Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. Indhold Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 1. Indhold Sammenfatning Københavnernes sundhedsadfærd... 7 Rygning... 7 Risikabel alkoholadfærd... 8 Kost... 9 Fysisk inaktivitet Antal borgere med udvalgte kroniske sygdomme Sundhedsudgifter til borgere med udvalgte kroniske sygdomme Forbrug af kommunale ydelser, regionale ydelser og overførselsindkomster Kommunale merudgifter til kommunale serviceydelser Kommunale merudgifter til medfinansiering af regionale ydelser Kommunale merudgifter til overførselsindkomster Ulighed i forbrug af kommunale serviceydelser

2 2. Sammenfatning 57 % af borgerne i Københavns Kommune har mindst én kronisk sygdom. 25 % - eller mere end københavnere - har to eller flere kroniske sygdomme. Udviklingen af kronisk sygdom er i høj grad relateret til sundhedsadfærd, og sundhedsadfærd er igen relateret til borgernes sociale og økonomiske forhold. Det betyder, at sundheden og forekomsten af kronisk sygdom er skævt fordelt ud over byen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sammen med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed gennemført en undersøgelse af sundhedsudgifterne til københavnere med kronisk sygdom 1. Undersøgelsen viser, at: Borgere med én eller flere kroniske sygdomme har en gennemsnitlig kommunal merudgift på kr. om året. Den gennemsnitlige kommunale merudgift er fordelt på Kommunale sundheds- og omsorgsydelser ( kr.) Medfinansiering af regionale sundhedsydelser (2.600 kr.) Overførselsindkomster (8.400 kr.) De største kommunale merudgifter til borgere med kronisk sygdom er kommunale ydelser til hjemmehjælp, plejehjem, 1 Undersøgelsen dækker de fire kronisk sygdomme: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), Diabetes, Hjertekarsygdom og Kræft dagtilbud mv. Således bor hver 10. borger med kronisk sygdom i dag på plejehjem, i plejebolig eller midlertidig bolig. Undersøgelsen finder, at der er borgere med en af de fire udvalgte kroniske sygdomme, og med en gennemsnitlig kommunal merudgift på kr. pr. borger om året, viser undersøgelsen, at: Den samlede kommunale merudgift til borgere med kronisk sygdom er på 1,1 mia. kr. om året i Københavns Kommune. Sammenfattende afspejler den ulighed i sundhed som kendetegner København også ned i de konkrete udgifter, der er forbundet med kronisk sygdom. Eksempelvis er andelen af borgere, der modtager kommunale ydelser dobbelt så stor blandt borgere med kort uddannelse sammenlignet med borgere med en lang uddannelse. 72 % af borgere med kronisk sygdom og en kort uddannelse modtager kommunale ydelser, mens det kun gør sig gældende for 36 % af de øvrige borgere med kort uddannelse. Antallet af danskere med en kronisk sygdom forventes fortsat at stige i de kommende år. En hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne og tilrettelæggelse af indsatsen for kroniske sygdomme vil lette det stigende ressourcepres. Det er nødvendigt med et forøget fokus på den forebyggende indsats for at forhale sygdommen og bevare funktionsevne og høj livskvalitet hos den enkelte borger med kronisk sygdom det er både til gavn for den enkelte og til gavn for samfundsøkonomien. 3 4

3 3. Baggrund Antallet af danskere med en kronisk sygdom er stigende og det forventes, at tallet fortsat vil stige i de kommende år. Stigningen skyldes dels at befolkningssammensætningen ændres, så der bliver flere ældre borgere, og samtidig er der flere der overlever længere med kronisk sygdom. 57 % af borgerne i Københavns Kommune har mindst én kronisk sygdom. 25 % - eller mere end københavnere - har to eller flere kroniske sygdomme 2. Kroniske sygdomme er for de fleste ikke umiddelbart livstruende, men kan betyde begrænsninger i hverdagen i form af fx funktionstab, nedsat livskvalitet og social isolation. Med kommunalreformen har kommunerne fået ansvaret for den patientrettede forebyggelse, hvor kronikerområdet i dag udgør en stor udfordring. Den kommunale indsats i forhold til borgere med kronisk sygdom leveres dels som rehabilitering i sundhedshusene og dels som ydelser i relation til sygepleje og hjemmepleje. Håndteringen af kronisk sygdom er en driftsopgave, der reguleres i sundhedsaftalerne. Figur 1. Andel borgere, som har mindst tre kroniske sygdomme, i kommunerne i Region Hovedstaden Borgere med kroniske sygdomme er den patientgruppe, der bruger flest ressourcer i sundhedsvæsenet. En hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne og tilrettelæggelse af indsatsen for kroniske sygdomme vil lette det stigende ressourcepres og det vil samtidig forbedre livskvaliteten hos de borgere, der lever med en kronisk sygdom. Det er nødvendigt med et forøget fokus på den forebyggende indsats både for at forhale sygdommen og bevare funktionsevne og høj livskvalitet hos den enkelte borger med kronisk sygdom, og for at forebygge udviklingen af kronisk sygdom hos fremtidens ældre det er både til gavn for den enkelte og til gavn for samfundsøkonomien. Kilde: Sundhedsprofil fra Sundhedsprofil

4 4. Københavnernes sundhedsadfærd Figur 2. Andel borgere, som ryger dagligt, i de enkelte bydele Mange af de kroniske sygdomme hænger sammen med borgerens sundhedsadfærd og den usunde livsstil er mest udbredt i de lavere socialgrupper. Det er vigtigt at have kendskab til borgernes sundhedsadfærd - både for at fremme borgernes sundhed og for at forebygge kroniske sygdomme. Neden for præsenteres udvalgte resultater omkring københavnernes sundhedsadfærd baseret på Sundhedsprofil Rygning Rygning er den risikofaktor, der er skyld i flest kroniske sygdomme i Danmark. Hjertekarsygdomme, kræft og kroniske lungesygdomme er de mest alvorlige sygdomme som skyldes rygning. 21 % af borgerne i Københavns Kommune ryger dagligt det svarer til personer. Der er flere mænd end kvinder, som ryger dagligt, og andelen af dagligrygere er størst blandt de midaldrende. Der er tre gange så mange dagligrygere blandt borgere med en kortere uddannelse sammenlignet med borgere med en lang videregående uddannelse. Andelen af borgere, som ryger dagligt, varierer mellem kommunes bydele. Den største andel findes i bydelen Bispebjerg, hvor 25 % ryger dagligt, mens den laveste andel ses i bydelen Brønshøj- Husum, Inder by og Østerbro, hvor 18 % ryger dagligt. Kilde: Sundhedsprofil 2010 Risikabel alkoholadfærd Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme blandt andet kræft, hjertekarsygdomme, forgiftninger samt forhøjet blodtryk. 32 % af borgerne i Københavns Kommune har en risikabel alkoholadfærd det svarer til personer. Der er væsentligt flere mænd end kvinder med risikabel alkoholadfærd, og det er mest udbredt blandt de årige og de midaldrende borgere. Endvidere er risikabel alkoholadfærd mest udbredt blandt borgere med en lang videregående uddannelse. Forekomsten af risikabel alkoholadfærd varierer mellem de enkelte bydele, fra 24 % af borgerne i Brønshøj-Husum til 42 % i Indre by. 7 8

5 Figur 3. Andel borgere med risikabel alkoholadfærd i de enkelte bydele Andelen af borgere med meget usunde kostvaner varierer fra 6 % i Indre by og Østerbro til 12 % i Bispebjerg. Figur 4. andel borgere, som har meget usunde kostvaner i de enkelte bydele Kilde: Sundhedsprofil 2010 Kost Usunde kostvaner kan påvirke udviklingen af kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme og kræft i fordøjelsessystemet. Usunde kostvaner kan endvidere medføre øget risiko for overvægt og dermed øget risiko for blandt andet forhøjet blodtryk, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. 9 % af borgerne i Københavns Kommune har meget usunde kostvaner det svarer til, at borgere har et meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et højt indtag af fedt og især mættet fedt. Andel af borgere med meget usunde kostvaner er dobbelt så høj blandt mænd sammenlignet med kvinder, og meget usunde kostvaner er hyppigst blandt de ældre borgere. Endvidere er der næsten fem gange flere borgere med en kortere uddannelse, som har meget usunde kostvaner sammenlignet med borgere med land videregående uddannelse. Kilde: Sundhedsprofil 2010 Fysisk inaktivitet Mangel på fysisk aktivitet øger risikoen for udvikling af en lang række kroniske sygdomme som type 2 diabetes, hjertekarsygdom, muskelskeletsygdom, visse former for kræft og psykisk sygdom. 26 % af borgerne i Københavns Kommune er ikke fysisk aktive 30 minutter om dagen i fritiden det svarer til personer. Andelen af fysisk inaktive stiger markant med alderen og falder med stigende uddannelsesniveau. Andelen af fysisk inaktive borgere varierer fra 33 % i Brønshøj-Husum til 23 % i Indre by. De københavnske bydele har dog overordnet set en relativ lav 9 10

6 andel borgere, som ikke er fysisk aktive 30 minutter om dagen i fritiden i forhold til de øvrige kommuner i regionen. 88 % af borgerne i Københavns Kommune cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessted. Alle bydele har generelt en høj andel af borgere, som cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessted sammenlignet med andre kommuner i regionen. 27 % af borgerne i Københavns Kommune har mere end fire timers stillesiddende aktiviteter om dagen i fritiden det svarer til personer. Andelen er lavest blandt de årige, hvorefter den stiger markant med alderen. Andelen er mindst blandt borgere med lang videregående uddannelse og tre gange større blandt borgere med en kortere uddannelse. Andel af borgere med mere end fire timers stillesiddende aktiviteter dagligt i fritiden varierer fra 22 % i Indre by til 32 % i Bispebjerg. Figur 5. Andel borgere, som er stillesiddende mere end fire timer om dagen i fritiden 5. Antal borgere med udvalgte kroniske sygdomme Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden gennemført en undersøgelse af sundhedsudgifterne til kronisk syge borgere i Københavns Kommune 3. I undersøgelsen er der fokus på fire kroniske sygdomme: Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), diabetes, hjertekarsygdom og kræft. Borgere uden de fire udvalgte sygdomme udgør sammenligningsgrundlaget. Denne gruppe borgere består af borger uden kroniske sygdomme og borgere med andre kroniske sygdomme end de fire udvalgte. I undersøgelsen indgår personer, som var 18 år eller derover og bosat i Københavns Kommune den 1. januar personer, 11 %, havde én eller flere af de fire kroniske sygdomme, mens personer, 89 %, ikke havde nogen af de fire kroniske sygdomme. Forekomsten af de enkelte sygdomme fremgår af figur 6. I figuren er hver sygdom repræsenteret ved en cirkel - borgere med mere end en kronisk sygdom ligger i de felter, hvor de enkelte cirkler overlapper hinanden. Som det fremgår af figuren har borgere diabetes, borgere har KOL, borgere har hjertekarsygdomme og borgere har kræft. Kilde: Sundhedsprofil Sundhedsudgifter for personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 2007, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 11 12

7 7.547 borgere har mere end en af de fire kroniske sygdomme borgere har både diabetes og hjertekarsygdom (felterne markeret med skrå streger), mens borgere har både KOL og hjertekarsygdom (felter markeret med lodrette streger). Figur 6. Forekomsten af fire kroniske sygdomme blandt borgere i Københavns Kommune. Diabetes KOL Sundhedsudgifter til borgere med udvalgte kroniske sygdomme Stort set alle borgere bruger sundhedsydelser. Undersøgelsen opgør borgernes samlede forbrug af kommunale sundheds- og omsorgsydelser, regionale sundhedsydelser, overførselsindkomster og borgernes egenbetaling til medicin i løbet af et år. Ved siden af borgernes samlede forbrug opgøres de merudgifter, der er relateret til det at have en af de fire kroniske sygdomme. Merudgifter opgøres, som de udgifter, der ligger ud over de basisudgifter, som alene er relateret til borgernes køn og alder. Basisudgifterne er beregnet ud fra de udgifter, som gruppen af borgere uden de fire kroniske sygdomme og med samme køns- og alderssammensætning trækker i systemet. Diabetes + Hjerte KOL + Hjerte Kræft Hjertekarsygdom De borgere med mere end en af de fire sygdomme er i figuren placeret i de fælles-felter, hvor de enkelte cirkler overlapper tallet fremgår ikke direkte af figuren. En borger med kronisk sygdom har i gennemsnit et kommunalt forbrug på kr. om året. Den kommunale merudgift er kr. pr. borger pr. år. De kommunale serviceydelser, der indgår i undersøgelsen, er hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem, midlertidige døgnpladser, botilbud og dagtilbud, genoptræning, hjælpemidler, boligstøtte og tillæg. De regionale ydelser indgår i form af sygehusaktivitet, sygesikringsydelser og medicin. Der ud over indgår overførselsindkomster i form af midlertidige ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelser samt permanente ydelser som førtidspension, fleksydelser og skånejob

8 Der er stor variation mellem de forskellige sygdomsgrupper. Borgere med kræft har det laveste gennemsnitlige forbrug og den laveste kommunale merudgift. For borgere med flere kroniske sygdomme er de gennemsnitlige kommunale udgifter over kr. pr. person pr. år og den kommunale merudgift er ca kr. pr. person pr. år. Figur 7. Kommunal merudgift til borgere med udvalgte kroniske sygdomme, pr. borger med kronisk sygdom pr. år KOL diabetes hjertekar kræft KOL og hjerte diabetes og hjerte Alle kroniske Note: borgere har to eller flere diagnoser og indgår dermed i mere end en sygdomsgruppe. Der er i alt borgere med en af de fire udvalgte kroniske sygdomme, og hver borger med kronisk sygdom har en gennemsnitlig kommunal merudgift på kr. om året. Det betyder, at: De samlede kommunale merudgifter til borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom og kræft er på 1,1 mia. kr. om året. Merudgiften udgør knap 1/3 af de samlede kommunale udgifter. Forbrug af kommunale ydelser, regionale ydelser og overførselsindkomster 62 % af alle borgere med kronisk sygdom modtager kommunale serviceydelser, mens det kun er 20 % af de øvrige borgere uden kronisk sygdom. Over 80 % af borgerne med både hjertekarsygdom og KOL og hjertekarsygdom og diabetes modtager kommunale serviceydelser. Stort set alle borgere med kronisk sygdom og 90 % af de øvrige borgere modtager regionale ydelser i løbet af et år. De gennemsnitlige kommunale merudgifter på kr. om året pr. borger med kronisk sygdom er fordelt på kr. (58 %) for kommunale serviceydelser som fx hjemmehjælp, boligydelser og hjælpemidler, kr. (10 %) for medfinansiering af regionale sundhedsydelser som fx sygehusbehandling, besøg hos praktiserende læge og medicintilskud og kr. (32 %) for overførselsindkomster. Overordnet set udgør merudgifter til de kommunale serviceydelser langt den største andel af den samlede merudgift, mens medfinansiering af regionale ydelser udgør den mindste del. Blandt borgere med flere kroniske sygdomme er de kommunale merudgifter til kommunale ydelser mere end dobbelt så høje som gennemsnitlig pr. kroniker samlet set, og udgør næsten 70 % af den samlede merudgift. Modsat har borgere med kræft en relativ lille kommunal merudgift til kommunale serviceydelser, 37 %, mens de i stedet har en relativ høj andel af kommunal merudgift til overførselsindkomster, 40 % og medfinansiering af regionale ydelser, 22 %

9 Figur 8. Kommunal merudgift pr. borger med kronisk sygdom pr. år fordelt på udgiftstyper De største kommunale merudgifter til borgere med kronisk sygdom er til hjemmehjælp og plejehjem og dagtilbud mv., og de udgør samlet set godt 3/4-dele af de kommunale merudgifter til kommunale ydelser. 32% Kommunale serviceydelser Medfinansiering af regionale ydelser Overførselsindkom ster Selv om boligstøtte er den type ydelse, der modtages hyppigst i alle sygdomsgrupper, er den kun forbundet med en relativ lille merudgift på kr. pr. person, svarende til 13 % af de kommunale merudgifter. Den kommunale merudgift til hjælpemidler er på kr. pr. person. 10% 58% Note: Kommunal merudgift på kr. fordelt på forskellige udgiftstyper Kommunale merudgifter til kommunale serviceydelser Boligstøtte er den kommunale ydelse, der gives hyppigst til borgere med kronisk sygdom. 37 % af borgerne med kronisk sygdom modtager boligstøtte, mens 13 % af de øvrige borgere modtager boligstøtte. Hver fjerde borger med kronisk sygdom modtager hjemmehjælp og forbruger hjælpemidler, mens det blandt øvrige borgere kun er 3 %. Figur 9. Kommunal merudgift til kommunale serviceydelser pr. borger med kronisk sygdom pr. år 13% 22% 2% 6% 1% 23% 33% Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Plejehjem, midlertidig bolig og dagcenter Dag- og botilbud og aktivering (SOF) Boligstøtte Tillæg Hjælpemidler Genoptræning Note: Kommunal merudgift til kommunale ydelser på kr. fordelt på forskellige typer af kommunale serviceydelser Hver 10. borger med kronisk sygdom bor på plejehjem, i plejebolig eller midlertidig bolig

10 Kommunale merudgifter til medfinansiering af regionale ydelser Næsten alle borgere med kronisk sygdom modtager regionale sundhedsydelser i løbet af et år. Kommunale merudgifter forbundet med indlæggelser og ambulant aktivitet udgør mere end 75 % af de samlede kommunale merudgifter til medfinansiering af regionale ydelser. Figur 10. Kommunal merudgift til medfinansiering af regionale ydelser pr. borger med kronisk sygdom pr. år 4% 4% 12% Sygehusindlæggel ser Ambulant aktivitet Genoptræning på sygehus Sygesikring Medicin Kommunale merudgifter til overførselsindkomster 23 % af borgere med kronisk sygdom modtager overførselsindkomst. Andelen, der modtager permanente ydelser, er langt større end andelen, der modtager midlertidige ydelser. Blandt øvrige borgere uden de kroniske sygdomme modtager 15 % overførselsindkomster, som er ligeligt fordelt på sygedagpenge, kontanthjælp og permanente ydelser. Kommunale merudgifter til overførsler er størst blandt borgere med KOL og borgere med diabetes. For alle grupper er den højeste merudgift forbundet med de permanente ydelser. Figur 11. Kommunale merudgifter til overførselsindkomster pr. borger med kronisk sygdom pr. år 19% Sygedagpenge kontanthjælp 19% 61% 9% 3% Andre midlertidige ydelser Førtidspension, fleksydelse mm. 69% Note: Kommunal merudgift til medfinansiering af regionale ydelser på kr. fordelt på forskellige typer af regionale ydelser Note: Kommunal merudgift til overførselsindkomster på kr. fordelt på forskellige typer af overførselsindkomster 19 20

11 Ulighed i forbrug af kommunale serviceydelser Andelen af borgere, der modtager kommunale serviceydelser, er generelt højere blandt borgere med kronisk sygdom i forhold til øvrige borgere uden kronisk sygdom. Med hensyn til uddannelsesniveau er andelen af borgere, der modtager kommunale serviceydelser, dobbelt så høj blandt borgere med kort uddannelse sammenlignet med borgere med lang uddannelse. 72 % af kronikerne med kort uddannelse modtager kommunale serviceydelser, mens det kun 36 % af øvrige borgere med kort uddannelse. På samme vis er den kommunale merudgift til kronisk sygdom markant højere hos borgere med kort uddannelse i forhold til borgere med mellemlang eller lang uddannelse. For borgere med kronisk sygdom og lang uddannelse er der ingen merudgift relateret til kronisk sygdom. Figur 12. Kommunal merudgift til kommunale serviceydelser til borgere med kronisk sygdom fordelt på uddannelsesniveau, pr. borger med kronisk sygdom pr. år Lang Uddannelse Mellemlang Uddannelse Kort Uddannelse Total omkostning Andelen af kronisk syge borgere, der modtager kommunale serviceydelser, stiger med alderen. Figur 13. Kommunal merudgift til kommunale serviceydelser til borgere med kronisk sygdom fordelt på køn og alder, pr. borger med kronisk sygdom pr. år 85+ år år år år Kvinde Mand Total omkostning Over 90 % af alle borgere på 85 år og derover modtager kommunale ydelser. Hos de årige modtager 71 % af borgere med kroniske sygdomme kommunale ydelser, mens det er 54 % af borgere uden kronisk sygdom. De år er den gruppe af borgere med kronisk sygdom, som har den højeste merudgift. Borgere med ikke-vestlig baggrund har lavere merudgifter til kommunale serviceydelser i forhold til borgere fra Danmark og andre vestlige lande selv om andelen, der modtager kommunale ydelser, ligger på niveau med borgere fra Danmark. Figur 14. Kommunal merudgift til kommunale serviceydelser til borgere med kronisk sygdom fordelt på etnicitet, pr. borger med kronisk sygdom pr. år Øvrige lande Vestligt land Danmark Total omkostning

12 Andelen af borgere med kronisk sygdom, der modtager kommunale serviceydelser, er relativ høj i bydelene Vesterbro/Kongens Enghave, 71 %, Nørrebro, 68 %, og Valby, 66 %, mens andelen kun er på 47 % i Indre by. Borgere med kronisk sygdom på Nørrebro har en markant højere kommunal merudgift i forhold til de øvrige bydele men en del af forklaringen på den højere merudgift er, at der en betydelig større plejehjemskapacitet på Nørrebro i forhold til de øvrige bydele. Modsat har borgere med kronisk sygdom i Amager Øst og Vanløse markant lavere merudgift, og hos borgere med kronisk sygdom i Indre By er der ingen merudgift. Figur 15. Kommunal merudgift til kommunale ydelser til borgere med kronisk sygdom fordelt på bydele, pr. borger med kronisk sygdom pr. år Amager Vest Amager Øst Vesterbro/Kgs Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Nørrebro Østerbro Indre By Total omkostning

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundhedsudgifter for personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 2007

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundhedsudgifter for personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhedsudgifter for personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 2007 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. BAGGRUND... 3 3. FORMÅL... 4 4. METODE...

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Forord Denne pjece er et sammendrag af udvalgte resultater fra undersøgelsen Hvordan har du det? 2017. Pjecen har til formål at give et kort indblik i nogle af de udfordringer

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Multisygdom definition: 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme

REGION HOVEDSTADEN Multisygdom definition: 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme Skema med data fra Sundhedsprofil 2017 Kronisk sygdom Prævalens og Incidens begrebsafklaringer relateret til Sundhedsprofilen 2017 - kronisk sygdom Prævalens Forekomst af kronisk sygdom. Samlet antal borgere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Indhold Sådan står det til i Region Sjælland............................ 3 Fakta om Region Sjælland...................................

Læs mere

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 17 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 17 Sundhedsadfærd og risikofaktorer (sammenfatning)

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Sundhedsadfærd... 4 2.1 Rygning... 4 2.2 Risikabel alkoholadfærd... 9 2.3 Mad... 11 2.4 Bevægelse... 13 2.5

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom sammenfatning

Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom sammenfatning Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sammenfatning Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom sammenfatning Region Hovedstaden 1 Sundhedsprofil 2013

Læs mere

Den Nationale Sundhedsprofil

Den Nationale Sundhedsprofil Den Nationale Sundhedsprofil 2017 www.danskernessundhed.dk Anne Illemann Christensen Forskningschef Statens Institut for Folkesundhed 7. juni 2018 Danskeres sundhed Spørgeskemaet Nationale undersøgelser

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Center for Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Nordre Ringvej 57, bygning 84/ Glostrup Telefon

Center for Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Nordre Ringvej 57, bygning 84/ Glostrup Telefon Titel: Copyright: Forfattere: Omkostninger til kommunale sundheds-og omsorgsydelser blandt borgere med kronisk sygdom i Region Hovedstaden 2016 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland sundhedsprofil for lolland Indhold Lolland s sundhedsprofil - og hvad så?............... 3 Om Lolland..................................... 4 Fakta om

Læs mere

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge UDDYBENDE SESSION UDDYBENDE TALPRÆSENTATION Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum Sygelighed Unge SYGELIGHED Disposition: Hvordan står det til Kronisk sygdom

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Følgende rettelser er foretaget: Kapitel 4: Sundhedskompetence (tabel 4.4.1 og 4.4.2) - Tallene

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010 GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 16.03.2011 Bilag 3. Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil 2010 NOTAT Dato: 17.02.2011 Af: Annemette Bundgaard Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 13 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 13 sammenfatning Sammenfatning 1 Titel: Copyright: Forfattere:

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Kronisk sygdom. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Kronisk sygdom. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 27 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 27 Kronisk sygdom Sundhedsprofil for Region Hovedstaden

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk Kommune. sundhedsprofil for holbæk Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Holbæk sundhedsprofil for holbæk Indhold Sådan står det til i Holbæk........................ 3 Fakta om Holbæk................................ 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Sundhedsprofil 2017 Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Baggrund Sundhedsprofilen, 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017

Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017 Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017 Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Hensigten med den kommunale medfinansiering

Læs mere

Hvordan har du det? 2017

Hvordan har du det? 2017 #RMsundhedsprofil Hvordan har du det? 2017 Sundhedskoordinationsudvalget 4.4.18 Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen www.defactum.dk 1 Hvordan har du det? 2017 Hvordan har du det? er en del af en

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 13 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 13 sammenfatning Sammenfatning 1 Titel: Copyright: Forfattere:

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018 Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018 SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Den elektroniske version er rettet

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Sundhedsprofil for Planlægningsområde Nord

Sundhedsprofil for Planlægningsområde Nord Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for Planlægningsområde Nord Samordningsudvalgsmøde Hillerød 20. februar 2009 Helle Hilding-Nørkjær, projektleder, cand.polyt.,

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Bilag 1, Plejeboliganalyse. Hørsholm Kommune. 24. august

Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Bilag 1, Plejeboliganalyse. Hørsholm Kommune. 24. august Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Hørsholm Kommune 24. august 2018 Hørsholm Kommune Side 3 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Uddybning af baggrundsfaktorer...3 1.1 Sociale faktorer og levevilkår i Hørsholm Kommune...3

Læs mere

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING HELBRED OG TRIVSEL TALPRÆSENTATION MED AFSÆT I UDVIKLINGEN Udviklingen 2010-2013-2017 indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING I HELBRED OG TRIVSEL Udfordringsbilledet

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom - Status og udvikling over tid. v/maja Bülow Lykke

Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom - Status og udvikling over tid. v/maja Bülow Lykke Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom - Status og udvikling over tid. v/maja Bülow Lykke Cathrine Juel Lau, Maj Bekker-Jeppesen, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Karen Allesøe og Nanna

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox Titel: Copyright: Forfattere: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering 2016 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes ISBN 978-87-997898-6-8 Nanna Borup Johansen

Læs mere

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING...... Dagligrygning (234.400 personer i regionen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (63.800 personer i regionen) 16 18 14

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (7.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen) 16 18 21

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (5.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 20 24 17 23 24 12 6 8 8 7 8 8 6 ALKOHOL.......

Læs mere