Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse... 8 Ad. pkt Tidspunktet for tilkald af læge... 8 Ad. pkt Tidspunktet for lægetilsyn... 9 Ad. pkt. 2.5 Oplysninger fra Kriminalregisteret Ad. pkt Visitation mv Ad. pkt Kontakt med pårørende m.fl Ad. pkt. 2.7 Tilsyn Ad. pkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Ad. pkt Tilsyn under endelig anbringelse i detentionen Ad. pkt Tidspunktet for det første tilsyn Ad. pkt Tidspunktet for det sidste tilsyn Ad. pkt Intervallet mellem tilsyn Ad. pkt Noteringen af hvem der har forestået tilsyn Ad. pkt Karakteren af de udførte tilsyn Ad. pkt. 2.8 Løsladelsestidspunktet Ad. pkt. 2.9 Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 23

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Den 14. maj 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 15. november 2006 af detentionen på politistationen i Glostrup. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 18. juli 2007 fra Københavns Vestegns Politi underskrevet af vicepolitidirektøren med bilag i form af en instruks om sagsbehandling vedrørende anholdte udfærdiget af vagtcentrallederen ved Københavns Vestegns Politi den 2. maj 2007 og en kopi af Rigspolitiets brev af [ulæselig dato] i 2002 om godkendelse af overvågningsudstyr. Det fremgår ikke at politidirektøren har haft nogen bemærkninger til udtalelsen. Jeg har endvidere modtaget en udtalelse af 21. december 2007 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 1. Detentionslokalerne Jeg gik ud fra at Københavns Vestegns Politi ville overveje at indskærpe reglerne for visitation ved detentionsanbringelse idet jeg bemærkede ridsemærker mv. som kan give det indtryk at visitationen i nogle tilfælde ikke er foretaget med tilstrækkelig omhu, idet de tilbageholdte har kunnet medbringe genstande som har kunnet bruges til disse beskadigelser. Sådanne genstande vil også kunne bruges til selvbeskadigelse. Vicepolitidirektøren i Københavns Vestegns Politi har oplyst at det er indskærpet over for de vagthavende at der skal foretages en grundig visitation inden

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 anbringelse i detention eller venterum, således at de anholdte fratages alle genstande der vil kunne benyttes til selvbeskadigelse og beskadigelse i øvrigt. På baggrund af at Københavns Vestegns Politi har oplyst at samtlige vagthavende ved mail af 12. februar 2007 og efterfølgende på to ledermøder har indskærpet proceduren for visitation, finder Justitsministeriet herefter ikke anledning til at foretage sig yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang Jeg anmodede om oplysning om baggrunden for at de to anbringelser den 10. september 2006 ikke er tildelt et AP.nr. Vicepolitidirektøren har hertil oplyst at de anholdte er tildelt et ap.nr. henholdsvis ap.nr og ap.nr Nummeret fremgår af politiets sagsstyringssystem og de udfærdigede politirapporter. Numrene er imidlertid ved en fejl ikke blevet anført på de to detentionsrapporter. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad. pkt. 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Jeg beklagede at detentionsrapporterne ikke var udfyldt i overensstemmelse med 4 i Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55, af 1. februar 2006 om detentionsanbringelse af berusede personer, som trådte i kraft den 1. marts Jeg henviste til at det også var indskærpet i Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 om kundgørelsen at samtlige relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Dette er også fremhævet øverst på detentionsblanketten.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen. Jeg anmodede om at modtage oplysning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Københavns Vestegns Politi har i sin udtalelse oplyst at der straks efter modtagelsen af min foreløbige rapport den 30. januar 2007 blev iværksat en række tiltag for at rette op på dette forhold. Københavns Vestegns Politi oplyser at der blev udsendt en af 12. februar 2007 fra chefpolitiinspektøren til samtlige vagthavende, hvor proceduren for visitation er indskærpet. Frem til maj måned blev proceduren ligeledes indskærpet på ledermøder for de vagthavende. Den 2. maj 2007 blev der udsendt en instruks fra vagtcentrallederen om sagsbehandling vedrørende anholdte. Instruksen er udsendt til alle vagthavende og er nøje gennemgået på ledermøder for de vagthavende. Politikredsen har endvidere iværksat en månedlig gennemgang af samtlige anholdelsesblanketter både hvad angår detentionsanbragte og anholdte uden detentionsanbringelse. Fejl og mangler i forbindelse med gennemgangen vil straks blive udbedret og påtalt overfor de implicerede. Fejl og mangler i forbindelse med udfyldelse af detentionsrapporterne der er konstaterede i forbindelse med inspektionen er endvidere blevet påtalt over for de implicerede. Justitsministeriet mener at det er meget beklageligt at notatpligten ikke blev overholdt. Da det fremgår at Københavns Vestegns Politi har iværksat en række tiltag for at sikre at denne type fejl fremover undgås, finder Justitsministeriet ikke anledning til at foretage sig yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg er enig med Justitsministeriets i beklagelsen.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 I 1 tilfælde (anbringelsen den 19. september 2006) er der i øverste venstre hjørne angivet Politimesteren i Hvidovre (og adressen på denne). Jeg anmodede Københavns Vestegns Politi om oplysning om baggrunden herfor. Københavns Vestegns Politi har i udtalelsen af 18. juli 2007 oplyst at politistationen i Albertslund i efteråret 2006 overtog ledelsen af natberedskabet i den gamle Hvidovre Politikreds. Detentionsanbringelsen den 19. september 2006 vedrørte en sag fra Hvidovre hvorfor den var tildelt et journalnummer fra Hvidovre Politikreds. Derfor blev politimesteren i Hvidovre automatisk anført i detentionsrapporten da den blev genereret i politiets sagsstyringssystem. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg gik ud fra at Københavns Vestegn Politi er opmærksom på det af Rigspolitichefen anførte om at politiet under de angivne forudsætninger som udgangspunkt skal bringe berusere hjem. Da antallet af berusere der er bragt hjem, er lille i forhold til antallet af berusere der anbringes i detention, bad jeg dog for god ordens skyld Københavns Vestegns Politi om at oplyse nærmere om Glostrup Politis hidtidige praksis vedrørende hjemkørsel af berusere, og om Københavns Vestegns Politi vil følge samme praksis. Vicepolitidirektøren har oplyst at det fortrinsvis er berusere der har optrådt voldeligt eller på anden måde er ustyrlige der anbringes i detentionen. En gennemgang af sager vedrørende berusere uden voldelig optræden opdateret i politiets sagsstyringssystem for januar måned 2006 har vist at der i 18 sager er kørt 3 til forsorgshjem, 7 er kørt til bopælen, 3 var forsvundet ved politiets ankomst, 3 var ikke påvirkede og 2 blev anbragt i detentionen. Endvidere har vicepolitidirektøren oplyst at ovenstående er kendetegnende for den hidtidige og nuværende praksis i politikredsen.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Jeg har noteret mig det oplyste. Det tilføjes at jeg går ud fra at politiet er opmærksomt på at der skal udfyldes en detentionsrapport i disse tilfælde med afkrydsning i rubrikken transporteret til hjemmet. Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen Det er beklageligt at graden af alkoholpåvirkning ikke er udfyldt i 2 tilfælde. Jeg har som nævnt henstillet til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen. Justitsministeriet beklager at notatpligten herved ikke er blevet overholdt men henviser til de tiltag som er iværksat til at imødegå dette af Københavns Vestegns Politi. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at Justitsministeriet er enig i min beklagelse. For så vidt angik detentionsanbringelserne den 30. september 2006 (AP.nr. 1430), den 12. september 2006 samt de 2 detentionsanbringelser den 10. september 2006 er årsagen til frihedsberøvelsen angivet som overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Jeg gik ud fra at der er tale om bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2006 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger. Jeg bad for en god ordens skyld om oplysning om hvilke bestemmelser i bekendtgørelsen der er overtrådt i de 4 tilfælde. Vicepolitidirektøren har oplyst at der i alle fire tilfælde er tale om bekendtgørelsen nr. 511 af 20. juni 2006 om politiets sikring af den offentlige orden mv. 3 vedrørende gadeuorden med voldelig optræden.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg har noteret mig det oplyste. For så vidt angik detentionsanbringelserne den 19. september 2006, 30. september 2006 (AP.nr. 1440) og den 1. oktober 2006 anmodede jeg om at modtage oplysning om retsgrundlaget for disse 3 anbringelser. Jeg henviste i den anledning til dommen af 21. december 2005 fra Retten i Randers. Vicepolitidirektøren har oplyst følgende: Den 19. september 2006 var der tale om en mand, der 2 gange af politiet var blevet bortvist fra en adresse hvor han forsøgte at tiltvinge sig adgang. I forbindelse med den anden bortvisning blev han kørt til sin bopæl. Kort efter blev politiet på ny tilkaldt til stedet her satte han sig nu til modværge i forbindelse med bortvisning, hvorfor han blev anholdt og anbragt i detentionen. Den 30. september 2006 var der tale om en kvinde, der var gået amok i en opgang. Ved politiets ankomst var hun fortsat så ustyrlig, at det ikke var forsvarligt blot at bortvise hende eller køre hende hjem, hvorfor hun blev anholdt og anbragt i detentionen. Den 1. oktober 2006 var der tale om en kvinde, der var gået amok i forbindelse med en privat fest. Da politiet ankom til stedet, var hun fortsat ustyrlig. Hun var så ophidset, at det ikke var forsvarligt at indtransportere hende i en almindelig patruljebil, hvorfor der blev tilkaldt en særlig transportvogn til stedet. Der var således i alle 3 tilfælde tale om personer, der var påvirket af spiritus i en sådan grad, at de var til fare for sig selv og den offentlige sikkerhed, hvorfor anbringelse i detentionen var eneste mulighed og som skete i overensstemmelserne i Lov om Politiets virksomhed af 9. juni 2004, 11, stk. 4. Justitsministeriet har beklaget at notatpligten herved ikke er blevet overholdt. Jeg har taget det oplyste til efterretning, herunder beklagelsen fra Justitsministeriet.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse Tidspunkt for lægeundersøgelse, lægens navn og (et kort referat af) lægens bemærkninger skal anføres i detentionsrapporten, jf. kundgørelsens 13, stk. 3, hvor det er præciseret at det selv om lægen ikke i øvrigt har bemærkninger som minimum ved afkrydsning skal angives at der intet helbredsmæssigt er til hinder for anbringelse af den pågældende i detentionen. Det er beklageligt at det ikke i alle tilfælde fremgår af rapporten at der har været lægetilsyn, og at der i 5 tilfælde ikke er krydset af at der ikke er noget helbredsmæssigt til hinder for detentionsanbringelse. Jeg har henstillet til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at udfylde rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen. Justitsministeriet mener at det er beklageligt at notatpligten herved ikke er overholdt men henviser til de generelle tiltag som Københavns Vestegns Politi har nu har iværksat. Jeg har noteret mig det oplyste om de generelle tiltag og om indskærpelsen. Jeg har endvidere noteret mig at ministeriet er enig i min beklagelse. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Ad. pkt Tidspunktet for tilkald af læge Tidspunktet for underretningen af vagthavende (under transporten, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1) er ikke angivet i noget tilfælde, og der skal ifølge kundgørelsen heller ikke gøres notat herom. Det er derfor ikke muligt at se hvor lang tid der gik fra underretningen af vagthavende til tilkaldet af læge. Jeg bad Københavns Vestegns Politi om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Vicepolitidirektøren har oplyst at vagthavende i alle tilfælde under transport bliver underrettet om at der er en beruser på vej til stationen. Da der i politikredsen sjældent er transporttid på mere end 5 til 15 minutter, har det ofte været praksis henset til en økonomisk vurdering først at tilkalde læge når beslutning om foreløbig anbringelse i detentionen er taget af en vagthavende. Jf. tidligere nævnte instruks er det nu blevet indskærpet at tilkald af læge i videst muligt omfang skal ske umiddelbart efter underretning og dermed før foreløbig anbringelse i detentionen. Jeg har noteret mig det oplyste og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad. pkt Tidspunktet for lægetilsyn Det er beklageligt at tidspunktet for lægetilsyn ikke fremgår af detentionsrapporten i alle tilfælde. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen. I 3 tilfælde var lægesyn sket henholdsvis 61, 71 og 80 minutter efter tilkald. Jeg anmodede derfor om oplysning om hvorvidt det forekommer ofte at lægen kommer mere end en time efter tilkald. Vicepolitidirektøren har oplyst at det er politikredsens praksis at søge andre muligheder for lægeundersøgelse såfremt lægevagten i forbindelse med tilkald er optaget at en anden opgave. Politikredsens muligheder begrænser sig ofte til at benytte skadestue. Denne mulighed fravælges ofte, idet der oftest er tale om voldelige personer. Det er dog ikke politikredsens indtryk at det ofte forekommer at lægen ankommer mere end 1 time efter tilkald. Justitsministeriet finder på baggrund af oplysningerne fra politikredsen ikke anledning til at foretage sig yderligere.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg har noteret mig det oplyste, og foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. Ad. pkt. 2.5 Oplysninger fra Kriminalregisteret Indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret skal ske før visitationen (og anbringelse i detentionen). Da der ikke forelå udskrifter fra Kriminalregisteret var det ikke muligt at se om det var sket før visitationen. Jeg anmodede Københavns Vestegns Politi om at oplyse årsagen til at udskrift fra Kriminalregisteret ikke er indhentet i 7 tilfælde, og at der ikke i nogen af de 10 tilfælde er vedlagt en udskrift fra Kriminalregisteret. Vicepolitidirektøren har i udtalelsen oplyst at det er fast praksis at der indhentes oplysninger i Kriminalregisteret inden der tages beslutning om foreløbig detentionsanbringelse og ofte i forbindelse med indtransporten. Det er imidlertid ved en fejl ikke anført i detentionsrapporten, ligesom udskriften ikke er blevet opbevaret sammen med rapporterne. Det er oplyst at det nu er indskærpet over for de vagthavende at udskriften fra Kriminalregisteret skal opbevares sammen med detentionsrapporten. Justitsministeriet har i sin udtalelse fundet det beklageligt at notatpligten herved ikke er overholdt, men at Justitsministeriet efter det af vicepolitidirektøren oplyste ikke foretager sig yderligere. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at oplysningerne fra Kriminalregisteret i de fleste tilfælde ikke er udskrevet og vedlagt rapporten. Med denne bemærkning og idet jeg har noteret mig Politimesterens indskærpelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad. pkt Visitation mv. Jeg beklagede at det i 5 ud af de 10 udleverede rapporter ikke var angivet hvem der havde foretaget visitationen. Jeg fandt det også beklageligt at der i 2 tilfælde ikke var angivet hvilken bestemmelse der var foretaget visitation efter. I et tilfælde var det ikke anført hvad der var frataget den pågældende, og i 2 tilfælde manglede der notater om udlevering af effekterne. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen blev indskærpet. I tilfældet den 11. september 2006 mangler rubrikkerne til angivelse af hvem der har udleveret effekterne, kvittering fra frihedsberøvede og dato og klokkeslæt for udleveringen. Der er i dette tilfælde heller ikke anført bemærkninger herom. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt rubrikkerne kun mangler i min kopi. Vicepolitidirektøren har oplyst at rubrikkerne ikke mangler i originalen, og at det fremgår hvem der har udleveret effekterne og hvornår. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet finder det beklageligt at notatpligten ikke er overholdt men henviser til at pligten hertil nu er blevet indskærpet.. Jeg har noteret mig at pligten til at gøre notat er indskærpet, og jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette forhold. Ad. pkt Kontakt med pårørende m.fl. I 7 tilfælde var rubrikken om vejledning om retten til at få kontakt med pårørende og/eller arbejdsgiver, jf. 9 i detentionskundgørelsen ikke udfyldt. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der ikke var foretaget vejledning i de 7 tilfælde.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Vicepolitidirektøren har oplyst at det over for de vagthavende er indskærpet at en årsag skal anføres hvis vejledning ikke finder sted. Jeg har noteret mig at pligten til at gøre notat er indskærpet, og jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette forhold. Ad. pkt. 2.7 Tilsyn Jeg gik ud fra at overvågningsudstyret er godkendt af Rigspolitichefen, men for god ordens skyld bad jeg om oplysning herom. Vicepolitidirektøren har hertil oplyst at Rigspolitiet i 2002 har foretaget godkendelse af overvågningsudstyret der er placeret i detentionen på Politigården i Albertslund. Overvågningsudstyret er den 23. maj 2002 serviceret og efterset af Rigspolitiet, afd. C så tilsyn af detentionsanbragte kan foretages via lytte- og overvågningsudstyret under iagttagelse af de i Kundgørelse II, nr , stk. 2 og 3 anførte betingelser. Jeg har noteret mig det oplyste. I et tilfælde som vedrører anbringelse den 10. september 2006 (A) er rubrikken om foreløbig anbringelse ikke udfyldt. Der er heller ikke noteret et tidspunkt for indbringelsen til stationen. Lægetilsynet er sket 74 minutter efter fremstillingen for vagthavende. Jeg formodede derfor at den pågældende var foreløbigt anbragt. Jeg anmodede om oplysning om dette er korrekt. Vicepolitidirektøren har oplyst at den pågældende blev foreløbigt anbragt i umiddelbar tilknytning til fremstillingen for vagthavende. Jeg har noteret mig det oplyste.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Ad. pkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Jeg udtalte at det var meget beklageligt at der i ét tilfælde ikke var foretaget hyppigere tilsyn, jf. detentionsanbringelsens 15, stk. 2, ligesom jeg udtalte at det var beklageligt at der i ét tilfælde ikke var foretaget skærpet tilsyn i form af hyppigere tilsyn ved fremmøde, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 2 og 3. Endvidere syntes jeg at det var beklageligt at der i ét tilfælde havde været foretaget en foreløbig detentionsanbringelse uden tilsyn efter bekendtgørelsens 15, stk. 2 og stk. 3. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe bestemmelsen i detentionskundgørelsens 15, stk. 3, hvorefter tilsyn under den foreløbige anbringelse altid skal ske ved fremmøde i detentionen. Jeg bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt min formodning om at den pågældende (tilfældet den 10. september 2006 (A)) var blevet foreløbigt anbragt i detentionen, var korrekt. Vicepolitidirektøren har bekræftet min formodning om at den pågældende blev foreløbigt anbragt i umiddelbar tilknytning til fremstillingen for vagthavende. Jeg gik i øvrigt ud fra at Københavns Vestegns Politi samtidig ville gøre det relevante personale opmærksom på at skærpede tilsyn skal angives ved et S i detentionsrapporten. Vicepolitidirektøren har i sin udtalelse oplyst at bestemmelserne vedrørende tilsyn er indskærpet på 2 ledermøder for de vagthavende og ved instruks af 2. maj 2007 om sagsbehandling vedrørende anholdte der er udsendt til alle vagthavende, og som jeg har modtaget en kopi af. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at detentionsbekendtgørelsens 15, stk. 3, ikke er blevet fulgt i alle tilfælde.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg tager til efterretning at overholdelsen af bestemmelsen i detentionskundgørelsens 15, stk. 3, er indskærpet, og at der skal anføres korrekt dokumentation for tilsynet (ved S for skærpede tilsyn). Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik i rapporten af manglende overholdelse af pligten til at foretage tilsyn ved fremmøde under den foreløbige anbringelse i de konkrete tilfælde. På baggrund af indskærpelsen, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad. pkt Tilsyn under endelig anbringelse i detentionen Jeg udtalte at det var beklageligt at rubrikken om tidspunktet for den endelige anbringelse i detentionen i 4 tilfælde ikke var udfyldt. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen blev indskærpet. Vicepolitidirektøren har oplyst at der over for de vagthavende på 2 ledermøder og ved instruks af 2. maj 2007 om sagsbehandling vedrørende anholdte der er udsendt til alle vagthavende er blevet indskærpet at bestemmelserne i kundgørelsen følges. Justitsministeriet finder det beklageligt at notatpligten ikke er blevet overholdt. Jeg har taget til efterretning at pligten til at udfylde alle rubrikkerne er blevet indskærpet og at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik. På baggrund af indskærpelserne, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Ad. pkt Tidspunktet for det første tilsyn Jeg bemærkede at det første tilsyn efter den endelige anbringelse i 7 tilfælde blev ført henholdsvis 35, 40, 50, 60 (i 2 tilfælde), 75 og 179 minutter efter den endelige anbringelse. Jeg udtalte at det var meget beklageligt at det første tilsyn som skal føres inden for 30 minutter efter den endelige anbringelse ikke var overholdt i 7 tilfælde, og at der i ét af disse 7 tilfælde var gået næsten 3 timer mellem den endelige anbringelse og det første tilsyn. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at føre tilsyn efter bekendtgørelsens 14, stk. 1. Jeg anmodede om oplysning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Vicepolitidirektøren har oplyst at bestemmelserne er indskærpet over for de vagthavende. Justitsministeriet finder det ligeledes meget beklageligt at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 1, ikke er blevet fuldt i alle tilfælde. Jeg har noteret mig at overholdelsen af bekendtgørelsens 14, stk. 1, nu er blevet indskærpet, og at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik. På baggrund af indskærpelsen, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad. pkt Tidspunktet for det sidste tilsyn Jeg udtalte at det er beklageligt at rubrikken til angivelse af hvordan den detentionsanbragte er udtaget af detentionen i 8 ud af 10 tilfælde ikke var udfyldt. For så vidt angik anbringelserne den 11. september 2006, den 12. september 2006 og den 30. september 2006 (AP.nr. 1430) var det sidste tilsyn foretaget henholdsvis 135, 44 og 45 minutter før løsladelsen. Jeg anmodede om oplysning om hvornår de pågældende i disse 3 tilfælde blev udtaget af detentionen, og om en udtalelse vedrørende tilsynet med de pågældende i den sidste periode af anbringelserne indtil udtagelsen. Det bemærkedes at jeg var opmærksom på

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 at der efter udtagelsen og indtil løsladelsen, medgår tid til eventuel afhøring og til udlevering af effekter samt eventuelt toiletbesøg mv. Vicepolitidirektøren har oplyst at det ikke fremgår hvornår de pågældende er udtaget af detentionen. Det er over for de vagthavende indskærpet at tidspunkt for udtagelse af detention og løsladelse skal fremgå af detentionsrapporten. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet finder det meget beklageligt at notatpligten ikke er overholdt. Jeg har noteret mig at Justitsministeriet er enig i min beklagelse. Da bestemmelserne er blevet indskærpet over for de vagthavende, og da hele personalet er blevet instrueret om skematilførslen ved udtagelse af detentionsanbragte fra detentionen, foretager jeg ikke yderligere. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvornår de pågældende ved anbringelserne den 9. september 2006, 10. september 2006 (A) og den 10. september 2006 (B) blev udtaget af detentionen og løsladt, og om en udtalelse vedrørende tilsynet med de pågældende i den sidste periode af anbringelserne indtil udtagelsen. Politimesteren har oplyst følgende om løsladelsestidspunkterne: Den 9. september 2006 kl. 0544, den 10. september 2006 (A) kl og den 10. september 2006 (B) kl Det fremgår ingen steder hvornår de pågældende er udtaget af detentionen. Det er over for de vagthavende indskærpet, at tidspunkt for udtagelse af detention og løsladelse skal fremgå af detentionsrapporten, ligesom reglerne for tilsyn er indskærpet.. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet finder det meget beklageligt at notatpligten ikke er overholdt.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Jeg har noteret mig at Justitsministeriet er enig i min beklagelse. Da bestemmelserne er blevet indskærpet over for de vagthavende, og da hele personalet er blevet instrueret om skematilførslen ved udtagelse af detentionsanbragte fra detentionen, foretager jeg mig ikke yderligere. Ad. pkt Intervallet mellem tilsyn Jeg udtalte at det er meget beklageligt at kun 13 ud af 45 tilsynsintervaller overholder kravet om at tilsyn mindst skal ske hver halve time, jf. bekendtgørelsens 14, stk. 1 og 3. Det er endvidere meget beklageligt at der er forekommet tilsyn med intervaller af op til 160 minutter. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at føre tilsyn efter bekendtgørelsens 14, stk. 1 og 3. Jeg anmodede om oplysning om hvad der vil ske i den anledning. Vicepolitidirektøren har i sin udtalelse oplyst at der på vagthavendes kontor, der altid er bemandet, er opsat TV der konstant viser billede fra de detentioner der er i brug. Reglerne for interval mellem tilsyn er indskærpet over for de vagthavende ligesom det er indskærpet at de foretagne tilsyn skal fremgå af detentionsrapporten. Justitsministeriet finder det meget beklageligt at alene 13 ud af 45 intervaller overholder kravet om tilsyn mindst hver halve time, ligesom Justitsministeriet finder det meget beklageligt at der er forekommet tilsyn med intervaller af op til 160 minutter. Idet Justitsministeriet har forstået Københavns Vestegns Politis udtalelse således at der er iværksat en månedlig gennemgang af detentionsrapporterne, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Jeg er enig i Justitsministeriets beklagelse, og foretager mig heller ikke yderligere. Ad. pkt Noteringen af hvem der har forestået tilsyn Det var beklageligt at der ved 3 anbringelser i nogle tilfælde alene var anvendt fornavn. Jeg formodede at Københavns Vestegns Politi vil henlede det relevante personales opmærksomhed på at det ikke er hensigtsmæssigt alene at angive fornavn. Justitsministeriet har i sin udtalelse oplyst at det ikke er hensigtsmæssigt alene at notere et fornavn da det kan medføre tvivl om hvem der har foretaget tilsynet. Justitsministeriet har gjort Københavns Vestegns Politi opmærksom herpå. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad. pkt Karakteren af de udførte tilsyn Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen. Ved anbringelsen den 10. september 2006 (A) var samtlige tilsyn skærpede (S). Ved anbringelsen den 10. december 2006 (B) skete det første tilsyn efter den endelige anbringelse ved fremmøde og det andet tilsyn er angivet som skærpet. Jeg anmodede om oplysning om grundlaget for de skærpede tilsyn. Vicepolitidirektøren har i sin udtalelse oplyst at begge er blevet anholdt i forbindelse med gadeuorden med voldelig optræden. Der fremgår imidlertid intet om grundlaget for skærpet tilsyn, og de implicerede polititjenestemænd kan ikke bidrage med noget henset til at det er mere end 8 måneder siden.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Justitsministeriet mener at det er beklageligt at det ikke i alle tilfælde er angivet hvilken type tilsyn der har været foretaget, og at notatpligten derved ikke er overholdt. Idet Københavns Vestegns Politi har indskærpet notatpligten over for de vagthavende, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere vedrørende dette forhold. Jeg er enig i Justitsministeriets beklagelse, og foretager ikke yderligere vedrørende dette forhold. For så vidt angår hyppigheden af de skærpede tilsyn fandt jeg det beklageligt at bestemmelsen i bekendtgørelsens 15, stk. 2, ikke var overholdt. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe reglerne om skærpet tilsyn også i andre tilfælde end under den foreløbige anbringelse. Københavns Vestegns Politi oplyser at reglerne for tidsinterval mellem skærpede tilsyn er blevet indskærpet over for de vagthavende. Justitsministeriet finder det beklageligt at bekendtgørelsens 15, stk. 2, ikke i alle tilfælde er blevet fulgt. Da Københavns Vestegns Politi som anført har oplyst at reglerne for tidsinterval mellem skærpede tilsyn er indskærpede over for vagthavendegruppen, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i den anledning. Jeg har taget til efterretning at Københavns Vestegns Politi har indskærpet overholdelsen af bekendtgørelsens 15, stk. 2. Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik af den manglende overholdelse af bestemmelsen. På baggrund af vicepolitidirektørens indskærpelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 De to første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal ifølge bekendtgørelsens 14, stk. 2, ske ved fremmøde i detentionen. Jeg udtalte at det var beklageligt at det i 5 tilfælde ikke havde forholdt sig i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe bestemmelsen og anmodede om oplysning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Vicepolitidirektøren oplyser at bestemmelsen såvel skriftligt som mundtligt er indskærpet overfor de vagthavende. Justitsministeriet udtaler at det er meget beklageligt at detentionsbekendtgørelsens 14. stk. 2, ikke i alle tilfælde har været fulgt. Da Københavns Vestegns Politi har oplyst at bestemmelsen både skriftligt og mundtligt er indskærpet over for de vagthavende, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere i den anledning. Jeg har noteret mig at overholdelsen af bestemmelsen nu er indskærpet både mundtligt og skriftligt. Jeg har endvidere noteret mig at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik. På baggrund af indskærpelsen foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Der har ikke i alle tilfælde været angivet bemærkninger i feltet hertil ved tilsynene. Det bør efter min opfattelse udtrykkeligt, fx blot ved et minus eller et gentagelsestegn, angives at tilsynet ikke har givet anledning til bemærkninger, jf. også pkt. 3, i Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 hvorefter samtlige relevante punkter i detentionsrapporten skal udfyldes. Jeg gik ud fra at Københavns Vestegns Politi vil gøre det relevante personale bekendt med min opfattelse.

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Justitsministeriet har i sin udtalelse noteret sig min opfattelse, men bemærker at det ikke er ministeriets umiddelbare opfattelse at Rigspolitichefens rundskrivelse af 2. februar 2006 indeholder et sådan krav. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det ikke er et egentlig krav men jeg fastholder min opfattelse. Jeg har bemærket mig at Justitsministeriet i sagen om min inspektion af detentionen i Rødovre i sin udtalelse til mig af 19. november 2007 (ministeriets j.nr /6-0001) har tilsluttet sig min opfattelse af spørgsmålet idet Justitsministeriet fandt det beklageligt, at notatpligten ikke var foreholdt. Jeg anmoder om Justitsministeriets bemærkninger hertil. Kundgørelsens 33 giver mulighed for fastsættelse af særlige regler om fremgangsmåden ved detentionsanbringelse og om tilsynets forløb hvor geografiske forhold gør det nødvendigt. Lokale bestemmelser om tilsyn må ikke være lempeligere end kundgørelsens regler. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der foreligger sådanne særlige regler. Vicepolitidirektøren har oplyst at der ikke foreligger sådanne særlige regler. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad. pkt. 2.8 Løsladelsestidspunktet I min endelige rapport anførte jeg at der i 6 tilfælde er angivet dato og klokkeslæt for løsladelsen i detentionsrapporten. I 1 tilfælde fremgik dato og klokkeslæt for løsladelsen af den vedlagte anholdelsesblanket. I 2 tilfælde fremgik dato og klokkeslæt for udlevering af den pågældendes fratagne effekter. I 1 tilfælde var der ingen information om tidspunktet for løsladelse.

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 Jeg tilkendegav at det var beklageligt at dato og klokkeslæt i 4 tilfælde ikke fremgik af detentionsrapporten. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til at udfylde alle rubrikkerne i overensstemmelse med 4 i kundgørelsen. Justitsministeriet finder det beklageligt at notatpligten ikke herved var overholdt men henviser til at der som ved foregående tilfælde er indskærpet over for de vagthavende at udfylde detentionsrapporten i overensstemmelse med bestemmelserne. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad. pkt. 2.9 Vejledning om klageadgang mv. Under inspektionen konstaterede jeg at der ved visitationsskranken i kælderetagen lå et oplag af Rigspolitichefens vejledning om alkoholafvænning og - behandling Hvor går du hen, når du går ud?. Imidlertid er den nævnte rubrik ikke udfyldt i nogen af de 10 tilfælde. Jeg udtalte at det var beklageligt at vejledningen således ikke er udleveret i nogen af de 10 tilfælde, eller at der ikke er gjort notat om udlevering eller tilbud herom. Hvis vejledningen ikke udleveres, fx fordi den pågældende ikke ønsker at modtage vejledningen, bør der efter min opfattelse gøres notat om årsagen hertil. Jeg henstillede til Københavns Vestegns Politi at indskærpe pligten til vejledning efter 26, stk. 2, i detentionskundgørelsen og til at gøre notat herom, jf. 26, stk. 3. Jeg anmodede om oplysning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

23 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 23 Vicepolitidirektøren har oplyst at det såvel skriftligt og mundtligt er indskærpet over for de vagthavende at vejledning og udlevering af pjece i videst muligt omfang skal foregå, og at det skal fremgå at det er forsøgt hvis de pågældende ikke ønskede at modtage vejledning. Justitsministeriet finder det beklageligt at Rigspolitichefens vejledning i alle tilfælde enten ikke er udleveret, eller at der ikke er gjort notat om at den er udleveret eller om årsagen hertil. Da Københavns Vestegns Politi har oplyst at detentionskundgørelsen over for de vagthavende er indskærpet, foretager ministeriet sig ikke yderligere i den anledning. På baggrund af såvel den skriftlige som den mundtlige indskærpelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Opfølgning Jeg afventer en yderligere udtalelse fra Justitsministeriet vedrørende pkt på side 21 i rapporten. Underretning Denne rapport sendes til Københavns Vestegns Politi, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2002 afgav jeg rapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af detentionen i Randers. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Rigspolitiet har hertil anført følgende:

Rigspolitiet har hertil anført følgende: 1/11 Den 9. maj 2007 afgav jeg en rapport om min inspektion den 20. september 2006 af detentionen på politistationen i Viborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke yderligere i den anledning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. februar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 15. september 2004 af detentionen på Frederiksberg. I rapporten bad jeg Politimesteren på Frederiksberg

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af detentionen i Slagelse. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00160-4/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00159-4/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND Dato: 9. juli 2001 J.nr: 2000-1101-618 Sagsbehandler: CM3 Akt.nr.: 17 Den 7. marts 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2001 af detentionen i Thisted.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Justitsministeriet har i den anledning indhentet ovennævnte udtalelse af 22. september 2004 fra Rigspolitichefen der har udtalt følgende:

Justitsministeriet har i den anledning indhentet ovennævnte udtalelse af 22. september 2004 fra Rigspolitichefen der har udtalt følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. april 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af detentionen på politistationen i Horsens. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00009-4/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 5.2.1. Tilbageholdte og domfældte (regelgrundlag)... 3 Ad 5.3. Belægning... 4

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsarsuaq den 26. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsarsuaq den 26. august 2006 Inspektion af detentionen i Narsarsuaq den 26. august 2006 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00011-1/PK 2/9 Den 10. december 2007 afgav Folketingets Ombudsmand den endelige rapport om inspektionen den 26. august 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 1999 af Arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 9 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. april 2002 af detentionen i Fredericia. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Fredericia og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Tilsynsbesøg i detentioner

Tilsynsbesøg i detentioner 2016-21 Tilsynsbesøg i detentioner Ombudsmanden gennemførte uanmeldte natlige tilsynsbesøg i detentionerne på to politistationer i København. Under tilsynsbesøgene, som blev gennemført i samarbejde med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen... 2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen... 2 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.1.1. Politiloven... 5 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen... 5 2.2. Den anvendte lokale

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen Alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv... 7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen Alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv... 7 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.1.1. Politiloven... 6 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen... 7 2.2. Alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Skagen. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

1. Detentionen Odense Politis detentionslokaler ligger i politistationens underetage.

1. Detentionen Odense Politis detentionslokaler ligger i politistationens underetage. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. april 2005 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen i Odense. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...6 2.2...8 2.3...10 2.4...11 2.5...13 2.6...14 2.7...15 2.8...17 2.9...17 3. Opfølgning...18 4. Underretning...18 2 Den 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne Venterum...5

Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne Venterum...5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Venterum...5 3. Rapportgennemgang...7 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...13 3.2.1. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere