Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier"

Transkript

1 2016/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr Fremsat den 15. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Formål 1. Loven har til formål at sikre, at visse kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til døgntilbuddets beboere over 18 år. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier 2. Kommunale og regionale døgntilbud for voksne, som er omfattet af lov om socialtilsyn, jf. 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til beboere til ferier. Stk. 2. En ferie skal indeholde mindst én overnatning. Ferien kan finde sted her i landet eller i udlandet. Stk. 3. Tilkøb efter stk. 1 kan tilbydes beboere, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Beboeren skal på eget initiativ ønske at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferien. 3. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier skal ligge ud over den indsats efter 85 i lov om social service, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet. 4. Muligheden for tilkøb kan kun anvendes, hvis det kommunale eller regionale døgntilbud sikrer, at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt. Stk. 2. Personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter 2, skal være ansat i det døgntilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb. Personalet skal derudover være dækket af en arbejdsgiverforsikring samt være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 5. Der kan efter bestemmelserne i 7-9 anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten af det personale, som er tilkøbt til at yde socialpædagogisk ledsagelse under en ferie, jf. 2. Stk. 2. Bestemmelserne i 7-9 gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke samtykker i en foranstaltning efter 7-9. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. 6. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter 7-9 skal personalet foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. 1

2 Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. 7. Personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter denne lov, kan anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 8. Personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter denne lov, kan undtagelsesvis for en afgrænset periode anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. 9. Personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter denne lov, kan anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Personalet skal beslutte, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. 10. Klager over anvendelsen af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter reglerne i 7-9, 11 og 12 og regler fastsat i medfør heraf kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 2. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over personalets anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten, når den person, som indgrebet er anvendt overfor, ikke selv er i stand til at klage. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse om magtanvendelse kan indbringes for Ankestyrelsen. 11. Magtanvendelse efter 7-9 skal registreres og indberettes af personalet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. 2 i lov om socialtilsyn. Personalet skal desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen. 12. Børne- og socialministeren fastsætter regler om iværksættelse af foranstaltninger, registrering og indberetning omfattet af 7-9 og 11. Indtægter og omkostninger 13. Kommunale og regionale døgntilbuds indtægter fra og omkostninger til tilkøb, jf. 2, skal holdes adskilt fra døgntilbuddets øvrige indtægter og omkostninger. 14. Loven træder i kraft den 1. januar Ikrafttrædelse m.v. 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret 2.2. Børne- og Socialministeriets overvejelser 2.3. Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for, at visse kommunale og regionale døgntilbud for voksne kan tilbyde beboere at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier, hvis beboerne efter eget initiativ ønsker dette, så beboerne kan få det personale, de kender, med på ferie. Baggrunden er, at der tidligere har været en praksis i nogle kommuner, som gjorde det muligt for beboere i døgntilbud at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie af en kommunal eller regional leverandør. Beboere i kommunale tilbud kunne således købe det kendte personale fra deres døgntilbud med som ledsager på ferie. Denne praksis var imidlertid ulovlig, da der ikke var hjemmel hertil. Det er således ikke muligt at komme på ferie med kendt personale udover det, som stilles til rådighed på baggrund af, hvad beboeren er visiteret til i døgntilbuddet. Hvis en beboer i et regionalt eller kommunalt døgntilbud i dag efterspørger socialpædagogisk ledsagelse til ferier udover, hvad beboeren er visiteret til, kan beboeren vælge at indgå aftale med private leverandører om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse på ferier. Det betyder, at beboeren skal tage på ferie med en ledsager, som den pågældende ikke kender, hvilket mange beboere med psykiske funktionsnedsættelser - typisk borgere med udviklingshæmning eller hjerneskade - vil have begrænset mulighed for. Derfor blev der som en del af aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser indgået aftale om at indføre mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Aftalen blev indgået den 4. november 2016 mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Det er afgørende for aftalepartierne, at indførelse af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie ikke i sig selv må medføre forringelser, reduktioner eller manglende visitation af den socialpædagogiske bistand efter servicelovens 85, herunder ledsagelse, som kommunerne er forpligtet til at levere til målgruppen på baggrund af en konkret og individuel vurdering. 3

4 Derfor ønsker aftalepartierne, at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie skal ligge ud over den indsats efter servicelovens 85, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet. Dette betyder, at tilkøbet skal ligge ud over den kerneydelse, som det kommunale eller regionale døgntilbud i forvejen skal levere. Lovforslaget er blandt andet udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Gentofte Kommune, der som led i frikommuneforsøg I har haft mulighed for at tilbyde beboere på døgntilbud tilkøb af kommunens medarbejdere med som ledsagere på ferier. Lovforslaget betyder, at frikommuneforsøget Beboere i botilbuds mulighed for at holde ferie med kendte ledsagere vil kunne udbredes til alle landets kommuner. Aftalepartierne er enige om, at der skal foretages en evaluering i 2019 af tilkøbsordningen. Der er i satspuljeaftalen for 2017 afsat 1 mio. kr. hertil. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Der er ikke hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra beboere i døgntilbud for kommunalbestyrelsens udgifter til løn, billetter, rejser og ophold m.v. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand til beboerne, herunder ledsagelse, under sædvanlige ferier og udflugter. Det følger af 85 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2016 med senere ændringer (herefter benævnt serviceloven), at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk bistand kan efter en konkret og individuel vurdering bestå af ledsagelse, både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter, herunder fritids- og kulturtilbud, aktiviteter af social karakter, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og lignende. Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse nr , at man kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om borgeren allerede er kompenseret i forhold til ansøgning om støtte uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal i denne vurdering inddrage, om borgeren modtager socialpædagogisk støtte til ophold uden for boligen som en integreret del af et døgntilbud, eller om borgeren modtager anden støtte i forbindelse med ophold uden for hjemmet. Ankestyrelsens principafgørelse er baseret på afgørelser i to konkrete sager. I den ene sag fandt Ankestyrelsen, at borgeren var berettiget til at få socialpædagogisk støtte med under ophold uden for hjemmet, da støtten var nødvendig for, at borgeren kunne komme på et kortere ophold af 4-5 dages varighed i Danmark uden for borgerens døgntilbud. Kommunalbestyrelsen havde henvist til, at kommunalbestyrelsen ikke havde en servicestandard, der gav mulighed for socialpædagogisk støtte uden for hjemmet i forbindelse med ferieophold. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at opfylde servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer med henvisning til, at kommunalbestyrelsen ikke har en servicestandard, der giver mulighed for ferieophold. I den anden sag fandt Ankestyrelsen, at borgeren var tilstrækkeligt kompenseret, da borgeren som følge af kommunalbestyrelsens afgørelse var bevilliget socialpædagogisk støtte til 10 feriedage. Borgeren havde derfor ikke ret til flere dages socialpædagogisk støtte. Ankestyrelsen nævner i begrundelsen for afgørelsen blandt andet, at kompensationsprincippet om, at hjælpen skal kompensere for borgers nedsatte funktionsevne, gælder inden for serviceloven, og at kompensationsbehovet er forskelligt fra borger til borger og fra funktionsnedsættelse til funktionsnedsættelse. Det fremgår af servicelovens 174 med tilhørende bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, at kommunale, regionale og private driftsherrer skal fastsætte takster for ydelser. Driftsherren skal fastsætte takster for de enkelte ydelser, som 4

5 driftsherren leverer. Driftsherrerne kan derudover fastsætte takster for ydelsespakker, som består af to eller flere ydelser, som driftsherren leverer. Taksten for ydelsespakken beregnes på baggrund af taksten for de enkelte ydelser. Det følger af servicelovens 138, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil fastsætte et serviceniveau for socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85. Et serviceniveau er ikke ensbetydende med, at alle borgere i målgruppen får tildelt det fastsatte niveau. Det vejledende serviceniveau skal således fraviges, hvis borgerens behov tilsiger det, og kommunalbestyrelsen skal altid foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for f.eks. socialpædagogisk bistand Børne- og Socialministeriets overvejelser Folketinget vedtog den 3. juni 2016 beslutningsforslag B 190 om klarere regler og nye forslag til ledsageordning. I beslutningsforslaget blev den daværende regering pålagt at udarbejde løsninger på udfordringerne med at få bevilliget ledsagelse efter serviceloven til mennesker med handicap, herunder bl.a. opstille forslag om muligheden for at indføre tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af det tidligere Social- og Indenrigsministerium, det tidligere Erhvervs- og Vækstministerium, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet, som udarbejdede en rapport om forbedret mulighed for ledsagelse efter serviceloven, som blev sendt til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg. I forbindelse med aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser blev aftalepartierne på baggrund af rapporten enige om at indføre mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Aftalepartierne ønsker, at indførelsen af mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ikke i sig selv må medføre forringelser af den socialpædagogiske bistand, herunder ledsagelse, som kommunerne er forpligtet til at levere til borgerne i målgruppen på baggrund af en konkret og individuel vurdering. På den baggrund er det afgørende for aftalepartierne, at det kommer til at fremgå tydeligt, at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse skal ligge ud over den indsats efter servicelovens 85, som borgeren er visiteret til i døgntilbuddet. Denne ydelse defineres på baggrund af en samlet vurdering af 1) borgerens afgørelse, hvis der foreligger et skriftligt grundlag, der viser, i hvilket omfang den pågældende kan forvente at modtage socialpædagogisk ledsagelse til ferier af døgntilbuddet, 2) om ferie indgår i den takst, borgerens handlekommune betaler for døgntilbuddet og 3) serviceniveau i borgerens handlekommune, hvis der er fastlagt et sådant. Kommunalbestyrelsen må derfor ikke i forbindelse med vurderingen af borgerens behov for hjælp og støtte efter serviceloven inddrage, at borgeren har en tilkøbsmulighed vedrørende socialpædagogisk ledsagelse. Ydermere er aftalepartierne enige om, at tilkøbet af ledsagelse skal tilrettelægges så fleksibelt som muligt. Det betyder, at tilkøbet både kan blive leveret individuelt til den enkelte beboer og i grupper. Dette for dels at sikre, at de kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde den enkelte beboer at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse, men dels også kan tilbyde en gruppe af beboere at tage på en weekendtur eller ferie sammen, hvis beboerne ønsker det. Muligheden for at kunne købe socialpædagogisk ledsagelse i grupper vil betyde, at beboerne kan deles om tilkøbsudgiften. Ferie skal forstås bredt, således at det også bliver muligt at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til weekendture, landsstævner og festivaler m.v. Derudover skal ferier både kunne foregå i ind- eller udlandet afhængigt af den enkelte beboers ønsker. Aftalepartierne er desuden enige om, at det er vigtigt, at tilkøb bliver leveret personalemæssigt forsvarligt. Derfor skal det enkelte døgntilbud have ansvaret for at sikre, at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til 5

6 ferier bliver leveret forsvarligt, herunder at personalet er dækket af en arbejdsgiverforsikring, og at de er dækket af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelse, også når de leverer tilkøb til ferie. Børne- og Socialministeriet finder, at det ligeledes er vigtigt at sikre, at døgntilbuddene generelt set har den fornødne faglige kvalitet til at kunne ledsage beboere på ferier. Dette betyder blandt andet, at personalet har de relevante faglige kompetencer, samt at døgntilbuddet fagligt og økonomisk drives forsvarligt. Det bør derfor kun være de kommunale og regionale døgntilbud, som socialtilsynet godkender og fører tilsyn med, der kan levere socialpædagogisk tilkøb til ferier. Herved bemærkes, at private døgntilbud allerede i dag har muligheden for at levere tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, fordi de private tilbud tilrettelægger, hvilke ydelser der indgår i tilbuddet, og hvilke ydelser den enkelte beboer herudover kan tilkøbe. Ministeriet finder dog, at der ikke skal fastsættes særlige krav om godkendelse af døgntilbuddets levering af tilkøb i forbindelse med socialtilsynets generelle godkendelse af døgntilbuddet for ikke at påføre døgntilbuddene yderligere godkendelseskrav. Ministeriet vurderer, at den relevante målgruppe for lovforslaget er beboere over 18 år, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, som allerede i dag er visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85. Det er en forudsætning for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, at det skal være beboerens eget ønske, og at dette ønske både kan tilkendegives enten verbalt, non-verbalt eller gennem adfærd i øvrigt. Dette for at sikre, at tilkøb kun finder sted efter beboerens eget ønske om at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier, men samtidigt tager højde for, at nogle beboere efter eget initiativ f.eks. ikke verbalt kan udtrykke et ønske om at tilkøbe ferie. Ministeriet skønner, at ca borgere vil være i målgruppen for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Ministeriet finder, at kommunale og regionale døgntilbuds indtægter fra og omkostninger til tilkøb skal holdes adskilt fra døgntilbuddets øvrige indtægter og omkostninger. Døgntilbuddene må ikke generere overskud som følge af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Samtidig må indførelsen af tilkøb ikke føre til konkurrenceforvridning i forhold til private firmaer, der tilbyder tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Det er derfor væsentligt, at de kommunale og regionale døgntilbud fastsætter prisen for tilkøb, så prisen ikke er lavere end de samlede omkostninger forbundet med ydelsen. Det har været en forudsætning for aftalepartierne, at borgeren får den samme pleje og omsorg i forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, som borgeren får indenfor døgntilbuddets fysiske rammer. Det er derfor efter ministeriets vurdering nødvendigt, at der også i forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier kan gøres brug af magtanvendelsesreglerne som en del af personalets udøvelse af omsorgspligten overfor borgeren. Det vil derfor være nødvendigt, at det personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter denne lov, har mulighed for at anvende magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten svarende til kommunalbestyrelsens muligheder efter servicelovens 126, 126 a og 128 i forbindelse med ferier. Således vil der kunne opstå situationer, hvor det er nødvendigt for personalet at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum. Ligeledes vil der kunne opstå situationer, hvor det er nødvendigt for personalet for en afgrænset periode at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Endeligt vil der kunne opstå situationer, hvor det er nødvendigt for personalet at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald. De øvrige indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 er ikke relevante i forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, da disse indgrebsmuligheder knytter sig til borgerens ophold på botilbuddet, og da borgeren i de af denne lov omfattede situationer opholder sig uden for botilbuddet. For at styrke borgerens retssikkerhed findes det hensigtsmæssigt, at de betingelser m.v., der følger af servicelovens 124, 124 a, 130, 133, 136 og 137, stk. 1, om anvendelsesområde, målgruppe, sagsbehand 6

7 ling, administration, klageadgang, registrering, indberetning og bemyndigelse gælder tilsvarende for den magt, der anvendes af personalet efter denne lov Den foreslåede ordning Det foreslås med lovforslaget at indføre mulighed for, at kommunale og regionale døgntilbud for voksne kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til beboere over 18 år. Det foreslås, at det fastsættes i 2, at kommunale og regionale døgntilbud, som er omfattet af lov om socialtilsyn, jf. 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, kan tilbyde socialpædagogisk ledsagelse til ferier til beboere. En ferie skal indeholde mindst én overnatning, og den kan finde sted her i landet eller i udlandet. Tilkøb foreslås at kunne tilbydes til beboere, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Det er desuden en forudsætning, at beboerne efter eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Desuden foreslås det, at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier skal ligge ud over den indsats efter 85 i lov om social service, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet. Det foreslås med henblik på at sikre, at borgeren kan få kendt personale med på ferie, at personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter den foreslåede 2, skal være ansat i det døgntilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb. Kommunale og regionale døgntilbuds tilkøbsindtægter og -udgifter skal efter forslaget være adskilt fra døgntilbuddets driftsindtægter og -udgifter efter serviceloven. Lovforslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke skal visitere borgerne eller træffe afgørelse om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, ligesom der ikke vil være klageadgang for beboerne over tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Der vil dog være adgang til at indbringe klager over anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter reglerne i lovens 7-9 for kommunalbestyrelsen. Endeligt foreslås det med lovforslagets 5-12, at det personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter denne lov, kan anvende magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten svarende til kommunalbestyrelsens muligheder efter servicelovens 126, 126 a og 128. Således foreslås det, at personalet kan anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Derudover foreslås det, at personalet for en afgrænset periode kan anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Endeligt foreslås det, at personalet kan anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. I alle tilfælde skal mindsteindgrebsprincippet og skånsomhedsprincippet være opfyldt. Det foreslås, at der i loven fastsættes krav om registrering og indberetning af alle tilfælde af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter loven. Det foreslås også, at klager over indgreb efter reglerne i loven kan indbringes for kommunalbestyrelsen, og at kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner, da der er tale om, at de kommunale og regionale døgntilbud bliver givet en mulighed for at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til beboere over 18 år og ikke en forpligtelse hertil. Det er forudsat, at omkostningerne forbundet med ledsagelsen afholdes af borgeren selv. 7

8 Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 13. januar 2017 til den 13. februar 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), Det Centrale Handicapråd, Fagligt Fælles Forbund (3F), FOA HK/ Kommunal, Institut for Menneskerettigheder, KL, Selveje Danmark, Socialchefforeningen, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialt Leder Forum, Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune), Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune), Socialtilsyn Nord (Hjørring Kommune), Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn Kommune), Socialtilsyn Øst (Holbæk Kommune) og Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF). 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser Ingen for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Forholdet til EU-retten Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtelser (sæt X) Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) (hvis ja, angiv omfang) Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Ja Nej 8

9 X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Der er i dag ikke hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra beboere i døgntilbud for kommunalbestyrelsens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold m.v. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse, under sædvanlige ferier og udflugter. Det følger af den foreslåede bestemmelse i lovens 1, at formålet med loven er at sikre, at de kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie til døgntilbuddets beboere over 18 år. Det bemærkes, at det er døgntilbuddets ledelse, der kan træffe beslutning om at tilbyde tilkøb. Lovforslaget har dermed til formål at skabe et supplement til den socialpædagogiske bistand, herunder ledsagelse, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for at levere efter servicelovens 85. Hensigten med loven er, at beboeren i de kommunale og regionale døgntilbud på eget initiativ, og hvis det enkelte døgntilbud ønsker at levere tilkøb, kan ønske at komme på ferie med personale, de allerede kender, som socialpædagogisk ledsagelse. Det er derimod ikke hensigten, at kommunalbestyrelsen på baggrund af denne lov kan eller skal reducere eller give afslag på ansøgninger om socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse, efter servicelovens 85, som den enkelte beboer i målgruppen for socialpædagogisk bistand på baggrund af en konkret og individuel vurdering har behov for. Det er frivilligt for det enkelte døgntilbud, om det ønsker at tilbyde beboerne tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie. I en kommune vil der derfor kunne være forskelle fra døgntilbud til døgntilbud på, om der leveres tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det enkelte døgntilbud kan med fordel vælge at tage principiel stilling til, hvorvidt døgntilbuddet ønsker at levere tilkøb til ferie og fastlægge nogle lokale retningslinjer herfor. Det enkelte døgntilbud kan også vælge at udarbejde en kontrakt, som beskriver omfanget, prisen og præmisserne for tilkøbet. Men det enkelte døgntilbud vil fra gang til gang skulle vurdere, hvorvidt der vil kunne leveres tilkøb til ferie under hensyntagen til samtlige af døgntilbuddets beboere og personale. Disse hensyn er beskrevet i bemærkningerne til 4. Med den foreslåede nye lov vil kommunalbestyrelsen ikke skulle visitere borgerne eller træffe afgørelse om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, ligesom der ikke vil være klageadgang for beboerne over en beslutning om ikke at give mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Dette skyldes, at det er afgørende for aftalepartierne, at mulighed for tilkøb besluttes og tilrettelægges i beboerens døgntilbud, fordi døgntilbuddet har de bedste forudsætninger for at tage stilling til, hvorvidt et ønske om tilkøb af ledsagelse til ferier vil kunne imødekommes, og såfremt ønsket kan imødekommes, hvordan tilkøbet af ferie kan organiseres. Hvis en beboer enten er utilfreds med døgntilbuddets levering af tilkøb til ferie eller mangel på samme, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at dette afklares gennem dialog med døgntilbuddet. Som nævnt ovenfor kan de kommunale og regionale døgntilbud med fordel tage principiel stilling til tilkøb og eventuelt fastlægge nogle lokale retningslinjer for døgntilbuddets levering af socialpædagogisk tilkøb. 9

10 Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3 om den foreslåede ordning. Til 2 Der er efter gældende ret ikke hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra beboere i døgntilbud for kommunalbestyrelsens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold m.v. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse, under sædvanlige ferier og udflugter. Det foreslås med 2, stk. 1, at kommunale og regionale døgntilbud for voksne, som er omfattet af lov om socialtilsyn, jf. 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til beboere til ferier. Efter den foreslåede bestemmelse stilles det som en betingelse for, at døgntilbuddene kan levere socialpædagogisk ledsagelse til ferier, at døgntilbuddet skal være omfattet af socialtilsynslovens 4, stk. 1, nr. 2 og 3, for at sikre, at socialtilsynet godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med døgntilbuddet. Dette krav bliver både stillet for at afgrænse målgruppen i forhold til andre typer af tilbud og betyder, at beboere, som f.eks. bor i plejeboliger, plejehjem eller botilbud, som ikke er omfattet af socialtilsynet, ikke er omfattet af muligheden for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Kravet bliver ligeledes stillet for at sikre, at det er de medarbejdere, som i forvejen er ansat til bl.a. at yde socialpædagogisk bistand i beboerens døgntilbud, som også har mulighed for at levere tilkøb til ferier. Det sikrer, at borgeren kan få en kendt ledsager med på ferie. Desuden bliver det sikret, at de døgntilbud, som har mulighed for at tilbyde beboeren tilkøb, løbende bliver godkendt af socialtilsynet. Dette betyder derfor, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Dette medfører blandt andet, at døgntilbud, som kan levere tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, løbende bliver vurderet generelt i forhold til blandt andet personalets kompetencer, samt hvorvidt døgntilbuddet drives fagligt og økonomisk forsvarligt. Men socialtilsynet skal ikke særskilt godkende de kommunale og regionale døgntilbuds levering af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, da dette ligger uden for døgntilbuddenes daglige drift. Kravet i det foreslåede 2, stk. 1, om, at der skal være tale om døgntilbud for voksne, medfører, at anbringelsessteder efter servicelovens 66, stk. 1, ikke er omfattet af loven, selvom anbringelsesstedet modtager unge over 18 år i efterværn efter servicelovens 76, stk. 3. Det foreslås med 2, stk. 2, at en ferie skal indeholde mindst én overnatning, og at ferien kan finde sted her i landet eller i udlandet. Tilkøbsmuligheden kan tilrettelægges både individuelt såvel som i grupper. Der vil være forskelle på, hvilken ydelse beboerne har behov for at tilkøbe. Ydelsen vil således afhænge af borgerens funktionsniveau og kan variere fra begrænset hjælp fra én ledsager til massiv hjælp fra flere ledsagere. Det foreslås, at ferien kan bestå af en enkelt eller flere overnatninger. Der er ikke sat en øvre grænse for, hvor længe ferien vil kunne vare, men de kommunale og regionale døgntilbud har ansvaret for, at de øvrige beboere, som ikke er med på ferie, fortsat tilbydes den rette hjælp og støtte. Muligheden for tilkøb vil f.eks. kunne bruges på en weekendtur i sommerhus, en påskeferie i udlandet eller en tur på en festival med én eller flere overnatninger. Ferien vil både kunne foregå individuelt eller i grupper, hvis beboerne ønsker dette og er enige om, hvor ferien skal gå hen. Ferie skal forstås bredt, således at det også bliver muligt at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til weekendture, landsstævner og festivaler m.v. Derudover skal ferier både kunne foregå i ind- eller udlandet afhængigt af den enkelte beboers ønsker. Det foreslås med lovforslagets 2, stk. 3, 1. pkt., at målgruppen for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er voksne (fra 18 år og op efter) beboere i døgntilbud med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Dette vil ofte være en kognitiv funktionsnedsættelse som f.eks. udviklingshæmning eller en hjerneskade. Be 10

11 boere med f.eks. udviklingshæmning er ofte udfordrede i forhold til kommunikation og dermed også udfordrede i forhold til interaktionen med andre mennesker. Disse beboere vil også ofte have sproglige og motoriske vanskeligheder. Beboere, som f.eks. både har en psykisk funktionsnedsættelse og en fysisk funktionsnedsættelse eller en sindslidelse, er også i målgruppen for tilkøb, mens beboere, der f.eks. alene har en fysisk funktionsnedsættelse, ikke er i målgruppen for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse. Det foreslås i 2, stk. 3, 2. pkt., at beboeren på eget initiativ skal ønske at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferien. Det er vigtigt at understrege, at målgruppen for tilkøb således omfatter beboere, som verbalt, non-verbalt eller gennem adfærd i øvrigt på eget initiativ kan give udtryk for at ønske socialpædagogisk ledsagelse til ferier ud over, hvad den enkelte borger er visiteret til i døgntilbuddet, og med det personale, som de kender fra døgntilbuddet. Hermed adskiller muligheden for tilkøb sig fra f.eks. servicelovens 97 om ledsageordning, hvor borgeren skal være i stand til verbalt eller nonverbalt at efterspørge individuel ledsagelse. Det er altså en forudsætning for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, at det skal være beboerens eget ønske, og at dette ønske både kan tilkendegives enten verbalt, non-verbalt eller gennem adfærd i øvrigt. Dette for at sikre, at tilkøb kun finder sted efter beboerens eget ønske om at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier, men samtidigt tager højde for, at nogle beboere efter eget initiativ f.eks. ikke verbalt kan udtrykke et ønske om at tilkøbe ferie. Målgruppen for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie kan have meget forskelligartede problemstillinger, herunder meget forskelligt behov for støtte. Derfor vil både beboere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne med en stabil rolig adfærd og beboere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne med jævnligt udadreagerende adfærd være omfattet. For at være i målgruppen skal beboeren, udover at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, være visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85, der leveres af det kommunale eller regionale døgntilbud. Målgruppen for tilkøb er dog afgrænset snævrere end målgruppen for socialpædagogisk ledsagelse efter 85. Det betyder, at personer med særlige sociale problemer, herunder personer med psykiske lidelser, ikke kan tilbydes at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse, selvom disse beboere er i målgruppen for socialpædagogisk ledsagelse efter 85 i serviceloven. Det er samtidigt også helt afgørende, at det enkelte døgntilbud udover dialogen og kontakten med beboeren har en grundig og tillidsbaseret dialog med beboerens eventuelle pårørende eller værge om tilkøb til ferie. Det vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt, at en pårørende eller en værge tager initiativ til tilkøbet. Dog vil den pårørendes eller værgens vurdering af beboerens ønske om tilkøb typisk vægte tungt i den samlede vurdering af beboerens ønske om at foretage tilkøb, idet den pårørende eller værgen typisk vil have et godt kendskab til beboeren og dennes adfærd. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3 om den foreslåede ordning. Til 3 Det følger af 85 i serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det fremgår desuden af Ankestyrelsens principafgørelse nr , at man kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for hjemmet. Med lovforslagets 3 foreslås det, at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier skal ligge ud over den indsats efter 85 i lov om social service, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet, herunder også den eventuelle socialpædagogiske ledsagelse til ture og ferier, som måtte ligge i visitationen. 11

12 Den ydelse, som døgntilbuddet skal levere, er den hjælp og støtte, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet. Der skal her tages udgangspunkt i den afgørelse, som borgeren har fået fra sin kommune, i de ydelser, som handlekommunen betaler døgntilbuddet for at levere, og i det serviceniveau, som borgerens handlekommune eventuelt har fastlagt. Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt den enkelte borger har krav på socialpædagogisk ledsagelse til ferier eller omfanget af socialpædagogisk ledsagelse til ferier som en del af den visiterede ydelse efter servicelovens 85, skal det kommunale eller regionale døgntilbud rette henvendelse til borgerens handlekommune med henblik på en afklaring heraf. En beboer eller værge, der ønsker spørgsmålet afklaret, har ligeledes mulighed for at rette henvendelse til beboerens handlekommune. Kommunalbestyrelsen må ikke i forbindelse med vurderingen af borgerens behov for hjælp og støtte efter servicelovens 85, herunder behovet for socialpædagogisk ledsagelse, lægge vægt på, at borgeren har mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse. Beboere vil ikke kunne klage over beslutninger om at levere eller om ikke at levere tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, ligesom der heller ikke vil kunne klages over de vilkår, som ledsagelsen sker under. Borgeren vil dog uændret kunne klage til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse om udmåling af hjælp til ledsagelse som en del af kerneydelsen efter servicelovens 85. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3 om den foreslåede ordning. Til 4 Der er efter gældende ret ikke hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra beboere i døgntilbud for kommunalbestyrelsens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold m.v. til det personale, som yder støtte og socialpædagogisk bistand, herunder ledsagelse, under sædvanlige ferier og udflugter. Det foreslås med bestemmelsen i 4, stk. 1, at muligheden for tilkøb kun kan anvendes, hvis det kommunale eller regionale døgntilbud sikrer, at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt. Det kommunale eller regionale døgntilbud har ansvaret for hjælpens udførelse, herunder hvor meget personale der skal til for at yde den rette indsats over for den konkrete borger. De kommunale eller regionale døgntilbud har derfor også ansvaret for at sikre, at brugen af tilkøbsydelser hverken medfører negative konsekvenser for beboeren, som tilkøber socialpædagogisk ledsagelse, eller for beboere på døgntilbud, der ikke benytter sig af tilkøbsmuligheden. Det kommunale eller regionale døgntilbud har ligeledes ansvaret for at sikre, at leveringen af tilkøbsydelser ikke medfører negative konsekvenser, hverken for de medarbejdere, som leverer tilkøb til ferie, eller for de medarbejdere, der i mellemtiden leverer hjælp og støtte i døgntilbuddet. Det kan f.eks. betyde, at de kommunale eller regionale døgntilbud kan kræve, at hvis borgeren ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie, skal der ske tilkøb af ledsagelse fra to eller flere medarbejdere, hvis dette vurderes nødvendigt for at kunne gennemføre ferien på forsvarlig vis. Det kan ligeledes betyde, at kommunale eller regionale døgntilbud helt må afvise tilkøb eller må foreslå tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til en forkortet ferie for at kunne få bemandingen til at gå op. Døgntilbuddet vil også kunne foreslå tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til en anden feriedestination end den af beboeren ønskede for at få bemandingen til at gå op. Det foreslås med bestemmelsen i 4, stk. 2, 1. pkt., at personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse efter 2, skal være ansat i det døgntilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb. 12

13 De medarbejdere, som de kommunale eller regionale leverandører kan anvende til at løse tilkøbsopgaven, afgrænses til medarbejdere, som i forvejen er ansat til bl.a. at yde socialpædagogisk bistand i tilbuddet. Dette sker for at sikre, at borgeren kan få en kendt ledsager med på ferie. Det sikres samtidig, at tilkøbsydelsen har den fornødne kvalitet, fordi socialtilsynet fører tilsyn med og godkender døgntilbuddet. I forlængelse af 4, stk. 2, 1. pkt., foreslås det i 4, stk. 2, 2. pkt., at personalet derudover skal være dækket af en arbejdsgiverforsikring samt være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3 om den foreslåede ordning. Til 5 Det foreslås med bestemmelsen i 5, stk. 1, at der efter bestemmelserne i 7-9 kan anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten af det personale, som er tilkøbt til at yde socialpædagogisk ledsagelse under en ferie, jf. lovens 2. Det bemærkes, at en person, når denne opholder sig i udlandet, er underlagt det pågældende lands jurisdiktion og dermed også dette lands strafferetlige lovgivning. Når personalet anvender magt under en ferie i udlandet, vil der således kunne opstå situationer, hvor magtanvendelse, der er lovlig efter de danske regler, er ulovlig efter den strafferetlige lovgivning i det land, hvor magten anvendes. Personalet skal være opmærksomt på denne problemstilling, når der anvendes magt under en ferie i udlandet. Det foreslås med bestemmelsen i 5, stk. 2, 1. pkt., at de i 7-9 foreslåede muligheder for at anvende magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten under tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse efter denne lov alene kan finde anvendelse over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen for lovens magtanvendelsesregler er således snævrere end målgruppen for resten af loven, jf. 2, stk. 2, idet der ved anvendelse af magt stilles krav om, at funktionsnedsættelsen, udover at være betydelig, også er varig. Bestemmelserne foreslås alene at finde anvendelse i de situationer, hvor der ikke foreligger samtykke fra den person, som foranstaltningen efter 7-9 retter sig mod. Der foreligger samtykke fra en person med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når personen ved en tilkendegivelse i ord eller handling klart viser, at han eller hun har forståelse for, at foranstaltningen iværksættes, og personen medvirker hertil. 7-9 regulerer således alene de situationer, hvor disse betingelser ikke er opfyldt, dvs. hvor der foreligger passivitet, eller hvor den pågældende modsætter sig anvendelsen af foranstaltningen. At den pågældende forholder sig passivt betyder, at de særlige betingelser for iværksættelse af de enkelte indgreb, som fastsat i 7-9, skal være opfyldt. Det foreslås med bestemmelsen i 5, stk. 2, 2. pkt., at det er en forudsætning for anvendelsen af 7-9, at der foreligger den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Faglig dokumentation kan f.eks. være lægefaglig, pædagogisk eller psykologisk dokumentation. Den foreslåede 5, stk. 2, svarer til servicelovens 124 a. Til 6 Med den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 1, 1. pkt., understreges det, at formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten mest muligt. Med bestemmelserne i dette afsnit henvises til

14 Det foreslås med bestemmelsen i 6, sk. 1, 2. pkt., at indgreb aldrig må erstatte personalets omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. De meget snævre betingelser for at anvende indgrebene fremgår af de enkelte bestemmelser. Med den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 2, fastsættes personalets forpligtelse til kun at anvende magt, når det ikke har været muligt på anden måde at opnå personens medvirken til en nødvendig foranstaltning. Personalet skal således, forinden magt anvendes, have ydet en socialpædagogisk indsats over for borgeren for at opnå det pågældende mål. I den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 3, beskrives mindsteindgrebsprincippet. Dette princip forpligter personalet til at sørge for, at anvendelse af magt står i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og at mindre indgribende foranstaltninger anvendes, såfremt disse er tilstrækkelige. Af den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 4, fremgår, at magt skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende. Således skal personalet sørge for, at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe hverken af den person, som foranstaltningen foretages overfor, eller af andre tilstedeværende. Der skal bl.a. tages hensyn til, at tilstedeværelsen af andre personer, der overværer en episode, kan virke forstærkende på den krænkelse, som personen, overfor hvem der udøves magt, oplever. Den foreslåede 6 svarer til servicelovens 124, stk Til 7 Med den foreslåede bestemmelse i 7 foreslås det, at det personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse som tilkøb efter denne lov, kan anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum. Dette kan alene ske, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Som et eksempel på bestemmelsens anvendelse kan nævnes den situation, hvor en person er truende over for andre personer. Personen har kort forinden været voldelig og ingen ved, hvornår truslerne går over i vold. Her vil der med den foreslåede 7 være hjemmel til at fastholde personen og føre hende eller ham til et andet lokale. Bestemmelsen giver ikke hjemmel til frihedsberøvelse. Der er således ikke tale om hjemmel til at føre den pågældende til et lokale med en låst dør. Anvendelse af adgangen til at føre en person til et andet opholdssted skal kombineres med tryghedsskabende initiativer m.v. Det er en betingelse for anvendelse af indgrebsmuligheden, at mindsteindgrebsprincippet i den foreslåede 6, stk. 3, og skånsomhedsprincippet i den foreslåede 6, stk. 4, er opfyldt. Den fysiske magt skal efterfølgende registreres og indberettes i overensstemmelse med den foreslåede 11. Den foreslåede 7 svarer til servicelovens 126. Til 8 Med den foreslåede bestemmelse i 8 foreslås det, at det personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse som tilkøb efter denne lov, i en begrænset periode vil kunne anvende fysisk magt i form af fastholdelse i forbindelse med udøvelsen af omsorgspligten i personlig hygiejne-situationer. Denne mulighed vil kun 14

15 kunne anvendes, hvis det i den konkrete situation er en absolut nødvendighed, fordi hjælp til hygiejne ikke kan gennemføres uden brug af fysisk magt. Det vil i en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lovens 12 blive nærmere beskrevet, i hvilke hygiejne-situationer fysisk magt vil kunne anvendes. Det vil endvidere heri blive fastsat, i hvilken begrænset periode magtanvendelse i forbindelse med udøvelse af omsorgspligten vil kunne finde sted, herunder om en periode vil kunne forlænges eller senere vil kunne afløses af en ny periode m.v. Det er en betingelse for anvendelse af indgrebsmuligheden, at mindsteindgrebsprincippet i den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 3, og skånsomhedsprincippet i den foreslåede bestemmelse i 6, stk. 4, er opfyldt. Fastholdelsen skal efterfølgende registreres og indberettes i overensstemmelse med den foreslåede 11. Den foreslåede 8 svarer til servicelovens 126 a, stk. 1, 1. pkt. Til 9 Med den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 1, foreslås det, at det personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse som tilkøb efter denne lov, kan anvende fastspænding med stofseler til seng, stol, toilet m.v. for at hindre fald som beskyttelse for stærkt fysisk hæmmede personer. Det samme gælder nødvendig fastspænding til kørestol eller andet hjælpemiddel. Bestemmelsen vil navnlig have praktisk betydning for personer, der, foruden at have en psykisk funktionsnedsættelse, også er fysisk hæmmede. Ifølge den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 2, skal personalet beslutte, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1, kan anvendes. Personalet skal i øvrigt løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Det er en betingelse for anvendelse af indgrebsmuligheden, at mindsteindgrebsprincippet i den foreslåede 6, stk. 3, og skånsomhedsprincippet i den foreslåede 6, stk. 4, er opfyldt. Fastspændingen skal efterfølgende registreres og indberettes i overensstemmelse med den foreslåede 11. Den foreslåede 9 svarer til servicelovens 128. Til 10 Med den foreslåede bestemmelse i 10, stk. 1, foreslås det, at klager over anvendelsen af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter reglerne i denne lov kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Med den foreslåede bestemmelse i 10, stk. 2, foreslås det, at en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over personalets magtanvendelse, når den person, som magten er anvendt overfor, ikke selv er i stand til at klage. Den klageret, som en ægtefælle, en pårørende eller en værge er tillagt efter bestemmelsen, er ikke en selvstændig klageret, men alene en afledt klageret. Pårørende eller en værge kan derfor kun klage, hvis det kan antages, at borgeren selv ville have gjort det, hvis vedkommende havde været i stand til at klage. Med den foreslåede bestemmelse i 10, stk. 3, foreslås det, at kommunalbestyrelsens afgørelse om magtanvendelse kan indbringes for Ankestyrelsen. Dette betyder, at der vil kunne klages over magtanvendelsen til to instanser. Dette af hensyn til borgerens retssikkerhed. Den foreslåede 10, stk. 2, svarer til servicelovens 133, stk. 3. Til 11 15

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Formål 1. Loven har til

Læs mere

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Forslag. Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 109 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2016-17 Fremsat den X. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over. forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over. forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier Enhed Handicap Sagsbehandler Laura Brogaard Poulsen Koordineret med Lovkoordinering Sagsnr. 2016-8699 Doknr. 450502 Dato 15-02-2017 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over forslag til lov om tilkøb af socialpædagogisk

Læs mere

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie og Revision af servicelovens voksenbestemmelser

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie og Revision af servicelovens voksenbestemmelser Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie og Revision af servicelovens voksenbestemmelser Laura Brogaard Poulsen, fuldmægtig Tina Hansen, chefkonsulent Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om social service (plejehjemsportal)

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om social service (plejehjemsportal) Forslag Til Lov om ændring af lov om social service (plejehjemsportal) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, som ændret ved 1, nr. 4 og 5, i lov nr. 1543 af 13. december

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til Udkast Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til

Udkast. Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til Udkast Fremsat den xx-xx-2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse

Læs mere

Rapport om forslag til forbedret ledsagelse efter serviceloven

Rapport om forslag til forbedret ledsagelse efter serviceloven Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 36 Offentligt Rapport om forslag til forbedret ledsagelse efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af de nugældende regler...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 211 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af ældreministeren (Thyra Frank) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Plejehjemsoversigten) 1 I lov om social service,

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Sendt med til: og Den

Børne- og Socialministeriet Sendt med  til: og Den Børne- og Socialministeriet Sendt med e-mail til: lbpo@sm.dk og sm@sm.dk Den 28 11 2017 D.nr.345957 Sagsbeh. tg_lev Høringssvar vedr. udkast til vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Kompensationsprincippet

Kompensationsprincippet Kompensationsprincippet En af handicapprincipperne, der skal inddrages, når der skal træffes afgørelse på det sociale område. Princippet beskriver følgende: Samfundet tilbyder mennesker med en betydelig

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

2016/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag.

2016/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. 2016/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og socialmin., j.nr. 2016-8170 Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til

Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne BEK nr 715 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - udmåling - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - udmåling - fradrag KEN nr 10858 af 12/10/2015 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 2014-213-60295 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

2012/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni Forslag. til

2012/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni Forslag. til 2012/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-438 Fremsat den 14. november 2012 af social-

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til UDKAST Sagsnr. 2017-1265 Doknr. 453394 Dato 13-03-2017 Tillæg til: Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 9 Ophævelse af lov om frikommuner m.v. og forlængelse af udvalgte frikommuneforsøg 2012 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1602 af 19/12/2017 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j. nr. 2017-5169 Senere ændringer til forskriften BEK nr 638 af 30/05/2018

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 638 af 30/05/2018 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-548 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1427 af 03/12/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere