Erhvervs-/Produktansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-/Produktansvarsforsikring"

Transkript

1 Erhvervs-/Produktansvarsforsikring Version 01

2 Indholdsfortegnelse Forsikringsvilkår Erhvervsansvarsforsikring... 5 Generelle betingelser Betaling af præmie Forsikringens varighed og opsigelse Indeksregulering Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Risikoforandring Ejerskifte og konkurs Værneting og lovvalg Generelle undtagelser Forsikring i andet selskab Hvem er omfattet af forsikringen Hvornår gælder forsikringen Erstatningskrav rejst i forsikringstiden Retroaktiv begrænsning Hvor gælder forsikringen Hvad er forsikret Hvad er forsikringens omfang Hvad er dækket Hvad er undtaget Ting i varetægt Forsikringssummer Selvrisiko Selvrisiko

3 7.2 Særlig selvrisiko Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko Varmt arbejde Hæftelsesansvar for underentreprenører Bygningshåndværkere og entreprenører Sikredes pligter ved skade Anmeldelse Retslig behandling Erstatning ved skade Omkostninger Nettopriser Maksimumdækning ved serieskader Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring Hvem er omfattet af forsikringen Hvornår gælder forsikringen Erstatningskrav rejst i forsikringstiden Retroaktiv begrænsning Hvor gælder forsikringen Hvad er forsikret Hvad er forsikringens omfang Hvad er dækket Hvad er undtaget Forsikringssummer Forsikringssummer Særlige forsikringssummer

4 7 Selvrisiko Selvrisiko Særlig selvrisiko Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko Varmt arbejde Hæftelsesansvar for underentreprenører Bygningshåndværkere og entreprenører Ændring af risiko Sikredes pligter ved skade Anmeldelse Retslig behandling Erstatning ved skade Omkostninger Nettopriser Maksimumdækning ved serieskader Forsikringsvilkår - Retshjælpsforsikring Hvem er omfattet af forsikringen Hvornår gælder forsikringen Hvor gælder forsikringen Hvad er forsikret Hvad er forsikringens omfang Hvad er dækket Hvad er undtaget Forsikringssummer Forsikringssum pr. tvist

5 7 Selvrisiko Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko Sikredes pligter i tilfælde af en tvist Valg af advokat Anmeldelse til forsikringsselskabet Forhold under sagsforløbet Omkostninger hos modparten I tilfælde af tvist Kumulation Definitioner

6 Forsikringsvilkår Erhvervsansvarsforsikring Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, forsikringsselskabet har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal forsikringsselskabet straks have besked Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender forsikringsselskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 14 dage efter, påmindelsen blev afsendt Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har forsikringsselskabet ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger. Forsikringsselskabet har desuden ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til forsikringsselskabets omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er forsikringsselskabet berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. 1.3 Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udvikllingen i løntallet beregnet af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker på baggrund af sidste års 1. kvartals offentliggjorte indeks. Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres, med mindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller forsikringsaftalen. Indeksreguleringen sker pr. 1. januar. Præmien indeksreguleres en gang om året forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. 1.4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Forsikringsselskabet kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne forsikring, hvis forsikringsselskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres for forsikringer af samme art. Ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i præmien og kan ske uden varsel. 5

7 1.4.1 Hvis forsikringstageren ikke godkender ændringen, kan forsikringen opsiges skriftligt til ændringsdatoen. Opsigelsesretten gælder ikke ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser. 1.5 Risikoforandring Forsikringsselskabet skal straks have besked, hvis den forsikrede virksomhed flytter den forsikrede virksomhedsart ændres tagtypen ændres risikoen forøges i forhold til den forsikringsaftale, der er indgået det årlige antal ansatte ændres Forsikringsselskabet afgør herefter om forsikringen kan fortsætte Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt under punkt 1.5, kan det medføre, at forsikringsselskabets erstatningspligt nedsættes eller helt bortfalder. 1.6 Ejerskifte og konkurs Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til forsikringsselskabet. Konkurs betragtes som ejerskifte. 1.7 Værneting og lovvalg Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole. 1.8 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte følger af: Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod. Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturforstyrrelser. Krig, krigslignende handlinger, terrorisme, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Terrorisme Ved terrorisme forstås en handling men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf. 1.9 Forsikring i andet selskab I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 6

8 1.9.1 Fremgår det af en eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen udredes forholdsmæssigt af selskaberne. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer. 2 Hvornår gælder forsikringen 2.1 Erstatningskrav rejst i forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren, herunder anden medsikret virksomhed eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til forsikringsselskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til forsikringsselskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i litra a, og anmelder dette til forsikringsselskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. 2.2 Retroaktiv begrænsning For denne police gælder ingen retroaktiv begrænsning. 3 Hvor gælder forsikringen Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område. Skade sket uden for det i policen angivne geografiske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 4 Hvad er forsikret Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade jf. kap. 5 Hvad er forsikringens omfang, forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte aktivitet samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 5 Hvad er forsikringens omfang 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker skade tilføjet person eller ting, herunder formuetab som følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. 7

9 5.2 Hvad er undtaget Produktansvar Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret Rådgivnings- og professionelt ansvar Forsikringen dækker ikke ansvar, der relaterer sig til rådgivning og anden professionel ydelse Skade overgået sikrede virksomheder Forsikringen dækker ikke ansvar for skade overgået de sikrede virksomheder, herunder indbyrdes ansvar mellem disse Sammenfaldende økonomiske interesser Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder i samme koncern som sikrede eller hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne Ting i varetægt Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af Ting under behandling og bearbejdning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse Jordarbejder mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Brug af sprængstoffer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer Asbest Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade som følge af påvirkninger af asbest fra produktion, behandling og salg af asbestholdige produkter Forurening Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter. Forsikringen dækker heller ikke skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse Miljøskader Denne undtagelse er ikke længere gældende Bygherreansvar Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: 8

10 byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre. jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv. som nævnt i kap og sådanne arbejder udført af andre end sikrede Motordrevne køretøjer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motoransvarsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motoransvarsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab Søfartøjer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj Luftfartøjer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af luftfartøj Hund Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikredes hund Jagtforsikring Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen Nuklear skade Forsikringen dækker ikke ansvar for nuklear skade, som defineret i 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) Forsinkelse og udeblivelse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt Bøder mv. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder»punitive damages« Afværgelse af forsikringsbegivenheder Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. Opstår der en umiddelbar fare for, at en forsikringsbegivenhed vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har forsikringsselskabet godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket. Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang forsikringsselskabets regresret herved begrænses, medmindre fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og forsikringsselskabet har godkendt fraskrivelsen, fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende Forsæt, grov uagtsomhed mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger Hæftelsesansvar for underentreprenører Forsikringen dækker ikke ansvar, som sikrede ifalder for skade forvoldt af sikredes underentreprenører, medmindre skaden i øvrigt ville være dækningsberettiget, såfremt sikrede selv havde forvoldt skaden. 9

11 5.3 Særlige dækningsudvidelser Forureningsansvar Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætlig eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne forsikringssum. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende kapitel angivne begrænsninger. Miljøskader efter miljøskadeloven og EU's miljøansvarsdirektiv (2004/35/CE) Denne udvidelse gælder ikke for miljøskader, der forårsager forringelse af vand, jord eller beskyttede arter eller naturtyper, og som skal gøres op efter miljøskadeloven eller andre love, der implementerer regler om miljøansvar efter EU s miljøansvarsdirektiv (2004/35/CE) Sociale aktiviteter Uanset kap. 1 og kap. 4 er dækker forsikringen enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale eller rekreative formål og med forsikringstagerens samtykke eller vidende. Forsikringen dækker dog kun ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed samt ansvar, som ikke er eller ville være omfattet af en privatansvarsforsikring som følge af, at ansvaret kan karakteriseres som forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed Bygningshåndværkere og entreprenører Jord- og gravearbejder Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade forårsaget ved udførelse af jordarbejde, herfra dog undtaget nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer. Det er dog en forudsætning for dækningen, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes påbegyndelse: er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves, hos myndigheder og ledningsejere er indhentet aktuelt kortmateriale og undersøgt hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt, samt taget højde herfor i planlægningen og udførelsen af arbejdet, er foretaget understøttelse og afstivning i overensstemmelse med sædvaner og kutymer inden for den pågældende branche. Kraner og lifte Forsikringen dækker kun erstatningsansvar for skade forvoldt med kraner og lifte, hvortil der kræves certifikat, såfremt føreren har erhvervet et sådant. Undtagelser Skade på entreprisen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på sikredes egen entreprise, hvad enten den er forvoldt af sikrede selv eller underentreprenører. Stilladser Forsikringen dækker ikke ansvar for skader på facader og vægge op ad hvilke, der er opstillet stilladser, hvis skaden kan henføres til opsætningen og/eller nedtagningen af disse Deltagelse i udstillinger, messer o.lign. Uanset kap. 3 dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar i forbindelse med sikredes deltagelse i messer og udstillinger i hele verden inkl. USA/Canada, herunder demonstration af produkter eller ydelser i forbindelse hermed Anmeldelse af arbejdsskader En arbejdsulykkesskade anmeldt til arbejdsskadeforsikringen anses samtidig for anmeldt til erhvervsansvarsforsikringen under forudsætning af, at begge forsikringer er tegnet i forsikringsselskabet på anmeldelsestidspunktet Behandling og bearbejdning - erhvervsansvar Uanset kap og dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, når skaden sker under hvervets udførelse og som følge af dette. Det præciseres, at værdien af sikredes egne ting/produkter og egen ydelse ikke dækkes. Uanset kap. 5.1 omfatter udvidelsen dog ikke ansvar for formuetab. Sum og selvrisiko Dækning efter denne bestemmelse ydes kun med den på policen særskilt anførte sum og selvrisiko. 10

12 6 Forsikringssummer 6.1 Forsikringssummer Policens forsikringssummer er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for erstatningskrav, som jf. kap. 2 Hvornår gælder forsikringen er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 6.2 anførte sumbegrænsninger. 6.2 Særlige forsikringssummer Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er dækningen af ansvar for brand- og eksplosionsskader begrænset til kr. pr. skade. 7 Selvrisiko 7.1 Selvrisiko De for forsikringen gældende selvrisici fremgår af policen. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 7.2 anførte selvrisici. 7.2 Særlig selvrisiko Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gælder en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum kr. og maksimum kr. Hvis den på policen anførte selvrisiko for erhvervsansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for Bygningshåndværkere og entreprenører For udvidelsen gælder en selvrisiko på kr. pr forsikringsbegivenhed. Hvis den på policen anførte selvrisiko for erhvervsansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for. 8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko 8.1 Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det en betingelse for policens dækning, at disse vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang. Bevisbyrden for, at ovennævnte vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang, påhviler sikrede. 8.2 Hæftelsesansvar for underentreprenører Det er en betingelse for dækning af sikredes hæftelsesansvar for underentreprenører, at sikrede kan dokumentere, at underentreprenørerne på tidspunktet for arbejdets udførelse har tegnet og betalt sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på min kr. pr. forsikringsår og en selvrisiko, der ikke overstiger kr. pr. forsikringsbegivenhed. Det er endvidere en betingelse, at sikrede ikke har fraskrevet sig regres overfor underentreprenører, og sikrede er i øvrigt forpligtet til vederlagsfrit at medvirke ved forsikringsselskabets inddrivelse af regreskravet. 11

13 8.3 Bygningshåndværkere og entreprenører Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, der skyldes undladelse af at træffe nødvendige eller for området sædvanlige eller særligt påbudte foranstaltninger til afværgelse af skade, herunder afdækning, uanset undladelsen skyldes forsikringstageren eller de i hans tjeneste værende personer. 9 Sikredes pligter ved skade 9.1 Anmeldelse Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til forsikringsselskabet. Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 Sikredes pligter ved skade. 9.2 Retslig behandling Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på udeblivelse eller passivitet, er forsikringsselskabet ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft samme resultat. 10 Erstatning ved skade 10.1 Omkostninger Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes på følgende måde: For skader sket i Norden og Grønland fuldt ud selv om forsikringssummerne derved overskrides, For skader sket udenfor Norden og Grønland kun i det omfang forsikringssummerne ikke derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, forsikringsselskabets skal betale. Såfremt forsikringsselskabet er villig til at indgå forlig om erstatningskravet eller stille den til rådighed værende forsikringssum til skadelidtes disposition, er forsikringsselskabet ikke forpligtet til at dække senere påløbne omkostninger Nettopriser Skader, som udbedres af sikrede, erstattes til nettopris, hvorved forstås sikredes udgifter til materialer, løn og generalomkostninger Maksimumdækning ved serieskader Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. 12

14 Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med den af SKAFOR udarbejdede kommentar hertil. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer. 2 Hvornår gælder forsikringen 2.1 Erstatningskrav rejst i forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren, herunder anden medsikret virksomhed eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om: at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til forsikringsselskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til forsikringsselskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i litra a, og anmelder dette til forsikringsselskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. 2.2 Retroaktiv begrænsning For denne police gælder ingen retroaktiv begrænsning. 3 Hvor gælder forsikringen Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografisk område. Skade sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser er bragt uden for det i policen angivne geografiske område a. enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, b. eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil. 4 Hvad er forsikret Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade jf kap. 5 Hvad er forsikringens omfang, forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i policen. 5 Hvad er forsikringens omfang 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker skade tilføjet person eller ting, herunder formuetab som følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Se dog kap

15 5.2 Hvad er undtaget Selve produktet eller ydelsen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen Rådgivnings- og professionelt ansvar Forsikringen dækker ikke ansvar, der relaterer sig til rådgivning og anden professionel ydelse Skade overgået sikrede virksomheder Forsikringen dækker ikke ansvar for skade overgået de sikrede virksomheder, herunder indbyrdes ansvar mellem disse Sammenfaldende økonomiske interesser Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder i samme koncern som sikrede eller hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne Ting i varetægt Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har haft til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af Ting under behandling og bearbejdning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, når skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette Jordarbejder mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Brug af sprængstoffer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer Asbest Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade forvoldt af asbest i asbestholdige produkter Miljøskader Denne undtagelse er ikke længere gældende Produkter eller ydelser benyttet ved drift af luftfartøj Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor Produkter eller ydelser benyttet til off-shore installationer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til «offshore«-installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor Nuklear skade Forsikringen dækker ikke ansvar for nuklear skade, som defineret i 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). 14

16 Formuetab Forsikringen dækker ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade: a. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, b. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab jf. dog kap c. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder»punitive damages« Ingrediens- og komponentdækning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, herunder bygninger, a. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af, eller foder for, c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af Afværgelse af forsikringsbegivenheder Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladet at afværge. Opstår der en umiddelbar fare for, at en forsikringsbegivenhed vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne forsikringssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig. Forsikringen dækker dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som nævnt i kap , litra a, selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i nærværende kapitels andet afsnit eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har forsikringsselskabet godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket. Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang forsikringsselskabets regresret herved begrænses, medmindre: fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og forsikringsselskabet har godkendt fraskrivelsen, fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende. Har forsikringstager i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af kap litra b, og har forsikringsselskabet godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af kap. 4 dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor. Hvis forsikringstager i forbindelse med en leverance eller en ydelse har benyttet salgs- og leveringsbetingelser, som er sædvanlige for forsikringstagers branche og som ikke fraskriver ansvaret for formuetab omfattet af kap , litra b, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af kap. 4 dækket person- eller tingsskade, såfremt sikrede er ansvarlig herfor Forsæt, grov uagtsomhed mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade såfremt: a. skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, b. forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt, c. skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning Hæftelsesansvar for underentreprenører Forsikringen dækker ikke ansvar, som sikrede ifalder for skade forvoldt af sikredes underentreprenører, medmindre skaden i øvrigt ville være dækningsberettiget, såfremt sikrede selv havde forvoldt skaden Tobaksprodukter m.v. Forsikringen dækker ikke personskade forårsaget af tobaksprodukter, nikotinpræparater, e-cigaretter, væske til e-cigaretter og lignende eller erstatningsprodukter herfor. 15

17 5.3 Særlige dækningsudvidelser Beregning og rådgivning Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt i forbindelse med beregninger og rådgivning, når ansvaret pådrages i direkte tilknytning til de af forsikringen omfattede og leverede produkter Sociale aktiviteter Uanset kap. 1 og kap. 4 er dækker forsikringen enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale eller rekreative formål og med forsikringstagerens samtykke eller vidende. Forsikringen dækker dog kun ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed samt ansvar, som ikke er eller ville være omfattet af en privatansvarsforsikring som følge af, at ansvaret kan karakteriseres som forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed Bygningshåndværkere og entreprenører Jord- og gravearbejder Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade forårsaget ved udførelse af jordarbejde, herfra dog undtaget nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer. Det er dog en forudsætning for dækningen, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes påbegyndelse: er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves, hos myndigheder og ledningsejere er indhentet aktuelt kortmateriale og undersøgt hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt, samt taget højde herfor i planlægningen og udførelsen af arbejdet, er foretaget understøttelse og afstivning i overensstemmelse med sædvaner og kutymer inden for den pågældende branche. Kraner og lifte Forsikringen dækker kun erstatningsansvar for skade forvoldt med kraner og lifte, hvortil der kræves certifikat, såfremt føreren har erhvervet et sådant. Undtagelser Skade på entreprisen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på sikredes egen entreprise, hvad enten den er forvoldt af sikrede selv eller underentreprenører. Stilladser Forsikringen dækker ikke ansvar for skader på facader og vægge op ad hvilke, der er opstillet stilladser, hvis skaden kan henføres til opsætningen Ingrediens- og komponentskadedækning Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade på ting: a. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling bearbejdning eller anden form for behandling af. Begrænsninger Dækning i de i litra a-c nævnte tilfælde ydes kun, hvis der foreligger en fysisk skade som angivet i kap. 5.1 under de i øvrigt i kap. 5.1 og 5.2 nævnte betingelser. Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres eller repareres. Andre omkostninger, herunder som følge af udsendelse af personale, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelse vedrørende denne dækkes ikke I de tilfælde, hvor den fremstillede eller bearbejdede ting må kasseres, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt. Behandling og bearbejdning Uanset kap dækker forsikringen ansvar for skade ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, når skaden er sket efter hvervets udførelse og som følge af dette. Undtagelser Erstatningskrav som følge af sletning eller ændring af data, opstået som følge af fejl i maskinel eller programmel er ikke dækket. Sum og selvrisiko Dækning efter denne bestemmelse ydes kun med den på policen særskilt anførte sum og selvrisiko. 16

18 6 Forsikringssummer 6.1 Forsikringssummer Policens forsikringssummer er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for erstatningskrav, som jf. kap. 2 Hvornår gælder forsikringen er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 6.2 anførte sumbegrænsninger. 6.2 Særlige forsikringssummer Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er dækningen af ansvar for brand- og eksplosionsskader begrænset til kr. pr. skade. 7 Selvrisiko 7.1 Selvrisiko De for forsikringen gældende selvrisici fremgår af policen. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 7.2 anførte selvrisici. 7.2 Særlig selvrisiko Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gælder en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum kr. og maksimum kr. Hvis den på policen anførte selvrisiko for produktansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for Bygningshåndværkere og entreprenører For udvidelsen gælder en selvrisiko på kr af enhver forsikringsbegivenhed. Hvis den på policen anførte selvrisiko for produktansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for. 8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko 8.1 Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det en betingelse for policens dækning, at disse vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang. Bevisbyrden for, at ovennævnte vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang, påhviler sikrede. 8.2 Hæftelsesansvar for underentreprenører Det er en betingelse for dækning af sikredes hæftelsesansvar for underentreprenører, at sikrede kan dokumentere, at underentreprenørerne på tidspunktet for arbejdets udførelse har tegnet og betalt sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på min kr. pr. forsikringsår og en selvrisiko, der ikke overstiger kr. pr. forsikringsbegivenhed. Det er endvidere en betingelse, at sikrede ikke har fraskrevet sig regres overfor underentreprenører, og sikrede er i øvrigt forpligtet til vederlagsfrit at medvirke ved forsikringsselskabets inddrivelse af regreskravet. 17

19 8.3 Bygningshåndværkere og entreprenører Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, der skyldes undladelse af at træffe nødvendige eller for området sædvanlige eller særligt påbudte foranstaltninger til afværgelse af skade, herunder afdækning, uanset undladelsen skyldes forsikringstageren eller de i hans tjeneste værende personer. 8.4 Ændring af risiko Forsikringsselskabet hæfter ikke for skade eller tab, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne jf. kap. 4, eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne geografiske område jf. kap Sikredes pligter ved skade 9.1 Anmeldelse Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til forsikringsselskabet. Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 Sikredes pligter ved skade. 9.2 Retslig behandling Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på udeblivelse eller passivitet, er forsikringsselskabet ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft samme resultat. 10 Erstatning ved skade 10.1 Omkostninger Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes på følgende måde: For skader sket i Norden og Grønland fuldt ud selv om forsikringssummerne derved overskrides, For skader sket udenfor Norden og Grønland kun i det omfang forsikringssummerne ikke derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, forsikringsselskabet skal betale. Såfremt forsikringsselskabet er villig til at indgå forlig om erstatningskravet eller stille den til rådighed værende forsikringssum til skadelidtes disposition, er forsikringsselskabet ikke forpligtet til at dække senere påløbne omkostninger Nettopriser Skader, som udbedres af sikrede, erstattes til nettopris, hvorved forstås sikredes udgifter til materialer, løn og generalomkostninger Maksimumdækning ved serieskader Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. 18

20 Forsikringsvilkår - Retshjælpsforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen. 2 Hvornår gælder forsikringen Forsikringen omfatter omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden. Tvister, der anmeldes til forsikringsselskabet indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, er dækket. 3 Hvor gælder forsikringen Forsikringen omfatter omkostninger ved tvister, der kan behandles ved domstole og voldgiftsretter indenfor det på policen angivne geografiske område. 4 Hvad er forsikret Forsikringen dækker sikredes omkostninger i form af: a. sagsomkostninger, såvel egne som pålagte, som er fastsat af domstol eller voldgiftsret, b. øvrige sagsomkostninger for så vidt de efter forsikringsselskabets vurdering er afholdt med rimelig grund c. forligsmæssigt påtagne omkostninger i det omfang tvisten vil kunne påkendes af de almindelige domstole eller voldgiftsretter, dog kun efter forudgående aftale med forsikringsselskabet. Såfremt forsikringsselskabet har skønnet, at de under b og c nævnte omkostninger ikke afholdes med rimelig grund, og sikrede alligevel gennemfører en retssag, og sikrede i det væsentlige får medhold ved dom eller indenretsligt forlig, dækker forsikringen de under b og c anførte omkostninger. 5 Hvad er forsikringens omfang 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker godkendte tvister opstået i forbindelse med sikredes udøvelse af den i policen nævnte virksomhed, når sikrede er part i sagen, enten som sagsøger eller som sagsøgte. 5.2 Hvad er undtaget Tvister med sikredes ansatte Forsikringen dækker subsidiært i forhold til omkostninger ved tvister med sikredes ansatte, når sådanne omkostninger er dækket af en arbejdsgiverorganisation, brancheforening og lignende Andre forsikringsdækninger Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister om erstatningskrav mod sikrede, når omkostningerne er eller ville være dækket af: en sædvanlig erhvervs-eller produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponentdækning eller, en professionel ansvarsforsikring uanset om sådanne forsikringer er tegnet, og uanset om disses dækningssummer er tilstrækkelige Miljøsager Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister vedrørende miljøsager Straffesager Forsikringen dækker ikke omkostninger ved straffesager Inkassosager Forsikringen dækker ikke omkostninger ved inkassosager, rejst af sikrede eller mod sikrede, medmindre en sådan på grund af indsigelser mod fordringens rigtighed eller størrelse udvikler sig til en tvist. 19

21 5.2.6 Dom, voldgiftsafgørelse eller forlig Forsikringen dækker ikke omkostninger ved opfyldelse af dom, voldgiftafgørelse eller forlig Konkurs, betalingsstandsning mv. Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister, der opstår i forbindelse med sikredes konkurs, betalingsstandsning, gældssanering eller akkord Immaterielle rettigheder Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister om krænkelse af immaterielle rettigheder Tvister med offentlige myndigheder Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole Skatte- og afgiftsspørgsmål Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål Tab af indkomst mv. Forsikringen dækker ikke omkostninger ved sikredes eller sikredes ansattes rejse- og opholdsomkostninger og tab af indkomst Klagenævn Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et godkendt klagenævn, medmindre det er åbenbart, at sagen ville være blevet henvist til domstolene på grund af sin karakter, eller andet er aftalt med forsikringsselskabet Indbyrdes tvister Forsikringen dækker ikke omkostninger ved indbyrdes tvister mellem de sikrede Sammenfaldende økonomiske interesser Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller tvister mellem sikrede og virksomheder i samme koncern som sikrede eller hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne. 5.3 Særlige dækningsudvidelser For denne forsikring gælder ingen særlige dækningsudvidelser. 6 Forsikringssummer 6.1 Forsikringssum pr. forsikringsår Policens forsikringssum for retshjælp er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for sagsomkostninger, som jf. kap. 2 vedrører tvister opstået indenfor det enkelte forsikringsår. 6.2 Forsikringssum pr. tvist Policens forsikringssum pr. tvist er den højeste grænse for forsikringsselskabet forpligtelse for sagsomkostninger ved den enkelte tvist, uanset den føres ved flere instanser. 20

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte Betingelser nr. 501902 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige betingelser nr. 55-05:1 Indholdsfortegnelse If Skadeforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1/7 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring - generelle vilkår 1. Generelle vilkår 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsvilkår. Policenummer SP767545. Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. 17. februar 2015

Forsikringsvilkår. Policenummer SP767545. Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. 17. februar 2015 Forsikringsvilkår Policenummer SP767545 17. februar 2015 1 (1) Den Overordnede Grundejerfor., Formand: Bo Hedegaard Hollingstedvej 21 6400 Sønderborg Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen.

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra 01.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 1 DE SIKREDE 2 ERHVERVSANSVAR 3 PRODUKTANSVAR 4 AFVÆRGELSE AF SKADE 5 AFTALER

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskadebetingelser. Mondoforsikring.dk. Torvet Herning

Arbejdsskadebetingelser. Mondoforsikring.dk. Torvet Herning Arbejdsskadebetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Generelle betingelser... 2 1.1 Betaling af præmie... 2 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse... 2 1.3 Indeksregulering... 2 1.4

Læs mere

Mondoforsikring.dk. Torvet Herning

Mondoforsikring.dk. Torvet Herning Indholdsfortegnelse... 3 1.1 Betaling af præmie... 3 1.1.1... 3 1.1.2... 3 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse... 4 1.2.1... 4 1.3 Indeksregulering... 4 1.4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr Betingelser for Grundejeransvarsforsikring Bet. nr. 2201.07.01 Aftalegrundlaget Din Grundejeransvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de

100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning Bet. nr. 2202.10.01 Aftalegrundlaget Din forsikring for husejeransvar består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Miljøforsikring udvidet dækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Miljøforsikring udvidet dækning. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Miljøforsikring - udvidet dækning

Miljøforsikring - udvidet dækning Betingelser nr. 510801 Forsikringsbetingelser for Miljøforsikring - udvidet dækning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Landsforeningen LEV Att.: Jens-Kristian M Hansen Blekinge Boulevard 2 Høje Taastr Taastrup. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Landsforeningen LEV Att.: Jens-Kristian M Hansen Blekinge Boulevard 2 Høje Taastr Taastrup. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 247 7707 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Landsforeningen LEV Att.: Jens-Kristian M Hansen Blekinge Boulevard 2 Høje Taastr. 2630 Taastrup

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Handicapformidlingen ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Handicapformidlingen ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Handicapformidlingen ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Læs mere

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring POLICE POLICENR: 900 271 1963 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV Forsikringstager Ansvarsforsikring Erhverv omfattende Handicapformidling ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Erhvervsansvarsforsikring Produktansvarsforsikring

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Specialforsikring for erhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 3264005 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 6 Erhvervs- og produktansvarsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 19.03.2018) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395181

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395181 Ansvar Forsikringsbetingelser 3504181/R395181 Gælder fra maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser side 3 2. Erhvervs- og produktansvar side 7 3. Ingrediens- og komponent, skadedækning side 12

Læs mere

Produktansvarsforsikring for (Region)kommunale

Produktansvarsforsikring for (Region)kommunale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Betingelser for Ingrediens- og komponenttabsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Ingrediens- og komponenttabsforsikring. Bet. nr Betingelser for Ingrediens- og komponenttabsforsikring Bet. nr. 2201.04.01 Tillæg til forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvilke skader er dækket...

Læs mere

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395161

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395161 Ansvar Forsikringsbetingelser 3504161/R395161 Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 side 3 2. Erhvervs- og produktansvar afsnit 13-24 side 6 3. Ingrediens- og komponent,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere