EJERAFTALE. mellem. Køge Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr Vasebækvej Køge. Stevns Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERAFTALE. mellem. Køge Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr Vasebækvej Køge. Stevns Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr."

Transkript

1 EJERAFTALE mellem Køge Forsyningsinvest ApS Cvr. nr Vasebækvej Køge og Stevns Forsyningsinvest ApS Cvr. nr Fægangen 8, Bjælkerup 4660 Store Heddinge og Solrød Forsyning Holding A/S Cvr. nr Fasanvej Solrød Strand (herefter i fællesskab benævnt Parterne ) er der d.d. indgået følgende aftale:

2 1 - Køb og finansiering 1.1. Parterne har med overtagelsesdag pr. d. 1. januar 2019 købt ejerlejlighed 2, matr. nr. 6cæ Sdr. Køge, Køge jorder, beliggende Vasebækvej 40, 4600 Køge (herefter benævnt Ejerlejligheden ) Købesummen udgør i alt kr ekskl. moms I forbindelse med købet har parterne hver især følgende ejerandel til følgende købesumsværdi. A. Køge Forsyningsinvest ApS, ejerandel i alt 57,7 %. Købesumsværdi kr B. Stevns Forsyningsinvest ApS, ejerandel 21,4 %. Købesumsværdi kr C. Solrød Forsyning Holding A/S, ejerandel 20,9 %. Købesumsværdi kr Fordeling af driftsudgifter 2.1. Parterne betaler samtlige udgifter i forbindelse med Ejerlejligheden i forhold til ejerandelene Inden 1. marts hvert år udarbejder parterne en opgørelse over samtlige betalte udgifter vedrørende Ejerlejligheden i det foregående kalenderår samt en intern opgørelse til konstatering af, om parterne hver har bidraget til disse udgifter i overensstemmelse med Viser det sig ved opgørelsen, at en af parterne har betalt mere end, hvad der i det indbyrdes forhold påhviler den pågældende, har den pågældende krav på at få det overskydende beløb udbetalt kontant af de andre. Det er dog en forudsætning, at kravet rejses inden d. 1. april, idet refusionskravet for det forudgående kalenderår i modsat fald er bortfaldet. 3 - Salg og pantsætning 3.1. Ingen af parterne er berettiget til uden samtykke fra de øvrige parter at sælge eller pantsætte sin ejerandel af Ejerlejligheden. 4 - Beslutninger 4.1. Samtlige beslutninger vedrørende Ejerlejligheden og dens benyttelse træffes af Køge Forsyningsinvest ApS, Stevns Forsyningsinvest ApS og Solrød Forsyning Holding A/S i forening. 2

3 Samejet tegnes i forhold til tredjemand endvidere af parterne, jf. pkt i forening Dog kan parterne hver især træffe uvæsentlige beslutninger samt bestille uopsættelige og nødvendige reparationer I forhold til tredjemand hæfter parterne solidarisk for fællesskabets forpligtelser, mens parterne i det indbyrdes forhold hæfter pro rata, d.v.s. forholdsmæssigt. 5 Forbedringer 5.1. Hvis parterne foretager forbedringer, herunder om- og tilbygninger, skal udgifterne betales af parterne i forhold til ejerandelene, medmindre der træffes anden særskilt aftale i et tillæg til denne aftale, jf Opsigelse 6.1. Enhver af parterne er berettiget til at opsige denne ejeraftale med 12 måneders skriftligt varsel til ophør pr. den første i en måned Opsigelsen skal sendes ved anbefalet brev til de andre parter, således at de andre parter kvitterer for modtagelsen med underskrift på en enslydende kopi Parterne er enige om, at opsigelsesdagen er for kvitteringen for modtagelsen på den enslydende kopi. 7 - Vurdering 7.1. I tilfælde af opsigelse er enhver af parterne berettiget til at lade hele Ejerlejligheden vurdere af to ejendomsmæglere, som i mangel af enighed udpeges af formanden for den lokale kredsbestyrelse for Dansk Ejendomsmæglerforening Vurderingsmanden skal snarest muligt have udleveret en kopi af denne ejeraftale samt alt relevant materiale til brug for vurderingen af Ejerlejligheden Hvis blot en af parterne ønsker det, skal vurderingsmændene sørge for, at der inden vurderingsmændenes besigtigelse bliver udfærdiget en tilstandsrapport, hvor udbedringsomkostninger vedrørende de enkelte mangler er angivet, og vurderingen skal foretages ud fra den forudsætning, at køber overtager Ejerlejligheden med de mangler, der måtte være angivet i tilstandsrapporten Vurderingsmændene skal ansætte Ejerlejlighedens kontantværdi ved et salg på sædvanlige vilkår ved en salgsperiode på ca. 6 måneder og med en 3

4 overtagelsesdag fastsat til sædvanlig tid herefter. Vurderingsmændene skal desuden opgøre Ejerlejlighedens friværdi før handelsomkostninger ved fra kontantværdien at trække kursværdien af evt. indestående lån Friværdien opgøres på basis af gennemsnittet af de to vurderinger Omkostningerne ved vurdering af Ejerlejligheden, herunder evt. udgifter til tilstandsrapport, skal betales af parterne med deres forholdsmæssige andel. 8 - Køberet/anvisningsret 8.1. Når vurderingen foreligger, har Køge Forsyningsinvest ApS ret til at overtage den til Stevns Forsyningsinvest ApS og/eller Solrød Forsyning Holding A/S hørende ejerandel af Ejerlejligheden mod at overtage samtlige prioriteter og betale den forholdsmæssige andel af friværdien - eller overtage den forholdsmæssige andel af en eventuel negativ friværdi Køge Forsyningsinvest ApS har endvidere ret til at anvise en køber til Stevns Forsyningsinvest ApS og/eller Solrød Forsyning Holding A/S andel af Ejerlejligheden på de vilkår, som er anført i stk. 1. Dog er det alene en mulighed at anvise en køber, der er et selskab under KØGE HOLDING A/S, cvr. nr Ønsker Køge Forsyningsinvest ApS at gøre brug af denne køberet/anvisningsret, skal det skriftlig meddeles Stevns Forsyningsinvest ApS og/eller Solrød Forsyning Holding A/S senest 14 dage efter afsendelse af den af ejendomsmæglernes anbefalede vurdering. Fristen regnes fra den seneste afsendelse af vurderingerne Hvis Køge Forsyningsinvest ApS ikke rettidigt har gjort brug af køberetten/anvisningsretten i overensstemmelse med , kan enhver af parterne på alles vegne sætte hele Ejerlejligheden til salg ved en ejendomsmægler efter reglerne nedenfor i Skøde 9.1. Når det i henhold til bestemmelsen i 8 er blevet bestemt, at Køge Forsyningsinvest ApS overtager hele Ejerlejligheden, eller at tredjemand overtager Stevns Forsyningsinvest ApS og/eller Solrød Forsyning Holding A/S andel, skal der udfærdiges sædvanligt skøde Som overtagelsesdag fastsættes - i mangel af anden aftale - den dag, hvor samejet ophører, jf. 6.1, og der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant Samtlige udgifter vedrørende Ejerlejligheden frem til overtagelsesdagen, herunder udgifterne til el, vand og varme, deles mellem parterne forholdsmæssigt i forhold til ejerandelene. 4

5 9.4. Sælgerens forholdsmæssige andel af friværdien - også en eventuel negativ friværdi - skal reguleres med eventuelle mellemværender i henhold til 2 og 5 og betales kontant pr. overtagelsesdagen, jf. dog Et positivt kontantbeløb til sælger opgjort efter 9.4 deponeres senest pr. overtagelsesdagen på en konto i sælgerens navn på det vilkår, at beløbet først kan frigives til sælgeren, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit, endeligt skøde Samtlige omkostninger i forbindelse med handelen, herunder tinglysningsafgift, advokathonorar, gældsovertagelsesgebyrer og ejerskiftegebyrer betales af parterne med deres forholdsmæssige andel Salg til tredjemand Hvis Ejerlejligheden sættes til salg ved en ejendomsmægler, jf. 8.4, forpligter parterne sig til at acceptere et salg af Ejerlejligheden på de vilkår, der er fastsat ved vurderingen (gennemsnittet af de to vurderinger), dog tidligst med overtagelse pr. den dag, samejet ophører, jf Er Ejerlejligheden ikke solgt inden seks måneder efter, at den blev udbudt til salg, er ejendomsmægleren berettiget til at nedsætte prisen på baggrund af de aktuelle markedsforhold. Ejendomsmægleren skal give parterne meddelelse herom ved anbefalet brev. Køge Forsyningsinvest ApS er i så fald berettiget til at gøre køberet eller anvisningsret gældende på basis af den nedsatte pris efter reglerne i 8.1 og 8.2, hvis dette sker inden for fristerne i Parterne underskriver samtlige dokumenter i forbindelse med salget, herunder kommissionsaftale, købsaftale, pantebreve og skøde Samtlige udgifter vedrørende Ejerlejligheden - herunder udgifterne til el, vand og varme - frem til den dag, hvor Ejerlejligheden overtages af køber, deles forholdsmæssigt mellem parterne i forhold til deres ejerandele Nettoprovenuet i forbindelse med salget skal fordeles forholdsmæssigt mellem parterne i forhold til ejerandelene, hvorefter det reguleres med eventuelle indbyrdes mellemværender i henhold til 2 og Hvis der på det tidspunkt, hvor nettoprovenuet kan afregnes, findes gæld, som parterne hæfter for, skal denne gæld indfries forlods af nettoprovenuet. 11 Konkurs mv Hvis der indledes konkursbehandling mod en af parterne, mens parterne ejer en andel af Ejerlejligheden, betragtes konkursen som en opsigelse efter 6.1, og i forbindelse med opløsningen af samejet gælder samtlige bestemmelser i denne overenskomst. 5

6 12 - Tinglysning Parterne er enige om indtil videre at undlade at tinglyse denne ejeraftale Dog skal enhver af parterne være berettiget til at begære denne tinglyst som byrde på Ejerlejligheden med respekt af de på tinglysningstidspunktet på Ejerlejligheden tinglyste servitutter og pantehæftelser. Påtaleberettiget er de nuværende ejere af Ejerlejligheden hver for sig. Den af parterne, som ønsker ejeraftalen tinglyst, kan oprette en tinglysningsanmeldelse med indhold svarende til nærværende, hvorefter den anden af parterne forpligter sig til at signere overdragelsen senest 14 dage efter at have fået meddelelse om, at anmeldelsen er lagt i underskriftsmappe. Omkostningerne ved tinglysningen fordeles mellem parterne i forhold til deres ejerandele. Ejeraftalen vil være at aflyse, når en af parterne ikke længere ejer en andel af Ejerlejligheden Meddelelser Enhver skriftlig meddelelse fra den ene af parterne til de andre i henhold til denne ejeraftale skal for at være gyldig sendes pr. anbefalet brev, således at de andre parter kvitterer for modtagelsen med underskrift på en enslydende kopi Alle skriftlige meddelelser, herunder ejendomsmægleres og advokaters anbefalede breve, kan gyldigt sendes til modtagerens sidst opgivne selskabsadresse Ændringer Denne ejeraftale kan ændres i det omfang, parterne bliver enige om det. Ændringer er dog kun gyldige, hvis de fremgår af en ny skriftlig ejeraftale eller et tillæg til denne, og kun hvis ejeraftalen/tillægget er forsynet med dato og underskrifter af de tegningsberettigede for parterne. 6

7 15 - Underskrift i tre eksemplarer Denne ejeraftale - og eventuelle tillæg til den - opretter parterne i tre enslydende eksemplarer, og parterne er enige om, at de hver især opbevarer deres eksemplar på hensigtsmæssig måde, da parterne er bekendt med, at ejeraftalen kan blive et afgørende dokument. Dato: Dato: Køge Forsyningsinvest ApS Stevns Forsyningsinvest ApS Dato: Solrød Forsyning Holding A/S 7

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 12.08.2013-1004736997 TINGLYSNINGSDATO: 12.08.2013 21:26:48 EJENDOM: Adresse: Midsommervej 4 8400 Ebeltoft Landsejerlav: Lyngsbæk By, Dråby Matrikelnummer:

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO

BOLIGFORENINGEN VIBO BOLIGFORENINGEN VIBO RÅDERET AFDELING 827 SAMUELS HUS STANDARDRÅDERET Råderet Afdelingsmødets beslutning Den enkelte afdeling har kompetence til, på et afdelingsmøde at fastsætte regler for råderetsforbedringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 55/4 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/293 af 1. marts 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (EØS-relevant

Læs mere

Udkast til revideret Vedtægt for Mandøforeningen. Ændringer i forhold til gældende vedtægter er anført i understreget kursiv tekst

Udkast til revideret Vedtægt for Mandøforeningen. Ændringer i forhold til gældende vedtægter er anført i understreget kursiv tekst Udkast til revideret Vedtægt for Mandøforeningen. Ændringer i forhold til gældende vedtægter er anført i understreget kursiv tekst Nedennævnte vedtægt erstatter Love for Mandøforeningen underskrevet 28.7.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EF-Sortsmyndigheden

DEN EUROPÆISKE UNION EF-Sortsmyndigheden DEN EUROPÆISKE UNION EF-Sortsmyndigheden AFGØRELSE TRUFFET AF ADMINISTRATIONSRÅDET FOR EF-SORTSMYNDIGHEDEN af 25. marts 2004 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001

Læs mere

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.)

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.) 9 Undertegnede Kłbsaftale Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers s lger og endeligt overdrager herved til (*navn) (*adresse) (*postnr.) Et areal p i alt ca. * m2 som vist p vedlagte skitse. Arealet best

Læs mere

KØBSAFTALE. mellem. Køge Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr Vasebækvej Køge. (Nuværende ejerforhold udgør 81,48 %

KØBSAFTALE. mellem. Køge Forsyningsinvest ApS. Cvr. nr Vasebækvej Køge. (Nuværende ejerforhold udgør 81,48 % KØBSAFTALE mellem Køge Forsyningsinvest ApS Cvr. nr. 37243647 Vasebækvej 40 4600 Køge (Nuværende ejerforhold udgør 81,48 % efter salg udgør ejerforhold 57,7 %) (herefter benævnt Sælger ) og Stevns Forsyningsinvest

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2 November 2013 Dons Landevej KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark, Etape 2 Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

GRAVENE VIBORG TLF J. NR. VH BA Matr.nr. 3 bk Studstrup by, Skødstrup. Beliggende: Digesvalevej, Studstrup.

GRAVENE VIBORG TLF J. NR. VH BA Matr.nr. 3 bk Studstrup by, Skødstrup. Beliggende: Digesvalevej, Studstrup. Advokatfirmaet Dahl Koch & BolI ADVOKAT Vibeke Asmin Hansen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. VH-44-033082-BA Matr.nr. 3 bk Studstrup by, Skødstrup. Beliggende: Digesvalevej, Studstrup. VEDTÆGTER

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). D O M Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). 21. afd. nr. B-925-16: Rokkevænget Middelfart ApS (advokat

Læs mere

Dato: 5. marts 2019 Bruttoydelse: 8.900

Dato: 5. marts 2019 Bruttoydelse: 8.900 Salgsopstilling Adresse: Aqqusinersuaq Aqq. 53A, 3911 Sisimiut Kontantpris: 795.000 Udbetaling: 39.750 Dato: 5. marts 2019 Bruttoydelse: 8.900 Sags nr.: B 181 A, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn:

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: Side 2 af 5 A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: 2.1 A-apoteket tilbyder Uldum Apotek v/danji Bhanderi med Uldum

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Filmforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Filmforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

"Almindelige Betingelser for Totalentreprise" er udf rdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af

Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udf rdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af i UDDRAG AF ALMINDELIGE BETINGELSE FOR TOTALEN- TREPRISE (ABT 93) - 28-39 Udf rdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Indhold: fia1egrund1aget B. Sikkerhedsstillelse pgfo rsikring C. Entreprisens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på Landsmødet 2008

Forslag til vedtægtsændringer på Landsmødet 2008 Forslag til vedtægtsændringer på Landsmødet 2008 A. Forslag om nedlæggelse af afdelingsbegrebet (bortset fra ungdomsafdelingen) 1. 2 affattes således: 2. Landsforeningens formål er at arbejde for bøssers,

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

UDKAST NR juni 2010 AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE RANDERS KOMMUNES VANDFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL RANDERS SPILDEVAND A/S

UDKAST NR juni 2010 AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE RANDERS KOMMUNES VANDFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL RANDERS SPILDEVAND A/S UDKAST NR. 1 23. juni 2010 AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF RANDERS KOMMUNES VANDFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL RANDERS SPILDEVAND A/S BILAGSFORTEGNELSE Side 2 Bilag 1.2 Kommunalbestyrelsens beslutning af 21.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0720 Klager: Casa Lezar v/lina Balezantyte Gasværksvej 23, 1560 København Danmark Indklagede: ApS af 22. maj 2018 under konkurs Frederiksborggade 38 1360 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 1)

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) 1) LBK nr 105 af 24/01/2012 Udskriftsdato: 28. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 12/4 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg (herefter kaldet kommunen ) og Region Midtjylland Skottenborg 26 8900 Viborg (herefter kaldet regionen ) har dags

Læs mere

Persondatapolitik for Handelsfagskolen 4. juni 2019

Persondatapolitik for Handelsfagskolen 4. juni 2019 Persondatapolitik for Handelsfagskolen 4. juni 2019 Handelsfagskolen Rådhusgade 56-58 Postboks 181 DK-8300 Odder Telefon 8654 1700 handelsfagskolen.dk kontakt@handelsfagskolen.dk Introduktion For at kunne

Læs mere

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By:

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: From: no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 To: Edel Baunbæk-Knudsen Subject: Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: Attachments: tinglysningssvar_9da51cb7-72a6-404f-a21e-e36d33fe8346.txt

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Klassificering af vandløb

Klassificering af vandløb Mail parter Dato: 16. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 06.02.02-P24-1-19 Flemming Andersen Telefon: 99 66 71 16 Mail: fan@vesthimmerland.dk Klassificering

Læs mere

ARKITEKT JESPER BRASK ApS. Årsrapport for 2012

ARKITEKT JESPER BRASK ApS. Årsrapport for 2012 ARKITEKT JESPER BRASK ApS Slotsgade 4 3400 Hillerød CVR-nr. 31933137 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2013 Jesper

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Læsø Kommune. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2018

Ankestyrelsens brev til Læsø Kommune. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2018 Ankestyrelsens brev til Læsø Kommune Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2018 15. maj 2019 A (borgmester i Læsø Kommune og medlem af bestyrelsen i Færgeselskabet Læsø K/S), B (medlem af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter S lger) Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr. 292413-MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B,

Læs mere

2.5 E/SO COPYRIGHT DE

2.5 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse: Dejligt sommerhus på ugenert grund! Skønt sommerhus beliggende ganske ugenert for enden af en blind vej. Sommerhuset fremstår yderst velindrettet og velholdt - her får man

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Råderetsregler 2019 Afd. 52 Rebslagergade, Kongevej, Løngang og Perlegade

Råderetsregler 2019 Afd. 52 Rebslagergade, Kongevej, Løngang og Perlegade Råderetsregler 2019 Afd. 52 Rebslagergade, Kongevej, Løngang og Perlegade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige

Læs mere

1879 Frederiksberg C. Inge Lehmanns Gade Aarhus C. Klage over gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost

1879 Frederiksberg C. Inge Lehmanns Gade Aarhus C. Klage over gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost AFGØRELSE Sag: SPA-18/18291 Forbruger: Sagsbehandler: /LVS 1879 Frederiksberg C Energiselskab: Vindstød A/S CVR 3404 5143 Inge Lehmanns Gade 10 8000 Aarhus C Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 12. juni 2019 Side 1. Mødedato: 12. juni 2019 Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 15:60 Mødested: Lokale 469 Fraværende: David Nordstrøm,

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange. Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange

Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange. Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange DSM håndterer flere lagertilgange på den samme maskine og lagertilgangene genereres af salg og køb i maskinhandelsmodulet som beskrevet i de efterfølgende

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2016 30. JUNI 2017 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Privatlivspolitik for Foreningen FISKEN

Privatlivspolitik for Foreningen FISKEN Privatlivspolitik for Foreningen FISKEN Juni 2018 FISKEN behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 26.05.2011-1002619597 Servitut: Lejekontrakt Senest påtegnet: 19.01.2017 15:58:29 Ejendom: Adresse: Brendstrupgårdsvej 23 8200 Aarhus N Landsejerlav:

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 6. juni 2017 Stillet af: Anna Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 10. juli 2017

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 6. juni 2017 Stillet af: Anna Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 10. juli 2017 Center for Økonomi Budget og Analyse Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 3866 5998 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjenester: TDC s telefonitjeneste (PSTN) TDC s ISDN-tjeneste

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjenester: TDC s telefonitjeneste (PSTN) TDC s ISDN-tjeneste Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjenester: TDC s ip-telefonitjeneste TDC s telefonitjeneste (PSTN) TDC s ISDN-tjeneste November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 1.A TDC Fastnet (PSTN-standardabonnement)...

Læs mere

2.1 E/SO/ COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/ COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Beskrivelse: Velbeliggende rødstensvilla centralt i Herlufmagle, lidt nord for Næstved by. Her får man masser af gode

Læs mere

Købsaftale. for. Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen

Købsaftale. for. Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen Købsaftale for Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen Matr.nr. 60bz, 60ea og 60bt INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTERNE... 3 2 EJENDOMMEN... 3 3 SERVITUTTER OG DEKLARATIONER... 3 4 OVERTAGELSE OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos borgeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

afsagt den 7. december 2018

afsagt den 7. december 2018 ØSTRE LANDSRET KENDELSE afsagt den 7. december 2018 Sag BS-34302/2018-OLR (14. afdeling) Orion Corporation (advokat Nicolaj Josua Kleist) mod Lægemiddelstyrelsen (advokat Rass Markert Holdgaard) Landsdommerne

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL Sagsnr. 27280 IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 OPGAVEN... 5 5

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen KØGE KOMMUNE 2017-003770-22 TORVET 1 4600 KØGE STORPARCEL Herfølge Syd KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget storparcel,

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 64 til Aflysning af retningslinje for kabeltrace for 150 kv ledning til de kystnære vindmøller ved Harboør. Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Kendelse af 11. juli 2019 i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for A (advokat Berit Lassen) mod

Kendelse af 11. juli 2019 i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for A (advokat Berit Lassen) mod Kendelse af 11. juli 2019 i faglig voldgiftssag FV2019.0023: FOA Fag og Arbejde for A (advokat Berit Lassen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CareLink A/S (advokatfuldmægtig Anja Gudbergsen) 1 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

DEKLARATION. 2 uhindret adgang når som helst til ejendommene med henblik på installation, reparation, eftersyn og andre arbejder vedrørende kablerne.

DEKLARATION. 2 uhindret adgang når som helst til ejendommene med henblik på installation, reparation, eftersyn og andre arbejder vedrørende kablerne. ESV ELFORSYNINGEN SYDVENDSYSSEL Matr. nr. 15, 20, 8, 9>\ 10 ^, Ajstrup By, Ajstrup Aalborg Kommune Nordjyllands Amt Anmelder: ESV Net A/S Strømmen 2 9400 Nørresundby TIf. 96 32 02 02 DEKLARATION Undertegnede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0714 Klager: JH Gulvservice ApS c/o Jannik Hansen Bådehavnen 11 C 4600 Køge Danmark v/tom Andersson Indklagede: Electric Domains Dept 886 43 Owston Road Carcroft

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

FORSLAG 1: ÆNDRINGER I VALGPERIODE

FORSLAG 1: ÆNDRINGER I VALGPERIODE FORSLAG 1: ÆNDRINGER I VALGPERIODE Ændring af valgperiode for bestyrelsesposter Dansk Surf & Rafting Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR: 34 77 93 33 www.dsrf.dk +45 25 14 20 68 kontakt@dsrf.dk

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Afgørelse om omfordeling og ændring af TDC s mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet

Afgørelse om omfordeling og ændring af TDC s mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om omfordeling og ændring af TDC s mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet 23. december 2009 Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 022.94M.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 23.7.2018 DA L 185/9 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1032 af 20. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer OS2s nuværende organisering tager sit udgangspunkt i generalforsamlingsbeslutning d. 19. maj 2015. På generalforsamlingen 2016 blev resultatet af denne beslutning præsenteret

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Projektus ApS. Årsrapport for 2015/16

Projektus ApS. Årsrapport for 2015/16 Projektus ApS Hyldeblomsten 14, 8700 Horsens Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 34 05 13 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/3 2017

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Udkast 17.03.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 231306-DJU INTERESSENTSKABSKONTRAKT For Varmetransmissionsselskabet Holstebro - Struer I/S Mellem Vestforsyning AIS CVR-nr. 25 95

Læs mere