Evaluering af Handicappolitikken Gentofte kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune"

Transkript

1 Evaluering af Handicappolitikken Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen

2 CASA Evaluering af Handicappolitikken Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st København S. Telefon Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Kigkurren 8 M, st. DK-2300 Copenhagen S. Denmark Phone Homepage:

3 Sammenfatning og opmærksomhedspunkter Evaluering af Handicappolitikken Denne rapport er en evaluering af Gentofte kommunes Handicappolitik Formålet med evalueringen er at vise hvilken betydning den vedtagne Handicappolitik med årlige opfølgende handleplaner har for sektoransvaret i kommunen samt for borgere med en funktionsnedsættelse og for deres vilkår som borgere i kommunen. Det følgende er en sammenfatning af evalueringen. Derudover peges der på nogle opmærksomhedspunkter med henblik på en fornyet Handicappolitik for de næste 4 år. Handicappolitikken indeholder mange aspekter - det gælder sociale, sundhedsmæssige, pædagogiske og økonomiske aspekter - og indeholder både holdningsmæssige og etiske spørgsmål. Dertil kommer organiseringen af handicappolitikken samt den konkrete praksis i tilrettelæggelsen af serviceydelser rettet til borgere med funktionsnedsættelser undervisning, fritidstilbud, dagtilbud, botilbud m.m. Handicappolitikken involverer på den måde mange forskellige aktører i kommunen og i handicaporganisationerne, ligesom den berører mange borgere såvel brugere som pårørende. Denne kvalitative evaluering, som er baseret på et mindre udvalg af informanter, prætenderer ikke at komme rundt om alle de forskellige aspekter og dermed give en fyldestgørende vurdering af Handicappolitikken. Det har ikke været formålet. Der er ikke tale om en repræsentativ evaluering, fx omhandlende alle brugere eller alle projekter under handleplanerne. Det er en kvalitativ evaluering baseret på interview med informanter på forskellige niveauer i kommunens forskellige afdelinger og blandt forskellige borgere med funktionsnedsættelser. Det er i analysen tilstræbt at indsamle indtryk fra forskellige parter og aktører på handicapområdet, med henblik på både at give et nuanceret billede af de forskellige parters og aktørers syn på Handicappolitikken, og samtidig give et samlet vurderende indtryk med henblik på udvikling af en Handicappolitik for en ny 4-årig periode. Der er tale om en evaluering med en tilgang, hvor informanterne er blevet bedt om at forholde sig overordnet til evalueringens hovedtemaer: Handicappolitikkens betydning for sektoransvaret i kommunen samt for borgere med en funktionsnedsættelse og deres vilkår som borgere i kommunen. Handicappolitikken Handicappolitikken i Gentofte kommune hviler på FN s nye konvention om rettigheder for handicappede. Konventionen slår fast, at alle mennesker, uanset handicap, har lige rettigheder på alle områder. Det gælder på skole- og uddannelsesområdet, på arbejdsmarkedet og i forhold til samfundets øvrige institutioner.

4 Fundamentet for kommunens handicappolitik er FN s konvention og principperne i den danske regerings handicappolitik. I formuleringen af Handicappolitikken for Gentofte kommunen er især tre målsætninger centrale: Ligebehandling - alle uanset handicap skal have mulighed for at deltage i samfundslivet. Kompensation - der skal være ydelser og hjælpeforanstaltninger til at minimere eller kompensere for konsekvenserne af en funktionsnedsættelse. Sektoransvar - hver enkelt sektor har selv ansvaret for, at der tages hensyn til handicappede på deres område. Visionen for handicappolitikken er, at Gentofte kommune skal være et godt sted at bo, leve og uddanne sig og arbejde for alle borgere uanset handicap. Handicappolitikkens betydning Handicappolitikken har sat de handicappedes vilkår på dagsordenen. (repræsentant fra en handicaporganisation) Handicappolitikken har haft den betydning, at borgere med en funktionsnedsættelse har fået større opmærksomhed. Med vedtagelsen af Handicappolitikken har kommunen og handicaporganisationerne etableret et vigtigt redskab, som er kommet i stand på baggrund af en proces, hvor alle parter og aktører har været involveret, og med bred enighed om principper, mål og værdier, som de er formuleret i Handicappolitikken. For handicaporganisationerne har Handicappolitikken betydet, at de bliver hørt, og at de dermed har fået mulighed for at præge udviklingen. De synes samtidig, at de møder en stigende forståelse i de forskellige afdelinger i kommunen omkring deres problemstillinger. Handicappolitikken har sat sig spor i forvaltningen, primært i de opgaveområder, der arbejder direkte med handicapforhold. Det er på voksenområdet afdelingerne under Social og Handicap i Social & Sundhed, og på børn og ungeområdet: Sociale Institutioner i Børn, Unge og Fritid, Handicappolitikkens mål og værdier har været rammesættende for det arbejde, som foregår i disse afdelinger og i de tilknyttede sociale institutioner, og har været med til at understøtte arbejdet i forhold til borgere med en funktionsnedsættelse. Handicappolitikken og de årlige handleplaner har bidraget til og bidrager stadig til at fastholde fokus, og de har betydet en skærpet opmærksomhed omkring borgere med en funktionsnedsættelse og deres forhold. Handicappolitikken synes således at have bidraget til større opmærksomhed omkring værdier og mål, som ligebehandling og tilgængelighed og fx udfordre afdelingerne i forvaltningen til at gå i en tættere dialog med brugere og pårørende. Gennem de årlige handleplaner har en række projekter involveret andre afdelinger i forvaltningen. Det gælder fx fritidsområdet, kultur og biblioteksområdet, teknik og miljøområdet m.m. På denne måde er Handicappolitikkens mål og værdier blevet kendt i

5 andre dele af forvaltningen, og i forhold til værdierne har den påvirket og udfordret sektoransvaret. Spørgsmålet er imidlertid, om Handicappolitikken også er nået ud til borgere med funktionsnedsættelser og pårørende og ud til brugerne på institutionerne? Dette spørgsmål er vanskeligt at svare på, og der er forskellige forståelser af i hvilket omfang, det er tilfældet. I betydningen Handicappolitikkens mål og værdier er det den generelle opfattelse, at den ikke er nået så langt ud. Både blandt mange medarbejdere i forvaltningen og blandt borgere med funktionsnedsættelser brugere som pårørende - er der ikke det store kendskab til Handicappolitikken. I betydningen at brugere og pårørende har oplevet nogle konsekvenser af Handicappolitikken, er der forskellige vurderinger. Blandt nogle handicaporganisationer er det vurderingen, at den ikke er nået ud til brugerne og pårørende, forstået på den måde, at de ikke har oplevet mærkbare ændringer i deres vilkår. I de opgaveområder, der arbejder med handicapforhold og i institutionerne har der imidlertid i de seneste år været en bevægelse i tænkningen omkring inklusion, inddragelse og deltagelse, og det er opfattelsen, at Handicappolitikken og handleplanerne har fremmet og understøttet denne bevægelse. Handicappolitikken har på den måde været et godt afsæt for det arbejde, som foregår i afdelingerne og på institutionerne, og har været med til at understøtte nogle gode processer i arbejdet i forhold til borgere med en funktionsnedsættelse og deres vilkår. På den baggrund er det erfaringen fra en række af de projekter, som direkte har involveret brugere og pårørende i aktiviteter, fx læring og undervisning, at de har fået udbytte af deltagelsen. Det gælder også fx brugerne i to besøgte projekter i forbindelse med evalueringen projekt HERBOR under hjemmevejlederteamet og i Ungenetværket. Handicapbegrebet er ikke entydigt, og gennem evalueringen er det erfaret, at der er mange forståelser af begrebet, og at særligt unge borgere med funktionsnedsættelser ikke identificerer sig med begrebet. De forskellige holdninger og forståelser bidrager blandt andet til forskellige vurderinger af Handicappolitikkens betydning. I det følgende ses nærmere på Handicappolitikkens betydning for de årlige handleplaner, sektoransvar og tilgængelighed Handleplanerne Handicappolitikken har jo markeret sig ved handleplanerne. Hvis vi skal vurdere ud fra hvilke ting, der er igangsat i handleplanerne, så er der sket rigtig meget. (repræsentant fra en handicaporganisation) Med Handicappolitikken er der fulgt midler til udvikling af forsøg og projekter gennem de årlige vedtagne handleplaner. Der har været igangsat næsten 80 projekter i perioden under Handicappolitikken. Handleplanerne er det konkrete udslag af Handicappolitikken, og har

6 været meget vigtige for udviklingen på handicapområdet. Nogle initiativer bliver fremhævet mere end andre, men gennemgående peges der på vigtigheden af følgende initiativer: Kommunikationsarbejdet (IT-området, digitalisering) Kurser for brugere og pårørende i henhold til indførelsen af bruger- og pårørendebestyrelser på bostederne Inklusionsprojektet Tilgængelighedsforum De forskellige initiativer og projekter under handleplanerne har givet information og stor viden til dem i projekterne, og som sådan har handleplanerne fungeret som redskab for udviklingen på området. Derimod har omfanget af ansøgningerne til Den Borgerrettede pulje ikke svaret til forventningerne. Betydningen af handleplanerne er, at de giver rum for ideer til udvikling og afprøvning af konkrete tiltag, og det har så været op til kommunen, at vurdere initiativerne og projekterne med henblik på at forankre disse i kommunens generelle politik i forhold til borgere med en funktionsnedsættelse. Sektoransvar Der er tale om store forandringer til det bedre. I det store og hele er nærheden til kommunen og forvaltningerne blevet væsentligt bedre. Man lytter meget mere lydhørheden i forvaltningerne i forhold til tidligere er blevet meget bedre. (repræsentant fra en handicaporganisation) Sektoransvarligheden er blevet bedre grundet den vedtagne Handicappolitik og implementeringen i de årlige handleplaner. I de opgaveområder, der arbejder med handicapforhold har Handicappolitikken som omtalt været med til at skabe øget fokus. De mål og værdier, som er formuleret i Handicappolitikken, er i tråd med det arbejde, de opgaver og den tænkning, som er i afdelingerne, og har været en yderligere inspiration for arbejdet i afdelingerne og institutionerne. Derudover har handleplanerne involveret en række forvaltninger og afdelinger uden for handicapområdet, det gælder fx biblioteksafdelingen, børne- og kulturafdelingen, fritidsafdelingen under BUF, samt afdelingen park og vej og trafik og miljø - afdelinger som ikke har direkte opgaveløsninger i forhold til borgere med funktionsnedsættelser, men har opgaveløsninger på deres fagområder i forhold til alle borgere i kommunen. Der er tale om forvaltninger og afdelinger, som er båret af andre principper end Handicappolitikken. Det er vurderingen, at de forskellige afdelinger efter at have deltaget i projekter omhandlende borgere med en funktionsnedsættelse, i større udstrækning tænker dem ind i forhold til fx borgeraktiviteter og borgermøder. Hvor man i de områder, der arbejder med handicapforhold tidligere opfattede tingene på den måde, at problemstillinger omkring borgere med funktionsnedsættelser alene var deres ansvar, er det opfattelsen, at der i dag er en større åbenhed fra de øvrige forvaltninger til at indgå i opgaveløsninger.

7 Handicaporganisationerne peger også på, at en af de største betydninger af Handicappolitikken er en større imødekommenhed i de forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen. Organisationerne bliver mødt med større velvilje end tidligere i forhold til de problemstillinger borgere med funktionsnedsættelser har. Der er imidlertid i dag en række barrierer for udviklingen af sektoransvaret. Afdelinger, som ikke har direkte opgaveløsninger i forhold til borgere med funktionsnedsættelser fx fritidsafdelinger og biblioteksområdet, peger på forhold som manglende viden om funktionsnedsættelser og manglende tværfagligt samarbejde. Med henblik på udvikling af sektoransvaret er der behov for initiativer til formidling af viden og til tværfagligt arbejde. Hvad det sidste angår peges på vigtigheden af et ledelsesansvar. Tilgængelighed Det er opfattelsen blandt handicaporganisationerne, at der på tilgængelighedsområdet er sket meget, hvad angår forbedringer i det offentlige rum gader og veje, trafikovergange, offentlige bygninger mm. - men at der stadig er mange eksempler på, at der ikke er den tilstrækkelige fysiske tilgængelighed i kommunen, og at der ikke bliver tænkt tilgængelighed i alle forhold fx steder for afholdelse af aftenskoleundervisning. Der er stor tilfredshed med, at der som led i handleplanerne er blevet etableret et tilgængelighedsforum med repræsentanter fra Handicaprådet. Forummets opgave er bredt at drøfte tilgængelighedsforhold i kommunen, kommentere og komme med anbefalinger til kommunens løbende dispositioner i forhold til bygninger, parker, veje og adgangen til information og kommunikation. Hvor der overvejende synes at være nogenlunde tilfredshed med den fysiske tilgængelig i forhold i det offentlige rum, er der stor utilfredshed med den kommunikative tilgængelighed det gælder tilgængelighed til kommunikation og information. Det gælder kommunens hjemmeside, hvor borgere med funktionsnedsættelser har svært ved at finde rundt samt anvende den personlige betjening, og det gælder også med hensyn til at skaffe informationer. Der er også en kritik af tilgængeligheden til offentlige arrangementer, foredrag og møder, herunder borgermøder. Der bliver ikke som en fast bestanddel installeret udstyr i forhold til alle handicapgrupper fx hørehæmmede tolk eller teleslynge - selv om de teknologiske muligheder nogle steder er der og andre steder ikke, men burde være det. Handicaporganisationerne synes, at der er meget, der kan blive bedre, hvad angår tilgængelighed det gælder den fysiske tilgængelighed, men det gælder særlig tilgængelighed i forhold kommunikation og information.

8 Dilemmaer i Handicappolitikken Målsætningerne med Handicappolitikken er at skabe bedre og mere lige vilkår for borgere med funktionsnedsættelser, og samtidig få de enkelte afdelinger i forvaltningen til at tage hensyn til de behov borgere med funktionsnedsættelser har og tænke dem ind i opgaveløsninger. Det er der megen forståelse for, men i mange afdelinger er der en opfattelse af, at være stillet overfor en række dilemmaer med hensyn til opfyldelse af handicapværdierne om tilgængelighed og inklusion, og tilrettelæggelsen af ydelser, service og tilbud til borgere med funktionsnedsættelser. Med hensyn til tilrettelæggelse af ydelser og tilbud er det i relation til ligebehandling og inklusionsproblematikken spørgsmålet om, i hvilket omfang borgere med funktionsnedsættelser skal inkluderes og deltage, og hvad det vil sige at blive inkluderet og deltage? Det samme gælder spørgsmålet om tilgængelighed. Skal der skal være tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser i alle forhold, eller kan man tale om grader af tilgængelighed? Dilemmaet i forhold til inklusion er, i hvilket omfang borgere med funktionsnedsættelser skal inkluderes i almene tilbud, og om alle vil kunne profitere af det, eller i hvilket omgang der skal være tale om særlige eller parallelle tilbud til borgere med funktionsnedsættelser. Stillingstagen til problematikken stiller krav til viden om de forskellige handicapgrupper og til den enkelte borgers funktionsnedsættelse samt krav til institutionerne. Der gives ingen lette svar, men det er udfordring for forvaltningerne og for sektoransvarligheden. Et andet dilemma er tilgængelighedsproblematikken. Det gælder både den fysiske tilgængelighed i det offentlige rum altså det at borgere med fysiske funktionsnedsættelser kan færdes i det offentlige rum, og at de kan deltage i de samme offentlige arrangementer som alle andre borgere, men det gælder også tilgængelighed til kommunikation og information. I forhold til den fysiske tilgængelighed er spørgsmålet, om der skal være tilgængelighed til alle offentlige institutioner og mødesteder som eksempelvis biblioteker, svømmehaller, sportshaller og legepladser m.m., eller om man kan tale om grader af tilgængelighed, eksempelvis forstået på den måde, at borgere med funktionsnedsættelser har tilgængelighed til nogle biblioteker, nogle svømmehaller og nogle legepladser - men ikke alle. Der er tale om et dilemma, som er en udfordring for sektoransvarsprincippet og i prioriteringen af kommunens økonomiske ressourcer. Opmærksomhedspunkter Helt overordnet kan siges, at der er mange positive tilbagemeldinger på betydningen af Handicappolitikken. Det gælder udviklingen af sektoransvaret og det gælder betydningen af handleplanerne for udviklingen af forholdene på handicapområdet og for borgere med en funktionsnedsættelse. Der er imidlertid også kritiske tilbagemeldinger omkring

9 tilgængelighed, inklusion og manglende idræts og fritidstilbud til børn og unge med funktionsnedsættelser. Der peges i den forbindelse på barrierer og dilemmaer i Handicappolitikken. Men der peges også på en række muligheder. Blandt de forskellige parter og aktører på handicapområdet er der en fælles forståelse af, at man med Handicappolitikken har fået sat fokus og gang i en udvikling på området, og at forholdene med fortsat fokus kan blive bedre. Med henblik på en fornyet Handicappolitik skal der på baggrund af evalueringen peges på en række opmærksomhedspunkter, som kunne være elementer i en fortsat diskussion og udvikling af Handicappolitikken. Handicappolitikken Der synes at være en bred opbakning til de værdier og mål, som er formuleret i den nuværende Handicappolitik. De er gode og anvendelige og giver et godt fundament for udmøntning af de årlige handleplaner. Der har i forbindelse med evalueringen været en debat om handicapbegrebet og ikke mindst de identifikationsproblemer, som er forbundet med anvendelsen og oplevelsen af begrebet i de forskellige grupper med funktionsnedsættelser. Omkring selve handicapbegrebet er det imidlertid vanskeligt at finde et bedre begreb som synliggør de problemstillinger borgere med funktionsnedsættelser har, og samtidig har relationer til den nationale debat. Det synes derfor relevant at bevare begrebet, men at udfolde det mere i forhold til de forskellige funktionsnedsættelser fysiske som psykiske, og i overensstemmelse med handicapkonventionen skelne mellem handicap og funktionsnedsættelser, hvilket vil gøre grundlaget for Handicappolitikken mere handlingsorienteret. Handicappolitikken contra handleplanene Med henblik på en ny fireårsperiode er det imidlertid spørgsmålet, om der er grund til at bruge kræfter og ressourcer på en fornyelse af Handicappolitikkens værdier og mål selv om der fra handicaporganisationerne peges på, at Handicappolitikken i kommunen i forhold til den generelle danske handicappolitik mangler et fjerde princip nemlig solidaritetsprincippet. Det synes at være mere væsentligt at lægge vægt på udviklingen af handleplanerne. Det har vist sig, at handleplanerne er grundlaget for udviklingen af vilkårene for borgere med funktionsnedsættelser og grundlaget for udviklingen af sektoransvaret, og hermed myndighedernes og forvaltningernes engagement omkring borgere med funktionsnedsættelser og deres vilkår. Handicappolitikken skal nå længere ud Der er et ønske om, at Handicappolitikkens værdier og mål når længere ud, end det er fornemmelsen, at tilfældet er i dag. Det gælder både i de enkelte forvaltninger og til medarbejderne i kommunen, og det gælder til borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende. I den forbindelse peges der på større oplysning og information om Handicappolitikken, og en større opmærksomhed på at de projekter som sættes i gang via handleplanerne i højere grad inddrager brugere og pårørende.

10 Større sektoransvar Sektoransvarligheden i kommunen er blevet bedre grundet den vedtagne Handicappolitik og de årlige handleplaner, men det kan blive bedre endnu. Det synes imidlertid at være en forudsætning for udviklingen af en større sektoransvarlighed, at afdelingerne i de forskellige forvaltninger får et større kendskab til funktionsnedsættelser og de forskellige grupper af borgere med funktionsnedsættelser, og at der bliver et større samarbejde på tværs af afdelinger. Tilgængelighed skal ses bredere Der har i Handicappolitikken været lagt vægt på tilgængelighed. Det er imidlertid nødvendigt, at der bliver lagt vægt på et bredere og mere omfattende tilgængelighedsbegreb. Den teknologiske udvikling tilsiger, at der i langt højere grad i dag end tidligere lægges vægt på de kommunikative og informative sider af tilgængelighed. Derfor må der være større opmærksomhed omkring IT, digitalisering m.v., til gavn for alle med funktionsnedsættelser. En vægtning som skal ses i sammenhæng med ønsket om prioriteringer af initiativer som kommunens hjemmeside, afholdelse borgermøder, kommunikationsområdet og IT-området m.m. Handleplanerne er vigtige I forhold til handleplanerne peger evalueringen på behovet for en klarere sammenhæng mellem Handicappolitikken og handleplanerne. Det er opfattelsen, at handleplanerne ikke har været tænkt konkret i forhold til Handicappolitikken på den måde, at koblingen til målsætningerne har været klar. Der efterspørges udmeldinger om målsætningerne for handleplanerne. Projekterne i handleplanene har ikke været gode nok til at gå på tværs og mange af projekterne har drejet sig isoleret om handicapverdenen. Der peges på, at projekterne skal være mere udfordrende med hensyn til at inddrage andre sektorer det viser sig, at det påvirker sektoransvarligheden. Handleplanerne burde bredes mere ud, så fx flere eller alle forvaltninger kunne give deres input eller komme med forslag til handleplanene. I den forbindelse kunne arbejdsgruppen omkring handicappolitikken gentænkes. Man kan stille spørgsmålet om Handicappolitikken i forhold til sektoransvar kommer godt nok frem? Emner for handleplaner Med hensyn til de kommende handleplaner vil det være vigtigt at få indsamlet de forskellige ønsker til Handicappolitikken og skabe et overblik med henblik på fremtidige handleplaner. I forbindelse med denne evaluering er der peget på en række indsatsområder og initiativer. Det gælder initiativer på IT-området, kommunikationsområdet, fritids- og idrætsområdet m.m. Derudover er der peget på behovet for en mere informativ og tilgængelig hjemmeside, samt på udvikling af borgermøder således at der er større tilgængelighed i ordets bredeste forstand.

11 Børn og unge mangler en stemme Generelt omkring Handicappolitikken er der fremført det synspunkt, at børn og unge med funktionsnedsættelser bør have større opmærksomhed. Børn og unge er ikke særligt synlige i handleplanerne. Det er opfattelsen, at selv om der uddeles midler til projekter, som omfatter børn og unge, er den store del rettet mod voksenområdet. Fx er emner som frivillighed, biblioteker og velfærdsteknologi alene tænkt rettet mod voksenområdet Der er behov for, at børn og unge med funktionsnedsættelser bliver mere synlige i handleplanerne.

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. for for handicappolitikken. handicappolitikken

GENTOFTE KOMMUNE. for for handicappolitikken. handicappolitikken GENTOFTE KOMMUNE Handleplan Handleplan 2010 2011 for for handicappolitikken handicappolitikken 1 Indhold Om handleplanen 3 Indledning Temaer i handleplanen Inklusion: Tema for handleplan 2011 Økonomi Projekter

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Handicappolitik - udkast

Handicappolitik - udkast Handicappolitik - udkast 2019-2022 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt Personer med handicap*(5) skal føle sig inkluderet i vores samfund, derfor er det vigtigt, at der er synlighed

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret

Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret Handicappolitik Forord Byrådet vedtog sin første handicappolitik i 2008. Denne handicappolitik er nu blevet revideret og fornyet. Favrskov Kommune vil med handicappolitikken skabe et fundament, der sikrer

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2019-2022 1 Indledning Personer med handicap* skal føle sig inkluderet i vores samfund, derfor er det vigtigt, at der er synlighed omkring de udfordringer et handicap kan give. Derfor skal

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Handicappolitik - udkast

Handicappolitik - udkast Handicappolitik - udkast 2019-2022 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt skal føle sig inkluderet i vores samfund, er det vigtigt, at der er synlighed omkring de udfordringer et handicap

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Handicappolitik - Udkast

Handicappolitik - Udkast Handicappolitik - Udkast 2019-2022 1 2 HANDICAPPOLITIK Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt skal føle sig inkluderet i vores samfund, er det vigtigt, at der er synlighed omkring de

Læs mere

Handicappolitik - Udkast

Handicappolitik - Udkast Handicappolitik - Udkast 2019-2022 1 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt skal føle sig inkluderet i vores samfund, er det vigtigt, at der er synlighed omkring de udfordringer et

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER

GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER VÆRKTØJET TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET GUIDENS FORMÅL INTRODUKTION Hvad er et

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

HANDICAP- POLITIK 2019

HANDICAP- POLITIK 2019 HANDICAP- POLITIK 2019 FÆLLESSKAB OG LIGEVÆRD 2019 2 GENTOFTE KOMMUNES HANDICAPRÅD 2018-2021 FORORD Handicappolitik 2019 bygger videre på visionen fra kommunens tidligere handicappolitikker 2008-2012 og

Læs mere

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet.

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med medarbejdere fra Gentofte Kommune Kranhallen d. 19. juni 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer:

Læs mere

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Dagens program - Børnemiljø 17.00-17.30 Oplæg Arbejdsgruppe vedrørende sociale arrangementer Strategi, strukturer og modeller Bulderbys fundament Efterårets

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitik Handicap- og psykiatripolitik 2019-2022 Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Handicap- og psykiatripolitik... 4 Forord... 4 Hvem handler handicap- og psykiatripolitikken om?... 5 Værdigrundlag... 5 Vision...

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig:

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: INNOVATIONSSTRATEGI Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: - Vækst & udvikling - Flere vil bo her - Alle får uddannelse. For at nå dertil skal

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. januar 2016 Medborgerskab Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde,

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger:

Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger: 1 Forord Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger: - at alle børn og unge oplever sig som en del af, og som værdifulde for,

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p

En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p Starthjælp At gøre FNs Standardregler om Lige muligheder for Handicappede til en del af den kommunale virkelighed er et projekt, som i meget høj

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Kommunal handicappolitik. Rådskoordinator Claus Wendelboe Det Centrale Handicapråd

Kommunal handicappolitik. Rådskoordinator Claus Wendelboe Det Centrale Handicapråd Kommunal handicappolitik Rådskoordinator Claus Wendelboe Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Vores opgaver er: Rådgive regeringen, Folketinget, myndigheder og andre aktører om, hvordan de

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere