FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI

2 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3 3. Sprogen 4 4. Forældresamarbejdet 5 5. Sammenhænge og overgange 6 6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis 7 Evaluering den pædagogiske læreplan 8 Spørgsmål til læreplanen 8 Spørgsmål til dialog ved tilsynssamtalen 8 Opfølgning på tilsynsdialogmødet 9 Konklusioner fra tilsynsdialogmødet 9

3 1. Sociale relationer Alle børn har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse Den pædagogiske konsulent præsenterer sine observationer, og deltagerkredsen har en faglig dialog om disse. 1. Er det pædagogiske personale er imødekommende og lydhør overfor børnene? 2. Taler personalet med børnene om deres oplevelser og ideer, bærer samværet præg interesse for børnene? 3. Er det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder sin hjælp når barnet er usikkert, bange eller ked det? 4. Er personalets sprog og handling tilpasset barnets udtryk, og viser personalets handling overfor barnet, at barnets perspektiv er forstået? 5. Er personalets engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne? kategori institutionen placeres i, vurderes endeligt konsulenten efter tilsynsbesøget. Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig i arbejdet med sociale relationer. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der er ikke iværksat nogen særlige tiltag for at styrke den positive voksenkontakt. - Der er ikke beskrevet, hvordan man arbejder med relationer i det daglige pædagogiske arbejde. - Der er ikke taget stilling til, hvordan institutionen imødekommer udsatte børns særlige behov for positiv voksenkontakt hver dag. - Konsulenten har observeret en uforsvarlig/uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret for børnenes trivsel i institutionen på baggrund her. Det vurderes, at institutionen har gjort en i arbejdet med sociale relationer, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Systematisk og metodisk bevidst arbejde med relationen mellem voksen-barn er beskrevet, men ses ikke som en del det pædagogiske arbejde. - Der har været en fælles strategisk drøftelse i personalegruppen, hvordan man i institutionen vil arbejde med den positive voksenkontakt til de enkelte børn, men dette ses ikke tydeligt i den daglige praksis. - Institutionen har taget stilling til, hvordan udsatte børn sikres positiv voksenkontakt hver dag, men det er ikke tilstrækkeligt indarbejdet i praksis. Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig for at styrke arbejdet med sociale relationer, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har opstillet mål for, hvordan de arbejder med sociale relationer, og dette ses i praksis. - Det fremgår tydeligt den pædagogiske praksis, at børnene i institutionen bliver mødt med respekt og anerkendelse. - Der er taget særligt stilling til, hvordan udsatte børn sikres positiv voksenkontakt dagligt. - Institutionens fokus på positiv barn-voksen kontakt understøttes efter behov gennem kompetenceudvikling, bevidst organisering og/eller lignende. - Institutionen har lavet en eller flere evalueringer deres arbejde med sociale relationer på baggrund de opstillede mål. 2

4 2. Inklusion og fællesskab Alle børn skal opleve at være en del et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnenes egne kulturfællesskaber er central Den pædagogiske konsulent præsenterer sine observationer, og deltagerkredsen har en faglig dialog om disse. 1. Er der adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg? 2. Hjælper det pædagogiske personale de børn, der sidder passivt, går formålsløst rundt og/eller forstyrrer legen for andre med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet? - Er der balance mellem voksenog børneinitierede aktiviteter? 3. Hjælper det pædagogiske personale børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan, ved at tale om, hvad der skete? 4. Sørger det pædagogiske personale for at børnene inddrages i dagligdagens opgaver og rutiner? 5. Bærer samværet mellem børnene præg, at alle børn er med i børnefællesskaber med positive barnbarn relationer? kategori institutionen placeres i, vurderes endeligt konsulenten efter tilsynsbesøget. Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig i arbejdet med inklusion og fællesskab. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der er ikke iværksat nogen særlige tiltag for at styrke inklusionen og fællesskabet i institutionen. - Der er ikke lagt individuelle handlingsplaner for, hvordan børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet. - Konsulenten har observeret en uforsvarlig/uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret for børnenes trivsel i institutionen på baggrund her. Det vurderes, at institutionen har gjort en i arbejdet med inklusion og fællesskab, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der er arbejdet med inklusion og fællesskaber, men det ses ikke som en del det daglige arbejde. - Der er lagt individuelle handlingsplaner for, hvordan børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet, men handlingsplanerne fører ikke til ændret pædagogisk praksis. Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig for at styrke arbejdet med inklusion og fællesskab, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har opstillet konkrete mål for, hvordan de arbejder med inklusion og fællesskaber, og dette ses i praksis. - Der er sat mål for, hvordan institutionen sikrer, at alle børn oplever sig som en del et socialt fællesskab, og samværet mellem børnene bærer præg positive barn-barn-relationer. - Der er lagt individuelle handleplaner for, hvordan børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet, og handleplanerne omsættes i den daglige pædagogiske praksis. - Institutionen samarbejder systematisk med ressourceteamet om at skabe et inkluderende miljø for alle børn i institutionen. - Institutionen har lavet en eller flere evalueringer deres arbejde med inklusion og fællesskab på baggrund de opstillede mål. 3

5 3. Sprogen Alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog Den pædagogiske konsulent præsenterer sine observationer, og deltagerkredsen har en faglig dialog om disse. 1. Understøtter det fysiske læringsrum børnenes sproglige udvikling (plakater, billeder, dekorationer, dokumentation mv.)? Er der materialer (fx bøger, spil og klæd-ud-tøj) tilgængelige for børnene, og inviterer ruminddeling og indretning til forskellige lege og aktiviteter, herunder sproglig interaktion mellem børnene (fx læsekrog, malerværksted, rytmikrum osv.)? 2. Er der gode betingelser for kommunikation i form en god fordeling voksne og børn, arbejde med opdeling i mindre børnegrupper og et lavt støjniveau? 3. Arbejdes der systematisk med sprogunderstøttende strategier, og finder der samtaler sted mellem børn og voksne, hvor den voksne bevidst udvider og strækker barnets sprog? 4. Tilpasser de voksne deres sprogbrug til det enkelte barn med fokus på nærmeste udviklingszone? 5. Lægges der vægt på i den daglige praksis, at der leges med sprog gennem (fx rim, remser, sprogleg /sprogfjolleri, sang/sanglege eller læsning)? kategori institutionen placeres i, vurderes endeligt konsulenten efter tilsynsbesøget. Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig i arbejdet med sprog. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der er ikke iværksat nogen særlige tiltag for at styrke sprogarbejdet. - Der er ikke beskrevet eller taget stilling til, hvordan institutionen arbejder med sprogen. - Forældrene har ikke været involveret i sprogen målrettet det enkelte barn. - Konsulenten har observeret en uhensigtsmæssig/utilstrækkelig pædagogisk praksis på dette pejlemærke Det vurderes, at institutionen har gjort en i arbejdet med sprog, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der arbejdes med sprog, men ikke systematisk, og sprogarbejdet ses ikke som en fast del det daglige pædagogiske arbejde. - Der har været mindst én fælles strategisk drøftelse i personalegruppen, hvordan man i institutionen vil arbejde med sprog, men dette ses ikke tydeligt i den daglige praksis. - Forældrene har været involveret i sprogen målrettet det enkelte barn. - Institutionen har kendskab til andetsprogsdidaktik. Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig for at styrke arbejdet med sprog, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har opstillet konkrete mål for, hvordan de arbejder med sprogen, og dette ses i praksis. - Systematisk arbejde med sprog ses som en fast del det daglige pædagogiske arbejde. - Det pædagogiske personales brug sprogunderstøttende strategier ses i praksis. - Det fysiske læringsmiljø i institutionen indbyder til sproglige interaktion. - Der er udarbejdet individuelle handleplaner for børn med sproglige udfordringer. - Der anvendes andetsprogsdidaktik i institutionen i det daglige pædagogiske arbejde. - Institutionens fokus på sprogen understøttes gennem kompetenceudvikling, intern sparring mv. - Institutionen har lavet en eller flere evalueringer deres arbejde med sprogen på baggrund de opstillede mål. 4

6 4. Forældresamarbejde Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del et partnerskab Deltagerkredsen har en faglig dialog om nedenstående spørgsmål: 1. Hvordan arbejder institutionen med, at forældrene oplever et tæt og ligeværdigt samarbejde om deres barns trivsel, udvikling og læring? (fx gennem inddragelse deres viden om barnet, lydhørhed over for ønsker og behov, et godt informationsniveau) 2. Hvordan giver institutionen forældrene vejledning i forhold til barnets læring, sproglige og motoriske udvikling, som passer/stemt ift. til forældrenes behov? 3. Hvordan har institutionen skabt rammer for en løbende dialog og vidensdeling, i hverdagen såvel som ved planlagte samtaler, med forældrene om deres barns trivsel, udvikling og læring? 4. Hvordan er samarbejdets forløb, når personalet eller forældrene bliver opmærksomme på, at barnet ikke trives, ikke lærer det, de har fokus på, eller ikke udvikler sig alderssvarende? 5. Hvordan sikrer institutionen at medarbejderne er klædt godt på til at indgå i et konstruktivt forældresamarbejde, herunder svære samtaler? (fx sparring, kompetenceudvikling, anvendelse metoder) kategori institutionen placeres i, vurderes endeligt konsulenten efter tilsynsbesøget. Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig i arbejdet med forældresamarbejde. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der er ikke iværksat nogen særlige tiltag for at styrke forældresamarbejdet i institutionen. - Der er ikke beskrevet eller taget stilling til, hvordan institutionen arbejder med forældresamarbejde. - Konsulenten har observeret en uhensigtsmæssig/utilstrækkelig praksis på dette pejlemærke Det vurderes, at institutionen har gjort en i arbejdet med forældresamarbejde, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har defineret, hvordan de forstår og praktiserer forældrepartnerskab, men dette har ikke forankret sig i den daglige praksis. - Der har været mindst én fælles strategisk drøftelse i personalegruppen, hvordan man i institutionen vil arbejde med forældresamarbejde. Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig for at styrke arbejdet med forældresamarbejde, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har opstillet konkrete mål for, hvordan de arbejder med forældresamarbejdet. - Institutionen har i samarbejde med forældrerådet/forældrebestyrelsen defineret, hvordan de forstår forældrepartnerskab, og forældrepartnerskabet understøttes i praksis (ved f.eks. godt informationsniveau, forventningsstemning mv.). - Der er et tæt og ligeværdigt forældresamarbejde, hvor forældrene inddrages som en ressource i forhold deres barns trivsel og udvikling. - Institutionen har en god praksis med vejleding forældre i forhold til barnets læring, sproglige og motoriske udvikling, og kan beskrive, hvilken forskel deres forældresamarbejde gør for børnene. - Institutionen bestræber sig på, at medarbejderne har gode forudsætninger for at indgå i et tæt og ligeværdigt forældresamarbejde f.eks. gennem kompetenceudvikling, sparring mv. - Institutionen har lavet en eller flere evalueringer deres arbejde med forældresamarbejde på baggrund de opstillede mål. Forældrenes oplevelser er inddraget i denne evaluering via f.eks. spørgeskema, brugerunderundersøgelse, rådsmøde eller lignende. 5

7 5. Sammenhænge og overgange Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang Deltagerkredsen har en faglig dialog om nedenstående spørgsmål: 1. Hvordan arbejder daginstitutionen systematisk med at skabe en god overgang for nye børn, der hhv. starter i daginstitutionen eller går fra vuggestue til børnehave? 2. Hvordan bidrager daginstitutionen til at skabe sammenhæng for børnene på tværs daginstitution, skoler og fritidsinstitutioner jf. de lokale delmål i Stærkt Samarbejde? 3. Hvordan samarbejder daginstitutionen med skolen og fritidsinstitutionen, på baggrund tilbageløb viden, om at udvikle de kompetencer hos børnene der er behov for inden skolestart? 4. Hvordan arbejder daginstitutionen systematisk med at skabe en god overgang for de børn der skal starte i skole i det kommende år? (fx arbejde i storebørnsgrupper, besøg på skole) 5. Hvordan er institutionens systematik for vidensoverdragelse ved hhv. institutionsstart, institutionsskift og skolestart? kategori institutionen placeres i vurderes endeligt konsulenten efter tilsynsbesøget. Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig i arbejdet med sammenhæng og overgange. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der har ikke været iværksat nogen særlige tiltag for at styrke arbejdet med sammenhæng og overgange. - Der er ikke beskrevet eller taget stilling til, hvordan institutionen arbejder med sammenhæng og overgange. - Konsulenten har observeret en uhensigtsmæssig/utilstrækkelig praksis på dette pejlemærke Det vurderes, at institutionen har gjort en i arbejdet med sammenhæng og overgange, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der arbejdes med sammenhæng og overgange, men det ses ikke tydeligt i det daglige pædagogiske arbejde. - Der har været mindst én fælles strategisk drøftelse i personalegruppen, hvordan man i institutionen vil arbejde med sammenhæng og overgange. - Der er etableret en samarbejdstale jf. beslutningen i Stærkt samarbejde. Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig for at styrke arbejdet med sammenhæng og overgange, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har opstillet mål for, hvordan de arbejder med at skabe sammenhæng og gode og trygge overgange. - Institutionen har en høj grad systematik i arbejdet omkring videnoverdragelse. - Der er lagt strategier for giver- og modtagerperspektivet i forbindelse med overgange. - Institutionens fokus på sammenhæng og overgange understøttes gennem kompetenceudvikling, faglig sparring, tværfaglige dialoger med samarbejdspartnere som skole, ressourceteam mv. - Institutionen kan beskrive, hvilken positiv forskel deres arbejde med sammenhæng og overgange gør for børnene f.eks. hvordan samarbejdstalen for Stærkt samarbejde gør en forskel for børnene. - Institutionen har lavet en eller flere evalueringer deres arbejde med sammenhæng og overgange på baggrund de opstillede mål. 6

8 6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg metode skal der tages sæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold Deltagerkredsen har en faglig dialog om nedenstående spørgsmål: 1. Hvordan arbejdes der systematisk med anvendelse metoder (fx praksisfortællinger, SMTTE, Signs of Sety, Marte Meo, refleksionsfællesskaber, vækstmodellen mv.), og hvordan spejles det i de observationer, konsulenten foretager? 2. Hvordan anvender institutionen data til understøttelse og udvikling den pædagogiske praksis? (fra fx sprogvurderinger, TOPI eller data institutionen selv producerer) 3. Hvordan sikrer institutionen, at personalet har mulighed for dialog og refleksion over det pædagogiske arbejde? 4. Hvordan skaber institutionen rammer for faglig kompetenceudvikling for personalet? 5. Hvordan arbejder institutionen med evaluering pædagogiske tiltag og aktiviteter samt anvender viden herfra til udvikling praksis? kategori institutionen placeres i vurderes endeligt konsulenten efter tilsynsbesøget. Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig i arbejdet med refleksion og metodisk systematik. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der har ikke været iværksat nogen særlige tiltag for at styrke refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis. - Der er ikke beskrevet eller taget stilling til, hvilke metoder der arbejdes udfra. - Konsulenten har observeret en uhensigtsmæssig/utilstrækkelig praksis på dette pejlemærke. Det vurderes, at institutionen har gjort en i arbejdet med refleksion og metodisk systematik, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Der arbejdes systematisk og metodisk bevidst i det daglige arbejde noget tiden. - Der har været mindst én fælles strategisk drøftelse i personalegruppen de metoder og den systematiske tilgang, man anvender eller ønsker at anvende. Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig for at styrke arbejdet med refleksion og metodisk systematik, som har sat tydelige spor i praksis. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: - Institutionen har opstillet mål for, hvordan de arbejder med refleksion og metodisk systematik. - Der har gennem det sidste år været særligt fokus på specifikke metoder eller systematikker f.eks. gennem udviklingsprojekter, kompetenceudvikling mv. og på at personalet har reflekteret, anvendt og delt viden i personalegruppen. - Institutionen arbejder systematisk med at anvende data fra f.eks. TOPI og sprogvurderinger i planlægningen pædagogiske tiltag og aktiviteter. - Institutionen har lagt en tidsplan (eks. et årshjul) for overordnet refleksion om institutionens pædagogiske praksis. - Metoder genfindes tydeligt i institutionens daglige pædagogiske arbejde samt spejles i institutionens indretning. - Institutionen inddrager aktivt ressourceteamet i deres arbejde med systematik. - Refleksionerne og det systematiske arbejde er gjort synlige internt for medarbejderne og dokumenteret eksternt for forældrene. - Institutionen kan beskrive, hvilken forskel deres systematiske og metodiske arbejde gør for børnene. - Institutionen har lavet en eller flere evalueringer deres arbejde med refleksion og metodisk 7

9 systematik på baggrund de opstillede mål. Evaluering den pædagogiske læreplan (0-6 år) Arbejdet med pædagogiske læreplaner skal evalueres hvert andet år, men det løbende læreplansarbejde drøftes i tilsynsdialogen hvert år. Spørgsmål til læreplanen Den pædagogiske konsulent læser institutionens læreplan forud for tilsynet. Ved læsningen læreplanen forholder den pædagogiske konsulent sig til nedenstående spørgsmål: 1. Hvordan har institutionen beskrevet målene for læreplanstemaerne? 2. Har institutionen beskrevet, hvordan de vil arbejde med læreplanstemaerne? 3. Har institutionen beskrevet deres refleksioner, overvejelser og begrundelser for, hvorfor de vil arbejde med læreplanstemaerne på denne måde? 4. Har institutionen beskrevet, hvordan de vil evaluere arbejdet med læreplanstemaerne? Spørgsmål til dialog ved tilsynssamtalen Deltagerkredsen har en faglig dialog om nedenstående spørgsmål: Hvordan arbejder I med læreplanstemaerne i institutionen? o Alsidig personlig udvikling o Sociale kompetencer o Sproglig udvikling o Krop og bevægelse o Naturen og naturfænomener o Kulturelle udtryksformer og værdier Har I opnået de mål, I fastsatte inden for hvert læreplanstema, og hvordan kan I se det? Hvad har erne givet anledning til forandringer i jeres praksis? Hvordan har I arbejdet med børnemiljøperspektivet? Hvad har arbejdet med børnemiljøperspektivet givet anledning til forandringer i jeres praksis? Hvilke dokumentationsmetoder har I brugt og hvorfor? Hvilken betydning arbejdet med den pædagogiske læreplan har ht for børnenes læring og udvikling? Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen og forældrerådet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner? 8

10 Opfølgning på tilsynsdialogmødet Her noterer den pædagogiske konsulent særlige forhold, taler der er indgået eller lignende. Konklusioner fra tilsynsdialogmødet Her anfører den pædagogiske konsulent pointerne fra tilsynsdialogmødet. 9

11 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden

Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden Pædagogisk tilsyn 2018, Børnenes Verden Institutionsnavn: Børnenes Verden Konsulent: Karen Elvira Paludan Dato for faglig dialog: 29. maj 2018 Deltagere: Hanne og Gry (vuggestue), Patricia (børnehave),

Læs mere

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Børnekompasset Klynge VAL 4 Dato for pædagogisk tilsyn: 2. oktober 2015 Tilstede: Line Juul Faxø; pæd i udflytter, Esme Boszkurt; pæd i Hjørnestenen hjemme bh, Rikke Efternavn?? TR; Camilla efternavn vg

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Lærkereden Januar 2018

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Lærkereden Januar 2018 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Tilpasning af indsats

Tilpasning af indsats Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats I børnehaven ses mange fine samspil og dialoger mellem det enkelte barn og den voksne og mellem grupper af børn og den voksne. De voksne

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Dato: 11. december 2014 Tilsyn i: Børnekompasset, VAL4 Tilstede: Line Juul Faxø; pæd i udflytter, Esme Boszkurt; pæd i Hjørnestenen hjemme bh, Therese Hjälm; AMR og vg rep, Niels Oxenvad; afd.leder i børnehaven,

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret

Læs mere

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Husum Menighedsbørnehave, område BV År 2019

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Husum Menighedsbørnehave, område BV År 2019 1 Selvregistrering År 2019 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? reglerne for befordring af børn? kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? reglerne om røgfri miljøer?

Læs mere

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500 Page 1 of 8 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6 Institution: Stakhaven Orgnr: 35587 Afsluttet: 06-10-2018 18:54 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Systematisk/metodisk bevidst arbejde med relationen mellem voksen- barn er beskrevet, men ses ikke som en del af det daglige pædagogiske

Systematisk/metodisk bevidst arbejde med relationen mellem voksen- barn er beskrevet, men ses ikke som en del af det daglige pædagogiske Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: Frederik d. 6 asyl. 16 juni 2015 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn

Læs mere

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn.

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn. Page 1 of 5 Se tidligere tilsyn Menu Links InstitutionsWeb - forside Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Institutionsforside

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Damperen

Pædagogisk tilsyn i Damperen Pædagogisk tilsyn i Damperen Tilstede: Maria Louise(pæd.), Amira (pæd.), Kit (Pæd.), Jette (PL.), Jakob (PL.), Bibi (KL.). Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen Det er ikke et mål at enheder og inst.

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten arbejdet med sociale relationer. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: Børn og voksne bliver budt godmorgen med smil og øjenkontakt.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Klatretræet d

Pædagogisk tilsyn i Klatretræet d Pædagogisk tilsyn i Klatretræet d. 18.8.2016 Tilstede: Forældre repræsentant Stine Habekost, Pædagog Martin Jensen, Pædagog Karin, Klyngeleder Bibi Johannesen og Pædagogisk leder Casper Schmidt Nielsen

Læs mere

Der tages udgangspunkt i nedenstående eksempler i dialogen, for at kunne placere institutionen i den rette kategori:

Der tages udgangspunkt i nedenstående eksempler i dialogen, for at kunne placere institutionen i den rette kategori: Dato: 02.10.2015. Tilsyn i: KKFO en på Øresundsskolen. Tilstede: Skoleleder Susanne Rørby Bardrum, KKFO leder Bjarne Balleby, pædagog Anette Sonne Cliffort og pædagogisk konsulent Jan Bertelsen. Faglig

Læs mere

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i Barndommens Gade 2017 Tilstede: PL. Lis, KL. Lisbet, Celeste mor til barn i institutionen, pædagogerne Henriette, Sabina og Pernille Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen Det er

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

INKLUSION Strategiske pejlemærker

INKLUSION Strategiske pejlemærker Personalet tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så der er fokus på relationer mellem børnene og mellem børn og voksne Vi inddeler børnene i forskellige grupper for at børnene lærer hinanden at kende.

Læs mere

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer det vil være nyttige at arbejde

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave 9.8.20119. Sociale relationer barn/voksenkontakten Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Institutionernes arbejde med sociale relationer har grundlag i

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Faglige temaer i Klynge IBØ D Med baggrund i pædagogiske pejlemærker og læreplan

Faglige temaer i Klynge IBØ D Med baggrund i pædagogiske pejlemærker og læreplan Faglige temaer i Klynge IBØ D Med baggrund i pædagogiske pejlemærker og læreplan Indholdsfortegnelse Alsidig personlig udvikling... 1 Krop og bevægelse... 1 Naturen og naturfænomener... 2 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Sammenhæng. Mål. Tegn

Sammenhæng. Mål. Tegn Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan skal indeholde en Indledning (hvem er vi vores børnegruppe- de fysiske rammer) dette kan evt. suppleres af institutionens profil som kan ses på institutionens

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner

Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013)

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013) VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR (september 2013) 1. Organisering af tilsynet Det pædagogiske tilsyn er et løbende tilsyn, der skal sikre, at dagtilbuddet til enhver tid lever

Læs mere

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Vuggestuen Juvelen 2019, område BV. År 2019

1 Selvregistrering. Tilsynsrapport for Vuggestuen Juvelen 2019, område BV. År 2019 1 Selvregistrering År 2019 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

En styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan En styrket pædagogisk læreplan Hvad er det nye? Oplæg af Joan Lindskov Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2018 Hjælp fra FOA Hvad er en pædagogisk læreplan? Loven beskriver, hvad der skal arbejdes med

Læs mere

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NOVAS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose.

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose. De 6 pejlemærker for Valdes Børnehus Valdes Børnehus er en integreret institution med 21 vuggestuepladser og 48 børnehavepladser. Vuggestuen har til huse i Valdemarsgade 27 med tilhørende legeplads. Børnehaven

Læs mere

Bavnehøj børnehave og fritidshjem VE6- d. 5/9 fra kl til kl

Bavnehøj børnehave og fritidshjem VE6- d. 5/9 fra kl til kl Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: Bavnehøj børnehave og fritidshjem VE6- d. 5/9 fra kl. 13.00 til kl. 16.30-2014 Tilstede: Pia Bah, klyngeleder, Lena Quist, pædagogisk leder, Birgitte personalerepræsentant,

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG

LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG Legestuen Denne lille pjece beskriver formålet med legestuen for både børn og voksne og beskriver endvidere, hvilke roller og ansvar, der ligger hos dagplejere og

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2016-01-07-2017 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Referat pædagogisk tilsyn 2018: Høj kvalitet og organisatorisk læring

Referat pædagogisk tilsyn 2018: Høj kvalitet og organisatorisk læring 1 Referat pædagogisk tilsyn 2018: Høj kvalitet og organisatorisk læring Sted: Børnehuset Himmeldalen Dato: 28/02-2018 Tidspunkt: 09:00 12:00 Deltagere: Pædagog Gitte Villum Jørgensen, Pædagogisk leder

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Læreplanen er vurderet med udgangspunkt i den politisk vedtagne kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Vurderingen er udelukkende

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger. FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere