsladelse på prøve. Ombudsmanden har på den baggrund bedt om følgende: Side 10 13

11 BILAG SAGSFREMSTILLING 1) Oplysning om, hvorvidt direktoratet har fastsat regler for, hvor hurtigt direktoratet ønsker at behandle sager af denne type. Såfremt dette er tilfældet, har ombudsmanden bedt om, at direktoratet oplyser, hvilke mål for sagsbehandlingstiden der er fastsat. 2) Oplysning om, i hvilket omfang direktoratet har underrettet advokat B om sagsbehandlingstiden. 3) En datoliste over de ekspeditioner, der er foretaget i direktoratet i A s sag om domstolsprøvelse. Ad 1) Direktoratet kan oplyse, at såfremt den dømte fremsætter anmodning om domstolsprøvelse i medfør af straffuldbyrdelseslovens 112, er det direktoratet, der skal indbringe sagen for domstolene uden unødigt ophold. Dette fremgår af straffuldbyrdelseslovens 114, stk. 1. Det er ikke i bestemmelsen nærmere fastsat, hvor hurtigt direktoratet skal behandle sager af denne type, men det forudsættes selvsagt, at det sker hurtigst muligt efter at vi har modtaget en anmodning herom. Ombudsmanden har i en tidligere afgørelse (FOB ) udtalt, at efter straffuldbyrdelseslovens 114, stk. 1, skal en sag som den foreliggende indbringes for retten uden unødigt ophold. Ombudsmanden udtalte som sin opfattelse at forberedelsen af en sag der er begæret indbragt for retten efter lovens 112, skal skride kontinuerligt frem, og at eventuelle brud på kontinuiteten for at sagsbehandlingen kan leve op til kravet i lovens 114, stk. 1 skal kunne begrundes med henvisning til omstændighederne i den konkrete sag. I denne ovennævnte sag, udtalte ombudsmanden, at direktoratets tidsforbrug næsten 2 ½ måned efter hans opfattelse rakte langt ud over, hvad der kunne anses for rimeligt, uanset hvilke konkrete omstændigheder der måtte være i sagen. Ombudsmanden mente derfor ikke, at sagen havde været behandlet uden unødigt ophold. Ombudsmanden udtalte endvidere, at han på baggrund af denne meget lange sagsbehandlingstid, ikke havde anledning til at komme nærmere ind på hvor længe det normalt højst bør tage at forelægge en sag efter straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 6 for retten. Direktoratet har efterfølgende med udgangspunkt i ovennævnte afgørelse udviklet en praksis, således at sager vedrørende domstolsprøvelse Side 11 13

12 BILAG SAGSFREMSTILLING af direktoratets afgørelse om afslag på prøveløsladelse, indbringes for retten ca. 4 uger efter, at den dømte har anmodet herom. Ved sager vedrørende afgørelse om genindsættelse til udståelse af reststraffen, er det direktoratets praksis, at sager indbringes for retten ca. 2 uger efter, at den dømte har anmodet herom. I denne konkrete sag, har advokat B ved brev af 18. maj 2018, anmodet om, at direktoratets afgørelse af 18. maj 2018, hvor direktoratet bestemte, at A skulle genindsættes i fængsel, blev indbragt for retten. Ifølge direktoratets praksis, burde sagen været indbragt for retten ca. 2 uger efter, at vi modtog en anmodning om domstolsprøvelse, dvs. senest den 4. juni Dette er beklageligvis ikke sket, idet sagen ved en fejl, har været henlagt hos en juridisk fuldmægtig, som på daværende tidspunkt var langtidssygmeldt, og sagen blev derfor ikke ekspederet. Direktoratet blev først opmærksom på, at sagen var blevet henlagt, da advokat B den 13. juli 2018 ringede til direktoratet. Umiddelbart herefter den 16. juli 2018 sendte direktoratet sagen og sagens bilag til Retten i Y-by. I forlængelse af denne konkrete sag, har vi indført en procedure, således at alle domstolsprøvelsessager, bliver lagt til domstolskoordinatoren, som fordeler domstolsprøvelsessagerne og som følger op på, at sagerne bliver sendt rettidigt til retten. Vi er særlig opmærksomme på, at domstolsprøvelsessagerne bliver ekspederet uden unødig ophold, og at der ligeledes sendes underretning til den pågældende/advokat, såfremt sagen ikke er sendt til retten henholdsvis inden 2 eller 4 uger efter anmodningen. Ad 2) Ombudsmanden har henvist til Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (vejledning nr af 4. december 1986), pkt. 206, 207 og 208 nærmere retningslinjer om underretning og om besvarelse af rykkere. Endvidere har Ombudsmanden oplyst, at det i ombudsmandens praksis også er fast antaget, at myndigheden bør underrette den, der er part i en sag, når behandlingen trækker ud. Ved brev af 15. juni 2018 (bilag 4), har vi orienteret advokat B om, at hans anmodning om domstolsprøvelse af direktoratets afgørelse af Side 12 13

13 BILAG SAGSFREMSTILLING 18. maj 2018, er lagt til behandling i uge 26 (fra den 25. til den 29. juni 2018). Vi har beklageligvis ikke efterfølgende underrettet advokat B om, at behandlingen af sagen yderligere ville trække ud. Årsagen til dette er, at sagen som ovenfor beskrevet, var henlagt hos en juridisk fuldmægtig, som var langtidssygemeldt. Den 13. juli 2017, har advokat B telefonisk kontaktet direktoratet og klaget over den lange sagsbehandlingstid (bilag 6). Vi har telefonisk beklaget den lange sagsbehandlingstid, samt oplyst ham om, at sagen hurtigst muligt, ville blive sendt til retten. Som oplyst ovenfor, har vi den 16. juli 2018, sendt sagen til retten. Ved mit brev af 18. september 2018 sendte jeg Direktoratet for Kriminalforsorgens udtalelse i partshøring hos dig. Da jeg ikke havde modtaget nogen bemærkninger fra dig, meddelte jeg dig den 24. oktober 2018, at jeg nu ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Side 13 13

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang 2014-41 Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang En advokat klagede til ombudsmanden over Energitilsynets sagsbehandlingstid i en sag om kontrol af

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Lovafdelingen Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Carsten Madsen Sagsnr.: 2006-730-0435

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 872 af 25/06/2018 Udskriftsdato: 20. juli 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j. nr. 18-61-0042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere