Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse"

Transkript

1 Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den fælles beredskabskommission. Planen skal således behandles af de to kommuners kommunalbestyrelser. Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner Beredskabsstyrelsens henvendelse Ved af 21. november 2007 anmodede Beredskabsstyrelsen Velfærdsministeriet om at tage stilling til, hvorvidt planer for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab skal vedtages af de involverede kommunalbestyrelser og ikke kun af en fælles beredskabskommission. Velfærdsministeriet videresendte ved af 14. marts 2008 styrelsens henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen, og vi finder, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den fælles beredskabskommission. Planen skal således behandles af de to kommuners kommunalbestyrelser. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af sagens omstændigheder og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Beredskabsstyrelsen rettede ved brev af 5. november 2007 henvendelse til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen vedrørende den endelige plan for risikobaseret dimensionering af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, som den 18. september 2007 var godkendt af den fælles beredskabskommission for Rudersdal og Hørsholm kommuner. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /354 SAGSBEHANDLER:CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Styrelsen anførte, at det fremgår af 4 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, at kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens 25.

2 Styrelsen bemærkede videre, at det fremgår af bestemmelsen, at planen for det kommunale redningsberedskab ligesom kommunens samlede plan skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Styrelsen henviste desuden til, at det i pkt i vejledning nr. 185 af 23. november 1993 om det kommunale redningsberedskabs struktur og administration samt om samarbejdsformer er anført, at ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab ikke kan overdrages til den fælles beredskabskommission. Det var på denne baggrund styrelsens opfattelse, at planen for den risikobaserede dimensionering skal behandles af de ansvarlige kommunalbestyrelser, også i tilfælde, hvor der er sket en samordning af redningsberedskaberne i flere kommuner. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen svarede ved brev af 15. november 2007 styrelsen, at Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er et godkendt 60-selskab, og at det for et sådant selskab er bestemmelserne i vedtægten, der er gældende. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen oplyste desuden, at vedtægterne for Rudersdal Hørsholm Brandvæsen blev godkendt af det daværende Tilsynsrådet for kommunerne i Københavns og Frederiksborg Amter m.v. den 4. februar 2004 i medfør af 60 i lov om kommunernes styrelse, og at aftalen bl.a. omfatter de to kommunalbestyrelsers samlede opgavevaretagelse vedrørende den kommunale beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovens 25, stk. 1, 3 og 4. Desuden oplyste Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, at der ifølge aftalens 3 skal etableres en fælles beredskabskommission, der varetager den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som aftalen omfatter og kommer til at omfatte, jf. aftalens 1. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har bemærket, at aftalen i forbindelse med strukturreformen på ny blev godkendt af Tilsynet med Kommunerne i Københavns og Frederiksborg amter m.v. i uændret form. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har endelig anført, at spørgsmålet om berettigelsen af, at kommunalbestyrelserne har overdraget deres opgaver vedrørende beredskabslovens 25, stk. 1, 3 og 4, er endelig afgjort ved tilsynsmyndighedernes afgørelser om godkendelse af aftalen. Tilsynsmyndighedernes behandling af aftalen SIDE 2

3 Ved brev af 13. november 2003 anmodede Hørsholm Kommune Statsamtet Frederiksborg om at godkende et udkast af samme dato til en aftale mellem de daværende Hørsholm og Søllerød kommuner om nedsættelse af en fælles beredskabskommission og etablering og drift af et fælles kommunalt redningsberedskab i medfør af beredskabslovens 10, stk. 2 og 60 i lov om kommunernes styrelse Af udkastet fremgik bl.a. følgende: 1 Aftalens omfang Aftalen omfatter de to Kommunalbestyrelsers samlede opgavevaretagelse vedrørende: Det kommunale redningsberedskab, jf. Beredskabslovens 12 Den kommunale beredskabsplanlægning, jf. Beredskabslovens 25, stk. 1, 3 og 4 Forebyggende brandforanstaltninger herunder brandsyn, jf. Beredskabslovens kap. 7 3 Fælles Beredskabskommission I overensstemmelse med Beredskabslovens 10, stk. 2, etableres en fælles Beredskabskommission, der varetager den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som aftalen omfatter og kommer til at omfatte, jf. aftalens 1. ( ) 4 Beredskabskommissionens opgaver Beredskabskommissionen varetager med udgangspunkt i denne aftales 1 og inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og øvrige retningslinier, givet af Kommunalbestyrelserne den umiddelbare forvaltning af alle opgaverne, som de er beskrevet i lovgivningen med tilhørende retsforskrifter. Beredskabskommissionen foranlediger, jfr. Beredskabslovens 25, stk. 1, at der udarbejdes plan for kommunernes beredskab, som fremsendes til godkendelse i de to Kommunalbestyrelser. Udkast til planen udarbejdes af Beredskabschefen.( ) Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt meddelte ved brev af 9. december 2003 Hørsholm Kommune, at såfremt en række forhold blev korrigeret, ville tilsynsrådet kunne godkende aftalen, når de to kommunalbestyrelsers godkendelse forelå. Vedrørende udkastets 1 gjorde tilsynsrådet opmærksom på, at kompetencen til at træffe afgørelser i konkrete sager, som er omfattet af beredskabslovens kapitel 7, og SIDE 3

4 som i henhold til beredskabsloven skal varetages af kommunalbestyrelsen, ikke kan overdrages til den fælles beredskabskommission. Tilsynsrådet henviste i denne forbindelse til vejledning nr. 185 af 23. november 1993 om det kommunale redningsberedskabs struktur og administration samt om samarbejdsformer, pkt. 8.3, og til Beredskabsstyrelsens meddelelse nr. 97/5 af 3. februar Tilsynsrådet bemærkede videre, at brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn kan foretages af den fælles beredskabskommission for så vidt angår sekretariatets arbejde som sagsoplysning og sagsforberedelse og indstilling, mens det er den enkelte kommune, som træffer og meddeler afgørelsen, således at ansvaret for sagsbehandlingen og kompetencen forbliver hos kommunalbestyrelsen. På denne baggrund meddelte tilsynsrådet, at aftalen måtte tilrettes i overensstemmelse hermed. Ved brev af 12. december 2003 til Hørsholm Kommune korrigerede tilsynsrådet sin forhåndsgodkendelse, idet man bemærkede, at det ikke, som anført af tilsynsrådet i forhåndsgodkendelsen af 9. december 2003, var korrekt, at kompetencen til at træffe afgørelser i konkrete sager, som er omfattet af beredskabslovens kapitel 7, ikke kan overdrages til den fælles beredskabskommission. Tilsynsrådet henviste i den forbindelse til, at kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens 10, stk. 2, 2. pkt. kan træffe beslutning om, at opgaver, der efter er henlagt til kommunalbestyrelsen, henlægges til den fælles beredskabskommission. Tilsynsrådet bemærkede videre, at vejledningen om det kommunale redningsberedskabs struktur og administration samt om samarbejdsformer, pkt. 8.3 og Beredskabsstyrelsens meddelelse B-nr. 97/5 og 3. februar 1997 ikke længere var gældende. Tilsynsrådet beklagede, at man ikke havde været opmærksom herpå og bad kommunen om at se bort fra de 5 første afsnit under 1 i brevet af 9. december 2003, dvs. bemærkningerne om den manglende adgang til at overføre kompetence til at træffe afgørelser efter beredskabslovens kap. 7. Statsamtet København godkendte aftalen den 4. februar Aftalens 4, sidste pkt. om kommunalbestyrelsernes vedtagelse af planen for kommunernes beredskab var uændret i forhold til det oprindelige udkast. SIDE 4

5 Med virkning fra 1. januar 2007 blev aftalen udvidet som følge af sammenlægningen af Birkerød og Søllerød kommuner til Rudersdal Kommune, således at aftalen herefter omfattede Hørsholm og Rudersdal kommuner. Navnet på det fælles beredskab blev i den forbindelse ændret til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Ændringerne skete i form af et tillæg til aftalen og blev godkendt af Statsamtet København den 19. december Rudersdal Kommunes udtalelse Statsforvaltningen anmodede ved brev af 26. juni 2008 kommunalbestyrelserne i Rudersdal og Hørsholm kommuner om en udtalelse. Rudersdal Kommune har ved brev af 17. november 2008 fremsendt fremsendt en udtalelse af 27. august 2008, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Sammmen med henvendelsen fremsender Beredskabsstyrelsen Rudersdal Hørsholm Brandvæsens Beredskabskommissions brev af til Beredskabsstyrelsen. Af dette brev, som i sin helhed svarer til Rudersdal Kommunalbestyrelses opfattelse, og hvortil der derfor henvises, fremgår bl.a.: at Beredskabskommissionen er uenig i Beredskabsstyrelsens nævnte opfattelse at Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er et godkendt 60-selskab at det for et sådant selskab er de bestemmelser, der er optaget i vedtægten for selskabet, der er gældende at godkendelsen er sket med henblik på at sikre, at vedtægterne er lovlige, herunder, at de ikke indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen at vedtægterne omfatter bl.a. de to Kommunalbestyrelsers samlede opgavevaretagelse vedrørende den kommunale beredskabsplanlægning at der i overensstemmelse med vedtægten er etableret en fælles Beredskabskommission til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som aftalen omfatter og kommer til at omfatte at det er Beredskabskommissionens opfattelse, at spørgsmålet om berettigelsen af, at kommunalbestyrelserne har overdraget deres opgaver vedrørende Beredskabslovens 25, stk. 1, 3 og SIDE 5

6 4, er endelig afgjort ved de kompetente tilsynsmyndigheders afgørelser at Rudersdal Hørsholm Brandvæsens Fælles Beredskabskommission på den baggrund betragter planen for risikobaseret dimensionering som endelig godkendt. Kommunalbestyrelsen skal hertil blot føje, at godkendelse af Beredskabsstyrelsens synspunkt, udover at det ville stride mod principperne for godkendte fælleskommunale samarbejder, ville kunne bringe et fælleskommunalt beredskab i den situation, at der ved uenighed mellem kommunalbestyrelserne ikke kunne vedtages nogen form for beredskabsplanlægning. Hørsholm Kommunes udtalelse Hørsholm Kommune har ved brev af 27. august 2008 fremsendt en udtalelse til statsforvaltningen, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune har i fællesskab oprettet en fælles beredskabskommission som et såkaldt 60 selskab, der er godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden. Til den fælles beredskabskommission har begge kommuner afgivet deres respektive kompetencer, jf. Beredskabslovens 25, stk. 1, 3 og 4. Hørsholm og Rudersdal Kommuner har derfor været enige om, at kompetencen til at vedtage den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i de 2 kommuner ligger hos den fælles beredskabskommission for Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Imidlertid anmodede et af Hørsholm Kommunes medlemmer i Den fælles Beredskabskommission for Rudersdal og Hørsholm Kommuner jf. Kommunestyrelseslovens 11, stk. 1 at få sagen forelagt for Hørsholm Kommunalbestyrelse. Dette skete den , hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse tilsluttede sig Den fælles Beredskabskommissions beslutning om risikobaseret dimensionering af beredskabet i Hørsholm Kommune. Det fremgik af sagsfremstillingen, at Hørsholm og Rudersdal Kommuner var enige om, at kompetencen til at beslutte den risikobaserede dimensionering af redningsberedskab i de respektive kommuner lå hos Den fælles Beredskabskommission. Der vedlægges kopi af beslutningsprotokollen fra Hørsholm Kommunalbestyrelses møde den vedr. Sagen. SIDE 6

7 På den baggrund er det Hørsholm Kommunes vurdering, at Hørsholm Kommunalbestyrelse konkret har godkendt den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Samtidig skal det pointeres, at Hørsholm Kommune kan tilslutte sig den vurdering, som Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, Beredskabskommissionen, har givet udtryk for i brev dateret den til Beredskabsstyrelsen. Hørsholm Kommune er således af den opfattelse, at det er Den fælles Beredskabskommission, der er kompetent til at træffe beslutning vedørende dimensioneringen af det risikobaserede Redningsberedskab i både Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Statsforvaltningens udtalelse 1. Regelgrundlag Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i lov om kommunernes styrelse. 1 Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Ifølge beredskabslovens 2 25, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Af 4, stk. 1, i bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 3 fremgår det, at kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab. Planen for det kommunale redningsberedskab skal ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 3, vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens Lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 som senest ændret ved lov nr af 19. december Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 som ændret ved bekendtgørelse nr. 872 af 6. juli 2007 SIDE 7

8 Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. september 2005, dog således, at kommunalbestyrelsen skulle indsende den første plan for det kommunale redningsberedskab til Beredskabsstyrelsen senest den 31. august 2007, jf. bekendtgørelsens 14, stk. 1 og 4. Denne indførelse af risikobaseret dimensionering betyder, at de kommunale redningsberedskaber nu skal dimensioneres ud fra de lokale risici i kommunen til forskel fra tidligere, hvor dimensioneringen i overvejende grad fandt sted på baggrund af centralt fastsatte regler. Med indførelsen af risikobaseret dimensionering har kommunens politikere fået til opgave at fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabet og skal tage stilling til, hvilke risici redningsberedskabet skal kunne klare. 4 To eller flere kommuner kan samordne deres beredskab, jf. beredskabslovens 10, stk. 1. Det følger af 10, stk. 2, at kommuner, der samordner deres beredskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om, at opgaver, der efter beredskabslovens er henlagt til kommunalbestyrelsen, henlægges til den fælles beredskabskommission. I Indenrigsministeriets vejledning om det kommunale redningsberedskabs struktur og administration samt om samarbejdsformer 5 er spørgsmålet om, hvilken kompetence, der kan overdrages til en fælles beredskabskommission omtalt. Følgende fremgår således af vejledningens pkt. 8.3: Det bemærkes, at kompetencen til at træffe afgørelser i konkrete sager, der i henhold til beredskabsloven skal varetages af kommunalbestyrelsen, ikke kan overdrages til den fælles beredskabskommission. ( ) Som nævnt under pkt. 6.1 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens redningsberedskab og civile beredskab. Dette ansvar kan ikke overdrages til den fælles beredskabskommission. Det fremgår dog af bemærkningerne til beredskabslovens 25, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommuner, der samordner deres redningsberedskab, koordinerer den samlede beredskabsplanlægning. 4 Jf. Håndbog i risikobaseret dimensionering s. 5 og 59, Beredskabsstyrelsen, Vejledning nr. 185 af 23. november 1993 SIDE 8

9 Vejledningen er udarbejdet på baggrund af den dagældende beredskabslov, lov nr af 23. december 1992, som ikke indeholdt hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kunne overdrage kompetence til at træffe afgørelser i konkrete sager, herunder afgørelser efter beredskabslovens kap. 7. Ved lov nr af 17. maj , pkt. 1, blev beredskabsloven ændret således, at der i 10 blev indsat et nyt stk. 2., 2. pkt., hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen. Ved samme lovs. 1, pkt. 8 blev der som 2. pkt. i 25, stk. 1, indsat en bestemmelse om, at den samlede plan for kommunens beredskab skal vedtages i et møde. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 6, at baggrunden for ændringen af 9, stk. 2, var et ønske om at give kommunalbestyrelser, der opretter en fælles beredskabskommission i henhold til beredskabslovens 10, adgang til at overlade den fælles beredskabskommission kompetence i sager om forebyggende foranstaltninger efter beredskabslovens kapitel 7. Det fremgår desuden af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 8 og 9, at der med ændringerne af 25 var tiltænkt en præcisering af, at det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at udarbejde og revidere beredskabsplanen, og at vedtagelsen af en beredskabsplan ikke kan overlades til beredskabskommissionen, et udvalg eller den kommunale administration. Beredskabsloven indeholdt således heller ikke før lovændringen hjemmel til at overdrage kompetencen til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab til en fælles beredskabskommission, idet der med indsættelsen af 25, stk. 1, 2. pkt. var tale om en præcisering. Ifølge 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kræver aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, godkendelse af den statsforvaltning, som efter 47, stk. 2, varetager tilsynet med de deltagende kommuner, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen. Samordning af kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed efter 60 i lov om kommunernes styrelse, jf. beredskabslovens 10, stk LFF SIDE 9

10 Statsforvaltningen udøver ved godkendelsen såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen. Der gælder som udgangspunkt ikke nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke kommunale opgaver og hvilken kompetence kommunalbestyrelser kan tillægge kommunale fællesskaber, men sådanne begrænsninger kan følge af lovgivningen. 7 Statsforvaltningens godkendelse forudsætter, at vi har vurderet, at eventuelle bestemmelser om overførsel af myndighedskompetence har den fornødne hjemmel i lovgivningen. 2. Statsforvaltningens konklusion Det er på baggrund af ovenstående statsforvaltningens opfattelse, at da Statsamtet København den 4. februar 2004 godkendte aftalen mellem den daværende Søllerød Kommune og Hørsholm Kommune om etablering af et fælles redningsberedskab, var det fastlagt i beredskabsloven, at de to kommuners kommunalbestyrelser ikke kunne overlade kompetencen til at godkende den samlede plan for kommunens beredskab til den fælles beredskabskommission. Det er desuden statsforvaltningens opfattelse, at aftalen er formuleret i overensstemmelse med beredskabsloven, da det fremgår af aftalens 4, sidste pkt., at beredskabskommissionen foranlediger, at der udarbejdes en plan for kommunernes beredskab, jf. beredskabslovens 25, og at denne fremsendes til godkendelse i de to deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Det var efter statsforvaltningens opfattelse en fejl, at tilsynsrådet i brev af 12. december 2003 til Hørsholm Kommune bemærkede, at vejledningen om det kommunale redningsberedskabs struktur og administration samt om samarbejdsformer, pkt. 8.3 ikke længere var gældende. Tilsynsrådet gjorde korrekt opmærksom på, at der efter en ændring af beredskabsloven nu var hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kunne overdrage kompetencen til at træffe afgørelser efter beredskabslovens kap. 7 til den fælles beredskabskommission. Det fremgik endvidere af brevet af 12. december 2003, at kommunen kunne se bort 7 Jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, s. 425, Hans B. Thomsen m.fl., 1. udgave 2004, Jurist- og Økonomforbundets Forlag SIDE 10

11 fra tilsynsrådets bemærkninger i brev af 9. december 2003 vedrørende netop dette spørgsmål. Denne fejl har imidlertid ikke betydning i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt planen for risikobaseret dimensionering af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i Rudersdal og Hørsholm kommuner, eftersom tilsynsrådet i sine breve af 9. og 12. december 2003 ikke fremsatte bemærkninger til aftalens 4, sidste pkt., som regulerer dette spørgsmål. Statsforvaltningen skal desuden bemærke, at tilsynsrådet ikke havde anledning til at fremsætte bemærkninger til aftalens 4, sidste pkt., eftersom aftalen var formuleret i overensstemmelse med beredskabslovens 25, stk. 1, 2. pkt. Med bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab i 2005 blev det et krav, at den samlede plan for kommunens beredskab indeholder en plan for det kommunale redningsberedskab, og at planen for kommunens redningsberedskab (og den samlede plan for kommunens beredskab) vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Aftalens 4, sidste pkt. betyder, at planen for kommunernes redningsberedskab som en del af den samlede plan for kommunernes beredskab vil blive behandlet af kommunalbestyrelserne i de to kommuner, således som der er krav om i lovgivningen. Det er desuden statsforvaltningens opfattelse, at aftalen mellem Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke indeholder bestemmelser, der er i modstrid med bekendtgørelsens 4, stk. 3. Efter statsforvaltningens opfattelse var det således korrekt, at vi den 19. december 2006 godkendte aftalen mellem Rudersdal og Hørsholm kommuner uden at kræve aftalen ændret på baggrund 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Det skal i øvrigt bemærkes, at statsforvaltningen ikke i forbindelse med godkendelse af kommunale samarbejder efter 60 i lov om kommunernes styrelse har kompetence til at godkende fravigelser fra beredskabslovens 25 eller 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Det er på denne baggrund statsforvaltningens opfattelse, at kommunalbestyrelserne i Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade kompetencen til at godkende pla- SIDE 11

12 nen for risikobaseret dimensionering af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen til den fælles beredskabskommission. Det fremgår af Hørsholm Kommunes udtalelse af 27. august 2008 til statsforvaltningen, at kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har godkendt planen. Derimod ses kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune ikke at have godkendt planen, og statsforvaltningen skal anmode Rudersdal Kommune op at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i den anledning. På baggrund af nærværende sag finder statsforvaltningen det hensigtsmæssigt, at kravet om, at planen for kommunens redningsberedskab skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab og kravet om, at også denne plan skal vedtages af de to deltagende kommuners kommunalbestyrelser, indarbejdes udtrykkeligt i aftalen mellem Rudersdal og Hørsholm kommuner om etableringen af fælles redningsberedskab. Statsforvaltningen skal anmode om at modtage et udkast til en sådan revideret aftale med henblik på godkendelse efter 60 i lov om kommunernes styrelse. Beredskabsstyrelsen og Indenrigs- og Socialministeriet er orienteret herom ved kopi af dette brev, og vi vil offentliggøre udtalelsen på vores hjemmeside i løbet af kort tid. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen kontorchef/ Christina Themsen fuldmægtig SIDE 12

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Taarbæk Kommune har handlet i strid med 67 i kommunestyrelsesloven ved at fastsætte retningslinjer

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

folkeoplysningsudvalg

folkeoplysningsudvalg Hillerød Kommune folkeoplysningsudvalg inhabilitet hos medlemmer af Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som tillige er medlemmer af folkeoplysningsudvalget, ikke er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Allerød Kommune høring af ældrerådet

Allerød Kommune høring af ældrerådet Allerød Kommune høring af ældrerådet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke har tilsidesat reglerne i serviceloven om høring af ældrerådet i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S

Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S Brand & Redning Sønderjylland I/S Højskolevej 1 6360 Tinglev Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S Brand & Redning Sønderjylland I/S har i e-mail af

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem aflæsningstidsperiode, takstperiode og opkrævningsperiode ved en kommunes opkrævning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunens påbud om udskiftning af en jordledning i tilfælde som det foreliggende var i strid med proportionalitetsprincippet.

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere