Resultatrevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision Revisionen er udarbejdet på baggrund af de fire afrapporteringer på Beskæftigelsesplanen Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op følgende måde: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2004 forud for jobcentrenes opstart 1. Jobcenter Hvidovre bliver sammenlignet med jobcentre, der har samme rammebetingelser, og det er følgende jobcentre: Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Resultatoversigten Jobcenterets resultater ift. ministerens mål ARBEJDSKRAFTRESERVEN PERMANENTE FORSØRGELSESORDNINGER UNGE UNDER 30 ÅR IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Jobcenterets forsørgelsesgrupper Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Konklusion Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Oversigt over figurer og tabeller: Figur 1: Fuldtidsledige... 4 Figur 2: Arbejdskraftsreserven... 5 Figur 3: Unge under 30 år... 8 Figur 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Tabel 2: Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Tabel 3: Resultatoversigt: Indsatsen Tabel 4: Besparelsespotentiale

3 1 Resultatoversigten Resultatoversigten er opstillet i tre dele: resultater ift. ministermål, forsørgelsesgrupper og jobcentrets indsats på aktiveringsgrad og rettidighed. 1.1 Jobcenterets resultater ift. ministerens mål Første del af resultatrevisionen har fokus på resultater i forhold til de fire ministermål: Arbejdskraftreserven, antal personer på permanente forsørgelsesordninger, antal personer under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser samt antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Arbejdskraftreserven 2 Mål 1 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses til 863 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,1 pct. fra december 2009 til december 2011 Nulpunkt dec Resultat - Stigning på 18,5 % 845 personer 1001 personer (stigning på 156 personer) Mål Stigning på 2,1 % 863 personer (stigning på 18 personer) Målopfyldelse Udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2009 frem til december 2011 har været stigende både i antal og set i forhold til andel af ledige. I december 2009 var der 845 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 var antallet steget til Det giver en stigning på 156 personer, der svarer til en stigning på 18,5 %, hvilket er væsentligt over Jobcenter Hvidovres mål om en stigning på 2,1 %. Målet er dermed ikke indfriet. Til sammenligning har klyngen gennemsnitligt haft en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011, hvilket er en mindre stigning end den Hvidovre har oplevet. Uddybende forklaring Af figur 1 fremgår det, at ledigheden i Hvidovre Kommune er faldet med 0,1 procentpoint i 2011 til 5,5 %. Selvom ledigheden ikke er faldet i samme omfang, som i resten af klyngen og på landsplan, så ligger Hvidovre på klyngens næstlaveste niveau i december Ledighedsniveauet er 0,5 procentpoint lavere end landsgennemsnittet i december I Hvidovre Kommune er 68,6 % af de jobklare ledige i arbejdskraftreserven i december 2011, hvorimod klyngen har et gennemsnit, der ligger på 69,6 %. Dette understøttes af, at arbejdskraftreserven udgør 4,12 % af arbejdsstyrken i Hvidovre mod 4,72 % i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og 4,4 % i klyngen. Så til trods for at Hvidovre i 2011 har haft en større stigning i ledighe- 2 Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælps-, starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Gruppen er udvidet i forhold til tidligere, så gruppen også omfatter deltidsledige og ledige fra arbejdskraftreserven, der hurtigt (inden for en måned) vender tilbage til ydelsen. 3

4 Pct. den over tre måneder for jobklare ledige, så udgør de fortsat en mindre andel af det samlede antal jobklare ledige og arbejdsstyrken set i forhold til klyngen og regionen. Figur 1: Fuldtidsledige 8 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrke 7,5 7 6,5 6,7 Hele landet Herlev 6 6 Rødovre 5,5 5 4,5 4 5,6 5,5 Helsingør Esbjerg Horsens Hvidovre Statistikbanken, AUP01 Konjunkturudsving influerer særligt på antallet af jobklare ledige og i sær de forsikrede ledige. Som den fremgår af figur 2, så slår denne konjunkturfølsomhed også tydeligt igennem på arbejdskraftreserven. Erhvervsstrukturen i Hvidovre Kommune er præget af, at der er en mængde ufaglærte jobs, og jobs i service- og byggebranchen, som er kendetegnet ved, at der er en del ansættelser med løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse ansættelse er også meget konjunkturfølsomme, hvilket har en negativ effekt på ledigheden i i Hvidovre Kommune. Figur 2 viser også, at stigningen i arbejdskraftresserven er sket i 2010, og at der har været et fald på 15 fuldtidspersoner fra januar til december

5 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Figur 2: Arbejdskraftsreserven Dec Arbejdskraftreserven Jan December Mål dec I alt A-dagpenge 400 Kontant- og starthjælp Samlet set har Hvidovre Kommune haft en dårligere udvikling på den generelle ledighed og på arbejdskraftreserven men ligger stadig på et relativt lavt niveau, når der sammenlignes med klynge og landsgennemsnit. Tendensen til stigende arbejdskraftreserve gør sig gældende i hele landet som følge af en relativ høj ledighed og faldende beskæftigelse. Situationen gør, at ledige har svært ved at finde beskæftigelse og dermed oftere har ledighedsforløb over tre måneder også selvom de ledige ikke vurderes at have andre problemer end ledighed. For at imødegå stigningen i arbejdskraftreserven, fokuserer Jobcenter Hvidovre på området gennem fælles introforløb for nyledige, og vend i døren -tiltag, hvor nyledige skal søge job via selvbetjeningsmaskiner. Jobcentret har i 2011 etableret nyt team, der primært arbejder med at sikre det rette match mellem ledige og virksomheder, når der visiteres til virksomhedspraktik og løntilskud. Desuden er der generelt i jobcentret opmærksomhed på at udnytte mulighederne for at anvende de virksomhedsnære redskaber i større omfang i indsatsen. 5

6 1.1.2 Permanente forsørgelsesordninger Mål 2 Nulpunkt dec Resultat Mål Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 2438 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. en stigning på 1 pct. fra december 2009 til december Stigning på 4 % 2414 personer 2499 personer (stigning på 85 personer) Stigning på 1 % 2438 personer (stigning på 24 personer) Målopfyldelse På antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger har Hvidovre Kommune et let stigende niveau. Der har fra december 2009 til december 2011 været en stigning på 85 personer svarende til en stigning på 4 %. Hvidovre har ikke indfriet målet. Dog er resultatet forholdsvis tæt på Hvidovres målsætning om en stigning på 1 %. Uddybende forklaring Tallet dækker over, at det især er antallet af personer på førtidspension, der er steget (4 %), imens antallet af personer på ledighedsydelse eller fleksjob er steget med 2 %. Til sammenligning så har klyngen i gennemsnit haft en stigning på i alt 1,1 %. Stigningen af personer på permanente forsørgelsesydelser skyldes blandt andet, at Jobcenter Hvidovre i en længere periode har haft fokus på, at afklare og afslutte langvarige kontant- og sygedagpengesager. I Hvidovre Kommune modtager 8,1 % af arbejdsstyrken førtidspension mod 8,9 % i klyngen, tallet for fleksjob er 1,6 % for Hvidovre mod 1,9 % i klyngen og 0,4 % af arbejdsstyrken i Hvidovre modtager ledighedsydelse, hvor det er 0,6 % i klyngen. Til trods for at Hvidovre Kommune har haft en større stigning i antallet på permanente forsørgelsesydelser, så ligger Hvidovre fortsat relativt lavt på alle tre ydelser sammenlignet med klyngen. I dette mål er stigningen primært sket i 2011, da 71 af de 85 er kommet til i 2011 og kun 14 i Jobcentret har ikke mulighed for at flytte borgere fra permanente til ikke-permanente ydelser. Derfor kan en reduktion i antallet af personer, der modtager permanente ydelser kun ske ved fraflytninger fra kommunen, overgang til alderspension mv. For at sikre at permanente ydelser kun tildeles, når der ikke er alternativer, har jobcentret gennemgået arbejdsgangene vedrørende indstilling til førtidspension. Jobcentret arbejder ligeledes med, at i alle sager at have fokus på arbejdsmarkedet. Særligt i sager, der vurderes i risiko for at ende i en permanent ydelse, er der tidligt fokus på, om revalidering kan være en mulighed for at sikre arbejdsmarkedstilknytning. Jobcentret har særligt fokus på at forkorte varigheden af langvarige sygedagpenge- og kontanthjælpssager, da der er stor risiko for, at borgere med langvarige sager ender på permanente ydelser. Virksomhedscentre anvendes aktivt i forhold til, at sikre svagere borgere tilknytning til ar- 6

7 bejdsmarkedet og minimere risikoen for, at de ender på permanente ydelser. Der er desuden fokus på parallelle forløb, hvor der arbejdes på at løse flere problematikker samtidig med, at der er fokus på arbejdsmarkedstilknytningen Unge under 30 år Mål 3 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til 887 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,5 pct. fra december 2009 til december Nulpunkt dec Resultat - Stigning på 19,5 % 865 personer 1034 personer (stigning på 169 personer) Mål Stigning på 2,5 % 887 personer (stigning på 22 personer) Målopfyldelse I december 2009 var antallet af unge på offentlig forsørgelse 865 fuldtidspersoner. Frem til december 2011 er antallet af unge på offentlige forsørgelse steget til 1034, svarende til en stigning på 19,5 %. Dette er en væsentlig højere stigning end Hvidovre Kommunes mål om en stigning på 2,5 %, og målet er derfor ikke indfriet. Uddybende forklaring Unge på offentlig forsørgelse udgør 3,0 % af befolkningen i Hvidovre Kommune mod 2,8 % i gennemsnit i klyngen. Hvidovre Kommune har således oplevet en markant stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse, men til trods for denne udvikling er unge på offentlig forsørgelses andel af befolkningen i Hvidovre stadig på niveau med klyngen. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er fra januar til december 2011 blot steget med 23 personer, hvilket svarer til en stigning på 2,3 %. Stigningen i ungdomsarbejdsløsheden er således hovedsageligt sket i Af figur 3 fremgår det, at det i højere grad er antallet af kontanthjælpsmodtagere end dagpengemodtagere, der er steget. Dette skyldes, at unge sjældnere har en kompetencegivende uddannelse eller har haft ordinært arbejde tilstrækkeligt længe til at opnå dagpengeforsikring end den samlede arbejdsstyrke. Samtidig har mange unge en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og har derfor større risiko for at blive opsagt end andre. Det ses også af figuren, at udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse er meget konjunkturfølsomt. 7

8 jan-06 maj-06 sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Figur 3: Unge under 30 år Dec Unge Dec Dec Mål dec Ydelsesgrupper i alt Kontanthjælp 400 A-dagpenge 200 Sygedagpenge 0 Målet dækker alle forsørgelsesydelser, her er de primære medtaget Jobcenteret har meget stort fokus på at begrænse ungdomsledigheden mest muligt. Dette sker blandt andet gennem den særlige Ungeindsats, hvor der arbejdes med at motivere og opkvalificere de unge, så de påbegynder uddannelse eller job. Hvidovre Kommune prioriterer indsatsen over for unge, og har som følge deraf etableret en særlig intern Ungeindsats i Aktiviteterne i Ungeindsatsen tilpases løbende for bedre at kunne imødegå de unges behov for hjælp til at blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg og eventuelt arbejde. I indsatsen over for unge, fokuseres der i stigende grad på at anvende de virksomhedsnæreredskaber i arbejdet med at afklare og motivere de unge i forhold til uddannelse og eventuelt arbejde. Mentorordningen anvendes ligeledes for at hjælpe de unge i gang i en praktik eller et uddannelsesforløb. Det lokale beskæftigelsesråd i Hvidovre har både i 2011 og 2012 prioriteret at bevillige midler til projekter, der er målrette unge. 8

9 1.1.4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Mål 4 Nulpunkt dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 996 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,8 pct. fra december 2009 til december Resultat - Stigning på 15,9 % 969 personer 1123 personer (stigning på 154 personer) Mål Stigning på 2,8 % 996 personer (stigning på 27 personer) Målopfyldelse Hvidovre Kommune havde i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Dette antal er i december 2011 steget til 1123 personer, hvilket svarer til en stigning på 15,9 %. Dette er en større stigning end Hvidovre Kommunes målsætning på 2,8 % og målet er derfor ikke indfriet. Klyngen har med en stigning på 7,2 % oplevet en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser end Hvidovre. Det skal dog bemærkes, at antallet af ikke vestlige indvandrere er steget med 37 personer i 2011 og tilsvarende er antallet af efterkommere steget med 17 personer, i alt en stigning på 54 personer, hvilket svarer til en stigning på 5 %, så den største stigning har været i Uddybende forklaring Til trods for, at Hvidovre har haft en større stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser end klyngen, så er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande i Hvidovre 59,2 % (juni 2011), hvilket er klyngens højeste niveau. Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra ikke-vestlige lande er i Hvidovre 61,5 %, hvilket er klyngens næsthøjeste niveau. Så selvom der har været en betragtelig stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser i Hvidovre Kommune, så har Hvidovre fortsat flere fra målgruppen i beskæftigelse end kommunerne i klyngen. Den største stigning i antallet af indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er sket på førtidspension, hvor der fra december 2009 til december 2011 er sket en stigning på 70 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 26,1 %. Der er sket en stigning både i 2010 og Denne stigning har således negativ indflydelse på målopfyldelsen af både mål 2 og 4. Jobcentret har haft særligt fokus på at afslutte langvarige kontanthjælpssager, som følge heraf forventes tilgangen af indvandrere og efterkommere til permanente forsørgelsesydelser at flade ud i

10 Figur 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcenter Hvidovre har ikke en særlig indsats rettet mod ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, da det er en meget sammensat gruppe, som indgår i jobcentrets målgrupper og dermed er omfattet af indsatserne her. Jobcentret deltager dog i projekter, der skal forbedre nydanske børn og unges muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. I jobcentret er desuden opmærksomhed på, at motivere målgruppen til at søge beskæftigelse inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder og i tilfælde, hvor manglende sprogkompetencer er en barriere, prioriterer jobcentret, at borgeren opkvalificeres. Det kan eksempelvis ske gennem arbejdsplads-dansk, hvor et praktik- eller løntilskudsforløb kombineres med sprogundervisning. 10

11 Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Scorecard - Hvidovre Ministerens mål Arbejdskraftreserven Personer på permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2011 Dec 2011 Dec 2011 Dec 2011 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pc t. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pc t. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Herlev 597-5, , , ,9 1 Ebjerg/Fanø , , , ,0 2 Rødovre 771-4, , , ,4 3 Helsingør , , , ,8 4 Horsens , , , ,3 4 Hvidovre , , , ,3 5 Hele klyngen , , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk Placering Tabel 1 opsummerer Jobcenter Hvidovres målopfyldelse i forhold til ministerens fire mål for 2011, og placerer jobcenteret på en sidsteplads i klyngen. Denne placering dækker over en negativ udvikling for alle fire mål sammenholdt med klyngen og samme periode sidste år. I vurderingen af jobcenterets placering på scorecardet er det værd at bemærke, at opgørelsen alene baserer sig på udvikling. Opgørelsen viser ikke, at Hvidovre, til trods for en dårligere udvikling, generelt ligger på et godt niveau sammenlignet med klyngen. 11

12 1.2 Jobcenterets forsørgelsesgrupper Anden del af resultatoversigten rummer en oversigt over jobcenterets forsørgelsesgrupper, hvilket fremgår af tabel 2. Tabel 2: Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Resultatoversigt - Hvidovre Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Overordnet set har Jobcenter Hvidovre i december 2011 haft et mindre fald på 1 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december Disse tal dækker over store og små stigninger og fald på de forskellige ydelser. Jobklar For jobklare fuldtidspersoner gælder, at udviklingen følger den generelle udvikling med et fald på 1 % i forhold til samme periode sidste år. Denne udvikling afviger betydeligt fra klyngens gennemsnit, der har haft et i fald på 7 % i antallet af jobklare fuldtidspersoner. Dette dækker over, at antallet af A-dagpenge modtagere ikke faldet i Hvidovre, men for gennemsnittet af klyngen er antallet faldet med 8 %. Samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med 5 %, mod klyngens gennemsnitlige fald på 12 % i forhold til samme periode året før. 12

13 Indsatsklar For de indsatsklare fuldtidspersoner har Jobcenter Hvidovre oplevet en positiv udvikling, med et fald på 15 % i forhold til samme måned året før, hvor det største fald er sket hos antallet af personer på sygedagpenge, hvor jobcentret har oplevet et fald 27 % i forhold til samme periode sidste år. Midlertidigt passive Den mest markante stigning har været de midlertidige passive, hvor der i 2011 har været en stigning på 13 % i antal fuldtidspersoner, dækkende over en stigning på 27 % på kontant- og starthjælp og 50 % på ledighedsydelse. Den markante stigning på ledighedsydelse dækker over en tilgang på ca. 10 fuldtidspersoner. Klyngen har tilsvarende haft en stigning på 15 % i antal midlertidige passive fuldtidspersoner i forhold til december Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Den tredje del af resultatoversigten har fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. Tabel 3: Resultatoversigt: Indsatsen Resultatoversigt Hvidovre Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./lavest e niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for de forskellige ydelsesgrupper i Jobcenter Hvidovre ligger i alt på 33 % i december 2011, hvilket er en mindre stigning på 1 % i forhold til december Hvidovre placerer sig dog 2 procentpoint under klyngens gennemsnitlige aktiveringsgrad på 35 %, hvilket primært 13

14 skyldes, at Hvidovre har en aktiveringsgrad for A-dagpenge, der er 6 procentpoint lavere end klyngens. Derimod har Hvidovre det højeste niveau i klyngen for både jobklare og indsatsklare kontantog starthjælpsmodtagere, med en aktiveringsgrad på henholdsvis 48 og 39 %. Opfyldelse af minimumskrav For andelen af manglende jobsamtaler gælder, at Jobcenter Hvidovre har et bedre niveau end gennemsnittet af klyngen for både a-dagpenge og kontant- og starthjælp. Især er andelen for kontant- og starthjælp faldet betydeligt med 7 procentpoint i forhold til samme måned året før og niveauet er i december 2011 på 2 %. Derimod har udviklingen i andelen af manglende aktive tilbud stået stille i 2011, og Hvidovre placerer sig på niveau med klyngens gennemsnit for både a- dagpenge og kontant- og starthjælp. 1.4 Konklusion Denne resultatoversigt har haft til formål at vise tendenserne i 2011 for ministermålene, forsørgelsgrupper og indsatsen i Jobcenter Hvidovre. For de fire ministermål gælder, at udviklingen i Hvidovre har været dårligere end klyngens gennemsnit, men at Hvidovres niveau for de fleste ydelsesgrupper er godt sammenlignet med klyngen. Flere af ministermålene har desuden været meget konjunkturfølsomme og præget af generelle tendenser i hele landet, som en relativ høj ledighed og faldende beskæftigelse. Samtidig viser udviklingen af arbejdskraftreserven i Hvidovre Kommune, at den største stigning er sket i 2010, og at udviklingen i 2011 næsten har været stagnerende (se figur 2). Dette er overensstemmende med, at udviklingen i jobcentrets forsørgelsesgrupper samlet set er faldet med 1 % i

15 2 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Af tabel 4 fremgår det, at Jobcenter Hvidovre ikke har et besparelsespotentiale på seks af otte forsørgelsesydelse. Det betyder, at Hvidovre har færre udgifter til alle forsørgelsesydelser bortset fra kontanthjælp og sygedagpenge. Hvis Hvidovre lå på niveau med gennemsnittet i klyngen på disse to ydelser, kunne kommunen spare 6,9 mio. kr. på årsbasis. Hvidovre har ifølge opgørelsen dog en samlet besparelse på de øvrige forsørgelsesydelser på 59,9 mio. kr. pr. år, når der sammenlignes med klyngen. Denne tabel understøtter opgørelserne, der viser, at Hvidovre Kommune trods større stigninger på flere ydelsesgrupper fortsat ligger på et lavere niveau på de fleste ydelsesgrupper sammenlignet med klyngen. Tabel 4: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale - Hvidovre Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på Potentiel ydelsen i pct. reduktion af af befolkningen i klyngen antal fuldtidspersoner ift. klyngen A-dagpenge 3,12 3, ,6 Kontanthjælp 3,95 3, ,9 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,28 0, ,6 Sygedagpenge 2,54 2, ,0 Ledighedsydelse 0,28 0, ,8 Fleksjob 1,25 1, ,0 Førtidspension 5,91 7, ,9 I alt 17,33 19, ,9 Kilde: Jobindsats.dk Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3 Opsamling og vurdering af indsats Jobcenter Hvidovre har gennem længere periode ligget på et lavt ledighedsniveau sammenlignet med klyngen og landsgennemsnittet, hvilket jobcenteret har fastholdt i Hvidovre ligger generelt på et relativt lavt niveau på de fleste ydelsesgrupper, når der sammenlignes med klyngen til trods for en større stigning på de fire ministermål. Resultatrevisionen viser dog også, at Jobcenter Hvidovre stadig har en udfordring i at nå beskæftigelsesmålene om at begrænse tilgangen af personer på de forskellige ydelsesgrupper. Det vurderes, at jobcentret fremadrettet skal have særligt fokus på de længerevarende sager, som både påvirker arbejdskraftreserven, men som også på sigt kan vanskeliggøre en tilknytning til arbejdsmarkedet og medføre flere tilkendelser af permanente ydelser. 15

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere